Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет34/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   53

ы
м
н
ы
ң қ
ұн
ы 
ай
л
ы
қ ж
и
ы
р
м
а м
ы
ң е
се
п
тi
к 
кө
р
се
тк

тi
ң м
ө
л
ш
ер

е 
б
ар
а-
б
ар с
о
м
ад
ан а
сы
п 
тү
се
тi
н б
о
л
са
, о
н
ы
ң 
б
ағ
ас
ы
н т
әу
е
л
сi
з с
ар
ап
ш
ы 
р
ас
та
уғ
а т
иЖ
ау
ап
ке
р
шш
ек
те
ул
i ж
ән
е қ
о
сы
м
ш
а 
ж
ау
ап
ке
р
ш


i б
ар 
се
р

те
ст

те
р т
ур
ал
ы
» з
аң

2
3 б
ап п
.2
,3
)
Вк
ла
до
м в у
ст
ав
ны
й к
ап
ит
ал 
м
ог
ут б
ы
ть д
ен
ьг
и, ц
ен
ны
е б
у-
м
аг
и, в
ещ
и, и
м
ущ
ес
тв
ен
ны
е 
пр
ав
а, в
кл
ю
ча
я п
ра
ва 
на р
е-
зу
ль
та
ты и
нт
ел
ле
кт
уа
ль
но
й д
е-
ят
ел
ьн
ос
ти
, и и
но
е и
м
ущ
ес
тв
о 

а и
ск
лю
че
ни
ем с
пе
ци
ал
ьн
ы
х 
ф
ин
ан
со
вы
х к
ом
па
ни
й, с
оз
да
ва
-
ем
ы
х в с
оо
тв
ет
ст
ви
и с з
ак
он
о-
да
те
ль
ст
во
м Р
ес
пу
бл
ик
и К
аз
ах
-
ст
ан о
 с
ек
ью
ри
ти
за
ци
и, и и
с-
ла
м
ск
их с
пе
ци
ал
ьн
ы
х ф
ин
ан
со
-
вы
х к
ом
па
ни
й, с
оз
да
ва
ем
ы
х в 
со
от
ве
тс
тв
ии с з
ак
он
од
ат
ел
ь-
ст
во
м Р
ес
пу
бл
ик
и К
аз
ах
ст
ан о 
ры
нк
е ц
ен
ны
х б
ум
аг
, у
ст
ав
ны
й 
ка
пи
та
л к
от
ор
ы
х ф
ор
м
ир
уе
тс
я 
ис
кл
ю
чи
те
ль
но д
ен
ьг
ам
и)


К
, С
та
ть
я 5
9)
Н
е д
оп
ус
ка
ет
ся в
не
се
ни
е в
кл
а-
да 
в в
ид
е л
ич
ны
х н
еи
м
ущ
е-
ст
ве
нн
ы
х п
ра
в и и
ны
х н
ем
ат
е-
ри
ал
ьн
ы
х б
ла
г.
се
к
ью
р
и
ти
л
ен
д
ір
у т
ур
а-
л
ы з
аң
н
ам
ас
ы
н
а с
әй
ке
с 
қ
ұр
ы
л
ат
ы
н
, ж
ар
ғы
л
ы
қ к
а-
п
и
та
л
ы т
ек қ
ан
а а
қ
ш
ам
ен 
қ
ал
ы
п
та
ст
ы
р
ы
л
ат
ы
н а
р
-
н
ай
ы қ
ар
ж
ы к
о
м
п
ан
и
я
-
л
ар
ы
н ж
ән
е Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң б
ағ
ал
ы 
қ
ағ
аз
д
ар н
ар
ы
ғы т
ур
а-
л
ы з
аң
н
ам
ас
ы
н
а с
әй
ке
с 
қ
ұр
ы
л
ат
ы
н и
сл
ам а
р
н
ай
ы 
қ
ар
ж
ы к
о
м
п
ан
и
я
л
ар
ы
н 
қ
о
сп
ағ
ан
д
а) ш
ар
уа
ш
ы
л
ы
қ 
се
р

те
ст

тi
ң ж
ар
ғы
л
ы
қ 
ка
п
и
та
л
ы
н
а с
ал
ы
н
ат
ы
н с
а-
л
ы
м б
о
л
а а
л
ад
ы


Р, 5
9

ап
, п
.3
)
Вк
ла
до
м в у
ст
ав
ны
й к
ап
ит
ал 
м
ог
ут б
ы
ть д
ен
ьг
и, ц
ен
ны
е б
у-
м
аг
и, в
ещ
и, и
м
ущ
ес
тв
ен
ны
е 
пр
ав
а, в
кл
ю
ча
я п
ра
ва 
на р
е-
зу
ль
та
ты и
нт
ел
ле
кт
уа
ль
но
й д
е-
ят
ел
ьн
ос
ти
, и и
но
е и
м
ущ
ес
тв
о 

а и
ск
лю
че
ни
ем с
пе
ци
ал
ьн
ы
х 
ф
ин
ан
со
вы
х к
ом
па
ни
й, с
оз
да
ва
-
ем
ы
х в с
оо
тв
ет
ст
ви
и с з
ак
он
о-
да
те
ль
ст
во
м Р
ес
пу
бл
ик
и К
аз
ах
-
ст
ан о
 с
ек
ью
ри
ти
за
ци
и, и и
с-
ла
м
ск
их с
пе
ци
ал
ьн
ы
х ф
ин
ан
со
-
вы
х к
ом
па
ни
й, с
оз
да
ва
ем
ы
х в 
со
от
ве
тс
тв
ии с з
ак
он
од
ат
ел
ь-
ст
во
м Р
ес
пу
бл
ик
и К
аз
ах
ст
ан о 
ры
нк
е ц
ен
ны
х б
ум
аг
, у
ст
ав
ны
й 
ка
пи
та
л к
от
ор
ы
х ф
ор
м
ир
уе
тс
я 
ис
кл
ю
чи
те
ль
но д
ен
ьг
ам
и)


К
, С
та
ть
я 5
9)
К
о
о
п
ер
ат
и
в
ке е
н
гi
зi
л
е
тi
н 
м
үл

тi
к ж
ар
н
а - а
қ
ш
а, 
б
ағ
ал
ы қ
ағ
аз
д
ар
, з
ат
та
р, 
м
үл

тi
к қ
ұқ
ы
қ
та
р, с
о
н
ы
ң 


д
е ж
ер п
ай
д
ал
ан
у 
қ
ұқ
ы
ғы
, с
ан
ат
ке
р
л
iк м
ен
ш
iк 
н
әт
и
ж
е
л
ер

е қ
ұқ
ы
ғы м
ен 
ө
зг
е д
е м
үл
iк б
о
л
уы м
үм
кi
н 
К
о
о
п
ер
ат
и
в м
үш
е
л
ер

iң 
м
үл

тi
к ж
ар
н
ас
ы
н а
қ
ш
ал
ай 
б
ағ
ал
ау т
ек қ
ан
а к
о
о
п
ер
а-
ти
в қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
ы
н
ы
ң 
ар
ас
ы
н
д
ағ
ы к
е
л

iм б
о
й
-
ы
н
ш
а ж
үр
гi
зi
л
е а
л
м
ай
-
д
ы ж
ән
е о
л т
әу
е
л
сi
з а
уд
и
т-
те
н ө
ту
ге т
и

. К
о
о
п
ер
а-
ти
в м
үш
е
л
ер

iң м
үл

тi
к 
ж
ар
н
ас
ы т
ек а
қ
ш
ад
ан ғ
ан
а 
тұ
р
ға
н ж
ағ
д
ай
д
а т
әу
е
л
сi
з 
ау
д
и
т ж
үр
гi
зi
л
м
ей
д
i. 
Ө
н
д


тi
к к
о
о
п
ер
ат
и
в
тi 
қ
ай
та т

ке
ге
н к
е
зд
е о
н
ы
ң 
м
үш
ес

iң м
үл

тi
к ж
ар
-
н
ас
ы
н а
қ
ш
ал
ай б
ағ
ал
ау 
ко
о
п
ер
ат
и
в
тi
ң б
у
х
га
л
те
р
л
iк 
қ
ұж
ат
та
р
ы
м
ен н
е 
ау
д
и
то
р
л
ы
қ е
се
п
п
ен р
ас
-
та
л
уы м
үм
кi
н
. (
«
Ө
н
д


тi
к 
ко
о
п
ер
ат
и
в т
ур
ал
ы з
аң
» 7 
б
ап
, п
.2
,6
)
С
ос
та
в и р
аз
м
ер и
м
ущ
ес
тв
ен
-
ны
х в
зн
ос
ов, а т
ак
ж
е п
ор
я-
до
к, с
по
со
бы с
ро
ки и
х в
не
се
ни
я 
оп
ре
де
ля
ю
тс
я у
чр
ед
ит
ел
ьн
ы
м 
до
го
во
ро
м 
ил
и у
ст
ав
ом
.
И
м
ущ
ес
тв
ен
ны
м в
зн
ос
ом в к
о-
оп
ер
ат
ив м
ог
ут б
ы
ть д
ен
ьг
и, 
це
нн
ы
е б
ум
аг
и, в
ещ
и, 
им
ущ
е-
ст
ве
нн
ы
е п
ра
ва
, в т
ом ч
ис
ле 
пр
ав
о з
ем
ле
по
ль
зо
ва
ни
я, п
ра
-
ва н
а р
ез
ул
ьт
ат
ы и
нт
ел
ле
кт
у-
ал
ьн
ой с
об
ст
ве
нн
ос
ти и и
но
е 
им
ущ
ес
тв
о.
Д
ен
еж
на
я о
це
нк
а и
м
ущ
ес
тв
ен
-
но
го в
зн
ос
а ч
ле
на к
оо
пе
ра
ти
ва 
не м
ож
ет п
ро
из
во
ди
ть
ся т
ол
ь-
ко п
о 
со
гл
аш
ен
ию м
еж
ду у
чр
е-
ди
те
ля
м
и к
оо
пе
ра
ти
ва и п
од
ле
-
ж
ит н
ез
ав
ис
им
ом
у а
уд
ит
у. Н
е-
за
ви
си
м
ы
й а
уд
ит н
е п
ро
во
ди
т-
ся в т
ех с
лу
ча
ях
, к
ог
да и
м
ущ
е-
ст
ве
нн
ы
е в
зн
ос
ы ч
ле
но
в к
оо
пе
-
ра
ти
ва с
ос
то
ят т
ол
ьк
о и
з д
ен
ег
.
П
ри п
ер
ер
ег
ис
тр
ац
ии п
ро
из
-
во
дс
тв
ен
но
го к
оо
пе
ра
ти
ва д
е-
не
ж
на
я о
це
нк
а и
м
ущ
ес
тв
ен
но
-
го в
зн
ос
а е
го ч
ле
на м
ож
ет п
од
-
тв
ер
ж
да
ть
ся б
ух
га
лт
ер
ск
им
и 
до
ку
м
ен
та
м
и к
оо
пе
ра
ти
ва л
иб
о 
ау
ди
то
рс
ки
м о
тч
ет
ом
.

ак
он «
О п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
м 
ко
оп
ер
ат
ив
е»
, С
та
ть
я 7
, п
.2
,6
)

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
158

ча
ст
ни
ко
в) в у
ст
ав
ны
й к
ап
и-
та
л в н
ат
ур
ал
ьн
ой ф
ор
м
е и
ли в 
ви
де и
м
ущ
ес
тв
ен
ны
х п
ра
в о
це
-
ни
ва
ю
тс
я в д
ен
еж
но
й ф
ор
м
е п
о 
со
гл
аш
ен
ию в
се
х у
чр
ед
ит
ел
ей 
ил
и п
о р
еш
ен
ию о
бщ
ег
о с
об
ра
-
ни
я у
ча
ст
ни
ко
в т
ов
ар
ищ
ес
тв
а. 
Ес
ли с
то
им
ос
ть т
ак
ог
о в
кл
ад
а 
пр
ев
ы
ш
ае
т с
ум
м
у, э
кв
ив
ал
ен
т-
ну
ю д
ва
дц
ат
и т
ы
ся
ча
м р
аз
м
е-
ро
в м
ес
яч
но
го р
ас
че
тн
ог
о п
ок
а-
за
те
ля
, е
е о
це
нк
а д
ол
ж
на б
ы
ть 
по
дт
ве
рж
де
на н
ез
ав
ис
им
ы
м 
эк
сп
ер
то
м
.

ак
он «
О т
ов
ар
ищ
ес
тв
ах с 
ог
ра
ни
че
нн
ой и д
оп
ол
ни
те
ль
-
но
й о
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть
ю
», С
та
ть
я 
23
, п
.3
,4
)
3

о
м
п
ан
и
ян
ы б
ас
қ
ар
у 
ж
үй
ес
i
3. С
ис
те
м
а у
пр
ав
ле
ни
я к
ом
-
па
ни
ей
Б
ас
қ
ар
у о
р
га
н
д
ар
ы
н
ы
ң 
тү
р
л
ер
i, қ
ұр
ы
л
у т
әр
тi
б

ж
ән
е о
л
ар
д
ы
ң қ
ұз
ы
р
е
тi 
қ
ұр
ы
л
та
й қ
ұж
ат
та
р
ы
н
д
а 
б
е
л
гi
л
ен
е
д
i. (
Қ
Р,  6
5 б
ап

п
.2
)
Ви
ды
, п
ор
яд
ок о
бр
аз
ов
ан
ия о
р-
га
но
в у
пр
ав
ле
ни
я и и
х к
ом
пе
-
те
нц
ия о
пр
ед
ел
яю
тс
я у
чр
ед
и-
те
ль
ны
м
и д
ок
ум
ен
та
м
и.

К
, С
та
ть
я 6
5, п
.2
)
С
ен
iм с
ер

те
ст


iң 

iн б
ас
қ
ар
уд
ы т
о
л
ы
қ 
се
р

те
ст
ер ж
үз
ег
е а
сы
р
а-
д
ы
. С
ен
iм 
се
р

те
ст


iң i
сi


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет