Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет35/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   53

н 
о
н
ы
ң т
о
л
ы
қ с
ер

те
ст
ер

iң 
б
ас
қ
ар
у ж
ән
е ж
үр
гi
зу 
тә
р
тi
б
iн о
л
ар т
о
л
ы
қ 
се
р

те
ст
iк т
ур
ал
ы е
р
еж
е
-
л
ер б
о
й
ы
н
ш
а б
е
л
гi
л
ей
д
i. 
С
ал
ы
м
ш
ы
л
ар
д
ы
ң с
ен
iм 
се
р

те
ст

i i
сi
н б
ас
қ
ар
уғ
а 
қ
ат
ы
су
ға
, с
о
н
д
ай

қ 
се
н

ха
т б
о
й
ы
н
ш
а б
о
л
-
м
ас
а, о
н
ы
ң а
ты
н
ан 
әр
ек
е
т ж
ас
ау
ға қ
ұқ
ы
ғы 
ж
о
қ
. С
ен
iм с
ер

те
ст


са
л
ы
м
ш
ы
л
ар
ы
н
ы
ң 
се
р

те
ст
iк i
сi
н 
б
ас
қ
ар
у ж
ө
н

д
е т
о
л
ы
қ 
се
р

те
ст
ер
д
iң ә
р
ек
е
тт
ер

е 
д
ау ж
ас
ау
ға қ
ұқ
ы
ғы ж
о
қ
.
 (
Қ
Р, 7
5
б
ап
)
Уп
ра
вл
ен
ие д
ел
ам
и к
ом
м
ан
ди
т-
но
го т
ов
ар
ищ
ес
тв
а о
су
щ
ес
т-
вл
яе
тс
я п
ол
ны
м
и т
ов
ар
ищ
а-
м
и. П
ор
яд
ок у
пр
ав
ле
ни
я и в
е-
де
ни
я д
ел к
ом
м
ан
ди
тн
ог
о т
ов
а-
ри
щ
ес
тв
а е
го п
ол
ны
м
и т
ов
ар
и-
щ
ам
и у
ст
ан
ав
ли
ва
ет
ся и
м
и п
о 
пр
ав
ил
ам о п
ол
но
м т
ов
ар
ищ
е-
ст
ве
. В
кл
ад
чи
ки н
е в
пр
ав
е у
ча
-
ст
во
ва
ть в у
пр
ав
ле
ни
и д
ел
ам
и 
ко
м
м
ан
ди
тн
ог
о т
ов
ар
ищ
ес
тв
а, 
а т
ак
ж
е в
ы
ст
уп
ат
ь о
т е
го и
м
е-
ни
, и
на
че к
ак п
о д
ов
ер
ен
но
ст
и. 
Вк
ла
дч
ик
и к
ом
м
ан
ди
тн
ог
о т
ов
а-
ри
щ
ес
тв
а н
е в
пр
ав
е о
сп
ар
ив
ат
ь 
де
йс
тв
ия п
ол
ны
х т
ов
ар
ищ
ей п
о 
уп
ра
вл
ен
ию д
ел
ам
и т
ов
ар
ищ
е-
ст
ва
. (
ГК
, С
та
ть
я 7
5)
С
ер

те
с о
р
га
н
д
ар
д
ы
ң 
қ
ұз
ы
р
е
тi
, с
о
н
д
ай

қ 
о
л
ар
д
ы
ң с
ер

те
ст
iк а
ты
н
ан 
ш
еш

д
ер қ
аб
ы
л
д
ау н
ем
ес
е 
әр
ек
е
т е
ту т
әр
тi
б
i о
сы К
о
-
д
ек
ск
е, з
аң а
к
тi
л
ер

е ж
ән
е 
се
р

те
ст
iк ж
ар
ғы
сы
н
а 
сә
й
ке
с б
е
л
гi
л
ен
е
д
i. 
 (
Қ
Р, 7
9 б
ап
, п
.1
)
Ко
м
пе
те
нц
ия о
рг
ан
ов т
ов
ар
и-
щ
ес
тв
а, а т
ак
ж
е п
ор
яд
ок п
ри
-
ня
ти
я и
м
и р
еш
ен
ий и
ли в
ы
ст
у-
пл
ен
ия о
т и
м
ен
и т
ов
ар
ищ
ес
тв
а 
оп
ре
де
ля
ю
тс
я в с
оо
тв
ет
ст
ви
и с 
на
ст
оя
щ
им Ко
де
кс
ом
, з
ак
он
од
а-
те
ль
ны
м
и а
кт
ам
и и у
ст
ав
ом т
о-
ва
ри
щ
ес
тв
а. (
ГК
, С
та
ть
я 7
9, п
.1
)
4

о
ға
р
ғы о
р
га
н
н
ы
ң 
ө
кi
л
е
тт

і
4. П
ол
но
м
оч
ия в
ы
сш
ег
о о
рг
ан
а
То
л
ы
қ с
ер

те
ст

тi
ң 
ең ж
о
ға
р
ы о
р
га
н
ы 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ы
ң ж
ал
п
ы 
ж
и
н
ал
ы
сы б
о
л
ы
п т
аб
ы
л
а-
д
ы
. Т
о
л
ы
қ с
ер

те
ст

тi
ң 

кi м
әс
е
л
е
л
ер

ж
ө
н

д
е ш
еш
iм б
ар
л
ы
қ 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ы
ң ж
ал
-
п
ы к
е
л


i б
о
й
ы
н
ш
а 
қ
аб
ы
л
д
ан
ад
ы
.
Ш
ар
уа
ш
ы
л
ы
қ с
ер

те
ст

тi
ң 
ж
о
ға
р
ы о
р
га
н
ы о
н
ы
ң 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы
н
ы
ң ж
ал
-
п
ы ж
и
н
ал
ы
сы б
о
л
ы
п т
аб
ы
-
л
ад
ы


Р, 6
0 б
ап
)
Вы
сш
им о
рг
ан
ом я
вл
яе
тс
я о
б-
щ
ее с
об
ра
ни
е е
го у
ча
ст
ни
ко
в. 

К
, С
та
ть
я 6
0)
Ш
ар
уа
ш
ы
л
ы
қ с
ер

те
ст

тi
ң 
ж
о
ға
р
ы о
р
га
н
ы о
н
ы
ң 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы
н
ы
ң ж
ал
-
п
ы ж
и
н
ал
ы
сы б
о
л
ы
п т
аб
ы
-
л
ад
ы


Р, 6
0 б
ап
)
Қ
ат
ы
су
ш
ы
н
ы
ң ү
л
ес
iн (
о
н
ы
ң 
б
iр б
ө
л


) ж
ау
ап
ке
р
шш
ек
те
ул
i с
ер

те
ст

тi
ң ө
зi 
са
ты
п а
л
ға
н р
е
тт
е
Ш
ар
уа
ш
ы
л
ы
қ с
ер

те
ст

тi
ң 
ж
о
ға
р
ы о
р
га
н
ы о
н
ы
ң 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы
н
ы
ң ж
ал
-
п
ы ж
и
н
ал
ы
сы б
о
л
ы
п т
аб
ы
-
л
ад
ы


Р, 6
0 б
ап
)
Вы
сш
им о
рг
ан
ом я
вл
яе
тс
я о
б-
щ
ее с
об
ра
ни
е е
го у
ча
ст
ни
ко
в. 

К
, С
та
ть
я 6
0)
А
к
ц
и
о
н
ер
л
iк қ
о
ға
м
н
ы
ң 
ж
о
ға
р
ы о
р
га
н
ы о
н
ы
ң 
ак
ц
и
о
н
ер
л
ер

iң ж
ал
п
ы ж
и
-
н
ал
ы
сы б
о
л
ы
п т
аб
ы
л
ад
ы
.

ар
л
ы
қ д
ау
ы
с б
ер
е
ті
н а
к-
ц
и
я
л
ар
ы б
ір а
к
ц
и
о
н
ер
ге 
ти
ес
іл
і қ
о
ға
м
д
а - с
о
л а
к
ц
и
-
о
н
ер
);

Р, 9
2 б
ап
, п
.1
), А
Қ з
аң
ы
,3

б
ап
, п
.1
)
 
А
к
ц
и
о
н
ер
л
iк қ
о
ға
м
н
ы
ң 
ж
о
ға
р
ы о
р
га
н
ы о
н
ы
ң 
ак
ц
и
о
н
ер
л
ер

iң ж
ал
п
ы ж
и
-
н
ал
ы
сы б
о
л
ы
п т
аб
ы
л
ад
ы
.
 (
Қ
Р, 9
2 б
ап
, п
.1
),
К
о
о
п
ер
ат
и
в
тi
ң ж
о
ға
р
ы о
р
-
га
н
ы о
н
ы
ң м
үш
е
л
ер

iң 
ж
ал
п
ы ж
и
н
ал
ы
сы б
о
л
ы
п т
а-
б
ы
л
ад
ы
.

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
159
С
ер

те
ст

тi
ң 
қ
ұр
ы
л
та
й ш
ар
ты
н
-
д
а қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 
кө
п
ш

iк д
ау
сы
м
ен ш
еш
iм 
қ
аб
ы
л
д
ан
ат
ы
н р
е
тт
ер 
кө
зд
е
л
уi м
үм
кi
н
. Е
ге
р 
қ
ұр
ы
л
та
й ш
ар
ты
н
д
а о
н
ы
ң 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы
н
ы
ң д
а-
уы
с с
ан
ы
н а
н
ы
қ
та
уд
ы
ң 
ө
зг
еш
е т
әр
тi
б
i к
ө
зд
е
л
м
е
се

то
л
ы
қ с
ер

те
ст

тi
ң ә
р
б
iр 
қ
ат
ы
су
ш
ы
сы
н
ы
ң б
iр д
ау
-
сы б
о
л
ад
ы
. Қ
ұр
ы
л
та
й ш
ар
-
ты
н
д
а қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар а
л
а-
ты
н д
ау
ы
с с
ан
ы
н о
л
ар
д
ы
ң 
ж
ар
ғы
л
ы
қ к
ап
и
та
л
д
ағ
ы 
үл
ес

е с
ай б
е
л
гi
л
ен
е
тi
н
д


кө
зд
е
л
уi м
үм
кi
н
.

Р, 6
5 б
ап , п
.1
)
Вы
сш
им о
рг
ан
ом п
ол
но
го т
ов
а-
ри
щ
ес
тв
а я
вл
яе
тс
я о
бщ
ее с
о-
бр
ан
ие у
ча
ст
ни
ко
в. Р
еш
ен
ие п
о 
вн
ут
ре
нн
им в
оп
ро
са
м п
ол
но
го 
то
ва
ри
щ
ес
тв
а п
ри
ни
м
ае
тс
я п
о 
об
щ
ем
у с
ог
ла
ш
ен
ию в
се
х у
ча
ст
-
ни
ко
в. У
чр
ед
ит
ел
ьн
ы
м д
ог
ов
о-
ро
м т
ов
ар
ищ
ес
тв
а м
ог
ут б
ы
ть 
пр
ед
ус
м
от
ре
ны с
лу
ча
и, к
ог
-
да 
ре
ш
ен
ие п
ри
ни
м
ае
тс
я б
ол
ь-
ш
ин
ст
во
м г
ол
ос
ов у
ча
ст
ни
ко
в. 
К
аж
ды
й у
ча
ст
ни
к п
ол
но
го т
о-
ва
ри
щ
ес
тв
а и
м
ее
т о
ди
н г
ол
ос

ес
ли у
чр
ед
ит
ел
ьн
ы
м д
ог
ов
о-
ро
м н
е п
ре
ду
см
от
ре
н и
но
й п
о-
ря
до
к о
пр
ед
ел
ен
ия к
ол
ич
ес
тв
а 
го
ло
со
в е
го у
ча
ст
ни
ко
в. У
чр
е-
ди
те
ль
ны
м 
до
го
во
ро
м м
ож
ет 
бы
ть п
ре
ду
см
от
ре
но
, ч
то к
ол
и-
че
ст
во г
ол
ос
ов, к
от
ор
ы
м р
ас
по
-
ла
га
ю
т у
ча
ст
ни
ки
, о
пр
ед
ел
яе
т-
ся с
ор
аз
м
ер
но и
х д
ол
е в у
ст
ав
-
но
м к
ап
ит
ал
е.

К
, С
та
ть
я 6
5, п
.1
)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет