Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет37/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   53

ст
iк 
қ
ы
зм
е
тi м
ән

ен б

те
к
те
с 
м
әм

е
л
ер ж
ас
ас
уғ
а қ
ұқ
ы
ғы 
ж
о
қ
. Б
ұл е
р
еж
е б
ұз
ы
л
ға
н 
ж
ағ
д
ай
д
а с
ер

те
ст
iк ө
з 
қ
ал
ау
ы б
о
й
ы
н
ш
а м
ұн
д
ай 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ан н
е 
се
р

те
ст

ке к
е
л
тi
р

ге
н 
за
л
ал
д
ы
ң о
р
н
ы
н т
о
л
-
ты
р
уы
н
, н
е о
сы
н
д
ай 
м
әм

е
л
ер
д
ен т
ап
қ
ан б
үк
iл 
п
ай
д
ан
ы с
ер

те
ст

ке 
б
ер
уi
н т
ал
ап е
ту
ге қ
ұқ
ы
л
ы


Р, 6
5 б
ап , п
.3
)
Уч
ас
тн
ик п
ол
но
го т
ов
ар
ищ
е-
ст
ва н
е в
пр
ав
е б
ез с
ог
ла
си
я 
ос
та
ль
ны
х у
ча
ст
ни
ко
в с
ов
ер
-
ш
ат
ь о
т с
во
ег
о и
м
ен
и и в с
во
их 
ин
те
ре
са
х и
ли в и
нт
ер
ес
ах
А
к
ц
и
о
н
ер
л
iк қ
о
ға
м
д
а 
д
и
р
ек
то
р
л
ар к
ең
е
сi 
қ
ұр
ы
л
ад
ы
, о
сы К
о
д
ек
-
ст
е, з
аң а
к
тi
л
ер

д
е 
ж
ән
е а
к
ц
и
о
н
ер
л
iк 
қ
о
ға
м
н
ы
ң ж
ар
ғы
сы
н
д
а 
ак
ц
и
о
н
ер
л
ер
д
iң ж
ал
-
п
ы ж
и
н
ал
ы
сы
н
ы
ң 
ай
р
ы
қ
ш
а қ
ұз
ы
р
е
тi
н
е 
ж
ат
қ
ы
зы
л
ға
н м
әс
е
л
е
л
ер
д

ш
еш
уд
i қ
о
сп
ағ
ан
д
а,
 о
л 
қ
о
ға
м
н
ы
ң қ
ы
зм
е
тi
н
е ж
ал
-
п
ы б
ас
ш
ы
л
ы
қ
ты ж
үз
ег
е 
ас
ы
р
ад
ы
. О
сы К
о
д
ек
-
ст
е, з
аң а
к
тi
л
ер

д
е ж
ән
е 
ак
ц
и
о
н
ер
л
iк қ
о
ға
м
н
ы
ң 
ж
ар
ғы
сы
н
д
а д
и
р
ек
то
р
-
л
ар к
ең
е
сi
н
iң а
й
р
ы
қ
ш
а 
қ
ұз
ы
р
е
тi
н
е ж
ат
қ
ы
зы
л
ға
н 
м
әс
е
л
е
л
ер
д
i а
к
ц
и
о
н
ер
л
iк 
қ
о
ға
м
н
ы
ң а
тқ
ар
уш
ы 
о
р
га
н
ы
н
ы
ң ш
еш
уi
н
е б
ер
уг
е 
б
о
л
м
ай
д
ы

Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң з
аң
Ө
н
д


тi
к к
о
о
п
ер
ат
и
в
те 
ко
о
п
ер
ат
и
в
тi
ң а
тқ
ар
уш
ы 
о
р
га
н
д
ар
ы
н
ы
ң қ
ы
зм
е
тi
н
е 
б
ақ
ы
л
ау ж
ас
ау
д
ы ж
үз
ег
е 
ас
ы
р
ат
ы
н қ
ад
ағ
ал
ау к
ең
ес

қ
ұр
ы
л
уы м
үм
кi
н
. Қ
ад
ағ
ал
ау 
ке
ң
е
сi м
үш
е
л
ер

iң 
ө
н
д


тi
к к
о
о
п
ер
ат
и
в а
ты
-
н
ан ә
р
ек
е
т ж
ас
ау
ға қ
ұқ
ы
ғы 
ж
о
қ
.
Б
ас
қ
ар
м
а ж
ән
е (
н
е
-
м
е
се
) о
н
ы
ң т
ө
р
ағ
ас
ы 
ко
о
п
ер
ат
и
в
тi
ң а
тқ
ар
уш
ы 
о
р
га
н
д
ар
ы б
о
л
ы
п т
а-
б
ы
л
ад
ы
. О
л
ар к
о
о
п
ер
а-
ти
в қ
ы
зм
е
тi
н
е к
үн
д
е
л

тi 
б
ас
ш
ы
л
ы
қ
ты ж
үз
ег
е а
сы
-
р
ад
ы ж
ән
е қ
ад
ағ
ал
ау 
ке
ң
е
сi м
ен к
о
о
п
ер
ат
и
в 
м
үш
е
л
ер

iң ж
ал
п
ы ж
и
н
а-
л
ы
сы
н
а е
се
п б
ер
е
д
i. 
 (
Қ
Р, 9
9 б
ап
, п
.1
)
В п
ро
из
во
дс
тв
ен
но
м к
оо
пе
ра
ти
-
ве м
ож
ет б
ы
ть с
оз
да
н 
на
бл
ю
да
-
те
ль
ны
й с
ов
ет
, к
от
ор
ы
й

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
161
тр
ет
ьи
х л
иц с
де
лк
и, о
дн
ор
од
-
ны
е с т
ем
и, к
от
ор
ы
е с
ос
та
вл
я-
ю
т п
ре
дм
ет д
ея
те
ль
но
ст
и т
ов
а-
ри
щ
ес
тв
а. П
ри н
ар
уш
ен
ии э
то
-
го п
ра
ви
ла т
ов
ар
ищ
ес
тв
о в
пр
а-
ве п
о с
во
ем
у в
ы
бо
ру п
от
ре
бо
-
ва
ть о
т т
ак
ог
о у
ча
ст
ни
ка л
иб
о 
во
зм
ещ
ен
ия п
ри
чи
не
нн
ы
х т
ов
а-
ри
щ
ес
тв
у у
бы
тк
ов, л
иб
о п
ер
е-
да
чи т
ов
ар
ищ
ес
тв
у в
се
й п
ри
об
-
ре
те
нн
ой п
о т
ак
им с
де
лк
ам в
ы
-
го
ды
. (
ГК
, С
та
ть
я 6
5, п
.3
)
ак
тi
л
ер

ен б
е
л
гi
л
ен
ге
н 
ж
ағ
д
ай
л
ар
д
а, б
iр а
к
ц
и
о
н
ер

б
ар а
к
ц
и
о
н
ер
л
iк қ
о
ға
м
д
а 
қ
о
ға
м
н
ы
ң ж
ар
ғы
сы
м
ен д
и
-
р
ек
то
р
л
ар к
ең
ес
iн қ
ұр
м
ай
-
ақ а
к
ц
и
о
н
ер
л
iк қ
о
ға
м
д
ы 
б
ас
қ
ар
у м
үм
кi
н
д

i к
ө
зд
е
л
уi 
м
үм
кi
н


Р, 9
2
б
ап , п
.4
)
В а
кц
ио
не
рн
ом о
бщ
ес
тв
е с
оз
-
да
ет
ся с
ов
ет д
ир
ек
то
ро
в, к
о-
то
ры
й о
су
щ
ес
тв
ля
ет о
бщ
ее р
у-
ко
во
дс
тв
о д
ея
те
ль
но
ст
ью о
б-
щ
ес
тв
а, з
а 
ис
кл
ю
че
ни
ем р
еш
е-
ни
я в
оп
ро
со
в, о
тн
ес
ен
ны
х н
а-
ст
оя
щ
им Ко
де
кс
ом
, з
ак
он
од
а-
те
ль
ны
м
и а
кт
ам
и и у
ст
ав
ом а
к-
ци
он
ер
но
го о
бщ
ес
тв
а к и
ск
лю
-
чи
те
ль
но
й к
ом
пе
те
нц
ии о
бщ
ег
о 
со
бр
ан
ия а
кц
ио
не
ро
в. В
оп
ро
сы

от
не
се
нн
ы
е н
ас
то
ящ
им К
од
ек
-
со
м
, з
ак
он
од
ат
ел
ьн
ы
м
и а
кт
ам
и 
и у
ст
ав
ом а
кц
ио
не
рн
ог
о о
бщ
е-
ст
ва к
 и
ск
лю
чи
те
ль
но
й к
ом
пе
-
те
нц
ии с
ов
ет
а д
ир
ек
то
ро
в, н
е 
м
ог
ут б
ы
ть п
ер
ед
ан
ы д
ля р
е-
ш
ен
ия и
сп
ол
ни
те
ль
но
м
у о
рг
ан
у 
ак
ци
он
ер
но
го о
бщ
ес
тв
а. 
В с
лу
ча
ях
, у
ст
ан
ов
ле
нн
ы
х з
а-
ко
но
да
те
ль
ны
м
и а
кт
ам
и Р
ес
пу
-
бл
ик
и К
аз
ах
ст
ан
, в а
кц
ио
не
р-
но
м о
бщ
ес
тв
е с о
дн
им а
кц
ио
-
не
ро
м у
ст
ав
ом о
бщ
ес
тв
а м
ож
ет 
бы
ть п
ре
ду
см
от
ре
на в
оз
м
ож
-
но
ст
ь у
пр
ав
ле
ни
я а
кц
ио
не
рн
ы
м 
об
щ
ес
тв
ом б
ез с
оз
да
ни
я с
ов
ет
а 
ди
ре
кт
ор
ов
.

К
, С
та
ть
я 9
2, п
.4
)
ос
ущ
ес
тв
ля
ет к
он
тр
ол
ь з
а д
е-
ят
ел
ьн
ос
ть
ю и
сп
ол
ни
те
ль
-
ны
х о
рг
ан
ов к
оо
пе
ра
ти
ва
. Ч
ле
-
ны 
на
бл
ю
да
те
ль
но
го с
ов
ет
а н
е 
вп
ра
ве д
ей
ст
во
ва
ть о
т и
м
ен
и 
пр
ои
зв
од
ст
ве
нн
ог
о к
оо
пе
ра
ти
-
ва
. (
ГК
, С
та
ть
я 9
9, п
.1
)
6

тқ
ар
уш
ы о
р
га
н
н
ы
ң 
ө
к
іл
е
тт
іг
і
6. П
ол
но
м
оч
ия и
сп
ол
ни
те
ль
но
-
го о
рг
ан
а
То
л
ы
қ с
ер

те
ст

тi о
сы 
б
ап
ты
ң 1

ар
м
ағ
ы
н
ы
ң 6

б
ап
та
ғы е
р
еж
е
л
ер
iн е
ск
ер
е 
о
ты
р
ы
п б
ас
қ
ар
уд
ы т
о
л
ы
қ 
се
р

те
ст

тi
ң а
тқ
ар
у о
р
га
н
-
д
ар
ы ж
үз
ег
е а
сы
р
ад
ы
. (
Қ
Р, 
6
5 б
ап
, п
.2
Уп
ра
вл
ен
ие п
ол
ны
м т
ов
ар
ищ
е-
ст
во
м с у
че
то
м п
ол
ож
ен
ий п
ун
-
кт
а 1 с
та
ть
и 6
5 о
су
щ
ес
тв
ля
ю
т 
ис
по
лн
ит
ел
ьн
ы
е о
рг
ан
ы п
ол
-
но
го т
ов
ар
ищ
ес
тв
а. (
ГК
, С
та
-
ть
я 6
5, п
.2
)
Ш
ар
уа
ш
ы
л
ы
қ с
ер

те
ст

те 
о
н
ы
ң қ
ы
зм
е
тi
н
е к
үн
д
е
л

тi 
б
ас
ш
ы
л
ы
қ ж
ас
ай
ты
н ж
ән
е 
о
н
ы
ң қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы
н
ы
ң 
ж
ал
п
ы ж
и
н
ал
ы
сы
н
а е
се
п 
б
ер
iп о
ты
р
ат
ы
н а
тқ
ар
уш
ы 
о
р
га
н (
ал
қ
ал
ы
қ ж
ән
е (
н
ем
е
-
се
) ж
ек
е

ар
а қ
ұр
ы
л
ад
ы
). 
Ж
ек
е

ар
а б
ас
қ
ар
у о
р
га
н
ы 
о
н
ы
ң қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы а
р
а-
сы
н
ан с
ай
л
ан
б
ау
ы м
үм
кi
н

С
ер

те
ст


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет