Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет38/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   53


тi
ң а
л
қ
ал
ы о
р
-
га
н
д
ар
ы р
е
тi
н
д
е: 
1) б
ас
қ
ар
м
а (
д
и
р
ек
ц
и
я)

2) б
ай
қ
ау
ш
ы к
ең
е
с; 
3) з
аң а
к
тi
л
ер

д
е н
ем
ес
е 
ш
ар
уа
ш
ы
л
ы
қ с
ер

те
ст


қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы
н
ы
ң ж
ал
п
ы 
ж
и
н
ал
ы
сы
н
ы
ң ш
еш


д
е 
кө
зд
е
л
ге
н ж
ағ
д
ай
л
ар
д
а 
б
ас
қ
а д
а о
р
га
н
д
ар қ
ұр
ы
л
уы 
м
үм
кi
н


Р, 6
0 б
ап
, п
.2
)
С
оз
да
ет
ся и
сп
ол
ни
те
ль
ны
й о
р-
га
н (
ко
лл
ег
иа
ль
ны
й и (
ил
и) е
ди
-
но
ли
чн
ы
й)
, о
су
щ
ес
тв
ля
ю
щ
ий 
те
ку
щ
ее р
ук
ов
од
ст
во е
го д
ея
-
те
ль
но
ст
ью и п
од
от
че
тн
ы
й о
б-
щ
ем
у 
со
бр
ан
ию е
го у
ча
ст
ни
ко
в.
Ж
ау
ап
ке
р
ш


i ш
ек
те
ул

се
р

те
ст

тi
ң а
тқ
ар
уш
ы 
о
р
га
н
ы
н
ы
ң қ
ұз
ы
р
е
тi
н
е 
о
сы З
аң
д
а, с
ер

те
ст

тi
ң 
ж
ар
ғы
сы
н
д
а н
ем
ес
е ж
ал
-
п
ы ж
и
н
ал
ы
с қ
аб
ы
л
д
ағ
ан 
ер
еж
е
л
ер
д
е ж
ән
е ө
зг
е 
қ
ұж
ат
та
р
д
а б
е
л
гi
л
ен
ге
н 
ж
ал
п
ы ж
и
н
ал
ы
ст
ы
ң н
ем
е
-
се б
ай
қ
ау
ш
ы о
р
га
н
д
ар
д
ы
ң 
қ
ұз
ы
р
е
тi
н
е ж
ат
п
ай
-
ты
н с
ер

те
ст
iк қ
ы
зм
е
тi
н 
қ
ам
та
м
ас
ы
з е
ту
д
iң б
ар
л
ы
қ 
м
әс
е
л
е
л
ер
i ж
ат
ад
ы

 С
ер

те
ст

тi
ң а
тқ
ар
уш
ы 
о
р
га
н
ы
н
ы
ң қ
ұз
ы
р
е
тi
н
е 
ж
ал
п
ы ж
и
н
ал
ы
ст
ы
ң е
р
ек
-
ш
е қ
ұз
ы
р
е
тi
н
е ж
ат
п
ай
ты
н

о
сы З
аң
н
ы
ң 4
3

аб
ы
н
ы
ң 
3

ар
м
ағ
ы
н
а с
әй
ке
с 
ат
қ
ар
уш
ы о
р
га
н
ға б
ер

ге
н 
о
н
ы
ң ө
кi
л
е
тт

те
р
i д
е ж
а-
та
д
ы
.
Ү
ш

ш
i ж
ақ
п
ен 
қ
ат
ы
н
ас
ы
н
д
а 
ж
ау
ап
ке
р
ш


i ш
ек
те
ул

се
р

те
ст
iк ө
зi
н
iң а
тқ
ар
уш
ы 
о
р
га
н
ы
н
ы
ң ө
кi
л
е
тт

те
р

е 
б
е
л
гi
л
ег
ен ш
ек
те
ул
ер

е
Ш
ар
уа
ш
ы
л
ы
қ с
ер

те
ст

те 
о
н
ы
ң қ
ы
зм
е
тi
н
е к
үн
д
е
л

тi 
б
ас
ш
ы
л
ы
қ ж
ас
ай
ты
н ж
ән
е 
о
н
ы
ң қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы
н
ы
ң 
ж
ал
п
ы ж
и
н
ал
ы
сы
н
а е
се
п 
б
ер
iп о
ты
р
ат
ы
н а
тқ
ар
уш
ы 
о
р
га
н (
ал
қ
ал
ы
қ ж
ән
е (
н
ем
е
-
се
) ж
ек
е

ар
а қ
ұр
ы
л
ад
ы
). 
Ж
ек
е

ар
а б
ас
қ
ар
у о
р
га
н
ы 
о
н
ы
ң қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы а
р
а-
сы
н
ан с
ай
л
ан
б
ау
ы м
үм
кi
н

С
ер

те
ст

тi
ң а
л
қ
ал
ы о
р
-
га
н
д
ар
ы р
е
тi
н
д
е: 
1) б
ас
қ
ар
м
а (
д
и
р
ек
ц
и
я)

2) б
ай
қ
ау
ш
ы к
ең
е
с; 
3) з
аң а
к
тi
л
ер

д
е н
ем
е
се 
ш
ар
уа
ш
ы
л
ы
қ с
ер

те
ст


қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
ы
н
ы
ң ж
ал
п
ы 
ж
и
н
ал
ы
сы
н
ы
ң ш
еш


д
е 
кө
зд
е
л
ге
н ж
ағ
д
ай
л
ар
д
а 
б
ас
қ
а д
а о
р
га
н
д
ар қ
ұр
ы
л
уы 
м
үм
кi
н

 (
Қ
Р, 6
0 б
ап
, п
.2
)
С
оз
да
ет
ся и
сп
ол
ни
те
ль
ны
й о
р-
га
н (
ко
лл
ег
иа
ль
ны
й и (
ил
и) е
ди
-
но
ли
чн
ы
й)
, о
су
щ
ес
тв
ля
ю
щ
ий 
те
ку
щ
ее р
ук
ов
од
ст
во е
го д
ея
-
те
ль
но
ст
ью и п
од
от
че
тн
ы
й о
б-
щ
ем
у 
со
бр
ан
ию е
го у
ча
ст
ни
ко
в.
А
к
ц
и
о
н
ер
л
iк қ
о
ға
м
н
ы
ң 
ат
қ
ар
уш
ы о
р
га
н
ы а
л
қ
ал
ы
қ 

ас
қ
ар
м
а) н
ем
е
се ж
ек
е 
д
ар
а (
д
и
р
ек
то
р, б
ас д
и
-
р
ек
то
р, п
р
е
зи
д
ен
т) б
о
л
уы 
м
үм
кi
н
. О
л а
к
ц
и
о
н
ер
л
iк 
қ
о
ға
м қ
ы
зм
е
тi
н
е к
үн
д
е
л

тi 
б
ас
ш
ы
л
ы
қ
ты ж
үз
ег
е а
сы
-
р
ад
ы ж
ән
е д
и
р
ек
то
р
л
ар 
ке
ң
е
сi м
ен а
к
ц
и
о
н
ер
л
ер
д
iң 
ж
ал
п
ы ж
и
н
ал
ы
сы
н
а е
се
п 
б
ер
е
д
i. 
Қ
о
ға
м б
ас
қ
а д
а 
о
р
га
н
д
ар
ы
н
ы
ң 
за
ң
д
ар
м
ен н
ем
ес
е 
қ
ұр
ы
л
та
й қ
ұж
ат
та
р
ы
м
ен 
б
е
л
гi
л
ен
ге
н е
р
ек
ш
е 
қ
ұз
ы
р
е
тi
н
е к

м
ей
тi
н 
б
ар
л
ы
қ м
әс
е
л
е
л
ер
д
i ш
еш
у 
ак
ц
и
о
н
ер
л
iк қ
о
ға
м
н
ы
ң 
ат
қ
ар
уш
ы о
р
га
н
ы
н
ы
ң 
қ
ұз
ы
р
е
тi
н
е ж
ат
ад
ы

 (
Қ
Р, 9
2 б
ап
, п
.5)
И
сп
ол
ни
те
ль
ны
й о
рг
ан а
кц
ио
-
не
рн
ог
о о
бщ
ес
тв
а м
ож
ет б
ы
ть 
ко
лл
ег
иа
ль
ны
м (
пр
ав
ле
ни
е) и
ли 
ед
ин
ол
ич
ны
м (
ди
ре
кт
ор
, г
ен
е-
ра
ль
ны
й д
ир
ек
то
р, п
ре
зи
де
нт
). 
О
н о
су
щ
ес
тв
ля
ет т
ек
ущ
ее р
ук
о-
во
дс
тв
о д
ея
те
ль
но
ст
ью а
кц
ио
-
Б
ас
қ
ар
м
а ж
ән
е (
н
е
-
м
е
се
) о
н
ы
ң т
ө
р
ағ
ас
ы 
ко
о
п
ер
ат
и
в
тi
ң а
тқ
ар
уш
ы 
о
р
га
н
д
ар
ы б
о
л
ы
п т
а-
б
ы
л
ад
ы
. О
л
ар к
о
о
п
ер
а-
ти
в қ
ы
зм
е
тi
н
е к
үн
д
е
л

тi 
б
ас
ш
ы
л
ы
қ
ты ж
үз
ег
е а
сы
-
р
ад
ы ж
ән
е қ
ад
ағ
ал
ау 
ке
ң
е
сi м
ен к
о
о
п
ер
ат
и
в 
м
үш
е
л
ер

iң ж
ал
п
ы ж
и
н
а-
л
ы
сы
н
а е
се
п б
ер
е
д
i. 
 (
Қ
Р, 9
9 б
ап
, п
.1
)
К
о
о
п
ер
ат
и
в б
ас
қ
ар
м
ас
ы
н
ы
ң 

о
о
п
ер
ат
и
в т
ө
р
ағ
ас
ы
н
ы
ң

қ
ұз
ы
р
е
тi
н
е о
сы З
аң
м
ен 
ж
ән
е к
о
о
п
ер
ат
и
в
тi
ң 
қ
ұр
ы
л
та
й қ
ұж
ат
та
р
ы
м
ен 
ко
о
п
ер
ат
и
в
тi
ң ж
ал
п
ы 
ж
и
н
ал
ы
сы
н
ы
ң н
ем
ес
е 
б
ай
қ
ау
ш
ы к
ең
е
сi
н
iң е
р
ек
ш
е 
қ
ұз
ы
р
е
тi
н
е ж
ат
қ
ы
зы
л
м
ағ
ан 
ко
о
п
ер
ат
и
в қ
ы
зм
е
тi
н
iң 
б
ар
л
ы
қ м
әс
е
л
е
л
ер
iн ш
еш
у 
ж
ат
ад
ы

Б
ас
қ
ар
м
а ө
зi
н
iң ш
еш

iн 
ке
м

д
е ү
ш а
й
д
а б
iр р
е
т 
ө
тк


е
тi
н о
ты
р
ы
ст
ар
ы
н
д
а 
қ
аб
ы
л
д
ай
д
ы
.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   34   35   36   37   38   39   40   41   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет