Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет40/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   53

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
163
В
оп
ро
сы н
а з
ас
ед
ан
ии п
ра
вл
е-
ни
я р
еш
аю
тс
я г
ол
ос
ов
ан
ие
м

Ре
ш
ен
ие п
ра
вл
ен
ия с
чи
та
ет
ся 
пр
ин
ят
ы
м
, е
сл
и з
а н
ег
о п
ро
го
-
ло
со
ва
ло б
ол
ее п
ол
ов
ин
ы п
ри
-
су
тс
тв
ую
щ
их н
а з
ас
ед
ан
ии ч
ле
-
но
в п
ра
вл
ен
ия
. В с
лу
ча
е, е
сл
и 
го
ло
са «
за
» и «
пр
от
ив
» р
аз
де
-
ли
ли
сь п
ор
ов
ну
, г
ол
ос п
ре
дс
е-
да
те
ля 
пр
ав
ле
ни
я 
сч
ит
ае
тс
я 
ре
-
ш
аю
щ
им
.
Ус
та
во
м к
оо
пе
ра
ти
ва м
ож
ет 
бы
ть п
ре
ду
см
от
ре
н к
ру
г в
оп
ро
-
со
в, р
еш
ен
ия п
о к
от
ор
ы
м п
ри
-
ни
м
аю
тс
я к
ва
ли
ф
иц
ир
ов
ан
ны
м 
бо
ль
ш
ин
ст
во
м г
ол
ос
ов и
ли е
ди
-
но
гл
ас
но
.
П
ре
дс
ед
ат
ел
ь п
ра
вл
ен
ия (
пр
ед
-
се
да
те
ль к
оо
пе
ра
ти
ва
) д
ей
ст
ву
-
ет о
т 
им
ен
и к
оо
пе
ра
ти
ва б
ез 
до
ве
ре
нн
ос
ти
; р
ас
по
ря
ж
ае
тс
я 
им
ущ
ес
тв
ом к
оо
пе
ра
ти
ва в п
ре
-
де
ла
х, п
ре
ду
см
от
ре
нн
ы
х н
ас
то
-
ящ
им 
За
ко
но
м и в
ы
да
ет д
ов
е-
ре
нн
ос
ти
, в т
ом ч
ис
ле с п
ра
во
м 
пе
ре
до
ве
ри
я, о
т и
м
ен
и к
оо
пе
-
ра
ти
ва
; о
тк
ры
ва
ет с
че
та к
оо
пе
-
ра
ти
ва в б
ан
ка
х и д
ру
ги
х к
ре
-
ди
тн
ы
х о
рг
ан
из
ац
ия
х; о
су
щ
ес
т-
вл
яе
т п
ри
ем н
а р
аб
от
у и у
во
ль
-
не
ни
е н
ае
м
ны
х р
аб
от
ни
ко
в; в 
пр
ед
ел
ах с
во
ей к
ом
пе
те
нц
ии 
из
да
ет п
ри
ка
зы и д
ае
т у
ка
за
-
ни
я, о
бя
за
те
ль
ны
е д
ля и
сп
ол
-
не
ни
я ч
ле
на
м
и к
оо
пе
ра
ти
ва и 
на
ем
ны
м
и р
аб
от
ни
ка
м
и.

ак
он «
О п
ро
из
во
дс
тв
ен
-
но
м к
оо
пе
ра
ти
ве
», С
та
ть
я 1
8, 
п.
5,
6,
7)
7.
Б
ағ
ал
ы қ
ағ
аз
д
ар
д
ы 
ш
ы
ға
р
у м
үм
к
ін
д
іг
і
7. В
оз
м
ож
но
ст
ь в
ы
пу
ск
а ц
ен
-
ны
х б
ум
аг
Б
ағ
ал
ы қ
ағ
аз
д
ар б
о
й
ы
н
-
ш
а т
аб
ы
ст
ы т
ө
л
еу
д
iң н
ы
-
са
н
ы
, т
әс

i ж
ән
е т
әр
тi
б

ак
ц
и
о
н
ер
л
iк қ
о
ға
м
н
ы
ң 
ж
ар
ғы
сы
м
ен н
ем
е
се б
ағ
ал
ы 
қ
ағ
аз
д
ар ш
ы
ға
р
ы
л
ы
м
ы 
п
р
о
сп
ек
тi
сi
м
ен з
аң 
ак
тi
л
ер

д
е к
ө
зд
е
л
ге
н 
ер
ек
ш
е
л

те
р е
ск
ер

е о
ты
-
р
ы
п б
е
л
гi
л
ен
е
д
i

Р, 9
1
б
ап
, п
.4
)
Қ
о
ға
м 
ж
ай 
ак
ц
и
я
л
ар
, н
е 
ж
ай 
ж
ән
е а
р
ты
қ
ш
ы
л
ы
қ
ты а
к
ц
и
-
я
л
ар ш
ы
ға
р
уғ
а қ
ұқ
ы
л
ы
. А
к-
ц
и
я
л
ар қ
ұж
ат
сы
з н
ы
са
н
д
а 
ш
ы
ға
р
ы
л
ад
ы
.(
А
Қ з
аң
ы
, 1

б
ап
, п
.1
)
А
кц
ио
не
рн
ое о
бщ
ес
тв
о в
пр
а-
ве в
ы
пу
ск
ат
ь п
ро
из
во
дн
ы
е ц
ен
-
ны
е б
ум
аг
и, о
пц
ио
ны и к
он
ве
р-
ти
ру
ем
ы
е ц
ен
ны
е б
ум
аг
и в п
о-
ря
дк
е, о
пр
ед
ел
яе
м
ом з
ак
он
од
а-
те
ль
ст
во
м 

К
, С
та
ть
я 9
1, п
.4
)
О
бщ
ес
тв
о в
пр
ав
е в
ы
пу
ск
ат
ь 
пр
ос
ты
е а
кц
ии л
иб
о п
ро
ст
ы
е и 
пр
ив
ил
ег
ир
ов
ан
ны
е а
кц
ии
. А
к-
ци
и в
ы
пу
ск
аю
тс
я в б
ез
до
ку
м
ен
-
та
рн
ой ф
ор
м
е.

ак
он о
б А
О
, С
та
ть
я 1
2, п
.1
)

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
164
К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ е
м
е
с / 
Н
ек
ом
м
ер
че
ск
ие
М
 / У
Қ
Б
 / О
О
А
Қ
 / А
О
Ө
К
 / П
К
Қ
Қ
 / О
Ф
Р
О
 / Р
О
А
сс
о
са
ц
и
я (
о
д
ақ

н
ы
са
н
ы
н
д
ағ
ы 
за
ң
д
ы т
ұл
ға
л
ар
д
ы
ң 
б
ір
л
ес
ті
гі
О
бъ
ед
ин
ен
ие ю
ри
ди
че
-
ск
их л
иц в ф
ор
м
е а
сс
о-
ци
ац
ии (
со
ю
за
)
К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м
н
ы
ң 
б
ө
гд
е ұ
й
ы
м
д
ы
қ-
қ
ұқ
ы
қ
ты
қ н
ы
са
н
ы
И
на
я 
ор
га
ни
за
ци
он
но
-
пр
ав
ов
ая ф
ор
м
а н
е-
ко
м
м
ер
че
ск
ой о
рг
а-
ни
за
ци
и
1
. Ұ
й
ы
м
н
ы
ң 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер
i б
о
й
-
ы
н
ш
а к
о
м
п
ан
и
ян
ы
ң 
м
ен
ш
ік
ті 
се
р
ік
те
ст
ік
те
р
ін
ің 
ж
ау
ап
ке
р
ш
іл
іг
і
1. О
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть 
уч
ас
тн
ик
ов, с
об
ст
ве
н. 
ко
м
па
ни
и п
о о
бя
за
те
ль
-
ст
ва
м о
рг
ан
из
ац
ии
Б
ас
қ
ар
у, ә
л
еу
м
е
тт

-
м
әд
ен
и н
ем
е
се ө
зг
е 
д
е к
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес с
и
п
ат
та
ғы 
қ
ы
зм
е
тт
ер
д

ж
үз
ег
е а
сы
р
у 
үш
iн қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы 
қ
ұр
ға
н ж
ән
е 
қ
ар
ж
ы
л
ан
д
ы
р
ат
ы
н 
ұй
ы
м м
ек
ем
е д
еп т
а-
н
ы
л
ад
ы

М
ем
л
ек
е
тт
ік 
м
ек
ем
ен
ің ш
ар
тт
ы
қ 
м
ін
д
е
тт
ем
е
л
ер
д
і 
қ
аб
ы
л
д
ау
ы 
Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң 
б
ю
д
ж
е
т з
аң
н
ам
ас
ы
н
а 
сә
й
ке
с ж
үз
ег
е а
сы
-
р
ы
л
ад
ы
. (
Қ
Р, 1
0
5 б
ап

п
.1
, 1
-3
)
М
ен
ш
iк н
ы
са
-
н
ы
н
а б
ай
л
ан
ы
-
ст
ы м
ек
ем
е
л
ер 
м
ем
л
ек
е
тт
iк ж
ән
е 
ж
ек
е м
ен
ш
iк м
ек
ем
е
-
л
ер б
о
л
ы
п б
ө
л

е
д
i. 

К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м
д
ар т
ур
а-
л
ы
» з
аң  8 б
ап
, п
.2
)
М
ем
л
ек
е
тт
iк 
м
ек
ем
ен
iң м
үл
кi 
о
ға
н о
р
ал
ы
м
д
ы 
б
ас
қ
ар
у қ
ұқ
ы
ғы
м
ен 
б
ек


iп б
ер

е
д
i. 

К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м
д
ар т
ур
а-
л
ы
» з
аң  9 б
ап
, п
.1
)
Ж
ек
е м
ен
ш
iк 
м
ек
ем
ен
iң м
үл
кi 
о
ға
н о
р
ал
ы
м
д
ы 
б
ас
қ
ар
у қ
ұқ
ы
ғы
м
ен 
б
ек


iп б
ер

е
д
i. 

К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м
д
ар т
ур
а-
л
ы
» з
аң  1
0 б
ап
, п
.2
)
Уч
ре
ж
де
ни
ем п
ри
зн
ае
т-
ся о
рг
ан
из
ац
ия
, с
оз
да
н-
на
я и ф
ин
ан
си
ру
ем
ая 
ег
о у
чр
ед
ит
ел
ем д
ля 
ос
ущ
ес
тв
ле
ни
я у
пр
ав
-
ле
нч
ес
ки
х, с
оц
иа
ль
но
-
ку
ль
ту
рн
ы
х и
ли и
ны
х 
ф
ун
кц
ий н
ек
ом
м
ер
че
-
ск
ог
о 
ха
ра
кт
ер
а.
П
ри
ня
ти
е г
ос
уд
ар
ст
ве
н-
ны
м у
чр
еж
де
ни
ем д
о-
го
во
рн
ы
х о
бя
за
те
ль
ст
в
Қ
аз
ақ
ст
ан Р
е
сп
уб
л
и
-
ка
сы
н
д
а қ
о
ға
м
д
ы
қ 
б

л
ес
тi
к
те
р б
о
-
л
ы
п
, с
ая
си п
ар
ти
я
-
л
ар
, к
әс
iп
тi
к о
д
ақ
та
р 
ж
ән
е а
за
м
ат
та
р
д
ы
ң 
за
ң
д
ар
ға қ
ай
ш
ы 
ке
л
м
ей
тi
н
, ө
зд
ер

iң 
о
р
та
қ м
ақ
са
тт
ар
ы
н
а 
ж
е
ту ү
ш
iн е
р

тi 
н
ег

д
е қ
ұр
ға
н б
ас
қ
а 
д
а б

л
ес
тi
к
те
р
i т
а-
н
ы
л
ад
ы

Қ
ар
ж
ы н
ар
ы
ғы
н
д
ағ
ы 
қ
ы
зм
е
тт
і ж
үз
ег
е 
ас
ы
р
ат
ы
н ж
ек
е 
тұ
л
ға
л
ар
д
ы
ң 
қ
о
ға
м
д
ы
қ 
б

л
ес
тi
к
те
р
д
і қ
ұр
у 
ж
ән
е о
л
ар
ға қ
ат
ы
су 
ер
ек
ш
е
л
ік
те
р
і 
Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң 
за
ң
н
ам
ал
ы
қ 
ак
ті
л
ер
ін
д
е 
б
е
л
гі
л
ен
е
д
і.
Қ
о
ға
м


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет