Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет41/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   53

д
ы
қ 
б

л
ес
тi
к
те
р
ге 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 

үш
е
л
ер


) о
сы 
б

л
ес
тi
к
те
р
ге ө
зд
ер

б
ер
ге
н м
үл

ке

со
н
ы
ң i
ш

д
е 
м
үш
е
л
iк ж
ар
н
ал
ар
ға 
қ
ұқ
ы
қ
та
р
ы ж
о
қ

О
л
ар ө
зд
ер

м
үш
е
л
ер
i р
е
тi
н
д
е 
қ
ат
ы
са
ты
н қ
о
ға
м
д
ы
қ 
б

л
ес
тi
к
те
р
д
iң 
м

д
е
тт
ер
i б
о
й
ы
н
ш
а 
ж
ау
ап б
ер
м
ей
д
i, а
л 
ат
ал
ға
н б

л
е
ст

те
р 
ө
з м
үш
е
л
ер

iң 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер

б
о
й
ы
н
ш
а ж
ау
ап 
б
ер
м
ей
д
i. 

Р, 1
0

б
ап
, п
.1
)
О
бщ
ес
тв
ен
ны
м
и о
бъ
ед
и-
 
не
ни
ям
и в Р
ес
пу
бл
ик
е 
К
аз
ах
ст
ан п
ри
зн
аю
тс
я 
по
ли
ти
че
ск
ие п
ар
ти
и, 
пр
оф
ес
си
он
ал
ьн
ы
е 
со
ю
зы
 
и д
ру
ги
е о
бъ
ед
ин
ен
ия 
гр
аж
да
н, с
оз
да
нн
ы
е н
а 
до
бр
ов
ол
ьн
ой о
сн
ов
е д
ля 
до
ст
иж
ен
ия и
м
и о
бщ
их 
це
ле
й, н
е п
ро
ти
во
ре
ча
-
щ
их з
ак
он
од
а
те
ль
ст
ву
.
Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң 
за
ң
д
ар
ы
н
д
а 
кө
зд
е
л
ге
н 
ж
ағ
д
ай
л
ар
д
а 
ак
ц
и
о
н
ер
л
ік 
қ
о
ға
м
н
ы
ң ұ
й
ы
м
д
ы
қ-
қ
ұқ
ы
қ
ты
қ н
ы
са
н
ы
н
д
а 
ко
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ е
м
е
с 
ұй
ы
м
д
ар қ
ұр
ы
л
уы 
м
үм
к
ін


Қ
, 3 б
ап
, п
.3
)
Ө
зi
н
iң қ
ы
зм
е
тi
н 
ж
үз
ег
е а
сы
р
у 
үш
iн қ
ар
аж
ат т
ар
-
ту м
ақ
са
ты
м
ен а
к-
ц
и
я
л
ар ш
ы
ға
р
ат
ы
н

кi
р

те
р
i т
ек қ
ан
а 
о
сы қ
о
ға
м
д
ы 
д
ам
ы
ту
ға п
ай
д
а-
л
ан
ы
л
ат
ы
н з
аң
д
ы 
тұ
л
ға к
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес а
к
ц
и
о
н
ер
л
iк 
қ
о
ға
м д
еп т
ан
ы
л
а-
д
ы
. (
«
К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м
д
ар т
ур
а-
л
ы
» з
аң  1
6 б
ап
, п
.1
)
К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес а
к
ц
и
о
н
ер
л
iк 
қ
о
ға
м
н
ы
ң 
қ
ұр
ы
л
та
й ш
ар
ты 
о
сы ш
ар
тқ
а ә
р
б
iр 
қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
н
ы
ң н
е
-
м
е
се о
н
ы
ң у
әк

е
тт

ө
кi
л

iң қ
о
л қ
о
ю
ы 
ар
қ
ы
л
ы ж
ас
ал
а-
д
ы
. (
«
К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м
д
ар т
ур
а-
л
ы
» з
аң 1
6 б
ап
, п
.3
)
В с
лу
ча
ях
, п
ре
ду
-
см
от
ре
нн
ы
х з
ак
о-
но
да
те
ль
ст
во
м Р
е-
сп
уб
ли
ки К
аз
ах
ст
ан

в о
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-
пр
ав
ов
ой ф
ор
м
е а
кц
и-
он
ер
но
го о
бщ
ес
тв
а м
о-
гу
т с
оз
да
ва
ть
ся н
ек
ом
-
м
ер
че
ск
ие о
рг
ан
из
а-
ци
и. (
За
ко
н о
б А
О
, С
та
-
ть
я 3
, п
.3
)
Н
ек
ом
м
ер
че
ск
им а
кц
ио
-
не
рн
ы
м о
бщ
ес
тв
ом п
ри
-
зн
ае
тс
я ю
ри
ди
че
ск
ое 
ли
цо
, в
ы
пу
ск
аю
щ
ее а
к-
ци
и с ц
ел
ью п
ри
вл
еч
е-
ни
я с
ре
дс
тв д
ля о
су
-
щ
ес
тв
ле
ни
я с
во
ей
Қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 
м
ат
ер
и
ал
д
ы
қ ж
ән
е 
ө
зг
е д
е қ
аж
е
тт
ер
iн 
қ
ан
ағ
ат
та
н
д
ы
р
у 
үш
iн ө
з м
үш
е
л
ер

iң 
м
үл

тi
к (
үл
ес
тi
к) 
ж
ар
н
ал
ар
ы
н 
б


тi
р
у а
р
қ
ы
л
ы 
ж
үз
ег
е а
сы
р
ы
л
ат
ы
н 
аз
ам
ат
та
р
д
ы
ң е
р

тi 
б

л
ес
тi
гi т
ұ
ты
н
у 
ко
о
п
ер
ат
и
вi д
еп т
а-
н
ы
л
ад
ы

З
аң а
к
тi
л
ер

д
е 
кө
зд
е
л
ге
н 
ж
ағ
д
ай
л
ар
д
а т
ұ
ты
н
у 
ко
о
п
ер
ат
и
вi
н
е з
аң
д
ы 
тұ
л
ға
л
ар к

е а
л
ад
ы


Р,
1
0
8 б
ап
, п
.1
)
В с
л
уч
ая
х
, п
р
е
д
у-
см
о
тр
ен
н
ы
х з
ак
о
-
н
о
д
ат
е
л
ьс
тв
о
м Р
е
-
сп
уб
л
и
к
и К
аз
ах
ст
ан

в о
р
га
н
и
за
ц
и
о
н
н
о
-
п
р
ав
о
в
о
й ф
о
р
м
е а
к-
ц
и
о
н
ер
н
о
го о
б
щ
ес
тв
а 
м
о
гу
т с
о
зд
ав
ат
ьс
я 
н
ек
о
м
м
ер
ч
е
ск
и
е о
р
-
га
н
и
за
ц
и
и
. (
З
ак
о
н о
б 
А
О
, С
та
ть
я 3
, п
.3
)
Н
ек
ом
м
ер
че
ск
им а
кц
ио
-
не
рн
ы
м о
бщ
ес
тв
ом п
ри
-
зн
ае
тс
я ю
ри
ди
че
ск
ое 
ли
цо
, в
ы
пу
ск
аю
щ
ее а
к-
ци
и с ц
ел
ью п
ри
вл
еч
е-
ни
я с
ре
дс
тв д
ля о
су
-
щ
ес
тв
ле
ни
я с
во
ей д
ея
-
те
ль
но
ст
и, 
до
хо
ды к
от
о-
ро
го и
сп
ол
ьз
ую
тс
я и
с-
кл
ю
чи
те
ль
но н
а р
аз
ви
-
ти
е э
то
го о
бщ
ес
тв
а. 

ак
он о Н
ек
ом
м
ер
че
-
ск
ой С
об
ст
ве
нн
ос
ти
, , 
С
та
ть
я 1
6, п
.1
)
Уч
ре
ди
те
ль
ны
й д
ог
ов
ор 
не
ко
м
м
ер
че
ск
ог
о а
кц
и-
он
ер
но
го о
бщ
ес
тв
а з
а-
кл
ю
ча
ет
ся 
пу
те
м п
од
-
пи
са
ни
я э
то
го д
ог
ов
о-
ра к
аж
ды
м у
чр
ед
ит
ел
ем 
ил
и е
го у
по
лн
ом
оч
ен
-
ны
м п
ре
дс
та
ви
те
ле
м
.

ак
он о Н
ек
ом
м
ер
че
-
ск
ой С
об
ст
ве
нн
ос
ти

С
та
ть
я 1
6, п
.3
)
А
за
м
ат
та
р ж
ән
е (
н
е
-
м
е
се
) з
аң
д
ы т
ұл
ға
л
ар 
ер

тi м
үл

тi
к ж
ар
-
н
ал
ар н
ег


д
е 
қ
ұр
ға
н
, ә
л
еу
м
е
тт


қ
ай
ы
р
ы
м
д
ы
л
ы
қ

м
әд
ен
и
, б

iм 
б
ер
у ж
ән
е ө
зг
е д
е 
қ
о
ға
м
д
ы
қ п
ай
д
а-
л
ы м
ақ
са
тт
ар
д
ы 
кө
зд
ей
тi
н м
үш
е
л


ж
о
қ к
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м қ
о
ға
м
д
ы
қ 
қ
о
р д
еп т
ан
ы
л
ад
ы
.

Р, 1
0
7 б
ап
, п
.1
)
Қ
о
р
ға о
н
ы
ң 
қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
ы 
б
ер
ге
н м
үл
iк 
қ
о
р
д
ы
ң м
ен
ш

i б
о
-
л
ы
п т
аб
ы
л
ад
ы
. Қ
о
р 
қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
ы
-
н
ы
ң қ
о
р
д
ы
ң м
үл
кi
н
е 
м
үл

тi
к қ
ұқ
ы
ғы 
ж
о
қ ж
ән
е о
л
ар
-
д
ы м

д
е
тт
ем
е
л
ер
iн 
о
р
ы
н
д
ам
ағ
ан
ы ү
ш
iн 
ж
ар
ғы
д
а б
е
л
гi
л
ен
ге
н 
тә
р
тi
п
п
ен 
қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 
ж
ал
п
ы ж
и
н
а-
л
ы
сы қ
о
р
д
ан 
ш
ы
ға
р
уы м
үм
кi
н


К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м
д
ар т
ур
а-
л
ы
» з
аң 1
2 б
ап
, п
.5)
П
от
ре
би
те
ль
ск
им к
оо
пе
-
ра
ти
во
м п
ри
зн
ае
тс
я д
о-
бр
ов
ол
ьн
ое о
бъ
ед
ин
е-
ни
е г
ра
ж
да
н н
а о
сн
ов
е 
чл
ен
ст
ва д
ля у
до
вл
ет
-
во
ре
ни
я м
ат
ер
иа
ль
ны
х 
и и
ны
х п
от
ре
бн
ос
те
й 
уч
ас
тн
ик
ов, о
су
щ
ес
т-
вл
яе
м
ое п
ут
ем о
бъ
ед
и-
не
ни
я е
го ч
ле
на
м
и и
м
у-
щ
ес
тв
ен
ны
х (
па
ев
ы
х) 
вз
но
со
в. 
В с
лу
ча
ях
, п
ре
ду
см
о-
тр
ен
ны
х з
ак
он
од
ат
ел
ь-
ны
м
и а
кт
ам
и, в п
от
ре
-
би
те
ль
ск
ий к
оо
пе
ра
ти
в 
м
ог
ут в
ст
уп
ат
ь ю
ри
ди
-
че
ск
ие л
иц
а.
Ч
ле
ны п
от
ре
би
те
ль
ск
о-
го к
оо
пе
ра
ти
ва с
ол
ид
ар
-
но 
не
су
т с
уб
си
ди
ар
ну
ю 
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
ь п
о е
го 
об
яз
ат
ел
ьс
тв
ам в п
ре
-


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   37   38   39   40   41   42   43   44   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет