Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет43/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   53

2
. Ұ
й
ы
м
н
ы
ң 
м
ін
д
е
тт
ем
е
л
ер
і 
б
о
й
ы
н
ш
а 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 
ж
ау
ап
ке
р
ш


i:
2. О
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть о
р-
га
ни
за
ци
и п
о о
бя
за
те
ль
-
ст
ва
м с
об
ст
ве
нн
ик
ов
:
М
ем
л
ек
е
тт
iк 
м
ек
ем
ен
iң ө
з 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер
i б
о
й
-
ы
н
ш
а ж
ау
ап
ты
л
ы
ғы 
аз
ам
ат
ты
қ з
аң
д
ар
м
ен 
р
е
тт
е
л
е
д
i. 

К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м
д
ар т
ур
а-
л
ы
» з
аң 9 б
ап
, п
.2
)
Ж
ек
е м
ен
ш
iк м
ек
е
-
м
е ө
з м

д
е
тт
ем
е
л
ер

б
о
й
ы
н
ш
а ө
зi
н
iң 
б
и
л


д
ег
i а
қ
ш
ам
ен 
ж
ау
ап б
ер
е
д
i. 
А
қ
ш
ас
ы ж
е
тк


сi
з 
б
о
л
ға
н ж
ағ
д
ай
д
а 
м
ем
л
ек
е
тт
iк 
ем
ес м
ек
ем
ен
iң 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер

б
о
й
ы
н
ш
а о
н
ы
ң 
қ
ұр
ы
л
та
й
ш
ы
сы ж
а-
уа
п
ты б
о
л
ад
ы


К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м
д
ар т
ур
а-
л
ы
» з
аң 1
0 б
ап
, п
.2
)
О
тв
ет
ст
ве
нн
ос
ть г
ос
у-
да
рс
тв
ен
но
го у
чр
еж
-
де
ни
я п
о с
во
им о
бя
за
-
те
ль
ст
ва
м р
ег
ул
ир
уе
тс
я 
гр
аж
да
нс
ки
м з
ак
он
од
а-
те
ль
ст
во
м
.

ак
он о Н
ек
ом
м
ер
че
-
ск
ой С
об
ст
ве
нн
ос
ти

С
та
ть
я 9
, п
.2
)
Ч
ас
тн
ое у
чр
еж
де
ни
е о
т-
ве
ча
ет п
о с
во
им о
бя
за
-
те
ль
ст
ва
м н
ах
од
ящ
им
и-
ся в е
го р
ас
по
ря
ж
ен
ии 
де
нь
га
м
и. П
ри и
х 
не
до
ст
ат
оч
но
ст
и
Д

и б

л
ес
тi
к
те
р
ге 
қ
ат
ы
су
ш
ы
л
ар
д
ы
ң 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер

б
о
й
ы
н
ш
а ж
ау
ап 
б
ер
м
ей
д
i (
Қ
Р, 1
0

б
ап
, п
.1
0)
Ре
ли
ги
оз
но
е о
бъ
ед
ин
е-
ни
е н
е о
тв
еч
ае
т п
о о
бя
-
за
те
ль
ст
ва
м с
во
их ч
ле
-
но
в. 

К
, С
та
ть
я 1
09
, п
.1
0)
Қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ (
о
д
ақ

ө
з м
үш
е
л
ер

iң 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер

б
о
й
ы
н
ш
а ж
а-
уа
п б
ер
м
ей
д
i. 
Қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ
ты
ң 

д
ақ
ты
ң
) м
үш
е
л
ер

о
н
ы
ң м

д
е
тт
ем
е
л
ер

б
о
й
ы
н
ш
а 
қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ
ты
ң 

д
ақ
ты
ң
) қ
ұр
ы
л
та
й 
қ
ұж
ат
та
р
ы
н
д
а 
кө
зд
е
л
ге
н м
ө
л
ш
ер
д
е 
ж
ән
е т
әр
тi
п
те 
су
б
си
д
и
ар
л
ы
қ 
ж
ау
ап
ты
л
ы
қ
та б
о
-
л
ад
ы


К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м
д
ар т
ур
а-
л
ы
» з
аң 1
8 б
ап
, п
.4
)
Қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ (
о
д
ақ

ө
з м
үш
е
л
ер

iң 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер

б
о
й
ы
н
ш
а ж
ау
ап 
б
ер
м
ей
д
i.
Қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ
ты
ң 

д
ақ
ты
ң
) м
үш
е
л
ер

о
н
ы
ң м

д
е
тт
ем
е
л
ер

б
о
й
ы
н
ш
а 
қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ
ты
ң 

д
ақ
ты
ң
) қ
ұр
ы
л
та
й 
қ
ұж
ат
та
р
ы
н
д
а 
кө
зд
е
л
ге
н м
ө
л
ш
ер
д
е 
ж
ән
е т
әр
тi
п
те 
су
б
си
д
и
ар
л
ы
қ 
ж
ау
ап
ты
л
ы
қ
та б
о
-
л
ад
ы
.
Қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ (
о
д
ақ

м
үш
е
л
ер
i,
 е
ге
р

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
166
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
ь п
о о
бя
-
за
те
ль
ст
ва
м ч
ас
тн
ог
о 
уч
ре
ж
де
ни
я н
ес
ет е
го 
уч
ре
ди
те
ль
.

ак
он о Н
ек
ом
м
ер
че
-
ск
ой С
об
ст
ве
нн
ос
ти

С
та
ть
я 1
0, п
.2
)
қ
ұр
ы
л
та
й 
қ
ұж
ат
та
р
ы
н
д
а 
ө
зг
еш
е к
ө
зд
е
л
м
ес
е, 
қ
ар
ж
ы ж
ы
л
ы 
ая
қ
та
л
ға
н с
о
ң ө
зi
н
iң 
қ
ал
ау
ы б
о
й
ы
н
ш
а 
қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ
та
н 

д
ақ
та
н) 
ш
ы
ғу
ға қ
ұқ
ы
л
ы

Б
ұл ж
ағ
д
ай
д
а 
қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ 

д
ақ
) м
үш
ес
i ө
зi 
қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ
та
н 
ш
ы
қ
қ
ан
ға д
ей
iн 
ту
ы
н
д
ағ
ан 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер

б
о
й
ы
н
ш
а ш
ы
қ
қ
ан 
ке
зi
н
ен б
ас
та
п 
ек
i ж
ы
л б
о
й
ы
-
н
а о
н
ы
ң ө
зi
н
iң ж
ар
-
н
ас
ы
н
а б
ар
а-
б
ар 
су
б
си
д
и
ар
л
ы
қ 
ж
ау
ап
ты
л
ы
қ
та б
о
-
л
ад
ы

Қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ 

д
ақ
) м
үш
ес

қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ
ты
ң 

д
ақ
ты
ң
) қ
ұр
ы
л
та
й 
қ
ұж
ат
та
р
ы
н
д
а 
б
е
л
гi
л
ен
ге
н р
е
тт
ер
-
д
е ж
ән
е т
әр
тi
п
п
ен 
қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ (
о
д
ақ

м
үш
е
л
ер

iң ш
еш


б
о
й
ы
н
ш
а о
д
ан 
ш
ы
ға
р
ы
л
уы м
үм
кi
н

Қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ
ты
ң 

д
ақ
ты
ң

ш
ы
ға
р
ы
л
ға
н 
м
үш
ес

iң 
ж
ау
ап
ке
р
ше 
қ
ат
ы
ст
ы 
қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ
та
н 

д
ақ
та
н) ш
ы
ғу
ға 
ж
ат
ат
ы
н е
р
еж
е 
қ
о
л
д
ан
ы
л
ад
ы

 Қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ 

д
ақ
) м
үш
е
л
ер

iң 
ке
лен о
ға
н 
қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ
ты
ң 
ж
аң
а м
үш
ес

кi
р
е а
л
ад
ы

Қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ
қ
а 

д
ақ
қ
а) ж
аң
а 
м
үш
ен
iң к

уi 
қ
ау
ы
м
д
ас
ты
қ
ты
ң 

д
ақ
ты
ң
) о
л к

ге
н
ге 
д
ей
iн т
уы
н
д
ағ
ан 
м

д
е
тт
ем
е
л
ер

б
о
й
ы
н
ш
а о
н
ы
ң 
су
б
си
д
и
ар
л
ы
қ 
ж
ау
ап
ты
л
ы
қ
та 
б
ай
л
ан
ы
ст
ы
-
р
ы
л
уы м
үм
кi
н


К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м
д
ар т
у-
р
ал
ы
» з
аң 1
8 б
ап

п
.4
,5
,6
)
Ас
со
ци
ац
ия (
со
ю
з) н
е о
т-
ве
ча
ет п
о о
бя
за
те
ль
-

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
167
ст
ва
м с
во
их ч
ле
но
в. 
Ч
ле
ны а
сс
оц
иа
ци
и (
со
ю
-
за
) н
ес
ут с
уб
си
ди
ар
ну
ю 
от
ве
тс
тв
ен
но
ст
ь п
о е
е 
об
яз
ат
ел
ьс
тв
ам в р
аз
м
е-
ре и в п
ор
яд
ке
, п
ре
ду
-
см
от
ре
нн
ы
х у
чр
ед
ит
ел
ь-
ны
м
и д
ок
ум
ен
та
м
и а
сс
о-
ци
ац
ии (
со
ю
за
).

ак
он о Н
ек
ом
м
ер
че
-
ск
ой С
об
ст
ве
нн
ос
ти

С
та
ть
я 1
8, п
.4
)
Ч
ле
ны а
сс
оц
иа
ци
и (
со
-
ю
за
) в
пр
ав
е п
о с
во
е-
м
у 
ус
м
от
ре
ни
ю в
ы
йт
и 
из а
сс
оц
иа
ци
и (
со
ю
за

по о
ко
нч
ан
ии ф
ин
ан
со
-
во
го г
од
а, е
сл
и у
чр
ед
и-
те
ль
ны
м
и д
ок
ум
ен
та
м
и 
не п
ре
ду
см
от
ре
но и
но
е. 
В э
то
м с
лу
ча
е ч
ле
н а
с-
со
ци
ац
ии (
со
ю
за
) н
е-
се
т с
уб
си
ди
ар
ну
ю о
тв
ет
-
ст
ве
нн
ос
ть п
о е
е о
бя
за
-
те
ль
ст
ва
м
, в
оз
ни
кш
им 
до 
ег
о в
ы
хо
да и
з а
сс
о-
ци
ац
ии
, п
ро
по
рц
ио
на
ль
-
но 
св
ое
м
у в
зн
ос
у в т
е-
че
ни
е д
ву
х л
ет с м
ом
ен
-
та в
ы
хо
да
.
Ч
ле
н а
сс
оц
иа
ци
и (
со
ю
-
за
) м
ож
ет б
ы
ть и
ск
лю
-
че
н и
з н
ее п
о р
еш
ен
ию 
чл
ен
ов а
сс
оц
иа
ци
и (
со
-
ю
за
) в с
лу
ча
ях и в п
о-
ря
дк
е, у
ст
ан
ов
ле
нн
ы
х 
в у
чр
ед
ит
ел
ьн
ы
х д
ок
у-
м
ен
та
х а
сс
оц
иа
ци
и (
со
-
ю
за
). 
В о
тн
ош
ен
ии о
т-
ве
тс
тв
ен
но
ст
и и
ск
лю
-
че
нн
ог
о ч
ле
на а
сс
оц
иа
-
ци
и (
со
ю
за
) п
ри
м
ен
яю
т-
ся п
ра
ви
ла
, о
тн
ос
ящ
ие
-
ся к в
ы
хо
ду и
з а
сс
оц
иа
-
ци
и (
со
ю
за
). 
С с
ог
ла
си
я ч
ле
но
в а
сс
о-
ци
ац
ии 

ою
за

в 
не
е 
м
о-
ж
ет в
ой
ти н
ов
ы
й ч
ле
н 
ас
со
ци
ац
ии
. В
ст
уп
ле
ни
е 
в а
сс
оц
иа
ци
ю (
со
ю
з) н
о-
во
го ч
ле
на 
м
ож
ет б
ы
ть 
об
ус
ло
вл
ен
о е
го с
уб
си
-
ди
ар
но
й о
тв
ет
ст
ве
нн
о-
ст
ью п
о о
бя
за
те
ль
ст
ва
м 
ас
со
ци
ац
ии (
со
ю
за
), в
оз
-
ни
кш
им д
о е
го в
ст
у-
пл
ен
ия


ак
он о Н
ек
ом
м
ер
че
-
ск
ой С
об
ст
ве
нн
ос
ти

С
та
ть
я 1
8, п
.4
,5
,6
). (
За
-
ко
н о 
Н
ек
ом
м
ер
че
ск
ой 
С
об
ст
ве
нн
ос
ти
, С
та
ть
я 
18, п
.4
,5
,6
).


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет