Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет45/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   53

ер

қ
о
р
д
ы
ң қ
ұр
ы
л
та
й 
қ
ұж
ат
та
р
ы
н

о
сы з
аң
д
ы 
ж
ән
е Қ
аз
ақ
ст
ан 
Р
е
сп
уб
л
и
ка
сы
н
ы
ң 
б
ас
қ
а д
а з
аң 
ак
тi
л
ер
iн б
ұз
а о
ты
-
р
ы
п ө
зд
ер
i

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
170
қ
аб
ы
л
д
ағ
ан 
ш
еш

д
ер

iң с
ал
-
д
ар
ы
н
ан к
е
л
тi
р

ге
н 
ш
ы
ғы
н
н
ы
ң о
р
н
ы
н 
б

л
ес
е т
о
л
ты
р
уғ
а 
м

д
е
тт
i. М
ұн
д
ай 
ш
еш
iм қ
аб
ы
л
д
ан
ға
н 
ке
зд
е қ
ар
сы д
ау
ы
с 
б
ер
ге
н
, қ
ал
ы
с қ
ал
ға
н 
н
ем
ес
е о
ты
р
ы
сқ
а 
қ
ат
ы
сп
ағ
ан а
д
ам
-
д
ар ш
ы
ғы
н
н
ы
ң 
о
р
н
ы
н т
о
л
ты
р
у 
м

д
е
тi
н
ен б
о
са
ты
л
а-
д
ы
. (
«
К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м
д
ар т
ур
а-
л
ы
» з
аң 1
2 б
ап
, п
.3
)
П
ри с
оз
да
ни
и ф
он
да р
е-
ш
ен
ие
м у
чр
ед
ит
ел
ей 

чр
ед
ит
ел
я) ф
ор
м
ир
у-
ет
ся п
ос
то
ян
но д
ей
ст
ву
-
ю
щ
ий к
ол
ле
ги
ал
ьн
ы
й 
ор
га
н у
пр
ав
ле
ни
я - п
о-
пе
чи
те
ль
ск
ий с
ов
ет
, к
о-
то
ры
й н
аз
на
ча
ет и
сп
ол
-
ни
те
ль
ны
й о
рг
ан ф
он
-
да
, о
су
щ
ес
тв
ля
ет к
он
-
тр
ол
ь з
а с
оо
тв
ет
ст
ви
-
ем д
ея
те
ль
но
ст
и ф
он
-
да 
ег
о у
ст
ав
ны
м ц
ел
ям

а т
ак
ж
е и
ны
е п
ол
но
м
о-
чи
я, з
ак
ре
пл
ен
ны
е у
ст
а-
во
м ф
он
да


ак
он о Н
ек
ом
м
ер
че
-
ск
ой С
об
ст
ве
нн
ос
ти

С
та
ть
я 1
2, п
.2
)
И
сп
ол
ни
те
ль
ны
й о
р-
га
н ф
он
да д
ей
ст
ву
ет 
на о
сн
ов
ан
ии и в
о и
с-
по
лн
ен
ие р
еш
ен
ий в
ы
с-
ш
ег
о о
рг
ан
а у
пр
ав
ле
-
ни
я и п
ос
то
ян
но д
ей
-
ст
ву
ю
щ
ег
о 
ко
лл
ег
иа
ль
-
но
го о
рг
ан
а у
пр
ав
ле
-
ни
я ф
он
да 
(п
оп
еч
ит
ел
ь-
ск
ог
о 
со
ве
та
) и п
од
от
-
че
те
н и
м
. Р
ук
ов
од
ит
ел
ь 
и ч
ле
ны и
сп
ол
ни
те
ль
-
но
го о
рг
ан
а у
пр
ав
ле
ни
я 
ф
он
да о
бя
за
ны с
ол
и-
да
рн
о в
оз
м
ес
ти
ть ф
он
-
ду 
уб
ы
тк
и, 
пр
ич
ин
ен
ны
е 
вс
ле
дс
тв
ие п
ри
ня
ти
я 
им
и р
еш
ен
ий в н
ар
уш
е-
ни
е у
чр
ед
ит
ел
ьн
ы
х д
о-
ку
м
ен
то
в ф
он
да
, н
ас
то
-
ящ
ег
о З
ак
он
а и д
ру
ги
х 
за
ко
но
да
те
ль
ны
х а
кт
ов 
Ре
сп
уб
ли
ки К
аз
ах
ст
ан

О
т 
об
яз
ан
но
ст
и в
оз
м
е-
ст
ит
ь у
бы
тк
и о
св
об
ож
-
да
ю
тс
я л
иц
а, г
ол
ос
о-
ва
вш
ие п
ро
ти
в, в
оз
де
р-
ж
ав
ш
ие
ся и
ли н
е у
ча
-
ст
во
ва
вш
ие в з
ас
ед
ан
ии 
пр
и п
ри
ня
ти
и т
ак
ог
о р
е-
ш
ен
ия


ак
он о Н
ек
ом
м
ер
че
-
ск
ой С
об
ст
ве
нн
ос
ти

С
та
ть
я 1
2, п
.3
)

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
171
7.
Б
ағ
ал
ы қ
ағ
аз
д
ар
д
ы 
ш
ы
ға
р
у м
үм
к
ін
д
іг
і
7. В
оз
м
ож
но
ст
ь в
ы
пу
ск
а 
це
нн
ы
х б
ум
аг
А
к
ц
и
о
н
ер
л
ік 
қ
о
ға
м
н
ы
ң ұ
й
ы
м
д
ы
қ-
қ
ұқ
ы
қ
ты
қ н
ы
са
-
н
ы
н
д
а қ
ұр
ы
л
ға
н 
ко
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м
д
ар
д
ы
ң 
ар
ты
қ
ш
ы
л
ы
қ
ты а
к-
ц
и
я
л
ар ш
ы
ға
р
уғ
а 
қ
ұқ
ы
ғы ж
о
қ
.(
А
Қ т
ур
а-
л
ы з
аң
,1
2 б
ап
, п
.2

А
к
ц
и
о
н
ер
л
ік 
қ
о
ға
м
н
ы
ң ұ
й
ы
м
д
ы
қ-
қ
ұқ
ы
қ
ты
қ н
ы
са
-
н
ы
н
д
а қ
ұр
ы
л
ға
н 
ко
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ е
м
е
с 
ұй
ы
м
д
ар ө
з а
к-
ц
и
я
л
ар
ы б
о
й
ы
н
-
ш
а д
и
в
и
д
ен
д
те
р
д
і 
е
се
п
те
м
ей
д
і ж
ән
е 
тө
л
ем
ей
д
і. (
А
Қ т
ур
а-
л
ы з
аң
,2
2 б
ап
, п
.7
)
К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес а
к
ц
и
о
н
ер
л
iк 
қ
о
ға
м
д
ар
д
ы
ң 
ар
ты
қ
ш
ы
л
ы
қ
ты а
к-
ц
и
я
л
ар
, т
уы
н
д
ы 
ж
ән
е а
й
ы
р
б
ас
та
л
а-
ты
н б
ағ
ал
ы қ
ағ
аз
д
ар 
ш
ы
ға
р
уд
ы ж
үз
ег
е 
ас
ы
р
уғ
а қ
ұқ
ы
ғы 
ж
о
қ
. .

Қ т
ур
а-
л
ы з
аң
, 3
0
б
ап
, п
.1
)  

К
о
м
м
ер
ц
и
я
л
ы
қ 
ем
ес ұ
й
ы
м
д
ар т
ур
а-
л
ы
» з
аң 1
6 б
ап
, п
.2
)
Н
ек
ом
м
ер
че
ск
ие о
р-
га
ни
за
ци
и, с
оз
да
нн
ы
е 
в о
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-
пр
ав
ов
ой ф
ор
м
е а
кц
и-
он
ер
но
го о
бщ
ес
тв
а, н
е 
вп
ра
ве в
ы
пу
ск
ат
ь п
ри
-
ви
ле
ги
ро
ва
нн
ы
е а
к-
ци
и. (
За
ко
н о
б А
О
, С
та
-
ть
я 1
2, п
.2
)
Н
ек
ом
м
ер
че
ск
ие о
р-
га
ни
за
ци
и, с
оз
да
нн
ы
е 
в о
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-
пр
ав
ов
ой ф
ор
м
е а
кц
и-
он
ер
но
го о
бщ
ес
тв
а, н
е 
на
чи
сл
яю
т 
и н
е в
ы
пл
а-
чи
ва
ю
т д
ив
ид
ен
ды п
о 
св
ои
м а
кц
ия
м
. (
За
ко
н о
б 
АО
, С
та
ть
я 
22
, п
.7
)
Н
ек
ом
м
ер
че
ск
ие о
р-
га
ни
за
ци
и, с
оз
да
нн
ы
е 
в о
рг
ан
из
ац
ио
нн
о-
пр
ав
ов
ой ф
ор
м
е а
кц
и-
он
ер
но
го о
бщ
ес
тв
а, н
е 
вп
ра
ве в
ы
пу
ск
ат
ь п
ро
-
из
во
дн
ы
е и к
он
ве
рт
и-
ру
ем
ы
е ц
ен
ны
е б
ум
а-
ги
. (
За
ко
н о
б А
О
, С
та
ть
я 
30
, п
.1
)

ак
он о Н
ек
ом
м
ер
че
-
ск
ой С
об
ст
ве
нн
ос
ти

С
та
ть
я 1
6, п
.2
)

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
172
Қосымша 2. 
Приложение 2.
КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІ ЖҮРГІЗУ, БІЛУ ҮШІН 
ҰСЫНЫЛАТЫН НОРМАТИВТІК - ҚҰҚЫҚТЫҚ 
АКТІЛЕРДІҢ ЕҢ ТӨМЕНГІ ТІЗБЕСІ
 
1.  Қазақстан  Республикасының  Конституциясы  (1995 
жылғы  30  тамызда  республикалық  референдумда 
қабылданды) 
 
2.  «Қазақстан  Республикасындағы  кеден  ісі  ту-
ралы»  Қазақстан  Республикасының  2010  жылғы  
30 маусымдағы № 296-IV Кодексі 
 
3.  «Халықтың  денсаулығы  және  денсаулық 
сақтау  жүйесі  туралы»  Қазақстан  Республикасының  
2009 жылғы 18 қыркүйектегі № 193-IV Кодексі 
 
4.  «Салық  және  бюджетке  төленетін  басқа  да 
міндетті  төлемдер  туралы»  (Салық  кодексі)  Қазақстан 
Республикасының  2008  жылғы  10  желтоқсандағы  
№ 99-IV Кодексі 
 
5.  2007 жылғы 15 мамырдағы № 251-III Қазақстан 
Республикасының Еңбек кодексі 
 
6.  «Қазақстан  Республикасының  Экологиялық 
кодексі»  Қазақстан  Республикасының  2007  жылғы  
9 қаңтардағы № 212-III Кодексі 
 
7.  Қазақстан  Республикасының  2003  жылғы  
9 шілдедегі № 481-II Су кодексі 
 
8.  Қазақстан  Республикасының  2003  жылғы  
20 маусымдағы № 442-II Жер кодексі 
 
9.  Қазақстан  Республикасының  2001  жылғы  
30  қаңтардағы  №  155-II  Əкімшілік  құқық  бұзушылық 
Кодексі 
 
10.  Қазақстан  Республикасының  1999  жылғы  
13 шілдедегі № 411-I Азаматтық іс жүргізу Кодексі 
 
11.  Қазақстан  Республикасының  1999  жылғы  
1 шілдедегі № 409-I (Ерекше бөлім) Азаматтық Кодексі 
 
12.  Қазақстан  Республикасының  1997  жылғы  
13 желтоқсандағы № 206-I Қылмыстық іс жүргізу Кодексі 
 
13.  Қазақстан  Республикасының  1997  жылғы  
16 шілдедегі № 167-I Қылмыстық Кодексі 
 
14.  Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексі 
(Жалпы  бөлім),  Қазақстан  Республикасының  Жоғарғы 
кеңесі 1994 жылғы 27 желтоқсанда қабылдаған 
 
15.    «Салық  және  бюджетке  төленетін  басқа  да 
міндетті төлемдер туралы» 2008 жылғы 10 желтоқсандағы 
Қазақстан Республикасының Кодексін күшіне енгізу ту-
ралы (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының Заңы 
 
16.    «Халықтың  көші-қон  туралы»  Қазақстан 
Республикасының Заңы 
 
17.  2011  жылғы  21  2011  жылғы  22  шілдедегі  
№ 
477-IV 
шілдедегі 
№ 
469-IV 
«Қазақстан 
Республикасындағы арнайы экономикалық аймақтар ту-
ралы» Қазақстан Республикасының Заңы 
 
18.   «Мұнай өнімдерінің жекелеген түрлерін өндіруді 
және олардың айналымын мемлекеттік реттеу туралы» 
Қазақстан  Республикасының  2011  жылғы  20  шілдедегі 
№ 463-IV Заңы 
 
19.    «Мемлекеттік  мүлік  туралы»  Қазақстан 
Республикасының Заңы 
 
МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ИЗУ-
ЧЕНИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.  Конституция Республики Казахстан (принята на ре-
спубликанском референдуме 30 августа 1995 года) 
 
2.  Кодекс Республики Казахстан от 30 июня 2010 года 
№ 296-IV «О таможенном деле в Республике Казахстан» 
 
3.  Кодекс  Республики  Казахстан  от  18  сентября 
2009 года № 193-IV «О здоровье народа и системе здра-
воохранения» 
 
4.  Кодекс  Республики  Казахстан  от  10  декабря 
2008 года № 99-IV «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) 
 
5.  Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая 
2007 года № 251-III 
 
6.  Кодекс  Республики  Казахстан  от  9  января  
2007 года № 212-III «Экологический кодекс Республики  
Казахстан» 
 
7.  Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 
2003 года № 481-II 
 
8.  Земельный  кодекс  Республики  Казахстан  от  
20 июня 2003 года № 442-II 
 
9.  Кодекс  Республики  Казахстан  об  администра-
тивных  правонарушениях  от  30  января  2001  года  № 
155-II 
 
10.  Гражданский процессуальный кодекс Республики  
Казахстан от 13 июля 1999 года № 411-I 
 
11.  Гражданский  кодекс  Республики  Казахстан  от  
1 июля 1999 года № 409-I (Особенная часть) 
 
12.  Уголовно-процессуальный  кодекс  Республики 
Казахстан от 13 декабря 1997 года № 206-I 
 
13.  Уголовный  кодекс  Республики  Казахстан  от  
16 июля 1997 года № 167-I 
 
14.  Гражданский  кодекс  Республики  Казахстан  
(Общая часть), принят Верховным Советом Республики 
Казахстан 27 декабря 1994 года (
 
15.  Закон  Республики  Казахстан  от  10  декабря  
2008 года «О введении в действие Кодекса Республики 
Казахстан «О налогах и других обязательных платежах 
в бюджет» (Налоговый кодекс) 
 
16.  Закон Республики Казахстан от 22 июля 2011 года 
№ 477-IV «О миграции населения»
 
17.  Закон Республики Казахстан от 21 июля 2011 года 
№ 469-IV «О специальных экономических зонах в Респу-
блике Казахстан»
 
18.  Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года 
№ 463-IV «О государственном регулировании производ-
ства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»
 
19.  Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года 
№ 413-IV «О государственном имуществе» 
 
20.  Закон  Республики  Казахстан  от  28  января  2011 
года № 401-IV «О медиации»
 
21.  Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года 
№ 380-IV «О правоохранительной службе» 
 
22.  Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года 

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
173
 
20.  2011  жылғы  28  2011  жылғы  1  наурыздағы  
№  413-IV  қаңтардағы  №  401-IV  «Медиация 
туралы»Қазақстан Республикасының Заңы 
 
21.    «Құқық  қорғау  қызметі  туралы»  Қазақстан 
Республикасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы № 380-IV Заңы 
 
22.  «Қазақстан  Республикасындағы  мемлекеттік 
бақылау  және  қадағалау  туралы»  Қазақстан  Респуб-
ликасының 2011 жылғы 6 қаңтардағы № 377-IV Заңы 
 
23.  «2011-2013  жылдарға  арналған  республикалық 
бюджет 
туралы» 
Қазақстан 
Республикасының  
2010 жылғы 29 қарашадағы № 357-IV Заңы 
 
24.  «Жер  қойнауы  және  жер  қойнауын  пайдала-
ну  туралы»  Қазақстан  Республикасының  2010  жылғы  
24 маусымдағы № 291-IV Заңы 
 
25.  «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 
Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 4 мамырдағы 
№ 274-IV Заңы 
 
26.  «Құқық  бұзушылықтың  алдын  алу  туралы» 
Қазақстан  Республикасының  2010  жылғы  29  сәуірдегі 
№ 271-IV Заңы 
 
27.  «Мемлекеттік  статистика  туралы»  Қазақстан 
Республикасының  2010  жылғы  19  наурыздағы  
№ 257-IV Заңы 
 
28.  «Заңсыз  және  лаңкестікті  қаржыландыру  жо-
лымен  алынған  табысты  жою  туралы»  Қазақстан 
Республикасының 
2009 
жылғы 
28 
тамыздағы  
№ 191-IV Заңы 
 
29.  «Жаңартылған  энергия  көздерін  пайдала-
нуды  қолдау  туралы»  Қазақстан  Республикасының  
2009 жылғы 4 шілдедегі № 165-IV Заңы 
 
30.  «Бәсекелестік  туралы»  Қазақстан  Республика-
сының 2008 жылғы 25 желтоқсандағы № 112-IV Заңы 
 
31.  «Трансферттік  бағаның  құрылуы  туралы» 
Қазақстан  Республикасының  2008  жылғы  5  шілдедегі  
№ 67-IV Заңы 
 
32.  «Мемлекеттік  сатып  алу  туралы»  Қазақстан 
Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі № 303-III Заңы 
 
33.  «Азық-түлік  қауіпсзідігі  туралы»  Қазақстан 
Республикасының  2007  жылғы  21  шілдедегі  №  301-III 
Заңы 
 
34.  «Мақта  саласын  дамыту  туралы»  Қазақстан 
Республикасының  2007  жылғы  21  шілдедегі  №  298-III 
Заңы 
 
35.  «Бухгалтерлік  есеп  және  қаржылық  есептілік 
туралы»  Қазақстан  Республикасының  2007  жылғы  
28 ақпандағы № 234-III Заңы 
 
36.  «Сәйкестендіру номерлерінің ұлттық тізілімдері 
туралы»  Қазақстан  Республикасының  2007  жылғы  
12 қаңтардағы № 223-III Заңы 
 
37.  «Жеке  және  заңды  тұлғалардың  өтініштерін 
қарастыру тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының 
2007 жылғы 12 қаңтардағы № 221-III Заңы 
 
38.  «Ойын  бизнесі  туралы»  Қазақстан  Респуб-
ликасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы № 219-III Заңы 
 
39.  «Лицензиялау  туралы»  Қазақстан  Респуб-
ликасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы № 214-III Заңы 
 
40.  «Тұрғын  үй  құрылысындағы  үлестік  қатысу 
туралы»  Қазақстан  Республикасының  2006  жылғы  
7 шілдедегі № 180-III Заңы 
№ 377-IV «О государственном контроле и надзоре в Ре-
спублике Казахстан» 
 
23.  Закон Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года 
№ 357-IV «О республиканском бюджете на 2011-2013 годы» 
 
24.  Закон  Республики  Казахстан  от  24  июня  
2010 года № 291-IV «О недрах и недропользовании» 
 
25.  Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года 
№ 274-IV «О защите прав потребителей» 
 
26.  Закон Республики Казахстан от 29 апреля 
2010 года № 271-IV «О профилактике правонарушений» 
 
27.  Закон  Республики  Казахстан  от  19  марта  
2010 года № 257-IV «О государственной статистике» 
 
28.  Закон  Республики  Казахстан  от  28  августа  
2009  года  №  191-IV  «О  противодействии  легализации 
(отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и 
финансированию терроризма» 
 
29.  Закон  Республики  Казахстан  от  4  июля  
2009 года № 165-IV «О поддержке использования воз-
обновляемых источников энергии» 
 
30.  Закон  Республики  Казахстан  от  25  декабря  
2008 года № 112-IV «О конкуренции» 
 
31.  Закон  Республики  Казахстан  от  5  июля  
2008 года № 67-IV «О трансфертном ценообразовании» 
 
32.  Закон  Республики  Казахстан  от  21  июля  
2007 года № 303-III «О государственных закупках» 
 
33.  Закон  Республики  Казахстан  от  21  июля  
2007 года № 301-III «О безопасности пищевой продукции» 
 
34.  Закон  Республики  Казахстан  от  21  июля  
2007 года № 298-III «О развитии хлопковой отрасли» 
 
35.  Закон  Республики  Казахстан  от  28  февраля  
2007 года № 234-III «О бухгалтерском учете и финан-
совой отчетности» 
 
36.  Закон  Республики  Казахстан  от  12  января  
2007 года № 223-III «О национальных реестрах иденти-
фикационных номеров» 
 
37.  Закон  Республики  Казахстан  от  12  января  
2007 года № 221-III «О порядке рассмотрения обраще-
ний физических и юридических лиц» 
 
38.  Закон  Республики  Казахстан  от  12  января  
2007 года № 219-III «Об игорном бизнесе» 
 
39.  Закон  Республики  Казахстан  от  11  января  
2007 года № 214-III «О лицензировании» 
 
40.  Закон  Республики  Казахстан  от  7  июля  
2006 года № 180-III «О долевом участии в жилищном 
строительстве» 
 
41.  Закон  Республики  Казахстан  от  31  января  
2006 года № 124-III «О частном предпринимательстве» 
 
42.  Закон  Республики  Казахстан  от  13  декабря  
2005  года  №  93-III  «Об  обязательном  экологическом 
страховании» 
 
43.  Закон  Республики  Казахстан  от  8  июля  
2005 года № 66-III «О государственном регулировании 
развития  агропромышленного  комплекса  и  сельских 
территорий
 
44.  Закон  Республики  Казахстан  от  13  июня  
2005 года № 57-III «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле» 
 
45.  Закон Республики Казахстан от 3 мая 2005 года 
№ 47-III «О торгово-промышленных палатах» 
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет