Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге арналған КӘсіпкерліктің жедел курсы экспресс-курс предпринимательства для начинающих предпринимателейжүктеу 3.25 Mb.
Pdf просмотр
бет47/53
Дата24.03.2017
өлшемі3.25 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   53

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
179
телген жеке кәсіпкер үшін әлеуметтік аударымдар сомасы көрсетіледі;
3) 910.00.017  жолында жеке кәсіпкер үшін міндетті зейнетақы жарнасы есептелетін кіріс көрсетіледі;
4) 910.00.018 жолында жеке кәсіпкер үшін міндетті зейнетақы жарнасының сомасы көрсетіледі.
 
11. Мысалы, 2011 жыл үшін жоғарыдағы жолдарды толтыру келесідей жүргізіледі:
1) 910.00.001 жолы бойынша дара кәсіпкердің салық кезеңі үшін кірісі 12 000 000 теңгені құрады;
2)  910.00.002  жолы  бойынша  трансферттік  баға  белгілеу  туралы  заңға  сәйкес  салық  кезеңі  үшін  кірісі  
1 000 000 теңгені құрады;
3) 910.00.003 І жолы бойынша салық кезеңінің бірінші айында қызметкерлердің саны 28 адам құрады; 
4) 910.00.003 ІІ жолы бойынша салық кезеңінің екінші айында қызметкерлердің саны 25 адам құрады; 
5) 910.00.003 ІІІ жолы бойынша салық кезеңінің үшінші айында қызметкерлердің саны 25 адам құрады; 
6) 910.00.004 жолы бойынша қызметкерлердің орташа тізбелі саны ((28 + 25 + 25) /3 ай) 26 адам құрады;
7) 910.00.005 жолы бойынша дара кәсіпкердің өзін қоса, қызметкерлердің орташа тізбелі саны ((28 + 25 + 25) / 
3 ай + 1) 27 адам құрады;
8)  910.00.006  жолы  бойынша  шекті  санынан  асатын  орташа  тізбелі  саны  2  адам  құрады  (27  -  25),  онда  Салық 
кодексінің 433-бабының 1-тармағымен белгіленген 27 адам - нақты орташа тізбелі саны, 25 адам - шекті саны;
9) 910.00.007 жолы бойынша салық кезеңі үшін бір қызметкерге орташа айлық еңбекақы 38 тең 512 теңгені құрайды:
салық  кезеңінің  бірінші  айы  үшін  қызметкерлердің  есептелген  еңбекақының  барлық  сомасы  1  051  000  теңге  
(125  000 теңге + 800 000 + 126 000), оның ішінде:
бес адамның еңбекақысы 25000 теңге бойынша 125 000 теңге (5 х 25 000 теңге) құрады;
жиырма адамның еңбекақысы 40 000 теңге бойынша 800 000 теңге (40 х 20 000 теңге) құрады; 
үш адамның еңбекақысы 42 000 теңге бойынша 126 000 теңге (3 х 42 000 теңге) құрады.
Сонша, салық кезеңінің бірінші айы үшін бір қызметкерге орташа айлық еңбекақы 37 536 теңге құрады (1 051 000/ 
28 адам), онда 28 адам - салық кезеңінің бірінші айындағы қызметкерлердің саны.
Осындай жолмен салық кезеңінің екінші және үшінші айлары үшін бір қызметкерге еңбекақының орташа айлық со-
масы айқындалады.
Мысал үшін, бір қызметкерге салық кезеңінің екінші айында еңбекақы сомасы - 36 000 теңге, үшіншіде - 42 000 теңге 
құрады.
Онда,  салық  кезеңі  үшін  бір  қызметкерге  еңбекақының  орташа  айлық  сомасы  38  512  теңге  ((37  536  теңге  +  
36 000 теңге + 42 000 теңге) / 3 ай) құрады.
Біздің  мысалда  Қазақстан  Республикасының  2011  жылға  республикалық  бюджет  туралы  заңымен  белгіленген 
еңбекақының  екі  еселік  орташа  ең  аз  айлық  мөлшері  38  512  теңге  (15  999  теңге  х  2)  құрады.  Салық  кезеңінің 
жиынтығы  бойынша  бір  қызметкерге  орташа  айлық  еңбекақы  ең  төменгі  еңбекақының  екі  еселік  мөлшерінен 
асқандықтан, Салық кодексінің 436-бабының 2-тармағымен көзделген қызметкерлердің орташа тізімдік санын еске-
ре отырып, салық кезеңіне есептелген салық сомасына түзету жүргізіледі;
10)  910.00.008  жолы  бойынша  Салық  кодексінің  436-бабының  1-тармағына  сәйкес  есептелген  салық  сомасы  
360 000 теңге (120 000 000 теңге х 3%) құрайды;
11) 910.00.009 жолы бойынша Салық кодексінің 433-бабының 1-тармағымен белгіленген кірістің шекті сомасынан 
асатын кірістің салық сомасы 60 000 теңге ((12 000 000 теңге - 10 000 000 теңге) х 3%) құрайды;
12) 910.00.010 жолын жеке кәсіпкерлер толтырмайды; 
13)  910.00.011  жолы  бойынша  қызметкерлердің  орташа  тізімдік  санына  байланысты  азайтылған  салық  сомасы  
112 500 теңге құрады ((360 000 теңге - 60 000 теңге) х (27 адам - 2 адам) х 0,015), мұндағы 0,015 - қызметкерлердің 
орташа тізімдік санын ескере отырып әрбір қызметкер үшін салық сомасын түзету коэффициенті;
14)  910.00.012  жолы  бойынша  азайтуға  жатқызылған  түзетуден  кейінгі  салық  сомасы  247  500  теңге  құрайды  
(360 000 теңге - 112 500 теңге);
15) 910.00.013 жолы бойынша салық кезеңі үшін бюджетке төленуге жататын жеке табыс салығы 123 750 теңгені 
құрайды (247 500 теңге х 0,5);
16) 910.00.014 жолы бойынша салық кезеңі үшін бюджетке төлеуге жататын, есептелген әлеуметтік салық сома-
сы 1207 теңгені құрайды ((247 500 теңге х 0,5) - 120 300 теңге - 2400 теңге), бұнда 120 300 теңге - қызметкерлер 
үшін әлеуметтік аударымдар сомасы (910.00.022), 2400 теңге - дара кәсіпкер үшін әлеуметтік аударымдар сомасы 
(910.00.015);
17)  910.00.015  жолы  бойынша  дара  кәсіпкер  үшін  әлеуметтік  аударымдардан  есептелген  кірістің  сомасы  —  
47 997 теңгені құрады (15 999 теңге х 3 ай), бұнда 15 999 теңге - 2011 жылғы ең төменгі еңбекақының мөлшері, 
оның мөлшері 29  қараша 2010 жылғы Қазақстан Республикасының «Республикалық бюджет туралы» заңына сәйкес 
анықталады (бұдан әрі Республикалық бюджет туралы заң); 
18) 910.00.016 жолы бойынша дара кәсіпкер үшін әлеуметтік аударымдар сомасы 2400 теңге (47 997 теңге х 5 %), 
бұнда 5 % - 2011 жылдың әлеуметтік аударымдар ставкасы;
19)  910.00.017  жолы  бойынша  дара  кәсіпкер  үшін  міндетті  зейнетақы  жарналарынан  есептелген  кірістің  сомасы  
47 997 теңгені құрады (15 999 теңге х 3 ай), бұнда 15 999 теңге - 2011 жылғы ең төменгі еңбекақының мөлшері, оның 
мөлшері Қазақстан Республикасының «Республикалық бюджет туралы» заңына сәйкес анықталады; 

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
180
20) 910. 00. 018  жол бойынша дара кәсіпкер үшін міндетті зейнетақы жарналарының сомасы 4 800 теңгені құрады 
(47 997 х 10%), бұнда 10% - міндетті зейнетақы жарналарының ставкасы.
 
12. «Жеке тұлғалардың табыс салығын, әлеуметтік аударымдар және міндетті зейнетақы жарналарының есеп-
теу» бөлімінде:
1)  910.00.019  жолында  Қазақстан  Республикасы  азаматтарына  салық  кезеңінде  салық  агенттері  есептеген, 
Салық  кодексінің  160  —  бабына  сәйкес  төлем  көзінен  ұсталатын  кіріс  сомасы  көрсетіледі,  910.00.019  жолына  
910.00.019 І және  910.01.019 ІІ жолындағы сомалар кіреді. 
910.00.019 І жолында салық кезеңінде Қазақстан Республикасы азаматтары-қызметкерлерге есептелген кіріс сома-
сы көрсетіледі;
910.00.019 ІІ жолында салық кезеңінде Қазақстан Республикасы азаматтарына дивиденттер, сыйақы, ұтыс ретінде 
есептелген кіріс сомасы көрсетіледі;
2) 910.00.020 жолында салық кезеңінің әрбір айы үшін Қазақстан Республикасы азаматтары - жеке тұлғаларға есеп-
телген кірісінен ұсталатын жеке табыс салығының сомасы көрсетіледі;
3)  910.00.021  жолында  Қазақстан  Республикасы  резиденті  болып  табылатын  шетелдіктер  мен  азаматтығы  жоқ 
тұлғалардан төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығының сомасы көрсетіледі, 910.00.021 жолына 910.00.021 І 
және  910.01.021 ІІ жолындағы сомалар кіреді;
910.00.021  І  жолында  салық  кезеңінде  шетелдіктер  мен  азаматтығы  жоқ  тұлғаларға  есептелген  кіріс  сомасы 
көрсетіледі;
910.00.021 ІІ жолында салық кезеңінде шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғаларға дивиденттер, роялти, ұтыс 
ретінде есептелген кіріс сомасы көрсетіледі;
4)  910.00.022  жолында  салық  кезеңінің  әрбір  айы  үшін  шетелдіктер  мен  азаматтығы  жоқ  тұлғаларға  есептелген 
кірісінен ұсталатын жеке табыс салығының сомасы көрсетіледі;
5)  910.01.023  жолында  міндетті,  ерікті  зейнетақы  және  ерікті  кәсіби  зейнетақы  жарналары,  сақтандыру 
сыйлықақылары мен жеке табыс салығын қоспағанда, салық кезеңінің соңында салық агенттері жеке тұлғаларға 
төлемеген кіріс бойынша есептелген сома көрсетіледі;
6) 910.00.024 жолында салық кезеңінің әр айында жеке тұлғаларға төленген міндетті зейнетақы жарналарының со-
масы көрсетіледі;
7) 910.00.025 жолында Қазақстан Республикасы азаматтарының жеке тұлғаларға төлеген кірістерінен есептелген 
және салық кезеңінде бюджетке аударуға жататын жеке табыс салығы сомасы көрсетіледі;
8)  910.00.026  жолында  шетел  азаматтарының  және  азаматтығы  жоқ  тұлғалардың  жеке  тұлғаларға  төлеген 
кірістерінен есептелген және салық кезеңінде бюджетке аударуға жататын жеке табыс салығы сомасы көрсетіледі;
9)  910.00.027  жолында  жеке  тұлғаларға  есептелген  кіріс  сомасы  көрсетіледі,  олардан  әрбір  салық  кезеңі  үшін 
міндетті зейнетақы жарналары ұсталып қалады (есептеледі);
10)  910.00.028  жолында  жеке  тұлғалардың  төлеген  кірістерінен  есептелген  және  салық  кезеңінде  зейнетақы 
қорларына аударуға жататын міндетті зейнетақы жарналарының сомасы көрсетіледі;
11) 910.00.029 жолында міндетті әлеуметтік сақтандыру туралы заңға сәйкес салық кезеңінде кіріс ретінде жеке 
тұлғаларға төлеген жұмыс беруші шығындарының сомасы көрсетіледі;
Сонымен  қатар,  әлеуметтік  аударымдар  міндетті  әлеуметтік  сақтандыру  туралы  заңда  белгіленген  мөлшерде 
жүргізіледі. Əлеуметтік аударымдарды ұстап қалу үшін алынатын ай сайынғы кіріс республикалық бюджет туралы 
заңда белгіленген төменгі еңбекақы мөлшерінің он еселік мөлшерінен аспауы керек.
12)  910.00.030  жолында  міндетті  әлеуметтік  сақтандыру  туралы  заңға  сәйкес  ұсталынған  және  салық  кезеңінде 
төлеуге жататын міндетті аударымдардың сомасы көрсетіледі.
 
13. «Салық төлеушінің (салық агентінің) жауапкершілігі» бөлімінде:
1) «Салық төлеушінің (басшының) аты-жөні» жолында құрылтай құжаттарына сәйкес ((ол болған кезде) басшының тегі, 
аты, әкесінің аты көрсетіледі. Егер Декларацияны жеке тұлға өткізетін болса, деректер жеке басын куәландыратын 
құжаттарға сәйкес толтырылады;
2) декларацияны беру күні. 
Декларацияны салық органына өткізген күні көрсетіледі;
3) орналасқан орны бойынша салық органының коды.
Салық төлеушінің орналасқан орны бойынша салық органының коды көрсетіледі.
Бұл ретте, дара кәсіпкердің орналасқан жері салық органында дара кәсіпкер ретінде тіркеу есебіне қою кезінде 
мәлімделген дара кәсіпкердің қызметінің басым бөлігін жүзеге асыратын орны болып танылады.
Резидент  заңды  тұлғаның  орналасқан  жері  құрылтай  құжаттарында  көрсетілген  оның  тұрақты  жұмыс  істейтін 
органының орналасқан жері болып танылады.
Филиал,  өкілдік  ашпай,  қызметін  тұрақты  мекеме  арқылы  жүзеге  асыратын  резидент  емес  заңды  тұлғаның 
орналасқан жері салық органында салық төлеуші ретінде тіркеу кезінде мәлімделген Қазақстан Республикасындағы 
қызметін жүзеге асыратын жері болып танылады;
4) тұрғылықты жері бойынша салық органының коды.
Жеке тұлғаның тұрғылықты жері бойынша салық органының коды көрсетіледі.

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
181
Бұл ретте, жеке тұлғаның тұрғылықты жері азаматтарды тіркеу туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына 
сәйкес азаматты тіркеу орны болып танылады;
5) «Декларацияны қабылдаушы лауазымды тұлғаның Т.А.Ə.» жолында Декларацияны қабылдаған салық органы 
қызметкерінің (ол болған кезде) тегі, аты, әкесінің аты көрсетіледі;
6) Декларацияны алу күні.
Салық кодексінің 584-бабының 2-тармағына сәйкес Декларацияның өткізілген күні көрсетіледі;
7) Декларацияның кіріс нөмірі.
Салық органы берген Декларацияның тіркелген нөмірі көрсетіледі;
8) почта штемпелінің күні.
Почта немесе өзге байланыс ұйымымен қойылған почта штемпелінің күні көрсетіледі.

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
182
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 8 ноября 2011 года № 1310
 
 
Правила составления налоговой отчетности
(упрощенной декларации) для субъектов малого бизнеса 
(Форма 910.00)
 
1. Общие положения
 
 
1. Настоящие Правила составления налоговой отчетности (упрощенной декларации) для субъектов малого биз-
неса (Форма 910.00) (далее — Правила) разработаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 10 дека-
бря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и определяют порядок 
составления формы налоговой отчетности (упрощенной декларации) для субъектов малого бизнеса (далее —  Де-
кларация), предназначенной для исчисления индивидуального (корпоративного) подоходного и социального нало-
гов, индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у источника выплаты, социальных отчислений и 
обязательных пенсионных взносов. Декларация составляется субъектами малого бизнеса, применяющими специ-
альный налоговый режим на основе упрощенной декларации.
 
2. При заполнении Декларации не допускаются исправления, подчистки и помарки.
 
3. Отрицательные значения сумм обозначаются знаком «-» в первой левой ячейке соответствующей строки Де-
кларации.
 
4. При составлении Декларации:
1) на бумажном носителе —  - заполняется шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, за-
главными печатными символами или с использованием печатающего устройства;
2) на электронном носителе —  - заполняется в соответствии со статьей 68 Налогового кодекса.
 
5. Декларация подписывается налогоплательщиком либо его представителем и заверяется печатью налогопла-
тельщика либо его представителя, имеющего в установленных законодательством Республики Казахстан случаях 
печать со своим наименованием, в соответствии с пунктом 3 статьи 61 Налогового кодекса.
 
6. При представлении Декларации:
1.) в явочном порядке на бумажном носителе —  - составляется в двух экземплярах, один экземпляр возвращает-
ся налогоплательщику с отметкой налогового органа;
2) по почте заказным письмом с уведомлением на бумажном носителе —  - налогоплательщик получает уведомле-
ние почтовой или иной организации связи;
3) в электронном виде —  - налогоплательщик (налоговый агент) получает уведомление о принятии или неприня-
тии налоговой отчетности системой приема налоговой отчетности органов налоговой службы.
 
7. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах иден-
тификационных номеров» (далее —  - Закон о национальных реестрах) подлежат обязательному заполнению при 
представлении Декларации:
РНН —  регистрационный номер налогоплательщика до введения в действие подпункта 4) пункта 4 статьи 3 Зако-
на о национальных реестрах;
ИИН/БИН — индивидуальный идентификационный номер (бизнес-идентификационный номер) со дня введения в 
действие подпункта 4) пункта 4 статьи 3 Закона о национальных реестрах.
  
2. Составление Декларации (форма 910.00)
 
 
8.  В  разделе  «Общая  информация  о  налогоплательщике  (налоговом  агенте)»  налогоплательщик  (налоговый 
агент) указывает следующие данные:
1) РНН —  - регистрационный номер налогоплательщика (налогового агента);
2) ИИН/БИН —  - индивидуальный идентификационный номер (бизнес-идентификационный номер) налогоплатель-
щика (налогового агента);
3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) индивидуального предпринимателя или наименование юридического 
лица в соответствии с учредительными документами.
При исполнении налогового обязательства доверительным управляющим в соответствии с договором доверитель-
ного управления имуществом или в иных случаях возникновения доверительного управления в строке указывает-
ся фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица — -доверительного управляющего или наименова-
ние юридического лица — -доверительного управляющего в соответствии с учредительными документами;
4) налоговый период, за который представляется налоговая отчетность, (указывается арабскими цифрами);

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
ЭКСПРЕСС-КУРС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
183
5) категория налогоплательщика. Ячейки отмечаются в случае, если налогоплательщик относится к одной из кате-
горий, указанных в строке А или В;
6) вид Декларации.
Соответствующие ячейки отмечаются с учетом отнесения Декларации к видам налоговой отчетности, указанным 
в статье 63 Налогового кодекса;
7) номер и дата уведомления.
Ячейки заполняются в случае представления вида Декларации, предусмотренного подпунктом 4) пункта 3 статьи 
63 Налогового кодекса;
8) код валюты, в соответствии с приложением 23 «Классификатор валют», утвержденным Решением Комиссии Та-
моженного союза от 20 сентября 2010 года № 378 «О классификаторах, используемых для заполнения таможен-
ных деклараций»;
9) признак резидентства.
Ячейка А отмечается налогоплательщиком-резидентом Республики Казахстан;
Ячейка В отмечается налогоплательщиком-нерезидентом Республики Казахстан;
 
9. В разделе «Исчисление налогов»:
1) в строке 910.00.001 указывается доход, определяемый в соответствии с пунктом 3 статьи 427 Налогового кодек-
са;
2) в строке 910.00.002 указывается доход, определяемый в соответствии с Законом Республики Казахстан от 5 июля 
2008 года «О трансфертном ценообразовании» (далее —  - Закон о трансфертном ценообразовании);
3) в строках 910.00.003 А, 910.00.003 В, 910.00.003 С указывается количество работников за каждый месяц налого-
вого периода;
4) в строке 910.00.004 указывается среднесписочная численность работников за налоговый период, определяемая 
по формуле ((910.00.003 А + 910.00.003 В + 910.00.003 С) / 3).
В случае если среднесписочная численность работников составит дробное значение от 0,5 и выше, то такое значе-
ние подлежит округлению до целой единицы, значение ниже 0,5 округлению не подлежит;
5) строка 910.00.005 предназначена для заполнения индивидуальными предпринимателями, в которой указывает-
ся среднесписочная численность работников, включая индивидуального предпринимателя, определяемая по фор-
муле ((910.00.003 А + 910.00.003 В + 910.00.003 С) / 3 + 1);
6) в строке 910.00.006 указывается среднесписочная численность работников, превышающая предел, установлен-
ный статьей 433 Налогового кодекса;
7) в строке 910.00.007 указывается среднемесячная заработная плата на одного работника за налоговый период;
8) в строке 910.00.008 указывается сумма налогов, исчисленных по ставке, установленной пунктом 1 статьи 436 На-
логового кодекса, определяемая по формуле (910.00.001 х 3%);
9) в строке 910.00.009 указывается сумма налогов с дохода, превышающего предельный доход, установленный ста-
тьей 433 Налогового кодекса;
10) в строке 910.00.010 указывается уменьшение юридическим лицом суммы налога в зависимости от среднеспи-
сочной численности работников, определяемая по формуле ((910.00.008 - 910.00.009) х (910.00.004 - 910.00.006) х 
0,015).
Данная строка заполняется при условии, если среднемесячная заработная плата одного работника по итогам от-
четного периода составляет у юридических лиц не менее 2,5-кратного минимального размера заработной платы 
согласно пункту 2 статьи 436 Налогового кодекса;
11) в строке 910.00.011 указывается уменьшение индивидуальным предпринимателем суммы налога в зависимости 
от среднесписочной численности работников, определяемая по формуле ((910.00.008 - 910.00.009) х (910.00.005 - 
910.00.006) х 0,015).
Данная строка заполняется при условии, если среднемесячная заработная плата одного работника по итогам от-
четного периода у индивидуальных предпринимателей составляет не менее 2-кратного минимального размера за-
работной платы согласно пункту 2 статьи 436 Налогового кодекса;
12)  в  строке  910.00.012  указывается  сумма  налогов  после  корректировки,  которая  определяется  юридическими 
лицами  по  формуле  (910.00.008  -910.00.010),  индивидуальными  предпринимателями  по  формуле  (910.00.008  — 
910.00.011);
13) в строке 910.00.013 указывается сумма индивидуального (корпоративного) подоходного налога, подлежащего 
уплате в бюджет в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по декларации (910.00.012 х 0,5). При этом, исчис-
ленная сумма налога подлежит округлению до 1 тенге: сумма в 50 и более тиын принимается за один тенге, сумма 
меньше 50 тиын в Декларацию не принимается;
14) в строке 910.00.014 указывается сумма социального налога, подлежащего уплате в бюджет в размере 1/2 от ис-
численной суммы налогов по декларации за минусом суммы социальных отчислений в Государственный фонд соци-
ального страхования, определяемая по формуле ((910.00.012 х 0,5) -910.00.016-910.00.030).
При этом, исчисленная сумма налога подлежит округлению до 1 тенге: сумма в 50 и более тиын принимается за 
один тенге, сумма меньше 50 тиын в Декларацию не принимается.

ҚОСЫМШАЛАР / ПРИЛОЖЕНИЯ
КƏСІПКЕРЛІКТІҢ ЖЕДЕЛ КУРСЫ
184
В случае превышения суммы социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, исчислен-
ных в соответствии с Законом Республики Казахстан от 25 апреля 2005 года «Об обязательном социальном стра-
ховании» (далее —  - Закон об обязательном социальном страховании), над суммой социального налога, в строке 
910.00.014 указывается сумма социального налога, равная нулю, в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Налогово-
го кодекса;
 
10. В разделе «Исчисление социальных отчислений и обязательных пенсионных взносов за индивидуального 
предпринимателя»:
1)  в  строке  910.00.015  указывается  доход,  с  которого  исчисляются  социальные  отчисления  за  индивидуального 
предпринимателя в соответствии с Законом об обязательном социальном страховании;
2) в строке 910.00.016 указывается сумма социальных отчислений за индивидуального предпринимателя, исчислен-
ных в соответствии с Законом об обязательном социальном страховании;
3) в строке 910.00.017 указывается доход, с которого исчисляются обязательные пенсионные взносы за индивиду-
ального предпринимателя;
4) в строке 910.00.018 указывается сумма обязательных пенсионных взносов за индивидуального предпринимате-
ля.
 
11. К примеру, за 2011 год заполнение вышеуказанных строк производится следующим образом:
1) по строке 910.00.001 доход за налоговый период индивидуального предпринимателя составил 12 000 000 тенге;
2) по строке 910.00.002 доход, определяемый в соответствии с Законом о трансфертном ценообразовании, соста-
вил 1 000 000 тенге;
3) по строке 910.00.003А количество работников в первом месяце налогового периода составило 28 человек;
4) по строке 910.00.003 В количество работников во втором месяце налогового периода составило 25 человек;
5) по строке 910.00.003 В количество работников в третьем месяце налогового периода составило 25 человек;
6) по строке 910.00.004 среднесписочная численность работников составила 26 человек ((28+25+25) / 3 месяца);
7) по строке 910.00.005 среднесписочная численность работников включая самого индивидуального предпринима-
теля составила 27 человек, ((28+25+25) / 3 месяца +1);
8) по строке 910.00.006 среднесписочная численность, превышающая предельную численность, составила 2 че-
ловека (27 - 25), где 27 человек — фактическая среднесписочная численность, 25 человек — предельная числен-
ность, установленная подпунктом 1) статьи 433 Налогового кодекса;
9) по строке 910.00.007 среднемесячная заработная плата на одного работника за налоговый период составила 
38512 тенге, определенная следующим образом:
сумма начисленной заработной платы работников за первый месяц налогового периода составила 1 051 000 тенге 
(125 000 тенге + 800 000 + 126 000), в том числе:
заработная плата пяти человек по 25 000 тенге составила 125 000 тенге (5 х 25 000 тенге);
заработная плата двадцати человек по 40 000 тенге составит 800 000 тенге (20 х 40 000 тенге);
заработная плата трех человек по 42 000 тенге составит 126 000 тенге (3 х 42 000 тенге).
Так,  среднемесячная  заработная  плата  на  одного  работника  за  первый  месяц  налогового  периода  составила  
37 536 тенге (1 051 000/28 человек), где 28 человек — количество работников в первом месяце налогового периода.
Аналогично определяются среднемесячные суммы заработной платы на одного работника за второй и третий ме-
сяцы налогового периода.
Допустим, что во втором месяце налогового периода сумма среднемесячной заработной платы на одного работни-
ка составила - 36 000 тенге, в третьем - 42 000 тенге.
Тогда, среднемесячная сумма заработной платы на одного работника за налоговый период составила 38 512 тенге 
((37 536 тенге + 36 000 тенге + 42 000 тенге)/3 месяца).
В данном примере 2-кратный минимальный размер месячной заработной платы, установленный Законом о респу-
бликанском бюджете на 2011 год, составил 31 998 тенге (15999 тенге х 2). Так как, среднемесячная заработная пла-
та на одного работника по итогам налогового периода (38512) превысила 2-кратный размер минимальной заработ-
ной платы, то производится корректировка сумм налогов, исчисленных за налоговый период, в сторону уменьше-
ния, исходя из среднесписочной численности работников, предусмотренная пунктом 2 статьи 436 Налогового ко-
декса;
10) по строке 910.00.008 сумма исчисленных налогов в соответствии с пунктом 1 статьи 436 Налогового кодекса со-
ставит 360 000 тенге (12 000 000 тенге х 3%);
11) по строке 910.00.009 сумма налога с дохода, превышающего предельную сумму дохода, установленного подпун-
ктом 1) статьи 433 Налогового кодекса, составит 60 000 тенге (12 000 000 тенге - 10 000 000 тенге) х 3%);
12) строку 910.00.010 индивидуальные предприниматели не заполняют;
13) по строке 910.00.011 уменьшенная сумма налога в зависимости от среднесписочной численности работников 
составит 112 500 тенге ((360 000 тенге - 60 000 тенге) х (27 чел. - 2 чел.) х 0,015), где 0,015 - коэффициент коррек-
тировки суммы налога за каждого работника, исходя из среднесписочной численности работников;
14)  по  строке  910.00.012  сумма  налогов  после  корректировки,  произведенной  в  сторону  уменьшения,  составит  
247 500 тенге (360 000 тенге - 112 500 тенге);
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   53


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет