Issn 1607-2782 Республикалық


ТЕМА МОРЯ В ПОВЕСТИ Б.ЛАВРЕНЕВА «СОРОК ПЕРВЫЙ»жүктеу 2.96 Mb.
Pdf просмотр
бет13/18
Дата28.12.2016
өлшемі2.96 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
ТЕМА МОРЯ В ПОВЕСТИ Б.ЛАВРЕНЕВА «СОРОК ПЕРВЫЙ»
 
 
Ж.М.
 МАЙГЕЛЬДИЕВА, кандидат филологических наук, доцент, 
А.ТЛЕУЛЕСОВА
, студент, 
Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата, Республика Казахстан 
 
Аннотация
 
В  статье  рассматривается  тема  моря  на  материале  повести  Бориса  Лавренева  «Сорок 
первый». Море с незапамятных времен манило к себе человека. Люди любовались морем, слушали 
шум  прибоя.  Море  было  частью  бытия  человека,  оно  одновременно  пугало  и  притягивало  своей 
красотой,  силой  и  непредсказуемостью.  Поэтому  “корни  морской  темы  уходят  в  мифы”.  Так,  в 
мифах Древней Греции рассказывается о властелине морей Посейдоне. Море - это стихия, которая 
очень  трудно  покоряется  человеку,  и  с  ней  помериться  силой  может  лишь  сильный  и 
мужественный  человек.  Морской  труд  и  ратный  подвиг  на  воде  занимают  значительное  место  в 
фольклоре. Так, имя одного из русских богатырей, Дунай, идентично названию реки; популярный 
Садко  действует  в  водной  стихии;  былины  русского  народа  с  любовью  говорят  о  «кораблях 
остроносых», «парусах камчатных», жизни моря. Морская тема звучит в «Слово о полку Игореве», 
«Слове  о  флоте  российском»,  стихах  М.В.  Ломоносова,  произведении  А.Н.  Радищева 
«Путешествие  из  Петербурга  в  Москву».  К  теме  моря  обращались  русские  поэты  XIX  века:  А.С. 
Пушкин  (“К  морю”,  “Погасло  дневное  светило”),  В.А.  Жуковский  (“Море”),  М.Ю.  Лермонтов 
(“Парус”), Ф.И. Тютчев (“Море и утес”). 
 В мировой литературе тема моря получила широкое освещение в произведениях Ф.Купера, 
Ф.Марриета,  М.Скотта.  Произведения  с  морской  тематикой  отличаются  динамичностью  сюжета, 
события развертываются быстро, увлекательно. Читателя влекут к себе тайны морских просторов, 
секреты  океанских глубин. И, естественно, привлекают рассказы людей, занятых изучением этих 
просторов.По мнению авторов статьи, это наблюдается и в повести Б.Лавренева «Сорок первый».  
Целью исследования является показать, как в повести Б. Лавренева изображается Аральское 
море, передать его «бывшую» красоту, какую роль сыграло море в жизни героев повести. 
Ключевые  слова:  тема  моря,  морская  тематика,  образ  Аральского  моря,  остров 
Барсакельмес. 
 
 

97 
 
Аңдатпа
 
Мақалада  Борис  Лавреневтің  «Қырық  бірінші»  атты  повесі  материалы  негізінде  теңіз 
тақырыбы қарастырылады. Теңіздің әлімсақтан адамзатты өзіне тартқаны белгілі. Адамдар теңізді 
қызықтап, толқындар сыбдырын естіп өсті. Теңіз адамдар болмысының құрамдас бөлшегі болды, 
ол бір мезетте сұлулығымен, қайратымен және тосындығымен қорқыта да тарта білді. Сондықтан 
«теңіз тақырыбының тамыры аңыздарға ұласады». Мысалы, Ежелгі Грекия аңыздарында теңіздер 
билеушісі  Посейдон  туралы  айтылады.  Теңіз  –  бұл  адамзатқа  бағынуы  қиын  дүлей  күш,  онымен 
тек  қайратты  да  қажырлы  адам  ғана  күш  сынаса  алуы  мүмкін.  Фольклорда  теңіздегі  еңбек  пен 
судағы ерен ерлік үлкен орын алады. Мысалы, орыстың Дунай есімді батырымен бір өзеннің аты 
ұқсас;  өте  танымал  Садко  су  айдынында  әрекет  етеді;  орыс  халқының  аңыздарында 
«сүйіртұмсықты  кемелер»,  «кәмшат  желкендер»,  теңіз  тынысы  туралы  ерекше  сүйіспеншілікпен 
айтылады. «Игорь полкы туралы сөз», «Ресей флоты туралы сөз» туындыларында, М.В.Ломоносов 
өлеңдерінде, А.И.Радищевтің «Петербордан Мәскеуге саяхат» шығармасында  да теңіз тақырыбы 
қозғалады. ХІХ ғасырдағы орыс ақындары: А.С.Пушкин («Теңізге», «Күн сөнді»), В.А.Жуковский 
(«Теңіз»),  М.Ю.Лермонтов  («Желкен»),  Ф.И.Тютчев  («Теңіз  бен  құз»)  теңіз  тақырыбына  қалам 
тартады.  
Әлемдік әдебиетте теңіз тақырыбы Ф.Купер, Ф.Марриет, М.Скотт шығармаларында көрініс 
тапты.  Теңіз  тақырыбындағы  шығармалар  шытырман  сюжетімен,  оқиғалар  желісінің  жылдам 
дамуымен,  тартымдылығымен  ерекшеленеді.  Оқырманды  теңіз  айдындарының  құпиясы,  мұхит 
тұңғиығының  тылсым  сыры  өзіне  тартпай  қоймайды.  Сондықтан  осы  айдындарды  зерделеумен 
айналысқан  адамдардың  әңгімелері  тартымды  болатыны  табиғи  нәрсе.Бірқатар  мақалалар 
авторларының  пікірі  бойынша  айтылғандар  Б.Лавреневтің  «Қырық  бірінші»  повесінде  де 
байқалады.  
Зерттеудің  мақсаты  Б.Лавреневтің  повесінде  Арал  теңізінің  қалай  суреттелгенін  көрсету, 
оның  «бұрынғы»  сұлулығын  және  теңіздің  повесть  кейіпкерлерінің  тағдырындағы  рөлін  жеткізу 
болып табылады. 
Кілт сөздер:
 теңіз тақырыбы, теңіз тақырыптамасы, Арал теңізі бейнесі, Барсакелмес аралы. 
 
Annotation 
This article deals with the theme of the sea based on the story "The forty-first" by Boris Lavrenev. 
From time immemorial sea attracted people. People admired the sea, listening to the surf. The sea was a 
part  of  lifestyle  of  a  being  human,  it  both  frightened  and  attracted  by  its  beauty,  strength  and 
unpredictability. Therefore, the marine theme dates back from the ancient myths. So, the myths of ancient 
Greece depict Poseidon, lord of the seas. Sea is the element that is very difficult for man to submit it, and 
only  a  strong  and  courageous  man  can  try  to  force  it.  Work  at  the  sea  and  feat  of  arms  are  paid  great 
attention in folklore. Thus, the name of one of the Russian heroes, Danube, similar with the name of the 
river; famous Sadko acts in the water element; the epics of the Russian people depict "sharp-nosed ships", 
"sails  figured,"  sea  life.  Marine  theme  can  be  found  in  the  "Lay  of  Igor  regiment",  "The  Lay  of  the 
Russian Navy," poems M.V. Lomonosov, literary work of A.N. Radishchev "Journey from St. Petersburg 
to  Moscow."  The  theme  of  the  sea  attracted  Russian  poets  of  the  XIX  century:  A.S.  Pushkin  ("To  the 
sea",  "The  day-star went  out"),  V.A. Zhukovsky  ("Sea"), M.Y. Lermontov ("Sail"), F.I. Tyutchev ("Sea 
and  rock").  The  theme  of  the  sea  was  widely  publicized  in  the  world  works  of  F.Kuper,  F.Marriet, 
M.Scott. Literary works on the marine theme are characterized by dynamics of the plot; events take place 
rapidly, in a fascinating  way.  A reader is attracted by  the  mysteries  of  marine spaces, the secrets  of the 
ocean depths. And, of course, readers are attracted by the stories of people who are engaged in the study 
of  these  spaces.  According  to  the  authors  of  this  article,  the  story  "The  forty-first"  by  B.Lavrenev  also 
touches upon these problems. The aim  of this research  is to show  how the story  of  B. Lavrenev  depicts 
the Aral Sea, reproduces its "former" beauty, the role of the sea in the lives of the story characters. 
Key words: theme of sea, marine theme, the type of the Aral Sea, the island of Barsakelmes. 
 
Море  с  незапамятных  времен  манило  к  себе  человека.  Люди  любовались  морем, 
слушали  шум  прибоя.  Море  было  частью  бытия  человека,  оно  одновременно  пугало  и 
притягивало своей красотой, силой и непредсказуемостью. Поэтому “корни морской темы 
уходят  в  мифы”.  Так,  в  мифах  Древней  Греции  рассказывается  о  властелине  морей— 
Посейдоне.  Волны  моря  послушны  малейшему  движению  его  руки.  “Когда  взмахнет 
Посейдон  своим  грозным  трезубцем,  тогда  словно  горы  вздымаются  морские  волны, 

98 
 
покрытые  белыми  гребнями  пены,  и  бушует  на  море  свирепая  буря.  Но  простирает 
Посейдон  свой  трезубец  над  волнами,  и  они  успокаиваются.  Стихает  буря,  снова  море 
спокойно, ровно, как зеркало, и чуть слышно плещется у берега— синее, беспредельное”. 
Море  -  это  стихия,  которая очень  трудно  покоряется  человеку,  и  с  ней  помериться 
силой  может  лишь  сильный  и  мужественный  человек.  Не  случайно,  в  античной 
литературе  звучит  тема  борьбы  человека  с  океаном,  Одиссей  бросает  вызов  грозному 
властелину морей -Посейдону. 
Морской труд и ратный подвиг на воде занимают значительное место и в фольклоре. 
Так,  имя  одного  из  русских  богатырей,  Дунай,  идентично  названию  реки;  популярные 
Вольга  Святославович  и  Садко  действуют  в  водной  стихии;  былины  русского  народа  с 
любовью  говорят  о  «кораблях  остроносых»,  «парусах  камчатных»,  жизни  моря:  «На 
синем  море  сходилась  погода  сильная,  Застоялись  черлёны  корабли  на  синем  море;  А 
волной-то  бьет,  паруса  рвет,  Ломает  кораблики  черлёные;  А  корабли  нейдут  с  места  на 
синем море». 
Образная символика такого выдающегося произведения Древней Руси, как «Слово о 
полку Игореве»,  тоже тесно связана с морской стихией. В «Слове...» много упоминаний о 
морских пределах Киевского государства: «Половцы идут!»— от Дона и от моря, со всех 
сторон  обступили  они  русские  полки».  Встречается  упоминание  о  море  и  в  плаче 
Ярославны:  «О  ветер,  ветрило!...  Разве  мало  тебе  под  облаками  веять,  лелея  корабли  на 
синем море?» 
Морская  тема  звучит  и  в  «Слове  о  флоте  российском»  просветителя  петровской 
эпохи Феофана Прокоповича, в стихах М.В. Ломоносова, в произведении А.Н. Радищева 
«Путешествие  из  Петербурга  в  Москву»  (глава  «Чудово»),  где  писатель  нарисовал 
запоминающуюся картину морской бури и прославил подвиг русского моряка Павла. 
Всеволод  Пантелеймонович  Вильчинский  писал:  “Образ  моря  прочно  вошел  в 
русскую  классическую  поэзию  как  символ  свободной,  непримиримой  стихии,  борьбы  и 
свободы”. К нему обращались многие русские поэты XIX века: А.С. Пушкин (“К морю”, 
“Погасло  дневное  светило”),  В.А.  Жуковский  (“Море”),  М.Ю.  Лермонтов  (“Гроза”, 
“Парус”, “Моряк”), Ф.И. Тютчев (“Море и утес”, “Сон на море”) и другие. 
В  мировой  литературе  тема  моря  получила  широкое  освещение  в  произведениях   
Ф.Купера, Ф.Марриета, М.Скотта и др. 
Произведения  с  морской  тематикой  отличаются  динамичностью  сюжета,  события 
развертываются быстро и увлекательно, захватывая читателя своим драматизмом. Часто в 
морских  романах  отсутствует  фантастическое  как  в  событиях  романа,  так  и  в  его 
персонажах. Но, известно, что иногда действительность превосходит даже самую смелую 
фантазию.  Читателя  влекут  к  себе  тайны  морских  просторов,  секреты океанских  глубин. 
И, естественно, привлекают рассказы людей, занятых изучением этих просторов. 
Целью  нашего  исследования  является  стремление  показать,  как  в  повести  Б. 
Лавренева  изображается  Аральское  море,  передать  его  «бывшую»  красоту,  какую  роль 
сыграло море в жизни героев повести. 
Остановимся  на  жизненной  и  творческой  биографии  автора  повести.  Весна  1957 
года.  Вечер.  Квартира  в  центре  Москвы.  Сейчас  вернётся  хозяин,  а  пока  осмотримся. 
Старинные  —  Павловские  —  кресла  и  диван.  На  стенах  —  миниатюры  придворных 
красавиц  в  изящных  рамках;  этюды,  пейзажи,  портреты  современной  кисти.  Рояль,  над 
ним  изумительный  портрет  Петра  I  —  похоже,  XVIII  век.  Кто  здесь  живёт?  Художник? 
Историк?  Но  в  таком  случае,  зачем  же  и  откуда  здесь  маленькая  копия  одесского 
портового  маяка,  корабельная  рында?  На  столе  портативная  пишущая  машинка. 
Журналист? Писатель? 
Да, он и художник, и историк, и моряк, и прежде всего писатель, Борис Андреевич 
Лавренёв.  Он  не  вошёл  в  литературу  —    а  ворвался,  поразив  всех,  вызывая  горячую 
приверженность одних, негодование других, никого не оставляя равнодушным. 
Лавренев  (настоящая  фамилия  –  Сергеев)  Борис  Андреевич  (1891–1969)  -    русский 

99 
 
советский  драматург,  прозаик.  Родился  5  (17)  июля  1891  в  Херсоне  в  семье  учителя-
словесника.  В  1915  окончил  юридический  факультет  Московского  университета. 
Участвовал в Первой мировой (офицером) и Гражданской (добровольцем Красной Армии 
на Украине и в Туркестане) войнах. С 1911 публиковал стихи, написанные не без влияния 
футуризма  (с  К.А.Большаковым,  Р.Ивневым,  В.Г.Шершеневичем  и  др.  входил  в  круг 
организованного  ими  издательства  «Мезонин  поэзии»,  отклонявшего  эстетический 
нигилизм  «левых»  футуристов).  С  1923  жил  в  Петрограде,  работал  в  газетах  и  других 
периодических  изданиях.  Печатал  стихи,  рассказы,  публицистические  статьи,  рецензии, 
фельетоны, а также рисунки и карикатуры. 
В  жанровом  отношении  проза  Лавренева  весьма  разнообразна:  социально-
психологическая  и  документальная  повесть,  авантюрная  новелла,  бытовой  рассказ, 
сатирический роман, в т.ч. повести «Ветер» (1924),  «Рассказ о простой вещи», «Полынь-
трава» (обе 1925),  «Седьмой спутник», «Таласа» (обе 1927), «Гравюра на дереве», «Мир в 
стеклышке»  (обе  1928),  «Белая  гибель»  (1929;некоторые  дали  основание  критикам 
говорить 
о 
«фантастическом 
реализме» 
Лавренева 
в 
духе 
Н.В.Гоголя 
и 
Ф.М.Достоевского),  документальные  повести  «Стратегическая  ошибка»  (1934),  сюжетно 
продолжающая  первую  часть  неоконченного  романа  о  событиях  1914  «Синее  и  белое» 
(1933), повести об освоении Арктики «Большая земля» (1935), об антифашистской борьбе 
в  Испании  –  «Чертеж  Архимеда»  (1937),  романы    «Крушение  республики  Итль»  (1925), 
«Буйная жизнь» (1927). 
В годы Великой Отечественной войны писатель добровольцем ушел на фронт, был 
военным  корреспондентом.  О  защитниках  Севастополя  им  написана  романтическая 
трагедия  «Песнь  о  черноморцах»  (1943).  Драматург  отдал  дань официально  поощряемой 
«теории бесконфликтности», его лучезарно-оптимистическая драма «За тех, кто в море!» 
(1945;  Государственная  премия,  1946)  лишена  подлинной  остроты  коллизии.  Заказной 
данью  «холодной  войне»  прочитывается  и  политическая  драма  Лавренева  «Голос 
Америки» (1949; Государственная премия, 1950). Умер Лавренев в Москве 7 января 1969. 
Борис  Андреевич  любил  яркие,  сильные  драматические  сюжеты.  Все  его 
произведения  построены  на  захватывающей  интриге,  на  чередовании  событий 
неожиданных,  броских,  оглушительных.  Он  интересовался  натурами  незаурядными, 
событиями  необычными  —  исключительность  вообще  была  основой  его.  Поэтики, 
исключительность  не  сама  по  себе,  но  как  форма  особенно  наглядного  проявления 
типического  в  искусстве.  Об  этом  стоит  вспомнить  сегодня,  когда  сюжет  в  литературе 
кое-кем  подвергается  опале,  объявлен  старомодным  понятием,  не  нужным-де  для 
отражения «потока сознания» и «потока жизни». Однако успехи литературы проверяются 
не  теми  или  иными  неоформулировками,  но  отношением  к  произведению  читающей 
публики,  влиянием  на  умы  поколений.  Давно  замечено,  что  бессюжетная  повесть, 
бессюжетный роман не находят отклика в сердце читателя, оставляют его равнодушным. 
Лавренев же  любил крепкий сюжет. Но не просто сюжет занимал писателя. 
Среди жемчужин не только отечественной, но и мировой прозы нетленной красотой 
сияет  небольшая  лавреневская  повесть  «Сорок  первый».  По  ней  ставились  и  ставятся 
фильмы,  повесть  эта  —  частый  гость  телевизионных  экранов:  десятки  раз 
инсценированная, она пленяет все новые и новые зрительские и читательские поколения, 
потому  что  острая,  захватывающая  интрига  соединена  в  ней  с  четким  революционным 
замыслом. Каков же сюжет повести? 
Через  пески  Каракумов  на  соединение  с  регулярными  войсками  Красной  Армии 
пробирается особый Гурьевский отряд - 23 человека и комиссар Евсюков. Современному 
читателю  надо  сказать,  что  адмирал  Колчак  не  имел  сплошного  фронта.  На  юге один  из 
его  корпусов  наступал  на  Гурьев,  тогда  важный  город  при  впадении  реки  Урал  в 
Каспийское  море.  В  повести  Лавренева  боевая  ситуация  прояснена,  в  фильме  проведена 
пунктиром.  Итак,  разгромленный  отряд  комиссара  Евсюкова  вырвался  из  кольца 
окружения,  подался  через  пески  на  восток,  игла  спасения.  Измученный  отряд  бредет  по 

100 
 
пустыне.  Это  весна  1919  года.  Мало  воды,  почти  нет  еды.  Красноармейцы  повалились 
спать,  в  карауле  Марютка  -  лучший  стрелок  отряда,  девушка  с  романтическим 
симпатичным лицом. Облака наплывают на круглую, такую близкую к пескам луну. Под 
утро Марютка засекает караван: с  десяток верблюдов ведут  казахи по некогда Великому 
шелковому  пути.  Евсюков  словно  заново  родился.  "Который  справа,  который  слева,  - 
хрипло кричит он,  - только верблюдов не  упустите!" С воспаленными веками, красными 
белками глаз, Евсюков с натугой, осыпая сапогами песок, бежит брать караван, который 
может принести его отчаявшемуся отряду жизнь, дать надежду дойти до Арала. 
Комиссар  залег  на  гребне  бархана  рядом  с  Марюткой.  "Гляди,  офицер!"  Та 
тщательно  прицелилась,  выстрел.  Жертва  вроде  упала.  "Сорок  первый,  рыбья  холера!"  - 
торжествующе  кричит  девушка.  Но  нет,  из-за  горба  верблюда  показалась  винтовка  с 
приколотым к штыку белым платком. Офицер поднялся и воткнул штык в песок, сдаюсь... 
Марютка с досады, что промахнулась, даже папаху с головы сорвала. "Кто таков?"  - 
рычит  Евсюков.  "Гвардии  поручик  Говоруха-Отрок",  -  внешне  спокойно  отвечает 
пленный.  Статный,  красивый,  с  копной  русых  волос  "породистый"  офицер.  При  обыске 
красноармейцы находят в  подкладке френча поручика потайку, там предписание-бумага: 
уполномочен  Верховным  правителем  России  адмиралом  Колчаком  доложить  секретные 
сведения  устно  генералу  Драченко.  Евсюков  понимает,  что  пленный  ничего  не  скажет. 
Поэтому  оставляет  его  в  живых,  хотя  все  бойцы  против  такого  решения  комиссара.  И 
вновь, на этот раз с верблюдами - своими спасителями, - отряд отправляется в путь. 
Евсюков поручает  Марютке  стеречь  поручика:  упустишь,  семь  шкур  с  тебя  спущу. 
Отряд  остановился  на  ночлег.  Связанного  пленного  Марютка  укрывает  буркой,  а  сама 
ложится  под  кошмой.  В  ту  несчастную  ночь  заснул  у  костра  караульный.  Проспал, 
бедолага,  верблюдов,  увели  их  ночью  казахи.  Евсюков  строит  в  ряд  расстрельную 
команду. Обычно комиссар грозил: "К стенке!" В пустыне стенки нет. Томительная пауза. 
Наконец  Евсюков  подходит  к  хохлу,  протягивает  зажатую  в  ладони  черняшку:  ладно, 
становись  в  строй,  придем  в  Казалинск,  в  штабе  фронта  будем  тебя  судить.  Комиссар 
прощает караульного... 
Но все-таки добрались до Арала!  Спасены! В казахском ауле ( а он отличается своей 
гостеприимностью!)  вдоволь  наелись  плова,  запили  чаем,  перевели  дух.  В  юрте,  у 
костерка,  Марютка  читает  связанному  поручику  свои  стихи:  неумелые,  но  от  сердца, 
воспевающие красных бойцов. Поручик изумлен, тут же узнает, что Марютка - это Мария 
Филатовна Басова, бывшая рыбачка. 
Евсюков принимает решение: сам пойдет берегом в обход в Казалинск, а Марютка с 
пленным  и  двумя  бойцами  сопровождения  на  боте  поплывут  через  море  в  штаб  фронта, 
так быстрее доставить на допрос поручика. Приказ комиссара: живым кадета, если что, не 
оставлять.  «Есть,»  -  отвечает  Марютка..  Поручик  сидит  на  корме,  за  рулем,  он  ходил  на 
своей яхте по взморью под Петербургом. Марютка, заметив цвет воды в море ( а море как 
раз  было  Аральским!),  ахнула,  приглядевшись  к  рулевому:  глаза-то  у  тебя  точь-в-точь 
"как синь вода" (Лавренев в повести сравнивает их цвет с разведенной синькой). Поднялся 
шторм.  Волны  смыли  двух  бойцов,  ветер  сорвал  парус.  Истово  крестится  поручик:  « 
Господи, пронеси.» Бог спас. Двое выбрались на берег, забились в какой-то сарай. Развели 
костерок. Порох ссыпали из пули, вместо хвороста жирная рыба сгодилась. Сняли мокрую 
одежду  просушить  и  сели  друг  к  другу  спиной  голыми.  Вторая  половина  повести  -  о 
любви  девушки  и  синеокого  поручика.  Любви  внезапной,  сильной,  искренней.  Марютка 
первая  сделала  шаг  навстречу.  Выходила  заболевшего  пленного,  кормила  его  горячим, 
даже махорочки для него нашла. "Что я, зверюка, что ли, лесная?"  - "Ты просто золотко, 
Машенька",  -  шепчет  растроганно  поручик.  А  за  сараем  утихает  море...    На  острове 
Говоруха-Отрок  рассказывает  о  себе  девушке:  до  войны  был  студентом,  изучал 
филологию,  был  дом  в  Петербурге,  три  стенки  книг,  лампа  под  зеленым  абажуром.  А  в 
ответ:  "А  я  тебе  по-простому  скажу,  счастливая  я..."  Влюбленные  бродят  по  отмели, 
поручик  носит  Марютку  на  рукax.  У  него,  27-летнего,  здесь,  на  пустынном  островке,  у 

101 
 
моря, самые наполненные дни в жизни. Случилась и серьезная ссора. Все из-за разлома: 
Говорухе  надоела  кровь,  опостылела  злоба.  Но  Марютка  со  своей  большевистской 
правдой:  рано  еще  конфеты  жрать.  "Ах,  зачем  я  тебя  только  полюбила!"  Марютка 
бросается к любимому, жарко обнимает. 
Но  не  могут  любовь  и  мир  не  перейти  в  неизбежность  смертельного  выбора. 
Противопоставление долга и любви  - извечные мотивы европейского искусства. Человек 
подходит  к  последней  черте.  Берег,  сидят  на  песке  поручик  и  Марютка.  Вдруг  мужчина 
кричит:  "Парус!"  Говоруха  стремительно  вскакивает  и  бежит  по  мелководью:  "Наши!.. 
Господа, скорее!" От барки отчаливает лодка, в ней несколько казаков и офицер. Теперь и 
Марютка  разглядела  белых.  "Стой,  кадет  поганый!  Стой!"  Лучший  стрелок  отряда 
комиссара Евсюкова нажимает на спуск… 
Выше  уже  говорилось,  что  события  в  повести  происходят  на  берегу  Аральского 
моря. Каким  же изображается Аральское море? 
«Арал  -  море  невеселое.  Плоские  берега,  по  ним  полынь,  пески,  горы  перекатные. 
Острова на Арале - блины, на сковородку вылитые, плоские до глянца, распластались по 
воде - еле берег видать, и нет на них жизни никакой. 
Ни птицы, ни злака, а дух человеческий только летом и чуется. Главный остров на 
Арале  Барса-Кельмес.  Что  оно  значит  -  неизвестно,  но  говорят  киргизы,  что  "человечья 
гибель".  Летом  с  Аральского  поселка  едут  к  острову  рыбалки.  Богатый  лов"  у  Барса-
Кельмеса,  кипит  вода  от  рыбьего  хода.  Но,  как  взревут  пенными  зайчиками  осенние 
моряны, спасаются рыбалки в тихий залив Аральского поселка и до весны носу не кажут. 
Если до морян всего улова с острова не свезут, так и остается рыба зимовать в деревянных 
сквозных сараях просоленными штабелями. 
В суровые зимы, когда мерзнет море от залива Чернышева до самого Барса, раздолье 
чекалкам. Бегут по льду на остров, нажираются соленого усача или сазана до того, что, не 
сходя с места, дохнут. 
И  тогда,  вернувшись  весной,  когда  взломает  ледяную  корку  Сыр-Дарья  желтой 
глиной половодья, не находят рыбалки ничего из брошенного осенью засола. 
Ревут, катаются по морю моряны с ноября по февраль. А в остальное время изредка 
только налетают штормики, а летом стоит Арал недвижным - драгоценное зеркало. 
Скучное море Арал. 
Одна  радость  у  Арала  -  синь-цвет,  необычайный.  Синева  глубокая,  бархатная, 
сапфирами переливается. Во всех географиях это отмечено.» 
« - Вода! Чистая синь в ей. В Каспицком зеленя, а тут, поди ж ты, до чего сине! 
Поручик ответил как будто в себя и для себя: 
- По шкале Фореля приближается к третьему номеру. 
- Чего? - беспокойно повернулась Марютка. 
- Это я про себя. О воде. В гидрографии читал, что в этом море очень  яркий синий 
цвет  воды.  Ученый  Форель  составил  таблицу  оттенков  морской  воды.  Самая  синяя  в 
Тихом океане. А здешняя приближается по этой таблице к третьему номеру. 
Марютка  полузакрыла  глаза,  как  будто  хотела  представить  себе  таблицу  Фореля, 
раскрашенную разными тонами синевы. 
- Здорово синя, приравнять даже трудно. Синя, как... –» 
Что  касается  острова  Барса-Кельмес,  о  котором  говорится  в  повести,  найдены 
следующие  данные:  Барсакельмес  —  остров  (ныне  полуостров)  в  Аральском  море.  В 
переводе с казахского название острова значит «пойдешь  — не вернёшься». Находится в 
180  км  юго-западнее  города  Аральска,  административно  входит  в  Аральский  район 
Кызылординской  области.  Климат  резко  континентальный,  сухой  (среднегодовое 
количество  осадков  128  мм).  Средняя  температура  воздуха  в  июле  +26  °C  (абсолютный 
максимум  +44  °C).  Средняя  температура  января  −13  °C  (абсолютный  минимум  −36 
°C).Южная  часть  острова  представляет  собой  возвышенное  плато  с  наивысшими 
отметками  до  108  м  над  уровнем  моря.  Северная  часть  —  полого-волнистая  равнина, 

102 
 
пересеченная  долинами  временных  водотоков.  Преобладающие  почвы  серо-бурые, 
местами  пески,  такыры  и  солончаки.  В  пределах  осушенного  дна  моря  —  маршевые  и 
приморские солончаки. Горизонтальная протяжённость острова в 1960-е составляла 23 на 
7  километров.  Впоследствии  размеры  острова  быстро  росли  в  связи  с  обмелением 
Аральского моря.  Во второй половине  1990-х  Барсакельмес  превратился  в полуостров,  в 
начале  2000-х  его  размеры  составляли  40  на  16  км.На  территории  Барсакельмеса 
расположен государственный Барсакельмесский заповедник. 
При  написании  работы  использовались  материалы  интернета  про  Аральское  море, 
где  были  найдены  такие  интересные  факты.    В  так  называемых  "Дневниковых  записках 
плавания  капитана  А.И.Бутакова  на  шхуне  "Константин"  для  исследования  Аральского 
моря  в  1848-1849  гг.  среди  книжных  иллюстраций  сохранился  рисунок  "Остров  Кос 
Арал", на котором изображены шхуны со спущенными парусами. Его автором был Тарас 
Шевченко, зачисленный корабельным живописцем к Бутакову. Оказавшись на  Арале, он 
задумал  написать  морские  пейзажи,  такие  же,  как  у  его  сокурсника  -  известного 
мариниста  Айвазовского.  Правда,  дело  до  рисования  морских  красот  тогда  так  и  не 
дошло. В исследовательской экспедиции пришлось заниматься совсем другой работой. 
Эпизодически  к  теме  Арала  обращались  и  другие  мастера  кисти.  Но  так 
самозабвенно и преданно рассказывать о ней, как это делает Рафаэль Матевосян, пожалуй, 
не  смог  никто.  Eго  известность,  шагнувшая  далеко  за  пределы  Ташкента  и  Нукуса  —  в 
Нью-Йорк и Дели, Берлин и Лондон, а также другие города мира, не удивляет. Матевосян 
обрел ее своим талантом и вдохновением, став истинным летописцем Арала. И, воспевая а 
своих  картинах  красоту  этого  редкого  уголка  природы,  художник  поведал  нам  и  о  его 
печальной  судьбе.  Серия  полотен,  созданная  за  долгие  годы  творчества,  по-своему 
уникальна,  повествуя  о  превращении  голубого  Арала  из-за  неразумной  деятельности 
человека в жизненную пустыню. 
Лишь  небольшая  ее  часть  -  12  картин  –  представлены  в  каталоге  OrexCA.com.  И, 
глядя  на  знакомые  и  незнакомые  работы,  поражаешься  одному:  как  художник  остается 
верным своей теме, избранной им четыре десятилетия назад. Арал, его судьба, природа и 
люди этого сурового края по-прежнему будоражат его творческое воображение, заставляя 
выезжать на натуру, невзирая на годы. Может быть, поэтому, увидев его полотна, всегда 
испытываешь ощущение подлинности происходящего, Море мельчало, уходило от своих 
берегов, и эта трагедия прослеживается от картины к картине, не оставляя равнодушным 
никого. 
В  самих  названиях  многих  полотен  ощущается  тревога  и  боль  за  случившееся: 
ушедшего  за  горизонт  Арала  уже  не  видно,  а  высохшее  морское  дно  превратилось  в 
песчаную  пустыню.  Но  память  сердца  хранит  еще  незабываемые впечатления от  первых 
поездок в Муйнак, где шумел морской прибой, гонимый норд-вестом... 
В 1962 году Рафаэль Матевосян совершает творческую поездку в Каракалпакию, где 
состоялось его первое знакомство с Аралом. В Муйнаке знакомится с жизнью рыбаков и 
выходит  с  ними  в  море  на  сейнерах.  Морская  стихия  захватывает  художника.  Такие 
поездки  становятся  регулярными,  давая  возможность  почувствовать  величие  тогда  еще 
полноводного  Арала.  В  70-е  годы  он  работает  ответственным  секретарем  Союза 
художников Каракалпакии и становится почетным гражданином города Муйнак, а также 
заслуженным работником культуры республики. 
Он  прикипел  душой  к  этому  краю.  Арал  стал  его  испытанием  на  прочность.  И, 
связав с ним однажды судьбу, он не мыслил иной для себя участи, чем стать его певцом и 
своим  гуманистическим  искусством  нести  людям  правду,  рассказывая  о  том,  к  каким 
страшным  последствиям  может  привести  бездушное  отношение  к  природе.  Картины 
Матевосяна отражают чувства и чаяния людей, борющихся за спасение Аральского моря. 
К  сожалению,  море,  которое    так  прекрасно  описал  Б.Лавренев,  на  сегодняшний  день 
исчезает    на  глазах.  Некогда  бушевавшее  море,  кормившее  все  население  Аральска, 
отправившего  14  вагонов  рыбы  голодающим  Поволжья,  сейчас  просит  помощи.  Не 

103 
 
хочется,  чтобы  про  мое  море  говорили  «было»,  пусть  оно  «  будет»  и  «есть»!  Пусть  оно 
останется таким же, как в повести «Сорок первый»: драгоценным, невеселым, скучным, и, 
конечно же, синим-синим, чем оно  и отличается от других морей! 
 
Литература: 
1.
 
Лавренев Б. Седьмой спутник ( повести). – М.,1985. 
2.
 
Станюкович К.М. Морские рассказы.— М.,1986.  
3.
 
Байрон Д.Г. Избранное.— М.,1985.  
4.
 
Вильчинский В.П. Русские писатели-маринисты.— М.— Л.,1966.  
5.
 
Вишневская И. Борис Лавренев. – М.,1962. 
6.
 
Зарубежная литература XIX века.— М.,1979.  
7.
 
История русской литературы XIX века //Под ред. С.М. Петрова.— М.,1978. 
8.
 
Кулешов В.И. История русской литературы XIX века.— М.,1983.  
9.
 
Ладынин  М.Б.  Образы  моря  и  корабля  в  романтическом  романе  //Эстетический  идеал  и 
художественный образ.— М.,1979.  
10.
 
Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима.— М., 1988.  
11.
 
Литературный энциклопедический словарь.— М.,1987.  
12.
 
Морская тема в литературе.— Краснодар,1965.  
 
 
 
ӘОЖ  809.434.2.001.01: 802.0.001.01  
 
 
Каталог: Docs
Docs -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
Docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
Docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
Docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
Docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
Docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
Docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет