Жа а жылмен!жүктеу 7.32 Mb.
Pdf просмотр
бет3/9
Дата24.03.2017
өлшемі7.32 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Модернизациялау үлгілері

Жаңа ауа сүзгілері

Иван Нестеровтың тыныстау клапаны 

тастаудың қатаң нормативтерін 

сақтау, оның ішінде, көміртегі ди-

оксидін азайту- қондырғылардағы 

өртеу камераларында жаңа техно-

логияларды пайдаланғанда ғана 

мүмкін болады. Осындай техноло-

гиялар қатарына Модернизациялау 

жобасы аясында қолданылған DLE 

(Dry Low Emissions- төмең құрғақ 

қалдықтар) жүйесі жатады. Бұл 

жүйе аз қуатты гомогенді қоспаны 

белгілі бір дәрежедегі от температу-

расын (1700-1800 К) ұстап, өртеуге 

мүмкіндік береді. Осы жол арқылы 

ауаға шығарылатын улы қалдықтар-

дың көлемі азаяды. 

– Қазір енгізіліп отырған жаңа жүйе 

бұрынғысынан немен ерекшеленеді?

– MPI (Multi Point Ingection-отын 

майын шашудың көпнүктелі жүйесі) 

деп аталатын бұрынғы жүйені қол-

данғанда отынның қоспасы өртеу 

камерасына тікелей түседі. Осы 

қоспа құрамы бойынша байытылған 

болатындықтан, атмосфераға 

тасталатын жану қалдықтарының 

да көлемі тиісінше мол болмақ. DLE 

деп аталатын жаңа жүйеде қоспа-

ның құрамын оны өртеу мүкін бола-

тын шекке дейін «кедейлендіретін» 

өтпелі кезең бар. Тиісінше, мұндай 

қоспа өртелгенде құрылғының ПӘК 

сол күйінде қалып, ауаға тасталатын 

зиян газдардың көлемі азаяды. 

Салыстырмалы түрде айтар болсақ, 

бұларды экологиялық қауіпсіздік 

деңгейі түрлі болып келетін ав-

токөлік қозғалтқыштарымен 

теңеуге негіз бар. Технологиялық 

ерекшеліктеріне қарай бірі карбю-

раторлы, екіншісі инжекторлы. Бірі 

арзанқол, пайдалану кезінде қара-

байыр, бірақ, экологиялық жағынан 

тиімсіз, екіншісі, күрделі, қосымша 

электронды тетіктері бар, пайдала-

ну кезінде қосымша шығындарды 

қажетсінеді, бірақ, экологиялық 

жағынан өте тиімді және экономи-

калық жағынан шығыны аз. 

Айта кетуіміз керек, модернизация 

тек қана темір қондырғылардың 

емес, бағдарламалық қамтуға да қа-

тысты болып шықты. Мүмкіндіктері 

мол және СКАДА жүйесі арқылы 

қашықтықтан МСА-лардың пайда-

лану кезіндегі қосымша параметр-

лерін бақылауға мүмкіндік беретін 

жаңа бағдарламалар жобаланып, 

орнатылды.БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҮЙЛЕСТІРУ 

– Ресей мен Қазақстан аумағында 

кешенді жобаны басқару мен реттеу 

бас мердігерді және басқару компа-

нияларын тартпай-ақ, КҚК-ның өз 

күшімен ұйымдастырылды, – деп 

әңгімесін жалғастырды Максим Со-

нин. – Авторлық және техникалық 

Siemens компаниясы атынан мо-

дернизациялау жобасына қатысқан 

компаниялардың барлығына 

алғысымды білдіргім келеді. Атап 

айтқанда: тапсырыс беруші КҚК, 

мердігерлер Flowserve, Sсhneider 

Eleсtric, «СТАРСТРОЙ», Siemens 

Lincoln және жобаның сәтті жүзе-

ге асыуына атсалысқан басқа да 

қатысушыларға. ауызбіршілік пен 

түсіністіктің арқасында ғана біз 

жоғары көрсеткіштерге қол жет-

кіздік. Агрегаттарды пайдалануға 

берген әрбір жаңа тәжірибеміз 

алда туындаған мәселелерді жедел 

әрі тиімді шешуге мүмкіндік беріп 

отырды. Бұл жағдай болашақта 

біріккен жобалардың сәтті жүзеге 

асуына да себепші болады деген 

сенімдеміз.

КҚК компаниясы осымен ұзақ жыл-

дар бойы біздің басты серіктесіміз 

болып табылады. Біз болашаққа 

сеніммен қарап, алдағы уақытта да 

бірлесе жұмыс жасаймыз деп үміт-

тенеміз. Александр Таничев,

 «Энергия өндіру саласындағы 

қызмет көрсету» департаментінің 

директоры, «Сименс» ЖШБ

Жұмыла 

көтерген 

жүк жеңіл 

Бұрын

Бұрын

Қазір

Қазір

Магистральдық сорғының жалпылама түрі (ескі және жаңа)

Турбинаның шолу схемасы (ескі және жаңа)

www.cpc.ru

15

www.cpc.ru14

Панорама КҚК 

желтоқсан 2016Панорама КҚК 

желтоқсан 2016

ТЕХНИКАЛЫҚ АСПЕКТ

ТЕХНИКАЛЫҚ АСПЕКТ

сараптамалар жасалынған маман-

дар мәжілісі өткізіліпті. Екі шара да 

Кирстен Брикстон тобына кіретін 

әрекеттесу жөніндегі үйлестіруші 

Татьяна Короткова және СМРА 

Жобасына мүше болатын барлық 

негізгі қатысушылардың бірлесіп 

ұйымдастыруымен өткен еді. 

Жобаның барлық түйіткілді мәсе-

лелері, оның ішінде жобалау, шарт 

жасасу, жеткізілім, ҚМЖ, ҚБЖжПЕ 

т.б., талқыланып, қарастырыл-

ды,- дейді Максим Сонин. - Әрбір 

қатысушыға аты-жөнін көрсетпей 

толтыратын сауалнама парақшала-

ры таратылып, жиналған қорытын-

дылар бойынша ұсыныстарын беру 

сұралды. Ақырында ұсыныстар саны 

100-ден асты. Олардың көбі жоба-

лау мен МТҚ тарауларына қатысты 

болып шықты. Нәтижесінде негізгі 

тәжірибелер жиынтығы жасақта-

лып, Компания рәсімдемелеріне 

өзгеріс енгізу үшін КҚК-ның Негізгі 

қызметіне тапсырылды. Осылайша, 

Компания бөлімшелері арасында 

жүйелілік қалыптастыру, құнды 

тәжірибе жинақтап, тарату сынды 

маңызды нәтижеге қол жеткізілді. 

Бұл тәжірибе сөз жоқ, болашақтағы 

жобаларда да маңызды рөл атқара-

тыны даусыз. Ал, Модернизациялау жобасын іске 

асыру сынды ауқымды да күрделі 

шараларды жүзеге асырған кезде 

туындайтын тосын жағдайлар 

туралы не айтуға болады?

Тосын жағдайлар – жаңаша инже-

нерлік шешімдер табуға керемет 

ынталандырғыш жайт, оның үстіне, 

бұл жағдайда мамандарға өздерін 

шығармашылық жағынан да көр-

сету үшін керемет жол бере ала-

ды,-деп жауап қатты сенімді түрде 

Максим Сонин. – СМРА жобасын 

іске асыру көрсеткендей, мұнай мен 

газ саласындағы әлемдік тәжіри-

белерді пайдалану Консорциум 

үшін мол тәжірибе жинақтап, өте 

күрделі жағдайларда дұрыс шешім 

қабылдай алатын кәсіби мамандар 

дамуына жағдай туғызды деп айтуға 

толық мүмкіндік бар. 

Айталық, модернизацияланған МСА 

кешенді сынау барысында «Lufkin» 

зауыттық тыныстау клапандарының 

Ескірген қалқандарды Schneider 

Еlectric компаниясының өндірісі-

нен шыққан заманауи Masterblock 

MB 400 құрылғысына ауыстыру 

«Кропоткинская» және «Комсомоль-

ская» мұнай айдау стансаларында 

француздық әріптестермен жүзеге 

асырылған еді. 

Айта кетуіміз керек, КҚК мен 

жоғарыда аталған компания 

арасында Жобаны дайындау 

жұмыстарының барысында ауқым-

ды жұмыстар атқарылып, тиісті 

келісім-шарттарға қол қойылды. 

Нәтижесінде барлық тараптар-

дың да мүдделері тең дәрежеде 

қарастырылған, түбегейлі түрде 

жіберу- реттеу жұмыстары жоспар-

ланған жобаны алып, қайта жа-

рақтандырудың оңтайлы жетістік-

теріне қол жеткізгенбіз. 

Жобаның ерекшелігі оның ауқым-

ды болуы, яғни Ресей мен  

Қазақстан аумағында жұмыс жасау 

қажеттілігінде болды. Басқару 

тиімділігін арттыру мақсатында 

біздің компания интернационалды 

команданы жасақтады. Барлық 

қатысушылардың да ұжымдаса 

Серіктестіктің  

жоғары деңгейі

қызмет атқаруы жобалаудан 

бастап, қондырғыларды тасымал-

дауды жоспарлау және өндіріске 

қосуға дейін нәтижелі жұмыс 

жасауға мүмкіндік берді. Алайда, 

команда кедергілерге де тап болды. 

Айталық, бұл заңдылықтар аясын-

да туындады. Сондықтан, ұлттық 

мүдделерге қайшы келмейтін мәсе-

лелерді түбегейлі зерттеп барып, 

шешімдер қабылдауға тура келді. 

КҚК-Р қызметкерлері мен маманда-

рын бөлек- жара атап өткеніміз жөн, 

олар өздерін кәсіби шебер, өз істері-

не берілген маман ретінде көрсете 

білді. Schneider Еlectric компаниясы 

Модернизациялау жобасының же-

текшісі Максим Сонинге, МТО топ 

жетекшісі Денис Сидельниковке, 

келісім- шарттар бойынша жетекші 

маман Марина Пруськинаға алғы-

сын білдіреді. 

Компаниямыз электрлі қондырғы-

ларды зерттеп, тексеру, пайдалану 

бағытында мамандарға кеңес беру 

мәселесінде мол тәжірибе жи-

нақтаған айтулы мекемелердің бірі. 

КҚК мен Schneider Еlectric арасын-

дағы серіктестік бұдан былай да 

жалғасын тауып, басқа да қызықты 

жобаларды жүзеге асырамыз деп 

сенеміз. 

Барлық әріптестер мен серіктестерді 

келе жатқан Жаңа жыл және Рожде-

ство мерекесімен құттықтаймын! Владимир Шатунин,

Ресей мен ТМД елдерінде қызмет 

көрсету жөніндегі Schneider Electric 

компаниясы бас директорының 

орынбасары 

модернизацияланған бұрынғы 

қондырғылардың жаңаларымен үй-

лесімділік тапқанын нық сеніммен 

айтуға болады. Біріктіре отырып, 

қауіпсіз пайдалану бірнеше сынама-

ның кезінде дәлелденді. 

Бір қызық жайтты атап өткеніміз 

абзал. СМРА жобасын жүзеге 

асырған соң, модернизацияланған 

сорғылардан нақты алынған шығын 

көрсеткішінің болжалды теориялық 

шығын көлемімен салыстырғанда, 

нақтылысы әлдеқайда төмен болып 

шықты. Бұл зауыт ішінде емес, 

далалық жағдайда өңделген техно-

логиялық жағынан аса күрделі жаб-

дықтар үшін өте жоғарғы көрсеткіш. КОМАНДАЛЫҚ ЖҰМЫС 

Жобаға қатысушы әр ұлт өкілдері-

нен барлық мәселелерді шешу үшін 

жүйелі және командалық әдіспен 

әрекет ететін топ қалыптастыруға 

мүмкіндік туғанын Максим Сонин 

мақтанышпен айтады:

Жұмыстардың бірінші, пилоттық 

көлемі, сәйкесінше ең күрделі бөлігі 

«Комсомольская» МАС-ында жү-

зеге асырылды. Бұл жерде алаңда 

керемет ұйымдастырушылық 

қабілетімен көзге түскен газ-турби-

налық қондырғыларды жөндеу және 

орнату жөніндегі жетекші инженер 

Мурад Агаджанянды атап өтуіміз 

керек. Құрылыс-монтаж жұмыстары 

мен қосу-баптау жағынан ауқымды 

болып «Комсомольская» МАС-дағы 

жұмыстар көлемін атауға болады, 

бұл жердегі іскерлік қабілетімен ГТҚ 

пайдалануды ұйымдастыру және 

жөндеу жөніндегі аға инженер Иван 

Нестеровты атап өткен жөн. Ал, ГТҚ 

пайдалануды ұйымдастыру, техни-

калық қызмет көрсетуді қамтамасыз 

ету және жөндеу жөніндегі жетек-

ші инженер Александр Еремин 

бастаған топ «Атырау» МАС модер-

низациялау жұмыстарын өте сапалы 

атқара білді. 

Барлық нысандардағы қосу-баптау 

жұмыстарын ұйымдастырып, іске 

қосу жұмыстарын қадағалаған өте 

тәжірибелі турбинашы, газ-турби-

налық қондығыларды пайдалану 

және техникалық қызмет көрсету 

жөніндегі бас механиктің орынба-

сары Виталий Романов модерниза-

цияланған сорғы агрегаттарының 

барлығының қосу жұмыстарына 

қатысып, көптеген тәжірибесімен 

бөлісіп, зор көмегін тигізді. Пайда-

лану жөніндегі кеңесшілік қызметті 

ТҚК жүйелері жөніндегі менеджер 

Стюарт Кевин Шарп атқарып, өте 

күрделі жағдайларда тиімді жол 

тауып кетуге ықпал етті. Механи-

ка жөніндегі мәселелер бойынша 

ПжТҚК жөніндегі бөлімнің бас ме-

ханигі Марат Ибрагимов, Жобалау 

тобының бас технологі Александр 

Степанов пен жобалау жөніндегі 

менеджер орынбасары Ессен Коку-

шевтер жобалық құжаттамаларды 

дайындап, келісім алу жұмыстарын 

басқарды. 

Біздің қызметіміздің барысында 

сырт бақылаушы болып ешкім 

тұрған жоқ. Жеткізу және техника-

лық қадағалау мәселесін Жобаны 

кеңейту және Негізгі қызмет 

департаменттері бірігіп, атқарды. 

Сонымен қатар, Жобаны іске асыру 

барысындағы түрлі сатыларда жоба-

лау, мұнай тасымалдау мен коммер-

ция, баға қадағлау, келісімшарттар 

бөлімшелері, жобаны бақылау тобы, 

ҚБЖжПЕ, БЖ, ДҚ ҚТжҚОҚ маманда-

ры жұмылдырылған болатын. 

Жобаны жүзеге асырудың бірінші 

сатысында басшылық жасаған Кайл 

МакМиллианның және жұмыстарды 

қалыптастыру сатысында белсенді 

еңбек еткен Эдвард Эшбридждің 

қосқан ерекше үлестерін атап өткім 

келеді. 

Консорциумда қызмет атқарып 

жүрген әрбір қызметкер мен жұ-

мысшының өмірі мен денсаулығы 

біз үшін аса маңызды. Сондықтан 

болар, КҚК-ның барлық аймақтық 

бөлімдерінде өткізілген кеңестер 

мен мәжілістерде Дэннис Фэйидің 

баяндамаларында қауіпсіздік тех-

никасы басты тақырыпқа айналды. 

Нарядтар-рұқсатнамаларды ресім-

деу талаптарын сақтауға ерекше 

назар аударылды. Осының барлығы 

және жергілікті жердегі жауапты 

мамандар мен үйлестірушілердің 

жауапкершілігі «Апатсыз және жа-

рақатсыз» еңбек ете жүріп, Жобаны 

сәтті жүзеге асыруға мүмкіндік 

берді,- дейді Максим Сонин ерекше 

мақтанышпен. ТӘЖІРИБЕ ТАРАТУ 

Максим Сониннің айтуынша, бар-

лық кешенді сынақтар аяқталған 

соң, Краснодар мен Атырауда 

алынған тәжірибелер бойынша 

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАЙТА ЖАРАҚТАНДЫРУ ЖОБАСЫНЫҢ 

АЯСЫНДА  (СМРА) БІЗДІҢ КОМПАНИЯ БАСҚАРУ 

ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛҚАНШАЛАРЫН МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУЫН 

СӘТТІ ТҮРДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРДЫ.

Павел Петренко, Иван Нестеров пен 

Виталий Гондарев

«Кропоткинская» МАС: НМРА жобасы жүзеге асырылғанға дейінгі және кейінгі 

магистральдық сорғыны бекіту

Бұрын

Қазір


www.cpc.ru

17

www.cpc.ru16

Панорама КҚК 

желтоқсан 2016Панорама КҚК 

желтоқсан 2016

ТЕХНИКАЛЫҚ АСПЕКТ

ТЕХНИКАЛЫҚ АСПЕКТ

Осынау жобаны жүзеге асыру 

кезінде жобалық құжаттаманы 

жедел түрде өзгерту қажеттілі-

гі туындады. Бұл үшін КҚК-ның 

Пайдалану департаментінің, 

Simens, Flowserve, Старстрой және 

Гипровостокнефть компаниялары 

мамандарынан техникалық коми-

тет құрылды. Осының арқасында, 

құрылыс жұмыстарын тоқтат-

пастан құжаттамаларға өзгерістер 

енгізіп, Жобаға қатысты мекеме-

лердің сапалы жұмыс жасауына 

мүмкіндік берді. КҚК эксплуатация 

мамандарының және «Гипровост-

нефть» мекемесі қызметкерлерінің 

құрылыс алаңдарында жедел 

шешім қабылдауы барлық мерді-

гер компаниялардың жұмысының 

тоқтаусыз жүргізілуіне, сапаның 

артуына жол ашты. 

«Старстрой» кәсіпорнының бас-

шылығы Жобаны жүзеге асыру-

дың маңыздылығын түсіне оты-

рып, оның уақтылы пайдалануға 

берілуіне аса зор мән берді. Жоба 

басшылары ретінде Ресей Федера-

циясы бойынша жөндеу –құрылыс 

басқармасының басшысы Ф. Рыков, 

Қазақстан Республикасы бойын-

ша- «Старстрой» ЖШҚ Атырау 

қаласындағы филиалы директоры-

ның орынбасары Е. Кустадинчев 

тағайындалды. Осы мамандар 

Жобаға қатысты жұмыстардың 

уақытылы әрі сапалы орындалуына 

ерекше еңбек сіңірді. 

 «Старстрой» ЖШБ өз күштерімен 

іргетас салу, жабдықтармен 

темірқондырғыларды монтаждау, 

түрлі диаметрлі құбырларды мон-

таждау, электр-кабель желілерін 

салу, тексеру жабдықтары мен 

автоматты (КИПиА) кабелді желісін 

тарту, реттеуіш қораптар мен 

жабдықтарды орналастыру мен іске 

қосу жұмыстарын жүзеге асырды. 

Бұдан бөлек, «Старстрой» ЖШБ 

Simens, Flowserve компанияла-

рының жұмыстары барысында өз 

қызметкерлері мен жабдықтарын 

пайладалануға рұқсат берді. Ком-

пания қызметкерлері алдын ала 

машықтанған, импортты құрал-

дарды жеткізуші мердігерлердің 

талаптарына сай болды. 

Модернизация жобасының бас-

шылығы атқарылып жатқан жұ-

мыстардың сапасына баса назар 

аударды. Тиісті қадағалау жұмы-

стары пайдалану және техникалық 

қадағалау қызметтерімен жүзеге 

асты. «Старстрой» кәсіпорнында 

электротехникалық, метрологиялық 

зертханасы бар қүрылыс сапасын 

бақылау қызметтерінің болуы сапа-

ның тұрақты қадағалануына жағдай 

туғызған еді. 

КҚК-ның нысандарындағы жұмы-

старды жүргізу барысында еңбектің 

қорғалуы мен өндірістік қауіпсіздік-

ке аса зор мән берілді. «Старстрой» 

ЖШБ және Жоба басшылығының 

бұйрығымен техника қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау жөніндегі ин-

женерлер бекітіліп, олар жасалынып 

жатқан жұмыстардың қауіпсіздігі, 

жеке қорғану құралдармен қамту-

лы сынды көптеген шараларды 

жүзеге асырды. Жоба барысында 

айтарлықтай тосын жағдайлар мен 

қайғылы оқиғалар орын алған жоқ. 

«Старстрой» ЖШБ-нің басшылығы, 

инженерлер мен мамандар - бар-

лығымыз да сорғы агрегаттарын мо-

дернизациялау жобасында жинаған 

тәжірибеміз болашақта да бірігіп 

жұмыс атқаратынымызға кепіл 

болады деп сенеміз. 

Баршаңызды Жаңа жыл мере-

кесімен құттықтаймын! 

Борис Забулдин,

«Старстрой» ЖШБ-нің  

бас директоры

тәжірибелерін алар болсақ, мұндай 

қадамға барған ұжымдар өте сирек. 

Біздің серіктестеріміз түрлі жиын-

дарда КҚК-ның осынау қадамы 

туралы мақтана айтып, үлгі етуге 

тырысады.

Жағдайды пайдалана отырып, 

қымбатты әріптестер мен құрметті 

серіктестерді келе жатқан Жаңа 

жыл және Рождество мерекесімен 

құттықтауға рұқсат етіңіздер! 

Отбасыларыңызға құт-береке, 

шаңырақтарыңызға шаттық тілей-

мін, алдағы жоспарларыңыз сәтті 

орындалуымен қуантсын! Қолдау 

мен түсіністік танытқандарыңызға 

бек алғысымды білдерімен! Жазып алған  

Екатерина Суворова

Аталмыш жобаны іске асыру кезінде 

нақты магистралды тұрбақұбырла-

рындағы роторларды және қамта-

масыз етудің қосымша жүйелерін 

ауыстыру орын алды. Сонымен 

қатар, сорғылар мен турбиналар-

ды жалғайтын редукторларды да 

ауыстыру жұмыстары атқарылды. 

Аталған жұмыстарды атқару КҚК-

ның мұнай өткізу қуат күшінің 

өсуімен тікелей байланысты. Өй-

ткені, Теңіз- Новороссийск мұнай 

құбырының мұнай айдау стансала-

рының өткізу қабілетін арттыруға 

тікелей ықпал етеді. 

Біздің мекеменің штатында түрлі 

құрылыс бағыттары бойынша және 

қауіпті нысандарда құрылыс 

жүргізуге тәжірибесі жеткілікті 

мамандар баршылық. «Старстрой» 

мекемесінің жұмысшы- қызмет-

керлері Жоба бойынша сеніп 

тапсырылған жұмыстарды тиімді 

әрі қаупсіз атқару мүмкіндіктерін 

көрсете білді. Бұл істе жауапкер-

шілік жүгін арттыра түскен тағы 

бір жәйт - жұмысшылар қыз-

меттерін мұнайқұбырларының 

тоқтаусыз қызмет атқарып жатқан 

кезінде жүзеге асырды. 

Іске қосу үрдісіне дайындық 

барысында «КҚК» АҚ-ның басшы-

лары атынан СМРА Жобасының 

жетекшісі Максим Сонин мен 

Пайдалану департаментінің түрлі 

бағыттар бойынша мамандарымен 

бірлесе мердігер компаниялар 

өкілдерінің қатысуымен жина-

лыстар өткізілді. Ұйымдастыру 

жұмыстары түбегейлі талқыланып, 

барлық қатысушылардың байланы-

сы пен нысандардағы жұмыстарды 

реттеу шаралары нақтылана түсті. 

Жоба басшылығы, КҚК аймақтық 

басшылығы және мердігер меке-

мелер өкілдерімен бірге селектор-

лық және жылжымалы мәжілістер 

ұйымдастырылды. Осының бар-

лығы техникалық жағынан өте 

күрделі жұмыстарды атқару кезінде 

түсіністікпен жұмыс жасауға мүм-

кіндік берді. 

ҮСТІМІЗДЕГІ ЖЫЛДЫҢ ҚАЗАН АЙЫНДА «СТАРСТРОЙ» ЖШҚ 

SIMENS, FLOWSERVE, SCHNEIDER ELECTRIC ЖӘНЕ КҚК МА-

МАНДАРЫМЕН БІРЛЕСІП, «КОМСОМОЛЬСКАЯ», «КРОПОТ-

КИНСКАЯ» ЖӘНЕ «АТЫРАУ» МҰНАЙ АЙДАУ СТАНСАЛАРЫН-

ДА МАГИСТРАЛЬДЫ СОРҒЫ АГРЕГАТТАРЫН МОДЕРНИЗАЦИ-

ЯЛАУ  (СМРА) ЖОБАСЫН  СӘТТІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРДЫ.

Кәсіби шеберлік, 

жеделділік және сапа  

тиімділігі нашар екендігі анықтал-

ды. Мәселені жедел түрде шешу 

үшін Батыс аймақтың пайдалану 

және жөндеу ұйымдастыру жөнін-

дегі аға инженері Иван Нестеров 

зауыттық құрылғыдан әлдеқайда 

сапалы болып шыққан баламалы 

қондырғының конструкциясын 

ұсынды. 


Жаңалығы мен өнеркәсіпте қол-

дану мүмкіндігі, сенімділігі мен 

қауіпсіздігі, қарапайым жасалуы 

мен бағасының тиімділігі – жаңа-

дан құрылатын техникалық немесе 

технологиялық шешімдер осы басты 

критерийлерге сай болуға тиіс. 

Осыған негізделіп, КҚК-ның сорғы 

жабдықтарын жеткізушісі болып 

табылатын голландтық «Флоусерв 

Б.В» шығарушы-зауытының  

(Эттен-Лер, Голландия) техно-

логтары Иван Нестеров ұсынған 

құрылғыға жоғары баға беріп, Кон-

сорциумның барлық объектілерінде 

қолдануға ұсыныс жасады. Қазіргі 

уақытта тыныстау клапаны Батыс, 

Шығыс, Орталық аймақтардағы 

модернизациядан өткен МСА редук-

торларларында кеңінен қолданылу-

да. Айта кетуіміз керек, КҚК инже-

нері ұсынған құрылғыны беделді 

батыстық компания мойындап, 

кеңінен қолдануға ұсыныс жасаған 

тұңғыш және бірегей жағдай, Ресей-

дің жергілікті «Ростехнадзор» бөлім-

шесінде өнеркәсіптік сараптаудан 

өткізіліп, оң қорытынды алынуы бұл 

жеңісті куәландырды.

Тағы бір айта кетер жайт, жаңа 

технологияларды, оның ішінде 

тиімділігі жоғары әрі өте қауіпсіз 

инженерлік шешімдерді батыл 

түрде қолдануға бағытталған КҚК-

ның әрекетін де атап өту керек. 

Егер біздің елде немесе шет елдегі 

мұнай айдау компанияларының 

Магистральды сорғы қақпағын 

орнатып көру

Алынып тасталған FLENDER редук-

торы мен жаңа LUFKIN редукторы

Майсуытқыш корпусын монтаждау


www.cpc.ru

www.cpc.ru

18

19

Панорама КҚК желтоқсан 2016

Панорама КҚК 

желтоқсан 2016

КӘСІБИЛЕР

КӘСІБИЛЕР

үрдістерді жолға қою жұмыстары 

маған міндеттелген еді. Бұл мен 

үшін қызықты болды. 

Экспат ретінде тұрған жерлерім-

мен салыстырғанда Мәскеу – өте 

таза қала. Сондай-ақ, Ресейдің бір 

ерекшелігі – ол өз жобаларын жер-

гілікті мамандармен-ақ қамтамасыз 

ете алады. КҚК кеңейту жобасына 

қосылмай тұрып осыны өз көзіммен 

көрем деп ойлағанмын. Өйткені 

бұған дейінгі жобада (Қытайда) 

біздің ІҚЖ тобының шамамен 25% 

ресейліктер болатын.– Мұнай саласында жұмыс істеу 

үшін адам ең әуелі шыдамды болуы 

керек. Сіз әскер қатарында бол-

дыңыз ба? Болсаңыз бұл тәжіри-

беңіздің сізге қаншалықты пайда-

сы тиді? 

– Мен 1977-1981 жылдар аралығын-

да АҚШ ӘТК теңізшісі болдым. 

Түрлі мәдениеттің адамдарымен 

қарым-қатынас орнату тәжірибесі 

мен үшін өте пайдалы болды. Менің 

кемем Тынық және Үнді мұхитта-

рында қалқып, Мексика, Жапония, 

Филиппин, Фиджи, Самоа, Синга-

пур және Австралия сияқты елдерде 

аялдады.

2005 жылы солтүстік Иракта АҚШ 

әскерінің инженерлік күштерінің 

мердігері ретінде жұмыс істеген 

кезімде жиған тәжірибем одан 

да қызық болды. Біз ирак әскері 

мен полициясына арналған ин-

фрақұрылым салдық. Мен қауіпті 

әрі ауыр жағдайда жұмыс істейтін 

АҚШ сарбаздары мен жергілік-

ті тұрғындардың, еркек болсын, 

әйел болсын, әрекеттерін бақылап 

жүрдім. Бұл әрекеттер даналық, қай-

сарлық және аяушылыққа негіздел-

ген болатын.

Сұхбат соңында “ сіз немен әуе-

стенесіз?”, –деп сұрадық. 

– Мен әуесқой гольфистпін! – деп 

күледі Рокки Кинг. – Соңғы 20 жыл-

да қайырымдылық велошерулерінде 

жүздеген шақырымдарды артқа 

тастадым. Жазып алған  

Екатерина Суворова

деңгейдегі мұнай техникалық уни-

верситеттер өте көп. 

– Сіз еңбек жолын қайда баста-

дыңыз?

– Мұнай кәсібіндегі алғашқы 

қадамдарымды ерте бастадым. 

Алдымен өнеркәсіптің мұнай-хи-

мия саласында тәжірибе жинадым. 

Кейін бақылау-өлшеу аспаптары 

мен автоматика (БӨАжА) монтажы, 

байланыстыру бойынша сызбалар 

жобалаушы және құрастырушы 

болдым. 


1991-1992 жылдары мен Сирияда 

БӨАжА және мұнай өндіру нысан-

дарын басқару жүйесінің монтажын 

аяқтау жобасына қатыстым. Маған 

жобалық қателіктерді жою, жаб-

дықты жеткізуші компания маман-

дарының көмегінсіз жабдықтардың 

ақаулары мәселелерін шешу талап 

етілді. Сондықтан ол жақта өзімнің 

кәсіби біліктілігімді шыңдадым 

десем болады. Осылайша мен басқа-

лардың көмегін күтпей-ақ мәселе-

лерді өз еркіммен шешуді үйрендім.

Менің халықаралық жобаларда 

және нысандарды пайдалануға беру 

бойынша жиған 25 жылдық тәжіри-

бем КҚК-ға керек болды. Кеңей-

ту жобасында мен халықаралық 

алдыңғы қатарлы тәжірибелерді 

біріктірудің әлдеқайда жетілдіріл-

ген әдістерімен танысып шықтым. 

Мұнда қазіргі күрделі шешімдердің 

қарапайым шешімдерге қарағанда 

әрқашан тиімді бола бермейтініне 

көзім әбден жетті. Менде енді осын-

дай ресейлік тәжірибем барына әрі 

Консорциумның көпұлтты коман-

дасының мүшесі болғаныма қуана-

мын. Ол менің болашақта басқа да 

халықаралық жобаларға тез бейім-

делуіме көмектеседі.

ІҚР тобы мен кеңейту жобасының 

қолданысқа беру жөніндегі кеңес-

шісі ретінде әріптестеріме техни-

калық және тактикалық тұрғыдағы 

ұсыныстарымды беремін. КҚК-ға 

қажетті қолдау көрсету үшін норма-

тивті талаптарға сәйкес жобаларды 

орындаудың ресейлік әдістемесіне 

менің халықаралық тәжірибемді ең-

гізу нұсқаларын дайындау барысын-

да менің жетекшім Василий Рощин 

және топ мамандарымен қарым-қа-

тынасым өте жақсы болды.–Қай елде жұмыс істеп, қай елде 

өмір сүрген ұнады? 

– Бұрын-соңды жұмыс істеген 

елдердің ішінде мен үшін Ресейде 

тұрған қолайлы болды. Сирияда, 

Алжирде, Иракта, Анголада және 

Қытайдың шалғай елді мекен 

қарапайым трейлерлерде тұрдым. 

Алайда ІҚЖ бойынша шаруаларды 

атқарғандықтан күнде қолымнан 

сайман түспейтін. Жабдықтардың 

дұрыс жұмыс істеуі мен өндірістік 

адамдар мен ұйымдар арасындағы 

өзгеше әрекеттестікке, сонымен 

қатар адам табиғатын басқару әді-

стеріне ерекше көңіл бөледі.

Осы курстарда алған білімім маған 

АҚШ-тан тыс жерлерде жұмыс 

істегенімде жаңа мәдениет пен бас-

шылық әдістеріне жылдам бейімде-

луге көмектеседі.

Университетте ең тиімді техни-

калық білімді статикалық күштер 

және динамика (энергияны сақтау 

және қозғалыс инерциясы заңда-

ры) жөніндегі курстардан алдым. 

Бұл маған әлемнің «физикалық» 

құрылымын түсінуге көмектесті. 

Инженер ретіндегі білімім то-

лыққанды болғанымен, тәжірибем 

болған жоқ. Сондықтан менің ой-

ымша, мұнай өнеркәсібі саласының 

болашақ мамандарының барлығы 

бір немесе екі семестр өндірісте 

тәжірибеден өткен жөн.– Сіздің ойыңызша мұнай өнер-

кәсібі саласының мамандары 

арасында қандай оқу орындары 

танымал?

– АҚШ-тағы мұнай өнеркәсібі сала-

сы мамандарының көпшілігі және 

оларды жұмысқа алатын компания-

лардың басым бөлігі ең әуелі түлек-

тің аккредитациядан өткен уни-

верситетті тәмамдағаны маңызды. 

Қеңейту жобасында Омск мемлекет-

тік техникалық университетін, Уфа 

мемлекеттік мұнай техникалық уни-

верситеті мен Губкин университетін 

бітірген көптеген білікті мамандар 

еңбек етеді. Тюмень индустриалдық 

университеті жоғары халықаралық 

беделге ие. Жалпы, Ресейде әлемдік 

– Қолданысқа беру тобы Кеңейту 

жобасы аясында 2010 жылдың  

мамыр айында құрылған. Оның 

өзі қолданысқа беру тобы мен 

іске қосу, реттеу (ІҚР) тобынан 

тұрады, - деп түсіндірді құрылым 

басшысы, қолданысқа беру жөнін-

дегі менеджер Василий Рощин. 

– Біздің топтың негізгі міндеті 

- кешенді сынамалау бағдарла-

маларын, сонымен қатар жаңа 

МАС мен резервуар паркі үшін 

қауіпсіз өндіріс талаптарын ескере 

отырып, Максимо жүйесін техни-

калық қамтамасыз ету бойынша 

жұмыс жоспарларын жасау және 

қолданысқа беру кезіндегі рәсім-

дерді әзірлеу болып табылады. 

Біздің мамандар МАС-ын кешенді 

сынамалау кезінде техникалық 

шешімдерді жүзеге асырады. Қол-

данысқа беру департаментімен 

бірлесе отырып мұнай айдауды 

тоқтату немесе оның жұмыс 

тәртібін өзгерту сынды шаралар-

ды жоспарлауға қатысады.

ІҚР тобының мамандары негізінен 

салынып жатқан МАС-нда жұмыс 

істейді. Олар станция, резервуар-

лардың құрылысы біткеннен кейін 

олардың жабдықтарын сынау 

жұмыстарына, нысандардың 

мұнаймен толтыруға дайындығын 

тексеруге, мұнай құйылған МАС 

жабдықтарын кешенді сынама-

лау және т.б. жұмыстарға тіке-

лей қатысады. Олар турбиналар 

мен электр жетекті сорғыларды 

реттеу жұмыстарына қатысу үшін 

МАС-на барып тұрады. ІҚР тобы 

магистральды сорғы агрегаттары, 

үлкен диаметрлі ілмекті арматура, 

қысым толқындарын тегістеу жүй-

есі, вентиляция және кондициялау 

жүйелері секілді басты жабдықтар-

ды жеткізушілермен оларды қа-

дағалау бойынша келісімдер жүр-

гізеді. Біздің бас инженерлеріміз 

құрылыс мердігеріне техникалық 

күрделі жабдықтарды монтаждау, 

іске қосу және сынау жұмыстарын 

дұрыс жүргізуге көмектеседі. Топ 

сондай-ақ салынып біткен барлық 

нысандар бойынша қабылда-

у-тапсыру туралы атқарушы құжат-

тамаларын тексеру, қабылдау және 

Қолданысқа беру департаментіне 

тапсыру жұмыстарына қатысады, - 

деп түйіндеді Василий Рощин.

Шетелдік маман – қолданысқа 

беру және ІҚР жөніндегі кеңесші 

Роквелл Алан Кинг топ қызметкер-

лерінің арасында үлкен құрметке 

ие. Әріптестері оны ілтипатпен 

Рокки деп атайды. Біз одан өзі 

туралы, алған білімі мен жұмыс 

тәжірибесі туралы айтып беруді 

өтіндік.

– Мен 1995 жылы Техас универси-

тетінде «Химия технологиялары» 

бағыты бойынша бакалавр дәре-

жесін, 2003 жылы бизнес-басқару 

магистрі дәрежесін алдым. АҚШ-

тағы ең ірі білім ордаларының бірі 

болып саналатын бұл университет 

білім берудің көптеген бағыт-

тарын ұсынады. Соның ішінде 

мұнай-газ ісі, бухгалтерлік есеп, 

Латын Америкасы елдерін тану 

бойынша магистрлік бағдарла-

малар бар. Аталған білім беру 

бағдарламалары АҚШ-тағы ең 

үздік болып саналады. Менің 

ойымша бизнес-басқару бағдар-

ламасы бойынша – «Қиындықты 

басқару» және «Білім басқару» 

пәндері ең тиімді. Бұл курстар 

Рокки Кинг:


Каталог: SiteCollectionDocuments


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет