«Жалпы медицина» мамандығы 1 курс студенттері үшін емтихан тест тапсырмалары (2019-2020 оқу жылы) «Тығындалған жабық ыдыстағы тұнбасы бар қаныққан ерітінді»бет3/9
Дата18.01.2023
өлшемі179.19 Kb.
#61785
1   2   3   4   5   6   7   8   9
2A+Kt→AKt
2AKT+B→C+Kt

 1. Бимолекулалық реакцияны көрсетіңдер (келтірілген теңдеулер элементарлық саты деп есептеңдер):00

 2. Бастапқы заттар бір мезгілде әрекеттесіп, түрлі өнімдер түзе жүретін реакциялар:

 3. Төменде келтірілген жүйелердің қайсысы гетерогенді жүйеге жатады:С(қ)+O2(г)=CO2

 4. Әрекеттесуші заттар концентрациясының уақыт бойынша өзгеруін көрсететін қисық былайша аталады:

 5. Организмдегі биологиялық үдерістердің катализаторлдары болатын нәруыздық заттар былайша аталады:Ферменттер

 6. Реакцияның «М + N → реакция өнімдері» элементарлық актісі үшін молекулалығы тең болады:

 7. Мына жүйедегі O2(г) + 2Н2(г) → Н2O(ж) реакцияның жылдамдығы қалай өзгереді, егер жүйедегі Н2 концентрациясын 3 есе арттыратын болсақ:2H2+O2→H2O

 8. Мына жүйедегі: СН3СООН ↔ СН3СОО- + Н+ тепе-теңдік жүйеге белгілі бір мөлшерде натрий ацетатын қосқанда қай бағытқа қарай ығысады?

 9. Реакция теңдеуі төмендегідей: 2А(г) + В(г) → С(г). Заттардың бастапқы концентрациялары: [А] = 0,2 моль/л, [В] = 0,6 моль/л. Реакцияның жылдамдық константасы k = 0,7. Осы реакцияның бастапқы жылдамдығын анықтаңдар:

 10. Ерітетін заттың артық мөлшерімен берілген температурада тепе-теңдік күйде болатын еріген заттың максимал мөлшері бар ерітінді:

 11. Еріген зат эквивалентінің моль санының ерітінді көлеміне қатынасы былайша аталады:Эквивалентті молярлы концентрациясы

 12. Еріген зат массасының ерітіндінің жалпы массасына қатынасы былайша аталады:Концентрация

 13. Екі және одан да көп компоненттерден тұратын, тепе-теңдік жағдайда болатын айнымалы құрамы бар гомогенді жүйе былайша аталады:

 14. Кейбір сырқаттар кезінде қанға 0,9%-дық NaCl ерітіндісін құяды. 400 мл осы ерітіндіні құйғанда организмге енгізілген тұздың массасы (г) тең болады (ерітіндінің тығыздығы 1 г/мл):3,6г (NaCl)

 15. Концентрациясы 0,001 М ерітіндіге сәйкес келетін атау: Молярлы концентрация

 16. Еріген зат массасының (г) ерітінді көлеміне (мл) қатынасы былайша аталады: Молярлы концентрация

 17. 20%-дық этанолдың сулы ерітіндісі үшін мына пайымдау дұрыс:

 18. Идеал ерітінді түзілген кезде:

 19. Сн+·Сон- тұрақтысы былайша аталады:Судың иондық көбейтіндісі

 20. Бренстед пен Лоуридің протолиттік теориясына сәйкес негіздер болып табылады: : Сутек ионын (Н+) қосып ала алатын молекулалар не иондар.(акцептор) NaOH, KOH, NH3, H2O, AL(OH)(CH3COO)2

 21. Егер ерітіндіде сутегі иондарының концентрациясы өссе, онда: гидроксил иондарының концентрацисы төмендейді. ерітіндінің рН сандық мәні төмендейді

 22. Қалыпты жағдайда қан сарысуының рН = 7,40±0,05. Ортаның реакциясы: әлсіз сілтілік орта

 23. Өзінің рН-ын оған аздаған мөлшерде қышқыл немесе сілті құйғанда біршама өзгертпейтін ерітінді: натрий гидрокарбонаты

 24. 0,1 моль/л КОН ерітіндісі үшін рН нешеге тең? 13.3

 25. Қанның буферлік жүйесіне кіретін жұп: Ақуыздық буфер NaHCO3+H2C03, NaH2PO4+Na2HPO4, Pt- COOH + Pt -COONa, KHCO3+H2CO3, KH2PO4+K2HPO4

 26. Сутектік көрсеткіш – рН дегеніміз не? СУ ЕРІТІНДІСІНДЕГІ СУТЕК ИОНЫ МОЛЯРЛЫҚ КОНЦЕНТРАЦИЯСЫНЫҢ ТЕРІС ТАҢБАМЕН АЛЫНҒАН ОНДЫҚ ЛОГАРИФМІ

 27. Организмдер ортасының реакциясын (рН) тұрақты ұстап тұруды қамтамасыз етеді: буферлік жүйелер немесе буфер

 28. Организм ортасы реакциясының сілтілік бағытқа қарай ығысуы былайша аталады: алкалоз

 29. Егер Сн+ = 10-9 моль/л болса, онда Сон- (моль/л ) тең болады: 10-5 моль/л

 30. Буферлік ерітінділер өздерінің құрамына қарай, негізінен, екі түрге бөлінеді: Аздаған мөлшерде қышқыл HCl сілті қосып ,сонымен қатар ерітіндіні сұйылтқанда белгілі бір дәлдікпен pH ы тұрақты болып қалатын ерітіндіні айтады

 31. Фосфатты буферлік ерітіндіге аздаған мөлшерде NаОН қосқанда онымен әрекеттесетін зат:Күшті негіз NH4Cl+NaOH=NH4OH+NaCl

 32. Буферлі ерітінділер дайындау үшін төменде келтірілген жұптардың қайсысын алуға болады? NaH2PO4+Na2HPO4, CH3COOH+CH3COONa, NH4CL+NH4OH

 33. Таза су мен бейтарап орталар үшін 25°С-та:

 34. Судың иондық көбейтіндісі дегеніміз: кез келген сұйық ерітінділерде, температура тұрақты болғанда сутек әне гидроксил иондарының концентрациясының көбейтіндісі тұрақты шама

 35. Сілтінің ерітіндісіне қышқылдың артық мөлшерін қосқанда ортаның рН-ы былайша өзгереді: 9 дан 5 ке дейін төмендейді

 36. Әлсіз электролиттер: органикалық қосылыстар, су, Mg(OH)2, Fe(OH)2, Zn(OH)2 , H2S, H3PO4, HClO4, H2CO3, HNO2, H2SiO3

 37. Аздаған мөлшерде күшті қышқылдарды немесе неніздерді қосқанда буферлік ерітінділерде тұрақты болып қалады: Буферный pH

 38. Күшті электролиттер: Еритін тұздар, бейорганикалық қышқылдар: HNO3, H2SO4, HClO3, HClO4, HMnO4, HCl, HBr, HI, Сілтілі (LiOH, NaOH, KOH) және жер сілтілі (Ca (OH) 2, Sr (OH) 2, Ba (OH) 2) металдарының негіздері

 39. Қышқыл ерітіндіде сәйкес келетін Рн мәнін көрсетіңдер: Рн<7

 40. 100 мл 0,1 м СН3СООН және 50 мл 0,2 м СН3СООNа араластырғанда буферлік ерітінді түзілді. Буфердің рН-ын анықтаңдар, егер рК(СН3СООН) = 4,75 тең болса:4,45

 41. КСI ерітіндісі стаканда қалдырылды. Бірнеше аптадан кейін стаканда тұнба түзілді. Осы тұнбаның бетіндегі ерітінді:

 42. Ерітінділердің коллигативтік қасиеттеріне жатпайды: ЖАТАДЫ:ОСМОС, БУДЫҢ ҚЫСЫМЫ, ҚАЙНАУ ЖӘНЕ ҚАТУЫ, ЕРІТІНДІНІҢ ОСМОС ҚЫСЫМЫ.

 43. Вант-Гофф заңының электролиттер үшін дұрыс өрнегін таңдап алыңдар: Росм = іСRT

 44. Сұйықтықтын қайнау температурасы дегеніміз: сұйықтықтың тұтас көлемінде бу көпіршіктерінің пайда болып, олардың сұйық бетіне шығып буға айналуы

 45. Эритроциттерді 0,1%-дық натрий хлориді ерітіндісіне салғанда байқалатын құбылыс: плазмолиз

 46. Сеченов заңының математикалық өрнегін таңдап алыңдар: С(Х) = С0(Х) е-Кс СэДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет