Жансүгіров атындағы жму хабаршысы №1 /2013жүктеу 2.87 Mb.
Pdf просмотр
бет1/26
Дата17.01.2017
өлшемі2.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

     
 
 

 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1 /2013     
 
 
Регистрационный № 4188-Ж   № 1, 2013 г. 
Основан в 1997 году 
Выходит 4 раза в год 
Ғылыми журнал 
I. Жансүгіров атындағы 
Жетісу мемлекеттік университетінің 
 
ХАБАРШЫСЫ 
 
 
      
ВЕСТНИК 
 
               Жетысуского государственного университета 
им. И. Жансугурова 
Научный журнал 
 
 
 
Бас редакторы - главный редактор 
 
Ә.Е. Бектұрғанов 
ректор, доктор юридических  наук, профессор, 
член-корреспондент Национальной академии  
Наук Республики Казахстан
  
 
 

     
 
 

 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1 /2013     
 
Редакция алқасы – Редакционная коллегия: 
главный  редактор – ректор, доктор юр. наук, профессор, 
член-корреспондент Национальной академии Наук Республики Казахстан 
А.Е. Бектурганов 
 
 
 
 
 
зам. главного редактора – д.э.н. М.Т. Кантуреев 
ответственный секретарь –  к.ф.н. М.К. Бисенкулов 
 
Члены  редколлегии: 
 
Л.К. Еркинбаева 
М.Ж. Мальтекбасов 
Е.Ш. Дусипов 
Д.Н. Нургабыл 
–  д.ю.н., профессор 
–  д.п.н., профессор 
–  д.ю.н., профессор 
–  д.ф.м.н., профессор                               
Г.Б. Блеутаева  –  д.э.н.,  профессор 
Ш.Г. Гуллыев  –  д.и., профессор 
Р.К. Дюсембинова  –  д.п.н., профессор 
А.Н. Нугусова  –  д.п.н., профессор 
Н.Н. Смаил  –  д.м.н., профессор 
Т.С.Сыдыков  –  д.ф.н., профессор 
А.С. Бахтаулова  –  к.б.н., доцент 
А.Ж. Рахымбеков  –  к.ф.м.н., доцент 
К.Б. Сарбасова  –  к.ф.н., доцент 
Н.К. Байгабатова    –  к.и.н., доцент 
 
Регистрационное свидетельство издания № 4188-Ж выдано 
Министерством информации и общественного согласия 
Республики Казахстан от 12 сентября 2003 г. 
 
Международный центр ISSN в Париже зарегистрировал 
журнал «Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетінің хабаршысы» под номером 
ISSN 1813-1123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Жетысуский государственныйуниверситет им. И. Жансугурова, 2013 
 

     
 
 

 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1 /2013     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА,    
        ИНФОРМАТИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1 /2013     
 
ӘОЖ 538.23:548.73 
 
ФИЗИКА ПӘНІН ҚАЗАҚША ОҚУЛЫҚТАРМЕН  
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ МӘСЕЛЕСІ 
 
А.Б. Есбосынова, Д.А. Турсынбаева, Д.Т. Тулегенова  
І.Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған қ, 
gera90385@mail.ru
 
 
Бұл  жұмыста  жоғарғы  оқу  орындарын  мемлекеттік  тілдегі  оқулықтармен  қамтамасыз 
етудің  өзекті  мәселелері  қарастырылады.  Алыс  және  жақын  шетел  ғалымдарының  еңбектеріне 
талдау  жасай  отырып  электрондық  оқу  басылымдарын  жасау  тәжірибелерін  зерттеу. 
Электрондық  оқу  ресурстарына  қойылатын  талаптар  кешеніне  талдау  жасау  технологиясының 
пайдалану әдістемесін ұсыну. 
В  данной  работе  рассматриваются  актуальные    проблемы  обеспечения  учебников  на 
государственном  языке  в  высших  учебных  заведениях.  Изучать  опыт  создания  электронных 
образовательных  изданий,  анализируя  труд  ученых  дальнего  и  ближнего  зарубежья.  Предложить 
методику анализа применения технологии к электронным образовательным ресурсам. 
This  paper  discusses  the  current  problems  with  books  in  the  official  language  in  higher  education. 
Analyzing  Foreigners'  work  research  for  make  of  practice  electronic  publication  the  textbooks.  For 
electronically resource requirement analysis offers technologies using methods. 
 
       Тірек  сөздер:    электрондық  оқулық,  жоғарғы  оқу  орны,  базалық  оқулықтар,  біліктілік, 
минералогия, ақпараттық технология. 
 
 Жоғары  және жоғары оқу орнынан кейінгі білім департаментінің мәлімдеуі бойынша 
-  олардың  жүргізген  талдамасының  нәтижесі  жоғары  оқу  орындарын  кітап  және 
оқулықтармен  қамтамасыз  ету  жайлы  әлі  де  өз  шешімін таппай  тұрған  өзекті  мәселелердің 
бірі екендігін көрсетті. 
Рас, елімізде ЖОО ұлттық оқулықтармен қамтамасыз ету күн тәртібінен түспей келе 
жатқан  күрделі  мәселенің  бірі  болып  отыр.  Десек  те,  Білім  және  ғылым  министрлігі 
тарапынан  тұңғыш  рет  ЖОО  базалық  қазақша  оқулықтармен  қамтамасыз  ету  шарасына 
қолдау көрсетуде. Мәселен, 2011 жылы алғаш рет мемлекеттік бюджеттен ЖОО үшін арнайы 
базалық  оқулықтарды  шығару  мақсатында  137,7  млн.  теңге  көлемінде  қаражат  бөлініп, 
соның  нәтижесінде,  ЖОО-ға  арналған  130  базалық  оқулық  жарық  көрген.  Мемлекеттік 
тапсырысты  орындау  жұмысына  27  ЖОО-дан  291  автор  атсалысып,  кітаптар  еліміздің  95 
ЖОО-сына, сонымен қатар, ғылыми кітапханаларға таратылған[1]. 
Қазақстан  жоғары  оқу  орындарын  оқулықпен  қамтамасыз  ету  жөнінде  дәстүрлі  VII 
Республикалық конференциясына қатысқан Білім және ғылым вице-министрі  
Мұрат  Орынханов  елімізде  қазақ  тілінде  оқитын  студенттердің  саны  жылма-жыл 
көбеюіне  орай  қазақ  тіліндегі  оқулықтардың  да  қажеттілігі  артып  отырғанын,  мәселен, 
бүгінде ЖОО-да білім алып жүрген 629 мың студенттің 52 пайызы мемлекеттік тілде білім 
алатынын,  алдағы  уақытта  бұл  сан  70  пайызға  дейін  жетеді  деген  жорамал  барын,  демек, 
ЖОО-ға  енгізілген  кредиттік  технология,  Болон  үдерісінің  талаптарына  сай  қазақ  тіліндегі 
оқулықтардың сапасы, көлемі жағынан сол стандарттарға сай болуы қажеттігін алға тартты. 
Тарихымызда тұңғыш рет Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
тарапынан жоғары оқу орындарын базалық қазақша оқулықтармен қамтамасыз ету шарасына 
қолдау  көрсетіліп  отыр.  Осының  арқасында  техника,  жаратылыстану-ғылыми  және 
экономика салалары бойынша жоғары оқу орындарына арналған 130 базалық оқулық жарық 
көрді.    Мемлекеттік  тапсырысты  орындау  жұмысына  27  жоғары  оқу  орнынан  291  автор  ат 
салысты  [2].  Мысалы,  әл-Фараби  атындағы  Қазақ  Ұлттық  университетінен  –  35  автор, 
Қ.И.Сәтбаев  атындағы  Қазақ  Ұлттық  техникалық  университетінен  –  20,    Абай  атындағы 

     
 
 

 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1 /2013     
 
Қазақ  Ұлттық  педагогикалық  университетінен  –  13,  С.Сейфуллин  атындағы  Қазақ 
агротехникалық  университетінен  -16,  Т.Рысқұлов  атындағы  Қазақ  экономикалық 
университетінен – 13, Е.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінен – 7 және 
т.б. қатысты. 
2012  жылы  мемлекеттік  бюджеттен  жоғары  оқу  орындарына  арналған  базалық 
оқулықтар  және  шетел  авторларының  оқулықтарын  қазақ  тіліне  аударуға  200  млн  теңге 
бөлінді. Бұл жоғары оқу орындарына арналған 75 базалық оқулықтар мен шетелдің ең үздік 
авторларының  15  басылымын  аударуға  жоспар  құруға  мүмкіндік  берді.  2012  жылы 
мемлекеттік тапсырысты орындауға 36 аудармашы және 27 жоғары оқу орнынан 110 автор 
қатысуда. Мемлекеттік тілге АҚШ, Ұлыбритания, Италия, Ресей сияқты елдер авторларының 
оқулықтары  нанотехнология,  биотехнология, музыка,  философия,  минералогия,  ақпараттық 
технология, дизайн мен архитектура, т.б. пәндері бойынша аударылатын болады. 
Бұл  әрине,  жоғары  оқу  орындарының  толық  оқулықпен  қамтылуын  шешіп  отырған 
жоқ.  
Жоғары  оқу  орындарын  қазақша  оқулықтармен  қамтамасыз  етудің  басты  шешімі  – 
электронды оқулық деп білеміз. Себебі, жоғарыда айтып өткендей, жоғары оқу орындарынан 
шығарылған  оқулықтарды  сатып  алуда  қиындықтар  туындайды,  құнды  және  ғылыми 
кітаптары  аз  таралыммен  шығарылады,  кітап  нарығында  қазақ  тілді  оқулықтары  тапшы, 
қазақша  оқулықтар  дайындауда  жазу,  аударумен  айналысатын  бірегей  орталық  жоқ  және 
т.с.с. мәселелер қазақ бөлімдерінің студенттеріне керекті  оқулығын  қолына алу  өте қиынға 
соқтырады немесе тіпті қол жетімсіз болуы да мүмкін. 
Неге  электронды  оқулық?  Электронды  оқулықтың  басып  шығарылатын  оқулықпен 
ұқсастығы:  
-  мәтіні; 
-  мазмұны мен көркемдік безендірілу сапасы; 
-  баспаға дейінгі жазылуы; 
-  берер пайдасы, айырмашылығы:  
-  шығарылу тиражына шектеу жоқ; 
-  қазақша  оқулықтар  дайындауда  жазу,  аударумен  айналысатын  арнайы  орталықтың 
қажеті жоқ, себебі, электронды оқулықты оқытушы жазады; 
 - парақтар жыртылып, беттеріне сурет салынып қасиеті кетпейді; 
 - өзіңмен алып жүру ыңғайлы; 
 - электронды күйде де, басып шығарып та қолдануға болады; 
 -  іздеу  функциясы  –  электронды  оқулықтардың  ең  тиімді  жері,  мысалы,  айталық 
әлдекімге  сүйеніп  мақала,  әлде  пікір  жазып  жатырсыз.Оқығаныңыз  белгілі  де  қай  жерінен 
оқығаныңыз  есіңізден  шығып  кеткен.  Сонда  қалай  табасыз?  Саусақты  сулап  жіберіп 
парақтап  па?  Жалпы  алғанда,  ақпараттандыру  саласы  толығымен  іздеудің  қажеттілігіне 
негізделген десе де болады; 
-  «…Тізбек  тұйықталған  кезде  a1-d1  тізбегіне  айнымалы  импульс  беріліп,  R  релесін 
іске қосады. Реле R қуатты рычагпен M қозғалтқышының шкивін рельс бойымен жылжытып, 
алмас  араның кескіштерінің арасындағы саңылау жаңа мәнге ие болады…» Мұны  елестету 
енді  қиындау.  Оның  үстіне  мектепті  кеше  тәмамдаған  жасөспірім  болсаң.  Оның  үстіне 
аталмыш  агрегаттың  атауын  өміріңде  бірінші  рет  естіп  тұрсаң.  Міне  дәл  осы  жерде 
электронды  оқу  құралдарының  көмегі  айтарлықтай:  жабдықтың  анимация  түрінде  берілген 
образы  өз  саласы  бойынша  ең  қажетті  деген  дайындығы  ғана  бар  оқырманға  тайға  таңба 
басқандай  түсінікті  бола  қояды!  Электронды  оқулықтар  арқасында  алғаш  рет  ұстаған 
агрегатын кәсібиден кем соқпайтын біліктілікпен алып кеткендер бар [3];  
-  қазір  электронды  нұсқадағы  кітаптардан  үзінді  келтіру  жиілігі  айтарлықтай  артып 
отыр.  Ал  үзінді  келтіру  жиілігі  –  ғалымның  танымалдығы  мен  беделін  арттыратын  негізгі 
көрсеткіштердің  бірі.  Ол  түсінікті  де:  қажетін  кітапхананың  сөрелерін  ақтарып  іздегеннен 
гөрі енжарлау ұрпақ компьютерден іздеуге бейім; 

     
 
 

 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1 /2013     
 
- ақпарат тасымалдағыштар қағазға қарағанда 200-300 есе арзан; 
- ақпарат тасқыны мол қоғамның өзгеруіне байланысты электронды оқулықтарды көп 
шығынсыз өзгертуге болады. 
Қазақстан  жоғары  оқу  орындарын  оқулықпен  қамтамасыз  ету  жөнінде  дәстүрлі  VII 
Республикалық конференциясына қатысушылар өз кезегінде ЖОО-ға арналған электрондық 
оқу  құралдарын  әзірлеу,  оларды  пайдалану,  т.б.  мәселелер  бойынша  ойларын  орта  салып, 
тәжірибе алмасты. 
Бұл  деген,  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым  министрлігі  студенттердің 
электронды оқулықтарды қолдануларын қолдайды және қолдануға кеңес береді [4]. 
Осыған  орай,  егер  Жоғары  оқу  орнының  профессоры,  доцент  және  аға 
оқытушысының  жеке  оқу  жоспарына  бір  және  одан  да  көп,  лауазымына  сәйкесінше, 
электронды оқулық немесе оқу құралын жазу жүктелсе, алға қойылған мәселе біраз шешімін 
табар ма еді, сірә?  
Ендігі мәселе, авторлардың электронды оқулық жазуға қызығушылығын тудыру. Бұл 
жерде электронды оқулық деп кітаптың қу көшірмесін айтып отырған жоқпыз. Электронды 
кітап  –  мультимедиалық  мүмкіндіктердің  тоғысатын  тұсы  болғандықтан,  оның  программа 
іспеттес  нұсқасын  айтып  отырмыз.  Электронды  оқулық  жасау  қағаз  кітап  шығаруға 
қарағанда, институционалды үрдіс: бірнеше маманның тек осы ағымдағы жасағалы отырған 
кітап  туралы  ғана  ойлауына  тура  келеді.  Атап  айтқанда,  ең  қарапайым  электронды  кітап 
шығарудың  өзіне  кем  дегенде  ғылыми  редактордан,  программистен  және  көркемдеуші-
дизайнерден  тұратын  топ  қажет  сияқты,  бірақ  қазіргі  заман  ғалымдары  оны  да  тез  игеріп 
алады деп айтсақ қателеспейміз, тек қажетті жағдай жасап берсе болғаны. Яғни, Жоғары оқу 
орны  оқытушысының  жеке  оқу  жоспарында  электронды  оқулық  жазуға  белгілі  бір  сағат 
(кредит) берілсе, А.Байтұрсынов атындағы «Саңлақ автор» медалі сияқты арнайы қолдаулар 
болып  жатса,  электронды  оқулық  жазып  шығару  баспа  оқулықтарын  жазып  шығару 
үстемдігіне ие болса,  оқулық авторлары қажетті әрі сапалы электронды оқулықтар жазудан 
бас тартпайды деп ойлаймын.   
Сол  сияқты  электронды  оқулық  авторларына  да  ынталандырып,  сапалы  әрі  құнды 
қазақша электронды оқулықтарға қол жеткізуге болады деген пікір білдіреміз. Физика пәнін 
қазақ  тілінде  электронды  оқулықтармен  қамтамасыз  ету  арқылы  білімгерлердің  физикалық 
құбылыстарды,  заңдылықтарды  бейне  материалдар  арқылы  жеңілірек  және  тиімді 
қабылдауларына үлкен үлес қосамыз. 
 
ӘДЕБИЕТТЕР  ТІЗІМІ: 
1.Қазақ  зиялыларының  баспа  ісін  ұйымдастырудағы  ролі  //  әл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ 
Хабаршысы. - Тарих сериясы. – 2006. – №1 (40). – 85–87-бб. 
2.  Қазақстандағы  ғылыми  кітаптар  мен  мектеп  оқу  құралдарының  жарық  көруі  //  «Орталық 
Азия және Қазақстан: түркі өркениетінің бастауы» атты Халықаралық ғылыми-практикалық 
конференциясының еңбектері. – Тараз, 25–56 мамыр 2006 ж. – Тараз: МемПИ, 2006. – Т.2. – 
247–250-бб. 
3.Есназарова  А,  Үсенов  С  «Білім  беру  электрондық  оқу  басылымдарын  қалыптастырудың 
тәжірибесі  мен  өзекті  мәселелері»//«Білім  саласындағы  инновациялық  ақпараттық–
педагогикалық технологиялар» жаңашыл педагогтардың 3 –ші форумы.293-297 б, Шымкент 
2012. 
4.Есназарова А, Сауытбаева Г.«Ақпараттық технологиялар - білім беру кеңістігінде»//«Білім 
саласындағы 
инновациялық 
ақпараттық–педагогикалық 
технологиялар» 
жаңашыл 
педагогтардың 3 –ші форумы.129-133б, Шымкент  2012. 
 
 
 
 

     
 
 

 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1 /2013     
 
         УДК 917.926 
СУЩЕСТВЕННО НЕЛИНЕЙНЫЕ КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ, ОБЛАДАЮЩИЕ 
ЯВЛЕНИЯМИ НАЧАЛЬНОГО СКАЧКА  
                                         
                                                    Д.Н. Нургабыл,  А. Калибай 
Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, г. Талдыкорган 
 
           Жұмыста  шекакаралық  есеп  шешімінің  және  оның  туындысының  асимптотикалық  бағамы 
туралы теорема дәлелденген. Бастапқы мәндегә секіріс құбылысы анықталған.      
          В данной работе доказана теорема об асимптотических оценках решения и его производных. 
Определены начальные скачки. 
          In  work  is  considered  the  theorem  about  asymptotically  estimations  of  solution  and  its  derivatives. 
Determined initial jumps. 
 
 
Ключевые слова: асимптотика, краевые задачи, начальные скачки, асимптотические оценки. 
 
1.  Постановка  задачи.  Класс  сингулярно  возмущенных  краевых  задач,  для  которых 
характерно наличие явления начального скачка исследованы в [1-5]. Однако в этих работах 
рассмотрены  сингулярно  возмущенные  дифференциальные  уравнения,  удовлетворяющие 
известным условиям С.Н. Бернштейна [6]. Следовательно, краевые задачи для обыкновенных 
дифференциальных  уравнений,  правые  части  которых  не  удовлетворяют  условиям 
С.Н.Бернштейна, требует дополнительного математического исследования.  
Рассмотрим  следующее  обыкновенное  дифференциальное  уравнение  с  малым  параметром 
при старшей производной  
 
 
 
 
  
 
  (
  
  
)
 
 
 
(    )   (
  
  
)
 
 
 
(    )    (        )                      (1) 
с краевыми условиями  
 (    )        (    )                                                      (2) 
 
где 
  и  –  некоторые  известные  величины,         -  малый  параметр   Очевидно,  что  
представление 
 (       )    ( )
 
 при 
      указывает на то, что правая часть уравнения (1) 
не  удовлетворяет  условиям С.Н.Бернштейна [6]. Тогда известно, что  краевая задача (1), (2) 
для произвольных 
        и   неразрешима в  
 
(    ) при         
Наша  задача  определить  при  каких  значениях 
        и    краевая  задача  (1),  (2)  будет 
разрешима  при  достаточно  малых   
     ,  исследовать  вопросы  предельного  перехода 
решения возмущенной задачи при 
      к решению невозмущенной задачи. 
  Предположим, что выполнены следующие условия:  
Пусть функции 
 
 
(    )   
 
(    )  достаточно гладкие функции в области 
 
    {                       }  
 
Пусть вырожденная задача 
 
 
 
(    )  
  
  
 
 
(    )    ,      ( )                                               (3) 
 
на отрезке  
           имеет единственное решение  ( );  

     
 
 

 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1 /2013     
 
Существуют постоянные 
 
 
               
̅̅̅̅̅   такие, что  
 
     
 
   
 
( ( )   )    
 
         
 
    
 
( ( )   )    
 
                          (4) 
 
Для исследования вопросов существования, единственности и предельного перехода в (1),(2) 
примем 
  в качестве независимой переменной, а       ( )  Тогда задача (1),(2) примет вид 
                                                
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (    )    (    )                                                   (5) 
 
                                                             
 (    )           (    )                                                       (6) 
 
где 
 (    )     
 
(    )     (    )     
 
(    )   
В силу условия II и III, вырожденная задача 
 
  
  
 (    )    (    )    ,     ( )                                            (7) 
 
на отрезке 
          имеет единственное решение   ( )   
     2.  Асимптотическое  разложение  решения  вспомогательной  задачи.    С  целью 
исследования  асимптотического  поведения  и  построения  асимптотики  решения  задачи  (5), 
(6) предварительно рассмотрим следующую задачу Коши:  
 
                                                
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (    )    (    )                                                   (8) 
 
                                                            
 (    )            
 
(    )  
 ( )
 
                                               (9) 
  
где 
 ( ) -  представимо  в  виде  асимптотического  ряда   ( )    
 
( )     
 
( )        
 

неизвестные  параметры,  которые  определяется  так,  чтобы  решение  задачи  (8),(9) 
удовлетворяло краевым условиям (6).   
Произведем    замену 
 
  
  
      Тогда  в  новых  переменных  уравнение  (8)  с  начальными 
условиями (9) можно записать в виде  
                                             
 
  
  
   (    )      (    )      
  
  
                                        (10) 
                                          
                                                                 
 (    )            (    )    ( )                                        (11) 
 
Асимптотические разложение решения задачи (10), (11) будем искать виде ряда
 [   ]   
 
     
 
(    )    
 
(    )    ( 
 
(    )    
 
(    ))          
 
 
              (12) 
     
 
(    )    
 
(    )    ( 
 
(    )    
 
(    ))          
 
 
             (13) 
Подставляя (12) и (13) в (10), (11) и разлагая правые части системы (10) в ряды по степеням 
 , получим последовательность задач для определения коэффициентов разложения (12), (13).  

     
 
 

 
І.Жансүгіров атындағы  ЖМУ  ХАБАРШЫСЫ   № 1 /2013     
 
Теорема    1.      Пусть    выполнены    условия  I-III,    тогда    при        достаточно    малых     
        
задача    (10),(11)  (или  то  же  самое  и  задача  (8),(9))  при  a
            имеет    единственное 
решение 
 (    )   (    ),    причем      это    решение    допускает    следующее  асимптотическое 
представление: 
                                                   
 (    )   ∑
 
 
( ̅
 
(    )    
 
(    ))
 
   
   
 
(    )                
 
  (    )   ∑
 
 
( ̅
 
(    )    
 
(    ))
 
   
   
 
(    )                      (14) 
 
 
где функции 
 
 
(    )   
 
(    )   
 
(    )           удовлетворяют  неравенствам   
                                                 
                                                  |
 
 
(    )|        
  ̅ 
   | 
 
(    )|        
  ̅ 
               
  
                                                  |
 
 
(    )|        
   
    | 
 
(    )|        
   
                            
 
где 
           ̅  -  постоянные величны. 
 
Доказательство проводится методом интегральных уравнений.  Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет