Жаратылыстану және география институты 6М011300-Биология мамандығы 1,5 жыл Академиялық дәрежесі: 6М011300 – Биология мамандығы бойынша білім магистріжүктеу 426.48 Kb.
Pdf просмотр
Дата06.03.2017
өлшемі426.48 Kb.

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ ЖӘНЕ ГЕОГРАФИЯ ИНСТИТУТЫ 

6М011300-Биология мамандығы 1,5 жыл 

Академиялық дәрежесі: 6М011300 – Биология мамандығы бойынша білім магистрі 

1-курс 

№  Пәннің атауы 

Пәннің қысқаша 

мазмұны 

Негізгі бөлімдер 

 

Кр. 

саны 

Сем  Пререквизи

ттер 

Постреквизи

ттер 

Пәнді оқытудан 

күтілетін нәтижелер 

Қазақстанның жануарларының 

биологиялық 

алуантүрлілігі 

Зоология 

систематикасы 

ғылымы. 


Зоология 

систематикасы  пәні, 

әдістері, 

мақсат, 


міндеттері 

және 


басқа  ғылымдармен 

байланысы. 

Систематика 

және 


биологиялық 

алуантүрлілік. 

Қазіргі 

систематиканың 

жануарлар 

эволюциясын  және 

филогениясын 

зерттеудегі маңызы. 

Жануарлар  әлемінің 

алуантүрлілігі:  

өткені  мен  бүгіні, 

сақтау 


мәселелері. 

Жер 


бетіндегі 

жануарлар  әлемінің 

таксаномиялық 

алуантүрлілігі. 

Биологиялық 

алуантүрлілікке  әсер 

етуші 

факторлар. Биологиялық 

алунтүрлілік 

эволюциясы. 

Зоология 

систематикасы  ғылымы. 

Зоология  систематикасы 

пәні,  әдістері,  мақсат, 

міндеттері  және  басқа 

ғылымдармен 

байланысы.  Систематика 

және 

биологиялық алуантүрлілік. 

Қазіргі 


систематиканың 

жануарлар  эволюциясын 

және 

филогениясын зерттеудегі маңызы. 

Жануарлар 

әлемінің 

алуантүрлілігі:    өткені 

мен 

бүгіні, 


сақтау 

мәселелері. 

Жер 

бетіндегі жануарлар 

әлемінің  таксаномиялық 

алуантүрлілігі. 

Биологиялық 

алуантүрлілікке 

әсер 


етуші 

факторлар. 

Биологиялық 

алунтүрлілік 

эволюциясы.  Адамның 

әсерініен 

биологиялық 

алуантүрліліктің  азаюы.  

Биологиялық 

алуантүрлілікті 

түгендеумен Зоология, 

экология, 

анатомия 

Генетика, 

селекция, 

молекулярлық 

биология 

білуі керек:  

зоология систематикасының 

тарихын  және  негізгі 

бағыттарын, 

пәннің 


міндеттерін; 

зоология 

систематикасының 

қазіргі  мәселелерін  және 

білімді 

осы 


салада 

пайдалануды; 

систематикадағы таксаномикалық 

зерттеулердің 

классикалық  әдістермен 

қатар 


осы 

заманғы 


әдістерін; 

Қазақстан жануарларының  қазіргі 

заманғы жіктелуі; жасай білу: 

таксаномикалық 

зерттеуді жоспарлауды; 

зоологиялық номенклатуралар 

кодексінің  ережелерінің 

іс жүзінде қолдануды; 

алған білімді 

рефераттар, баяндамалар, 

презентациялар  түрінде 

көрсете білуді; игере білу: 

Адамның  әсерініен 

биологиялық 

алуантүрліліктің 

азаюы.  Биологиялық 

алуантүрлілікті 

түгендеумен 

маниторингілеудегі 

таксаномиялық 

экспертизаның ролі. 

Жануарларды 

жіктеудегі 

негізгі 


принцптер.  

Қазақстан 

жануарларының 

биологиялық 

алуантүрлілігі. 

Қазақстан 

омыртқалыларының 

систематикасы. 

Қазақстан 

омыртқалыларының 

жеке 

топтарының көптүрлілігі 

және 


олардың 

таралуы.   

Жануарлардың 

биологиялық 

алуантүрлілігін 

сақтау 


бойынша 

Республиканың 

заңдары. 

маниторингілеудегі 

таксаномиялық 

экспертизаның ролі. 

Жануарларды 

жіктеудегі 

негізгі 

принцптер.    Қазақстан 

жануарларының 

биологиялық 

алуантүрлілігі. Қазақстан 

омыртқалыларының 

систематикасы. 

Қазақстан 

омыртқалыларының 

жеке 


топтарының 

көптүрлілігі 

және 

олардың 


таралуы.   

Жануарлардың 

биологиялық 

алуантүрлілігін 

сақтау 

бойынша Республиканың заңдары. 

коллекциялармен, материалдарды 

анықтаумен 

және 

деректер көздерімен 

жұмыс істеуді; биологиялық 

номенклатураның  негізгі 

ережелерін. 

Зоологияның экологиялық 

негіздері 

Зоологияның 

экологиялық 

негіздері жануарлар 

бірлестігінің 

географиялық 

таралуын және 

орналасуын 

Зоологияның 

экологиялық 

негіздері 

туралы  түсінік.  Ареал 

және 


оның 

түрлері. 

Ареология. 

Фауналық 

патшалықтар.  Фаунаның 

аудандастырылуы 

Омыртқасыз

дар 


зоологиясы,  

Омыртқалыл

ар 

зоологиясы  

Жануарлар 

экологиясы 

Биогеография

Эволюциялық ілім 

пәнді оқыту 

нәтижесінде студент:  

- жер шарындағы 

организмдердің 

көптүрлілігі жайлы;  

- жануарлардың 

жер шарының зерттейтін ғылым. 

Зоологияның 

экологиялық 

негіздері  курсын 

оқытуда бірқатар 

түсініктер мен 

терминдер, 

альгофлора, 

микрофлора, эндем, 

космополит және 

фауна, биота, 

орнитофауна, 

энтомофауна және 

т.б. қолданылады. 

 

 

географиялық белдеулері  бойынша таралу 

ерекшеліктерін;  

- биогеографиялық 

ұғымдар мен 

терминдерді;  

- организмдердің 

жер шарында таралуын 

шектейтін факторларды;  

- жер шарының 

фауналық  

аудандастырылуын;  

-туған өлкесінің 

биотасының 

биогеографиялық 

аудандастыру 

ерекшеліктерін, оның 

халық 

шаруашылығындағы маңызы туралы білуі 

керек. 


- Жер шарының 

қазіргі фаунасының 

биогеографиялық  

аудандастырылуының 

экологиялық негіздерін 

жетік білетін;  

- туған өлкесінің 

биотасына 

биогеографиялық талдау 

жасай алатын;  

-туған өлкесінің 

биогеографиялық 

картасын жасап, 

биоресурстарды тиімді  

пайдалануды, ондағы 

өзгерістерге баға бере алатын жан-жақты 

біліктілікті  меңгеруі 

керек. Жаратылыстану пәндерін 

оқытудың 

инновациялық 

әдістері 

 

Мақсаты: биологияны 

оқыту 


үшін 

қазаіргі 

заманғы  білім  беру 

технологияларының 

теориялық 

және 


технологиялық 

негіздерін  меңгеру 

жолында 

магистрлердің кәсіби 

құзыретерін  дамыту 

болып  табылады. 

 

 

Қазіргі оқыту технологиялары туралы 

жалпы түсінік және 

олардың мақсаты мен 

мазмұны.  Қазіргі оқыту 

технологияларының 

түрлері. 

 

Білім беру жүйесіндегі инновациялык 

технологияның 

теориялык негіздері. 

Оқу 


процесініңдегі негізгі 

инновациялық 

технологиялар.

 

Педагогикалық инновация негізінде 

мектеп жұмысын 

ұйымдастыру. 

Педагогикалық 

инновациялық іс-әрекет 

түсінігі. Инновациялық 

оқытудың теориялық 

аспектілері. 

Мұғалімдердің 

инновациялық білім 

деңгейін көтеру. 

Инновациялық білім 

беру жолдары. 

Педагогтың 

инновациялык іс-

әрекеттерін 

қалыптастыру. Ped 10203 

Педагогика. 

Ps 10204 

Психология 

MPBV 20305 

ЖОО 


Биологияны 

оқыту 


әдістемесі 

РР 20310 

Педагогикалы

қ практика 

Пәнді оқу нәтижесінде 

магистр:   

- қазіргі оқыту 

технологиялары туралы 

жалпы түсініктерді және 

олардың мақсаты мен 

мазмұнын, білім беру 

жүйесіндегі 

инновациялык 

технологияның 

теориялык 

негіздерінбілуі тиіс; 

-Педагогикалық 

инновациялық 

іс-

әрекеттерді,- Инновациялық оқытудың 

теориялық 

аспектілерін,меңгеруі 

тиіс

 -инновациялық 

технологияларды оқыту 

үрдісінде қолдана алады; 

педагогикалық 

инновация негізінде 

мектеп жұмысын ұйымдастыра алады. 

Жоғары оқу 

орындарында 

«ЖОО  биологияны 

оқыту  әдістері  мен 

Жоғары  кәсіби  білім 

беру туралы нормативтік 

Жаратылыст

ану пәндерін 

 

РР 20310  

еліміздегі жаратылыстану 

жаратылыстану 

пәндерін 

оқытудың 

ақпараттық 

технологиясы 

мысалдары»  пәнінің 

мақсаты:ЖОО 

оқытылатын 

биологиялық 

пәндердің  мазмұны 

мен 

әдістемелік білім  мен  біліктілік 

жүйесін 


игерген 

болашақ 


мұғалімдерді 

дайындауболып  

табылады. 

 

 құжаттар. 

  Оқу 


пәнінің 

бағдарламасын  меңгеру 

нәтижелерін 

жоспарлауды анықтау; 

Жоғары  мектеп  үшін 

биологиялық оқу пәнінің 

бағдарламаларын жасау; 

 Жоғары 


мектепте 

биологиялық  оқу  пәні 

бойынша  білім  үрдісін 

жоспарлауды 

жүзеге 

асыру;  биологиялық  оқу пәні  бойынша    оқу-

әдістемелік 

кешен 

элементтерін жасау; 

Жоғары 


оқу 

орны 


студенттері 

үшін 


биологиялық 

пән 


бойынша    дәрістерді 

жасау; 


биологиялық 

пәндер 


бойынша   студенттердің 

өздік 


жұмыстарын 

жоспарлау,  биологиялық 

оқу 

пәндерін   студенттердің 

меңгеру 


нәтижелерін 

бағалау 


үшін    бақылау-өлшеу 

материалдарын жасау. 

 

оқытудың инновациял

ық әдістері 

 

Педагогикалық практика 

әдістемесінің 

даму 

тарихын;  

заманауи ЖОО 

биологиялық  білім  беру 

жүйесін; 

 биология  пәнінің 

ЖОО    арналған  оқу 

бағдарламалары 

мен 


оқулықтарының 

мазмұнын  және  оларды 

құру принциптерін; 

 биологияны 

оқыту 


әдістері 

мен 


нысандарына  қойылатын 

заманауиталаптарды; 

 

биология пәні 

бойынша 


оқу-тәрбие 

процесін 

ұйымдастыру 

нысандарын; 

 

биологияны оқыту  әдістерін  іріктеу 

принциптерді білуі керек; 

 

биологияны оқытудың 

оқу 


жоспарларын; 

 оқу 

барысында 

оңтайлы 

нысандарды, 

әдістер  мен  әдістемелік 

амалдарды, 

оқытуға 

деген  проблемалық  және 

зерттеушілік  көзқарасты 

жүзеге асыру; 

 

нақты  сабақ  әрі сабақтың  тиісті  нысаны 

үшін  мейлінше  тиімді 

әдіс-тәсілдерді анықтау; 

 оқыту  барысында 

әр 

алуан 


көрнекі 

құралдарды 

іріктеп-

пайдалану; 

 

оқытудың техникалық  құралдарын, 

ақпараттық 

және 

компьютерлік технологияларды 

пайдалану; 

 

биология пәні 

бойынша 


элективті 

курстар 


мен 

оқушылармен  сабақтан 

тыс  жұмысты  өткізу, 

оларға  арнап  авторлық 

бағдарламалар жасау; 

оқу-тәрбие 

жұмысын 

жетілдіру 

мен 

өзінің 


біліктілігін 

арттыру 


мақсатында 

бұл 


жұмыстың 

нәтижесін 

талдаубіліктерін  игеруі 

тиіс. 

НЗМ биологияны 

оқыту әдістемесі 

Курстың 

негізгі 


мақсаты:болашақ 

мұғалімдердібілім 

беру 

мен 


білім 

алудағы 


жаңа 

тәсілдерді  меңгеріп, 

оларды оқу үрдісінде 

пайдалана 

алуға 

үйрету. 


 

 

  

 

Білім  беру  мен  білім алудағы  жаңа  тәсілдер. 

Сын  тұрғыдан  ойлау. 

Білімалушылардың    оқу-

зерттеушілік  іс-әрекеті. 

білімалушыларды 

инклюзивті  оқыту.  Білім 

беру  үшін  бағалау  және 

оқуды бағалау. 

Бағалау 

үдерісінің 

мақсаты. 

Оқу 


үшін 

бағалау. 

Оқытуды 

жоспарлауда 

ОүБ 

әдістемесін  пайдалану. Жаратылыстану пәндерін 

оқытудың 

инновациял

ық әдістері 

 

 

РР 20310 Педагогикалы

қ практика 

Аталған курсты зерделеу 

төмендегідей 

құзырлықтарды 

қалыптастыруға 

бағытталған:өзінің 

жалпы  интеллектуалдық 

және 

жалпы 


мәдени 

деңгейін  жетілдіру  және 

дамыту;  зерттеудің  жаңа 

әдістерін 

өз 

бетімен 


игеру,  өзінің  кәсіптік  іс 

әрекетіндегі 

ғылыми 

бағдарын  өзгерту;  білім алушылардың  зерттеу іс 

 

 

 Сабақта  ОүБ  әдістемесін 

пайдалану.  

Қалыптастырушы  және  

жиынтық 


бағалау. 

Олардың 


айырмашылығы. 

Рубрика. 

 

Критерий. Дескриптор.  

 

әрекетіне  жетекшілік  ете алу қабілеттілігі. 

Білім алушы: 

- мектепте  оқытудың 

заманауи мақсаты мен 

мазмұнын білуі; 

- диалогтық әдістің 

негіздерін; 

-  зерттеу әдістеріне 

салыстырмалы талдау 

жасай алуы тиіс. 

Биологиялық білім 

берудің 


теориясы 

мен 


практикасы 

Курстың 


негізгі 

мақсаты: 

студенттерге  

биологиядан 

білім 

беру  мазмұны  мен оның 

практикада 

қолднау 

әдістерін 

үйрету 

 

 Биологияны 

оқыту 


әдістемесі  –  ғылым  және 

оқу 


пәні. 

Биологияны 

оқыту  әдістемесінің  даму 

кезеңдері.  Қазіргі  заманғы 

мектептегі 

биологиялық 

білім 

беру 


жүйесі. 

Биологияны оқыту әдістері. 

Биологияны 

оқытудағы 

көрнекілік 

әдістер. 

Биологияны 

оқытудағы 

практикалық 

әдістер. 

Биологияны 

оқыту 


формалары.

 

Жаратылыстану пәндерін 

оқытудың 

инновациял

ық әдістері 

 

РР 20310 Педагогикалы

қ практика 

 Пәнді  оқыту  кезінде 

келесідей 

құзыреттер 

қалыптасу керек: 

 

еліміздегі жаратылыстану 

әдістемесінің 

даму 

тарихын біледі;  

заманауи орта 

мектептегі  биологиялық 

білім 

беру 


жүйесін 

түсінеді; 

 

биология  пәнінің орта 

мектептерге 

арналған 

оқу 


бағдарламалары 

мен 


оқулықтарының 

мазмұнын  және  оларды 

құру 

принциптерін түсінеді; 

 оқу  материалының 

ғылыми 


мазмұнын 

оқушылардың 

жас 

шамасына  қарай  бейімдей алады; 

 биологияны 

оқытудың  жылдық  және 

тақырыптық  жоспарларын 


әзірлей алады; 

 оқыту 

барысында 

әр 

алуан 


көрнекі 

құралдарды 

іріктеп-

пайдалана алады; 

 

оқытудың техникалық 

құралдарын, 

ақпараттық 

және 


компьютерлік 

технологияларды 

пайдалана алады. 

 Алған 

білімдерін 

мектеп  жанындағы  оқу-

тәжірибелік 

учаскені 

жоспарлау 

мен 

ұйымдастыруға  пайдалана алады., 

Қазақстандағы этноботаника  

Этноботаника – 

этнобиологияның бір 

саласы. Адамзатпен 

–сімдіктердің. 

қарым-қатынасын 

зерттейтін – ғылым. 

«Этно» - адамзатты, 

«ботаника»- 

өсімдіктерді 

зерттейді. 

Өсімдіктерді 

адамзаттың өз 

қажеттілігіне 

жаратуы, 

пайдалануы. 

Шипагерлікте, тағам 

ретінде, құрылыста, 

бояу өндіру, 

косметика саласында 

т.б күнделікті 

әлеуметтік өмірінде. 

Этноботаниканың  шығу 

тарихы,  дүние  жүзіндегі 

халықтық  шипагерлікті 

зерттеген 

ғалымдар, 

Қазақстандағы 

этноботаниканың  дамуы, 

бағыттары. 

Қазақ 

халқының шипагерлік 

дәстүрлері, 

олардың 

ерешеліктері 

саяхаттанушылар 

мен 


зерттеушілердің 

қазақ 


даласындағы 

этноботаника  жөніндегі 

қолжазбалары, 

қазақ 


ғалымы 

Ш.Уәлихановтың 

еңбектері,  шипагерліктің 

негізін  қалаушы  Өтебай 

Тілеуқабылұлының 

еңбектері,  қазіргі  кездегі Өсімдіктер систематика

сы, 


өсімдіктер 

экологиясы, 

өсімдіктер 

физиологияс

ы 

Қазақстан өсімдіктер 

ресурсы, 

Қазақстан 

биоресурстар

ы 

Халықтық  медицинаның даму 

тарихы, 


Қазақстанда 

халықтық 

шипагерлікпен 

айналысқан 

ғалымдар 

туралы, жалпы Қазақстан 

флорасындағы  пайдалы 

өсімдіктердің  маңызын 

түсіну. 


Қазақстандағы 

этноботаика  саласының 

жағдайы. 

Қазақстандағы өсімдіктер 

ресурстары  және 

олардың 

таралуы 


Қазақстандағы 

өсімдіктер 

ресурстары 

және 


олардың 

таралуы 


пәнінің 

мақсаты 


студенттерді 

ботаника 

ғылымының 

мәліметтеріне  арқа 

сүйеп, жоғарғы және 

төменгі 


сатыдағы 

өсімдіктердің 

бөлімдерінің 

сан 


алуандығымен 

таныса 


отырып, 

олардың 


таралу 

аймақтарымен 

танысу. 

Қазақстандағы 

өсімдік 

түрлері. 

Өсімдіктердің 

таралу 


аймағы. 

Өсімдіктер 

систематикк

асы. 


Өсімдіктер 

анатомиясы 

мен 

морфологиясы,  

Эволюциялық 

ілім 

Төменгі  және  жоғарғы сатыдағы  өсімдіктердің 

систематикалық 

топтарын  ажырата  білуі. 

Жоғары  споралы  және 

тұқымды  өсімдіктерінің 

практикалық 

маңызын 

меңгеру 


Ағылшын 


тіліндегі базалық 

биологиялық 

түсініктер 

мен 


терминдер 

Пәннің мақсаты 

студенттерді 

бағдарламамен 

қарастырылған 

тақырыптарға 

қатысты ағылшын 

тілінде сөйлеу,  

 

Биология  пәні  бойынша тақырыптарды  ағылшын 

тілінде талқылау. Ағылшын тілі, 

Биология, 

Экология. 

Генетика, 

Биотехнологи

я, 


Эволюциялық 

биология. 

Студент : 

- Биология пәні бойынша 

кәсіби лексика мен 

терминологияны 

қолдану; 

- кәсіби қарым-қатынас 

аясында түрлі 

жағдаяттарда биология 

пәні бойынша ауызша 

және жазбаша лебіздерін 

құрастыра білу, т.б. 

11 


The  studying  of 

bioformations 

Учение 

о 

биоформациях (англ.) 

The 


purpose 

of 


discipline – to give for 

magistrates 

the 

knowledge of 

the 


structural 

and 


The  purpose  of  discipline 

–  to  give  for  magistrates 

the  knowledge  of  the 

structural  and  functional 

organization  of  the  main Botany, 

Zoology, 

Microbiology

, Ecology 

Theoretical 

Biology,  

History 

and 


Methodology 

of 


Biology, 

As a result of studying the 

discipline  “Structure  and 

function 

biogeocenoses” 

magistrates 

have 

to 

know:about  the  cycle  of 


functional 

organization  of  the 

main  types  of  natural 

systems: 

plant 

communities, ecological 

communities, 

biogeocenoses 

and 


ecosystems, as well as 

the 


principles 

of 


sustainable  existence 

in  different  physical 

and 

geographical conditions.  The  main 

tasks of the discipline:  

study  the  historical 

stages  of  set-up,  the 

species and the spatial 

structure 

of 

biocenoses  as  well  as the  principles  of  the 

formation 

and 

functioning of 

biogeocenotic  systems 

(ecosystems);  analysis 

of  mechanisms  that 

determine 

the 


relationship,  stability 

and 


dynamics 

of 


terrestrial  ecosystems, 

and  their  biological 

productivity; 

classification 

of 

biogeocenoses by 

energy  source  and  the 

effect  on  their  of 

human; 


study 

of 


types  of  natural  systems: 

plant 


communities, 

ecological 

communities, 

biogeocenoses 

and 

ecosystems,  as  well  as  the principles  of  sustainable 

existence 

in 

different physical  and  geographical 

conditions. The main tasks 

of the discipline:  

study  the  historical  stages 

of  set-up,  the  species  and 

the  spatial  structure  of 

biocenoses  as  well  as  the 

principles of the formation 

and 

functioning of 

biogeocenotic 

systems 

(ecosystems);  analysis  of 

mechanisms 

that 


determine  the  relationship, 

stability  and  dynamics  of 

terrestrial  ecosystems,  and 

their 


biological 

productivity;  classification 

of 

biogeocenoses by 

energy  source  and  the 

effect  on  their  of  human; 

study  of  environmental 

consequences 

by 


anthropogenic 

and 


otherimpacts  on  the  biota; 

analysis  and  ways  of 

solving 

the 


regional 

problems 

of 

biogeocenoses.  

Modern 


problems 

of 


microbiology 

Bioindication 

and  bioassay, 

Environment 

and 

biodiversity substances  and  energy  in 

the  biosphere;about  the 

main 

problems of 

biogeocenology;about  the 

meaning  of  biogeocenotic 

knowledge 

in 

the 


protection 

of 


the 

environment. 

Magistrates should be able 

to:  use  whole  resource  of 

knowledge 

on 

the 


discipline  “The  structure 

and 


function 

of 


biogeocenoses”  for  the 

formation  of  own  world 

view;  use  the  knowledge 

of  the  discipline  when 

teaching  of  biology  at 

school;considered 

necessary  aspects  of  the 

structural  and  functional 

properties 

of 


biogeocenoses  to  mitigate 

the  impact  of  natural  and 

anthropogenic  factors  on 

the 


organization 

and 


stability 

of 


terrestrial 

ecosystems. 

 


environmental 

consequences 

by 

anthropogenic and 

other  impacts  on  the 

biota;  analysis  and 

ways  of  solving  the 

regional  problems  of 

biogeocenoses. 

13 

Эволюциялық биология 

Эволюциялық 

биология 

пәнінің 


мақстаты: 

Тірі 


ағзалардың 

ежелгі 


заманнан 

бері 


жіктелуі;Эволюциял

ық  идеяның  көне 

ғасырдағы 

ағымдары;Салыстыр

малы  анатомиялық 

зерттеулердің  пайда 

болу 

тарихы;Систематиканың 

пайда 


болуы;Трансформиз

м,  преформизм  және 

эпигенез идеялары 

Эволюциялық 

биология – 

тірі организмдердің эвол

юциялық 

дамуының 

себептері  мен  қозғаушы 

күштері, 

олардың механизмдеріжә

не жалпы заңдылықтары. Өсімдіктер филогенезі. 

Жануарлард

ың 

шығу 


тегі. 

Биоалуантүрл

ілік 

Эволюциялық ілім биология ғылымыны

ң  барлық  салаларының 

жетістіктерін 

қорытындылай  отырып, 

оның теориясы негізі 

болып 


саналады. 

Эволюциялық 

ілімнің 

дүниетанымдық көзқарас

тардықалыптастырудағы 

маңызы зор. 

14 

Жүйке жүйесінің құрылымдық-

функциолалдық 

ұйымдасуы 

Пәнді оқытудың 

мақсаты адамның 

жүйке жүйесінің 

негізгі бөлімдерінің 

морфофункционалд

ық сипаттамасын 

зерттеу болып 

табылады. 

Міндеттері: 

- Жүйке жүйесінің 

құрылысымен 

қызметін зерттеу 

1 бөлім. Жүйке 

жүйесінің негізгі 

құрылысының 

анатомиялық-

гистологиялық 

құрылымы. 

2 бөлім. Мидың 

функционалдық 

жүйесінің ұйымдасуы. Гистология, адам 

анатомиясы, 

адам және 

жануарлар 

физиологияс

ы 

Орталық жүйке жүйесі 

физиологиясы

,  

жоғары жүйке әрекеті 

физиологиясы

,  

психофизиология 

Пәнді оқыту нәтижесінде 

магистранттар –  

Білуі керек: 

- Жүйке клеткасының 

құрылысын және 

қызметін; 

- Жүйке 


орталықтарының және 

жүйке торларының 

қызметінің негізгі 

заңдылықтарын; 

- Орталық жүйке 


үшін қажет болып 

табылатын негізгі 

анатомиялық-

гистологиялық 

түсініктер туралы 

білім жүйесін 

қалыптастыру; 

- Жүйке жүйесінің 

дамуына әсер ететін 

факторлардың 

қалыптасуын 

қарастыру; 

- Мидың негізгі 

жүйелерінің 

құрылысын, оның 

дамуының 

эволюциялық 

тенденциясын 

зерттеу; 

- организмнің 

маңызды 

қызметтерінің іске 

асуын басқаратын 

мидың 


функционалдық 

жүйелерінің 

ұйымдасуын зерттеу. 

жүйесінің 

морфофункциоанлдық 

ұйымдасуын; 

- Вегетативті жүйке 

жүйесінің қызметін және 

құрылысын; 

- Жүйке жүйесі 

қалыптасуының қиын 

кезеңдерін; 

- Жүйке жүйесінде 

бұзылған қызметтердің 

компенсация 

механизмдерін. 

Меңгеруі керк: 

- Орталық жүйке жүйесі 

туралы алған білімдер 

негізін психологиялық 

құбылыстар мен 

үрдістерді талдау үшін 

қолдануды; 

- Орталық жүйке жүйесі 

анатомиясы және 

физиологиясы аясында 

ғылыми мәселелерді қою 

және оны шеше білуді; 

- Адамның жүйке жүйесі 

физиологиясы бойынша 

жалпы білім беру 

мектептерінде 

педагогикалық «с-әрекет 

жүргізе білуді. 

Құзыреттіліктер: 

- Функциоанлдық 

үрдістер мен олардың 

дамуын түсіну үшін 

анатомиялық-

физиологиялық білімдерін қолдануға 

дайындық; 

- Мектептерде және 

колледждерде 

биологиялық пәндер 

бойынша сабақ беру 

үшін заманауи білімдерді 

қолдану. 

15 

Организмнің реттеу жүйелері 

Клетка теориясы. 

Клетканың 

химиялық құрамы. 

Клетканың 

құрылысы. Клеткада 

ақуыздардың 

синтезделуі. 

Ұлпалар: құрылысы 

мен функциясы. Ми 

жұмысының 

рефлекторлық 

принципі. Жүйке 

жүйесінің 

эмбрионалдық 

дамуы. Жүйке 

жүйесіның 

құрылысы туралы 

жалпы түсініктер. 

Орталық жүйке 

жүйесінің 

құрылысы. Мидың 

жалпы құрылысы. 

Мидың және 

жұлынның өткізгіш 

жолдары. Үлкен ми 

жарты шарлары 

қыртысының 

локализация 

қызметі. 

1 бөлім. Тірі ағзалардың 

клеткалық 

құрылымының негізі. 

2 бөлім. Жүйке 

жүйесінің құрылысы. 

3 бөлім. Жүйке 

жүйесінің  

физиологиясы. 

4 бөлім. Жоғары жүйке 

әрекеті физиологиясы. 

5 бөлім. Физиологиялық 

процесстердің 

эндокриндік реттелуі. 

Гистология, 

адам 

анатомиясы, адам және 

жануарлар 

физиологияс

ы 

Орталық жүйке жүйесі 

физиологиясы

,  

жоғары жүйке әрекеті 

физиологиясы

,  

психофизиология 

Пәнді оқыту нәтижесінде 

магистранттар –  

Білуі керек: 

- Жүйке клеткасының 

құрылысын және 

қызметін; 

- Жүйке 


орталықтарының және 

жүйке торларының 

қызметінің негізгі 

заңдылықтарын; 

- Орталық жүйке 

жүйесінің 

морфофункциоанлдық 

ұйымдасуын; 

- Вегетативті жүйке 

жүйесінің қызметін және 

құрылысын; 

- Жүйке жүйесі 

қалыптасуының қиын 

кезеңдерін; 

- Жүйке жүйесінде 

бұзылған қызметтердің 

компенсация 

механизмдерін. 

Меңгеруі керк: 

- Орталық жүйке жүйесі 

туралы алған білімдер 

негізін психологиялық Автономиялық 

(вегетативті) жүйке 

жүйесі. Жүйке 

клеткасының 

синапстық 

байланысуы. Жүйке 

жүйесі 

медиаторларының тіршілік циклы. 

Мінез-құлық 

принциптері туралы 

жалпы түсінік. 

Жоғары жүйке 

әрекеті туралы 

ілімнің қалыптасуы. 

Жоғары жүйке 

әрекеті туралы 

негізгі түсініктер. 

Адамның жоғары 

жүйке әрекетінің 

ерекшеліктері. 

Екінші сигнал 

жүйесі. Адамның 

жоғары жүйке 

әрекеті онтогенезі. 

Мотивация, 

қажеттілік жүйесі. 

Эндокриндік 

жүйенің жалпы 

сипаттамасы. 

Гипоталамус-

гипофизарлық жүйе. 

Шеткі эндокриндік 

бездер. 


құбылыстар мен 

үрдістерді талдау үшін 

қолдануды; 

- Орталық жүйке жүйесі 

анатомиясы және 

физиологиясы аясында 

ғылыми мәселелерді қою 

және оны шеше білуді; 

- Адамның жүйке жүйесі 

физиологиясы бойынша 

жалпы білім беру 

мектептерінде 

педагогикалық «с-әрекет 

жүргізе білуді. 

Құзыреттіліктер: 

- Функциоанлдық 

үрдістер мен олардың 

дамуын түсіну үшін 

анатомиялық-

физиологиялық 

білімдерін қолдануға 

дайындық; 

- Мектептерде және 

колледждерде 

биологиялық пәндер 

бойынша сабақ беру 

үшін заманауи білімдерді 

қолдану. 

16 

Биологиялық танымның 

замануи 


даму 

Биологиялық таным, 

мәні мен құрылымы, 

теориялық және прак-

Биологиялық 

танымның 

мәні 

мен 


құрылымы, 

теориялық 

және 

прак-


Эволюциялық биология; 

Экология 

Жалпы 

биология; Биосфера 

Биологиялық 

танымның 

теориялық 

және 

прак-


тикалық 

маңызын, мүмкіндіктері 

тикалық маңыздылығы 

әдістемелері. 

Қоршаған ортаны 

игереу, биология 

ғылымының қолдан-

балы 

зерттеулері.Биологиялық танымның замануи 

даму мүмкіндіктері. 

тикалық 

маңызы, 


әдістемелері.  Биологиялық 

танымның  замануи  даму 

мүмкіндіктері.

 

және  тұрақты даму. 

негіздері. 

әдістемелерін, 

замануи 


даму мүмкіндіктерін игеру. 

Болашақта 

өздерінің 

ғылыми 


зерттеу 

жұмыстарында 

пайдала-

нуға талпыныс алу.

 

17 


Биологиялық 

білім  дамуының 

жаңа 

тұжырымдамасы Курстың 

негізгі 


мақсаты:болашақ 

мұғалімдердібілім 

беру 

мен 


білім 

алудағы 


жаңа 

тәсілдерді  меңгеріп, 

оларды оқу үрдісінде 

пайдалана 

алуға 

үйрету. 


 

 

  

 

  

 

Білім  беру  мен  білім алудағы  жаңа  тәсілдер. 

Сын  тұрғыдан  ойлау. 

Білімалушылардың    оқу-

зерттеушілік  іс-әрекеті. 

білімалушыларды 

инклюзивті  оқыту.  Білім 

беру  үшін  бағалау  және 

оқуды бағалау. 

Бағалау 

үдерісінің 

мақсаты. 

Оқу 


үшін 

бағалау. 

Оқытуды 

жоспарлауда 

ОүБ 

әдістемесін  пайдалану. Сабақта  ОүБ  әдістемесін 

пайдалану.  

Қалыптастырушы  және  

жиынтық 


бағалау. 

Олардың 


айырмашылығы. 

Рубрика. 

 

Критерий. Дескриптор.  

 

  

Жаратылыст

ану пәндерін 

оқытудың 

инновациял

ық әдістері 

 

 

РР 20310 Педагогикалы

қ практика 

Аталған курсты зерделеу 

төмендегідей 

құзырлықтарды 

қалыптастыруға 

бағытталған:өзінің 

жалпы  интеллектуалдық 

және 

жалпы 


мәдени 

деңгейін  жетілдіру  және 

дамыту;  зерттеудің  жаңа 

әдістерін 

өз 

бетімен 


игеру,  өзінің  кәсіптік  іс 

әрекетіндегі 

ғылыми 

бағдарын  өзгерту;  білім алушылардың  зерттеу іс 

әрекетіне  жетекшілік  ете 

алу қабілеттілігі. 

Білім алушы: 

- мектепте  оқытудың 

заманауи мақсаты мен 

мазмұнын білуі; 

- диалогтық әдістің 

негіздерін; 

-    зерттеу  әдістеріне 

салыстырмалы 

талдау 


жасай алуы тиіс. 

18 


Өсімдіктер 

биоалуантүрлілі

гін  сақтау  және 

тиімді пайдалану 

Өсімдіктердің 

алуантүрлілігі 

пәнінің 

мақсаты 


студенттерді 

Балдырлар, 

саңырауқұлақтар, 

қыналар  т.б  өкілдерін 

қарастыру. 

Жоғары 


Өсімдіктер анатомиясы 

мен 


морфология

Өсімдіктер 

физиологиясы

Эволюциялық Төменгі  және  жоғарғы 

сатыдағы  өсімдіктердің 

систематикалық 

топтарын  ажырата  білуі. ботаника 

ғылымының 

мәліметтеріне  арқа 

сүйеп, жоғарғы және 

төменгі 

сатыдағы 

өсімдіктердің 

бөлімдерінің 

анатомиялық 

және 


морфологиялық 

құрылысын 

талқылай 

отырып 


өсімдіктер 

алуантүрлілігімен 

таныстыру.  Пәннің 

негізгі 


міндеттері: 

алуантүрлі 

өсімдіктердің 

теориялық 

және 

практикалық маңызымен 

таныстыру: 

өсімдіктер  әлемінің  

заманауи 

жетістіктерін 

меңгеру 


сатыдағы 

өсімдіктер: 

мүктер, 

плаундар, 

шаңжапырақтар, 

тұқымды өсімдіктер 

сы, 

Цитология, гистология 

ілім 


Жоғары  споралы  және 

тұқымды  өсімдіктерінің 

практикалық 

маңызын 


меңгеру 

19 


Өсімдіктер 

ресурстары  және 

олардың 

таралуы 


Өсімдіктер 

ресурстары 

және 

олардың 


таралуы 

пәнінің 


мақсаты 

студенттерді 

ботаника 

ғылымының 

мәліметтеріне  арқа 

сүйеп, жоғарғы және 

төменгі 

сатыдағы 

өсімдіктердің 

бөлімдерінің 

Балдырлар, 

саңырауқұлақтар, 

қыналар  т.б  өкілдерін 

қарастыру. 

Жоғары 

сатыдағы өсімдіктер: 

мүктер, 


плаундар, 

шаңжапырақтар, 

тұқымды өсімдіктер 

Өсімдіктер 

анатомиясы 

мен 


морфология

сы, 


Цитология, 

гистология 

Өсімдіктер 

физиологиясы

Эволюциялық ілім 

Төменгі  және  жоғарғы 

сатыдағы  өсімдіктердің 

систематикалық 

топтарын  ажырата  білуі. 

Жоғары  споралы  және 

тұқымды  өсімдіктерінің 

практикалық 

маңызын 

меңгеру 


анатомиялық 

және 


морфологиялық 

құрылысын 

талқылай 

отырып 


өсімдіктер 

алуантүрлілігімен 

таныстыру.  Пәннің 

негізгі 


міндеттері: 

алуантүрлі 

өсімдіктердің 

теориялық 

және 

практикалық маңызымен 

таныстыру: 

өсімдіктер  әлемінің  

заманауи 

жетістіктерін 

меңгеру 


20 

Биологияның 

таңдаулы 

тараулары 

Биологияның 

таңдаулы тараулары 

пәні: құрылымын, 

өмір үдерістерді, 

өсімдіктерді, 

саңырауқұлақтар, 

қыналар, жануарлар 

даму циклдері, біздің 

планетамыздың және 

адам өміріне 

мағынада бойынша 

организмдердің рөлі 

түсіністік туралы 

студенттердің 

білімін 

қалыптастыру. 

Өсімдік 

организмдер, 

саңырауқұлақтар, 

қыналар 


мен 

жануарлардың 

негізгі 

топтарының  табиғатпен 

және  адам  өміріндегі 

маңызын 


құрылымы 

туралы 


білімдерін 

тереңдету  және  кеңейту 

үшін. 

Зоология, 

экология, 

анатомия 

Биологиядағы 

үлгілеу 

Биологиялық ақпарат алу 

үшін  тәуелсіз  жүзеге 

асыру үшін іздеу 

21 

Биологиядағы үлгілеу 

Пәннің 


мақсаты - 

Магистранттарға 

Экологиялық 

қауымдастықтар, 

экожүйелерді, 

және 


Ботаника, 

зоология, 

микробиоло

Теориялық 

биология, 

Тарих 


және 

Пәнді  оқу  нәтижесінде 

биосферадағы заттар мен 

энергия  цикл  туралы табиғи жүйелердің 

негізгі түрлерінің 

құрылымдық және 

функционалдық 

ұйымдастыруы 

туралы білім беру: 

өсімдік 

қауымдастықтары, 

экологиялық 

қауымдастықтар, 

экожүйелерді, және 

экожүйелерге, 

сондай-ақ 

географиялық 

жағдайларына түрлі 

тұрақты өмір сүру 

принциптері. Пәннің 

негізгі 


проблемалары: 

орнату 


процесі, түрлері 

және кеңістіктік 

экологиялық 

қауымдастықтар 

құрылымы, сондай-

ақ biogeocenotic 

жүйелерін 

қалыптастыру және 

жұмыс істеу 

принциптері 

(экожүйе) тарихи 

кезеңдерін зерттеуге; 

қарым-қатынас, 

тұрақтылықты және 

жер үсті 

экожүйелердің және 

олардың 

экожүйелерге,  сондай-ақ 

тұрақты 

болмыстың 

принциптері 

географиялық 

жағдай 

түрлі: табиғи жүйелердің негізгі 

түрлерінің 

құрылымдық 

және 


функционалдық 

ұйымдастыруы  туралы  

білім 

беру. 


Пәннің 

негізгі проблемалары: 

орнату  процесі,  түрлері 

және 


кеңістіктік 

экологиялық 

қауымдастықтар 

құрылымы, 

сондай-ақ 

biogeocenotic  жүйелерін 

қалыптастыру 

және 


жұмыс істеу принциптері 

(экожүйе) 

тарихи 

кезеңдерін зерттеуге; 

қарым-қатынас, 

тұрақтылықты  және  жер 

үсті  экожүйелердің  және 

олардың 

биологиялық 

өнімділігінің 

динамикасын 

анықтау 

тетіктерін талдау;  

гия, 

экология биология 

әдістемесі, 

микробиологи

я. 


 

білуі  тиіс  «құрылымы 

мен 

функциясын» ретінде; 

Негізгі 


міндеттер 

Биогеоценология; 

қоршаған  ортаны  қорғау 

саласындағы 

білім 

маңыздылығы туралы 

biogeocenotic. 

бейбітшілік 

Әділет 


қабілетті  болуы  тиіс:  өз 

әлемін 


қалыптастыру 

тақырыбы 

«экожүйелердің 

құрылымы 

мен 

функциясы» бойынша 

білім 


бүкіл 

ресурс 


пайдалану; 

мектепте 

биологияны  оқыту  үшін 

пәннің  білімін  қолдану, 

ол 

жер 


үсті 

экожүйелердің 

ұйымдастыру 

және 


тұрақтылығына 

табиғи 


және 

антропогендік 

факторлардың 

әсерін 


азайту 

үшін 


экожүйелердің 

құрылымдық 

және 

функционалдық қасиеттерін 

қажетті 


аспектілерін саналады. 

биологиялық 

өнімділігінің 

динамикасын 

анықтау тетіктерін 

талдау; 

экожүйелердің 

энергия көздері мен 

ерлер, олардың әсері 

жіктеу; биоты адам 

және басқа да 

әсерлердің қоршаған 

ортаға әсерін 

зерттеу; талдау және 

өңірлік 


экожүйелердің 

проблемаларды шешу жолдары. 

 

 

 

 

                                                                      Кафедра меңгерушісі                                                             Иманкулова С.К 

Каталог: docs -> ins estestvo geografii -> rupi
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ins estestvo geografii -> Х. Н. Жанбеков профессор, к х. н
rupi -> Жаратылыстану және география институты 5В011300-Биология мамандығы Академиялық дәрежесі: 5В011300 – Биология мамандығы бойынша білім бакалавры
ins estestvo geografii -> Ботаника және зоология кафедрасының поқ-ң ғылыми жариялымдары
ins estestvo geografii -> БАҒдарламасы бакалавриат Бейорганикалық химия пәні бойынша сұрақтар
ins estestvo geografii -> География пәні бойынша мемлекеттік емтихан билеттерінің сұрақтары 5В060900-География
ins estestvo geografii -> Кафедра анатомии, физиологии, зоологии и безопасности жизнедеятельности


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет