Жас ғалымдардың VII халықаралық Ғылыми конференциясының материалдары 25-26 сәуір 2011 жыл


АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ-ТАРИХИ ЗЕРТТЕУЛЕРІжүктеу 4.37 Mb.
Pdf просмотр
бет21/31
Дата28.12.2016
өлшемі4.37 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31

 
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ ГЕОГРАФИЯЛЫҚ-ТАРИХИ ЗЕРТТЕУЛЕРІ 
 
Сапакова Аякӛз Сәбитқызы 
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ҧлттық университетінің студенті, Астана қаласы 
Ғылыми жетекшісі: г.ғд.,профессор М.Н. Мҧсабаева 
 
Астана - Қазақстан Республикасының елордасы- еліміздің серпінді дамып келе жатқан 
әкімшілік және іскерлік орталығы. 
Астана  қаласы  Қазақстанның  орталық  бӛлігінің  солтҥстігінде,  Ақмола  облысында 
орналасқан.Географиялық  координаттары-  солтҥстік  ендіктің  51  градус  10  минуты  және 
шығыс белдіктің 71 градус  30 минуты. 
Астана  V  уақыт  бӛлігінде  тҧр.  Нӛлдік  меридианға  қатысты  жергілікті  уақыттың 
есептелуі GMT+06.00. 
Қазастанның астанасы Еуразияның дәл орталығында тҧр. 
Климаты  шҧғыл  континитальды.  Ҧзаққа  созылатын  қыс  мезгілі  қалың  қар  жамылып 
жатады.Қаңтардағы  орташа  температура  -  15(-18)
0
  c.  Қысқы  аяз  кей-кейде  -30

c-ке  дейін 

 
157 
барады.Ыстығы бір қалыпты жауын –шашыны мен ашық, кҥн нҧры тӛгіліп тҧратын кҥндері 
молшылық.Шілде айының орташа температурасы +20 (+24)

C. 
Астана 710,2 шаршы километр аумақты алып жатыр (салыстыру ҥшін: қаланың 1997 
жылдағы алаңы  258 км 

–ді қҧраған). 
Астанада  100  ден  астам  ҧлт  ӛкілдері  тҧрады.  Бҥгінг  таңда  елорда  тҧрғындарының 
саны 700 мыңнан астам адамды қҧрайды. Халықтың ӛсуі облысаралық кӛшіп-қону есебінен 
болып отыр. Қаланың Бас жоспарына сәйкес 2011 жылға халықтың саны 770 мыңнан астам 
адамды қҧрайтын болады. 
Барлық уақытта да әрбір қаланың драмалық және сол сияқты бақытты беттерге толы 
ӛз  тарихы  бар.  Оларда  елеулі  оқиғалар  және  қаланың  ӛткен  ӛмірімен  ҥздіксіз  байланысты 
адамдардың аттары жазылған. Тәуелсіз Қазақстанның заманауи астанасының да тарихы бай. 
Кӛптеген  қалалар  ӛзендердің  ежелгі  керуен  жолдарымен  қиылыстарында  тарихы 
туындаған. Қазақстанның болашақ астанасы да осылай пайда болған. 
Астананың  қазіргі  орналасқан  жерінің  ежелгі  атауы,  бҧл  Орал  Азиямен 
байланыстырылған Ҧлы Жібек Жолының солтҥстік буынында орналасқан қазақстандық елді 
мекеннің атауы болған Қараӛткел деген атпен белгілі. Қараӛткелге Есіл ӛзені арқылы ӛтетін 
қолайлы  керуен  кӛші  қазақ  ауылдары  ӛкілдерінің кеңесімен  1830  жылы  бҧл  жерде  Ақмола 
әскери бекінісінің негізін салуға ықпал етті. 
17-18  ғасырларда  Ақмола  облысының  аумағында  Ресей  мен  Украинаның  орталық 
губернияларынан шаруаларды ауқымды кӛшіру жҥргізілді. 
Ол  уақыттардың  Ақмоласы  Қазақстанның,  Ресейдің,  Орта  Азияның  барлық 
ӛңірлерінен саудагерлер ат сабылтып келетін жәрмеңкелерімен атақты болатын. 
VIII  –X  ғасырларда  астананың  орнында  Қыпшақ  тайпалары  одағы  сҧлтанының 
ставкасы  болған  Бозоқ  қаласы  тҧрған.  Аңыз  бойынша  қаланың  атауы  «шығыс»  дегенді 
білдірген. 
X-XI ғ – Бозоқ қалашығының мәдени – саяси кӛкеюі. 
XIII  ғ-  Бозоқ  қалашығы  талқандалды  және  қаңырап  қалды.  XIII-XVII  ғ.-Бозоқ 
талқандалғаннан кейін қасиетті ғибадат орны ретінде қҧрмет тҧтатын болды. 
1830 жылы –Қараӛткел шатқалына Ақмола шатқалының жанынан сыртқы округ ашу 
тапсырмасымен  Федор  Шубин  қолбасшылық еткен  отряд келді.  Ақмола  деп  аталған  қоныс 
алғашқы қҧбылыстары бой кӛтере бастады. Ақмола шатқалы ӛзінің тӛбесінде жерлеу іздерін 
сақтаған әк қҧм бойынша(ақ мола) аталды. 
1832 жылы – Ақмола қонысы қала мәртебесін алды. Ол біртіндеп Ташкенттен Оралға 
және Ресей империясының басқа аудандарына қарап жол алған керуен жолындағы ірі сауда 
орталығына айналды. Бҧл жергілікті жердің атауына қосымша этимологиялық мағына берді 
(сӛзбе сӛз аударғанда «Ақмола»- «ақ мол»). 
1941-1945  –Ҧлы Отан  соғысы кезінде Ақмолада әскери бӛлімшелер  мен қосындылар 
қалыптастырылды.  Украинадан,  Белоруссиядан  және  Ресейден  келтірілген  станоктар 
орналастырылды. 
1954  ж-тың  және  тыңайған  жерлерді  игеру  басталды.  Ақмолада  Алматыдан, 
Мәскеуден,  Ленинградтан,  Украинадан  және  КСРО-ның  басқа  да  республикаларынан 
алғашқы  еріктілерді  қарсы  алды.  Ауыл  шаруашылығы  машиналарын  жасау,  қайта  ӛңдеу 
ӛнеркәсібі, қҧрылыс индустриясы, инфрақҧрылым дами бастайды. 
1958  ж-  алғашқы  жоғарғы  оқу  орны-Ақмола  ауыл  шаруашылығы  инститы  ашылды, 
ғылыми-зерттеу  институттарының  желісі  дами  бастады,  астық  және  оны  қайта  ӛңдеу 
ӛнімдері ҒЗИ-дың қазақ филиалы қҧрылады. 
1961- Ақмола Целиноград деп атала бастады. 
XX  ғасырдың  60-80  жылдары    30  жобалау  және  ғылыми-зерттеу  институттары 
ашылды, жоғары оқу орындарының саны 1-ден 4-еуге ҧлғайды. 
1992-Целиноград Ақмола деп қайта аталды. 
1994-Жоғарғы  Кеңестің  XIII  шақыруының  «Қазақстан  республикасының  астанасын 
кӛшіру туралы» қаулысы қабылданды.  

 
158 
1996  -  Қазақстан  Республикасының  Ҥкіметі  «Қазақстан  Республикасының  астанасын 
кӛшіру  туралы»  қаулысын  қабылдайды.  ҚР  Президентінің  Жарлығымен  Ақмола  қаласы 
аумағындағы әкімшілік шекаралар ішінде арнайы экономикалық аймақ қҧрылады. 
1997-«Ақмола қаласын Қазақстан Республикасының астанасы етіп жариялау туралы» 
ҚР Президентінің Жарлығы шықты. 
1998-«Ақмола  қаласын  Қазақстан  Республикасының  астанасы-Астана  қаласы  етіп 
қайта атау туралы  » ҚР Президентінің Жарлығы шықты.Астананың Елорда ретіндегі ресми 
таныстырылымы  болып  ӛтті.  Астана  қаласының  жаңа  орталығын  дамытудың  бас 
жоспарының  ең  жақсы  идея-  сызбасына  жарияланған халықаралық  конкурс  аяқталды,  онда 
әлемнің  40  елінен  сәулетші  шеберлер  қатысты.  Конкурс  жіңімпазы  деп  жапон  сәулетшісі- 
К.Курокава танылды. 
2002-  Қазақстан  Республикасы  Президентінің  2002  жылғы  1  қаңтардағы  Жарлығына 
сәйкес  2007  жылға  дейінгі  кезеңге  «Астана-  жаңа  қала  »  арнайы  экономикалық  аймағы 
қҧрылды. 
Атқарушы орган  «Астана- жаңа қала» арнайы экономикалық аймағын әкімшілендіру 
департаменті  болып  табылады,  сондай-ақ  салық  комитеті  кеден  қҧрылды.  Географиялық 
жағынан  АЭА  астананың  сол  жағалау  бӛлігіндегі  және  Есіл  ӛзенінің  оң  жағалауында 
орналасқан,  жалпы  алаңы  -1566,3  га.  Арнайы  Экономикалық  Аймақ  аумағының 
учаскелерінде  кеден  қызметінің  бақылау  ӛткізу  пункттері  орнатылған,  келетін  материалдар 
мен жҥктерді уақытша сақтау ҥшін алаңдар жабдықталды. 
Кенесары хан ескерткіші. « Конгресс Холл» немесе «Тархан кӛшесі» аялдамаларынан 
жағалауға бағыт алып дем алып жҥргенде парк жанандағы жаяу рекреациялық аймақта бой 
кӛтерген Кенесары Қасымов ескерткішін кӛрмеу мҥмкін емес. Ашылған кҥні 2001 жылы 11 
мамырда. 
Кенесары  Қасымов-  Абылай  ханның  немересі,  қазақтың  соңғы  ханы.  Тарихқа  ӛз 
халқының  тәуелсіздігі ҥшін  кҥрескер  ретінде кірді.  Монументтің  авторлары  Н.  Далбай  мен 
сәулетші  Ш.  Уалиханов.  Кене  ханның  тҧлғасында  қазақ  халқының  еркіндік  сҥйгіш  рухын 
ерекше кҥшпен және кӛрнекілікпен аша білген. 
Қабанбай  батыр  кесенесі.  Астанадан  30  шақырым  жерде  ауылдық  округ  аумағында 
тарих және мәдениет обьектісі – Қабанбай батыр кесенесі орнласқан. 
2000 жылы 3 қарашада Рождественка ауылындағы (қазіргі Қабанбай батыр атындағы 
ауыл) Сарыадар участкесінде атақты қазақ батырына қойылған ескерткіштің ашылуы болды. 
Ҧлы  адамдарын  қазақтар  ежелден  халықтың сенімін  және  рухын  нығайта  тҥсіп,  ӛзі  туралы 
халықтың  есіне  салып  отыру  ҥшін  алыстан  кӛрінетін  тӛбелерге  жерлеген.  Тарихи  қол 
жазбаларда  Қабанбай  батыр  жауынгер  ретінде  суреттелген.  XVIII  ғасырдың  аяғында  оның 
басшылығындағы  отрядтар  жоңғарларға  тӛтеп  берді  және  қазақ  халқын  жойылып  кетуден 
қҧтқарып қалды. 
Батыр  жерленген  жерде  25  метрлік  кесене  орнатылған.  Қҧрылғының  жалпы  алаңы  -
41,3 м
3  

Кесенеде  жоғарғы  жарық  ӛте  қызық  ҧйымдастырылған,  кіре  беріс  бӛлігі  де 
таңқаларлық  жасалған.  Қҧрылыстың  іргетасындағы  жіңішке  кӛлденең  қуыстар  оны  жер 
ҥстінде  қалықтап  тҧруға  ҥндегендей,  ал  кесене  қабырғаларынан  конус  тҥріндег  шатырды 
бӛліп  тҧратын  жабындағы  тесіктер  шатырға  қалықтап  тҧрғандай  әсер  береді.  Кесене 
негізіндегі  қуыстардың  ашылуы  кӛшпенділердің  ыстық  кҥндері  киіз  ҥйді  желдету  ҥшін 
киіздердің  шалғайларын  жоғары  тҥріп  қойғанда  пайдаланған  әдісін  еске  тҥсірудегі  қызық. 
Бҧл  жобаның  сәулетшісі  Ақжайық  Сәуменовтың  ежелгі  тақырыптан  жаңа  мазмҧнды  да 
пластткалық мҥмкіндіктерін табуға жасаған ӛзгеше бір әрекетті. 
Бозоқ қалашығы. Бҧл кӛне қалашық бізге жазба деректерден белгілі. Бҧл археология 
ескеерткішінің  атауы  мен  орналасуын  бірінші  рет  қағаз  бетіне  тҥсірген  ақ  патша 
армиясының  офицері,  геодезист  И.  Шангин.  Ол  ғылыми  экпедиция  қҧрамында  1816  жылы 
Есіл  ӛзенінің бойымен ӛткен. Бозоқ қалашығы Астана қаласының оңтҥстік  –батыс тҧсында 

 
159 
орналасқан, аумағы 30 гектарды алып жатыр. Зерттеу жылдары ішінде ескетркіштің 7 мың 
шаршы метрге жуығы зерттеліп болды.  
1999  жылдан  бастап  жҥргізіліп  келе  жатқан  қазба  жҧмыстарының  нәтижелері 
бойынша  ғалымдар  қалашықты  VIII-X  ғғ.  Қҧрылысына  жатқызып  отыр.  Бозоқ  Сарыарқа 
арқылы ӛтетін керуен жолының бақылау орны болған. 
Астананың кӛне аймақтарында жҥргізілген қазба жҧмыстары ӛлке тарихының белгісіз 
беттерін  ашып,  ғасырлар  қойнауында  терейдейтін  тҥп  тамырына  жеткендей.  Бозоқ  қазба 
ескерткішін зерттеу жҧмыстары мемлекеттік бағдарламамен қаржыландырылады. 
Зерттеу барысында облыстық мҧрағаттан осы ақпараттар алынып талдау жасалынды. 
Дегенмен,  бҥгінгі  таңда  бҧл  әлі  де  терең  географиялық-тарихи  зерттеулер  мен  ашуларды 
талап  етеді.  Астана  тәуелсіз  еліміздің  бас  қаласы  болғандықтан,  бҧл  қаланың  тарихи  және 
географиялық жәдігерліктері мені ерекше қызықтырды және бҧдан кейін де ӛзімнің ғылыми 
еңбектерімнің тақырыптарына арқау етемін. 
Әдебиеттер 
1. Қазақстан Республикасы: Ақпараттық тӛлқҧжат.-Алматы, Жеті ЖАРҒЫ, 1998.-110 
Б. 
2.
 
Назарбаев Н. Еуразия жҥрегінде.-Алматы: Атамҧра, 2005.- 192 б. 
3.
 
Назарбаев Н.Ә. Сындарлы он жыл.- Алматы: Атамҧра,2003.-240б. 
4.
 
Назарбаев  Н.Ә.  Туған  елім  –  тірегім  /  Н.  Назарбаев  :  Қҧрас.:  М.  Қасымбеков.  – 
Алматы : Рауан , 2001. – 127 б. 
5.
 
Дәуренбеков Ж. Менің Қазақстаным = My Kazakhstan / Ж.Дәуренбеков.  – Алматы: 
Ана тілі, 2001. – 39 б. 
6.
 
Астана  қаласының  қалыптасуының  тарихнамасы  //  ҚазҦҤ  Хабаршысы.  Тарих 
сериясы. –  2006. - № 4 (43). - 16 - 20 бб. 
7.
 
Қазақстанның  XVIII–XX  ғғ.  басындағы  қалаларының  тарихы  тарихнамасы 
мәселесінің ӛзектілігі // Мемлекет тарихы. - 2009. - №2. - 53 - 59 бб. 
 
 
УДК 502.76(574.1) 
 
К ВОПРОСУ ОХРАНЫ ЗАПОВЕДНЫХ ЗОН ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 
Табылдиева Эльмира Аскаровна 
студент ЕНУ им. Л. Н. Гумилева 
Научный руководитель – к.б.н., доцент Инкарова Ж.И. 
 
Западно-Казахстанская  область  характеризуется  разнообразными  ландшафтами, 
охватывающими степные, полупустынные и пустынные комплексы и включает  красивые и 
интересные  интразональные  типы  растительности  долины  реки  Урал  со  своеобразным 
животным миром. Вместе с тем, освоение целинных земель, создание большого количества 
искусственных  лиманных  систем  и  каналов,  освоение  нефте-газоносных  месторождений,  - 
отрицательно  сказалось  на  состоянии  отдельных  компонентов  природной  среды  (воздуха, 
воды,  почвы,  растительности  и  животного  мира).  Возрастающая  с  каждым  годом  сила 
воздействия  человека  на  природные  системы  приводит  к  уничтожению  коренных 
естественных  сообществ  на  больших  площадях,  разрушению  почвенного  и  растительного 
покрова,  к  резкому  уменьшению  видового  разнообразия.  В  связи  с  этим  возникает  острая 
необходимость  организации  особой  охраны  для  отдельных  наиболее  ценных  и  редких 
объектов  природы  и  природных  комплексов.  Для  этой  цели  в  области  созданы  и 
функционируют  10  объектов  природно-заповедного  фонда  государственного  и  областного 
значения. Среди них три объекта носят статус государственных заказников: Кирсановский, 
Бударинский и Жалтыркульский зоологические заказники.  

 
160 
Кирсановский  зоологический  заказник  организован  с  целью  сохранения  и 
воспроизводства  редких  видов  животных:  лося,  кабана,  косули,  барсука,  лисицы,  зайца, 
речного  бобра.  Площадь  заказника  составляет  61,0  тыс.  га,  располагается  на  территориях 
трех районов области: Бурлинского, Теректинского и Зеленовского. Организация заказника 
по  охране  животного  мира  в  целом  способствовала  сохранению  природного  комплекса. 
Благодаря  этому  сохранились  редкие  в  крае  виды  животных.  По  пойме  рек  Быковка  и 
Ембулатовка  размножился  и  расселился  бобр.  В  пойме,  на  территории  заказника, 
сохранились  прекрасные  дубовые  и  тополевые  леса  -  уникальные  природные  комплексы 
степного  Приуралья.  Они  создали  превосходные  условия  для  редчайших  видов  растений  и 
животных,  многие  из  которых  встречаются  только  здесь,  в  западном  Казахстане.  Очень 
интересен  растительный  мир,  многие  виды  растений,  занесенных  в  Красную  книгу 
Республики  Казахстан,  не  только  распространены,  но  и  многочисленны,  например:  дуб 
черешчатый образует леса, а бересклет, калина, яблоня, смородина, черемуха образуют в нем 
подлесок. Здесь обычны редкие в области виды растений: сныть, сальвиния, двукисточник, 
горечавка, чистотел.  
Бударинский  зоологический  заказник  организован  с  целью  сохранения  и 
воспроизводства  редких  видов  животных  и  птиц:  норки  европейской,  куницы  лесной, 
выхухоли, орлана белохвоста, тетерева, сохранения естественной среды обитания животного 
мира заказника, а также воспроизводства и использования других видов животных: кабана, 
зайца,  лисицы,  корсака,  лося,  косули,  барсука.  Площадь  заказника  составляет  80,0  тыс.  га, 
располагается  на  территориях  Акжаикского  и  Зеленовского  районов.  На  территории 
заказника  сложились  все  условия  для  сохранения,  размножения  и  расселения  в  другие 
регионы ценных видов животных. Кроме того, территория заказника является самым южным 
местом  обитания  в  пойме  реки  Урал  редчайшего  реликта  -  водного  ореха  и  водного 
папоротника  -  сальвинии.  Благодаря  охране,  сальвиния  не  только  сохранилась,  но  и 
расселилась  по  Кушуму  и  его  водохранилищам,  почти  до  Камыш-Самарских  озер. 
Сохранение  заповедника  будет  способствовать  восстановлению  лесной  растительности.  В 
последние  годы  организация  зоологического  заказника  способствовала  охране  не  только 
животного мира, но в целом всех природных комплексов [1]. 
Жалтыркульский  зоологический  заказник  организован  с  целью  сохранения  и 
воспроизводства  редких  видов  птиц,  занесенных  в  Красную  книгу  Республики  Казахстан: 
кудрявого  пеликана,  журавля-красавки,  каравайки,  черноголового  хохотуна,  а  также 
воспроизводства  и  использования  других  видов  животных:  кабана,  зайца,  лисицы,  барсука, 
гуся серого,  уток. Площадь заказника составляет 19,0 тыс. га, располагается на территории 
Джангалинского района. Водная гладь озера Жалтырколь со всех сторон окружена зарослями 
камыша,  рогоза  узколистного.  Полоса  зарослей  шириной  от  50  до  200  м.  С  южной  и  юго-
восточной стороны на берегах озера обильны заросли тамарикса. С запада, востока и севера 
берега озера окружают белополынные и чернополынные растения. На территории заказника 
обитают  и  гнездятся  около  70  видов  птиц,  из  которых  14  включены  в  Красную  книгу 
Казахстана:  пеликан  кудрявый,  сапсан,  журавль-красавка,  лебедь-кликун,  огарь,  орлан-
белохвост и другие. Из млекопитающих обитает пегий путорак (тушканчик) [2]. 
Таким  образом,  функционирование  существующих  объектов  природно-заповедного 
фонда  Западно-Казахстанской  области,  их  преобразование  и  развитие,  создание  новых 
объектов  охраны  позволит  восстановить  нарушенные  компоненты  и  повысить 
биоразнообразие экосистем, сохранить эти уникальные природные ландшафтные комплексы, 
предотвратить процессы опустынивания, одновременно решая задачи коренного улучшения 
ландшафта,  сохранить  редкие  и  исчезающие  виды  животных:  бобра,  норки,  куницы, 
выхухоли, орлана, тетерева, пеликана, журавля, а также растений: дуба, бересклета, калины, 
черемухи, ландыша, сальвинии, и др. 
Литература 

 
161 
1. Петренко А.З. Характеристика объектов природно-заповедного фонда, предложения по их 
преобразованию  и  развитию  //  Природно-ресурсный  потенциал  и  проектируемые  объекты 
заповедного фонда Западно-Казахстанской области. – Уральск, 1998. – С. 78-83. 
2. Приуралье. Алматы, Дастан, 2001. – С.150-160. 
 
 
УДК 372.891 
 
К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 
ОБРАЗОВАНИИ 
 
Туралинов Ардак Зекенулы 
Магистрант, ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Астана 
Научный руководитель – д.г.н., профессор Джаналеева Гульжан Мухитовна 
 
Географическая  информационная  система  (ГИС)  -  это  современная  компьютерная 
технология  для  картирования  и  анализа  объектов  реального  мира.  Эта  технология 
объединяет  традиционные  операции  работы  с  базами  данных,  такими  как  запрос  и 
статистический  анализ,  с  преимуществами  полноценной  визуализации  и  географического 
(пространственного) анализа, которые предоставляет карта. Эти возможности отличают ГИС 
от  других  информационных  систем  и  обеспечивают  уникальные  возможности  для  ее 
применения  при  решении  широкого  спектра  задач,  связанных  с  анализом  и  прогнозом 
явлений  и  событий  окружающего  мира,  с  осмыслением  и  выделением  главных  факторов  и 
причин,  а  также  их  возможных  последствий,  с  планированием  стратегических  решений  и 
текущих последствий предпринимаемых действий. 
ГИС характеризуются следующими положительными моментами:  

 
наглядность  представления  семантической  информации  из  БД  за  счет 
отображения взаимного пространственного расположения данных; 

 
увеличение  информационной  емкости  продукта  за  счет  связи  пространственно-
ориентированных изображений с семантической информацией из БД;  

 
улучшение  структурированности  информации  и,  как  следствие,  повышение 
эффективности ее анализа и обработки. 
В  настоящее  время  ГИС  -  это  многомиллионная  индустрия,  в  которую  вовлечены 
сотни тысяч людей во всем мире. ГИС изучают в школах, колледжах и университетах. Эту 
технологию  применяют  практически  во  всех  сферах  человеческой  деятельности  -  будь  то 
анализ  таких  глобальных  проблем  как  перенаселение,  загрязнение  территории,  сокращение 
лесных  угодий,  природные  катастрофы,  так  и  решение  частных  задач,  таких  как  поиск 
наилучшего маршрута между пунктами, подбор оптимального расположения нового офиса, 
поиск дома по его адресу, прокладка трубопровода на местности, различные муниципальные 
задачи [1]. 
Необходимость  использования  ГИС  в  решении  различного  рода  задач  вызывает 
нарастающий  спрос  на  качественные,  надежные  и  удобные  ГИС  и,  соответственно,  на 
специалистов  в  области  геоинформационных  технологий  различного  уровня  -  как 
разработчиков  программного  обеспечения  (ПО),  так  и  высококвалифицированных 
пользователей. 
Полноценное  современное  образование  в  области  геоинформатики  невозможно  без 
изучения  теории  и  практики  геоинформационных  систем,  методов  и  технологий  создания 
пространственных  данных,  в  том  числе  с  помощью  дистанционного  зондирования  Земли 
(ДДЗ) и навигационных систем. 
Одной из главных проблем, тормозящих развитие геоинформационного образования, 
является высокая (для учебных заведений) стоимость программно-аппаратного обеспечения 
полного комплекса работ. 

 
162 
Еще  одна  проблема  геоинформационного  образования  —  сложность  освоения 
аппаратуры и программного обеспечения. 
Развитие  учебно-методического  обеспечения  должно  стать  приоритетным 
направлением  деятельности  в  области  ГИС-образования.  Как  первоочередные  следует 
выделить следующие задачи: 
-  разработка  структуры  научно-  и  учебно-методического  обеспечения  подготовки 
специалистов  с  высшим  образованием  для  разных  областей  науки,  производства, 
управления, образования и т. д.; 
- повышение квалификации преподавателей вузов; 
- постановка геоинформационного Интернет-образования; 
- создание специализированных Web-сайтов; 
-  проведение  тематических  Интернет-школ  по  обмену  опытом  в  постановке  ГИС-
образования [2,3]. 
Решение  этих  задач  направлено  на  совершенствование  концепции  ГИС-образования 
для  подготовки  кадров,  владеющих  современными  методами  получения  и  обработки 
пространственно  определенной  информации,  моделирования  и  анализа  геоизображений, 
геоинформационных  методов  прикладных  исследований.  Разработка  структуры  учебно-
методического  обеспечения  должна  базироваться  на  интеграции  достижений  ведущих 
отечественных  и  зарубежных  вузов.  В  то  же  время  она  должна  достаточно  свободно 
адаптироваться учебными организациями разного уровня. Учебно-методическое обеспечение 
должно  предполагать  сочетание  традиционных  и  компьютерных  технологий  прикладных 
исследований  с  тем,  чтобы  будущие  специалисты  не  следовали  слепо  подсказкам  авторов 
программных  продуктов.  Разработки  должны  быть  ориентированы  на  постоянно 
обновляющиеся технологии сбора, обработки и анализа геопространственной информации, а 
также  на  прогресс  в  развитии  Интернет-технологий  и  компьютерных  систем, 
способствующих  быстрому  доступу  к  информации.  Наряду  с  подготовкой  специалистов, 
необходимо  осуществлять  переподготовку  и  подготовку  новых  преподавателей  в  области 
ГИС-образования. Повышение квалификации может осуществляться через Интернет-школы, 
с размещением на специализированном сайте необходимых учебных материалов и методик 
их  использования  для  вузов  разного  профиля,  презентаций  вариантов  учебных  заданий.  К 
проведению Интернет-школ могут приглашаться ведущие специалисты как в области ГИС-
образования, так и практического создания и использования ГИС [3]. 
Доступность разработок с помощью Интернет позволит существенно расширить число 
подготовленных  преподавателей,  по  сравнению  с  традиционным  способом  повышения 
квалификации  с  отрывом  от  основной  работы,  а  также  определить  направление  научной, 
учебной и технологической ориентации ГИС-образования в вузе. 
Таким  образом,  разработка  информационной  среды  использования  ГИС-технологий  в 
подготовке студентов различных направлений является актуальным направлением в области 
использования современных информационных технологий в образовании. 
Очевидной  становится  необходимость  создания  казахстанского  учебника  по 
геоинформатике, соответствующего современному уровню развития ГИС-технологий.  
Литература 
1.
 
Лурье И.К. Учебно-методическое обеспечение ГИС-образования.  
2.
 
Материалы  пятой  конференции  ГИС-Ассоциации 
«Геоинформатика  и 
образование» (Москва, 5-8 июня 2001 г.). 
3.
 
Колесов  А.  Двуединые  интересы  геоинформатики  и  образования//Компьютерная 
неделя. М., 1998 №15(139). 
 
 
ӘӚЖ 504.73 (574.53)  
 
ҚОРҒАЛЖЫН ҚОРЫҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
163 
 
Турсумуратова Зульфия Ергалиевна 
Л.Н. Гумилев атындағы ЕҦУ студенті, Астана қаласы 
Ғылыми жетекшісі: г.ғд.,профессор М.Н. Мҧсабаева 
 
Қазіргі  таңда  «Қорғалжын»  қорығындағы  ең  басты  мәселе  –  кӛлдерді  сумен 
қамтамасыз  ету  және  қайта  қалпына  келтіру.  Нҧра  және  Қҧланӛтпес  ӛзендерінің  бойынан 
мыңдаған гектар шабындық жерді суландыру ҥшін кӛптеген бӛгеттер салынғандығы мәлім. 
Ал  бҧл  жағдай  кӛктемде  Қорғалжын  кӛліне  су  жеткізбеуде.  Бҥгінде  кӛл  суы  тартылып, 
бірнеше  бӛлек  шалшыққа  айналған.  «Қорғалжын»  қорығының  негізгі  объектісі  су 
байлықтары  болғандықтан,  ол  қорғауды  қажет  етеді.  Сондықтан  қорық  кӛлдеріне  қҧятын 
ӛзен-кӛлдерді  бӛгемеуі  тиіс.  Аққу  мен  қоқиқаз,  кӛкқҧтан  мен  бірқазандарды  сақтап  қалу 
ҥшін Қорғалжынға келіп қҧятын су кӛздерінің маңызы зор болып табылады. 
Зерттеу  барысында  Ақмоланың  оңтҥстік-батыс  жағында  140  шақырымдай  жердегі 
Қорғалжын  кӛлінің  оңтҥстік  жағалауын  алып  жатқан  «Қорғалжын»  мемлекеттік  қорығына 
барып ғылыми жҧмыстар жасадық. Қорықтың бҥгінгі жер кӛлемі – 183, 7 мың гектар. Қорық 
флорасы  гҥлді  ӛсімдіктердің  300  тҥрін  қҧрайды.  Ағаштар  жоқ,  алайда  бҧталардың  12  тҥрі 
бар. Далада кейде қараған мен тобылғы да кездеседі. Қорғалжын қорығында сирек кездесетін 
ӛсімдіктердің  45  тҥрі  қорғалады.  Олардың  арасында  Шренк  қызғалдағы,  Қазақстанның 
Қызыл  кітабына  енген  екі  тҥсті  қызғалдақ,  кӛкшіл  жуа,  орал  миясы,  дәрілік  алтей,  қара 
жусан, ақмия, бозы және дала шатырашы бар. Қорғалжын фаунасы дала және жартылай шӛл 
дала  аймақтарына  тән.  Мҧнда  сҥтқоректілердің  41  тҥрі,  қҧстардың  294  тҥрі,  бауырымен 
жорғалаушылардың  6  тҥрі,  қос  мекенділердің  2  тҥрі,  балықтың  11  тҥрі  бар.  Қорықтың 
омыртқасыздар фаунасы мҥлдем зерттелмеген.  
2009-2010  оқу  жылында  «Қорғалжын»  қорығында  оқу-практикасы  кезінде  ғылыми-
зерттеулер жҥргіздім. Теңіз-Қорғалжын  ӛзендер жҥйесі  Орта Азия – Ҥндістан және Сібір – 
Шығыс  Африка  жыл  қҧстары  жолының  қиылысында  орналасқан.  Қорғалжындағы  жалпы 
аумағы  260  мың  гектарды  қҧрайтын  ӛзендер  жҥйесі  бҥкіл  Орта  Азиядағы  қҧстардың  ең 
маңызды  сулы-батпақты  мекені  болып  табылады.  1976  жылы  қорықтағы  су  айдындары 
«Рамсар»  тізіміне  енгізілген.  Қорғалжындағы  ӛзендер  жҥйесі  қызғылт  қоқиқаз  (фламинго) 
және  жоғалуға  айналған  ӛзге  де  сирек  қҧстардың:  бірқазан,  тырна,  савка  және  тарғақтың 
әлем  бойынша  солтҥстіктегі  ең  шалғай  мекені.  Қорықта  қҧстың  294  тҥрі  жҧмыртқа  салса, 
суларында балықтың 17 тҥрі мекендейді. Сондай-ақ мҧнда сҥтқоректі жануарлардың 41 тҥрі 
тіршілік етеді. Бҧл Қазақстандағы сҥтқоректі барлық жануарлар тҥрінің 26 пайызын қҧрайды 
Зерттеуімнің  басты  мақсаты  –  қанаттыларды  ҥркітпей,  олардың  қорын  еселеп 
арттыруға  жағдай  жасай  отырып,  осы  кӛлдер  иесі  болатын  аққу,  қаз,  ҥйректердің 
географиялық  -  биологиялық  ерекшеліктерін  зерттеу.  Теңіз  кӛлін  жер  шары 
жҧртшылығының  назарын  аударып  отырған  тамаша  қҧс  –  қызыл  қаздар,  келешекте  бҧл 
жерді қҧс базарына айналдыру. Бірақ, қорықта бҥгінге дейін кедергі болып, шешілмей келе 
жатқан  кейбір  проблемалары  бар.  Олардың  ішіндегі  ең  бастысы   -  кӛлдерді  сумен 
қамтамасыз ету мәселесі . Соңғы жылдары Қҧра және Қҧланӛтпес ӛзендерінің бойынан 25 – 
30  мың  гектар  шабындық  жерді  суландыру  ҥшін  бірнеше  бӛгеттер  салынғаны  мәлім  .  Бҧл 
жағдай  кӛктемде  Қорғалжын  кӛліне  су  жеткізбей  жҥр.  Соған  сәйкес  осы  кӛлдің  суы 
тайыздап, тіпті соңғы кезде шалшық сулар кеуіп қалуда. Осының салдарынан қызылқаз, аққу 
сияқты  қҧстардың  азайып  бара  жатқаны  байқалады.  Бҧл  қорықты  шын  мәнінде  «қҧс 
базарына»  айналдыру  ҥшін  менің  ойымша  ондағы  су  деңгейін  бір қалыпта  ҧстау  мәселесін 
дер  кезінде  шешкен  дҧрыс.  Ол  ҥшін  Қҧра  мен  Қҧланӛтпес  ӛзендерінің  суының  белгілі 
мӛлшерін Қорғалжын кӛліне жеткізу. 
Бҧл  жерде  мемлекеттік  қорықтар  ережесінде  айтылған  негізгі  принциптердің  бірі  – 
қорғауға  алынған   алқапта  табиғат  байлықтарына  тіпті  қол  сҧғуға  болмайтындығы  туралы 
ереженің бҧзылғандығы нақты дәлел болып отыр. Зерттеу барысында анықталғандай, қорық 

 
164 
ҧйымдастырып,  қорғауға  алынған  аймақта  балық  заводының  жҧмыс  істеуі  ондағы  табиғи 
байлықтарды қорғаумен айналыспайтындығын кӛрсетті. 
Теңіз-Қорғалжын   кӛлі-тек  қана  ең  ҥлкен  айдын  ғана  емес,  сонымен  бірге  бҥкіл 
еуроазиялық  континенттегі   керемет  жерлердің  бірі.   Бҧл  жерде  қҧс  миграциясының  екі 
маңызды Орта-Азия және Сібір-оңтҥстік еуропалық жолдары қиылысады. Азиядағы ірі суда 
жҥзетін   қҧстардың  112  тҥрі  осы  қорықты  ӛздерінің  тҧрғындарына  айналдырған,  ал  қазір 
мҧнда ҧя салатын қҧстардың саны 350- ге жеткен. Су қоймаларында жылына екі рет қҧстар 
қайту  кезінде  аялдама  жасайды.  Жазғы  тҥлеу  кезінде  мҧнда  Қазақстанның  солтҥстігі  мен 
орталығынан, Сібірдің батысы мен шығысынан қҧстар жиналады. 
 
Кӛлдердің морфологиялық сипаттамасы  
 
№  Кӛлдер 
Ауданы,к
м² 
Жағалау 
сызығыны
ң 
ҧзындығы,
км 
Жағалау 
сызығын
ың 
дамуы 
Ең 
ҥлкен 
ҧзындығ
ы, км 
Ең 
ҥлк
ен 
ені,
км 
Тереңдігі
,м 
Су 
масс
асы
ның 
кӛле
мі,м
ың 
м³ 
ор
та
ш
а 
макс
има
лды 
Бесшалқар кӛлдер тобы 

Шолақшал-
жар 
37 
52,4 
2,4 
19,25 
3,25  1,

2,8 
5572
2,5 

Шалқар 
23,9 
19,0 
1,1 
7,0 
6,25  2,

3,7 
5179
3,2 

Біртабан 
31,6 
32,6 
1,6 
10,6 
4,85  1,

2,1 
3347
1,5 

Жәнібекшал
қар 
22,05 
25,0 
1,5 
7,0 
4,8 
1,

2,6 
3981
2,9 

Ҧялышалқар  16,4 
20,0 
1,39 
5,0 
3,87  1,

2,4 
3710
3,4 

Жыландыша
лқар 
17,8 
24,25 
1,62 
4,75 
3,8 
1,

1,8 
1860
7,1 

Шишалқар 
15,3 
28,0 
1,84 
5,75 
3,22  1,

1,7 
1915
8,0 
Ҧзынкӛл – Жарлыкӛл кӛлдер тобы 

Жарлыкӛл 
13,5 
8,8 
0,6 
 
 
1
,

2,1 
2000
88,8 

Қҧндызкӛл 
15,4 
7,0 
0,6 
 
 
1
,

2,2 
3684
5,0 
1

Ҧзынкӛл 
9,4 
6,9 
1,2 
 
 
1
,

3,6 
1793
4,0 
1

Алакӛл 
15,9 
6,3 
1,1 
 
 
 
 
 
1

Сҧлукӛл 
1,0 
1,4 
 
 
 
 
 
 
1
Қҧрқҧлдақ 
7,2 
3,5 
 
 
 
 
 
 

 
165 
 
 Мен аймақтың палеогеографиялық ерекшеліктеріне зерттеулер жасадым. Бҧл аймақ -  
қоқиқаздардың ең кӛп мекендейтін жері.   Олар Теңіз-Қорғалжын кӛліне Тетис теңізі басып 
жатқан палеоген дәуірінде ҧя сала бастаған.  Бҥгінгі таңда қоқиқаздардың  саны алпыс мыңға 
жетеді.  Теңіз  кӛлі  15-16  миллион  қҧстардың  қоректік  қажеттілігін  қамтамасыз  ете 
алады.   Жалпы  алғанда,  ҧшып-қону  жолы  жағынан   Теңіз-Қорғалжын  кӛліне  тең  келетін 
кӛл  жоқ. Қорғалжын қорығының аймағында Қазақстанның Қызыл кітабына енген қҧстардың 
22  тҥрі   анықталған:  жалбағай,  қарабай,  қара  тырна,  сҧңқылдақ  аққу,  қарашақаз,  жорға 
дуадақ  және  т.б.     Олардың   16  тҥрі  қызыл  кітапқа,  ал  бір  тҥрі  /ақтырна/  -Дҥниежҥзілік 
Қызыл кітапқа енген. Тҥлкілер мен жабайы қабандар, қояндар және   қҧлақты кірпішешен – 
шӛлді  аймақтардың  тҧрақты  тҧрғындары. Қорық  аймағына  Солтҥстік  Қазақстан  мен  Батыс 
Сібірден сілеусін, елік, бҧлан сияқты орман аңдары келіп тҧрады. 
Бҧл  Қазақстандағы  және  бҥкіл  Азиядағы  жыл  қҧстарының  маңызды  сулы-батпақты 
жері болып табылады. 
БҦҦДБ  қорықтың  биологиялық  әр  тҥрлілігі  бірегей  екенін  атап  кӛрсеткен.  Ол 
флораның  374  тҥрі  мен  су  және  қҧрғақ  жануарларының  1400  тҥрін  қамтиды.  Қорықтағы 
қҧстардың  333  тҥрі  бар.  оның  126  тҥрі  аталмыш  аумақта  ҧялайды.  Теңіз  бен  Қорғалжын 
кӛлдерінің қҧстарының сулы-батпақты кешенінің 112 тҥрі бар. Ол Қазақстандағы белгілі 130 
тҥрдің 87 пайызын қҧрайды. 
Қорық аумағында Қызыл кітапқа енгізілген жануарлар мен ӛсімдіктердің 60 тҥрі бар. 
Тіркеу мәліметтеріне сҥйенсек, қорықтың кӛлдерінде әлемдегі бҧйра бірқазанның 20 пайызы 
және тағы бір сирек кездесетін тҥр ақбас ҥйректің 10 - 20 пайызы шоғырланған. Сондықтан 
1974  жылы  Теңіз-Қорғалжын  кӛлдер  жҥйесінің  сулы-батпақты  жерлері  Рамсар 
конвенциясына  сәйкес,  әлемдік  маңыздылығы  бар  сулы-батпақты  жерлер  қатарына 
жатқызылған.  2000  жылы  Теңіз  кӛлі  әлемнің  нағыз  бірегей  кӛлдері  кіретін  "Тірі  кӛлдер" 
халықаралық желісіне қосылды. 
2007  жылы  аталмыш  табиғат  қорғау  аумағының  қорықтық  кӛлдері  "Әлемнің  басты 
орнитологиялық  аумақтары"  тізіміне  қосылған.  Ал  қазіргі  уақытта  Қорғалжын  қорығы 
ЮНЕСКО-ның Бҥкіләлемдік табиғи мҧра конвенциясының қорғауында. 
"Қорық  Жаһандық  экологиялық  қор  жобасының,  БҦҦ  мен  Қазақстан  Республикасы 
ҥкіметінің  сулы-батпақты  жерлерді  сақтау  жӛніндегі  даму  бағдарламаларының 
қамқорлығындағы  жерлердің  бірі  болып  табылады.  Аталмыш  жоба  аясында  2004-2005 
жылдары  мҧнда  ауқымды  гидрологиялық,  геоботаникалық,  флористикалық  және 
фаунистикалық зерттеулер жҥргізілген. Аталмыш зерттеулер нәтижесі Қорғалжын қорығын 
кеңейту  қажеттілігінің  ғылыми  негіздемесіне  дайындық  болды.  Ол  кейінірек   
"Қазақстандағы  жаһандық  маңызы  бар  сулы-батпақты  жерлері"  ("Глобально  значимые 
водно-болотные  угодья  Казахстана")  атты  монографиялар  сериясының  томдарының  бірінде 
жарияланды. 
Жалпы,  аумағы  екі  жарым  мың  шаршы  метрді  қҧрайтын  Қорғалжын  қорығында 
қҧстың  жҥзден  астам  тҥрі  мекендеп  ҧялайды.  Енді  бҧл  Қорық  шекарасына  халықаралық 
ҥлгідегі  арнайы  белгі  орнатылды.  Осыдан  бастап  бҧл  аймақ  ерекше  қорғауға  алынды. 

1

Сҧлукҥркӛл 
7,2 
6,5 
 
 
 
 
 
 
Алқарсор кӛлдер тобы 
1

Алқарсор 
6,6 
 
2,0 
 
2,8 
0
,

0,6 
1325

1

Обалы 
2,8 
 
1,2 
 
1,2 
1
,

1,5 
3360


 
166 
Қорғалжын аймағында тҧзды және жҧмсақ 76 кӛл бар. Мҧнда ҧшып келетін қҧстардың 20ға 
жуық  тҥрі  сирек  кездесетін  және  жоғалып  бара  жатқандар.  Қҧстардың  ҧшып  келетін 
мезгілінде ең кӛп кҥтілетіні қызғылт қоқиқаз. Олар кӛбінесе Теңгіз кӛлінде мекендейді. 
"Қорғалжын"  мемлекеттік  қорығы  ерекше  қорғауға  алынған  халықаралық  нысанға 
айналды.   
Сол себепті табиғатты аялап, «Қорғалжын» қорығын сақтап қалуымыз қажет.  
Әдебиеттер 
1.
 
Айтжанов Н.АМейрамов Э. Кургальджынский заповедник. Астана, 2002. – 182 c.  
2.
 
Ананьев  Н.И.,  Исенов  Ш.А.,  Мейрамов  Э.А.  Биоресурсы  и  экологическое 
состояние Акмолинской области. Акмола, 1997.- С. 8-9.  
3.
 
Бектуров  А.З.,  Мун  А.Н.,  Бакеев  М.Н.  Физико  –  химическая  характеристика 
соленых озер Тенгиз – Коржункольского бассейна // Вестник АН Каз.ССР. 1958. №5.  
4.
 
Достай  Ж.Д.  и  др.  Оценка  экологического  состояния  озер  Тенгиз  – 
Кургальджинского бассейна // О повышении роли природоохранных территорий природы и 
краеведческих  музеев  экологическом  просвещении  и  воспитании  населения:  сб.  докладов 
респ. конф. 23-24 июля. Алматы, 1993. – С. 31-42.  
5.
 
Достай Ж.Д. О состоянии Кургальджинских озер  – заповедника международного 
класса // Вестник КазГУ, сер. геогр. 1997. Вып. 4 
 
УДК 504.73(574.53) 
 
ТЕХНОГЕННЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАПАДНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Хамзин Олжас Тҧрақҧлы 
Студент Евразийского Национального Университета, Астана 
Научный руководитель –  д.г.н., профессор Мусабаева М.Н. 
 
Общие  сведения.  Западно-Казахстанская  область,  располагающаяся  на  западе 
Республики Казахстан, образована в 1932 г. До 03.05.1962 г. область именовалась Западно-
Казахстанской, в последующие годы – Уральской, а с июля 1992 г. восстановлено название – 
Западно-Казахстанская область.  
Область  на  севере  и  западе  граничит  с  пятью  областями  России  (Астраханская, 
Волгоградская, Саратовская, Самарская, Оренбургская), на юге – с Атырауской, а на востоке 
– с Актюбенской областями Казахстана. Площадь территории области составляет 151,3 тыс. 
км
2
. Протяженность территории области с севера на юг – около 350 км, а с запада на восток – 
более 500 км. 
Численность  населения  Западно-Казахстанской  области  на  01.01.2005  г.  –  606 534 
человека, плотность населения в среднем по области – 4,0 человека на 1 км
2

Разнообразие  природных  условий  и  факторов,  особенности  хозяйственного 
использования территории, значительное широтное и меридиональное простирание Западно-
Казахстанской  области  предопределили  особенности  пространственного  распространения 
неблагоприятных  экологических  явлений  и  процессов.  На  севере-востоке  области 
преобладают территории земледельческого использования, в то время как в северо-западной, 
центральной  и  южной  частях  –  преимущественно  пастбищного  использования.  На  севере 
области  широко  распространено  промышленное  воздействие  на  природную  среду. 
Длительное  хозяйственное  воздействие  на  природные  комплексы  области  предопределило 
разную  степень  их  антропогенной  измененности  и  нестабильность  экологического 
состояния.  Основными  видами  антропогенного  воздействия  на  природную  среду  Западно-
Казахстанской  области  стали:  распашка,  высокая  нагрузка  на  приаульные  пастбища, 
интенсивное развитие добывающей и перерабатывающей отрасли промышленности, высокая 
плотность временной дорожной сети на локальных участках. Усиливающееся антропогенное 

 
167 
воздействие  на  природную  среду  способствовало  ее  качественной  перестройке  и  развитию 
комплекса неблагоприятных экологических процессов. 
Процесс  загрязнения  атмосферного  воздуха  в  Западно-Казахстанской  области 
носит  локальный  характер  и  приурочен  к  окрестностям  городов,  крупных  населенных 
пунктов,  нефтегазодобывающих  комплексов,  объектов  добывающей  и  перерабатывающей 
промышленности,  оказывая  опосредованное  воздействие  на  остальную  территорию. 
Автотранспортом  в  приземный  слой  атмосферы  Западно-Казахстанской  области  ежегодно 
выбрасывается  более  50  тыс.  т.  загрязняющих  веществ.  В  связи  с  интенсификацией 
добывающей и обрабатывающей отраслей промышленности в последние годы наблюдается 
значительное увеличение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. С 1991 по 
2004  г.  объем  валовых  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосферу  увеличился  с  76,1  до 
93,7 тыс. т. 
  Удельный  вес  вредных  веществ,  выбрасываемых  в  атмосферу  без  очитки, 
составляет  90-95%  общего  объема  выбросов.  В  Западно-Казахстанской  области 
загрязняющие приземный слой атмосферы вещества на 70% представлены газообразными и 
жидкими,  наиболее  распространенными  из  которых  стали  сернистый  ангидрид,  оксид 
углерода, оксиды азота, углеводороды и др. 
 В  области  функционируют  более  50  крупных  промышленных  предприятий,  из 
которых  основными  загрязнителями  атмосферного  воздуха  являются:  «Карачаганак 
Петролиум  Оперейтинг»,  ЗАО  «Интергаз  Центральная  Азия»,  АО  «Конденсат», 
«Аксайгазсервис»,  завод  «Металлист»,  Уральский  известковый  завод,  ОАО  «Завод 
Гидромаш-Орион»,  а  также  предприятия  по  производству  оборудования  для  нефти  и 
газодобывающей, 
станкостроительной 
промышленности, 
сельскохозяйственного 
машиностроения и др. Крупнейшие загрязнители приземного слоя атмосферы – предприятия 
КПО  и  ЗАО  «Интергаз  Центральная  Азия»  (табл.  1).  В  2003  г.  на  долю  их  выбросов 
приходилось около 40% объема загрязняющих веществ. 
Таблица 1. Основные источники выбросов загрязняющих веществ в приземный 
слой атмосферы в Западно-Казахстанской области, тыс. т 
Источник 
Вид деятельности 
Выброшено в атмосферу 
загрязняющих веществ 
2001 
2002 
Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. 
Казахстанский филиал  
Добыча сырой 
нефти и попутного 
газа 
11,4 
8,4 
Филиал «Управление магистральных 
газопроводов Уральск» ЗАО «Интергаз 
Центральная Азия» 
Транспортирование 
по трубопроводам  
21,4 
12,4 
Особого  внимания  заслуживают  выбросы,  связанные  с  деятельностью 
Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ), причем экологической 
проблемой здесь стала  утилизация газов, осуществляемая путем их сжигания. Интенсивная 
разработка  месторождения  привела  в  пос.  Березовка  к  15-кратному  увеличению 
концентрации  оксида  углерода,  и  более  чем  двукратному  сернистого  ангидрида  по 
сравнению с 1998 г. концентрация диоксида азота в воздухе населенного пункта составляет 
0,7-0,8 ПДК. 
С  2003  г.  по  данным  Западно-Казахстанского  областного  управления  охраны 
окружающей  среды  МООС  РК  согласно  Программе  производственного  мониторинга 
осуществляется  система  контроля  за  состоянием  атмосферного  воздуха  в  окрестностях 
КНГКМ. В 2003-2004 гг. фактов превышения ПДК загрязняющих веществ  H
2
S,  SO
2
,  NO
2
  и 
CO  в  прилегающих  к  месторождению  населенных  пунктах  Березовка,  Приуральное, 
Жарсуат, Димитрово, Жанаталап и др. не наблюдалось.  
В южной части области на территории Бокейординского и Джангалинского районов 
до  недавних  пор  проявлялись  негативные  последствия  воздействия  военно-испытательного 

 
168 
полигона  «Капустин-Яр»  и  бывшего  ядерного  полигона  «Азгир»,  расположенного  на 
территории  Курмангазинского  административного  района  Атырауской  области.  Однако  по 
данным 2005 г. радиационный фон на указанной территории 5-16 мкР/ч. 
В  г.  Уральск  уровень  загрязнения  атмосферного  воздуха  с  июня  2004  г.  по  июнь 
2005 г. не изменялся и характеризовался как допустимый (ИЗА – 0,8), превышения ПДК по 
концентрации диоксида азота не отмечалось.  В 2005 г. наблюдалось снижение в среднем в 
1,3  раза  содержания  загрязняющих  веществ  (диоксид  серы  и  диоксид  азота,  сернистый 
ангидрит, окись азота) в воздухе Уральска и Аксая. 
Экологическое  состояние  поверхностных  и  подземных  вод  в  Западно-
Казахстанской области обусловлено режимом водности рек, уровнем развития предприятий 
промышленного  и  аграрного  сектора  экономики,  наличием  и  состоянием  водоочистных 
сооружений, динамикой водозабора, водопотребления и сброса сточных вод. 
По  территории  области  протекает  река  Жайык  (общая  длина  2428  км,  в  пределах 
Казахстана  – 1082 км). На его рукаве Кошим (длина 375 км) построена Жайык-Кошимская 
оросительная  система,  где  сооружены  Кировское  (площадь  39,1  км
2
,  объем  воды  62,9  млн 
м
3
), Битикское (53 км
2
, объем воды 106,7 млн м
3
), Донгелекское (31,4 км
2
, объем воды 57,4 
млн м
3
) водохранилища. Другие крупные реки: Сарыозен (Малый Озен, общая длина 638 км, 
в  Казахстане  –  395  км),  Караозен  (Большой  Озен,  общая  длина  650 км,  в  Казахстане  –  260 
км), Калдыгайты (242 км), Оленты (211 км), Булдырты (195 км), Шынгырлау (Утва, 290 км). 
Крупные  озера:  Шалкар  (площадь  205,8  км
2
),  Аралсор  (57,8  км
2
),  Ботколь  (38,4  км
2
), 
Жалтырколь (21,2 км
2
), Сулуколь (11,1 км
2
) и др. 
Основными  потребителями  подземных  и  поверхностных  вод  являются  Уральск  и 
Аксай,  поселки  Бурлин,  Деркул,  Зачаганск,  Круглоозерное.  Забор  воды  из  природных 
водных  источников  в  Западно-Казахстанской  области  за  последние  11  лет  имеет  общую 
тенденцию  к  снижению.  Например,  в  2003  г.  по  сравнению  с  1993  г.  забор  воды  снизился 
более  чем  на  51%  (рис.  1.1).  Аналогическая  ситуация  наблюдается  с  водопотреблением  в 
области, которое за тот же период снизилось почти на 73% (рис. 1.2). 
Промышленные 
и 
сельскохозяйственные 
объекты, 
использующие 
в 
производственном цикле воду, сбрасывают ее на поля испарения и фильтрации, а иногда и в 
водные объекты. В нефтегазовой отрасли отработанные воды, как  правило, закачиваются в 
подземные пласты. 
 
Рис. 1.1. Забор воды из природных водных источников в Западно-Казахстанской 
области, млн. м
3
 
 

 
169 
 
Рис. 1.2. Водопотребление в Западно-Казахстанской области, млн. м
3
 
По  результатам  наблюдений,  выполненных  подразделениями  Казгидромета  в  2005 
г.,  качество  поверхностных  вод  Западно-Казахстанской  области  по  гидрохимическим 
показателям  характеризуется  как  удовлетворительное.  В  2004  г.  отмечались  превышения 
ПДК по нитритам и фенолам в основных реках области (табл. 2). 
В  2005  г.  отмечено  ухудшение  качество  воды  в  реках  Жайык,  Деркул,  Илек, 
Большой Озен по содержанию фенола. Качество воды в других реках области не изменилось. 
К  «чистым»  отнесены  воды  рек  Чижа  и  Утва  (ИЗВ  0,84).  Основными  источниками 
загрязнения  воды  р.  Жайык  стали  Новотроицкий  нефтеперерабатывающий  завод  (РФ),  а 
также  воды  р.  Илек,  которые  загрязняются  продуктами  отхода  Актюбинского  завода 
хромовых  соединений,  Алгинского  химкомбината  и  накопителя  г.  Актобе.  Малые  реки 
загрязняются преимущественно отходами животноводства и ТБО населенных пунктов. 
 
Таблица 2. Кратность превышения ПДК по загрязнителям речных вод Западно-
Казахстанской области (Данные МООС РК, 2004 г.) 
Реки 
Кратность превышения ПДК по загрязнителям 
Фенол 
Нефтепродукты 
Нитриты 
Азотистый 
аммоний 
Хром 
Жайык 
1,2 
1,40 
1,50 
0,25 

Чаган 
1,3 
1,08 
1,40 
0,30 

Малый Озен 
2,0 
0,70 
0,81 
0,38 

Деркул 
1,3 
0,79 
1,25 
0,39 

Кушум 
1,3 
1,52 
1,06 
0,21 

Илек 
1,3 

2,00 
0,32 
1,56 
Шалкар 
1,0 
1,26 
2,46 
0,27 

Большой Озен 
1,3 
0,53 
2,21 
0,29 

Оленты 
1,0 
0,90 
0,56 
0,12 

Превышения  ПДК  объясняется  тем,  что  загрязняющие  вещества  поступают  в 
основном  за  счет  смыва  в  реки  в  период  половодья  с  территории  животноводческих 
комплексов,  промышленных  предприятий  и  месторождений,  прилегающих  к  открытым 
водоемам, в связи с чем в реках возрастают концентрации азотосодержащих веществ, фенола 
и нефтепродуктов. 
Загрязнения  Чижино-Дюринских,  Балыктинских  и  Камыш-Самарских  разливов 
происходит  за  счет  зарегулирования  рек  Большой  Озен,  Малый  Озен,  Чижа  1-я  и  2-я, 
недоподачи воды в низовья рек, а также за счет смыва в весенне-осенний период бытовых и 
животноводческих отходов. 
Таким  образом,  по  совокупности  рассмотренных  параметров  поверхностные  воды 
характеризуются умеренной и слабой степенями загрязнения в Зеленовском, Теректинском, 
Акжаикском, Казталовском, Жанибекском, Джангалинском и Бурлинском районах. 

 
170 
В Западно-Казахстанской области разведано и утверждено более 25 месторождений 
подземных  вод  хозяйственно-питьевого  назначения  с  суммарными  эксплуатационными 
запасами  до  367,3  тыс.  м
3
/сут.  На  территории  области  выявлены  следующие  источники 
загрязнения  подземных  вод:  промышленные  объекты:  нефтебазы  пос.  Чапаев,  Бурлин,  г. 
Аксай;  нефтегазовые  месторождения,  предприятия  коммунально-бытового  хозяйства; 
сельскохозяйственные  объекты  (птицефабрики  и  свинокомплексы  пос.  Ростоши,  Щаного, 
Желаево,  Володарское,  Дарьинское,  Озерное,  Бол.  Чаган,  Подстепное  и  др.),  поля 
фильтрации  сточных  вод  пос.  Дарьинск,  Новенький,  Федоровка,  Бурлин,  Переметное. 
Основными  загрязняющими  подземные  воды  компонентами  являются  фенолы, 
нефтепродукты,  алюминий,  марганец,  железо,  нитраты,  нитриты.  В  2002  г.  в  области 
установлено  загрязнения  подземных  вод  месторождений  Уральское,  Серебряковское, 
Кушумское,  Дарьинское,  Токпайское  и  Урдинское  марганцем  (2-8  ПДК),  алюминием  (2-10 
ПДК),  нитратами  (1-2  ПДК),  что  соответствует  загрязнению  третьего  класса  опасности. 
Загрязнения подземных вод Жарсуатского месторождения марганцем и железом относится к 
четвертому  классу  опасности.  Таким  образом,  загрязнения  подземных  вод  наблюдается  в 
Бурлинском, Бокейординском, Теректинском, Зеленовском районах. 
Качество  питьевой  воды  в  Западно-Казахстанской  области  характеризуется  как 
удовлетворительное. По данным Республиканской СЭС,  удельный вес проб водопроводной 
воды,  несоответствующих  нормативным  документам  по  химическим  показателям,  равен 
3,2%;  по  микробиологическим  –  1,1%.  Удельный  вес  проб  воды  из  децентрализованных 
источников,  несоответствующих  нормативным  документам  по  химическим  показателям, 
1,8%; по микробиологическим  – 4,4%. Самые неблагополучные по качеству питьевой воды 
Казталовский и Чингирлауский районы. 
Загрязнения  почвенного  покрова.  Почвенный  покров  Западно-Казахстанской 
области  характеризуется  техногенным  нарушением,  обусловленным  функционированием 
промышленных  объектов  и  транспорта,  и  значительно  меньше  сельскохозяйственными 
объектами.  Наиболее  загрязняют  почвенный  покров  предприятия  по  нефте-газодобыче  и 
переработке.  Загрязняющими  веществами  является  нефтяной  и  буровой  шлам, 
промышленно-бытовые отходы, водонефтяные смеси, нефтегазовые химические соединения. 
Западно-Казахстанской области в 2004 г. имелось 10 нефтяных амбаров и один полигон по 
утилизации накопленного нефтешлама. 
Источники  загрязнений  от  предприятий  добывающей  промышленности  –  известь, 
промышленная  пыль,  отработанные  породы.  На  ряде  предприятий  основными 
загрязняющими  веществами  стали  тяжелые  металлы.  Причиной  линейного  техногенного 
нарушения  и  химического  загрязнения  почвенного  покрова  выступают  большая 
протяженность  транспортных  коммуникаций  и  их  ненадежное  функционирование.  В 
Западно-Казахстанской  области  не  эффективны  принимаемые  меры  по  предотвращения 
разноса промышленных и бытовых отходов ветром, что способствует расширению ареалов с 
загрязненными  почвами.  Загрязнение  почв  носит  мелкоплощадной  и  линейный  характер, 
проявляясь в Бурлинском, Таскалинском, Зеленовском и Теректинском районах. В последние 
годы  сохраняется  тенденция  увеличения  объемов  токсичных  отходов  на  предприятиях. 
Например,  в  2003  г.  объем  токсичных  отходов  предприятий  увеличился  до  54  тыс.  т.  в 
сравнении с 38 тыс. т. в 2000 г.  
В южной части области на территории Бокейординского и Джангалинского районов, 
попадающих  в  зону  воздействия  военно-испытательного  полигона  «Капустин-Яр»,  на 
01.11.2004  г.  площадь  загрязненных  земель  продуктами  сгорания  ракетного  топлива 
составила  4,16  млн.  га.  В  настоящее  время  уровень  загрязнения  почв  радионуклидами, 
тяжелыми  металлами,  остатками  ракетного  топлива  (гептила)  значительно  ниже  ПДК, 
свинца – до 3.5 ПДК, кадмия – до 2,7 ПДК. 
Значительной  экологической  проблемой  Западно-Казахстанской  области  стала 
борьба  с  неорганизованными  свалками  твердо-бытовых  отходов  (ТБО),  поэтому  важная 
задача – строительство полигонов ТБО и разработка их эффективной утилизации в крупных 

 
171 
населенных  пунктах.  В  области  под  санкционированные  места  складирования  ТБО  занято 
более 500 га, а площадь несанкционированных свалок составляют более 800 га. Фактически 
объем  накопленных  отходов  более  20  млн.  м
3
.  Существующий  полигон  ТБО  в  г.  Уральск 
ежегодно  принимает  300-350  тыс.  м
3
  отходов,  хотя  не  обеспечен  должной  системой 
коммуникаций  и  инженерных  сооружений.  Наиболее  остро  проблема  с  утилизацией  ТБО 
стоит в Таскалинском, Зеленовском и Бурлинском районах. 
Сведений 
о 
характере 
и 
степени 
химического 
загрязнения 
земель 
сельскохозяйственного  использования  не  имеется,  однако  известно,  что  основными  их 
источниками  стали  такие  сельскохозяйственные  объекты,  как  птицефабрики  и 
свинокомплексы  поселков  Уральский,  Ростоши,  Щапово,  Желаево,  Володарское, 
Дарьинское, Озерное, Бол. Чаган, Подстепное и др.; поля фильтрации сточных вод поселков 
Дарьинск,  Новенький,  Федоровка,  Бурлин  и  Переметное.  В  местах  хранения  отходов 
отмечается  повышенное  содержание  аммония  (5-12  ПДК),  нитратов  (1,8  ПДК),  марганца 
(1,5-12 ПДК) и алюминия (6 ПДК). 
В  целом  по  области  химическое  загрязнение  почвенного  покрова  оценивается  как 
невысокое  и  узколокальное,  более  характерное  для  Зеленовского,  Бурлинского, 
Теректинского, Таскалинского, Казталовского, Жанибекского и Акжаикского районов.  
Заключение  
1.
 
В  целом,  экологическое  состояния  атмосферного  воздуха,  поверхностных  и 
подземных вод, почвенного покрова характеризуется как не более чем удовлетворительное. 
Техногенные загрязнения носит локальный характер и  обусловлен растущей экономикой и 
как следствие возрастающими потребностями людей. 
2.
 
Решением экологической проблемы в регионе да и в целом в мире, должно быть 
не  только  в  усовершенствовании  технологии  загрязняющих  объектов,  но  и  воспитание  и 
формирование человека с высоким уровнем эколого-нравственной культуры, сочетающего в 
себе эколого-нравственные знания и  убеждения,  устойчивую линию поведения и действий, 
мотивируемых эколого-нравственными ценностями. 
 
 
ПОДСЕКЦИЯ 1.8 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
УДК 574.474 
 
ОПУСТЫНИВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Абдрешов Шамиль Аскарович 
Cтарший преподаватель КазАТК, Алматы 
 
Мониторинг  земель  Актюбинской  области  показал,  что  общее  количество  земель  не 
изменялось  за  последние  17  лет..  Однако  за  последние  годы  резко  изменилось  структура 
земель целевого назначения (табл 1).  
Таблица 1 
Наличие и распределение земельного фонда Актюбинской  области. 
Годы   
Категории земель 
всего 
земель 
с/х назна 
чения 
населен 
ных 
пунктов 
промышленно
сти, транспор 
та, связи  и др 
особо охр. 
прир. тер 
риторий 
лес 
ного 
фонда 
вод 
ного 
фонд
а 
запаса 
1990 
30062,9 
26919,7 
72,2 
4322,3 

181,4 
6,7 
1678,3 
2004 
29137,1 
6536,1 
2 596,2 
86,6 
1,1  192,6 
6,7  19598,1 
2006 
29137,1 
7085,6 
2832,5 
105,8 
1,1  192,6 
6,7  18912,8 

 
172 
Резко увеличилось количество земель населенных пунктов: с 72,2 тыс га до 3млн 742,8 
тыс га. или в 52 раза. Это произошло при резком сокращении сельских населенных пунктов  
(табл.2).  
До  1993  года  огромное  поголовье  государственного  (более  6,1  миллиона  условных 
овцеголов: 1 корова = 5 овцам; 1 лошадь = 6 овцам; 1 верблюд = 7 овцам и т.д.) и частного 
(немногим  меньше)  скота  были  равномерно  рассредоточены  по  обширным  пастбищно-
сенокосным территориям Актюбинской области и довели до сбитости 3,9 млн га. 
Деградированные земли распространены в основном в пустынной зоне. Зона сильного 
и среднего влияния выпаса в пустынной зоне распространяется на 2-3 километра в радиусе 
от  поселка  или  водопойного  пункта  (в  подзоне  бурых,  серо-бурых  почв  и  сероземов).  В 
полупустынной  зоне  (в  подзоне  светлокаштановых  почв)  влияние  выпаса  не  столь 
катастрофичны и не распространяются более одного километра вокруг поселков и колодцев. 
В сухостепной зоне (подзоне каштановых почв) резко отрицательное, скотобойное влияние 
выпаса    вокруг  поселков  и  водопойных  пунктов  ограничивается  уже  двумя-тремя  сотнями 
метров  в  радиусе.  В  подзоне  темно-каштановых  почв  радиус  уменьшается  до  десятков 
метров. 
Исходя  из  этого,  нами  произведен  подсчет  количества  сельских  поселений 
расположенных  в  пустынной  зоне  (почвенные  подзоны  светлокаштановых,  бурых  и  серо-
бурых почв). Для этого был проанализирован «Список землепользователей Казахской ССР в 
разрезе  областей  и  районов  на  1  января  1990  года»,  составленный  управлением 
землепользования  и  землеустройства  Госагропрома  [1].  Территории  совхозов,  колхозов  и 
сельские  поселения  в  них  [2]  были  соотнесены  с  почвенной  картой  [3],  природно-
сельскохозяйственным районированием Республики [4] и специализацией хозяйства [1]. Был 
проведен  совмещенный  анализ  «Схемы  размещения  землепользователей  Казахской ССР»  в 
масштабе  1:1500000  [2],  «Почвенной  карты  Казахской  ССР»  [3],  «Атлас  Казахской  ССР. 
Природные  условия  и  ресурсы»  [4]  для  выявления  северной  границы  распространения 
животноводческих  хозяйств  и  распространения  интенсивных  процессов  деградации 
растительности (опустынивания). 
При  наличии  в  административном  районе  каштановых,  светлокаштановых  и  бурых 
почв  в  зависимости  от  преобладания  тех  или  иных  почв  в  хозяйстве  формировалась  и 
специализация хозяйства – зерновая, зерново-молочная или овцеводческая соответственно. В 
таких  случаях  из  общей  площади  района  выбирались  только  те  хозяйства,  в  которых 
преобладало  зерново-молочные  и  овцеводческие  специализации,  а  также  преобладающая 

Каталог: repository -> repository2012
repository2012 -> Қыту ҥ рдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолданудың Ӛ зектілігі
repository2012 -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
repository2012 -> Ланның Қазақстаның тас дәуiрi ескерткiштерiн зерттеуi ермекбаева Аида Қайнар
repository2012 -> Г. Комантай, Б. З. Андасова, А.Ә. Шәріпбаев Қазақ мәтінін бір графикадан екінші графикаға түрлендіру
repository2012 -> ОҚушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту уақыт талабы
repository2012 -> 1986 жылғы желтоқсан оқИҒасына қатысты шетелдік әдебиеттердегі тарихи т ҧ жырымдамалар
repository2012 -> Әож 314(100-574) шетелдегі қазақ диаспорасының Қазіргі жағдайы
repository2012 -> Қазақстандағы адам және азаматтардың саяси қҦҚЫҚтарын қОРҒаудың Ӛзекті мәселелері
repository2012 -> М. М. Илипов, С. К. Атанов Интеллектуальные смарт-карты – история и перспективы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет