Жэф деканы Зияханов М. Ужүктеу 407.5 Kb.
Pdf просмотр
Дата12.03.2017
өлшемі407.5 Kb.

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі  «Алматы энергетика және байланыс университеті» 

коммерциалық емес акционерлік қоғамы 

Жылуэнергетика факультеті 

«Физика» кафедрасы  

 

 

 

Бекітемін 

ЖЭФ деканы  _______Зияханов  М.У. 

«___»____________ 2016ж . 

 

  

 

 Пәннің силлабусы Fiz(II) 1206– Физика 2 

5В070200– Автоматтандыру және басқару мамандығы 

 

 

 Курс   

 

  

 

 Семестр 


 

 

  

 Барлық кредиттер 

 

  

ECTS -гі барлық кредиттер  

 Барлық сағаттар   

 

  

135 


Соның ішінде: 

Дәрістер   

 

 

  

15 


Практакалық сабақтар   

 

 15 

Зертханалық сабақтар    

 

 

30 СӨЖ  

 

  

 

 75 

Соның ішінде: 

СОӨЖ 

 

  

 

 30 

ЕСЖ  


 

 

  

 Емтихан 

 

 

  

 

  

Алматы, 2016 ж. 

 


 

 

Силлабусты  физика  кафедрасының    аға  оқытушысы  Сыздықова  Р.Н.  пәннің жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырған.  

Силлабус  «Физика»  кафедрасының  отырысында  қарастырылды  және 

мақұлданды.№  9 хаттама,«20» маусым 2016 ж. 

 

Кафедра меңгерушісі ____________________ проф. Қарсыбаев М.Ш.  

Силлабус    жылу  энергетика  факультетінің  оқу-әдістемелік  отырысында 

қарастырылды және  бекітілді (хаттама №4, 22.06.16 ж.) .  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

1 Оқытушылар: 

Сыздықова Рабиға Надейнбекқызы, аға оқытушы. 317 каб.  

Байланыстар: 8(727)2927923, physics@aipet.kz. 

Наурызбаева Гүлнар Қадырбекқызы, аға оқытушы. 317 каб.  

Байланыстар: 8(727)2927923, 

physics@aipet.kz 2Аудиториялық  сабақтарының  жүргізілу  уақыты  мен  орны  сабақ 

кестесінде,  СОӨЖ  консультация  кестесі  Физика  кафедрасының  (А309)    және 

жылу  энергетика  факультетінің  (Б  227)  деканатының  ақпарат  тақталарында 

көрсетілген.   3

 

Оқу пәнінің  сипаттамасы 

3.1 Пәннің мақсаты - студенттерді қазіргі заманғы физика мен классикалық  

физика  теорияларын,  физиканың  негізгі  заңдарын,  физиканың  әр  саласындағы 

теориялық  және  тәжірибелік  машықтану  есептерін  шешу  әдістерін,  өзіндігінен 

іздену қабілеттерін арттыру;  

-  студенттердің  физикалық  әлемнің  заманауи  бейнесін  түсінуін    және  ғылыми 

әлемдік көзқарасын қалыптастыру. 3.2  Пәннің  мәселелері  –классикалық  және  қазіргі  заманғы  физиканың 

негізгі  теорияларын,  заңдарын  және  тұжырымдамаларының  табиғатын    және 

олардың ішкі байланыстарын ашу;  

-студенттердің  болашақта  кәсіптікіс-  әрекетіндегі  нақты  есептерді  шешуге 

көмектесетін  физиканың  әр  түрлі  салаларындағы  пәннің  жалпылама  типтік 

мәселелерін  (теориялық,  эксперименттік  және  практикалық)  шешуде  олардың 

дағдылары мен біліктерін қалыптастыру; 

-  студенттерді  зерттеу  нәтижелерінің  анықтылық  дәрежелерін      өз  беттерімен 

бағалауға дағдыландыру;  

-  студенттердің  өзіндік,  танымдық  іс-әрекеттерін,  компьютер  көмегімен 

физикалық  құбылыстарды  моделдеуді  меңгеруін  және  шығармашылық    ойлау 

қабілеттерін дамытуға дағдыландыру. 3.3 Пәнді  сипаттау 

«Физика  2»    пәні    автоматтандыру  және  басқару  саласындағы 

бакалаврлардың  кәсіптік  іс-әрекеттерінің  негізін  құру  бағытында  –  5В070200 

бакалавриат мамандықтарын дайындаудағы базалық курс болып табылады.  

«Физика  2»    курсында:  Максвелл  теңдеулері,  тербелістер  мен  толқындар 

физикасы;  кванттық  физика  және  атом  физикасы;  қатты  денелер,  атом  ядросы 

және элементар бөлшектер, физикасы оқытылады.  

Физика курсы аяқталғаннан соң студент: ұғымы болуы қажет: 

• студент классикалық және қазіргі заманғы физиканы  физикалық және ғылыми 

әлемдік көзқарас тұрғысында анық; 

•ескі  ғылыми  және  техникалық  түсініктер  туралы  түбегейлі  жаңа  ойларын  

қалпына келтіре білу қабілетін қалыптастыру. 

білу: 

 


 

 

• физикалық зерттеу  әдістерін,негізгі теориялар мен принциптерді, негізгі заңдар мен олардың қолдану шектерін. 

қолынан келетіні: 

•  нақты  физикалық  есептерді  және  мәселелерді  шешуде  теориялық  білімді 

қолдану, 

физикалық 

эксперимент 

нәтижелерін 

талдау, 

компьютер 

көмегіменфизикалық құбылыстарды моделдеу

•  өлшеу  құралдарын  қолдану,  алынған  мәліметтерді  өңдеі,  есептеуді    және 

физикалық эксперименттерді жүргізе алу. 

3.4  Пәннің  қайта деректемелері: жоғарғы математика 2, физика1.

  

3.5  Пәннің  кейінгі  деректемелері:  микроэлектронды  құрылғылар,  автоматика 

элементтері және құрылғылары.  

 

4. Пәннің құрылымы және мазмұны   4.1 Теориялық дайындық (15 сағ.)

 

Тақырып № 

Тақырыбы (модульдер, бөлімдер) 

Пайдаланы

лған 


әдебиеттер 

номері 
Электромагнитті  индукция  құбылыстары.  Максвелл 

теңдеулері.Электромагнитті 

индукцияның 

негзгі 

заңдары.  Ленц  ережесі.  Өздік  және  өзара  индукция құбылыстары.  Ұзын  соленоид  индуктивтілігі.  Өзара 

индукция коэффициенті. ( 1 сағат). 

Ә.6,8, 

9,12,19,24,25 

Токтың магнит 

энергиясы. 

Магнит 

өрісінің энергиясының көлемдік тығыздығы. Электромагниттік 

индукция  құбылысының      Максвелдік  және 

Фарадейлік  тұжырымдаулары.  Ығысу  тогы.  Максвелл 

теңдеулер  жүйесі.  Электр  және  магнит  өрістерінің 

салыстырмалылығы.  Векторлық  және  скалярлық 

потенциалдар.Электромагнитті 

қозудың 

таралу 


жылдамдығы. ( 1 сағат). 

Ә.6,8, 


9,12,19,24,

25 
Тербелістер.  Гармоникалық  тербелістердің  жалпы 

сипаттамалары. 

Серіппедегі 

жүктің 

тербелісі, математикалық 

және 


физикалық 

маятниктер. 

Гармоникалық 

осцилляторлар. 

Электромагнитті 

тербелістер. Тербелмелі контур. ( 1 сағат)

 

Ә.6,8, 


9,10,12,19,

24,25 
Гармоникалық 

тербелістердің 

энергиясы.  

Тербелістерді  қосу.  Еркін  өшетін  тербелістер. 

Векторлық  диаграмма.  Өшу  коэффициенті.  Өшудің 

логарифмдік декременті. Еріксіз тербеліс фазасы және 

амплитудасы. 

Резонанс.Синусоидалық 

күштердің 

әсерінен  болатын  еріксіз  механикалық  және  электр 

тербелістері.  Еріксіз  тербелістердің  амплитудасы  мен 

фазасы.Резонанс.  Айнымалы  электр  тогы.  Айнымалы 

электр  тогы  үшін  Ом  заңы.  Кернеу  мен  токтар 

резонансы.( 1 сағат)  

Ә.6,8, 


9,10,12,19,

24,25 


 

 Серпінді толқындар. 

Толқындық  қозғалыстың  негізгі  сипаттамалары. 

Толқын  теңдеуі.  Қума  және  тұрғын  толқындар. 

Фазалық жылдамдық. Топтық жылдамдық.  ( 1 сағат) 

Ә.6,8, 

9,10,12,19,24,25 Электромагнитті 

толқындар 

Электромагнитті 

толқын  қасиеттері.Толқындық  теңдеу.  Энергия  және 

энергияның  тығыздығы.  Умов-Пойнтинг  векторы. 

Дипольдің сәуле шығаруы. ( 1 сағат) 

Ә.6,8, 


9,10,12,19,

24,25 


 7 

 

Сәулелік(геометриялық)  оптиканың  негізгі  заңдары. 

Жарық  толқындарының  қасиеттері.  Толқындардың  

дифракциясы.  Шағылу  және  сыну  заңдары.Толық 

шағылу  құбылысы.Толқындық  түйдек.  Жарықтың 

топтық  жылдамдығы.  Жарық    толқындарының 

интерференциясы. 

Уақыттық 

және 


кеңістіктік 

когеренттілік.    Гюйгенс-Френель  принципі.  Френель 

дифракциясы.  Фроунгофер  дифракциясы.  Бір  немесе 

көп 


саңылаудағы 

дифракция. 

Спектрлік 

жіктелу.Заттағы 

жарықтың 

таралуы. 

 

Жарық 


дисперсиясы. Жарық жұтылуы.   ( 1 сағат) 

Ә.6,8, 


9,10,12,19,

24,25 
Жылулық  сәулелену.  Кванттық  теориялардың  негізгі 

идеяларын тәжірибе жүзінде тұжырымдау. Абсолют 

қара  дененің  сәуле  шығару  мәселелері.  Кванттық 

гипотеза  және  Планктың  формуласы.  Фотондар. 

Жарық  кванттарының  импульсі  мен  энергиясы. 

Фотоэффект. Комптон эффекті. ( 1 сағат) 

Ә.6,8, 


9,10,12,19,

24,25 
Заттардың 

корпускулалық-толқындық 

екі 

жақтылығы.  

Де  Бройл  гипотезасы  және  оның  эксперименталды 

расталуы.  Микробөлшектердің  толқындық  қасиеттері 

және  Гейзенбергтің  анықталмағандық  қатынасы.          

 

( 1 сағат) Ә.6,8, 

9,10,11,12,

19,21,24,25 

10 


Шредингердің 

уақыттық 

және 

стационарлық  

теңдеуі. 

Толқындық 

функция 

және 


оның 

статистикалық  мағынасы.  Шредингердің  уақыттық 

және  стационар  теңдеуі.  Тік  бұрышты  бір  өлшемді 

потенциалды  шұңқырдағы  бөлшек  (Бордың  сәйкестік 

принциптері),  бөлшектердің  потенциалды  тосқауыл  

арқылы өтуі ( 1 сағат) 

Ә.6,8, 

9,10,12,19,18,24,25 

11 


Кванттық  теорядағы  атом  және  молекула  Бор 

постулаттары.  Сәйкестік  принциптері.Сутегі  атомы 

үшін  Шредингер  теңдеуі.  Сутегіге  ұқсас  атомдар. 

Энергияның 

деңгейлері. 

Кеңістіктік 

квантталу. 

Күрделі 


атомдағы 

электрондық 

деңгейлердің 

құрылымы.  Паули  принципі.  Сутегі  молекуласы. 

Ионды  және  ковалентті  байланыстар.Екі  атомдық 

Ә.6,8, 


9,10,12,19,

18,24,25  

 

молекуланың электрондық термдері. ( 1 сағат) 12 

Кванттық  статистика  элементтері.  Фазалық 

кеңістік.Элементар  ұяшық.    Күйлердің  тығыздығы. 

Нерст теоремасы және оның салдыры. Ферми – Дирак 

және Бозе-Эйнштейн кванттық статистикалары туралы 

түсінік.  Квазибөлшектер.  Олардың  анықтамасы  және 

түрлері.  Металдың  электр  өткізгіштігі.  Токты 

тасымалдаушы  квази  бөлшектер.Ферми  деңгейі. 

Ферми беті. ( 1 сағат) 

Ә.6,8, 

9,10,12,19,18,24,25 

13 


Конденсирленген 

күй. 

Құрылымдық 

кристаллографияның 

элементтері. 

Кристалдық 

құрылымдық зерттеу әдістері.  Кристалдық торлардың 

жылу  сыйымдылығы.  Фонондық  газ.  Кристалдың 

жылу  өткізгішіндегі  өлшемдік  эффект.  Аймақтық 

теориядағы  металдар,  өткізгіштер  мен  жартылай 

өткізгіштер.( 1 сағат) 

Ә.6,8, 


9,10,12,19,

18,24,25 

14 

Жартылай  өткізгіштер.    Кемтіктік  өткізгіштік 

түсінігі.  Қоспалы    және  меншікті  жартылай 

өткізгіштердің  электрөткізгіштігі.  Ферромагнетиктер 

қасиетінің 

кванттық 

түсінігі. 

 

Әсерлермен алмасу.Кюри  температурасы.  Феррромагнетиктердің 

магниттелінуі.( 1 сағат) 

Ә.6,8, 

9,10,12,19,18,24,25 

15 


 

 

 

Атом 

ядросы. 

Элементар 

бөлшектер. 

Атом 

ядросының  құрылысы.  Ядролық  күштер.  Ядролық 

күштердің алмасу сипаты. Ядро моделі. Альфа-, бета-, 

гамма-  сәуле  шығаруының  пайда  болуы  мен 

заңдылықтары. 

Ядролық 

реакциялар. 

Атом 

ядроларының  радиоактивті  ыдырауы.  Лептондар, адрондар.  Кварктар.  Күшті,  әлсіз,  электромагнитті, 

гравитациялық байланыстар. (1 сағат). 

Ә.6,8, 

9,10,12,19,18,24,25 

 

4.2 Тәжірибелік дайындық 

4.2.1 Зертханалық жұмыстардың үлгілік тізімі (30 сағ.) 

Тақы


рып 

№ 

Тақырыбы  Пайдалан

ылған 


әдебиетте

р номері Максвелл теңдеулері: 

ЭМК-23 Катушканың индуктивтілігін анықтау ( 4 сағат). 

Ә. 2 Тербелістер мен толқындар физикасы: ЭМК-17 Осциллограф көмегімен тербелістерді қосып 

үйрену. 


 

ЭМК-18 


Тербелмелі 

контурдағы 

еркін 

өшетін 


тербелістерді оқып үйрену.   

ЭМК-19 Айнымалы токты қолданып еріксіз  тербелістерді 

Ә. 3 


 

 

оқып үйрену.  ЭМК-20  Айнымалы  ток  қуатын  өлшеу  және  қуат 

коэффициентін өлшеу.  

 

ЭМК-21 Математикалық маятник көмегімен гармоникалық тербелістерді оқып үйрену.   

ЭМК-22 Маятниктің еркін тербелісін оқып үйрену. 

(8 сағат). 

 ОТТ-1  Ньютон  сақиналарының  көмегімен      линзаның қисықтық радиусын анықтау.  

ОТТ-2 Лазер сәулесінің толқын ұзындығын анықтау.  

ОТТ-3  Тар  саңылаудағы  жарық  дифракциясын  оқып 

үйрену.  

ОТТ-4  Дифракциялық  тордан  дифракцияланған  жарықты 

зерттеу.  

ОТТ - 5 Ганиометр көмегімен шыны призма дисперсиясын 

анықтау.  

ОТТ-6 Малюс заңын тексеру.  ( 6 сағат). 

Ә.5 
Кванттық физика және атом физикасы: 

ОТТ-8  Фотоэлемент сипаттамаларын зерттеу. 

ОТТ-9 Стефан-Больцман тұрақтысын анықтау .   

ОТТ-10. Стефан-Больцман заңын тексеру. 

ОТТ-11  Жұтылу  спектрі  бойынша  Планк  тұрақтысын 

анықтау.  

ОТТ-12 Мыс ионының  дифракциясын бақылау. ( 6 сағат). 

Ә. 4 


 Қатты  дене,  атом  ядросы  және  элементар  бөлшектер физикасы:   

ОТТ-13 Жартылай өткізгішті диод жұмысын оқып үйрену.  

ОТТ-14 Жартылай өткізгіштердің  фотоөткізгіштігін оқып 

үйрену.  

ОТТ-15 

Жартылай өткізгіштердің 

кедергілерінің 

температураға  тәуелділігін  зерттеу  және  қоспалы 

жартылай өткізгіштердің активация энергиясын анықтау. 

  ( 6 сағат). 

Ә. 4 


Ескерту:  екі-үш  студенттерден  тұратын  студенттер  бригадасы  берілген  тарау 

бойынша,  зертханалық  жұмыстарды  орындау    сызбасына  сәйкес  өздерінің 

нұсқасы  бойынша  (бөлінген  сағат  санына  байланысты)  бір  немесе  бірнеше  екі 

сағаттық зертханалық жұмыстарды орындайды.  

4.2.2 Машықтандару сабақтарының тақырыптары (15 сағ.) 

Тақыр


ып № 

Тақырыбы  

Пайдалан

ылған 


әдебиетте

р номері Электромагниттік  индукция  құбылысы.  Фарадей-

Максвелл  заңдары.  Өзіндік  және  өзара  индукция. 

 Ә. 


7,13,14, 

 

 

Индуктивтілік  және  өзара  индуктивтілік.  Олардың физикалық  мағыналары.  Электр  тізбегін  тұйықтау  және 

ажырату  экстратоктары.  Магнит  өрісінің  энергиясы 

және  тығыздығы.  Құйынды  электр  өрісі.    Ығысу  тогы. 

Құйынды  электр  өрісі.  Максвелл  теңдеулер  жүйесі(  2 

сағат). 

15,16,17, 

20,22,26 

 Еркін гармоникалық тербелістер    Еркін  гармоникалық  тербелістердің  дифференциалды 

теңдеулері.    Гармоникалық  осцилляторлар:  физикалық 

және  математикалық  маятниктер,  тербелмелі  контур.  

Гармоникалық  тербелістерді  графикалық  кескіндеу. 

*Векторлық  диаграмма  әдісі.    Бағыттас  және  өзара 

перпендикуляр тербелістерді қосу. Соғулар. ( 2 сағат). 

Ә. 

7,13,14, 15,16,17, 

20,22,26 Өшетін және еріксіз тербелістер.  Тербеліс энергиясы 

 Өшетін және еріксіз тербелістердің теңдеулері. 

Амплитуда,  Өшу  коэффициенті,  өшудің  логарифмдік 

декременті,  сапалылық.    Резонанс.  Резонанстық 

қисықтар.  Гармоникалық  тербелістер  энергиясы(  2 

сағат).


 

Ә. 


7,13,14, 

15,16,17, 

20,22,26 

  

 

  

Серпінді  толқындар.  Электромагнитті  толқындар 

және оның сипаттамалары  

Серпінді толқындар және оның сипаттамалары. 

Серпінді  толқындардың  энергиясы  және  энергия 

тығыздығы. 

Умов 

векторы. Электромагнитті 

толқындардың  энергиясы  және  энергия  тығыздығы. 

Пойтинг векторы. ( 2 сағат). 

Ә. 


7,13,14, 

15,16,17, 

20,22,26 Сәуле  шығарудың  кванттық  қасиеттері.  Жылулық сәуле шығару. Комптон эффектісі 

Жылулық  сәуле  шығару  және  оның  сипаттамалары.  

Абсолют қара дене, оның моделі. 

Абсолют  қара  дененің  сәуле  шығару  заңдары.  Планк 

формуласы  және  гипотеза.  Фотондар.  фотон  энергиясы 

және импульсі. Комптон эффектісі. ( 2 сағат). 

Ә. 

7,13,14, 15,16,17, 

20,22,26 Де 

Бройль 

толқындары. 

Гейзенбергтің 

анықталмағандық қатынасы. Шредингер теңдеуі 

Микробөлшектердің  толқындық  қасиеттері.  Де  Бройль 

гипотезасы 

және 


формуласы. 

Гейзенбергтің 

анықталмағандық қатынасы. Толқындық функция, оның 

статистикалық мағынасы. Шредингер стационар теңдеуі. 

*Бір  өлшемді  төрт  бұрышты  «потенциал  шұңқырдағы» 

бөлшек. ( 2 сағат). 

Ә. 

7,13,14, 15,16,17, 

20,22,26 

 Кванттық  статистика  элементтері  және  қатты денелер физикасы. Ядро физикасы 

Кванттық статистика туралы түсінік. Таралу функциясы. 

Ферми  –  Дирак  және  Бозе-Эйнштейн  кванттық 

Ә. 


7,13,14, 

15,16,17, 

20,22,26 


 

 

статистикалары.  Бозондар  және  фермиондар.  Жартылай өткізгіштердің  меншікті  және  қоспалық  өткізгіштігі. 

Радиоактивтілік. 

Радиоактивті 

ыдырау 


түрлері. 

Радиоактивті ыдырау заңы ( 3 сағат). 4.3 Өздік жұмыс тапсырмалары: 

Пән  бойынша  [1]    әдістемелік  нұсқауларға  сәйкес  төмендегі  тақырыптар 

бойынша үш есептеу - сызба жұмыстары орындалады: 

ЕСЖ № 1 «Электромагниттік индукция. Максвелл теңдеулері»; 

ЕСЖ  № 2 «Тербелістер мен толқындар»;  

ЕСЖ № 3 «Жылулық сәуле шығару және кванттық физика». 

 

ЕСЖ беру және қабылдау кестелері деканат пен кафедраның хабарландыру тақталарына ілінеді.  

 

4.4 СӨЖ тақырыптары (75 сағ.) 

4.4.1 Автотербелістер. 

4.4.2  Доплер эффектісі. Дыбыс. Ультрадыбыс. 

4.4.3 Оптикалық аспаптар. Фотометрия. 

4.4.4  Интерферометрлер.Галография. 

4.4.5


 

Жарық полризациясы. Поляризацияланған жарықты алу әдістері. 

         4.4.6 Франк және Герц тәжерибелері.  

         4.4.7. Асқын өткізгіштік құбылысы.Джозефсон эффектісі.  

         4.4.8 Кванттық электроника элементтері. Тосын  және еріксіз сәуле шығару. 

Лазерлер. 

        4.4.9  Кіші  өлшемді  денелер  физикасы-нанотехнологияның  ілгері  негізі. 

Кванттық нүкте,  кванттық қабат, кванттық өткізгіш, кванттық шұңқыр. 

         4.4.10  Ядролық  бөліну  реакциялары.  Бөлінудің  тізбекті  реакциялары. 

Ядролық реактор . Синтездеу реакциясы. Энергия көздерінің  мәселелері. 

 

         4.4.11 

Қазіргі  физика  мен  астрофизиканың  өзекті  мәселелері  жөнінде 

түсінік. 

 

5 Аралық және қорытынды бақылау сұрақтары 

Электромагнитті индукция құбылыстары. Максвелл теңдеулері 

1.Электромагнитті индукцияның негзгі заңдары. Ленц ережесі.  

2.Өздік және өзара индукция құбылыстары. Ұзын соленоид  

индуктивтілігі. Өзара индукция коэффициенті.  

4.Токтың  магнит  энергиясы.  Магнит  өрісінің  энергиясының  көлемдік 

тығыздығы. 

5.  Электромагниттік  индукция  құбылысының      Максвелдік  және 

Фарадейлік тұжырымдаулары. Ығысу тогы.  

6.Максвелл 

теңдеулер  жүйесі.  Электр  және  магнит  өрістерінің 

салыстырмалылығы. Векторлық және скалярлық потенциалдар. 

Тербелістер мен толқындар  

7.Гармоникалық тербелістердің жалпы сипаттамалары. Автотербелістер. 

8. 

Гармоникалық  осцилляторлар.  Серіппедегі  жүктің  тербелісі, математикалық және физикалық маятниктер.  

 

 

9. Электромагнитті тербелістер.Тербелмелі контур. 10.Тербелістерді қосу. Векторлық диаграмма.  

11.Еркін  өшетін  тербелістер  Өшу  коэффициенті.  Өшудің  логарифмдік 

декременті. 

12.  Синусоидалық  күштердің  әсерінен  болатын  еріксіз  механикалық  және 

электр тербелістері. Еріксіз тербеліс. Еріксіз тербеліс фазасы және амплитудасы. 

Резонанс. 

13. Айнымалы электр тогы. Айнымалы ток үшін Ом заңы. Ток пен кернеу  

Резонанысы 

14.Серпінді  толқындар.  Толқындық  қозғалыстың  негізгі  сипаттамалары. 

Толқын  теңдеуі.  Қума  және  тұрғын  толқындар.  Фазалық  жылдамдық.  15. 

Электромагнитті  толқын  қасиеттері.  Энергия  және  энергияның  тығыздығы. 

Пойнтинг векторы.  

15.Дипольдің сәуле шығаруы. 

16. Доплер эффектісі. Дыбыс. Ультрадыбыс.  Сәулелік(геометриялық) оптиканың негізгі заңдары 

17.Шағылу және сыну заңдары.Толық шағылу құбылысы. 

18.Толқындық 

түйдек.  Жарықтың  топтық  жылдамдығы.  Жарық  

толқындарының интерференциясы. Уақыттық және кеңістіктік когеренттілік.   

19.Гюйгенс-Френель  принципі.  Френель  дифракциясы.  Фроунгофер 

дифракциясы. Бір немесе көп саңылаудағы дифракция. 

20. Оптикалық аспаптар. Фотометрия. 

21. Интерферометрлер.Галография. 

22. Спектрлік жіктелу.Заттағы жарықтың таралуы.  Жарық дисперсиясы. 

23.  Жарық  полризациясы

Поляризацияланған  жарықты  алу  әдістері.  

Жарықтың жұтылуы. 

 

Кванттық физика және атом физикасы  

24.Абсолют  қара  дененің  сәуле  шығару  мәселелері.  Кванттық  гипотеза 

және Планктың формуласы. 

25.  Фотондар.  Жарық  кванттарының  импульсі  мен  энергиясы.  Комптон 

эффекті.  

26.


 

Франк және Герц тәжерибелері. Фотоэффект. Фотоэфект заңдары. 

27. Де Бройл гипотезасы және оның эксперименталды расталуы.  

28.Микробөлшектердің 

толқындық  қасиеттері  және  Гейзенбергтің 

анықталмағандық  қатынасы.Толқындық  функция  және  оның  статистикалық 

мағынасы 

29.Сутегі  атомы  үшін  Шредингер  теңдеуі.  Сутегіге  ұқсас  атомдар. 

Энергияның деңгейлері. Кеңістіктік квантталу. Паули принципі. 

30.Күрделі  атомдағы  электрондық  деңгейлердің  құрылымы.  Сутегі 

молекуласы.  Ионды  және  ковалентті  байланыстар.Екі  атомдық  молекуланың 

электрондық термдері.  

          31. Кванттық электроника элементтері. Тосын  және еріксіз сәуле шығару. 

Лазерлер. 

          32.Фазалық  кеңістік.  Элементар  ұяшық.    Күйлердің  тығыздығы.  Нерст 

теоремасы және оның салдыры.   

 

           33.Ферми – Дирак және Бозе-Эйнштейн кванттық статистикалары туралы түсінік. Квазибөлшектер. Олардың анықтамасы және түрлері.  

           34.Металдың 

электр 

өткізгіштігі. Токты 

тасымалдаушы 

квази 

бөлшектер.Ферми деңгейі. Ферми беті.  35.    Құрылымдық    кристаллографияның  элементтері.  Кристалдық 

құрылымдық зерттеу әдістері.  Кристалдық торлардың жылу сыйымдылығы. 

36.  Фонондық  газ.  Кристалдың  жылу  өткізгішіндегі  өлшемдік  эффект. 

37.Аймақтық теориядағы металдар, өткізгіштер мен жартылай  

өткізгіштер. 

38.  Жартылай  өткізгіштер.  Кемтіктік  өткізгіштік  түсінігі.  Қоспалы    және 

меншікті жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі.  

39.Ферромагнетиктер қасиетінің кванттық түсінігі.  Әсерлермен алмасу.

  

40

.Асқын өткізгіштік құбылысы.Джозефсон эффектісі. 

          41.  Кіші  өлшемді  денелер  физикасы-нанотехнологияның  ілгері  негізі. 

Кванттық нүкте,  кванттық қабат, кванттық өткізгіш, кванттық шұңқыр. 

42.Атом  ядросының  құрылысы.  Ядролық  күштер.  Ядролық  күштердің 

алмасу сипаты. Ядро моделі.  

43.  Альфа-,  бета-,  гамма-  сәуле  шығаруының  пайда  болуы  мен 

заңдылықтары. Ядролық реакциялар. 

  

44. Атом 

ядроларының 

радиоактивті 

айналуы.Радиоактивтілік. 

Радиоактивті ыдырау заңы

.  


45.  Ядролық  бөліну  реакциялары.  Бөлінудің  тізбекті  реакциялары. 

Ядролық реактор . Синтездеу реакциясы. Энергия көздерінің  мәселелері

 

46.


 

Лептондар,  адрондар.  Кварктар.  Күшті,  әлсіз,  электромагнитті, 

гравитациялық байланыстар. 

47. Қазіргі физика мен астрофизиканың өзекті мәселелері жөнінде түсінік.   

6 Студенттердің баға деңгейі жөнінде ақпараттар 

6.1 Бағалау жүйесі 

   Сіздің  білім  деңгейіңіз  оқудың  кедиттік    технологиясында  қабылданған 

бағдарламасы  бойынша  қорытынды  бағалар  шкаласына  сәйкес  бағаланады  (1 

кесте).  

1 кесте 

Баға 

Балдың 

сандық 

эквиваленттері 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы түрі 

А 

4,0 


95-100 

Үздік 


А- 

3,67 


90-94 

Үздік 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

3,0 


80-84 

Жақсы 


В- 

2,67 


75-79 

Жақсы 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық.  С 

2,0 


65-59 

Қанағаттанарлық. С- 

1,67 


60-64 

Қанағаттанарлық. Д+ 

1,33 


55-59 

Қанағаттанарлық.  

 

Д- 

1,0 

50-54 


Қанағаттанарлық. 

0-49 Қанағаттанарлықсыз 

Рұқсат  рейтингісінің  бағасы    семестр  бойына  жинақталады  және  оқу 

жұмысының барлық түрлері мен аралық бақылауды қамтиды. Жұмыстардың әр 

түрі 100 баллдық шкаламен  бағаланады және 2-ші кестеге сәйкес коэфициенттік 

деңгей рұқсаты ағымдағы бақылаудың орташа бағасына қосылады. 

 

2 кесте. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы. Параметрлер 

Коэффициент салмағы 

Дәрістік сабақтарға қатысу 

0,05  


СӨЖ 

0,10 


Машықтандыру сабақтарындағы жұмыс 

0,25 


ЕСЖ қорғау 

0,35 


Зертханалық жұмыстар 

0,25 


Жіберілу рейтингінің қорытындысы (ЖД) 

1,00 


 

Аралық  бақылау  (АБ)  семестрде  екі  рет  өткізіледі  (Б1  және  Б2)  және  әр 

қайсысы оқытушымен 100 балдық шкаласымен бағаланады. . 

 

Бақылау рұқсаттамасы PLATONUS ақпараттық жүйесімен есептеледі: БР=(Б1+Б2)/2*0,2+Ор*0,8 

Қорытынды баға келесідей шығарылады  

Қ=0,6БР+0,4Е, 

Е – емтихандықбағаның сандық баламасы. 

 

6.2 Балл қойылу саясаты 

 

 Ең  жоғарғы  бағалар  жұмыстың  сапасына  және  орындалуына  қарап қойылады.  Бағалау  баллдары  практикалық  және  дәрістік  сабақтарына  қатысу 

күндерімен, оқып-тану іс-әрекеттеріндегі белсенділіктерімен есептелінеді.  

ЕСЖ орындау кезінде бағалау баллдары А,В және С деңгейлерге бөлінеді. 

Бұл деңгейлердің ең үлкен баллдары А деңгейі үшін-78%, В деңгейі үшін– 88%, 

С деңгейі үшін– 100%. 

 

 6.3 Білім алушылардың оқу орындарының баға аударымдары 

ҚР-


ғы  оқитындардың  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік  әріптік 

жүйесіне  ECTS  (Кредиттерді  жинақтау  жәнетрансферттің  (ауыстырудың)  

Европалық  жүйесі)  бойынша      бағаларды  ауыстыру  және  кері  орындау  3  -  4 

кестелерге сәйкес жүргізіледі.   

 

 

  

 

  

 

 

  

3-кесте.ҚР  оқитын  оқу  жетістіктерінің  бағалаудың  баллдық-рейтингтік  әріптік 

жүйесі  ECTS  бойынша   бағаларды ауыстыру 

 

 ECTS 

бойынша 

бағалар 

Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдарды 

сандық 

эквивалент

і 

 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

А 

А 

4,0 100 

Үздік 


В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

4-кесте.Балды  –ретингтік  әріптікҚР  баға    жүйесіне  сәйкесECTS    бойынша 

бағалар 


Әріптік 

жүйедегі 

бағалар 

Балдың 

сандық 

эквиваленті 

 

Пайыздық 

мазмұны 

Бағаның бұрынғы 

түрі 

 ECTS 

бойынша 

баға 

А 

4,0 95-100 

Үздік 


А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

7 Курс саясаты: 

- сабақты жібермеу және сабаққа кешікпеу; 

- машықтандыру және зертханалық сабақтарға дайындалу;  

-мұғалімнің ұсынған дәрісін мұқият тыңдау; 

-белгілі себептермен жіберілген зертханалық сабақтарды өтеу; 

(деканаттан және рұқсат қағазы болған жағдайда; 

- кестеге сәйкес есептеу сызбалық жұмыстарды орындау және тапсыру; 

- үйде және кітапханаларда өздігінен дайындалу. 8 Академиялық этикалардың нормалары: 

- ұқыптылық; 

- тәрбиелілік; 


 

 

- қайырымдылық; - турашылдық; 

- жауаптылық; 

- аудиторияда жұмыс жасалғанда телефон өшірілуі керек. 

 

Қайшылықтар  туындаған  жағдайларда  оқу  тобында  оқытушымен  немесе эдвайзермен,  күрделі  жағдайда  деканат  қызметкерлерімен  ашық  талқылану 

қажет.  


 

9.

 

Әдебиеттер тізімі Негізгі: 

1. Мажитова Л.Х., Ахметкалиев Р.Б.,      Наурызбаева Г.Қ.– Физика 2:   

5В070200 – Автоматтандыру  және басқару  мамандығында оқитын  студенттер 

үшін есептеу-сызба жұмыстарды орындауға арналған  әдістемелік нұсқаулар.-

Алматы: АЭжБУ, 2013.- 26 б.  

2. Электромагнетизм. Зертханалық жұмыстарды орындауға  арналған  

әдістемелік нұсқаулар (Барлық мамандық пен барлық оқу түріне  арналған) Т.С. 

Байпақбаев, Л.В. Завадская, Л.Х. Мажитова, Л.А. Тонконогая. - Алматы: 

АЭЖБИ, 2008.- 35 б. 

 

3.  Тербелістер.  Оқытудың  барлық  бөлімінің    және  барлық  мамандық студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  өдістемелік 

нұсқау. - Алматы: АЭжБУ, 2015 

 

4. Кванттық физика. Оқытудың барлық бөлімінің  және барлық мамандық студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  өдістемелік 

нұсқау. - Алматы: АЭжБУ,2015. 

 

5. Толқындық оптика. Оқытудың барлық бөлімінің  және барлық мамандық студенттері  үшін  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістемелік 

нұсқау. - Алматы: АИЭС, 2008. 

6.  Физика 2. Дәрістер конспектісі. Л.Х. Мажитова., Р.Н. Сыздықова., Г.Н. 

Наурызбаква. Алматы: АЭжБУ, 2015 ж.- 59 б. 

7.Байпакбаев Т.С., Карсыбаев М.Ш. Жалпы физика курсы есептер жинағы. 

–Алматы.: АЭжБУ, 2014. 

8. Трофимов Т.И. Физика курсы. – М.: Академия., 2006 

9.  Қойшыбаев  Н.  Физика.Оқу  құралы.  Т.2:  Электродинамика  негіздері. 

Тербелістер мен толқындар.Оптика. Кванттық және атом ядросы.-А, 2001 

10. Қойшыбаев Н.Физика Т.4. Оптика. Ядро. Атом. Элементар бөлшектер.-

А,,2006 

11.  Савельев  И.В.  Курс  общей  физики:  5  кн..  Квантовая  оптика.  Атомная 

физика.  Физика  твердого  тела.  Физика  атомного  ядра  и  элементарных  частиц/ 

И.В. Савельев -М:АСТ Астель,.2005.-368с. 

12. Детлаф А.А.,Курс физики. -М. :  Высш. шк., 2002 

13.Трофимова  Т.И.  Физика  в  таблицах  и  формулах/  Т.И.  Трофимова.-М: 

ДРОФА, 2004.-430с.  

14.  Трофимов  Т.И.  Курс  физики  с  примерами  решения  задач.Т.2  –  М.: 

Конрус., 2010 


 

 

15.  Иродов  И.Е.  Задачи  по    общей  физики/  Иродов  И.Е.-М: Бином.Лаборотория знаний,2012.-416с. 

16.Трофимова  Т.И.  Сборник  задач  по    курсу  физики  для  вузов/    Т.И. 

Трофимова.-М: Ониск 21 век,2005.-384с. 

17.Волькенштейн  В.С.  Жалпы  физика  курсының  есептер  жинағы.  –

Алматы.: Нур-принт, 2012. 

18. Жұманов К.Б. Атомдық физика негіздері. .-Алматы, 2000 

 

Қосымша: 

19 Явровский Б., Пинский А.,Основы физики., Учебник., Т.2.М:2000  

 

20. Чертов А.Г., Воробьев А.А. Задачник по физике.- М.: Высш. шк. , 2006 21.Иродов И.Е. Кванттық физика. Негізгі заңдар.А., 2012 

22.Трофимова  Т.И.  Физика  курсы  бойынша  шешулері  қоса  берілген 

есептер жинағы.-М: Жоғарғы мектеп, 2010 

23.  Савельев  И.В.  Сборник  вопросов  и  задач  по    общей  физики/  И.В. 

Савельев -М: АСТ.2004.-472с. 

24.Лазовский    В.Н.Курс  физики:    Т.2  ./  В.Н.  Лазовский  –Лань.-СПб;М: 

Краснодар,2007. 

25.Грабовский  Р.И.  Курс  физики./  Р.И.  Грабовский:  Лань.-СПб;М: 

Краснодар,2004.-607с. 

26.  Гладков  Л.Л.  и  др.Физика  практикум  по  решению  задач.-СПб:  Лань-

2014 

 

  

 

 

  

Каталог: menu left -> student -> sillabus -> tef -> 2017 -> tf kz
tf kz -> Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды
2017 -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
2017 -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 г. 5В070200 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығының
2017 -> Өнеркәсіптік жылуэнергетика кафедрасы
tf kz -> Жэф деканы М. У. Зияханов 2016 ж
tf kz ->  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
tf kz -> Кафедрасының аға оқытушысы Далелханқызы А. құрастырды


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет