Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшінжүктеу 14.25 Mb.
Pdf просмотр
бет1/12
Дата06.03.2017
өлшемі14.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

БАСПАСӨЗ – 2016

«Ана тіліне» жазылыңыз, ағайын!ҚАЗПОШТА

Индекс


Мерзімі

Алматы


Аймақ/қала

Аудан/ауылЖеке жазылушылар үшін

65367

1 жылға


3083,04

3274,80


3427,68

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367

1 жылға


5991,84

6183,60


6336,48

www.anatili.kz

e-mail: anatili_gazetі@mail.ru

www.twitter.com/anatilikz

www.facebook.com/anatilikaz

Табалдырықтан аттаған 

биылғы жыл да айтулы 

оқиғаларға толы. Солардың 

бірі – қазақтың ардақты 

перзенті, қоғам және мемлекет 

қайраткері, ұлт-азаттық және 

Алаш қозғалысының жетекшісі, 

Алашорда автономиялы 

үкіметінің төрағасы, 

көсемсөзші, ғалым, аудармашы 

Әлихан Нұрмұхамедұлы 

Бөкейханның туғанына 150 

жыл толуы. 

Кеудемізді кернеген үлкен 

қуаныш –Алаш ардақтысының 

мерейтойы тек өз елімізде ғана 

емес, ЮНЕСКО аясында атап 

өтілетіндігі. Халықаралық ұйым 

кезекті 38-сессиясында осындай 

шешім қабылдады. Олай 

болса үстіміздегі жылды бір 

жағынан Әлихан жылы десек те 

қателеспеспіз. Міне, сондықтан 

да ұлтымыздың дара тұлғасына 

қатысты көңілге түйгенімізді 

оқырманмен бөлісуді парыз 

санаймыз. Өйткені Ә.Бөкейхан 

жайлы қанша айтсақ та, қанша 

жазсақ та артық етпейді. 

Себебі қайраткер өмірі – нағыз 

мемлекетшілдіктің, ұлтқа 

қызмет етудің айқын үлгісі. Бұл 

ретте ұлы күрескердің мына 

сөздерінен-ақ көп жайтты 

аңғарар едік: «Тірі болсам, хан 

баласында қазақтың хақысы 

бар еді, қазаққа қызмет қылмай 

қоймаймын». 

6-7

5-бет

11-бет

4-бет

Төрт түліктің 

төл атаулары

Қысқы спортта 

қазақ баласы 

неге аз?

Әлемдік 

өркениетке лайық 

бастама

ЗАМАНХАТ


АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

пары – қазақстандық арманға бас-

тайтын жол» атты бағдарламалық 

мақаласында біліктілікті к теру 

мәселесін де с з етті. Біліктілікті 

к теру – білім сапасын арттырудың 

басты негізі. Қарапайым жұмыс-

шыдан басталған еңбек тәжірибесі 

кәсіби түрде әрі қарай жоғарылап, 

т а ң д а ғ а н   м а м а н д ы ғ ы   б о й ы н -

ша қызмет саласында  суге зор 

құлшыныс береді.  рі қарапайым 

еңбек адамды шыңдап,  мірге де-

ген к зқарастары  згереді,  зіне 

қояр талаптары молаяды. Қажыр-

қайратыңды, жастық жігеріңді 

к рсетеді. Білімін к тере оты-

рып, к здеген мақсатына жетуіне, 

мүддеден шығуына жол к рсетеді. 

«Қазақстанның жас азаматта-

ры білімді, еңбекқор, бастамашыл 

болуы тиіс. Жұмыс пен сұранысы 

бар  ңірге батылдықпен барулары 

керек. Егер шеберліктің шыңына 

жете білсеңіздер – мамандықтың 

бәрі жақсы. Қазір техникалық 

м а м а н д ы қ т а р д ы ң ,   ғ ы л ы м   м е н 

инновацияның күні туған заман. 

Ерінбей еңбек еткен адамның  мір 

сапасы озады, тұрмысы жақсы бола-

ды. Ең ақыры бүгінгі жасап жатқан 

жақсылықтарымыздың барлығы – 

жастар болашағы үшін» деді  Елбасы 

Н . Н а з а р б а е в   « Қ а з а қ с т а н   ж а ң а 

жаһан

 

дық нақты ахуалда:  сім, ре-формалар, даму» атты Жолдауында.  

 Тегін білім – ұлтқа жанашырлық. 

Білім мен ғылым, оның артында 

ұлттың тағдыры тұрғандығын аңғару 

қиын емес. Мемлекет оқу шығынын 

з мойнына алып отырған тұста 

осы мүмкіндіктерді пайдаланып, 

қажетімізге жаратқанымыз ж н. 

...Былтыр жазда туған ауылы-

ма бардым. Ш п шабу науқаны 

к е з і   е д і .   С о н д а   б а й қ а ғ а н ы м , 

қарапайым тракторшы сұранысқа 

ие. Тіпті ш пті жауынның астын-

Мамандықтың бәрі жақсы

да қалдырмай, уақытында жинап 

үлгеру үшін к рші ауылдан трак-

торшыны жалдап, сұраған ақшасын 

т леп жүргендер жетерлік. Міне, 

к рдіңіз бе, білікті маман қай кезде 

де жұмыссыз қалмайды. 

Ендеше, халыққа үміт отын 

жаққан жаңалықтың елге берері 

к п болсын. «Білекті бірді жығар, 

б і л і м д і   м ы ң д ы   ж ы ғ а р »   д е г е н 

халық нақылына сүйене отырып, 

жас ұрпақты еңбексүйгіштікке, 

салауаттылыққа, жетістікке жетуге 

ұмтылдырып,  мірге құштар лық-

тарын арттырып, жаңа идеяла-

р ы м ы з д ы   ж ү з е г е   а с ы р у ғ а   б е л 

шеше кірісейік. Мемлекетіміздің 

с і п - р к е н д е у і   ж о л ы н д а   ж а ң а 

кәсіпорындар мен инновациялық 

жобалар үшін қажет мамандары-

мыз молайып, еңбегіміз  німді 

болсын. Жастарымыздың сапалы 

білім алып, саналы ұрпақ  сетініне, 

ұлтын, елін сүйетін патриоттар 

қалыптасатынына сенім мол.  

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

БЕТ ҚАТТАЛЫП ЖАТҚАНДА:

ТІЛГЕ КӨЗҚАРАС – ЕЛГЕ КӨЗҚАРАС

 Қорқыт Ата атындағы Қы-

зыл орда мемлекеттік уни верси-

тетінің Студенттер сарайын да «Қа-

зақстандықтарды ұлы мұ ра тына 

жеткізетін бағдарлама» атты дөң-

гелек үстел болып өтті.

 Алматыда ҚР Ұлттық кітап ха-

на  сында  халықаралық  журналист, 

публицист, Абай атындағы Қазақ 

ұ л т т ы қ   п е д а г о г и к а л ы қ   у н и -

верситетінің профессоры Досан 

Баймол  даның  «Еуропадағы  қазақ-

тар» және «Польша күнделігі» атты 

екі кітабының тұсауы кесілді.

 Елорда мектептерінде тех-

никалық мамандықтарға оқыту 

жобасы іске қосылды.

 Жамбыл облысында Қа зақ-

стан Тәуелсіздігінің 25 жыл ды ғына 

арналған «Үлкен ел – үл кен от

 

басы» 

республикалық ша расы басталды.

 Алматыда қалалық №33 

ем ханада  жеке меншік  аллер го-

орталық ашылды.

  О р а л   қ а л а с ы н д а ғ ы   о б -

лыстық жоғары спорт шеберлігі 

мектебінің залында жасөс-

пірім қыздар арасын-

д а   в о л е й б о л д а н   Қ Р 

қысқы чемпионаты өз 

мәресіне жетті.

БІРТҮЙЕР


3

2017 жылдан бастап кәсіптік-техникалық білім беру орындарын-

да жұмысшы мамандықтары мемлекет есебінен тегін оқытылмақ. 

Бұл білім саласындағы жағымды жаңалық. Бұған дейін ақылы оқу 

орындарына түсуге қаражаты болмай, грантқа іліге алмай, белгілі бір 

мамандық иесі атана алмай жұмыссыз қалғандарға, сол олқылықтың 

орнын толтыруға мол мүмкіндік беріліп отыр. 

МӘДЕНИЕТ


Орта мектепті бітіре салысы-

мен, бірден тегін оқуға құжатын 

тапсырып, аспазшы, шаштаразшы, 

құрылысшы, дәнекерлеуші, автоме-

ханик немесе электр мамандықтарын 

игеріп, дип ломды маман болып 

шыға келеді.  рі қарай жоғары білім 

алып, оқуын жалғастыруға, болмаса 

кәсіптің к зін тауып жеке кәсіпкер 

атануға құқы бар. Қазір жұмысшы 

мамандықтарына мұрнын шүйіріп 

қарайтындар да кездесіп қалатыны 

жасырын емес. Бірақ бүгінгі қоғамда 

дәл осы мамандықтар үлкен сұраныс 

тудырып отыр. Демек, сұраныс бар 

жерде ұсыныс болуы заңдылық. 

Яғни еңбекпен тапқан нанның 

тәттілігін түсінетін, еңбек адамын 

бағалайтын заман келді. 

Оның үстіне Елбасы «Ұлт Жос-Астанадағы Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті музейіне Ақмола облысының символдық 

«Тарихи сандығы» табыс етілді. 

Бұл шара Мәдениет және спорт министрлігі мен 

облыс әкімдігінің қолдауымен, Қазақ хандығының 

550 жылдығына арналған «Ғасырлар аманаты» 

республикалық науқаны шеңберінде жүзеге асырылды. 

Облыстық мәдениет басқармасының басшысы Сәуле 

Бурбаева бұл тағылымды іс жыл бойы атқарылған 

үлкен жұмыстың қорытындысы екендігін атап  тті. 

Мерекелік жылдың маусым айында К кшетауда 

халықаралық музей фестивалі  ткізілді. Онда Ита-

лия, Венгрия, Ресей ғалымдарының қатысуымен 

«Музейлер жәдігерлеріндегі қазақ хандығының та-

рихы» аталатын ғылыми-практикалық конференция 

ұйымдастырылды.

«Тарихи сандық» табыс етілді

«ЭКСПО – 2017» 

қай тілде сөйлейді?

2017 жылы Астанада ЭКСПО халықаралық 

көрмесі өтетіні белгілі. Бүгінде ауқымды шараға 

дайындық жұмыстары қызу жүргізілуде. Бұған 

дейін Елбасының қатысуымен Үкіметтің бірнеше 

отырысы өтіп, барлық мәселелер бірнеше рет 

егжей-тегжейлі пысықталған болатын. 

Еліміз 2012 жылы ЭКСПО шарасын өткізу 

мәртебесін жеңіп алған кезде Елбасы Қазақстан 

халқына арнаған Үндеуінде «ЭКСПО – 2017» 

көрмесін Астанада өткізу туралы шешім тарихи 

оқиға болып саналатынын айтып, «ЭКСПО – 

2017 тарихымыздың тағы бір алтын парағы 

деп бағалаған еді. «Енді алдымызда «ЭКСПО– 

2017» көрмесін лайықты деңгейде өткізу 

міндеті тұрғанын, бұл еліміз үшін сын ғана емес, 

жасампаз әлеуетімізді ашуға мүмкіндік беретінін 

атап өтті. «Астанада «ЭКСПО» көрмесін өткізу 

республикамыздың инновациялық дамуына 

серпін береді» деді Елбасы.

№2 (1312) 

14 – 20 қаңтар

2016 жыл


1 9 9 0   ж ы л ғ ы 

н а у р ы з д ы ң   2 2 - с i н е н 

б а с т а п   ш ы ғ а д ы

Сөзi жоғалған 

жұрттың 

өзi де жоғалады

«

...АЗА

А  ЫЗМЕТ 

ЫЛМАЙ  ОЙМАЙМЫН»

Қырағы, қия жазбас, 

сұңқарым-ай!..

Ешкімнің Әлиханға 

бар ма сөзі...

 Сұлтанмахмұт ТОРАЙҒЫРОВ

( лиханға)

Ахмет БАЙТҰРСЫНҰЛЫ 

Қырағы, қия жазбас, сұңқарым-ай!

Қажымас қашық жолға, тұлпарым-ай!

Үйілген  лексені  рге сүйреп, 

Шығармақ қыр басына, іңкәрім-ай!

Жарқырап жақсылықтың таңы атпай тұр, 

Түнерген т бемізден бұлт арылмай.

К к етті, к н терілі, к ніп қалған

Сықса да шыдай беру – жұрт жарылмай.

Кім біліп, ер еңбегін сезіп жатыр?

Кім шыдап, жолдастыққа т зіп жатыр? 

Сасық ми, салқын жүрек санасыздар 

Алаңсыз ақ малтасын езіп жатыр.

Сынайтын, жақсы менен жаманды  лшеп,

Құлдықтың қолдарында кезі жатыр.

Кешегі кеңшілікте керек қылған 

Бостандық болмаған соң безіп жатыр.

Айтқанмен таусылар ма оны-мұны?

Талайдың таңдамалы түпкі сыры: 

Жанасқан шын к ңілмен жақындық аз — 

К бінің іші салқын, сырты-ақ жылы.

Ақшаға абыройын, арын сатып, 

Азған жұрт, адамшылық қалмай сыны. 

Жаны ашып, жақын үшін қайғырар ма,

Жаны – мал, жақыны – мал, малдың құлы?!

Ешкімнің  лиханға бар ма с зі,

Демейді қандай қазақ оны  оң к зі. 

Семей тұрсын, жеті облыс бар қазақтан, 

Талассыз жеке-дара тұр ғой  зі. 

Елі үшін құрбандыққа  жанын берген, 

Бит, бүрге, қандалаға қанын берген. 

Ұрадай сасық ауа, темірлі  үйде, 

Зарығып Алаш үшін бейнет к рген. 

Түймеге жарқылдаған алданбаған, 

Басқадай бір бас үшін жалданбаған. 

К ркейер қайткенде Алаш деген ойдан, 

Басқа ойды  мірінде малданбаған. 

Заманда басқан аяқ кейін кеткен, 

Жасымай Алашына қызмет еткен. 

Болса да қалың тұман, қараңғы түн, 

Туатын бақ жұлдызына к зі жеткен. 2

№2 (1312) 

14 – 20 қаңтар

2016 жыл


АНА ТІЛІ

Дағдарысты еңсеруге 

әлеуетіміз жетеді

Уақыт талабынан туындап отыр

ҚР Парламенті Мәжілісі депутаттарының Парламент Мәжілісі мен барлық деңгейдегі мәслихаттар 

депутаттарының кезектен тыс сайлауын өткізу туралы бастама көтерген

Ү Н Д Е У І

Кемел 

келешегімізге 

сенім

ПАРЛАМЕНТ

ЖИЫН

Елбасының «Ұлт Жоспары – қазақстандық арманға бастай-тын жол» атты бағдарламалық мақаласы әлемдік экономикалық, 

саяси ахуалдың күрделі жағдайында Мәңгілік Елдің асқақ 

асыл арманы мен айқын мұратын шыңдай түсіп, дүниежүзілік 

қоғамдастықта еліміздің мерейін үстем ететін тұғырнама. 

Елбасы «Нұр Отан» партиясының XVI съезінде с йлеген 

с зінде бес институттық реформаларға ерекше тоқталды. Бес 

инстиуттық реформаның мақсаты – елімізді әлемнің  ркендеген 

30 мемлекетінің қатарына енгізу. 2016 жылдың 1 қаңтарынан  

бастап бес институттық  реформаны жүзеге асыру бойынша 

«100 нақты қадам» Ұлт Жоспарын орындаудың практикалық  

кезеңі басталды. Ұлт Жоспары – еліміздің саяси, экономикалық 

және әлеуметтік, рухани кемелденуінің іргетасы. Бұл еліміздің 

ркениеттік және жалпы адамзаттық құндылықтарға құрметпен 

қарайтындығын дәлелдейді. Саяси мәдениет бұл қоғамдағы 

түрлі әлеуметтік, саяси, діни топтардың  зара келісімде және 

зара түсіністікте  мір сүріп бірлесе әрекет етуін білдіреді. 

лемнің кейбір елдерінде орын алған саяси текетірестер мен 

дінаралық және ұлтаралық кикілжіңдер бұл қоғамдағы азаматтық 

институттардың жетімсіздігінен туындап отырғаны жасырын емес. 

Елбасының Жарлығымен құрылған қоғамдық кеңестер қоғамның 

зін- зі реттеуі мен жергілікті  зін- зі басқару механизмін дамыту 

арқылы адам әлеуетін артырып, азаматтардың саяси мәдениеті мен 

шешім қабылдау үдерісіне қатысу мүмкіндігін кеңейтуге жол аша-

ды. Жаңғыртулар ж ніндегі ұлттық комиссия реформалардың шы-

найы іске асуының заңнамалық және ұйымдастыру тұрғысынан 

қамтамасыз етеді.

Мемлекет пен қоғамның гүлденуіне және  ркениеттік жол-

мен дамуына негіз болатын ел ішіндегі тұрақтылық, дінаралық 

келісім және ұлтаралық сыйластық қағидаттары – еліміздің сара 

саясатының жемісі.

Қазақстан халқы Ассамблеясы қызметі Мәңгілік Елдің эт-

ностарын бір ортақ арманға  ұйыстыруда. Ассамблея Ұлт Жос-

пары аясында этносаралық қатынас нығаюына негіз болатын 

барша қазақстандықтарды ортақ азаматтық бірегейлік  рухында 

біріктіретін тұғыр. Елбасы «мемлекет құрудың  жаңа белесінде 

ұлт біртектілігі мен біртұтастығын нығайтудағы біздің стратегия-

мызда қағидатты маңызды сәт бар. Біртектілік пен біртұтастық 

бойынша бүкіл жұмысты біз Қазақстан халқы Ассамблеясы айна-

ласында түзетін боламыз. Ол шешуші қағидат» деп мемлекет үшін 

тұтастық пен біртекті азаматтық ұстаным маңызды бұлжымас 

қағидат екендігін атап к рсетті.

ЕЛБАСЫ ЖƏНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

А

Апта айшықтары

пта айшықтары

А

А

пта айшықтарыпта айшықтары

  зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

8 (727) 394-41-30

ЕЛБАСЫ


ЖИЫН

БАЙЛАНЫС


БАСҚОСУ

ТАЛҚЫ


Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

Украина Президенті Петр Порошенкомен теле-

фон арқылы с йлесті. 

Украина Президенті Қазақстанға  зінің рес-

ми сапары кезіндегі жылы шырайлы қабылдау 

және келісс здер үшін алғыс айтты. Мемлекет 

басшылары сауданың баламалы жолдарын 

пайдаланудың жаңа жағдайындағы екіжақты 

ы н т ы м а қ т а с т ы қ т ы ң   з е к т і   м ә с е л е л е р і н 

талқылады. Сонымен қатар Украинаның 

оңтүстік-шығысындағы ахуал ж нінде пікір 

алмасты. Елбасы қақтығыс түйінін тарқату және Украина мен Ресей 

арасындағы шиеленісті шешу ісінде мәмілеге келуге шақырды.

Елбасы Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып 

Ердоғанға Ыстанбұл қаласында болған террорлық актіге байланысты 

к ңіл айту жеделхатын жолдады 

 Қазақстан Президенті жарылыс туралы хабарды зор күйзеліспен 

қабылдағанын атап  ткен. Елбасы қаза болғандардың туыстарына 

Қазақстан халқының және жеке  зінің атынан к ңіл айтты, сондай-ақ 

зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестігін білдірді. 

***


Мемлекет басшысы Германия Федералдық канцлері Ангела 

Меркельге Түркия Республикасының Ыстанбұл қаласында болған 

террорлық акт салдарынан неміс азаматтарының қаза табуына бай-

ланысты к ңіл айту жеделхатын жолдады. Жеделхатта қайғылы оқиға 

туралы хабарды Елбасының зор күйзеліспен қабылдағаны айтылған. 

Елбасы Қазақстан халқының және жеке  зінің атынан А.Меркельге, 

қаза болғандардың туыстары мен жақындарына, сондай-ақ бүкіл Гер-

мания халқына шын ниетпен к ңіл айтты. Мемлекеттік хатшы Гүлшара  бдіқалықова Еуропадағы қауіпсіздік 

және ынтымақтастық ұйымының Астанадағы бағдарламалар кеңсесі 

басшысы Наталия Заруднаның еліміздегі дипломатиялық қызметінің 

аяқталуына орай кездесу  ткізді.

Тараптар Қазақстан мен ЕҚЫҰ ынтымақтастығының қазіргі 

ахуалына және болашақ перспективаларына қатысты кең ауқымдағы 

мәселелерді талқылап,  ңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі 

зекті жайттар ж нінде пікір алмасты. Кездесу барысында Мемлекеттік 

хатшы Қазақстан мен ЕҚЫҰ ықпалдастығының тарихы бай екенін, 

соның ішінде еліміздің 2010 жылы осы ұйымға т рағалық еткенін, 

ЕҚЫҰ-ның соңғы саммитін Астанада ұйымдастырғанын және Астана 

декларациясының қабылданғанын атап  тті. 

Кездесу соңында Г. бдіқалықова ЕҚЫҰ кеңсесінің басшысы 

Н.Заруднаға ЕҚЫҰ-ның Астана қаласындағы бағдарламалар кеңсесін 

басқарған кезінде Қазақстан мен ЕҚЫҰ арасындағы диалог пен  зара 

түсіністікті нығайтуға қосқан үлесі үшін алғыс айтып, зор денсаулық 

пен табыс тіледі.  

з кезегінде Наталия Зарудна соңғы 4 жылда ЕҚЫҰ  кілі ретінде 

Қазақстанда жұмыс істегенін зор мәртебе к ретінін айта келіп, Астана 

Декларациясының р лін жоғары бағалады. Сонымен бірге Н.Зарудна 

еліміздің әлеуеті мен мол мүмкіндіктерін с з етті.Қытайдағы Қазақстан Республикасы Елшілігі мен М. уезов 

атындағы Оңтүстік Қа зақстан мемлекеттік университетінің қолдауымен 

Далянь шет тілдер университетінде (ДШТУ, ҚХР-дың Ляонин солтүстік-

шығыс провинция сындағы Далянь қаласы) «Қазақстанның зерттеулер 

орталығы» ашылды.

Орталықтың ресми ашылуын ҚХР-дағы ҚР Т тенше және  кілетті 

елшісі Шахрат Нұрышев, М. уезов атындағы ОҚМУ ректоры Жұмақан 

Мырхалықов және ДШТУ ректоры Лю Хун бастап берді. Ш.Нұрымов 

орталыққа қазақ тілін, мәдениетін және Қазақстан тарихын, маңызды 

ішкі саяси және әлеуметтік-экономикалық оқиғаларды зерттейтіні, 

болашақта оның негізінде екі жоғары оқу орнының бірлескен күш-

жігерімен қазақ тілі кафедрасы құрылатынын атап  тті. Орталық коммуникациялар қызметінде Қарағанды облысының әкімі 

Нұрмұхамбет  бдібеков баспас з мәслихатын  ткізді.  кім кіріспе 

с зінде Елбасының «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда:  сім, 

реформалар, даму» атты Жолдауынан туындайтын нақты міндеттерге 

байланысты облыс экономикасының есепті кезеңде жеткен жетістіктері 

мен алда тұрған келелі міндеттері туралы тілге тиек етті.

Баспас з мәслихаты барысында облыс әкімі журналистер та-

рапынан қойылған к птеген сұрақтарға жауап берді. Журналистер 

қойған сұрақтар шеңберінде соңғы кезде орын алған экономикалық 

күрделі ахуалдарға байланысты жұмыс орындарын қысқарту 

оқиғаларына тоқтала келіп, әкім бұл ретте ешқандай заңсыздыққа жол 

берілмегендігіне баса назар аударды. Облыста осы мәселені шешу үшін 

үшжақты комиссия жұмыс істейтіндігін, жұмыс орындарын қысқартуға 

байланысты к терілген әрбір оқиға жан-жақты қаралатындығын 

атап айтты. Баспас з мәслихатының қорытындысында облыс әкімі 

алдағы уақытта  ңірдің индустриялық-инновациялық әлеуетін дамы-

ту мәселесінде белгіленген кешенді міндеттер туралы да жан-жақты 

әңгімелеп берді.

Қазақстан Республикасы Парламенті Сена-

тының Т рағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

т рағалық етуімен Сенат бюросының отырысы 

болып, онда Парламенттің жоғарғы палатасы 

кезекті отырысының күн тәртібі белгіленді.

Сенаторлар т рт заң жобасын қарауды 

жоспарлады. Депутаттардың талқысына Азия 

Инфрақұрылымдық инвестициялар банкі 

Келісімінің баптарын, Қазақстан Республикасы 

мен Халықаралық Қайта құру және даму банкі 

арасындағы Қарыз туралы келісімді ( німді 

инновацияларды ынталандыру жобасы), Білім беру саласындағы 

кемсітушілікке қарсы күрес туралы конвенцияны және Қазақстан мен 

Қырғызстан арасындағы Мемлекеттік шекара арқылы  ткізу пункттері 

туралы келісімге  згеріс енгізу туралы хаттаманы ратификациялау 

туралы заң жобалары шығарылады. Алдағы уақытта болатын палата 

отырысының күн тәртібіне депутат Т леубек Мұқашевты Парламент 

Сенатының  леуметтік-мәдени даму және ғылым комитетіне ауысуы 

туралы мәселе де енгізілді.

Телефон арқылы сөйлесті

Көңіл айту жеделхатын жолдады

Қазақстан – белсенді әрі сенімді әріптес

Зерттеу орталығы ашылды

Өңір дамуы қалыпты

Сенат отырысының күн тәртібі бекітілді

Досмұхамед КІШІБЕКОВ,

Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ-дің оқытушы-профессоры, 

философия ғылымының докторы,  Қазақстан Ұлттық ғылым 

академиясының академигі

Зиябек 

ҚАБЫЛДИНОВ, 

«Халықтар келісімі» 

қоғамдық қорының 

директоры, тарих 

ғылымының докто-

ры, профессор: 

Гүлмира 

СҰЛТАНБАЕВА, 


Каталог: wp-content -> pdf
pdf -> №47 (18256) 29 сєуір 2015 ж сєрсенбі Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр Бір халыќ, бір ел, бір таѓдыр
pdf -> Жаныс ақынға Асылдан асыл тараған жамбыл өмірзақ ҚАрғабайұЛЫ
pdf -> Қазақстан Республикасының Тәуел- сіздігін жариялаған күн – біздің
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 6 айға 1541,52 1637,40 1713,84 Мекемелер мен ұйымдар үшін
pdf -> №4 (18366) 15 ќањтар 2016 ж ж±ма Облысымыздыњ ќ±рылѓанына 80 жыл толуын мереке- леу аясында «Ењбек Дањќы кітабы»
pdf -> «Болса болар, бәлкім, менің паңдығым »
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін
pdf -> Жеке жазылушылар үшін 65367 1 жылға 3083,04 3274,80 3427,68 Мекемелер мен ұйымдар үшін


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет