Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорогжүктеу 5.12 Mb.
Pdf просмотр
бет39/41
Дата15.03.2017
өлшемі5.12 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ҚККА Хабаршысы № 1 (50), 2008 
 
 
 
301
 
РЕФЕРАТЫ  К  СТАТЬЯМ 
УДК 625.143.07 
Биттибаев  С.М.,  Исаметова  М.Е.,  Естемесова  Г.Д.  Моделирование  вертикальной 
динамики  пути  с  короткими  изолированными  неровностями.  Основные  предпосылки  и 
допущения // Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, с. 6-10 
Приведены  данные  по  моделированию  вертикальной  динамики  пути  с  изолированными 
неровностями. 
Жергілікті  ақаулары  бар  рельстердің  вертикальды  динамикасын  модельдеудің  жолдары 
келтірілген. 
The data on modeling vertical dynamics of a way with isolated roughness are resulted. 
 
УДК 625.143.07 
Биттибаев  С.М.,  Исаметова  М.Е.  Возможности  оценки  влияния  продольных  сил  на 
изгибные  колебания  рельса,  как  балки,  лежащей  на  сплошном  упругом  основании // 
Алматы, Вестник КазАТК, 2008г., №1, с.10-13. 
Приведены результаты исследований по влиянию продольных сил на изгибные колебания 
рельса, лежащего на сплошном упругом основании. 
Біртұтасты серпімді тіректе жатқан рельстың иілу тербелісіне əсер ететін бойлық күштер 
зерттелінген. 
Results of researches on influence of longitudinal forces on a bend of the rail oscillation
 
laying 
on the continuous elastic basis are resulted. 
 
УДК 625.143 
Филиппов  В.М.,  Нусупов  Д.К.,  Закиров  Р.С.,  Тюлюбаева  З.Д.  О  классификации 
процессной модели управления содержанием железнодорожного пути //Алматы, Вестник 
КазАТК, 2008,  №:1, с. 13-20. 
Изложено  современное  виденье  классификации  процессной  модели  управления 
содержанием железнодорожного пути.  
Қазіргі  кездегі  теміржол  құрылымындағы  үрдістік  басқару  үлгісінің  жіктелуі 
қарастырылған.   
The modern classification image of management process model by the railroad track  
maintenance  is stated. 
 
УДК 625.143 
Филиппов В.М., Нусупов Д.К., ЗакировР.С.  Процессная модель управления содержанием 
пути и сооружений //Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, с.26-30. 
Изложено  современное  виденье  процессной  модели  управления  пути  и  сооружений. 
Приведены:  модель  системы  менеджмента  качества  и  модель  системы  управления 
качеством  содержания  железнодорожного  пути,  основанные  на  процессном  подходе; 
модель  управления  техническим  состоянием  пути    и  сооружений  на  основе  системного 
подхода. 
Қазіргі кездегі жолды  үрдістік басқару үлгісінің жіктелуі мен құрылымы қарастырылған. 
Олар: үрдістік тарапы негізінде, құрамында  теміржол жолдарында сапаны басқару жүйесі 
үлгісі  мен    сапа  менеджмент  жүйесі  үлгісі;  жолдың  техникалық  қалпын  басқару  үлгісі  
мен жүйелік тарапы негізінде құрылымдар.   
The modern image of management process model of  a track and constructions is stated model. 
The  quality management system and model of the railroad track maintenance quality
 
management, based on the process approach; model of a technical condition of a track 
management and constructions on the basis of the approach system  are resulted.
 

ҚККА Хабаршысы № 1 (50), 2008 
 
 
 
302
 
УДК 625.768.5. 
Базанова  И.  А.  Эксплутационные  и  экспериментальные  результаты  снегоотложения  и 
новые  конструкции  снегозащитных  ограждений //Алматы,  Вестник  КазАТК, 2008, №1, 
с.30-35. 
Обобщены  эксплутационные  и  экспериментальные  данные  по  защите  дорог  от  снежных 
заносов. Приведено описание новой комбинированной сетчатой конструкции для защиты 
от снежных заносов и лавин. 
Expluatational  and experimental data on protection of roads against snow drifts are generalized. 
The description of the new combined mesh design for protection against snow drifts and 
avalanches is resulted 
Ғылыми  мақалада  пайдалану  барысында  жəне  зертханаларда  алынған  қар  тоқтатудың 
нəтижелері  келтірілген.  Кеншіліктерді  ескере  отыра,  жолды  қарбасып  қалмау  үшін  жаңа 
темір торлы конструкция жасалынды. Бұл қондырғы қарды да қар көшкінін де тоқтатады. 
 
УДК 625.768.5. 
Базанова  И.А.  Особенности  переноса  снега  и  законы  образования  снежных  заносов 
//Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, с.35-42. 
Дана краткая история борьбы со снежными заносами и изложены некоторые особенности 
переноса    снега  в  зависимости  от  скорости  ветра  и  рациональности  расстановки 
снегоудерживающих щитов.  
Мақалада  темір  жолды  қардың  басып  қалмау  туралы  қысқаша  тарихы,  қардың  көшуінің 
заңдалығы жəне қар тоқтататын қондырғыларды тиімді етіп орналастыру туралы кеңестер 
беріледі. 
The brief history of struggle against snow drifts is given and some features of  a snow carrying 
depended on a wind speed  and arrangement rationality of snow retention boards are stated. 
 
УДК 625. 12 
Исмагулова С.О., Безруков М.В. Предлагаемые этапы создания рельсовых плетей длиною 
в блок-участок //Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, с. 42-48. 
По  результатам  расчетов  напряжений  в  жесткой  вставке  между  плетями  бесстыкового 
пути  при изменении  температуры закрепления.  рекомендуется  вместо уравнительных 
пролетов между плетями укладывать жесткие вставки.   
Рельс  плеттерінің  арасындағы  теңестіргіш  аралықпен  бірге,  қатаң  қосынды  төсеумен, 
бекіту  кезіндегі  температура  өзгерісі  барысындағы  түйіспесіз  рельс  плеттері  арасында 
төселінген қатаң қосындының кернеулік есептерінің нəтижесі ұсынылған. 
Instead of leveling spans between  the lashes by results of calculations the strain in a hard 
insertion between  the lashes of continuous rails at fastening change of temperature  to lay the 
hard insertion is     recommended.  
 
УДК 625.7/.8:519.31 
Телтаев  Б.Б.,  Тойлыбаев  А.Е  Влияние  скорости  движения  автомобиля  на  напряженно-
деформированное состояние дорожной одежды //Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, с. 
48-53. 
Приведены  результаты  анализа  влияния  скорости  движения  автомобиля  на  напряженно-
деформированное  состояние  нежестких  дорожных  одежд.  Установлено,  что  скорость 
движения  автомобиля  оказывает  сильное  влияние  на  напряженно-деформированное 
состояние  дорожной  одежды.  На  ровной  дороге  прогиб  асфальтобетонного  покрытия  и 
напряжения  в  дорожной  одежде  и  грунтовом  основании  снижаются  с  ростом  скорости 
движения автомобиля. 

ҚККА Хабаршысы № 1 (50), 2008 
 
 
 
303
 The analysis results of the speed influence of the motorcar movement on the stressed-deformed 
condition of the flexible pavements. It is stated that the speed movement of the motorcar 
influences greatly over the stressed-deformed condition of pavement. Elasticity of the asphalt-
concrete surface and the pavement and earth basis strain decrease with the motor car speed 
movement increase .  
Мықты  емес  жол  жабындыларының  кернеулі-серіппелі  жағдайында  автомобиль 
қозғалысының  əсерінің  нəтижелер  тұжырымдары  келтірілген.  Сондағы  бұл  зерттеп 
отырған сұрақты экспериментті жəне теорияны тұжырмдаған. Əртүрлі жол жабдығылары 
үшін экспериментті көрсеткіштері бірнеше авторлармен алынған. Жол жабындыларының 
кернеулі-серіппелі жағдайында автомобиль қозғалысы едəуір əсерететіні анықталды. Түзу  
жолда  асфальтты  бетон  жабдығының  иінділері  жəне  кернеуге  жол  жабындылыраның 
топырақты  негізіне  автомобиль  қозғалысының  жылдамдығының  өсуіне  байланысты 
төмендейді. 
 
УДК 625.001.05 
Солоненко  В.Г.,  Кусаинов    А.К.,  Койшигул  Т.К.  Составление  уравнения  колебаний 
системы  «экипаж-путь»  при  прохождении  крестовин //Алматы,  Вестник  КазАТК, 2008, 
№1, с. 53-58 
Предложена расчётная  схема  «экипаж-путь», позволяющая исследовать  взаимодействие 
пути и подвижного состава в  вертикальной  и горизонтальной плоскостях. При сравнении   
определённые в процессе решения  вертикальные силы сопоставляются с  аналогичными 
силами, полученными экспериментально.  
Көлденең  жəне  тік  кеңістікте  қозғалмалы  құрам  жəне  жолдардың  өзара  қатынасын 
зерттеуге  мүмкіндік  беретін, «экипаж-жол»  есептік  сызбасы    берілген.  Экспериментпен 
алынған  көлденең  күштер  үрдісін  ұқсас  күштермен  белгілі  бір  салыстыру  кезінде  сай 
келеді. 
The settlement scheme the "crew- track" allowing to investigate interaction of a way and a 
rolling stock in vertical and horizontal planes is offered. At comparison the vertical forces certain 
during the decision are compared to the similar forces received experimentally. 
 
УДК 625.145.3 
Солоненко  В.Г.,  Абдиев  Ш.Д.,  Койшигул  Т.К.,  Туркебаев  М.Ж.  Методика  вписывания  в 
кривые вагонов с учетом действия продольных сил //Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, 
с. 58-63. 
Рассмотрен  обобщённый  графоаналитический  способ    расчётов  вписывания  подвижного 
состава в кривые, разработанный Ершковым О.П.  
О.П  Ершковтың  жобалаған    қисықтықтағы  жылжымалы  құрамды  енгізу  есептеулерін 
графоаналитикалық жалпылау қарастырылған.  
The  generalized graphoanalitical calculation methods of a rolling stock joining in the curves 
developed by  Ershkov O.P. is considered.  
 
УДК 656.212 
Изтелеуова  М.  С.,  Дедов  А.  Н.,  Сарсембаев  Т.  У.,  Тулиев  Б.  Конструкция  тормозной 
системы //Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, с.63-65. 
Рассмотрена тормозная  система пневматической передачи тормозной силы. 
Тежеу жүйесінің пневматикалық тежеу күшіне берілуі қарастырылған. 
A braking system of  pneumatic brake force trans mission was considered 
 
 
 

ҚККА Хабаршысы № 1 (50), 2008 
 
 
 
304
УДК 656.2.022.8 
Баймухамбетова  Ж.К.Тяговое  обеспечение  процесса  преобразования  блок-поездов 
/Алматы, Вестник казАТК, 2008, 31, с.65-68. 
Рассмотрены  обращения  вывозных  локомотивов,  на  количество  которых  оказывает 
влияние  количество  прибывающих  одинарных  поездов  на  сортировочную  станцию  или 
количество блок-поездов на предузловую станцию. 
Шығарып алып кететін локомотивтердің айналымының сандары сұрыптаушы стансаларға 
келетін  жекеленген  поездардың  немесе  тораптық  стансалар  алдында  блок-поездар 
сандарына ықпалын қарастырады. 
  Defines the appeal of export locomotives, to the number which influences the number of 
arriving single trains to the sorting trains or the number of block-trains re-tie stations.  
 
УДК 625.014.01 
Биттибаев  С.М.,  Ауельбеков  Б.Т.,  Ауельбекова  А.Б.  К  вопросу  динамики  перевозок 
грузов по Шымкентскому отделению //Вестник КазАТК, 2008, №1, с. 68-72. 
Приведены  выполненные  по  разработанной  программе  расчетные  оценки  и  полученные 
корреляционные  уравнения,  позволяющие  прогнозировать  перевозки  важнейших 
народнохозяйственных грузов.  
Бұл  жұмыста  дайындалған  программа  бойынша  есептелген  шаруашылық  тасымалдауды 
болжамдауға керекті корреляциялық теңдестірулер келтірілген. 
The settlement estimations executed on the developed program and the received correlation 
equations, allowing to predict transportations of the major economic cargoes are resulted. 
 
УДК 656.625.658.225 
Карсыбаев  Е.Е.,  Мусалиева  Р.Д  Моделирование 
процесса 
функционирования 
перегрузочного комплекса //Алматы, Вестник КазАТК, 2008, № 1, с. 72-75. 
Описана  математическая  модель  функционирования  перегрузочного  комплекса  с 
помощью,  которой  появится  возможность  выявить  все  узкие  места  в  работе  порта, 
включая соответствие пропускной и провозной способности заходящего в порт флота.  
Мақалада  флот  портына  кіретін  өткізу  жəне  жеткізу  мүмкіндіктері  мен  қоса  порт 
жұмысындағы  барлық  тар  жерлерді  анықтау  мүнкіндіктерін  функционалды  тасмалдау 
кешенінде математикалық модел жолдары баяндалған. 
The mathematical model of a reloading complex functioning with the help of  which the 
opportunity of all weakness places in work of port , including carrying and capability conformity 
of fleet coming into port is described. 
 
УДК 656.212 
Мустапаева А. Д., Сарсембаев Т. У., Кошимов Б. С., Исина Б.М. Безопасность движения 
на железнодорожном  транспорте //Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, с. 75-78. 
Рассматрены  принципы  организации  системы  безопасности  на  железнодорожном 
транспорте. 
Темір жол көлігінде қауіпсіздік жүйесін ұйымдастыру принциптері қарастырылған. 
The safety system  organization principles  of transportation  on railway transport were 
considered.  
 
УДК 
656.2.022.8 
    
Баймухамбетова  Ж.К.  Принципы  упорядочения  тяжеловесных  поездов  из  общего 
поездопотока //Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, с. 78-80. 
Рассмотрены  принципы  выделения  одинарных  тяжеловесных  поездов  из  общего 
поездопотока в самостоятельные поезда. 

ҚККА Хабаршысы № 1 (50), 2008 
 
 
 
305
Жалпы  поезд  ағындарынан  жеке  ауыр  салмақты  поздардың  ерекшелену  принциптерін 
қарастырған. 
The principles of single heavy trains detaching from the general train line to the self trains is 
considered.  
 
ƏОК 65/629. 113    
Жаңбыров  Ж.Ғ.  Автокөлікпен  тасымалдау  логистикасының  ерекшеліктері //Алматы, 
Вестник КазАТК, 2008, №1, с.80-83. 
Тасымалдаудың технологиялық үрдісінде автокөлік логистикасын пайдаланудың ғылыми-
тəжірибелік негізін жетілдіру жолдарын  анықтау көрсетілген.   
Определены  научно-практические  основы  эффективности  применения  автомобильной 
логистики в технологической системе перевозок. 
The scientific and practical basis of automobile logistics efficiency in technological system of 
transportation is defined. 
 
УДК 347.763. 
Жаңбыров Ж.Ғ. Жүк қабылдау тиімділігін анықтау //Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, 
с. 83-88. 
Автомобиль  көлігін  пайдалануды  жетілдіру  жолдарының  бірі  арнаулы  жүктеу-тиеу 
орындарын  ұйымдастыру  жəне  олардың  санын  ықшамдау,  сонымен  бірге  жұмысшылар 
саны мен сапасын жақсарту қарастырылған.   
Для  повышеия  эффективности  использования  автомобильного  траснпорта  необходимо 
организовать  специальные  погрузочно-разгрузочные  места,  а  также  оптимизировать  их 
количество и количество рабочих.  
It is necessary  to organize  a special loading and unloading points and optimizing  of their 
quantity  and quantity of the workers for increasing of the motor car using efficiency.  
 
629.421.3:072.5:004.6 
Башарова  Г.С.  Многоуровневая  система  управления  современными  локомотивными 
устройствами //Вестник КазАТК, 2008, №1, с.88-91. 
Рассмотрены 
принципиальные 
положения 
создания 
многоуровневой 
системы 
безопасности  движения  на  основе  формирования  автоматизированной  системы 
управления  локомотивным  хозяйством  (АСУТ).  АСУТ  строится  как  единая 
корпоративная  информационно-управляющая  система,  состоящая  из  локальных 
информационных сетей предприятий хозяйства. 
Локомотив  шаруашылығында  автоматты  басқару  жүйесін  (КАБЖ)  құрастыру  негізінде 
жүру қауіпсіздігінің көпдеңгейлі жүйесін құрудағы принциптік жағдайлар қарастырылған. 
Локальді  ақпараттық  желілік  шаруашылық  мекемелерден  тұратын  КАБЖ  тұтас 
корпоративтік ақпаратты-басқару жүйе ретінде құралады.     
In article were considered principle problems of creation multilevel system of movement safety 
in base of forming automatic system of locomotive culture control.   The automatic system of 
locomotive culture control bases like whole corporative information-control system consisting 
from local information network of culture manufacture.      
 
ƏОК 65\629.113 
Қабешева Ж. Автокөлік  кəсіпорыны тиімділігін  зерттеу  жəне  жетілдіру амалдары 
//Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, с. 91-96. 
Сол  себепті  дүние  жүзіндегі  экономикасы  жақсы  дамыған  мемлекеттер  тасымалдау 
жұмыстарына ерекше көңіл бөліп, үкімет деңгейінде əртүрлі амалдармен реттеп отырады. 

ҚККА Хабаршысы № 1 (50), 2008 
 
 
 
306
Рассмотрены  особенности  и  факторы  развития  автомобильного  транспорта  и  от  чего 
зависит 
экономическая 
эффективность 
функционирования 
предприятия 
и 
автотранспортной подотрасли в целом. 
The development of motor transport features and factors which economic efficiency of 
functioning of the enterprise and motor transportation sub brunches as a whole depends are 
considered. 
 
УДК 656.13.08:65.012.12 
Кобдикова  Ш.  М.,  Айхимбеков  Б.Е.  Оценка  влияния  продолжительности  работы 
светофора  на  задержки  транспортных  средств  на  пересечениях  дорог //Алматы,  Вестник 
КазАТК, 2008, №1, с. 96-100. 
Рассмотрены  варианты  изменения  размеров  движения  по  пролегающим  магистральным 
улицам. 
Магистральды  көшелерге  жанама  көшелердің  қозғалыс  өлшемінің  өзгертілім  нұсқалары 
қарастырылған. 
The variants of changing of movement volume along highways are considered in the article. 
 
УДК 338.47(574) 
Макильянов Д.А. Эволюция смешанных перевозок //Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, 
с. 100-105. 
Проведено исследование эволюционности понятия «смешанные перевозки», представлена 
терминология  понятий  «интермодальные  перевозки», «мультимодальные  перевозки», 
«сегментарные  перевозки», «комбинированные  перевозки»,  дана  сравнительная 
характеристика каждого из видов смешанных перевозок на основе разработанных понятий 
для  каждого  из  них  конференцией  ООН  по  торговле  и  развитию (UNCTAD) и 
европейскими  межправительственными  организациями - Европейским  союзом, 
Европейской  конференцией  министров  транспорта  и  Европейской  экономической 
комиссией при ООН. 
 «Аралас тасымалдар» түсінігінің эволюциясына зерттеу жүргізеді. Одан басқа, мақалада 
«интермодальды 
тасымалдар», 
мультимодальды 
тасымалдар», «сегментарлық 
тасымалдар», «жинақталған  тасымалдар»  түсініктерінің  терминологиясы  көрсетілген. 
Аралас  тасымалдаудың  əр  түріне  əзірленген  түсініктер  негізінде,  олардың  əр  қайсысы 
үшін  БҰҰ  сауда  жəне  даму (UNCTAD)  бойынша  конференциясымен  жəне  еуропалық 
үкімет  аралық  ұйымдармен – Еуропалық  одақ,  көлік  министрлерінің  Еуропалық 
конференциясы  жəне  БҰҰ-ғы  Еуропадық  экономикалық  комиссиясымен  салыстырмалы 
сипаттама берілген. 
The evolution of «Combined transport» term is investigated by the author in this article. 
Moreover, these terms like «Intermodal transport», «Multimodal transport», «Segmented 
transport», «Combined transport» are presented in this article. The comparative characteristics of 
the each type of combined transport constructed by the UNCTAD and European government 
organizations like European Union, European Conferences of Transport Ministry and European 
economical commission by UNO are given by the author in this article. 
 
УДК 656.13.08 
Мустаяп  М.Б.  Проблемы  безопасности  движения  на  дорогах  республики  Казахстан 
//Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, с. 105-108. 
Статья  посвящена  проблеме  аварийности  на  автодорогах  РК  и  исследованию  ее  причин 
возникновения,  дан  подробный  анализ  роста  автомобильных  средств  и  связь  ДТП  с  их 
количеством. 

ҚККА Хабаршысы № 1 (50), 2008 
 
 
 
307
Мақалда  көрсетілгендей  ҚР  автожолдарда  апаттардың  жағдайлары  мен  зертеулери  оның 
кактығысу  дəлелдері.  Автокөлік  кұралдары  мен  ЖКО  байланысы  олардың  осуіне 
жалпылама талдау. 
This paper presents the problem of accident rate on RK roads and investigation of their 
occurrence causes. It gives us the detailed analysis of the vehicles increase and connection 
between traffic accidents and their quantity. 
Талдаудың  негізіне  тоқталсақ,  негізгі  апаттың  салдары  жолдағы  өрескел  жол  қозғалыс 
ережесін  бұзушы    көлік  кұралдарын  жүргізушілері  болып  саналады.  Солай 
анықталғандай,  жол  қозғалыс  ережелерін  бұзушы  құрамда  осындай  əсерлер,  қозғалыс 
жылдамдығын  томендету,  жүргізушілердің  реакция  уақыты  мен  көлік  кұралдарының 
күйіне қарамауы. 
 
УДК.629.014 
Абдиев Ш. Д., Аширбаева И.А. Определение технического состояния буксовых узлов при 
внеплановых и плановых осмотрах //Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, с.108-113. 
Приведены  результаты  испытаний  существующей  конструкции  буксового  узла  с 
цилиндрическими 
роликовыми 
подшипниками. 
Выявлены 
основные 
дефекты 
подшипников. 
Цилиндрлік  роликті  мойынтіректері  бар  пайдаланудағы  құрылымындағы  буксалық 
торапты сынау нəтижелері келтірілген. Мойынтіректердің негізгі ақаулары анықталған.   
The results of the test existing designs axle box node with cylindrical roller bearings are given. 
The main defects bearing are revealed. 
 
УДК 539.376:621 
Чумаков Е.В. Применимость приведенных параметров к оценке скорости ползучести при 
переменных рабочих условиях //Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, с.114-120. 
Рассмотрена  возможность  использования  приведенных  параметров  в  сравнительном 
анализе  деформационного  поведения  металлов  и  сплавов.  Записаны  уравнения, 
позволяющие оценить изменение скорости ползучести при переменных рабочих условиях. 
Металдардың  түрін  өзгертетін  мінез-құлық  салыстырма  талдауында  келтірілген 
параметрлерді  жəне  қорытпаларды  қолдану  мүмкіншілігі  қаралған.  Ауыспалы  жұмыс 
жағдайы  кезінде  аққыштық  жылдамдығының  өзгеруін  бағалауға  мүмкіндік  беретін 
теңдеулер жазылған. 
Тhe possibility of using of reduced arguments in comparative analysis of straining conduct of 
metals and alloys is considered. The equations permitting to evaluate an alteration of speed of 
a creep at variable operating conditions are recorded. 
 
УДК 669.017+621.78:628.517.2  
Батесова Ф.К. Исследование микроструктуры конструкционных сталей после термической 
обработки //Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1,с. 120-126. 
Проведены  исследования  стандартных  и  вновь  разработанных  конструкционных  сталей 
после  термической  обработки,  с  целью  повышения  демпфирующих  и  акустических 
свойств исследуемых образцов. 
Мақалада  термиялық  өндеуден  өткен  стандартты  конструкциялық    жəне  жаңадан 
қорытылғаң демпферленген болаттардың акустикалық сипаттамалары зерттелген. 
Researches standard and again developed constructional steels after thermal processing, with the 
purpose of increase damping alloyed  and acoustic properties of investigated samples are carried 
out. 
 
 

ҚККА Хабаршысы № 1 (50), 2008 
 
 
 
308
УДК 539.376:621 
Жансеркеева  З.А.,Чумаков  Е.В.  Влияние  деформационного  упрочнения  на  предел 
текучести  на  неустановившейся  стадии  ползучести  при  кратковременных  испытаниях  с 
постоянной скоростью растяжения //Алматы, Вестник КазАТК, 2008, №1, с.126-129. 
 Рассмотрены вопросы возможной взаимосвязи деформационного упрочнения и скорости 
неустановившейся ползучести. Получено единое степенное уравнение.  
Деформациялық 
беріктену 
мен 
орнатылмаған 
жылжыпсырғымалалықтын 
жылдамдығының  мүмкүн  болатын  өзара  байланыстарының  сұрақтары  қарастырылған. 
Бірлік дəрежелік теңдеу алынды.   
The problems of strain hardening and speed of transitional creep virtual interaction  are treated 
here. The uniform sedate equation is received 
Каталог: material -> nauka -> vestnik
material -> Литература начала XIX века. Декабристское движение в России
material -> Диссертация Аннотация Бейсембаева Гүлшат Зейнелхабиденова
material -> Мұражай педагогикасының жоо білім беру жүйесіндегі орны
material -> Горячие булочки с маслом и медом и черный кофе, пожалуйста
vestnik -> Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог
vestnik -> Казахской академии транспорта
vestnik -> Железнодорожный путь, изыскание и проектирование железных дорог


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   41


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет