Жылдың қазан айынан шығадыжүктеу 10.49 Mb.
Pdf просмотр
бет5/6
Дата15.03.2017
өлшемі10.49 Mb.
1   2   3   4   5   6

Жангельды ОТАРБАЕВ, 

директор ИДО

ҚР Білім және ғылым министрлігі мен ҚазҰТУ-

дың  Ақжан  Машани  атындағы  Базалық  білім 

беру  институтының  ұйымдастыруымен  Тау-

кен  металлургия  ғимаратының  Акт  залында 

Ұлы  Отан  соғысының  ардагері,  ұлағатты  ұстаз, 

көрнекті ғалым, талантты ұйымдастырушы Ахмет 

Ержанұлы Ержановтың туылғанына 90 жыл толуы-

на арналған «Профессор А. Ержанов және жоғарғы 

мектептегі  тарих  ғылымы»  атты  республикалық 

ғылыми-тәжірибелік конференция болып өтті.

Ғылыми-тәжірибелік 

конференцияға 

Ах-


мет  Ержанұлының  туған-туыстары,  жұбайы  Дина 

Жұмабайқызы 

және 

академиктер, ғалымдар,  

оқытушылар, студенттер қатысты. 

Алғашқы сөзді алған университетіміздің ректоры, 

академик  Ж.Әділов  А.Ержановтың  өмірін  қысқаша 

баяндап,  залда  отырған  қонақтарды,  оқытушылар 

мен студенттерді құттықтады. ҚР ҰҒА-ның академигі 

С.Сартаев: “Республикаға еңбегі сіңген ұлағатты ұстаз, 

көрнекті ғалым Ахмет Ержанов мен 7 сыныпта оқып 

жүргенде өзі 9-сынып оқушысы бола тұра бізге физи-

кадан сабақ берді. Ахмет Ержанұлы қай жерде еңбек 

етсе де, ортасына сыйлы, артына жақсы із қалдырып 

отыратын. Бұл кісінің істеген еңбегін халық бағалады. 

Енді  балалары,  туған-туыстары  ұйымдастыру  коми-

тетін  құрып,  артында  қалған  еңбектерін  жинақтап, 

бір  қалыпқа  келтіріп,  кітап  етіп  шығарсақ  деймін. 

Тәуелсіздігіміз  баянды  болсын.  Осы  сияқты  азамат-

тарымызды  халыққа  дәріптеуіміз  керек”,  –  деді.  Со-

нымен қатар, жиында ҚР ҰҒА академигі Д.Кішібеков, 

Қазақстанның  Түркия  Республикасындағы  Төтенше 

және  өкілетті  елшісі,  профессор  Ж.Түймебаев, 

Энергетикалық зерттеу институтының ғылыми жетек-

шісі, ҚР ҰҒА академигі, ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

иегері  Б.Әлияров,  “Тұран”  университетінің  ректоры, 

профессор,  ҚР  ЖОО  Қауымдастығының  президенті 

Р.Алшанов құттықтау сөз сөйледі.

  Әл-Фараби  атындағы  ҚазҰУ-нің  профессорлары 

Ә.Чупеков, Қ.Сүлейменұлы, Абай атындағы ҚазҰПУ-

нің профессорлары Ә.Құдайбергенов, Қ.Құсайынұлы, 

ҚазҰАУ-нің  профессоры  С.Бөрібасов  және  ҚазҰТУ-

дың профессорлары Ұ.Сыдықов, Қ.Чатыбековалар ба-

яндама жасады.                   

Конференцияның  мақсаты  –  қазақ  ғылымындағы 

жарқын биік тұлғалардың бірі, өз кезінде отандық та-

рих ғылымның дамуына, оның ұлттық мүддеге қызмет 

етуіне  қомақты  үлес  қосқан,  ел  құрметіне  бөленген 

профессор Ахмет Ержанұлының ғылыми мұраларының 

тағылымы  мен  тәлімін  саралау,  Қазақстан  тарихы 

және тағы да басқа гуманитарлық пәндердің жоғары 

оқу  орындарында  оқытылу  мәселелерін  жан-жақты 

талқылау  үшін  республикамызға  танымал  көрнекті 

ғалымдардың  басын  біріктіріп,    келелі  жиын  өткізу, 

даму болашағын айқындау.

Профессор  А.Е.  Ержанов  Қазақстандағы  тарих 

ғылымының  дамуына  өзіндік  қомақты  үлес  қосып, 

бүкіл саналы ғұмырын жас ұрпақ тәрбиесіне арнады. 

Өз  Отанының  шынайы  патриоты  болды.  Еліміздегі 

техникалық  және  гуманитарлық  саланың  дамуына, 

осы салада мамандар даярлауда, олардың кәсіби өсуіне 

баға жетпес үлес қосты.

 

  

 

  Бану ШАЛОВАРЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТƏЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯ

Мастер-класс в Институте 

дистанционного образования

«Везде исследуйте всечастно

Что есть велико и прекрасна,                                                                      

Чего еще не видел свет»

М.В.Ломоносов

В свое время великий К.Г.Паустовский писал, что 

«Счастье  дается  только  знающим.  Чем  больше  знает 

человек, тем резче, тем сильнее он видит поэзию зем-

ли там, где её никогда не найдет человек, обладающий 

скудными знаниями». Это действительно так. Поэто-

му  очередное  заседание  психологического  тренинг-

клуба  «Инсайт»  было  посвящено  очень  интересной, 

сложной и своевременной теме: «Феномен религиоз-

ного сознания». Известно, психологический тренинг-

клуб «Инсайт» выступает под эгидой Научного центра 

«Проблемы философии воспитания, религиоведения и 

противодействия  экстремизму»  (руководитель  –  зав. 

кафедрой общественных дисциплин, доктор философ-

ских наук, профессор К.К.Бегалинова).

Вела занятие руководитель психологического тре-

нинг-клуба  «Инсайт»  доцент  КазНТУ  Г.И.Абдиева, 

которая четко сформулировала цель заседания: опре-

делить и знать для практической жизни психологиче-

скую сторону религий. 

Со  вступительным  словом  выступила  профессор 

К.К.  Бегалинова,  которая  подчеркнула  значимость 

темы заседания клуба, учитывая, что мы живем в ком-

пьютерный век, что многие религиозные ценности экс-

плуатируются  религиозными  экстремистами.  Религи-

озному экстремизму мы должны дать настоящий бой. 

Что  такое  религиозное  сознание,  как  оно  влияет 

на формирование мировоззрения человека – вопросы 

архиважные, которые нам нужно знать. Считаю, засе-

дание клуба, посвященное такой теме, очень своевре-

менно. 

Доктор философских наук, профессор К.К.Котоше-ва в своем выступлении в кратце раскрыв корни трех 

мировых  религий:  буддизма,  христианства,  ислама  – 

показала особенность каждой их них на формирование 

мировоззрения религиозного человека, его сознания. 

Далее выступили одни из самых активных членов 

психологического  тренинг-клуба  «Инсайт»  Липкина 

Галина, Бошкулова Дания, Мирманова Динара, Адай 

Айгерим.  В  своих  сообщениях  они  остановились  на 

таких вопросах, как психология религии, человек и его 

религиозное сознание, психология девиантного пове-

дения и т.д. 

Как  модератор  и  как  специалист  в  области  пси-

хологии  Газиза  Ильясовна  дополнила  выступления 

участников клуба следующими положениями. 

Религия духовная формация, особый тип отноше-

ния  человека  к  миру  и  самому  себе.  Для  верующего 

человека  религия  дает  критерий  отбора  добра  и  зла, 

определяет  мировоззрение,  формирует  целостный 

взгляд на мир.

  На Западе в 20-30-ые годы ХХ века по праву при-

знанных вдохновителей психологии религии, Вильям 

Джемс утверждал, что мы присутствуем (в настоящем 

времени) при зарождении новой отрасли знания – пси-

хологии религии. 

По  большому  счету,  психология  религии  связана 

практически  со  всеми  современными  психологиче-

ским отраслями и направлениями (которых в настоя-

щее время больше сорока).

В  заключение  выступил  академик  Национальной 

Академии естественных наук РК, профессор У.Е.Сы-

дыков, который поблагодорил всех присутствующих в 

зале за активное участие в заседании психологическо-

го тренинг-клуба «Инсайт», подчеркнул важность, ак-

туальность поднятой темы и высказал свое отношение 

к данной проблеме.

Анастасия НИГАЙ, 

доцент кафедры общественных дисциплин 

ФЕНОМЕН 


РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ

ЕЛЕНІП ЖАТЫР ЕЅБЕГІ

ЕЛЕНІП ЖАТЫР ЕЅБЕГІ

1

1

00

Таяуда  Тау-кен  ғимаратының  Акт  залында  жазу-

шы-сатирик, ақын Өмірбеков Аспандиар Әденұлының 

шығармашылық кеші болып өтті.

Шығармашылық  кеште  әдеби-музыкалық  ком-

позиция  қойылып,  “Той  алдындағы  топалаң”  атты 

кітабының  тұсаукесері  болды.  Кешке  Бейбітшілік 

Әлемі  Қазақ  шығармашылық  бірлестігінің  президен-

ті,  ғылым  докторы,  академик,  ақын-жазушы  Әбен 

Нұрманов,  ҚР  ҰҒА  академигі,  геология-минеро-

логия  ғылымдарының  докторы,  Сәтбаев  ғылыми-

танымдық орталығының директоры Мұхтар Бәкенов, 

геология-минерология  ғылымдарының  докторы, 

ақын  Нәсіпқали  Сейітов,  техника  ғылымдарының 

докторы  Бағдәулет  Құмар,  ғалым,  физик,  профессор 

Тұрарбек  Бегімов,  “Айқын”  газетінен  белгілі  жур-

налист  Төреғали  Тәшенов,  “Алаш  айнасы”  газеті 

бас  редакторының  орынбасары,  журналист-жазушы 

Дархан Ербеке, “Қазақ газеттері” Ашық акционерлік 

қоғамы  атынан  “Үркер”  журналы  бас  редакторының 

орынбасары, белгілі ақын Жарас Сәрсек, сатирик-жа-

зушы Қазыхан Әшен, университет проректоры Гүлнәр 

Сәрсенбекова, «РАС» газетінің бас редакторы Марат 

Әбдіхалық,  мемлекеттік  жоғары  оқу  орындарының 

ұстаз-ғалымдары мен студенттері, қазақ тілі, орыс тілі 

кафедраларының оқытушылары және өзі туып өскен 

Оңтүстік  Қазақстан  облысы  Созақ  ауданы  әкімдігі 

атынан аудандық ішкі саясат бөлімінің бастығы Пар-

дабек  Сақтапбергенұлы,  әкім  орынбасары  Жомарт 

Байкөбековтер қатысты.

Кешті “Айқын” газеті бас редакторының орынба-

сары,  белгілі  сатирик-жазушы  Ермахан  Шайхыұлы 

жүргізіп отырды. Аспандияр Әденұлы 50 жылдық ме-

рейтойы алдындағы шығармашылық кеште Бейбітші-

лік Әлемі Қазақ шығармашылық бірлестігінің “Алтын 

медалімен” марапатталды. Халықаралық Жазушылар 

одағы мүшелігіне қабылданды, “Қазақ газеттері” Ак-

ционерлік  қоғамының”  арнайы  дипломы  тапсырыл-

ды. 

Кеште А.Өмірбековтың өлеңдеріне ән жазған саз-гер Арман Елібаев сахна төрінде бірнеше ән орында-

ды. Аспандияр Әденұлы 1963 жылы 8 сәуірде Оңтүстік 

Қазақстан облысы Созақ ауданында туылған. Әл-Фа-

раби  атындағы  Қазақ  ұлттық  университетінің  фило-

логия факультетін бітіріп, еңбек жолын 1980 жылдан 

бастады.  1992  жылдан  ҚазҰТУ-дың  қазақ  тілі  кафе-

драсында  оқытушы  қызметін  атқарып,  1995  жылдан 

аға  оқытушы  болып  шәкірттерге  білім  беріп  келеді. 

2001-2004  жылдары  әл-Машани  атындағы  Жара-

тылыстану-гуманитарлық  институтының  кәсіподақ 

ұйымын  басқарды.  Бірнеше  мақалалар  мен  ғылыми 

еңбектері  жарыққа  шықты.  Университет  көлемінде 

өтетін  мәдени    іс-шараларға  белсене  атсалысып, 

мәтіндер мен сценарийлер жазды. 

Алматы  мақта-мата  комбинаты  Мәдениет  сарай-

ында көркемдік жетекші бола жүріп, жұмысшы жас-

тар  театрын  ашуға  ұйытқы  болды.  Республикалық 

баспасөздерде  туындылары  жиі  басылып  тұрады. 

Қазіргі  заман  талабына  орай  тіл  сабақтарына  арнап 

үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) танымдық мәтіндер 

жинағы баспаға әзірленуде. 

А.Өмірбеков 

өз 

дәрісінде ұлтымыздың 

ұлы  тұлғаларының  өнегелі  өмір  жолын,  озық 

дәстүрлерімізді,  ана  тілдің  қасиетін  дәріптеп  от-

ыруды басты міндетіне алған. Оқытушылықпен қоса 

Қ.И.Сәтбаев атындағы ғылыми-танымдық Орталықта 

ғылыми  қызметкер.  Қазақстан  Жазушылар  одағы 

“Найзагер”  сатириктер  қауымдастығының  мүшесі, 

университетте “Рас” газетінің алқа мүшесі. “Сәтбаев 

мұрагерлері”  клубының  және  университеттегі 

“Бәйшешек” әдеби бірлестігінің жетекшісі. 2005 жылы 

“Атамекен аманаты” деген жыр жинағы жарық көрген, 

ҚазҰТУ-дың  70  жылдығына  арнайы  шығарылған 

“Қос ішек” жинағына өлеңдері енген, “Сәтбаевтану” 

оқулығы  авторларының  бірі,  20-дан  астам  ғылыми 

еңбектердің  авторы.  Журналистика  саласы  бойынша 

ғылым-білімге  байланысты  және  тарихи  танымдық 

мақалалары  республикалық  басылымдарға  шығып 

тұрады.


Университеттің “Айрықша еңбегі үшін” медалімен, 

ҚР  Мәдениет және  ақпарат  министрлігінің  Құрмет 

грамотасымен марапатталған.

А.Әденұлына  алдағы  уақытта  да  шығармашылық 

табыстар тілейміз!

Бану ШАЛОВА

ƏРІПТЕСКЕ ƏЗІЛ ТІЛЕК(Әдебиетші әрі сатирик ақын 

Аспандияр Әденұлының 50 жасына)

Өзі ақын әрі сатирик,

Айтпайтын тым өтірік.

Сөзі мірдің оғындай,

Ұрады электр тоғындай.

Қалжыңбас тым бір өзі,

Жүрмейді тыныш, қағынбай.

Қоғамда “қоқыс” болмасын деп,

Сынайды көп кертартпаны,

Тартып мініп ер-тартпаны,

Келдің міне, елуге!

Жақсылықты көп көруге,

Қырықтағылар соңынан

“Ақын аға!” деп еруде

Жастармен де жарасып,

Болғандай кейде курстас.

Болып кетер жақының,

Досыңдай әрі құрдас.

Қалжыңға бай, әзәзіл,

Аспандияр інім осындай,

Әдебиетші ол әрі ұстаз.

Жағымсыз істі жақтырмай,

Айтады бетке тек тұрмай.

Дәлелдеп сөзін айыптап,

Қызынып бір кетеді.

Дегеніне жетеді,

Айтқанды құлаққа іледі,

Кө-ө-өп нәрсені біледі,

Мінезі бар жағымды,

Кейде тау өзеніндей, – ағынды,

Айтып салып бадырайып,

Жұмсақ жымиып күледі.

Әденұлы Аспандияр 

ҚазҰТУ-мен бірге өсіп,

Өркендеді түледі.

“РАС”-тың алқа мүшесі,

Жарты ғасыр жасады.

Бағындырып биікті,

Әлі талай белден асады,

Ізденіп жүреді ұдайым,

Бітіпті бүгін талай іс,

Денсаулық берсін Құдайым,

Болайық соған тілектес,

Болайық соған тілектес!

Жақсылық болсын ылайым!

“РАС” газетінің бас редакторы,

Қазақстан Журналистер одағы

сыйлығының лауреаты, 

ҚР Мәдениет қайраткері 

Марат ӘБДІХАЛЫҚ

25.04.2013

ШЫЄАРМАШЫЛЫЌ  КЕШ

«Кәсіптік білім беру»  мамандығы  бойынша білім 

алып  жатқан  1-3  курс  студенттерінің  педагогикалық 

және  педагогикалық-психологиялық  практикалары 

аяқталды.

Инженер-педагог  мамандарды  кәсіптік  тұрғыдан 

даярлау  жүйесінде    педагогикалық  практиканың 

атқаратын    рөлі  зор.    Болашақ  педагогтарды  сапалы 

даярлауда, олардың таңдаған мамандықтарына деген 

қызығушылықтары мен  сүйіспеншіліктерін арттыру-

да  және  педагогикалық  қабілеттерін    қалыптастыру 

мен  дамытуда,  өз  бетінше  жұмыс  жасауға  баулу-

да  практиканың  ықпалы  орасан.  Кәсіби  білім  беру 

саласындағы  педагогикалық  практика  болашақ 

мамандардың  өздері  таңдаған  кәсіптерін  тереңірек  

танып-білуіне негізделген. 

Әр  студент  педагогикалық  практика  барысында 

өзінің  алған  теориялық  білімдерін,  қалыптастырған 

кәсіби іскерліктерін  сынақтан өткізіп, өзінің таңдаған 

кәсібіне бейімділігін, жарамдылығын анықтайды.     

Қолданбалы   химия   кафедрасының   оқытушысы  

Г. Балақаеваның  басшылығымен Алматы қаласындағы  

№3,4,5,6,7,8,9,10  кәсіптік білім беретін орындарымен 

келісім-шарттар  жасалынып,  аталмыш  оқу  орында-

рында    3-курс  студенттері    педагогикалық,  1-2  курс 

студенттері    педагогикалық-  психологиялық  практи-

кадан өтті.

«Ұстазы  жақсының  ұстанымы  жақсы»    дегендей,  

практикаға  кафедраның  аға  буын  өкілі    У.Мақанов, 

Р.Мұхамедова,  Р.Қайназарова,  Л.Жәкеева  сынды 

оқытушылар жетекшілік  жұмыстарын  жүргізді.

Ғалымдардың 

пікірінше, 

кәсіп 


таңдауды 

қиындатушы  негізгі  фактордың    бірі  –  кәсіптің  көп 

түрлілігі  және  оқушылардың  кәсіп  талаптарын  жете  

түсінбеуі  екен.      Студенттер    арасында    таңдаған 

мамандықтарының қыр-сырын жете түсінбейтіндердің 

бар  екені  жасырын  емес.  «Кәсіптік  білім  беру» 

мамандығына  да  кездейсоқ  келген  студенттер  жоқ 

емес. Осы практика барысында олардың көпшілігінің 

пікірлері мен көзқарастары өзгерді. Практика барысын-

да студенттерге   кәсіптік білім беру орындарынан же-

текшілер мен  шеберлер тағайындалып, топтар бөлініп 

берілді. Әр студент өзіне бекітілген топтарда сабақтар 

мен  тәрбие  жұмыстарын  жүргізді.  Студенттердің  өз 

жұмыстарына  деген  қызығушылықтары  мен    жауап-

кершіліктері  көңілімізден шықты.  Практика соңында 

барлық  кәсіптік  білім  беру  орындарында  кафедра 

оқытушыларымен  біріге  отырып,  қорытынды  кон-

ференциялар  өткізілді.  Студенттердің  практика  ба-

рысында  атқарған  жұмыстарына  баға  беріліп,  оқу 

орындары арасындағы қарым-қатынастарды  нығайту 

мәселелері  талқыланды.  Жоғары  жетістіктерге  жет-

кен      студенттердің      аты    аталды.    Әсіресе,    2-курс 

студенттерінің  жұмыстарына  ерекше    тоқталуға  бо-

лады.  Олар  кәсіптік  лицей  студенттерімен    жақсы 

қарым-қатынас    орната  білді,  өз  беттерінше  тәрбие 

жұмыстарын  ұйымдастырды.  Атап  айтсақ,    «Зиян-

ды  әдеттерден  арылайық»  акциясы,    «Мен  таңдаған 

мамандық»,    «Мерекеңмен,  арулар»,  «Армысың,  әз 

Наурыз!»,  «Менің  сүйікті  қалам  -  Алматым»  атты 

тақырыптардағы іс-шараларды  өте жоғары дәрежеде 

өткізді. 

Шәкірттеріміздің әрбір жетістігіне біз де қуанамыз. 

Оларға  «сендер  өз  мамандықтарыңды  дұрыс 

таңдадыңдар.  Жүздеріңнен  қуаныш  оты  ешқашан 

сөнбесін,  қадамдарың  оң  болсын,  болашақтарың 

жарқын  болсын,  әрқашанда  өз  мамандықтарыңды 

мақтан тұтып, қадірлей біліңдер» – дегіміз  келеді.

Д. ҚҰРМАНАЛИЕВА, 

 қолданбалы химия кафедрасының

 аға оқытушысы

КƏСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ХАЌЫНДА  Педагогикалық практика

Педагогикалық практика

АЄЫЛШЫН ТІЛІН ЇЙРЕНУГЕ ЖАЅАША БЕТБЎРЫС

АЄЫЛШЫН ТІЛІН ЇЙРЕНУГЕ ЖАЅАША БЕТБЎРЫС

11

В  рамках  международной  платформы  «G-Global» Институт экономики и бизнеса совместно с ведущими 

вузами  Евразийского  пространства  провел  видеокон-

ференцию  «Кадры  в  глобальном  мире».  Основной 

тематикой обсуждения стал вопрос подготовки кадров 

в современном глобальном мире, как показатель кон-

курентоспособности  страны,  региона  и  компании  в 

целом.  

Конференция объединила на одной коммуникатив-

ной платформе ведущих специалистов в области выс-

шего  образования  из  разных  городов  мира.  В  работе 

Международной  научно-практической  on-line  конфе-

ренции приняли участие  представители научной и об-

разовательной среды России, Франции, Эстонии, Ита-

лии, Казахстана, Армении, Кыргызстана. 

Прошедшая  конференция  стала  площадкой  для  

конструктивного  диалога  между  представителями 

Уральского  экономического  университета,  Кыргыз-

ско-славянского  университета  имени  Б.Н.  Ельцина, 

Итальянского университета, Евразийского националь-

ного  университета,  Назарбаев  университета,  Эстон-

ского  Института  экономики  управления,  Липецкого 

университета,  Бишкекской  финансово-экономической 

академии  по актуальным вопросам: повышения каче-

ства  подготовки  кадров,  новых  образовательных  тех-

нологий, институционального партнерства, реструкту-

ризации сферы образования.

Модераторам конференции выступил ректор Ураль-

ского государственного экономического университета 

доктор экономических наук, профессор Федоров М.В. 

В своем приветственном слове он отметил, что появ-

ление  и  развитие  новых  технологий  повышают  про-

изводительность  труда  и  удешевляют  процесс  произ-

водства. В этих условиях, мы можем делать прогнозы 

на будущее. Каковы они: через 10 лет каждый третий 

член нашего общества будет работать на дому,  дети 

к 2050 году будут иметь возможность полностью об-

учаться  on-line, будут активно использоваться новые 

источники энергии, изменятся условия взаимоотноше-

ний между работодателем и работником, потребителем 

и производителем… Новые потребности и глобализа-

ция требуют кардинального реформирования системы 

образования, жесткой унификации, высокой подготов-

ки каждого выпускника.

Академик Международной академии наук высшей 

школы  и  Российской  академии  естественных  наук, 

ректор  Института  экономики  и  управления  ECOM-

EN (Эстония) доктор экономических наук, профессор 

Ханон  Зеликович  Барабанер  акцентировал  внимание 

в  своем  выступлении  на  совершенствование  системы 

высшего образования. В частности он сказал: «Один из 

главных ресурсов определяющий успешность любого 

государства и общества - это интеллектуальный потен-

циал населяющих его людей, в терминах нашей конфе-

ренции подготовка кадров. Этот потенциал создается 

или как минимум совершенствуется системой высшего 

образования… Вузы должны стать активным элемен-

том,  так  называемой  тройной  спирали  обеспечиваю-

щие инновационное развитие экономики, я бы сказал 

пентаспирали, которая включает в себя –  образование, 

науку, бизнес, государство и гражданское общество».

Уразбаева  Гульнар    Жарасовна  представитель 

Южно-Казахстанского государственного университета 

имени М. Ауэзова подняла  в  своем выступлении про-

блемы  инвестиций  в  человеческий  капитал,  капитал 

знаний.

Ректоры Киргизского экономического университе-та Толобек Камчыбеков, Бишкекской финансово-эко-

номической академии Абдырахман Мавлянов, Акаде-

мии управления при Президенте КР Чынгыз Шамшиев, 

доцент Киргизско-Российского Славянского универси-

тета Мария Савина, которая рамках on-line конферен-

ции представила доклад о тенденциях и перспективах 

развития высшего образования в Киргизии в условиях 

глобализации, внесли ряд предложений:

- создать условия для открытой и масштабной ин-

формированности студентов и исследователей о науч-

ных  и  образовательных  программах  в  ведущих  науч-

ных центрах ЕврАзЭС;

- вести в практику вузовской работы специальный 

отдел, отвечающий за это направление;

- сформировать единое информационное простран-

ство вузов для реализации совместного проекта об об-

мене обучающимися и преподавателями.

Международная научно-практическая конференция 

«Кадры  в глобальном мире», в рамках видеомоста по-

зволила делегатам из разных городов, стран без лиш-

них затрат максимально эффективно  подойти к реше-

нию насущных проблем в вопросе подготовки кадров. 

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет