Жылына 4 рет шығады


Құрметті  Меруерт  Жолдықайырқызы!жүктеу 6.08 Mb.
Pdf просмотр
бет56/56
Дата28.12.2016
өлшемі6.08 Mb.
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56

Құрметті  Меруерт  Жолдықайырқызы!  Жүйрік  уақыттың  ұшқыр  қанаты  Сізді  мағыналы 
ғұмырыңыздың  биік  бір  белесі  –  90  жасқа  алып  жетті.  Сіз  осы  кемелдікке  тың  жігер,  жарқын 
көңілмен келіп отырсыз. «Қарттары бар ел – қазынасы бар ел» – деген сөз бар халқымызда. Осынау 
жылдар  ішінде  өмірдің  талай  белестерінен  табысты өтіп,  бүгінде өркен  жайған  алып  бәйтеректей 
үлкен  бір  әулеттің  ақылшы  тірегі,  арқа  сүйері  болып  отырсыз.  «Көп  жасағаннан  емес,  көпті 
көргеннен сұра» дейді дана халқымыз. 
Сізді мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз! Деніңіз саулық, отбасыңызға амандық 
тілейміз, көрер қуанышыңыз молынан болсын дейміз!  
Құрметпен:  қазақ филологиясы кафедрасының ұжымы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                 
 
 
Хабаршы 
№2- 2015 ж. 
   
 
 
350 
 
 
 
МАЗМҰНЫ     СОДЕРЖАНИЕ     CONTENTS 
 
 
ПЕДАГОГИКА   ПЕДАГОГИКА   PEDAGOGICS 
 
Байменова Б.С., Жубакова С.С. 
ИНКЛЮЗИВТІ  БІЛІМ  БЕРУ  ЖАҒДАЙЫНДА  БОЛАШАҚ  МҰҒАЛІМНІҢ 
КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІ.......................................................................................................3 
Kulmagambetova S.S., Thomas Wünsch, Zhardemova M.S. 
TECHNOLOGY OF MODULAR TRAINING.............................................................................8 
Құрманалина Ш.Х., Сагидуллина А.М. 
БОЛАШАҚ 
БАСТАУЫШ 
СЫНЫП 
МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ 
АҚПАРАТТЫҚ 
ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТЕРІН 
АРТТЫРУДА 
ЭЛЕКТРОНДЫҚ-ӘДІСТЕМЕЛІК 
ЖҮЙЕНІ 
ҚОЛДАНУ.............................................................................................................................................13 
Кузьмичева А.Е., Зубаиров Р.Р. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НАУЧНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ АСТРОНОМИИ.............19 
Ахметова Ұ.Т., Жумашева А.А. 
КӘСІПТІК  ОРТА  БІЛІМ  БЕРУ  ЖҮЙЕСІНДЕГІ  ОҚЫТУДАҒЫ  ЖАҢАШЫЛДЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЕНУІ..................................................................................................................26 
Медешова А.Б., Акимова С.М. 
МЕТОД ПРОЕКТОВ В ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ В ШКОЛЕ.......................31 
Дайырбеков С.С., Адылбекова Э.Т., Одаманова Г.П. 
ИНФОРМАТИКАНЫ  ТЕРЕҢДЕТІП  ОҚЫТАТЫН  СЫНЫПТАРДА  JAVASCRIPT 
ТІЛІНІҢ ОБЪЕКТІЛІ МОДЕЛІН ПАЙДАЛАНУ.............................................................................36 
Торыбаева Ж.З., Жорабекова А.Н. 
МОДЕЛЬ  ФОРМИРОВАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ  БУДУЩИХ 
УЧИТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛИНГВАЛЬНОГО ПОДХОДА.................................................41 
Нағымова М.М., Габбасова М.Т. 
МУЗЫКА  МҰҒАЛІМІНІҢ  ОРЫНДАУШЫЛЫҚ  ШЕБЕРЛІГІНІҢ  ТЕОРИЯЛЫҚ 
НЕГІЗДЕРІ.............................................................................................................................................47 
Хырхынбай Ж., Шавалиева З. 
БОЛАШАҚ  МЕКТЕП  МҰҒАЛІМДЕРІН  КӘСІБИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ  БАҒЫТТА 
ДАЙЫНДАУДЫ 
ЖҮЗЕГЕ 
АСЫРУДАҒЫ 
ОҚЫТУ 
МАЗМҰНЫН 
ТАҢДАУ 
КРИТЕРИЙЛЕРІ...................................................................................................................................51 
Испулова Р.Н., Бахтиярова С.Ж. 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  ПРАКТИКА  –  ПОДГОТОВКА  К  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.................................................................................................................................57 
Мулдагалиев В.С., Тулегенова К.Е. 
ЖОҒАРҒЫ  ОҚУ  ОРЫНДАРЫНДА  АҚЫРЛЫ  ЖАЙ  ГРУППАЛАРДЫ  ЛОКАЛЬДЫ 
САРАЛАУ  ЖӘНЕ  КЛАССИФИКАЦИЯСЫН  ОҚЫТУ  АРҚЫЛЫ  СУДЕНТТЕРДІҢ  БІЛІМДІК 
ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН АРТТЫРУ............................................................................................................62 
Құлмағамбетова С.С., Жардемова М.С. 
БАСТАУЫШ  СЫНЫП  ОҚУШЫЛАРЫНА  ШЕТЕЛ  ТІЛІН  ОҚЫТУДАҒЫ  ОЙЫН 
ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ РӨЛІ............................................................................................................67 
Медешова А.Б., Имангалиев М.М. 
«МЕКТЕП-ЖОО» 
САБАҚТАСТЫҒЫ 
НЕГІЗІНДЕ 
ТҰЛҒА 
ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН 

 
                                                                 
 
 
Хабаршы 
№2- 2015 ж. 
   
 
 
351 
ҚАЛЫПТАСТЫРУ ЖОЛДАРЫ.........................................................................................................72 
Сырым Ж.С., Рамазанова В.С., Хасанов О. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СФЕРИЧЕСКИ-СИММЕТРИЧНОГО 
КОЛЛАПСА 
ШВАРЦШИЛЬДА................................................................................................................................76 
Сырбаева Ш.Ж., Куанбаева Б.У., Кощанова Г.Р. 
ОҚУШЫЛАРҒА 
ФИЗИКА 
САБАҒЫНДА 
МЕХАНИКАНЫҢ 
НЕГІЗГІ 
ЗАНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН ҰҒЫМДАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ ӘДІСТЕРІ...................................81 
Капленко В.П., Туякова Б.К. 
АКТИВНЫЕ 
ФОРМЫ 
И 
МЕТОДЫ 
В 
ПРЕПОДАВАНИИ 
ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН................................................................................................87 
Темиргалиева М.Х., Демченко Л.В. 
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ.......................97 
Абугалиева Г.С. 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  РЕФЛЕКСИЯ  В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКЕ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ..........................................................................101 
Попов М.М., Лягавина В.Н. 
СОХРАНЕНИЕ  ПРИОРИТЕТОВ  В  УСЛОВИЯХ  ДИСКРИМИНАЦИИ  КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ......................................................................................................................................107 
Искалиева А.У., Кажмуханова Г.Ш. 
АТОМ  ЖӘНЕ  АТОМ  ЯДРОСЫНЫҢ  ФИЗИКАСЫ  БОЙЫНША  ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ 
ПРАКТИКУМДА КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛЬДЕРДІ ҚОЛДАНУ.............................................112 
Айманова Е.Е., Искалиев Д.Ж. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  ФОРМИРОВАНИИ  СПЕЦИАЛИСТА  С 
ВЫСШИМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ...................................................................117 
Ворфоломеева О.В. 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ  КОНЦЕПЦИЯ  ОБУЧЕНИЯ  МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ  В 
МОБИЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ........................................125 
Kazhimova K.R. 
FORMS AND METHODS OF TEACHING PEDAGOGICAL DIALOGUE..........................129 
Потиченко Э.Г. 
ВЫСТУПЛЕНИЯ  ПИАНИСТОВ-КЛАССИКОВ  НА  СЦЕНЕ  В  СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ........................................................................................................................................133 
Амантурлина Г.К. 
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНА МОДУЛЬДІК ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ЕНГІЗУ...........139 
Рысқалиев С.Н. 
БОЛАШАҚ  ДЕНЕ  ТӘРБИЕСІ  ЖӘНЕ  СПОРТ  МАМАНЫНЫҢ  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚҚА  ДАЯРЛЫҒЫ:  КЕЙБІР  ӘДІСНАМАЛЫҚ  ЖӘНЕ  ТӘЖІРИБЕЛІК 
ЫҚПАЛДАР........................................................................................................................................143 
Жұмагалиева Г.Е. 
МУЗЫКАНЫҢ МӘДЕНИ-ТЫНЫҒУ ЖҰМЫСЫНДАҒЫ АТҚАРАТЫН ОРНЫ...........149 
Ажиева А.С. 
ИНТЕРАКТИВНАЯ  МОДЕЛЬ  ОБУЧЕНИЯ  КАК  ОСНОВА  ЭФФЕКТИВНОЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ........................................................................................155 
Жұмашева К.Б. 
ҒЫЛЫМИ  МӘТІНДЕ  АҚПАРАТТАРДЫ  ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ  КОГНИТИВТІК 
НЕГІЗДЕРІ...........................................................................................................................................161 
Шукирова А.У. 
МЕТОДИКА ПОСТАНОВКИ УРОКА НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ: ЭКЗЕРСИС 
У СТАНКА.........................................................................................................................................166 
Испулова Р.Н., Шакирова Р. 
САМОПОЗНАНИЕ В ИНКЛЮЗИВНЫХ ШКОЛАХ..........................................................171 
 
ФИЛОЛОГИЯ     ФИЛОЛОГИЯ     PHILOLOGY 
 

 
                                                                 
 
 
Хабаршы 
№2- 2015 ж. 
   
 
 
352 
Мұсаев  А.М. 
ҚАЗАҚ ПРОЗАСЫНДАҒЫ ДИСКУРС МӘСЕЛЕЛЕРІ.......................................................175 
Мәдібай Қ.Қ., Солтанаева Е.М., Керімбекова Б.Д. 
БАСПА  ІСІНДЕГІ  ТАҚЫРЫПТЫҚ  СЕРИЯЛАРДЫҢ  АУДАРМА  ТАРИХЫНДАҒЫ 
МАҢЫЗЫ............................................................................................................................................181 
Исакова С.С. 
КОГНИТИВНАЯ СТРУКТУРА ТЕРМИНА.........................................................................185 
 
Жигалин Н.С., Жуматова А.Т. 
СИНТАКСИЧЕСКАЯ  ОМОНИМИЯ  ФОРМЫ  СЛОВА  «С  +  РОДИТЕЛЬНЫЙ 
ПАДЕЖ»..............................................................................................................................................190 
Қадыров Ж.Т., Кәріпжанова Г.Т., Таласпаева Ж.С. 
САЛ-СЕРІЛЕР ПОЭЗИЯСЫНЫҢ СОЛТҮСТІК АЙМАҚТАҒЫ ДӘСТҮРІ.....................195 
Қайыров А.Б., Бақытжанова А.Б. 
ПРОФЕССОР Қ.Қ. ЖҰБАНОВТЫҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ МҰРАСЫ.............................202 
Насыритдинова Ә.Н. 
ТЕХНИКАЛЫҚ  ТЕРМИНДЕР  СӨЗДІКТЕРІНДЕГІ  БІРІЗДІЛІК  ҚАҒИДАСЫНЫҢ 
САҚТАЛУ МӘСЕЛЕСІ.....................................................................................................................207 
Садуақас Н.А. 
ҒАЛЫМ  Ә.  ЖҮНІСБЕКОВ  ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ  ДАУЫССЫЗ  ДЫБЫСТАРДЫҢ 
ЖІКТЕЛУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ............................................................................................................213 
Сұлтанғалиева Р.Б. 
ТӘУЕЛСІЗДІК  ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ  ҚАЗАҚ  ӘҢГІМЕСІ:  КӨРКЕМДІК  ЖАҢАШЫЛ 
ІЗДЕНІСТЕР........................................................................................................................................218 
Мұсаев  А.М. 
ШУАҚ  ШАШҚАН  ШЕБЕР...................................................................................................223 
Ибраева Ж.Қ., Алишариева А.Н. 
ОТБАСЫЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС БАРЫСЫНДА ТІЛДІ ТАҢДАУ МӘСЕЛЕСІ........229 
Хасанова И.У. 
БАСТАУЫШ 
СЫНЫПТА 
ҚАЗАҚ 
ТІЛІН 
КОГНИТИВТІ 
ОҚЫТУДА 
ПСИХОЛИНГВИСТИКАНЫҢ ЫҚПАЛЫ......................................................................................233 
Ыбырайым Ә.О. 
БҰҚАРАЛЫҚ 
АҚПАРАТ 
ҚҰРАЛДАРЫНДА 
ҚОЛДАНЫЛҒАН 
СӨЗДЕРДІҢ 
БОЙЫНДАҒЫ МАҒЫНАЛЫҚ ДӘЛСІЗДІК ПЕН ЕКІҰШТЫЛЫҚ............................................238 
Мұсаева Г.Ә. 
ТІЛДІК МАТЕРИАЛДЫҢ ҚЫЗМЕТІ (ҚАЗАҚ ТІЛІН МЕҢГЕРУ)....................................243 
Жигалин Н.С., Мокрецова М.М. 
СТРУКТУРНЫЕ 
СХЕМЫ 
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
С 
КОНСТРУКТИВНЫМ УТВЕРЖДЕНИЕМ.....................................................................................248 
Карагулова Б.С. 
ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ СЕМАНТИКАЛЫҚ НЕОЛОГИЗМДЕР...............................253 
Мәтбек Н.Қ. 
ЧУВАШ ӘДЕБИ ТІЛІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ......................................................................258 
Тастемирова Г.А. 
ҚАЗАҚ 
ӘДЕБИЕТІНДЕ 
ӘЗИЗ 
НЕСИН 
ШЫҒАРМАЛАРЫН 
ОҚЫТУДЫҢ 
ЖОЛДАРЫ..........................................................................................................................................262 
Karibayeva B.E. 
BUSINESS DISCOURSE IN THE CONTEXT OF  INTERCULTURAL COMMUNICATION: 
CULTURAL IDENTITIES AND COMMUNICATION FAILURE...................................................267 
Габдешева А.Е. 
ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА РОБЕРТА БЕРНСА: ТЕМЫ И ОБРАЗЫ......................................271 
Ерманова С.Б., Міркемел А.М. 
ҚОРҚЫТ АТА МЕН ЖҮСІП БАЛАСҰҒЫН НАҚЫЛДАРЫНЫҢ ҮНДЕСТІГІ..............276 
Умарова Г.С., Гумарова А. 

 
                                                                 
 
 
Хабаршы 
№2- 2015 ж. 
   
 
 
353 
КОНЦЕПЦИЯ 
ОБРАЗА 
ДЕТСТВА 
В 
КАЗАХСТАНСКОЙ 
ПРОЗЕ 
(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)..............................................................................................281 
 
ТАРИХ           ИСТОРИЯ            HISTORY 
 
Тасмагамбетов А.С. 
XX  ҒАСЫРДЫҢ  30-ШЫ  ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ  САЯСИ  ҚУҒЫН-СҮРГІН  ЖӘНЕ 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІКТІҢ ДАМУЫ......................................................................286 
 
Лапин Н.С., Аканов К.Г. 
ЗАВЕРШЕНИЕ  ПРОЦЕССА  ФОРМИРОВАНИЯ  ИНСТИТУТА  ПРЕЗИДЕНТСТВА  В 
РЕСПУБЛИКЕ  КАЗАХСТАН  В  1990-Е  ГГ.  (ПО  МАТЕРИАЛАМ  НАЦИОНАЛЬНОГО 
АРХИВА РК).......................................................................................................................................288 
Сәрсембина Қ.Қ., Саутбекова А.Ғ. 
ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ БАҚСЫЛЫҚ ӨНЕРІ.........................................................................293 
Тукешева Н.М. 
ВОВЛЕЧЕНИЕ  КАЗАХСКОЙ  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  В  НАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  В 
XIX ВЕКЕ............................................................................................................................................298 
Шадыман Ахметұлы 
УАҚ ТАЙПАСЫНЫҢ ТАҢБАЛАРЫ....................................................................................306 
Арыстангалиева Ж.М. 
ИЗУЧЕНИЕ 
ИСТОРИИ 
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫХ 
ДВИЖЕНИЙ 
В 
ИСТОРИОГРАФИИ КАЗАХСТАНА...............................................................................................317 
Жалекенова Г.Т. 
ИСТОРИОГРАФИЯ  ИСТОРИИ  СТАНОВЛЕНИЯ  ТЕЛЕВИДЕНИЯ  В  КАЗАХСТАНЕ  В 
60-90 ГОДЫ ХХ ВЕКА......................................................................................................................322 
Ерғалиева А.Т., Шакенова А.Н. 
БАТЫСҚАЗАҚСТАНДЫҚ КҮЙШІЛІК ДӘСТҮР...............................................................326 
Қайыржанов Қ.Б. 
БАТЫС 
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ 
ДІНИ 
КОНФЕССИЯЛАРДЫҢ 
ДАМУ 
ТАРИХЫ                         
(1991-2011 ЖЖ.)....................................................
...........................................................................
331 
 
ҒЫЛЫМИ ӨМІР - НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ...........................................................................................337 
 
БІЗДІҢ МЕРЕЙТОЙ - НАШИ ЮБИЛЯРЫ.....................................................................................340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                 
 
 
Хабаршы 
№2- 2015 ж. 
   
 
 
354 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АВТОРЛАР ҮШІН МӘЛІМЕТ
 
МАҚАЛАНЫҢ ДАЙЫНДАЛУ ТӘРТІБІ
 
«БҚМУ хабаршысы» жинағына жариялауға білім мәселелеріне қатысты ғылыми және ғылыми
-
әдістемелік  жұмыстар  гуманитарлық,  жаратылыстану,  экономикалық,  өнертану,  техникалық 
ғылымдар, сонымен бірге университеттің құрылымдық бөлімшелерінің қызметі, аймақтың әлеуметтік
-
экономикалық  дамуының  мәселелері  мазмұнын  құрайтын  қазақ,  орыс,  ағылшын  тілдерінде 
мақалалар қабылдайды.
 
Журналға бағытталған мақала (компьютерлік мәтін көлемі 8 беттен аспайтын) USB
-
жинағышы, 
CD-
R  дискімен  (мәтіннің  қолжазба  түрінде,  1,0  интервалымен,  11  шрифтісінен  кем  емес,  және  бір 
данасы А4 формат қағазында) берілуі керек.
 
Суреттегі берілген барлық әріп және сандық белгілер ең басты және сурет астындағы мәтінде 
түсіндірілуі  қажет.  Қолжазбадағы  суреттері  бар беттері мен мәтін беттері  нөмірленген болуы  керек. 
Мәтін мұқият тексерілген және редакцияланған болуы қажет. Сканерленген мәтіндер, грамматикалық 
және техникалық қателері бар мақалалар жинаққа енгізілмейді. 
 
«БҚМУ хабаршысы» ғылыми журналына дайындық кезінде материалдарды жариялауға автор 
туралы мәлімет көрсетілуі қажет (аты
-
жөні (толық), ғылыми атағы, дәрежесі, лауазымы, жұмыс орны, 
мекенжайы,  электрондық  почтасы,  тел.),  ӘОЖ  нөмірі,  ішкі  және  сыртқы  рецензиясы  (жариялауға 
ұсынылған  ғылыми  жұмыстың  ғылым  кандидаты  және  докторларының  сын
-
пікірлері  болуы  керек
); 
аңдатпа, мақала тіліндегі түйін сөз
 
(10 сөзден артық); Т.А.Ә., мақаланың атауы, түйіндеме, түйін сөз 
(мемлекеттік  тілде  жарияланатын  мақалаға 

орыс  немесе  ағылшын  тілінде,  басқа  тілде 
жарияланатын мақалаға 

мемлекеттік, орыс немесе ағылшын тілінде), жариялауға төленген түбіртек 
міндетті түрде болуы қажет.
 
Мақаланы  жариялауға  эксперттік  комиссия  бекіткен  ғылыми
-
техникалық  Кеңестің  эксперттік 
тұжырымдамасы болуы керек.
 
Материалдар  белгіленген  тәртіп  бойынша  сай  келмесе,  жариялауға  қабылданбайды. 
Қолжазбалар редакция көзқарасын білдірмейді және авторларға кері қайтарылмайды.
 
 
К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  СТАТЕЙ
 
Для  публикации  в  «Вестнике  ЗКГУ»  принимаются  статьи  на  казахском,  русском,  английском 
языках,  содержащие  результаты  научных  и  научно
-
методических  работ  в  области  гуманитарных, 
естественных,  экономических,  искусствоведческих,  технических  наук,  посвященных  проблемам 
образования, а также материалы, отражающие деятельность различных структурных подразделений 
университета, вопросы социально
-
экономического развития  региона.
 
Статья  (объемом    не  более  8  страниц  компьютерного  текста),  направляемая  в  журнал, 
представляется на дисках 
CD-R, USB-
накопитель (с обязательной распечаткой текста, шрифтом не 
менее 
11, 1,0 
интервалом
 
и графики на бумаге в одном экземпляре на формате А4).
  
Все  буквенные  и  цифровые  обозначения,  приведенные  на  рисунках,  необходимо  пояснить  в 
основном  или  подрисуночном  тексте.  Страницы  рукописи  должны  быть  пронумерованы,  включая 
листы  с  рисунками.  Текст  должен  быть  тщательным  образом  выверен  и  отредактирован. 
Сканированные тексты с грамматическими и техническими ошибками не будут включены в сборник.
 
При  подготовке  материалов  к  опубликованию  в  научном  сборнике  «Вестник  ЗКГУ» 
обязательным  условием  является  представление  сведений  об  авторе  (Ф
.
И
.
О.  (полностью),  ученая 
степень, звание, должность, место работы, адрес, электронная почта, тел.), номер УДК, внутренней 
и  внешней  рецензии  (публикуемые  в  издании  научные  работы  должны  быть  рецензируемы 

 
                                                                 
 
 
Хабаршы 
№2- 2015 ж. 
   
 
 
355 
кандидатами наук и докторами)
;
 
аннотация, ключевые слова на языке статьи (более 10 слов); Ф.И.О., 
название статьи,
 
резюме, ключевые слова
 (
статьи, публикуемой на государственном языке, должно 
быть на русском и английском языках

статьи, публикуемой на других языках –
 
на государственном, 
русском или
 
английском языках)

наличие квитанции оплаты за публикацию.
 
Решение о возможности опубликования статьи подтверждается экспертной комиссией научно
-
технического Совета актом экспертного заключения.
 
 
Материалы,  не  соответствующие  данным  требованиям,  к  публикации  не  принимаются. 
Рукописи не рецензируются и не возвращаются авторам.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АВТОРЛАРДЫҢ ТҮПНҰСҚАСЫНАН
 
БАСЫП ШЫҒАРЫЛДЫ
  
 
ОТПЕЧАТАНО С ОРИГИНАЛОВ АВТОРОВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Редакторы-Редактор: 
Р.Р. Кужалиева 
 
 
Материалдарды 
компьютерде беттеген: 
Верстка и изготовление  
оригинал-макета: 
С.А.Кажимова 
С.К. Сахметова, Ж.З. Есимгалиева 
 
М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
мемлекеттік университеті, 2015 
090000, Орал, Достық даңғылы, 162 
Басуға  
18.06.2015
 ж.  қол қойылды.  
Көлемі 
43,6 б.
т. Таралымы 150 дана.  
Тапсырыс №115         
 
 
Подписано в печать 
18.06.2015
 г. 
Объем 43,6  п.л. Тираж 150 экз.  
Заказ № 115 
 
Западно-Казахстанский государственный 
университет им. М.Утемисова, 2015 
090000, Уральск, пр. Достык, 162 
 
 Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   56


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет