Ұжымды әлеуметтік-психологиялық зерделеу/ особые детиДата20.05.2022
өлшемі44.95 Kb.
#35124

Оқу-тәрбие процесін тиімді ұйымдастыру мақсатында тәрбиеленушілердің жеке ерекшеліктерін және ұжымның әлеуметтік-психологиялық сипатын зерделеуге бағытталған бағалау қалай аталады?/ Дети с отклоняющимся поведением от общепринятой нормы-
ұжымды әлеуметтік-психологиялық зерделеу/ особые дети
тәрбие процесін жүзеге асыру/умные дети
психологиялық-педагогикалық диагностика/дети с трудным воспитанием
психодиагностикалық зерделеу/дети с нарушениями
социологиялық зерттеу/ агрессивные дети
Тұлғаның барынша тұрақты қасиеттері мен түрлі іс-әрекеттердегі, ұжым мен өзіне қарасты білігі мен дағдыларының жиынтығы:/Наиболее устойчивые черты личности и комплекс навыков и умений в различных видах деятельности
тәрбие іс-әрекетіндегі мониторинг/мониторинг воспитательный деятельности
тәрбие іс-әрекетіндегі көрсеткіш/показатель воспитательный деятельности
тәрбие процесін тиімді ұйымдастыру/эффективная организация учебного процесса
тәрбиеленушілердің тәрбиелік деңгейі/воспитательный уровень учеников
барлық жауап дұрыс/ все ответы верны
Тәрбиелілік диагностикасы дегеніміз – бұл/Что такое педагогическая диагностика?
әрбір пән мұғалімінің тәрбиеленушінің білім деңгейі туралы ақпарат алатын зерттеу жұмысы/исследовательская работа, в ходе которой каждый учитель-предметник получает информацию об уровне образования учащегося
сынып жетекшісінің әрбір тәрбиеленуші мен сынып ұжымының тәрбиелілігі жайында ақпарат алатын зерттеу жұмысы/исследовательская работа, в ходе которой классный руководитель получает сведения о воспитании каждого ученика и коллектива класса.
тәрбиеленушілердің моральдық және әлеуметтік сапаларының шын мәніндегі жағдайын белгілеу/определить истинное состояние нравственных и социальных качеств воспитанников
тәрбиеленушінің тәрбиелілік деңгейін көрсеткіш арқылы анықтау/ Определение уровня воспитания воспитанника с помощью показателей
жеке тұлғаның дамуына психологиялық тұрғыдан қарау/ психологический подход к развитию личности
Тәрбиелілікті диагностикалау технологиясына төмендегідей талаптар қойылады:/К технологии диагностики воспиания предъявляются следующие требования:
уақыт пен күш аз жұмсалатындай үнемді болғаны жөн/Это должно быть экономично с минимальными затратами времени и усилий
мүмкіндігінше жоғары негізде сенімді қорытынды шығара білуі керек/уметь делать достоверные выводы на максимально высоком уровне
тәрбие ісімен айналысушы кез келген маманның жаппай қолдануына қолайлы болуы қажет/должен быть пригоден для публичного использования любым специалистом, занимающимся воспитательной работой
барлық жауап дұрыс/ все ответы верны
диагностикалық ақпараттың нәтижесі көкейде жүрген көптеген мәселелердің шешімін табуға көмектесуі қажет/результаты диагностической информации должны помочь найти решения многих текущих проблем
5-6 сынып оқушыларын диагностикалауда ескеретін мақсат міндеттер/Задачи, которые необходимо учитывать при диагностике учащихся 5-6 классов
таным процесінің даму деңгейін анықтау/определение уровня развития познавательного процесса
Шығармашылық қабілетін зерттеу/Изучение творческих способностей
Міндеттелген іске және өз ісінің нәтижесіне жауапкершілігін анықтау/Определение ответственности за задачу и результаты своей работы
Оқуға түрткі болатын мотивті анықтау/Определить мотив, побуждающий к обучению.
Өзін өзі басқару деңгейін анықтау/Определение уровня самоуправления
Мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмысының негізгі міндеттері:/ Основные задачи профориентационный работы в школе:
тәрбиеленушілерді мамандықтар жайлы түсінікпен қаруландыру/ формирование у учащихся представлений о профессиях
кәсіптік қызығуы мен бейімділігі, қабілеттілігін қалыптастыру және дамыту мақсатында тәрбиеленушілердің дара ерекшеліктерін зерттеу/ изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью формирования и развития их профессиональных интересов и склонностей, способностей
мектеп бітірушілерге мамандық таңдауға көмектесу/помощь выпускникам школы в выборе профессии
мектеп түлектерін белгілі мамандықтың түрін меңгеруге бейімдеу/ адаптация выпускников школы к освоению определенного вида профессии
Барлық жауабы дұрыс/ все ответы верны
Тәрбиеленушінің мамандыққа мүмкіндігін және қызығушылығын анықтау үшін қолданылады/Используется для определения возможности и интереса воспитанника к профессии
Кәсіптік іріктеу/Профессиональный отбор
Кәсіптік бейімделу/Профориентация
Кәсіптік диагностика/Профессиональная диагностика
Кәсіптік тәрбиелеу/Профессиональное воспитание
Кәсіптік кеңістік/Профессиональное пространство
Ата-аналармен жұмыстың дәстүрлі формалары/Традиционные формы работы с родителями
Тақырыптық ақыл-кеңес,әңгіме/Тематические консультации, беседы
Ата-аналар оқуы/Родительское чтение
Ата-аналар кеші/Родительский вечер
Мектеп оқушыларының отбасына бару/Посещение семьи школьников
Ата-аналар тренингі/Родительский тренинг
Тұйық балаларды диагностикалауда қолдануға ұсынылады/ Рекомендуется для использования в диагностике замкнутых детей
оқушыға жеке дара уақыт бөлу/индивидуальное время для ученика
Темперамент типін анықтау/Определение типа темперамента
Сынып ішінде жауапкершілік жүктеу/Распределение ответственности в классе
Барлық жауабы дұрыс/все ответы верны
Оқушылар ортасында мақтау,мадақтаулар айту/Похвалить в классе
Тәрбиесі қиын оқушыларды алғашқы болып зерттеген?/Кто первым занялся изучением детей с особыми потребностями?
В.В.Трифонов
Л.М.Зюбин
П.П.Блонский
Л.К.Керимов
Д.В.Колесов
Тәрбие жұмысы диагностикасында оқушының тәрбиесін түзету іс-әрекеті қай сыныптан бастап мақсат етіледі?/С какого класса является целью коррекционное действие учащегося при диагностике воспитательной работы?
5-6
1-4
3-5
9-11
7-8
Кәсіптік бағдар беруде оқушылар әр түрлі мамандықтың мәні, мазмұны жайлы түсінік алады, мамандық бойынша қойлатын талаптармен танысады, оның ерекшелігі, қоғамдағы орны туралы түсініктер алады. Бұл кәсіби бағдар берудің қай бағыты?/В профориентации студенты получают представление о сущности и содержании разных профессий, знакомятся с требованиями, предъявляемыми к специальности, получают представление о ее особенностях, своем месте в обществе. Что это за направление профориентации?
кәсіптік іріктеу/профессиональный отбор
кәсіптік ағарту/профессиональное просвещение
кәсіптік ақыл-кеңес/профессиональная консультация
кәсіптік іс-әрекет/профессиональная деятельность
кәсіптік ақпарат/профессиональная информация


Кәсіптік бағдар берудің мақсаты толықтай сипатталған нұсқаны көрсетіңіз/Укажите вариант, который полностью описывает цель профориентации
Болашақ мамандық туралы ақыл-кеңес айту/Консультация по будущей профессии
оқушылардың жеке мүдделін, сондай-ақ қоғамдық қажеттіліктер мен нарық сұрасынстарын қанағаттандыруға негізделген саналы түрде мамандық таңдауға дайындау/подготовка учащихся к осознанному выбору профессии на основе удовлетворения личных интересов, а также социальных потребностей и запросов рынка
Баланың болашағын кәсіппен байланыстыру/Связь будущего ребенка с профессией
Баланың болашақ өмірін жасап беру/Создание будущей жизни ребенка
оқушыны мамандықпен таныстыру/Познакомить учащихся с профессией
Сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізілетін жұмысының формасы /Форма работы классного руководителя с родителями
Миға шабуыл/ Мозговой штурм
Сыныптың ұжымдық жағдайлары/Коллективные условия класса
Кәсіптік бағдар/ Профориентация
Педагогикалық кеңес/педагогический совет
Конференция/ Конференция
Кәсіптік бағдар берудің негізгі міндеті/Основная задача профориентации
оқушының жеке бас қызығушылығын зерделеу/изучение личных интересов учащегося
Әртүрлі мамандықтар туралы түсінікпен қаруландыру/вооружение концепцией разных специальностей
кәсіптік ақпарат беру, кәсіптік іріктеу, бейімдеу/профессиональная информация, профессиональный отбор, адаптация
кәсіптік ақыл-кеңестің барысын баяндау/отчет о ходе профессиональной консультации
орта мектептерде кәсіптік бағдар беру/профориентация в общеобразовательных школах
Кәсіптік бағдар берудің принциптері/Принципы профориентации
ақпараттық/ информационный
көрнекілік/наглядность
танымдық/познавательный
саналылық және беріктік/прочность усвоения знаний
ғылымилық/научность
Мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмысының негізгі бағыттары:/ Основные направления профориентационной работы в школе:
кәсіби бағдар, кәсіби бағыттау, кәсіби білім беру, кәсіби ағарту/ профориентация, профессиональное образование, профессиональное просвещение
кәсіптік ақпарат, кәсіптік ақыл-кеңес, кәсіптік ағарту, кәсіптік іріктеу/профессиональная информация, профессиональные консультации, профессиональное просвещение, профессиональный отбор
кәсіптік қызығу, кәсіптік бейімделу, кәсіби білім/профессиональное увлечение, профессиональная адаптация, профессиональное образование
мамандық таңдау, мамандыққа бейімделу, мамандық бойынша білім алу/выбор профессии, адаптация к профессии, получение образования по специальности
мамандықты меңгеру, кәсіптік бейімделу, кәсіптік іріктеу/ овладение профессией, профессиональная адаптация, профессиональный отбор
Кәсіптік бағдар берудің формалары:/ Формы профориентации:
топтық, ұжымдық, көпшілік, жеке дара/групповая, коллективная, массовая, индивидуальная
кітап, БАҚ, радио, теледидар, кітапхана, оқу мекемелері/книги, СМИ, радио, телевидение, библиотеки, учебные заведения
ашық сабақ, ашық сынып сағаты, ашық есік күндері/открытые уроки, классные часы, дни открытых дверей
барлық жауап дұрыс/все ответы верны
тақырыптық кеш, оқу лекциялары, үйірме жұмыстары, кездесулер, оқу өндірістік практика, конференция, саяхат/тематический вечер, учебные лекции, кружковая работа, встречи, учебно-производственная практика, конференции, путешествия
Тәрбиесі қиын оқушылардың мінез-құлықтары/Поведение учащихся с трудным воспитанием
олар өте сақ жүреді, ерік-жігері жоқ, қажырлы болып келеді/они ведут себя очень осторожно, не имеют силы воли, становятся неутомимыми
педагогикалық әсерге көне бермейді, педагогтың жоғары деңгейдегі көңілін талап етеді/не поддается педагогическому воздействию, требует высокого уровня внимания педагога
сенімсіздік, көңіл-күйі бір қалыпты емес, ашуланшақ/ неуверенность, настроение не однообразное, раздражительность
қалыпты нормадан ауытқу, заң бұзушылық/отклонение от нормальной нормы, нарушение
көңіл-күйі бір қалыпты емес, ерік-жігері жоқ, педагогтың жоғары деңгейдегі көңілін талап етеді/настроение не однообразное, без воли, требует высокого уровня внимания педагога
«Мінез-құлықтағы қиындық және ауытқушы мінез-құлық» ұғымы қай уақытта пайда болды?/В какое время появилось понятие«трудность в поведении и отклоняющееся поведение»?
XIX ғ.
VIғ.
XX ғ.
Xғ.
XXIғ.
Тәрбиесі қиын оқушыларды зерттеуді ең алдымен отбасындағы тәрбие жағдайын білуден бастауды ұсынған кім?/Кто предложил начать изучение трудновоспитуемых учащихся, прежде всего, со знания условий воспитания в семье?
В.Трифонов
Д.Колесов
Л.Керимов
Л.Зюбин
К.Жүкенова
Тәрбиесі қиын оқушылардың айырмашылығы/Отличие школьников с трудным воспитанием
үлгермеушілер қатарынан/быть среди неудачников
ұжымнан тыс қалған/оставшись вне коллектива
олардың көзқарастарында/в их взглядах
педагогикалық қараусыз қалғандығы/педагогическая запущенность
олардың іс-әрекеттерінде/в их действиях
Тәрбиесі қиын оқушылардың пайда болуына әсер ететін факторлар/Факторы, влияющие на появление трудных учеников
отбасы тәрбиесінің дұрыс ұйымдастырылмауы, қоғамдық ұйымдар мен жұртшылықпен жүргізілетін жұмыстың төмендігі, жастайынан еңбектену дағдыларының қалыптаспауы, баланың жан дүниесіне көңіл аудармау/неправильная организация семейного воспитания, низкая работа с общественными организациями и общественностью, несформированность навыков труда с раннего возраста, невнимательность к душе ребенка
оқушылардан үйренеді, ата-аналарынан үйренеді/учится у учеников, учится у родителей
табиғи психологиялық ерекшеліктер, тұқымқуалаушылық, адамгершілік азғындау/природные психологические особенности, наследственность, нравственное развращение
туылғаннан пайда болады/появляется от рождения
ата-анасынан гені арқылы беріледі/передается от родителей через ген
Тәрбиесі қиын оқушылармен жұмыс істеудің негізгі шарттары/ Основные условия работы с трудновоспитуемыми учащимися
әрбір қиын оқушыны жан-жақты зерттеп, мінез-құлықтарының бағыт-бағдарын анықтау, адамгершілік қасиеттерін іріктеп алу/детально изучить каждого трудного ученика, определить направление его поведения, выделить его нравственные качества
әрбір баланың адмгершілік сапаларын, өмірлік көзқарасын, айналасындағылармен қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыруды ұйымдастыру/организация формирования нравственных качеств, мировоззрения, коммуникативных навыков каждого ребенка
барлық жауап дұрыс/все ответы верны
әрбір баланың ерекшеліктері мен мүмкіндіктеріне және шығармашылық талап тілектеріне, қабілеті, икемділктерін орай дамытуды ұйымдастыру/организовать развитие каждого ребенка в соответствии с особенностями и возможностями и творческими желаниями, способностями, склонностями
оқу-тәрбие процесінде, ұжымдық өмір қарым-қатынастарында ауытқушылықтар болса дер кезінде қол ұшын еріп, сақтандыру/При аномалиях в учебном процессе, в отношениях коллективной жизни своевременная помощь и страховка
«Адамды жан-жақты тәрбиелеу үшін, оны жан-жақты зерттеу қажет»- деп атап көрсеткен педагог?/Кто тот учитель, который сказал: «Чтобы всесторонне воспитать человека, надо его всесторонне изучить»?
Ы.Алтынсарин
М.Жұмабаев
К.Д.Ушинский
Я.А.Коменский
А.С.Макаренко
Тәрбиесі қиын оқушылардың ата-анасы жіберетін басты қателік/ Основная ошибка родителей школьников с особыми потребностями
жұмысының жоқтығы/отсутствие работы
отбасының материалдық жағдайын реттемеу/неурегулирование материального положения семьи
педагогикалық білімнің жетіспеушілігі/отсутствие педагогических знаний
балаға біркелкі талап қою/предъявлять к ребенку единые требования
баланы ата-әжесінің тәрбиесіне беру/передача ребенка на воспитание бабушке и дедушке
Тәрбиесі қиын балаларды қайта тәрбиелеудің педагогикалық шарттары/ Педагогические условия перевоспитания трудных детей
қайта тәрбиелеу үрдісінің теориялық талдау негізінде жүзеге асуы /реализация процесса перевоспитания на основе теоретического анализа нақты мақсатта жүзеге асырылуы/реализация в конкретных целях
кешенді ұйымдастырылуы/комплексная организация
қиын балаларды тәрбиелеу жұмысын жиі, бірізді, тұрақты, ғылыми ұйымдастырылған түрде жүргізу/проводить работу по воспитанию трудных детей часто, последовательно, постоянно, научно организованно
процестің жанжақтылығы/универсальность процесса
Тұйық балалармен жұмыс жасауда сынып жетекшілеріне берілетін ұсыныс:/Рекомендация классным руководителям в работе с замкнутыми детьми
көп уақыт бөлу, отбасында маңызды іс-әрекетке тарту, жауапкершілік жүктеу/проводить много времени, заниматься важными делами в семье, брать на себя ответственность
Жеке дара қарым-қатынас, сынып оқушылары арасында мақтау, мадақтаулар айту, белсенді іс-әрекетке тарту/Индивидуальное общение, похвала и поощрение среди учащихся класса, вовлечение в активную деятельность
балаға қиындық туатын кезде үнемі қасында болу, онымен бірге болу/всегда будьте рядом с ребенком, когда он в беде
бала үшін кез-келген жағдайды жасау/создать любую ситуацию для ребенка
баланың орнына барлық әрекеттерді өзі орындау, оған еш қиын келетін жағдайды туындатпау/вместо этого делать все действия за ребенка, не создавать ему сложную ситуацию
Томаға-тұйық балалардың ата-аналарына берілетін ұсыныс/ Рекомендуется для родителей замкнутых детей
жеке дара қарым-қатынас орнату, онымен бірге болу педагогикалық қолдау жасау/устанавливать личные отношения, быть с ним, оказывать педагогическую поддержку
балаға қиындық кезінде көмектесу, онымен бірге болу, отбасында маңызды іс-әрекетке тарту/помогать ребенку в трудностях, быть с ним рядом, вовлекать его в важные дела в семье
отбасында жауапкершілік жүктеу/ответственность в семье
күн тәртібін қою, оның орындалуын баладан талап ету/ устанавливая повестку дня, требуя, чтобы ребенок выполнял ее
барлық жауап дұрыс/ все ответы верны
«Қиын бала – бұл, ең алдымен кәдімгі бала. Оған табиғи қарапайым тұқымқуалаушылық тән. Айырмашылығы оның педагогикалық қараусыз қалғандығы» -деп атап көрсеткен:/"Трудный ребенок-это, прежде всего, обычный ребенок. Для него характерна природная неприхотливость. Отличие состоит в том, что она педагогический запущена»:
Г.М.Минковский
В.Н.Кудряцев
Л.М.Зюбин
Я.А.Коменский
В.В.Трифонов
Қиын балаларды тәрбиелеу жүйесінің неше кезеңі бар?/Сколько этапов системы воспитания трудных детей?
4
5
2
3
8
Оқушыларда мамандықты саналы таңдауға ішкі қажеттіліктері мен дайындығын қалыптастыруда мұғалімнің мақсатты бағытталған іс-әрекеті/Целенаправленная деятельность учителя в формировании у учащихся внутренних потребностей и готовности к осознанному выбору профессии
арнайы білім/специальное образование
оқу теориясы/теория обучения
кәсібилік/профессионализм
шеберлік/мастерство
кәсіптік бағдар/профориентация
Тәрбиеленушінің мамандыққа мүмкіндігін және қызығушылығын анықтау үшін қолданады. Бұл мақсатты орындау үшін сауалнамалық, тесттік әдістер қолданылады/Использует для определения возможности и интереса воспитанника к профессии. Для реализации этой цели используются опросные, тестовые методы
кәсіптік ағарту/профессиональное просвещение
кәсіптік көмек/профессиональная помощь
кәсіптік іріктеу/профессиональный отбор
кәсіптік диагностика/профессиональная диагностика
Әлеуметтік-кәсіптік бейімделу/Социально-профессиональная адаптация
Отбасы мүшелерінің білім дәрежесі, жалпы материалдық әл-ауқаты қалай аталады?/Как называется степень образованности, общее материальное благополучие членов семьи?
Отбасының этникалық құрамы мен құрылымы/Этнический состав и структура семьи
Отбасының мәдени әлеуеті/Культурный потенциал семьи.
Тіршілік әрекетінің және ортаның жағдайлары/Условия жизни и окружающая среда
Ішкі отбасылық қатынастар/Внутрисемейные отношения
Отбасы мүшелерінің қоғамға көзқарасы/Отношение членов семьи к обществу
Отбасы мүшелерінің адамгершілік қатынастары, өмірге деген көзқарастары, ата-ана және басқа мүшелердің педагогикалық мәдени дәрежесі/Моральные установки членов семьи, отношение к жизни, педагогический и культурный уровень родителей и других членов
Отбасының мәдени әлеуеті/Культурный потенциал семьи.
Тіршілік әрекетінің және ортаның жағдайлары/Условия жизни и окружающая среда
Отбасының тәрбиелік әлеуеті/Воспитательный потенциал семьи.
Ішкі отбасылық қатынастар/Внутрисемейные отношения
Отбасы мүшелерінің қоғамға көзқарасы/Отношение членов семьи к обществу
...өз зерттеулерінде: «Қиын бала – бұл күнделікті педагогикалық әсерге көне бермейтін, өзіне үнемі қосымша уақыт бөліп қарауды, ұстаздың ерік-жігерін, күшін, қажырлы педагогикалық еңбегін қажетсінетін бала» – деп атап көрсетеді/ В своих исследованиях он отмечает: «Трудный ребенок — это ребенок, не приученный к ежедневному педагогическому воздействию, постоянно нуждающийся в дополнительном времени, воле, силе и трудолюбии учителя».
П.П.Блонский
М.Жұмабаев
Йоганн Вольфганг
И.Гребенников
В.В.Трифонов
Қиын баланың тәртібінің төмендеуіне себеп болған жағдайлардағы қиын бала мен оның достары арасындағы байланыстың дәрежесін анықтау/ Определение степени общения трудного ребенка с его друзьями в ситуациях, приведших к снижению поведения трудного ребенка
өзгеріс кезеңі/период изменения
бекіту кезеңі/период утверждения
ұйымдастыру кезеңі/организационная стадия
қалыптастыру кезеңі/этап формирования
дайындық кезеңі/подготовительный этап
Жеткіншектердің мінезіндегі теріс қылықтар, әдет-дағдылар мен қалыптаса бастаған жаңа адамгершілікті сапалардың арасында күресті бастау/Начать борьбу между негативным поведением, привычками и новыми нравственными качествами подростков.
дайындық кезеңі/подготовительный этап
бекіту кезеңі/период утверждения
ұйымдастыру кезеңі/организационная стадия
өзгеріс кезеңі/период
қалыптастыру кезеңі/этап формирования
Әрбір қиын бала мінез-құлқындағы адамгершілік мәнді өзгерістер болған сайын, өзін-өзі тәрбиелеуге талаптанып, оңды қасиеттерді дамыту/ Каждый раз, когда происходит существенное изменение нравственного поведения трудного ребенка, необходимо развивать самодисциплину и положительные качества.
ұйымдастыру кезеңі/организационная стадия
өзгеріс кезеңі/период изменения
дайындық кезеңі/подготовительный этап
бекіту кезеңі/период утверждения
қалыптастыру кезеңі/этап формирования
Педагогикалық диагностикада қолданылатын эксперименттік емес әдістер:/Неэкспериментальные методы, применяемые в педагогической диагностике:
лабораториялық, табиғи/лабораторные, природные
тестілеу, шкалалау/тестирование, шкалирование
бақылау, сауалнама, әңгімелесу/наблюдение, анкета, интервью
талдау, саралау, болжау жасау/анализ, дифференциация, прогнозирование
интерьвю, тестілеу/интерьвю, тестирование
Мектептегі салауатты өмір сүру салтын қалыптастыру мүмкіндіктері/Возможности формирования здорового образа жизни в школе
Жеке тұлғаның өзін қоршаған жансыз және жанды табиғи ортамен жан-жақты үйлесім табуы/Всесторонняя гармония личности с окружающей ее неживой и живой природной средой
Салауатты өмір салты-ол денсаулықтың үйлесімді дамып, сақталуы мен орнығуын қамтамасыз ету мақсатында денсаулықты нығайтуға бағытталған іс-шараларды жүргізу/Здоровый образ жизни – это пропаганда оздоровительных мероприятий, направленных на гармоничное развитие, сохранение и укрепление здоровья.
Балалар мен жастар денсаулығын нығайту; салауатты өмір салтының негіздері мен түрлерін танып білу; өз денсаулығын сақтауға жауапкершілікті арттыру/Укрепление здоровья детей и молодежи; познание основ и видов здорового образа жизни; повысить ответственность за собственное здоровье
Жеке адамның тіршілік етуге бағытталған мүмкіндіктерін қалыптастыру/Формирование способности личности к жизни
Оқушылардың мінез-құлқында белгілі гигиеналық тұрақтылықты қалыптастыру/Формирование определенной гигиенической устойчивости в поведении учащихся
Әлеуметтік саулықтың, есендіктің толыққанды түрдегі жағдайы-бұл-/Это полноценное состояние социального здоровья и благополучия.
денсаулық/здоровье
құндылық/ценность
гигиена/гигиена
салауаттылық/благополучие
дұрыс тамақтану/правильное питание
Тәрбие процесінде қолданылатын негізгі диагностикалық әдістер:/ Основные диагностические методы, используемые в воспитательном процессе:
оқытушылық, ақпараттық, ұйғарушылық/преподавательский, информационный, предписывающий
білім берушілік, прогностикалық, талдамалық/образовательная, прогностическая, аналитическая
ойлаушылық, бақылау-бағалаушылық/мышление, контрольно-оценочное
талдамалық, түсіндірушілік, дамытушылық/аналитический, объяснительный, развивающий
зерттеушілік, диагностикалық/исследовательская, диагностическая
Мұғалімнің психодиагностикалық мәдениеті:/ Психодиагностическая культура учителя:
Мақсаты мен міндетінің сәйкес келуі, білім беру мен оқытуды тиімді ұйымдастыру/Соответствие целей и задач, эффективная организация воспитания и обучения
Педагогтардың жалпы психологияны білу, мұғалімнің диагностикалық аспап-құралдарды пайдалана білуі/Знание общей психологии педагогов, умение педагога пользоваться диагностическими средствами
Педагог, мектеп психологі «оқушы жағдаяттарын» құра алуы, білім алуды үйлестіру/Учитель, школьный психолог умеет создавать «ученические ситуации», координировать обучение
Пікір алмасу, білім беруді қамтамасыз ету/Обмен мнениями, образование
Мұғалімнің шығармашылық тұрғыда өсуі, ұжымды қалыптастыру/ Творческий рост учителя, формирование команды
Салауатты өмір салтын құрайтын компоненттер/Составляющие здорового образа жизни.
Тәтті көп жеу, ағзаны шынықтыру, жеке бас гигиенасы/Много сладкого, закаливание организма, личная гигиена
Ұнамсыз эмоция, дұрыс тамақтану, гигиена сақтау/Неприятные эмоции, правильное питание, гигиена
Дұрыс тамақтану, зиянды әдеттерден бас тарту, дене жаттығулары/ Правильное питание, отказ от вредных привычек, занятия спортом
Барлық жауап дұрыс/Все ответы верны
Ұнамды эмоция, ағзаны шынықтырмау, тәтті жеу/Приятные эмоции, отсутствие физических упражнений, употребление сладкого
Сыныптан тыс уақыттағы сауықтыру іс-шаралары/Внеклассные оздоровительные мероприятия
Спорттық ойындарға белсенді қатыстыру, дене сабағын өткізбеу/ Активное занятие спортом, неучастие в физкультуре
Сынып сағатын ұйымдастыру, сыныпта оқушыларды жүгірту/ Организация классного часа, бег учащихся по классу
Дәліздерде оқушыларды жүгірту, эстафета ұйымдастыру/ Организация беговелов, эстафет в коридорах
Күнделікті таңертеңгілік жаттығулар жасау, әр тәрбиеленушінің денсаулық күнделігін жүргізуі/Ежедневная утренняя гимнастика, ведение дневника здоровья для каждого воспитанника
Барлық жауап дұрыс/Все ответы верны
Тәрбиеленушілердің салауатты өмір сүру дағдылары/Навыки здорового образа жизни воспитанников
Өзін–өзі құрметтей білу, рухани ойлау дәрежесін өсіру/Умение уважать себя, воспитывать степень духовного мышления
Шығармашылық деңгейінің өсуі; мінез–құлық мәдениетін қалыптастыру/Повышение уровня творчества; формирование культуры поведения
Ар–ұятты сақтау, өз құқығы мен тәртібін сақтау/Соблюдение чести, соблюдение своих прав и порядка
Әлеуметтік жағдайын өзгерту/Изменение социального положения
Барлық жауап дұрыс/Все ответы верны
Девиантты мінез-құлықтың көрсеткіштеріне:/Показатели девиантного поведения:
Ол заң бұзушылықпен ерекшелінеді/Характеризуется нарушением закона
агрессия, демонстрация, оқудан, еңбектен бет бұру, үйден кету, алкоголизм, наркомания, қоғамға жат қылықтар, жыныстық жат мінез-құлық, суицид/агрессия, демонстрация, уход из школы, работы, уход из дома, алкоголизм, наркомания, антиобщественное поведение, сексуальные домогательства, суицид
Бұл жеке тұлғаға көрсетілетін дөрекілік, төбелес, күйдіріп-жандыру сияқты жағымсыз іс-әрекеттерде көрініс береді/Это выражается в негативных поступках личности, таких как грубость, драки, поджоги.
алкоголизм, токсикомания, нашақорлық, жезөкшелік/алкоголизм, токсикомания, наркомания, проституция
суицид, заң бұзушылық және қылмыскерлік/самоубийство, правонарушение и преступление
7-8 сыныпта тәрбиелілік диагностикасының мақсаты болады/Цель воспитательной диагностики в 7-8 классах
қызығушылығы мен бейімділігін анықтау, сүйікті ісін және мінез-құлық сипатын ашу/выявить интересы и склонности, выявить характер любимых увлечений и моделей поведения
саналылық, жауапкершілік, оқу мотивтерін анықтау/осознанность, ответственность, определение мотивов обучения
жеке тұлғалық қасиеттерін, айналадағылармен қарым-қатынас деңгейін анықтау/определение личных качеств, уровня общения с окружающими
оқушы тәрбиесін түзету, темперамент типін анықтау, ойлау, ес, зейіннің даму деңгейін анықтау/коррекция воспитания учащихся, определение типа темперамента, определение уровня развития мышления, памяти, внимания
әлеуметтік бейімділік, әлеуметтік белсенділік деңгейін анықтау/ определение уровня социальной направленности, социальной активности
9-11 сыныпта тәрбиелілік диагностикасының мақсаты болады/Цель воспитательной диагностики в 9-11 классах
оқушы тәрбиесін түзету, темперамент типін анықтау, ойлау, ес, зейіннің даму деңгейін анықтау/коррекция воспитания учащихся, определение типа темперамента, определение уровня развития мышления, памяти, внимания
саналылық деңгейі мен оқу мотивтерін анықтау; жеке тұлғалық қасиеттерінің қалыптасу деңгейін анықтау; мамандық таңдауға дайындық деңгейін анықтау; тұлғалық тұрақтылық деңгейін анықтау/определение уровня сознания и мотивов обучения; определить уровень сформированности личностных качеств; определение уровня готовности к выбору профессии; определение уровня личной стабильности
қызығушылығы мен бейімділігін анықтау, сүйікті ісін және мінез-құлық сипатын ашу/выявить интересы и склонности, выявить характер любимых увлечений и моделей поведения
Өзіне деген сенімділік, жағымды мінез–құлық/Уверенность в себе, позитивное поведение
қызығушылығы мен даму аймағын, мінез-құлық сипатын анықтау/ определить сферу интересов и развития, характер поведения
Педагогикалық диагностиканың қызметтері/Функции педагогической диагностики
тәрбиелеушілік, дамытушылық, білім берушілік/воспитание, развитие, образование
әлеуметтенушілік, тұрақтылық саналылық, беріктік/социализация, стабильность сознания, сила
танымдық, анықтаушы, мақсат-бағыттылық, дамытушылық, құрылымдық/познавательный, определяющий, целеустремленный, развивающий, структурный
ұйымдастырушылық, әлеуметтік, педагогикалық/организационная, социальная, педагогическая
болжам, жоспарлаушы, орындаушы/ прогноз, планировщик, исполнитель
Педагогикалық диагностиканың мәні-/Сущность педагогической диагностики
зерттеліп жатқан обьект туралы толық ақпарат алуға мүмкіндік береді/позволяет получить подробную информацию об исследуемом объекте
нәтижені талдауға, зерттеудің шешімін шығару/анализировать результаты, принимать исследовательские решения
оқыту процесін оқушының білім нәтижесіне сай қарастыру/ рассматривать процесс обучения в соответствии с результатами знаний ученика
тәрбие процесі нәтижесін оқушының тәрбиелілік деңгейінің өзгерісі негізінде есепке алу/учет результатов воспитательного процесса на основе изменения уровня воспитания обучающегося
білім деңгейінің өзгерісі/изменение уровня образования
Күнделікті педагогикалық әсерге көнбейтін, ұстаздың ерік – жігерін, күшін, қажырлы педагогикалық еңбегін қажетсінетін бала/Ребенок, не поддающийся ежедневному педагогическому воздействию, требующий воли, силы, упорного педагогического труда учителя
тәрбиесі қиын бала/ребенок с трудным воспитанием
дарынды бала/одаренный ребенок
үздік оқушы/отличник
ерекше бала/особенный ребенок
тәрбиесі қиын бала/ребенок с трудным воспитанием
мінез-құлқы қиын бала/ребенок с трудным поведением
Кәсіптік бағдар және мамандық таңдау жұмысының үшінші кезеңі қай сыныпта жүргізіледі?/В каком классе проводится третий этап работы по профориентации и выбору профессии?
9-11
5
8
6-8
мектеп қабырғасында кәсіптік бағдар берілмейді/профориентация в стенах школы не проводится
Сынып жетекшісінің ата – аналармен қарым – қатынасының дәстүрлі емес формасын көрсетіңіз/Укажите нетрадиционную форму общения классного руководителя с родителями
ата-аналар жиналысы/родительское собрание
кештер/вечера
ата-аналар тренингі/Родительский тренинг
тақырыптық ақыл-кеңес/тематические консультации
ашық есік күні/День открытых дверей
Отбасы мен мектеп бірлігінің құрылымы:/Структура единства семьи и школы:
Ынтымақтастық, сыйластық, жазалау/Солидарность, уважение, наказание
Ортақ мақсат, баланы бірлесе жазалау/Общая цель, совместное наказание ребенка
Ортақ шарт, өзара келісім, серіктестік/Общий договор, взаимное соглашение, партнерство
Бірлескен әрекет, балаға асыра талап қою/Совместные действия, завышенные требования к ребенку
Отбасымен мектептер бірігіп әрекет етпейді/Школы с семьей не действуют совместно
Мектептегі кәсіптік бағдар беру жұмыстарының негізгі міндеттері:/Основные задачи профориентационной работы в школе:
Тәрбиеленушілерді мамандықтар жайлы түсінікпен қаруландыру/Дать учащимся представление о профессиях
Мектеп бітірушілерге мамандық таңдауға көмектесу/Помощь выпускникам в выборе профессии
барлық жауап дұрыс/ все ответы верны
Кәсіптік қызығуы мен бейімділігін дамыту мақсатында тәрбиеленушілердің дара ерекшеліктерін зерттеу/Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью развития их профессиональных интересов и способностей.
Белгілі бір мамандық түріне бейімдеу/Адаптация к определенному типу профессии
В.Трифанов зерттеулеріндегі тәрбиесі қиын бала анықтамасы:/ Определение ребенка с особыми потребностями в исследовании В. Трифанова:
Үлгермеушілер және тәрбие ықпалына көнбейтін балалар/Дети, которые не успевают и не приспосабливаются к влиянию воспитания
Кейбір себептермен қайсыбір балалардың мінез-құлқында қарама-қайшылықтардың пайда болуы,келіспеушілік жағдайының туындауы/ Конфликты в поведении некоторых детей по каким-либо причинам, появление разногласий
Тәртіп бұзуға бейім, мінез-құлқында белгілі ерекшеліктер бар балалар/Дети со склонностью к плохому поведению, с определенными поведенческими отличиями
Күнделікті педагогикалық әсерге көне бермейтін,өзіне үнемі қосымша уақыт бөліп қарауды,мұғалімнің ерік жігерін, күшін, қажырын педагогикалық еңбегін қажет етілетін балалар/Дети, не привыкшие к ежедневному педагогическому воздействию, постоянно нуждающиеся в дополнительном времени, воле, силе и настойчивости педагогической работы.
Кәмелет жасқа толмаған мінез-құлқындағы қиындықтары бар балалардың ішкі дүниесін қарастырды/Рассматривал внутренний мир детей с трудностями в поведении несовершеннолетних
Педагогикалық диагностика жүрізудегі бірізділік/ Последовательность в проведении педагогической диагностики
таңдау, әрекеттестік, қорытынды/выбор, взаимодействие, заключение
Мақсат қою, өлшем критерилерін айқындау, әдіс-тәсіл/ Целеполагание, определение критериев критерия, метод
мақсат қою, әдіс-тәсіл таңдау, әрекеттестік, қорытынды/ целеполагание, выбор метода, взаимодействие, заключение
Зерттелінетін объектіні таңдау, мақсат қою, әдіс-тәсіл таңдау, сараптама жүргізу, қорытынды/Выбор исследуемого объекта, целеполагание, выбор метода, проведение экспертизы, заключение
Мақсат қою, әрекеттестік, сараптама, қорытынды/Целеполагание, взаимодействие, экспертиза, заключение
Сынып оқушыларының тәрбиелілік деңгейін диагностикалау әдістері:/Методы диагностики уровня воспитанности учащихся класса:
әдістер, тәсілдер, құралдар, формалар/методы, способы, средства, формы
сынып сағаты, кештер, викторина/классные часы, вечера, викторина
үйірме, факультатив сабақтар, спорттық жарыстар/кружковые, факультативные занятия, спортивные соревнования
бақылау, сауалнама, тестілеу, педагогикалық эксперимент/ наблюдение, анкетирование, тестирование, педагогический эксперимент
жазалау, жарыс, мадақтау/наказание, соревнование, похвала


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет