Жүктелді Отбасы ұйытқысы – баға жетпес байлықжүктеу 7.75 Mb.
Pdf просмотр
бет1/4
Дата28.02.2017
өлшемі7.75 Mb.
  1   2   3   4

www.kazmkpu.kz

Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады

Жауапты 

тапсырма 

жүктелді

Отбасы 

ұйытқысы – 

баға жетпес 

байлық

2-бетте


5-бетте

6-бетте


Мой 

университет – 

моя гордость

Сәлима Қаратаева мен Ботагөз 

Нұрпейісова

  Қытай тілі орталығы­

ның ұсынуымен Қытай үкіме­

тінің арнаулы стипендиясына 

қол жеткізіп, Шинжияң педаго­

ги калық университетіне «қытай 

тілі» мамандығы бойынша магис­

тра тураға  қабылданды.

Арнайы жіберілген шақырту 

қағаздарын Қазақ филологиясы 

және әлем тілдері факультетінің 

деканы Алтынай Тымболова 

мен Көптілді білім беруді да­

мыту орталығының директоры 

Сәуле Асанбаева түлектерге ақ 

жол тілеп, табыстады. Шақырту 

алушы қыздар өз кезегінде осы 

орталық арқылы студенттерге 

қытай тілін үйренуге мүмкіндік 

беріп, қолдау білдірген универси­

тет ректоры Динар Жүсіпәлі­

қызына алғыстарын білдірді.

Орталық қытай тілін оқыту 

барысында Алматы қаласындағы 

Қытай консулдығымен, Кон­

фуций институтымен тығыз 

қ а р ы м ­ қ а т ы н а с   о р н а т ы п , 

қытайдың жоғары оқу орын­

дарымен бірлескен арнаулы 

білім көрмелерін, қытай тілі 

оқытылатын жоғары оқу орын­

дары  арасында  универси тет ара­

лық зияткерлік сайыстарды және 

дөңгелек үстелдерді ұйымдас­

тырды. Қытай тілі курсында 

білім алған тыңдаушыларды 

Қытай еліне қысқа мерзімдік, бір 

жылдық тегін тіл ұстарту курста­

рына жіберді. Осы жылдың шілде 

айында ғана университетіміздің 

«Қазақ мектебінің даму мәселе­

л е р і »   з е р т х а н а с ы н ы ң   е к і 

қызмет кері Шинжияң педаго­

гикалық университеті ұйымдас­

тырған Орта Азиядағы қытай 

тілі оқытылатын жоғары оқу 

орындары арасындағы тәжірибе 

алмасу семинарына қатысып 

қайтты. Көптілді білім беруді 

дамыту орталығына қарасты 

қытай тілі бөлімі құрылғалы бері 

400–ден аса білім алушыларды 

қытай тілінің арнайы курстары­

нан өткізді. Сонымен қатар, әр 

жыл сайын қытай тілін толық 

меңгерген студенттерді Қытай 

үкіметінің арнайы стипендия­

сына ұсынып келеді. Бітірген 

түлектер бүгінгі күні Қытайдың 

Х у а ж о ң   п е д а г о г и к а л ы қ 

университетінде, Тиянжин ше­

тел тілдері университетінде, 

Шығыс­солтүстік педагогикалық 

университетінде, сонымен қатар 

Үрімжі қаласындағы Шинжияң 

педагогикалық университетінің 

магистратура бөлімдерінде 

білімдерін жалғастыруда.

Кенже ОРАЗАЙ

8-бет 


Айрықша мәні бар, айтулы 

шараға оқу орынның оқытушы­

п р о ф е с с о р л а р  қ ұ р а м ы  м е н 

ст удент тері, сонымен қатар, 

к иелі шаңырақ тың қ ұ рмет ті 

ардагер ұстаздары мен түлектері 

қатысты.  

Сахна төріне көтеріліп, сал­

танатты түрде жиынды ашқан 

газетінің «наурыз көжесі»

Күн шығыс еліне аттанды

№11 (134)

15 қыркүйек

2015 жыл


1 қыркүйек – Білім күні. 

Айтулы күн мыңдаған 

білім ошақтары үшін, 

оқушылар мен студенттер, 

білім мен ғылым 

саласындағы ұстаздар мен 

оқытушылар, барша білім 

саласында тынбай еңбек 

етіп жүрген қызметкерлер 

үшін ерекше мереке. 

Салтанатты күн әсіресе, 

асқақ арман қуып, кеше 

ғана алтын ұя мектебімен 

қоштасқан, жоғарғы 

оқу орындарының 

табалдырығын алғаш 

аттаған 1 курс студенттері 

үшін айырықша 

қуанышты сәт. Әр адам 

өмірінде ерекше рөл 

атқаратын, тұлдан тұлғаға 

айналдыратын шексіз де 

шетсіз білім мен ғылым 

кеңістігінің нышаны – 

Білім күні мерекесі Қазақ 

мемлекеттік қыздар 

педагогикалық 

университетінде де 

салтанатты түрде атап 

өтілді. 

Биылғы оқу жылы Қыздар университеті үшін көптеген 

қуаныштармен басталуда.  Алматы қаласындағы Қытай 

консулдығы және Конфуций институты ұйымдастырған 

сайыстарға белсене қатысып, шынайы талап пен білімнің 

арқасында өз біліктіліктерін көрсеткен «Шет тілі: екі шет тілі» 

мамандығын бітірген түлектер үшін сәтті мүмкіндік туды.

БОЛАШАҚ НЕГІЗІ 

БҮГІННЕН ҚАЛАНАДЫ

Берекелі отбасы – 

қоғам тірегі

Д.Ж.НӨКЕТАЕВА, 

ҚазМемҚызПУ ректоры

Құрметті әріптестер мен сту­

дент  тер,  баршаңызды  Отбасы 

күні мерекесімен шын жүрек­

тен құт тықтаймын! Мемле­

кет басшысының бастамасы­

м е н   р е с  п у б л и к а м ы з д а   ж ы л 

са  йын  қыркүйек  айының  екін ші 

жексенбісі – отбасы құнды лық­

тарын дәріптейтін, ұрпақ тәр­

биесінде ерекше рөль атқаратын 

мерекеге айналып келеді.

Бағыт беруші, арқа сүйер 

ті рек деп әкені – асқар тауға, 

мейі ріміне бөлеп, тәрбиенің 

дәнін себеді деп ананы – ағып 

жатқан бұлаққа, ал ұрпағын 

болашақтың жалғаушысы деп 

құ раққа теңеген қазақ халқы 

шаңы рақтың  шайқалмауына 

әркез ерекше мән берген. Ұлт 

Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев: 

«Отбасы – береке­бірліктің қай­

нар көзі. Отбасының бірлігі – 

Отан ның бірлігі, ағайынның та ту­

лығы – Атамекеннің тұтас ты ғы» 

деген. Ел бірлігі мен тұтас тығы 

тікелей отбасындағы тәр биеге 

байланысты. Әкенің өсиеті мен 

ананың тәлімінен нәр алған, 

елін құрметтеуді, жерін қас­

терлеуді үйренген ұрпақ – ел 

болашағының тұтқасын ұстар 

тұлға болып қалыптасады.

Қыздар университеті әрбір 

үйдің үкілі үмітін болашаққа бағ­

дар беру үшін өз шаңырағында 

қ а м  қ о р л ы қ қ а   а л ы п   к е л е д і . 

Оқу орны қызметкерлерінің 

мақсаты – сапалы маманмен 

қатар ұлт тәр биешісін дайындау. 

Арулар шаңырақ шырақшылары 

екен діктерін түсініп, бойларына 

тәр биенің нәрін сіңіре білсе – 

ұстаздар еңбегінің жемісі.

Баршаңызға неме ресін мейі­

рімге бөлейтін атаның батасы мен 

әженің әлдиін, баласын үлкен 

өмірге талпындыратын әкенің 

қамқор құшағы мен ананың ақ 

махаббатын тілеймін. Еліміздің 

әрбір шаңырағы тек шаттық пен 

берекеге толып, керегесі бірлігі 

бекем ұрпақпен біріксін!

Қ ыздар университетінің рек­

т о р ы Д.Нө к е т а е в а : «Кү з д і ң 

а лғашқ ы к ү ні біріміз мек теп 

табалдырығын жаңа аттап енді 

ғана әліппемен таныссақ, енді 

біріміз үлкен жауапкершілікпен 

бір сынып, бір топқа жетекші 

болып «Ұстаз» деген абыройлы 

атақты иеленіп, ардақты кәсіпті 

қолға алып отырмыз. Дәл бүгін 

ортамызға жүректері лүпілдеп, 

асқақ арман қуып, кеше ғана ал­

тын ұя мектептерімен қоштасқан 

балауса жастар келіп отыр. Жаңа 

лек – жаңа леп! Әрбір жаңа оқу 

жылындағы ж ұмысты біз тың 

күш­қуатпен бастауымыз керек. 

Біздің қызметіміз – қателесуге 

болмайтын жауапты іс. Елбасы 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарба­

ев: «Еліміздің ертеңі – бүгінгі 

жас ұрпақтың қолында, ал жас 

ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың 

қолында» дегені әрдайым жады­

мызда жатталып тұр. 

(Жалғасы 3-бетте)

САҒАТ УАҚЫТЫ 

ҚАШАН 

БАСТАЛДЫ?


2

2

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№11 (134)

15 қыркүйек

2015 жыл

А Қ П А Р А Т

ЖАУАПТЫ ТАПСЫРМА 

ЖҮКТЕЛДІ


ҚАТАРҒА ҚОСЫЛ, 

СТУДЕНТ!


ҒАСЫР ДЕРТІНЕН САҚТАНАЙЫҚ

Арулар баспалдақты бағындырды

тұстарын жетілдіру және стандартқа 

сай білім беру дамытуға қатысты өз 

ұсыныстарын жасады.

О т ы р ы с   б а р ы с ы н д а   к ө п т е г е н 

мәселелер егжей­тегжейлі талқыла­

нып, қатысушылар тарпынан қойылған 

сауалдарға жауап берілді. Кездесуді өзі 

жүргізген Динар Жүсіпәліқызы жазғы де­

малыстан кейін тың идеялармен жұмысқа 

рын ұйымдастырып, жас жеткіншектерді 

хабардар етпесе, ауру дендеп кетеді. АИВ 

инфекциясының соңғы, төртінші кезеңі 

ЖИТС­қа әкеліп соғады.

Вирусты жұқтырған адам – вирус та­

сымалдаушылар, ЖИТС­пен ауырғандар 

инфекция көзі болып табылады. Бұл 

ауру жағдайында кейде ешқандай 

белгілер байқалмайды. Ол өте қауіпті. 

Вирус көп мөлшерде қанда, спермада, 

қынап кілегейінде, емшек сүтінде бола­

ды. Ал жұғу жолдары әуелі жыныстық 

қатынас, вирустың бірден қанға түсуі, 

расы. Медеу шатқалына мың шақты адам 

жиналып, жас ерекшеліктеріне қарай 100, 

200, 300 және 841 баспалдаққа жүгірді. 

Байқауға 5 жасар баладан бастап 80 жастағы 

қарияға дейін қатысты. Олардың арасында 

Қыздар университетінің де студенттері 

белсенділік танытты. Спорт клубының бас­

шысы С.Шыңғысбаевтың жетекшілігімен 

қатысқан қыздар олжалы оралды.

18 жасқа дейінгі топтағылар арасында 

300 баспалдаққа жүгіруден Педагогика 

және психология факультетінің 2­курс 

студенті Любовь Калашникова 2­орынды 

иеленді. Ал 16­18 жас аралығындағылардың 

тобында жарысқа қатысқан Педагогика 

кіріскен мұғалімдерге зор табыстар 

тілеп, тағы да бірінші кезекте атқарылуға 

тиісті бірқатар міндеттердің орындалу­

ын қатаң тапсырды. Кездесуде болған 

құрылымдық бөлім басшылары және 

кафедра меңгерушілері мол мағлұматтар 

алып, риза көңілмен тарқасты.Арай ӨТЕЕВА

анасынан нәрестеге берілу арқылы бо­

лады. Сондай­ақ, ерлерге қарағанда әйел 

адамдар көбірек бұл аурудың зардабын 

шегуі ықтимал. Әсіресе, ана баласына 

жүктілік кезінде, босану кезінде, бала 

емізерде міндетті түрде жұқтырып алады. 

Сондықтан, қазақ «қызбаланы қырық 

үйден тию, қала берсе қара күңнен тию» 

деп қатаң қадағалаған. Өйткені, қызбала  

болашақ ана екендігі бесенеден белгілі.

Мұндай дәріс өткізудегі басты 

мақсат – студент­жастардың АИВ 

жұқпасының алдын алу туралы ақпарат 

білдіру, өз денсаулықтарын өздері күтуге 

талпындыру. Дер кезінде ем қабылдау. Бір 

сөзбен айтқанда, «ауырып ем іздегенше, 

ауырмаудың жолын іздеген» абзалырақ.

Дәріс соңында, қазіргі заманауи 

құрылғылардың көмегімен студенттер 

қан тапсыру арқылы 5 минут ішінде 

АИВ бар ма, жоқ па анықтап та үлгерді. 

Мұндай медициналық кеңестердің 

студент­жастарға берері мол екені анық.Арай ЖҰМАШҚЫЗЫ

және психология факультетінің 1­курс 

студенті Сабина Салиева 200 баспалдаққа 

3­болып жетіп, жүлделі орынға ілікті.

Жарыста баспалдаққа жүгірумен 

қатар, халықтық­ұлттық және бұқаралық 

спорт түрлерінен – «Тымақпен ұру», «Қол 

күресі», «Гір спорты», «Сағат», «Дартс», 

«Шеңберді айналдыру», «Секіргіш», 

«Батыр», «Робин Гуд», «Асық мерген», 

«Күлкі боксы», «Ләңгі» және т.б. сайыстар 

өткізілді. Жарыстың жеңімпаздары мен 

жүлдегерлері бағалы жүлделер мен мақтау 

қағаздарымен марапатталды.Өз тілшімізден

Жыл сайынғы дәстүрге сай 9 

қыркүйек күні Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық 

университетінде университет 

ректоры Д.Нөкетаева оқу ордасының 

құрылымдық бөлім басшылары және 

кафедра меңгерушілерімен кездесу 

өткізді. Кездесуге проректорлар, 

факультет декандары және оқытушы 

ғалымдар қатысты.

10 қыркүйек күні Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінде 1-курс студенттерін 

жалпы университеттегі «хал-ахуалды» таныстыру 

мақсатында дәстүрлі кездесу болып өтті. 

Оқу ордасы жайлы мәлімет түгілі, ару қала 

Алматыға алғаш рет келіп жатқандар да жоқ емес. 

Сондай кезде алдыңдағы ақылшың 2-ші және 

жоғары курс студенттерінің барына шексіз риза 

боласың. Олар – қашанда жол сілтеушің.

Бұған дейін Астанада өткен кезекті 

республикалық Тамыз кеңесіне қатысып 

қайтқан Қыздар университетінің ректо­

ры Динар Жүсіпәліқызы университетте 

өткен 28­ тамыздағы кездесуде универ­

ситет проректорларына республикалық 

кеңесте көтерілген мәселелерге бай­

ланысты бірқатар міндеттер жүктеген 

болатын. Жиналыс барысында Бірінші 

проректор Баходир Алиев «Тамыздық 

кеңес кезінде берілген универси­

тет ректорының тапсырмаларының 

орындалу барысы» туралы баяндама 

жасап, университеттің ғылым және 

халықаралық байланыстар саласында 

атқарылған жұмыстары мен болашақ 

жоспарлары жайлы айтып өтті. Осыған 

дейін шетелдік 34 оқу орнымен жасалған 

келісім­шарт негізінде алдағы уақытта 

ғалымдарға осы байланыстарды одан 

ары қарай дамыту және шетелдік 

ғылыми басылымдарда жарияланатын 

мақалалардың саны мен сапасын арттыру 

қажеттілігін баса айтты. Өз кезегінде сөз 

алған Оқу ісі жөніндегі проректор Әділет 

Тойбаев ректор тапсырмасына сәйкес 

«ҚазМемҚызПУ оқу үдерісінің қазіргі 

кездегі жағдайы және келешектегі даму 

мүмкіндіктері» тақырыбында баяндама 

жасап, атқарылған жұмыстардың кемшін 

9 қыркүйек күні Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық университетінде 

1-ші және 2-ші курс студенттеріне 

АИВ (адамның иммундық вирусы) 

жұқпасының алдын-алу туралы дәріс 

өткізілді. 

О ғ а н   А л м а т ы   қ а л а л ы қ   Ж И Т С 

(жұқтырған иммундық тапшылығы ның 

синдромы) алдын­алу және оған қарсы 

күрес орталығы дәрігер эпидемиолог М. 

Тұрымбет пен медбике З. Азимжанова 

арнайы келді. Дәрігер­эпидемиолог 

Меруерт Әлиханқызының айтуына 

қарағанда, «Дүниежүзілік денсаулық 

ұйымының мәліметі бойынша АИВ 

жұқтырғандардың саны жылдан­жылға 

артып әрі жасарып келеді. Яғни, 15 пен 

35 жас арасындағы жұмысқа қабілетті 

жастар осы инфекцияны жұқтырып 

отырғаны әлемді алаңдатып отыр. Бұл 

індетті Қазақстанға 1987 жылы шетел 

студенті алып келген. Содан бері елімізде 

осы ауруды жоюмен күресіп келеді» екен. 

Жалпы, бұл аурудың алдын­алу шарала­

Қыркүйек айының 13-жұлдызында 

«Баспалдақ – 2015» жарысы 

өткізілді. Іс-шараны Алматы қаласы 

әкімдігі, Денешынықтыру және спорт 

басқармасы, Халықтық-ұлттық спорт 

түрлері және бұқаралық сауықтыру 

– денешынықтыру клубы, Медеу 

ауданы әкімінің аппараты және «Ве-

черний Алматы» газетінің редакциясы 

ұйымдастырды.

«Алматы қаласы күніне» орай Райым­

бек батырға арналған «Баспалдақ – 2015» 

жарысы – дәстүрлі түрде 27­рет өткізіліп 

отырған спорттық бұқаралық жүгіру ша­

А л ғ а ш қ ы   с ө з д і   қ ұ т т ы қ т а у м е н   б а с т а ғ а н 

университетіміздің Әлеуметтік және тәрбие ісі 

жөніндегі проректоры З. Сабырова: «Қымбатты 

қыздар! Киелі ордамыз – Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетін өз қалауларыңызбен 

таңдап келген қадамдарыңызға гүл бітсін! Бұл 

болашаққа деген үлкен қадам. Ата­аналарыңнан 

жырақ шығып, өмір айдынында өз өрнектеріңді 

салмақсыңдар. Әрқайсың – бір­бір үйдің мәпелеп 

өсірген гүлісіңдер, нұрысыңдар! Жоғары оқу ор­

нында білім алумен, қашанда тәрбие қатар жүреді. 

Дегенмен, еркіндік деген осы екен деп, аңдаусыз 

жүріп, өкініп қалмаңыздар. Ең бастысы, келешекті 

тәрбиелейтін, ұлағатты ұстаз болатындарыңызды 

ұмытпаңыздар. Сабақтан бос уақыттарыңызды 

тиімді пайдаланыңыздар», – деп қадап­қадап айт­

ты. Сондай­ақ, Тәрбие және әлеуметтік мәселелер 

жөніндегі департамент директоры Е.Иманбаев, Жа­

стар саясатын дамыту бөлімінің бастығы М.Ахтаева 

өз ой­пікірлерімен бөлісті.

Университеттегі әртүрлі бағыттағы үйірмелер 

жетекшілері шығып, үйірменің бағыты мен мақсатын, 

мән­маңызын түсіндіріп өтті. Атап айтар болсақ, Жа­

стар ісі жөніндегі комитет, Жоғары студенттер кеңесі, 

«Қыз Жібек» клубы, Кіші ғылым академиясы, «Серт» 

полиция отряды, «Жасыл ел» еңбек жасағы, «Жан 

жылуы» еріктілер клубы, Парасатты нағыз лидерлер 

одағы (ПНЛО), «Студенттік омбудсмен» ұжымы, 

«Enactus» ұйымы. Ұйым басшылары студенттердің 

қарым­қабілетіне қарай, үйірмелерге жазылып, өз 

біліктілерін шыңдауға шақырды.

«Қазақ қызы дегенде, әрине ойыңа ең алдымен 

инабатты, ибалы «сыпайлық» деген сөзді мәңгі жа­

дында сақтаған қазақтың нәзік те аяулы ару қызы 

елестейді. Халқымыздың ырысты ынтымағын, 

береке­бірлігін, туыстық татулығын іске асыратын да, 

ұйымдастыратын да әйел­ана. Сондықтан, бұл жолда 

«Қыз Жібек» қлубының атқаратын қызметі өте зор. 

Біздің ұйым қазақ қыздарының адал, шешен, пара­

сатты, инабатты, ұлтжанды да патриот және сонымен 

қоса заманға сай іскер болып қалыптасуына ықпал 

етеді», – деді клуб төрайымы Қазына Яхудаева.

Елбасының үштұғырлы тіл саясатын іске асыру 

мақсатында белсенді үш студент шығып, қазақ, орыс, 

ағылшын тілінде студент­жастарға ақ жол тілеп жат­

ты.

Қазір техника мен технология, ақпараттың қарыштаған шағы. Кім қандай ақпар алады – өз еркі. 

Дегенмен, «қалай исең, солай майысатын» жастардың 

бойына отансүйгіштік қасиетті дарытып, бүгінгі сту­

дент, ертеңгі – білікті маман – ұстаз әрі аяулы ана 

болатын бойына сіңіру – басты парыз.

А.ӨТЕЕВА

ОЙСАЛАР


ДОДА

ЖИЫН


3

3

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ№11 (134)

15 қыркүйек

2015 жыл

Қ А Б І Л Е Т Т І Л І К(Басы 1-бетте)

ҚР Тұңғыш Президентінің бұл сөзі 

педагог­ұстаздарға біріншіден үлкен сенім 

артса, екіншіден болашақ ұстаз ретінде 

ұрпақтың тәрбиесі, демек, елдің болашағы 

Сіздерге сеніп тапсырылады, үшіншіден 

бірегей тұлға, қасиетті есім ұстазға деген 

құрмет пен ықыластың ерекше екендігін 

білдіреді», – деп, барша қауымды Білім 

күні мерекесімен құттықтап, оқу орнының 

жетістіктерімен, жаңа оқу жылындағы 

жос парларымен таныстырып өтті. 

Білім мерекесі биыл Қазақстан Ре­

спубликасы Конституциясының 20 

жылдығымен тұспа­тұс келді. Барша қа­

уым ды еліміздің айырықша мере кесі – Ата 

Заңымыздың 20 жылдығымен құттықтаған 

оқу орын басшысы сонымен қатар, 

құжаттың негізгі мәні мен маңызына 

университеті Ұлттық бизнес рейтингтің 

халықаралық рейтинг одағының шеші­

мімен «Сала көшбасшысы – 2015» серти­

фикатымен және «Сала көшбасшысы – 

2015» қабырға медалімен марапатталды. 

Жыл сайын университеттің ұстаздары тын­

бай еңбек етіп, түрлі байқауларға қатысып, 

жүлделі орындардан көрініп, республика 

деңгейінде өтіп тұратын «ЖОО ең үздік 

оқытушысы» байқауының жеңімпаздары 

атанып келеді. Өткен оқу жылында 9 ұстаз 

университеттің «Ең үздік оқытушысы» 

атанса, бар өмірін білім мен ғылымға ар­

нап келе жатқан құрметті ұстаздарымыз 

Нариман Қаражігітов, Арзыбек Бада­

нов, Рысбай Сәтімбеков, Сапар Иса­

ев мемлекеттік марапатқа ие болды. 

Университеттің бірқатар мамандықтары 

да білім сапасын қамтамасыз ету жөніндегі 

тәуелсіз қазақстандық агенттігі жүргізген 

пайдалануға берілетін 450 орынға арналған 

жаңа Студенттер үйі Елбасының тапсыр­

масына орай студенттерді жатақханамен 

қамту мәселесіне бағытталған «Студенттік 

баспана» мемлекеттік бағдарламасының 

аясында салынса, 32 орындық жүзу 

б а с с е й н і   ж а с т а р д ы ң   д е н с а у л ы ғ ы н 

жақсарту мақсатын көздейтін «Саламат­

ты Қазақстан» бағдарламасы аясында 

бой көтерді. Үш нысан жақын күндері 

үкіметтік деңгейде ашылады деп күтілуде.

Заман талаптарына сай салынған 

жатақхана жаңа жиһаздармен толық 

жабдықталған. Жайлы жатақхананың 

бірінші қабатында қыздарға арналған 

медициналық орталық орналасатын бола­

ды. Жастар игілігіне берілетін жатақханада 

сонымен қатар, қыздардың сән салоны, 

жаттығуға арналған тренажер залы, ком­

пьютер бөлмелері орналасқан. Әрбір 

екені анық.  

Мерейлі мерекемен баршаны соны­

мен қатар, ұстаздардың ұстазы, өз ісінің 

ұстасы п.ғ.д, профессор Аймағанбетова 

Қазына Аймағанбетқызы құттықтап, 

І­курс студенттеріне аналық жүрекжарды 

ақ тілегін білдірді. «Қазақ қыздарының 

киелі ордасы, міне, тағы бір жаңа оқу 

жылын бастап отыр. Бұл жыл да тарихта 

тың жаңалықтарымен қалатын бола­

ды. Бұл қалашықта сапалы білім алуға 

барлық жағдай жасалған. Сондықтан бар 

мүмкіндікті тиімді пайдаланыңыздар, 

оқыңыздар, әр сағатты оқумен, ізденіспен 

өткізіңіздер, салауатты өмір салтын 

ұстанып, сымбатты да, білімді болыңыздар! 

Сапалы маман болуға ұмтылыңдар! Тек 

білім ғана өрге жетелейді. Жаңа оқу 

жылы құтты болсын!» – деді Қазына 

Аймағанбетова. 

«Ақ шатыр» алаңына шыққан бірінші 

курс студенттері де өздерінің жүрекжарды 

ниеттерін білдіріп, «Баламасы жоқ уни­

верситетке түскен» қуаныштарын жасы­

ра алмады. Жиын барысында сонымен 

қатар, қазақ қыздарының тарихынан сыр 

шер тетін құндылықтар мен университет 

ғалымдарының ғылыми жаңалықтарынан 

тұратын үлкен көрме білім ордасының 

тыныс­тіршілігін паш етті. Көрмеге 

университеттің 6 факультеті өз жетістік­

терін көрсететін баннерлер іліп, таныс­

тырылымдар жасады. Факультеттерден 

өзге оқу орнына қарасты әлеуметтік 

және гендерлік ғылыми зерттеу инсти­

туты, баспа, ғылыми кітапхана, «Қыздар 

университеті» медиа орталығы, Жастар сая­

сатын дамыту бөлімі, «Ақтұмар» мұражайы, 

Көптілді білім беруді дамыту орталығы өз 

қызметтерімен таныстыратын көрмелер 

ұсынды. Оқу орынның біліммен қатар, 

өнер мен спорттағы жетістіктері де паш 

етілді. Әртүрлі байқаулардың жүлдегерлері, 

у н и в е р с и т е т т і ң   м а қ т а н ы ш     т а р ы   м а ­

рапаттары мен медальдарын тағынып, 

бір сап қатарда тұрып, келген жұртты 

жетістіктерімен сүйсіндірді.  

Салтанат соңы мерекеге арналған кон­

цертке ұласты. Онда Меруерт Түсіпбаева, 

Роза Әлқожа, Әбдіжаппар Әлқожа, 

Гүлнұр Өмірбаева сынды танымал эстрада 

жұлдыздары өнер көрсетіп, арулардың 

алғашқы қадамдарына сәттілік тіледі. 

Сонымен қатар, атағы әлемге жайылған 

«Томирис» би ансамблі, көптеген байқау­

лар дың жеңімпазы атанған «Ұлар» фоль­

клорлық ансамблі мен аңызға айналған 

«Айгүл» вокалды­аспаптық ансамблі мен 

Қыздар университетінің өнерлі студенттері 

мерекелік кештің сәнін келтірді. 


Каталог: images -> news -> KARLYGA -> pdf -> 2015
2015 -> Түлектер қауымдасты­ ғының кезекті жиыны
pdf -> Семинар өткізілді 2-бетте 6-бетте 7-бетте Ғаламшар болашағы өз қолымызда
pdf -> Елбасы саясатының жеңісі – Тәуелсіз Қазақстанның жемісі
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады
pdf -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады «Атыңнан айналайын, Қазақ қызы!» Филология феномені атындағы
2015 -> Республикалық басылым 2003 жылдың сәуірінен бастап шыға бастады Қош келдің, әз-Наурыз! Арулардың жанданған бірлестігі
pdf -> Қыр гүліндей құлпырған Қызғалдақ балы
pdf -> Тарихи тұлға ұлықталды
2015 -> Шәкіртақы иегерлері «Экспо –2017» жастар назарында


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет