ЖҰмыс бағдарламасы «Этнопедагогика» пәні 5В010600 Бейнелеу өнері және сызу мамандығының студенттеріне арналғанжүктеу 156.26 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.03.2017
өлшемі156.26 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

  

 Рабочая программа                                                                                            

Форма 

                                                                                                                    Ф СО ПГУ  7.18.2/06

             Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі

 С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Кәсіптік оқыту  кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

«Этнопедагогика»  пәні

5В010600 – Бейнелеу өнері және сызу мамандығының

студенттеріне арналған

                                                                                    

Павлодар


     Лист утверждения 

к рабочей        программе                                                                           

Форма

дисциплины, разработанной                        Ф СО ПГУ  

7.18.1/06

на основании государственного 

общеобразовательного стандарта 

образования специальности и

  типового учебного плана

                                                                                                     

                                                                                              БЕКІТЕМІН                                                                                              ОІ жөніндегі

проректоры  

                                                                                            ________________ 

Пфейфер Н.Э.   

                                                                                              

«___»_____________200___ ж.

Құрастырушы:  п.ғ.д.  Алинова М.Ш.                                                                    

Кәсіптік оқыту  кафедрасы 

             

Жұмыс бағдарламасы

«Этнопедагогика»  пәні бойынша

 5В010600 – Бейнелеу өнері және сызу

 мамандық студеттеріне арналған 

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік стандарты және типтік

оқу   жоспары   негізінде   әзірленді.   Қазақстан   Республикасы   бiлiм   жене

ғылым Министрлiгiнiң Республикалық жоғары және жоғары оқу орнынан

кейiнгi бiлiм беру оқуәдiстемелiк Кеңесiнiң 22.06.06 жылғы хаттамасының

шешiмiмен бекiтiлген.   

Кафедра мәжілісінде ұсынылды “____ ” ____________ 20  ж. 

Хаттама № 

Кафедра меңгерушісі  _____________  

Алинова М.Ш

ҚС  факультетінің  оқу әдістемелік кеңесінде мақұлданды 

“_____” ________________Хаттама № ____

ОӘК Төрайымы          ____________        Жукенова Г.А.КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы       Кудерин М.К.    “_____”____________20  ж.   ОӘБ МАҚҰЛДАНДЫ

ОӘБ бастығы  ________________Жуманкулова Е.Н. “_____”________20  ж.                      1  Пәннің мақсаты мен міндеттері 

1.1  Кіріспе 

Қазақстан   Ресnyбликасының   әлемдiк   бiлiмдiк   ғылыми-ақпараттық   кеңестiкке

кiрудегi ұмтылысы және оқытудың кредиттік технологияға өтуі психология-педагогикалық

пәндердiң мазмұнын сонымен бiрге этнопедагогика курсын да қайта қарауды талап етедi. 

Этнопедагогика курсының бағдарламасы ауқымды мәселелер; этникалық тәрбиенің

заңдылықтары   мен   ерекшкліктерін,   негiзгi   бағыттарын,   тәрбиенің   халықтық   құралдарын,

әдiстерi   мен   тәсілдерін,   сондай-ақ   халықтық   педагогика   идеялары   мен   тәжiрибесiн   оқу-

тәрбие процесiнде жүзеге асырудың жолдарын қарастырады. 1.2     Пәнді   оқу   мақсаты:  cтyденттердi   халықтық   педагогиканың   негiзгi

идеялары   және   тәжiрибелерiмен   таныстыру   және   оларды   қазіргі   оқу-тәрбие   процесiнде

шығармашылықпен қолдана алу бiлiктерi мен дағдыларын қалыптастыру; 

1.3 Міндеттері:

- cтyденттердi этнопедагогикалық теориялар және концепциялармен таныстыру; 

- халықтық педагогика жайлы бiртұтас ұғым қалыпастыру; 

- халық педагогикасының мақсаты, құралдары мен әдістерi жайлы 

бiлiмдермен қаруландыру; 

- cыныптан тыс этнопедагогикалық жұмыcты жоспарлай алу бiлiгiн қалыптастыру; 

Этнопедагогика курсын окып уйрену процссiнде cтyденттер мыналарды бiлуi тиiс: 

- этнопедагогиканың қазiргi қоғамдағы әлеуметтiк орнын; 

- этнопедагогиканың. тарихи дамуының неriзгi кезеңдерiн және казiргi 

жағдайын; 

-   этникалық   тәрбиенiң   ерекшелiктерi   және   оларды   анықтаушы   факторларды,   халықтық

тәрбиенiң мазмұны мен мақсатын, әдіcтep мен құралдарын; 

- халықтық педагогиканы мектептiң оқу-тәрбие процесiне енгiзудiң қаазiргi кездегi жағдайы

және оны қолданудың негiзгi жолдарын. 

Сонымен қатар 

-   халықтық   педагогиканың   түрлі   концепцияларын   сыни,   және   шығармашылық   тұрғыдан

ұғына алу; 

- нақты этнопедагогикалық материалды талдай бiлу, халықтық-педагoгикалық құбылыстарға

өз бетiнше түсiнiктеме бере алу; 

- түрлi этностардың озық тәрбие дәстүрлерiн талдай, салыстыра және бағалай алу; 

- педагогикалық мiндеттердi шешуде этнопедагогикалық бiлiмдердi практикалык тәжiрибеде

пайдалана алу; 

- этнопедагогикалық зертеулердiң методологиясын меңгеру; 

- оқушы тұлғасына бағытталған педагогикалық iс-әрекеттi жүзеге асыруды қамтамасыз ететін

этнопедагогикалық және кәсiби-методикалық бiлiктердiң болуы; 

-

тiл мен мәдениеттi оқыту мен өзара байланысты әдiстер мен тәсiлдердi, соның iшiндеинтерактивтi әдiстердi меңгеру.

  

   2 Пререквизиттер:

философия,  қазақстан тарихы, психология,педагогика, мамандыққа кiрiспе, жас ерекшелiк

психологиясы.      

Сабақ түрлері ұжымдық, топтық және жеке дара.

Курс аяқталған соң, меңгерілген білім бойынша студенттер емтихан

тапсырады.                Тематический план                                                                               

Форма                       

                   дисциплины                                                                                      

СО ПГУ 7.18.2/063. Пән  мазмұны

3.1.  Пәннің тақырыптық жоспары 

№ 

Тақырыптардың атауы 

Сағаттар саны

Дәріс

Тәжіри

б

СӨЖ

1

2

3

4

5

 

1

Этнопедагогиканың   әдіснамалықнегіздері.

Этнопедагогика   пәні,оның   әдістері

мен міндеттері.

2

26

2

  Адамзат   дамуының   тарихындағыэтнопедагогикалық   идеялардың

генезисі.

Этнопедагогикалық ой – пікірлердің

шығу тарихы және дамуы.

2

2

63

Этнопедагогикадағы тәрбиенің мақсаты  

Жетілдірілген адам- халықтық педагогиканың мақсаты.

1

16

4

  Этнопедагогикадағы   тәрбиеніңәдістері және құралдары

1

16

5

  Қазақстан   Республикасы   халықтарының

ұлттық   салт   және   дәстүрлері   -   халықтық

тәрбиенің негізі.

1

1

66

  Халық педагогикасындағы рухани

мінез

 

- 

құлықтық


 

және


азаматтық,патриоттық тәрбие

2

11

6

7Халық   педагогикасындағы   еңбек

және дене тәрбиесі. 

2

1

16

8

Халық 

педагогикасындағы

эстетикалық   және   зиялылық

тәрбиесі. 

2

1

16

61

91

Халық   педагогикасының   қазіргі

қызметі.  

1

16

  

Ж

ал

пы

бі

лі

м 

бе

ре

тін

ме

ке

ме

ні

ң 

оқ

у 

пр

оц

есі

нд

е 

ха

лы

қ 

пе

да

гог

ик

ас

ын

ың

пр

ог

ре

сс

ив

тік

эл

ем

ен

тт

ері

н 

па

йд

ал

ан

у.

Ж

ас

ұр

Всего

15

15

60

3.2. Сыртқы оқу  бөліміне пәннің тақырыптық жоспары 

№ 

Тақырыптардың атауы 

Сағаттар саны

Дәріс Тәжіриб

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Этнопедагогиканың   әдіснамалықнегіздері.

Этнопедагогика   пәні,оның   әдістері

мен міндеттері.

1

17

2

  Адамзат   дамуының   тарихындағыэтнопедагогикалық   идеялардың

генезисі.

Этнопедагогикалық ой – пікірлердің

шығу тарихы және дамуы.

3

Этнопедагогикадағы тәрбиенің мақсаты  Жетілдірілген адам- халықтық педагогиканың мақсаты.

1

18

4

  Этнопедагогикадағы   тәрбиеніңәдістері және құралдары

8

5  Қазақстан   Республикасы   халықтарының

ұлттық   салт   және   дәстүрлері   -   халықтық

тәрбиенің негізі.

1

18

6

  Халық педагогикасындағы руханимінез

 

- 

құлықтық


 

және


азаматтық,патриоттық тәрбие

1

18

7

Халық   педагогикасындағы   еңбекжәне дене тәрбиесі. 

8

8Халық

 

педагогикасындағыэстетикалық  

  және   зиялылық

тәрбиесі. 

8

9Халық   педагогикасының   қазіргі

қызметі.  

1

1

810     Жалпы   білім   беретін   мекеменің

оқу


 

процесінде

 

халық


педагогикасының   прогрессивтік

элементтерін пайдалану.

Жас   ұрпақты   тәрбиелеу   және

оқытуда


Халық педагогикасын пайдалану.

1

18

Барлығы:       

6

6

78

3.3. Теоретикалық курстың мазмұны

1 - тақырып . Этнопедагог иканын әдіснамалық негіздсрі.

Этнопедагогика тарихына жэне халыкгық педагогикага қысқаша шолу. Этнопедагогиканыц объекті жэне пэні. Этнопедагогиканың

принциптсрі, міндеттері, қызметі. Этнопедагогиканың негізгі тұсінікіері : этностық гәрбие, этностық оқыту,  улт,  этнос.  Педагогикалық

гылымдар жүйесіндегі этнопедагогиканың орны. Этнопедагогиканың философия, этнопсихология, этнография, этнософия гылымдарымен

өзара байланысы.

Этнопедагогиканың   философиялык,   мэдениеттану,   психологиялык,  этнографиялық   негіздері.   Қазақстан  Республикасының  ұлттық

саясат жөніндегі құжаттары.


Егеменді мемлекет жагдайындагы этномәдсниеттік дәстүрлердің қазіргі жагдайы.

- такырып . Адамзат дамуынын тарихындагы этнопедагогикалык идеялардың  генезисі (тегі).

Педагогика  классиктерінің мүраларындагы халықтық  гәрбие, оку мен  тәрбиелердің ұлтгық жүйесін дамытудагы Я.А.Коменскийдің

қосқан   улесі.   К.Д.Ушинскийдің   халыктық   тәрбие   принциптері.   А.С.Макаренконың   педагогикалык   іс-әрекетінде   халықтық   тэрбиенің

элементтерін пайдалануы. В.А.Сухомлинскийдің халықтық педагогикасы.

XV - XIX г. қазақ ақын - жырауларының тәрбие мектебі. ( Асанкайгы, Қазтуған, Шалкиіз, Ақтанберді, Шал, Дулат, Бүхар, Махамбет

жэне т.б. ) олардың халықты басқаруга катысуы, отанды қоргауга шақыруы, гумандықты, еңбек сүйгіштікті, өнерді насихаггауы. XVIII г.

жас үрпақты

тапқырлыкка, шешендік өнергс тәрбиелеудегі билердің ерекше рөлі ( Толе би, Қазыбек би, Әйтеке би).

Ш.Уәлихановтын   еңбектеріндегі   улттық  тәрбие   мен  этнопедагогика   мәселелері.   Ы.Алтынсариннің   мұраларының  халыктык

педагогика және психология ғылыми ұстамдарында баяндалуы.

А.Құнанбаевтың қазақ педагогикасы мен психологиясын тсреңірек дамытуға қоскан үлесі. Қазақтын халықтык тэрбиесі  жайлы орыс

және   батыс   европалық   галымдардың   ой   -   пікірлері.   XX   г.   20-30   жылдарындағы   этнопедагогикалық   идеялардың   дамуы.   М.Дулатов,

А.Байтұрсынов, МЖұмабаев және т.б.3 - тақырып. Этнопедагогикадагы тәрбиенің мақсаты.

Барлық этностардагы тәрбие мақсатының ортақтығы. Адамның халықтық идеалы. Адам қазіргі халықтык тәрбиенің мақсаты ретінде.

Әр халықтың жетілген тұлга ретіндегі пікірінің  даму шартгары.  Ұлттық  ар - намысқа тәрбиелеу тұлганың мінез - кұлқын жетілдірудің

ірге  тасы.  Көп ұлтгы Қазақстан жагдайындагы түрлі мэдениеттілікке тәрбиелеудің ерекшеліктері. Халықтың педагогикалык мәдениеті,

мәні, мазмұны. Ұрпақтар ұласылымдыгы тұлганың әлеуметтік дамуының және халықтың рухани процесінің факторы.

4 - такырып. Этнопедагогикадағы тәрбиеніц әдістері және құралдары.

Халыктык педагогикадағы тәрбиенің эдістері. Тэрбиенің тәсілдері :өсиет,

және ғибрат, ага урпақтың жеке үлгісі, еліктеу жэне т.б. Халықтық тәрбиенің кұралдары. Ертегілер, мақалдар, жаңылтпаштар, жұмбақтар

халықтық өлеңдер - халықтық тәрбиенің құралдары. Табиғат - тәрбие құралы. Ойын -тәрбие құралы. Сөз - тәрбие құралы. Еңбек - тәрбие

құралы.


5- тақырып. Қазақстан Республнкасы халықтарының үлттык салт

және дәстүрлері - халыктық тәрбиенің иегізі.

Салт  және   дәстүр   түсініктері   :   философиялық,   элеуметтік,  педагогикалык   және   психологиялық   анықгамалары.   Дәстүр   және

салттардың   кұрылымы,   салттар   мен   дәстүрдің   жалпы   ортақтығы   және   айырмашылыгы.   Рәсімдері   және   салтанатты   откізу   реті.   Адам

тәрбиесімен байланысты салттар, әдеп -ғұрыптар, дәстүрлер, нанымдардың тәрбиелік мәні. Балалардын ерекшеліктерін есепке ала отырып,

олардың өмір кезеңдеріне сипаттама. Үйлену мен жеке отбасын құрумен байланысты әдеп-ғүрыптар, достық, бата беруге, тілекке ант беру

белгісі. Өліммен байланысты ( қоштасу және жоқтау, ас беру, жылын беру ), қабырдың басына белгі қоюмен байланысты әдеп -ғұрыптар.

Адамның  қуанышымен, қайгысымен  катар  жүретін салггар жәнс  әдег  -ғұрыптар,  өлеңдер  мен аңыздардың тәрбиелік мәні.  Жаңа

уақытқа байланысты туындаған салттар және дәстүрлер, олардың тәрбиелік мәні.6 - тақырып. Халық педагогикасындағы рухани мінез - қүлықгық

жэне азаматтық, патриоггық тәрбие

Салттардагы,   дәстүрлердегі,   әндердегі,   өлендердсгі,   мақалдардагы   және   мәтелдердегі   өнегелі   тәрбиеленгендік,   ар   -   ұяттылык,

руханилылық жөніндегі халықтық түсініктер. Жастарды парасаттылыққа, әдептілікке, үлкенді қадірлеуге отбасындагы аға ұрпақтың рөлі

мен үлгісі.  Қонақтармен амандасудың,  қабылдаудың,  қызмет етудің  карапайымдылық  пен  әдептіліктінің  тәрбиелік мәні. Дін тұлганың

рухани қалыптасуындағы өзекті фактор.Қазақ халқында рухани мінсз - құлык тәрбиесінің ерекшеліктері.

Патриоттық тәрбиенің негізі өз отанына, халқына, туыстары мсн жақындарына сүйіспеншілікті тәрбиелеу. Патриоттылықтың негізгі

модель  -дері : ( кіріктірілгендік, авторитарлық, бөлшектелген әр түрлілік ) Патриотгық сезімнің, азаматтық жауапкершілік сезімнің отан

алдындагы азаматтыкборыштың өзара байланысы. Азаматтық, патриоттық тәрбиедегі мақал-мәтелдердің және бай аңыздардың мәні мен мағынасы. Жастарды

жаудың бетін қайтаруға батылдығын және дайындығын тәрбиелейтін ұлттық ойындардың рөлі жэне мәні. Қазақ халқындагы азаматтық,

патриоттык тәрбиенің ерекшеліктері.

- тақырып. Халық педагогикасындагы еңбек  жәнс дене тәрбиесі.

Еңбек сүйгіштікті, кәсіптік дағдыларды және кәсіптік бағдарды тәрбиелеу, аталар мен әкелердің балаларының мал бағуды, малға қора

соғуды, қол еңбегінің дагдыларын меңгеруді үйретудегі рөлі. Аналардың кыз балаларды кесте тігуге, ою - өрнектерді салуға, жүн тоқуга,

кілем   тігуге,   киім   тігуге   үйретудегі   рөлі.  Балаларды  отбасында   кәсіптік   даярлау.   Үй   жануарларын   бағу   білігі,   үй   жануарларының

ауруларын білу және оларды емдей білу әдістері. Атқа мініп жүруге және аң аулауға үйрету, қолөнер кәсіп дагдыларына  баулу.  Еңбек

жайлы әндер, ертегілер, мақал және мәтелдердің тәрбиелік мәні. Қазақ халкындагы енбекке тәрбиелеудің ерекшеліктері.

Халық педагогикадагы дене тәрбиесінің  мақсаты  мен міндсттері. Тұзды  суда  баланы шомылдырудың,  денесін майлаудың,  аяқ -

қолын созудың мәні. Қазақстан Республикада өмір сүретін халыктардың  балаларды  шынықтыру тәсілдсрі .Дене тэрбиесіндегі ұлтгық

ойындардың рөлі. Қазақ халқындагы дене тәрбиесінің ерекшеліктсрі.8 - тақырып. Халық педагогикасындағы эстетикалык және зиялылық тэрбиесі.

Халық  педагогикасындагы  эстетикалық тәрбие, оның максаты мен міндетгері. Эстетикалық тәрбиенің негізгі бағыттары : сәулет

өнері және бейнелеу онері, өлендер мен жырлар, зергерлік және қол өнер, кілем тоқу, олардың халык өміріндегі және тұрмысындагы мәні.

Бейнелеу онеріндегі этнопедагогикалык идеялар.

Жастарды   олең   айту   мәдениетіне   және   жырларга,   шешендік  пен  тапқырлық   өнеріне   тэрбиелеудің   халықтық   мектебі.   Халық

композиторларының шыгармаларындағы тәрбие мәселелері. Қыз балалардың эстетикалық сезімін тәрбиелеу, оған ата - ананың қатынасуы.

Қазақ халқындагы эстетикалық тәрбиенің ерекшеліктері.

Зиялылыққа тәрбиелеу және оның жас ұрпакты тәрбиелеудегі рөлі. Халықтың әлемдік құрылымды қабылдауы. Күн, ай, жұлдыздар,

аңдар және үй жануарлары жөніндегі білімдер. Жеті галам, жеті қабат көк, жеті күн жайлы түсініктер. Халықтық күнтізбе, айларга және

жыл   мезгілдеріне  болу.  Білімнің   және   өнердің   пайдасы,   тапқыштық   жэне   жинақылық.   Тапқыштыққа   тәрбиелеуде   ертегілердің   рөлі

жөніндегі мақал - мәтелдер, аңыз - эңгімелер және ғуламалардың ой - пікірлері. Қазақ халқындағы зиялылыққа тәрбиелеу ерекшеліктері.

9 - тақырыи. Халық педагогикасының казіргі  кызметі.

Халықтың этнопедагогикалық пансофиясы. Үлтаралық қарама -қайшылықгар үшін халықтар мәдениетінде материалдың жоқтыгы.

Халыктардың  рухани  мінез - құлыктық құндылықтарындагы ұлтаралық және жалпы адамзаттылық. Символдык тұлгалардың әрекеттігі

және олардың қызмет етуі. Этнопедагогиканың жалпы адамзаттык негіздері.10 - тақырып. Жалпы білім беретін мекеменің оқу процесінде халық иедагогикасының прогрессивтік элементтерін

пайдалану.

Қазақстан   Республикасы   этнопедагогикалык   білім  беру  тұжырымда   -   масы   жастарга  этнопедагогикалық  білім  беру

түжырымдамасы. Қазақстан Республикасының халык педагогикасы бойынша қазіргі багдарламалары.

«Атамекен»,   «Елім   -  ай»  және   басқа   багдарламалардың   мақсаты.   міндеітері  және   ерекшеліктері.  Халык   педагогикасы   бойынша

Қазақстан мектептерінің жүмыс тәжірибесі.   Отбасы тәжірибесін зерттеу, музыкалы

аспаптармен, халыктык қолданбалы өнермен, халықтық ойындармен, ұлттық киім үлгілерімен танысу. Ата тектік « шежірені » зертеу.Семинар - практикалык сабақтардың такырыптары.

1.

Этнопедагогика пәні, оның әдістері мен міндеттері.

Этнопедагогиканың  объекті  және  пәні.Этнопедагогиканың  принциптері,  міндеттері, қызметі.   Этнопедагогиканың  философиялык,

мэдениеттану, психологиялык, этнографиялық негіздері. Қазақстан Республикасының ұлттық саясат жөніндегі құжаттары.

Егеменді мемлекет жагдайындагы этномәдсниеттік дәстүрлердің қазіргі жагдайы.2. Этнопедагогикалык ой – пікірлердің  шыгу тарихы және дамуы. Педагогика классиктерінің мүраларындагы халықтық гәрбие,

оку   мен  тәрбиелердің   ұлтгық   жүйесін   дамытудагы   Я.А.Коменскийдің   қосқан   улесі.   К.Д.Ушинскийдің   халыктық   тәрбие   принциптері.

А.С.Макаренконың   педагогикалык   іс-әрекетінде   халықтық   тэрбиенің   элементтерін   пайдалануы.   В.А.Сухомлинскийдің   халықтық

педагогикасы.

XV - XIX г. қазақ ақын - жырауларының тәрбие мектебі. ( Асанкайгы, Қазтуған, Шалкиіз, Ақтанберді, Шал, Дулат, Бүхар, Махамбет

жэне т.б. ) олардың халықты басқаруга катысуы, отанды қоргауга шақыруы, гумандықты, еңбек сүйгіштікті, өнерді насихаггауы. XVIII г.

жас үрпақты

тапқырлыкка, шешендік өнергс тәрбиелеудегі билердің ерекше рөлі ( Толе би, Қазыбек би, Әйтеке би).

Ш.Уәлихановтын   еңбектеріндегі   улттық  тәрбие   мен  этнопедагогика   мәселелері.   Ы.Алтынсариннің   мұраларының  халыктык

педагогика және психология ғылыми ұстамдарында баяндалуы.

А.Құнанбаевтың қазақ педагогикасы мен психологиясын тсреңірек дамытуға қоскан үлесі. Қазақтын халықтык тэрбиесі  жайлы орыс

және   батыс   европалық   галымдардың   ой   -   пікірлері.   XX   г.   20-30   жылдарындағы   этнопедагогикалық   идеялардың   дамуы.   М.Дулатов,

А.Байтұрсынов, МЖұмабаев және т.б.

3. Жетілдірілген адам - халықтық педаіогиканың мақсаты. Адамның халықтық идеалы. Адам қазіргі халықтык тәрбиенің мақсаты 

ретінде. Әр халықтың жетілген тұлга ретіндегі пікірінің даму шартгары. Ұлттық ар - намысқа тәрбиелеу тұлганың мінез - кұлқын 

жетілдірудің ірге тасы.

4. Халық педагогикасындагы тәрбиенін әдістері, тәсілдері және қүралдары. Халыктык педагогикадағы тәрбиенің эдістері. 

Тэрбиенің тәсілдері :өсиет,

және ғибрат, ага урпақтың жеке үлгісі, еліктеу жэне т.б. Халықтық тәрбиенің кұралдары. Ертегілер, мақалдар, жаңылтпаштар, жұмбақтар 

халықтық өлеңдер - халықтық тәрбиенің құралдары.

5.  Қазақстан  Республикасы   халықтарының     ұлттық  салттары   мен  дәстүрлсрі.  Адам  тәрбиесімен  байланысты  салттар,   әдеп

-ғұрыптар, дәстүрлер, нанымдардың тәрбиелік мәні. Балалардын ерекшеліктерін есепке ала отырып, олардың өмір кезеңдеріне сипаттама.

Үйлену   мен   жеке   отбасын   құрумен  байланысты  әдеп-ғүрыптар,   достық,   бата   беруге,   тілекке  ант   беру  белгісі.   Өліммен  байланысты

( қоштасу және жоқтау, ас беру, жылын беру ), қабырдың басына белгі қоюмен байланысты әдеп -ғұрыптар.

Адамның  қуанышымен, қайгысымен  катар  жүретін салггар жәнс  әдег  -ғұрыптар,  өлеңдер  мен аңыздардың тәрбиелік мәні.  Жаңа

уақытқа байланысты туындаған салттар және дәстүрлер, олардың тәрбиелік мәні6. Халык педагогикасындагы рухани мінез - қүлыктык тәрбиесі

Салттардагы,   дәстүрлердегі,   әндердегі,   өлендердсгі,   мақалдардагы   және   мәтелдердегі   өнегелі   тәрбиеленгендік,   ар   -   ұяттылык,

руханилылық жөніндегі халықтық түсініктер. Жастарды парасаттылыққа, әдептілікке, үлкенді қадірлеуге отбасындагы аға ұрпақтың рөлі

мен үлгісі.  Қонақтармен амандасудың,  қабылдаудың,  қызмет етудің  карапайымдылық  пен  әдептіліктінің  тәрбиелік мәні. Дін тұлганың

рухани қалыптасуындағы өзекті фактор.Қазақ халқында рухани мінсз - құлык тәрбиесінің ерекшеліктері.

Халық  педагогикасындагы  азаматтық.   патриоттық  тәрбие  Патриоттық   тәрбиенің   негізі  өз   отанына,   халқына,   туыстары   мсн

жақындарына   сүйіспеншілікті  тәрбиелеу.  Патриоттылықтың   негізгі  модель  -дері   :   (   кіріктірілгендік,   авторитарлық,   бөлшектелген   әр

түрлілік ) Патриотгық сезімнің, азаматтық жауапкершілік сезімнің отан алдындагы азаматтык

борыштың өзара байланысы. Азаматтық, патриоттық тәрбиедегі мақал-мәтелдердің және бай аңыздардың мәні мен мағынасы. Жастарды

жаудың бетін қайтаруға батылдығын және дайындығын тәрбиелейтін ұлттық ойындардың рөлі жэне мәні. Қазақ халқындагы азаматтық,

патриоттык тәрбиенің ерекшеліктері.7. Халық педагогикасындагы еңбек тәрбиесі

Еңбек сүйгіштікті, кәсіптік дағдыларды және кәсіптік бағдарды тәрбиелеу, аталар мен әкелердің балаларының мал бағуды, малға қора

соғуды, қол еңбегінің дагдыларын меңгеруді үйретудегі рөлі. Аналардың кыз балаларды кесте тігуге, ою - өрнектерді салуға, жүн тоқуга,

кілем   тігуге,   киім   тігуге   үйретудегі   рөлі.  Балаларды  отбасында   кәсіптік   даярлау.   Үй   жануарларын   бағу   білігі,   үй   жануарларының

ауруларын білу және оларды емдей білу әдістері. Атқа мініп жүруге және аң аулауға үйрету, қолөнер кәсіп дагдыларына  баулу.  Еңбек

жайлы әндер, ертегілер, мақал және мәтелдердің тәрбиелік мәні. Қазақ халкындагы енбекке тәрбиелеудің ерекшеліктері.Халық  педагогикасындагы  дене тәрбиесі  Халық педагогикадагы дене тәрбиесінің мақсаты мен міндеттері. Тұзды  суда  баланы

шомылдырудың, денесін майлаудың, аяқ - қолын созудың мәні. Қазақстан Республикада өмір сүретін халыктардың балаларды шынықтыру

тәсілдсрі .Дене тәрбиесіндегі ұлтгық ойындардың рөлі. Қазақ халқындагы дене тәрбиесінің ерекшеліктсрі.

8.   Халық  педагогикасындагы  эстетикалық   тәрбиесі.   Халық  педагогикасындагы  эстетикалық   тәрбие,   оның   максаты   мен

міндетгері. Эстетикалық тәрбиенің негізгі бағыттары : сәулет өнері және бейнелеу онері, өлендер мен жырлар, зергерлік және қол өнер,

кілем тоқу, олардың халык өміріндегі және тұрмысындагы мәні. Бейнелеу онеріндегі этнопедагогикалык идеялар.

Жастарды   олең   айту   мәдениетіне   және   жырларга,   шешендік  пен  тапқырлық   өнеріне   тәрбиелеудің   халықтық   мектебі.   Халық

композиторларының шыгармаларындағы тәрбие мәселелері. Қыз балалардың эстетикалық сезімін тәрбиелеу, оған ата - ананың қатынасуы.

Қазақ халқындагы эстетикалық тәрбиенің ерекшеліктері.Халық педагогикасындагы  зиялылық тәрбиесі. Зиялылыққа  тәрбиелеу және  оның жас ұрпакты тәрбиелеудегі рөлі. Халықтың

әлемдік құрылымды қабылдауы. Күн, ай, жұлдыздар, аңдар және үй жануарлары жөніндегі білімдер. Жеті галам, жеті қабат көк, жеті күн

жайлы түсініктер. Халықтық күнтізбе, айларга және жыл мезгілдеріне болу. Білімнің және өнердің пайдасы, тапқыштық жэне жинақылық.

Тапқыштыққа  тәрбиелеуде   ертегілердің   рөлі  жөніндегі  мақал  -  мәтелдер,   аңыз   -  эңгімелер  және   ғуламалардың   ой   -  пікірлері.   Қазақ

халқындағы зиялылыққа тәрбиелеу ерекшеліктері.

9.

Халык педагогикасының қазіргі қызметі. Халықтың этнопедагогикалық пансофиясы. Үлтаралық қарама -қайшылықгар үшін 

халықтар мәдениетінде материалдың жоқтыгы. Халыктардың рухани мінез - құлыктық құндылықтарындагы ұлтаралық және жалпы 

адамзаттылық. Символдык тұлгалардың әрекеттігі және олардың қызмет етуі. Этнопедагогиканың жалпы адамзаттык негіздері.

10.

Жас   ұрпақты   тәрбиелеу  және  окытуда   халык   педагогикасын   пайдалану.  Халык   педагогикасы   бойынша  Қазақстан

мектептерінің жүмыс тәжірибесі.   Отбасы тәжірибесін зерттеу, музыкалы

аспаптармен, халыктык қолданбалы өнермен, халықтық ойындармен, ұлттық киім үлгілерімен танысу. Ата тектік « шежірені » зертеу.

Студенттердін өзіндік жумыстарынын (СӨЖ ) такырыптары

1.

Қазакстан Республикасының ұлгтық саясат жөніндегі құжаттары.2.

ХҮ - XIX г. Қазактың ақын - жырауларының тәрбиелік мектебі.

3.Классик - педагог Я.А.Коменскийдің педагогикалық мұ раларындагы халықтық тәрбие.

4. Ы.Алтынсарин мұраларын халықтық педагогикасы тұргысынан гылыми түрде қарастыру.

2.

Педагогикалық тәжірибедс мектепішілік баскарудың күйін диагностикалау3.

Басқарудың тәжірибелік негізі.

4.

Мектептегі білім беру процесін басқарудың қүрылымдык технологиясының негіздері.5.

Менеджментгі мектептің тәжірибелік іс - әрекетіне ендірудің тиімділігі.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі 

1   Жарыкбаев   К.Б.,   Калиев   С.   Казақтың   тәлiмдiк   ой-пiкiр   антологиясы.

Алматы, 2004. 

2  Этнопедагогика  материалдарын  тәрбие процесiнде  қолдану. -Алматы,

2008.

3 Ғабдуллин М. Ата-аналарга тәрбие туралы кеңес. -Алматы, Мектеп. -2006. 

4. Fаббасов С. Халык педагогикасының теориялық және методологиялық

негiздерi. Алматы, 2012. 

5

ЖарықбаевB К.Б., Калиев С. Казак тәлiм-тәрбиесi.- Алматы, 2005. Қосымша

6 Этнопсихология және этнопедагогика. Халықаралық ғылыми-теориялықконф.материалдары, Алматы, 2002. 

7. Кожахметова К.Ж. Этнопедагогика әдiснамасының даму болашағы. _

Бiлiм беру жүйесiндегi этнопедагогика, - 2005, N23. 

8. Әмірғазин Қ. Қазақ қолөнері.- Алматы: «Дайк - Пресс», 2004. – 162 б.

9. Шоқпарұлы Д., Дәркембайұлы Д. Қазақтың қолданбалы өнері/Көпшілік

– танымдық басылым / Алматы: «Алматыкітап», 2007.- 277 б.

10.   Майлина   Л.,   Манабаева   А.   Тері   және   былғары   материалдарын

көркемдеп өңдеу технологиясы (оқу - әдіст. нұсқау) Жезқазған 2001, 49 б.

11. Өмірбекова М.Ш. Қазақ халқының дәстүрлі өнері. – Алматы: «Алматы

кітап» ААҚ, 2008 – 104 б.3.5. Күндізгі оқу бөліміне арналған  СӨЖ  мазмұны

СӨЖ  түрі Есеп беру

түрі


Бақылау түрі 

Сағат


көлем

і 

1Тақырып бойынша 

әдебиет көздерін 

конспектілеу

Конспект


Керекті 

кестелер ж/е 

т.б. дайындау

Баяндаманы

қорғау

6

2Тәжірибелік 

сабақтарға дайындалу,

үй тапсырмаларын 

орындау


Жұмыс 

дәптері, 

конспект

Сабаққа қатысу

6

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына 

кірмеген материалды 

зерделеу

Есеп беру

Баяндаманы

қорғау


6

4

Әлеуметтік қызметкердіңкодекстеріне   қатысты

щетел   және   отандық

әдебиеттердің талдауы

Конспект 

коллоквиум

6

5  Бақылау іс-шараларына дайындалу

Конспект


Аралық және

қорытынды

бақылау

(тестілеу,емтихан)

6

      Барлығы: 30

3.6. Сырттай оқу бөліміне арналған СӨЖ  мазмұны

СӨЖ  түрі Есеп беру

түрі


Бақылау түрі 

Сағат


көлемі 

1

Тақырып бойынша әдебиет көздерін 

конспектілеу

Конспект

Керекті 


кестелер ж/е 

т.б. дайындау

Баяндаманы

қорғау


6

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындалу,

Жұмыс 


дәптері, 

Сабаққа


қатысу

6


үй тапсырмаларын 

орындау


конспект

3

Аудиториялық сабақтардың мазмұнына 

кірмеген материалды 

зерделеу

Есеп беру

Баяндаманы

қорғау


6

4

Әлеуметтік қызметкердіңкодекстеріне   қатысты

щетел   және   отандық

әдебиеттердің талдауы

Конспект 

коллоквиум

5

5  Бақылау іс-шараларына дайындалу

Конспект


АБ 1

(тестілеу)

7

      Барлығы: 

39

  


   Выписка из рабочего                                                                                        

Форма    

             учебного плана                                                                                       

Ф СО ПГУ 7.18.1/10  специальности(ей) 5В010600 – Бейнелеу өнері және сызу 

мамандықтың оқу жұмыс жоспарынан көшірме   

Пәннің атауы:  «Этнопедагогика»

Оқу


түрі 

Бақылау түрі

Сағ.

бойынша


студенттер

дің жұм.


көлемі

Семестр және курс

бойынша сағаттың

бөлінуі


ОСӨЖ

е

мт

и

ха

н

сын

а

қК

Ж

КР

Р

ГР

Б

ақ

ы

ла

у

 жұ

м

ысы

барлығы


Д

ә

ріс

Т

әж

л

аб

С

ӨЖ

Д

әр

іс

Тә

ж

ла

б

СӨ

Ж

жалп

ы

ауд

СӨ

ЖМ

Б

сау

ЖОБ 


базасы

нда  


күндізг

і 

145 15 30

1 семестр

7,5

7,

530

1 семестр

2 семестр

СПО 


базасы

нда  


сыртта

й 

145 6

39

639

2

3Document Outline

 • Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі
  • БЕКІТЕМІН
   • ОІ жөніндегі проректоры
    • Кафедра меңгерушісі _____________ Алинова М.Ш
    • КЕЛІСІЛДІ
  • Конспект
  • Баяндаманы қорғау
  • Сабаққа қатысу
  • Есеп беру
  • Конспект
  • Конспект
  • Конспект
  • Баяндаманы қорғау
  • Сабаққа қатысу
  • Есеп беру
  • Конспект
  • Конспект

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk pdf -> «Тері, мех, бағалы аң шикізатының технологиясы мен тауартануы» Бағалы аң, мех және тері шикізаттың технологиясы мен тауартануы
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет