Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 08. 345-2006 және Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білімнің 22жүктеу 121.19 Kb.
Pdf просмотр
Дата03.03.2017
өлшемі121.19 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

          С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

         Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы

Электромагниттік толқындарды тарату теориясы пәнінен

5В071900«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» және

050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» 

мамандықтарының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар


                    ____________Н.Э. Пфейфер

                                                                             20___ж «___»___________

Құрастырушы:  аға оқытушы _________ Амренова Д.Т.

                  

       Радиотехника және телекоммуникациялар кафедрасы

Электромагниттік толқындарды тарату теориясы пәні бойынша

5В071900«Радиотехника, электроника және телекоммуникация» және 

050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» 

мамандықтарының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру

стандартының ҚР МЖМБС 3.08.345-2006 және Республикалық оқу-әдістемелік

кеңесінің жоғары және жоғары оқу орындарынан кейінгі білімнің 22.06.2006ж.

хаттамасымен  бекітілген

  «Электромагниттік   толқындарды   тарату   теориясы»

типтік бағдарламасының негізінде әзірленді.

  

Кафедра отырысында ұсынылды 20_ж. «___»____________№_____ Хаттама. Кафедра меңгерушісі   __________ А.Д. Тастенов 20__ж. «____» ________

Энергетика факультетінің факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 

20_ж. «_____»____________ №____ Хаттама 

ОӘК төрағасы __________ М.М. Кабдуалиева 20__ж. «____» ________КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы ________ А.П. Кислов "____" ____  20___ж.МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы _________А.А. Варакута "____" ____  20___ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________  №____ Хаттама 

Мамандықтың мемлекеттік жалпыға

міндетті білім беру стандартының және

типтік бағдарламаның негізінде әзірленген

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/31               БЕКІТЕМІН 

               ОІ жөніндегі проректор1 Пәннің мақсаты – әр түрлі орталарда, электромагниттік энергия тарату

сызықтарында,   ең   жоғарғы   жиіліктердің   және   оптикалық   диапазондағы   түзу

сызықты   құрылғыларда   болып   жатқан   электромагниттік   процесстер

теориясының негіздерін студенттермен игеру.Пәннің   міндеті   -  «Электромагниттік   толқындарды   тарату   теориясы»

курсын   оқып   білу   қорытындысында   студент   электромагниттік   өріс

теориясының   негіздерін,   сәулеттендіргіштер   мен   электромагниттік

толқындардың   сәулелену   теориясын,   бағыттайтын   жүйелердің   параметрлері

мен қасиеттерін білуге міндетті:

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: 

- ең   жоғарғы   жиіліктердің   функционалды   тораптар   элементтерінің

параметрлерін және жұмыс істеу принциптерін білуі;

- электромагниттік   өріс   сипаттарының   есебін,   ең   жоғарғы   жиіліктер

құрылғыларының өлшеуін жасауды;

- электромагниттік   толқындардың   дифракциясы   және   рефракциясы

негіздері туралы хабардар болуға тиіс.2 Перереквизиттер

Пәнді игеру үшін студенттер келесі пәндерді өқып білу керек:

1. Физика ( электр, магнетизм)

                   2.Жоғары   математика   (көрсеткіштік   функциялар,

дифференциалды   теңдеулерді   шешу,   матрицалар   теориясы,

векторлық алгебра, Фурье- Лапластың түрлендіруі, комплекстік

айнымалылардың функциялары)

                   3. Есептік-информатикалық техника (ЭЕМ теңдеулер

жүйелерін   есептеу   әдістері,   компьютерде   (ЭЕМ)

бағдарламаларды жасау)

4. «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері 2»

3 Постреквизиттер 

Пәнді  меңгеру   кезінде  алынған  білім,  икемділік  және  дағды-машықтар

келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет:  

1. Сымсыз байланыс технологиялары

2. Оптоэлектроника және оптоэлектронды құрылғылар

3. Ақпарат тарату жүйелері4 Пәннің мазмұны 

ЖОБ негізінде күндізгі

р/с


Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс

сағаттарының саны

дәрістер практи-

калық (сем)

зертханалық СӨЖ

1 Кіріспе

1,5


-

1

2,52 Электродинамиканың негіздері теңдеулері

5

4-

15

3 Электродинамика   есептерін   қою   жәнеоларды шешу

5

4-

23

4 Тарату сызықтарының теориялық негіздері6

4

727

5 Ең   жоғарғы   жиіліктік   (ЕЖЖ)   және

оптикалық   диапазондағы   түзу   сызықты

құрылғылар

5

3

615

Барлығы: 

22,5

15

1582,5

ОКБ негізінде сырттай

р/с


Тақырыптардың атауы

Сабақ түрлері бойынша байланыс

сағаттарының саны

дәрістер


практикалық (сем) СӨЖ

1 Кіріспе

1

-

72 Электродинамиканың негіздері теңдеулері

2

323

3 Электродинамика   есептерін   қою   және   оларды

2

2

31шешу

4 Тарату сызықтарының теориялық негіздері

2

2

335 Ең   жоғарғы   жиіліктік   (ЕЖЖ)   және   оптикалық

диапазондағы түзу сызықты  құрылғылар

2

2

23Барлығы:

9

9117

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны 

1 тақырып. Кіріспе. 

Курстың   тақырыбы   және   мазмұны.   Электромагнитизм   туралы   білім

дамуының     қысқаша   тарихи   жолы.   Электромагниттік   өріс   материяның   бір

түрлері   сияқты.   Өрістің   макроскопиялық   және   кванттық   қасиеттері.

Классикалық электродинамиканың тақырыбы. Электромагниттік толқындарды

тарату   теориясы   және   қазіргі   радиотехника,   радиоастрономика,

телекоммуникациялар,   хабар   тарату   және   байланыс   жүйелерінің,   ғылымның

дамуындағы атқарылатын рөлі. Электромагниттік толқындар және айналадағы

ортаны сақтау, электромагниттік толқындар сәулеленуінің нормалары.

2 тақырып. Электродинамиканың негіздері теңдеулері

Электромагниттік өрістің векторлары және ортаның электродинамикалық 

параметрлері,   олардың   өлшеу   бірліктері.   Орталардың   классификациясы.

Максвельдің теңдеулері орнын ауыстыру екі жақтылық принципті комплекстік

түрдегі   манохроматикалық   өріс   үшін   Максвельдің   теңдеулер   жүйесі.

Шекаралық   жағдайлар   Умов   –   Пойтинг  теоремасы.   Негізгі   теоремалар   және

принциптер.

3 тақырып. Электродинамика есептерін қою және оларды шешу

Электродинамика   есептерін   қою.   Реалдық   электродинамикалық

есептердің   математикалық   модельдері   туралы   түсінік.   Электродинамикалық

тікелей   және   кері,   ішкі   және   сыртқы   есептері.   Электромагниттік   өрістің

толқындық   сипаты.   Электродинамикалық   потенциялдар.   Электромагниттік

толқындардың сәулелеуі. Элементарлық сәулелендіргіштер. Жазық толқындар.

Екі   орталардың   бөлу   шекарасындағы   жазық   толқындардың   сынуы   және

шағылуы. Электромагниттік толқындардың рефракциясы және дифракциясы.

4 тақырып. Тарату сызықтарының теориялық негіздері

Бағытталынған   электромагниттік   толқындар.   Тарату   сызықтары   туралы

түсінік. Реттілік тарату сызықтарының типтері бағытталынатын толқындардың

классификациясы.   Т,Е,Н   және   НЕ   типтер   толқындардың   жалпы   теориясы.

Таралу   коэффициенті,   критикалық   жиілік,   тарату   сызықтары   бойынша

толқындардың таралу жағдайлары, сызықтағы толқын ұзындығы және фазалық

жылдамдығы,   топтық   жылдамдық   және   энергия   таралуының   жылдамдығы,

дисперсия   парациялдық   толқындардың   потенциясы,   реттілік   сызықтардағы

толқындардың   өшуі.   Тік   бұрышты   толқын   жүргізгіштер,   дөңгелек   толқын

жүргізгіштер, коаксиалдық тарату сызығы, жолақша тарату сызығы, екі сымдық

тарату сызығы, жарық жүргізгіштер және үстінгі беттік толқындардың таратусызығы.   Шектіленген   ұзындығы   тарату   сызықтарындағы   болып   жатқан

процестер.

5 тақырып. Ең жоғарғы жиіліктік (ЕЖЖ) және оптикалық диапазондағы

түзу сызықты  құрылғылар

Тарату   сызықтардағы   бір   қалыпсыздықтар.   Көлемдік   резонаторлар.

Резонаторлардың   жалпы   теориясы.   Квазистационарлық   резонаторлар.   Өтулік

резонатор,   қума   толқындардың   резонаторы.   Резонаторлардағы   тербелістердің

қоздыру   әдістері.   Сүзгілер   және   ең   жоғарғы   жиілікті   пен   оптикалық

диапазонның фаза коррекциялайтын тізбектері. Ең жоғарғы жиіліктердің тарату

сызықтарын   келістіру.   Ең   жоғарғы   жиіліктік   пен   оптикалық   диапазонның

басқаратын   элементтері.   Ең   жоғарғы   жиілік   техникасында   ферритік

элементтерді   қолдану.   Ең   жоғарғы   жиілік   техникасының   және   өріс

теориясының даму мәселелері және келешектері.

4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі

р/с


Дәріс тақырыбы

Мазмұны


Бақылау 

түрі


2

Электродинамиканың

негіздері теңдеулері

Электродинамиканың негізгі теңдеулерін 

қолданып есеп жүргізу.  Максвелдың теңдеулері.

Электромагниттік өріс векторлары үшін 

шекаралық шарттар.

Үй 


тапсырмасы.

Бақылау 


жұмысы.

3

Электродинамикаесептерін   қою   және

оларды шешу

Жазық электромагниттік толқындар. Жазық 

электромагниттік толқынның екі ортадағы 

бөліктің шекарасына құлауы.

Үй 


тапсырмасы

4

Тарату   сызықтарыныңтеориялық негіздері

Бағытталынатын электромагниттік толқындар. 

Толқынжолдар. Металл қуыс толқынжол 

толқынның өшуі

Үй 

тапсырмасы5

Ең   жоғарғы   жиіліктік

(ЕЖЖ)

 

жәнеоптикалық

диапазондағы   түзу

сызықты  құрылғылар

Көлемдік резонаторлар

Үй 

тапсырмасы4.4 Зертханалық сабақтардың мазмұны мен тізімі 

р/сДәріс тақырыбы

Мазмұны


Бақылау түрі

1

КіріспеСтендтармен танысу, 

қауыпсіздік техникасы

Ауызша сұрау, ҚТ 

журналында 

белгілену

4

Тарату 

сызықтарының

теориялық негіздері

Фидерлік желілер

Ауызша сұрау, 

есеп


Фидерлік   желіде   толқынның

таралуы


Ауызша сұрау, 

есеп


Коаксиалды контур

Ауызша сұрау, 

есеп

5

Ең   жоғарғы   жиіліктік   (ЕЖЖ)және   оптикалық   диапазондағы

түзу сызықты  құрылғылар

Көлемдік резонаторлар

Ауызша сұрау, 

есеп

Төмен жиілікті фильтрлерАуызша сұрау, 

есеп


Жоғары жиілікті 

фильтрлер

Ауызша сұрау, 

есеп


4.5 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.5.1 


СӨЖ түрлерінің тізімі

ЖОБ негізінде күндізгі

№ СӨЖ түрі

Есеп беру

түрі

Бақылау түріСағатқа 

шаққанда


ғы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалуСабаққа қатысу

7

2Практикалық сабақтарға 

дайындалу   (сабақтың   тақырыбы   бойынша

материалды   меңгеру,     тапсырмаларды   шешу

және т.б.)

Жұмыс 

дәптері


Сабаққа қатысу

12

3Зертханалық жұмыстарға дайындалу (сабақтың

тақырыбы бойынша материалды  меңгеру,  есеп

беру шаблонын дайындау)

Есеп беру

шаблоны 

ЗЖ жіберілу 

9,5

4

Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру  

Конспект


(және 

т.б.)


Коллоквиум 

(және т.б.)

30

6

Семестрлік тапсырмаларды орындау  (рефераттар, ЕКЖ, КЖ-с, КЖ-а және т.б.) 

Реферат, 

КЖ-а, 

ЕКЖ 


және т.б.

СТ қорғау

25

7

Бақылау шараларына дайындалу 1 МБ, 2 МБ , 

коллоквиум, 

бақылау 

жұмысы, 


тестілеу және 

т.б.


6

       Барлығы:

82,5

ОКБ негізінде сырттайСӨЖ түрі


Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа 

шаққандағ

ы көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалуСабаққа қатысу

18

2Практикалық сабақтарға 

дайындалу (сабақтың тақырыбы 

бойынша материалды меңгеру,  

тапсырмаларды шешу және т.б.)

Жұмыс

дәптері


Сабаққа қатысу

27

3Аудиториялық сабақтың мазмұнына 

кірмеген материалды меңгеру  

Конспект 

(және т.б.)

Коллоквиум 

(және т.б.)

34


4

Семестрлік тапсырмаларды орындау  

(рефераттар, ЕКЖ, КЖ-с, КЖ-а және 

т.б.) 


Реферат, КЖ-а,

ЕКЖ және т.б.

СТ қорғау

38

5Бақылау шараларына дайындалу 

1 МБ, 2 МБ , 

коллоквиум, 

бақылау 


жұмысы, 

тестілеу және 

т.б.

18

       Барлығы:117

4.5.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі 

п/п


Дәріс тақырыбы

Жаңа тақырыптың аталуы

2

Электродинамиканың негіздері теңдеулеріШекаралық жағдайлар. Умов – Пойтинг 

теоремасы.

3

Электродинамика   есептерін   қою   жәнеоларды шешу

Электромагниттік толқындардың 

рефракциясы және дифракциясы.

4

Тарату сызықтарының теориялық негіздеріТік бұрышты толқын жүргізгіштер, 

дөңгелек толқын жүргізгіштер, 

5

Ең жоғарғы жиіліктік (ЕЖЖ) және оптикалық диапазондағы түзу сызықты  

құрылғылар

Көлемдік резонаторлар. Резонаторлардың 

жалпы теориясы. Квазистационарлық 

резонаторлар. Өтулік резонатор, қума 

толқындардың резонаторы. 

Резонаторлардағы тербелістердің қоздыру

әдістері.5 Әдебиеттер тізімі 

Негізгі:


1. Электрмагнигтік толкындардың  таралу теориясы: Оқу кұралы/ 

Е.А.Шериязданов.- Алматы: АЭжБИ, 2001.- 806.

2   Электрмагнигтік   толкындардың     таралу   теориясынан   мысалдар   және

есептер   жинағы:   Оқу   кұралы/Е.А.Шериязданов,   Г.Г.   Сабдыкеев-   Алматы:

АЭжБИ, 2001.

Қосымша:


3. Электрмагнигтік толкындардың  таралу теориясы: радиотехника, 

электроника және телекоммуникация мамандығы үшін: Дәріс конспектісі/ Д.Т. 

Амренова


Мамандықтың жұмыс оқу

жоспарынан көшірме 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5В071900 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» және

050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникация» 

мамандықтарының жұмыс оқу жоспарынан көшірме 

Пән атауы

 «

  

Электромагниттік толқындарды тарату теориясы

 

 

»

Оқу


нысаны

Пәннің  еңбек

сыйымдылығы 

Семестр бойынша

бақылау түрлері 

Семе


стр

Семестр бойынша студенттердің

жұмыстарының  көлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық

сағат 


кре

дит


тер

аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ


(ак. сағат)

бар-


лығы

ауд СӨЖ емт сын

КЖ-

а

КЖбар-


лығы

дәр пр. зертх

бар

лы

ғыСОӨЖ

ЖОБ 


негізінде 

күндізгі


3

135 52,5 82,5

4

-

--

4

352,5

22,


5

15

1582,5

22,5


ОКБ 

негізінде 

сырттай

3

13518

117


3

-

--

2

-12

9

3-

-

-3

3

6-

6

-117

9


Кафедра меңгерушісі ______  Тастенов А.Д.   20__ж. «___» ________

Document Outline

 • Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
 • Павлодар
 • ОӘК төрағасы __________ М.М. Кабдуалиева 20__ж. «____» ________
  • КЕЛІСІЛДІ
  • Факультет деканы ________ А.П. Кислов "____" ____ 20___ж.
  • ОҮЖжӘҚБ бастығы _________А.А. Варакута "____" ____ 20___ж.
 • 4 Пәннің мазмұны
 • Барлығы:
 • Барлығы:
 • 4.4 Зертханалық сабақтардың мазмұны мен тізімі
  • 4.5.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk pdf -> «Тері, мех, бағалы аң шикізатының технологиясы мен тауартануы» Бағалы аң, мех және тері шикізаттың технологиясы мен тауартануы
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет