ЖҰмыс бағдарламасы «Сұйық және газ механикасы»Pdf көрінісі
Дата03.03.2017
өлшемі181.22 Kb.
#7025
түріЖұмыс бағдарламасы

Рабочая программа

                                                                                

Ф СО ПГУ 7.18.2/06

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Жылуэнергетика кафедрасыЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

 «Сұйық және газ механикасы» пәнінен

5В071700 «Жылуэнергетика» мамандығы студенттері үшін

Павлодар


Лист утверждения к рабочей программе

ФСО ПГУ 7.18.1/06

 


дисциплины, разработанной на основании

государственного стандарта образования

специальности и типовой программы

                                                           БЕКІТЕМІН                  ОЖ жөніндегі проректор

                                                                                ______________ Н.Э. Пфейфер

                                                                                «___»_________ 2012 ж.

Құрастырушы: аға оықтушы ___________ А.К Мергалимова 

Жылуэнергетика кафедрасы

ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

«Сұйық және газ механикасы» пәнінен

5В071700 «Жылуэнергетика» мамандығы студенттері үшін

Жұмыс   бағдарламасы_____   бекітілген   жұмыс   оқу   жоспарларының   және

мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылған «__»____20_ ж. Хаттама №___

Кафедра меңгерушісі _____________А.С. Никифоров 

Энергетикалық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20_ ж. «___» ________№__ Хаттама. 

ОӘК төрағасы ______________ М.М. Кабдуалиева        20_ ж “    ” ____КЕЛІСІЛДІ

Энергетикалық факультет деканы _______ А.П. Кислов 20_ ж.“__”____МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы_____________Е.Н. Жуманкулова  20_ ж. «__» ___

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20_ ж. «___» ________№__ Хаттама

 


Оқу пәнінің мақсаты мен міндеті, оқу процесіндегі алатын орны

Курс мақсаты – жылуэнергетикалық және жылумеханикалық жабдықтардың

тиімді және сенімді жұмысын қамтамасыз ету мақсатымен жылуэнергетикалық және

жылумеханикалық  процестер   мен  қондырғыларды   есептік  және  эксперименталды

зерттеу үшін теориялық негізді алу.Курс міндеті  –  сығылатын  және сығылмайтын сұйық қозғалысы  мен тепе-

теңдігі   заңдарын,   жылуэнергетикалық   жабдықтар   гидравликалық   және

аэродинамикалық   есептері   әдістемесін,   сұйық   динамикасы   теңдеуін   зерттеу;

құбырдағы   ағым   мен   денелер   ағуын   қарастыру   үшін   ұқсастық   пен   модельдеу

теориясы.

Пәнді зерттеу нәтижесінде студенттер білуі керек:

ұғымы болғаны жөн:

– сұйық динамикасының негізгі теңдеулері мен теоремалары туралы;

– сұйық тепе-теңдігі мен қозғалысы заңдылықтары туралы;

–  түрлі   каналдарда   сұйық   ағуы   сипаттамасы   мен   гидравликалық   кедергі

туралы;

– гидромеханикалық процестердің ұқсастық теориясы мен модельдеу негіздерітуралы;

білуі керек:

-  жылуэнергетикалық   жабдықтар   гидравликалық   және   аэродинамикалық

есептері әдістемесін;істей білу керек:

–  түрлі формалы түрлі арындары бар каналдарда сұйық пен газ ағуы кезінде

гидравликалық кедергіні анықтау;

– каналдар, құбырлар, соплолар, диффузор мен басқа элементтерде сұйық ағуы

есебі әдістерін қолдану;

дағдысы болған жөн: арын шығынын кеміту әдістерін.

Пререквизиттер:  пән  «Математика»,  «Физика»,   «Механика»,   «Техникалық

термодинамика»  пәндерін   зерттеу   негізінде  .   Дисциплина   базируется   на   знаниях,

полученных студентами при изучении таких дисциплин, как «МаТақырыптика», 

«Сұйық   пен   газ   механикасы»  курсын  зерттеу   негізінде   алынған   білімдер

«Жылумаңызалмасу», «Жылуэнергетикалық жүйелер мен жылуқолдану» және басқа

пәндерде қажет болады.Тематический план дисциплины

Ф СО ПГУ 7.18.2/07

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Жалпы орта білім негізінде күндізгі

р/с


Тақырып атауы

Сағаттар саны

Дәр.

прак. СӨЖО СӨЖ1

Кіріспе. Сұйық пен газдың негізгі физикалық қасиеттері

2

2

24

2

Гидростатика4

2

28

3

Кинематика негіздері2

2

44

Сұйық пен газдар қозғалысының негізгі теңдеулері

4

2

105

Сұйықтың құбырда қозғалысы мен құбырлардың 

гидравликалық есебі

6

42

12

6Сұйықтың тесіктер мен насадкалардан шығуы

2

22

6

7Қатты денелерді ағып өту. Шекаралық қабат

1

26

8

Екіфазалы ағындар қозғалысы1

2

49

Батырылған ағындар

2

2

410

Газ динамикасы 

8

5

4,59,5

Барлығы:


30

15

22,567,5

Жалпы орта білім негізінде сырттай

№ 

р/с


Тақырып атауы

Сағаттар саны

дәр прак зер СӨЖО СӨЖ

1

Кіріспе. Сұйық пен газдың негізгі физикалық қасиеттері1

1

22

Гидростатика

1

1

13

Кинематика негіздері

1

4

Сұйық пен газдар қозғалысының негізгі теңдеулері1

1

25

Сұйықтың құбырда қозғалысы мен құбырлардың 

гидравликалық есебі

1

23

6

Сұйықтың тесіктер мен насадкалардан шығуы1

1

7Қатты денелерді ағып өту. Шекаралық қабат

1

8Екіфазалы ағындар қозғалысы

1

9Батырылған ағындар

1

110

Газ динамикасы 

1

3

2Барлығы:

10

1010

105


 

Дәріс сабақтарының мазмұны

Тақырып 1. кіріспе

Сұйық пен газдар механикасы пәні мен әдістері. Қысқаша тарихи мәліметтер.

Сұйық ұғымын анықтау. Тығыздық. Сығылу. Сұйық тұтқырлығы және Ньютонның

тұтқырлық үйкелісі заңы. Идеал сұйықтық. Сұйықта әрекет ететін күштер: массалық

және беттік. Қысым.

Тақырып 2. Гидростатика

Тыныштықтағы   сұйықтағы   кернеу.   Гидростатиканың   дифференциалды

теңдеулері. Тарту күші өрісінде сығылмайтын сұйықтың тепе-теңдігі. Беттегі қысым

күштері. Архимед заңы.Тақырып 3. Кинематика заңы

Сұйық  қозғалысы  режимдері  мен түрлерінің классификациясы.  Ток сызығы

мен құбыры. Сұйық бөлшек қозғалысы құраушыларын талдау. Құйынды сызықтар

мен құбырлар. Құйынды құбыр қасиеті. Потенциалды қозғалыс туралы ұғым.Тақырып 4. Сұйық  пен газдар қозғалысының негізгі теңдеулері

Ток құбыры мен бірөлшемді ағындар үшін шығын, үзілместік пен энергия мен

саны   теңдеуі.   Үзілместіктің   дифференциалды   теңдеуі.   Турбулентті   қозғалыстың

негізгі   сипаттамасы.   Ұқсастық   критериилері.   Сұйық   пен   газдар   қозғалысы

процестерін модельдеу.

Тақырып  5.  Сұйықтың   құбырда   қозғалысы   мен   құбырлардың

гидравликалық есебі 

Құбырдың гидравликалық кедергісі. Ағынның жылдам тарылуы мен кеңеюі

кезінде   қысым   шығыны.   Домалақ   құбырда   сұйықтың   ламинар   және   турбулентті

қозғалысы. Жылдамдық профилі. Шығын мен орта жылдамдық. Үйкеліс кедергісі

коэффициенті.   Бұдырлықтың   құбыр   кедергісіне   әсері.   Ағынның   баяу   кеңеюі   мен

тарылуы   кезінде   қысым   шығыны.   Құбырдағы   гидравликалық   соққы.   Құбырлар

классификациясы. Қарапайым құбыр есебінің негізгі міндеттері. Тармақталған және

параллель құбырлар есебі. Тақырып 6. Сұйықтың тесіктер мен насадкалардан шығуы 

Тұрақты арын кезінде сұйықтың кіші тесіктен ағуы. Насадка арқылы ағу.Тақырып 7. Қатты денелерді ағып өту. Шекаралық қабат

Көтергіш және көлденең күштер туралы ұғым. Шекаралық қабат туралы ұғым.

Қанаттәріздес профиль ағымы. Н.Е.Жуковский теоремасы. Профиль торлары туралы

ұғым.


Тақырып 8. Екіфазалы ағындар қозғалысы 

Екіфазалы   ағындар  туралы   ұғым   және   олардың   сипаттамасы.   Өлшеуші

(шектік)   жылдамдық.   Бөлшектердің   вертикаль   құбырда   ұшу   жылдамдығы.

Құбырдағы газсұйықтық қоспалар құрылымы.Тақырып 9. Батырылған ағындар 

Ағынды шекаралық қабат. Ағындар классификациясы. Бос турбулентті ағын.

Жылдамдық таралу заңы. Айналмалы ағын.

Тақырып 10. Газ динамикасы 

Қозғалыстың   жоғары   жылдамдығы   кезінде   газдар   сығылуы.   Газдың

бірөлшемді   қозғалысының   негізгі   теңдеулері.   Газ   ортасындағы   күшті   және   әлсіз

тербелістер.   Тығыздықтар   секірісі.   Секірістегі   газ   параметрлерін   өлшеу.   Газ   бен

будың Лаваль соплосынан ағуы. Критикалық жылдамдық.

Практикалық сабақтар мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе. Сұйық пен газдардың негізгі қасиеттері. Физикалық 

қасиеттері

Тығыздық, меншікті салмақ, меншікті көлем, түрлі күйде қысымды анықтау.

Тақырып 2. Гидростатика негіздері

Гидростатика.   Гидростатикалық   қысым.  Абсолютті   қысымды,   резервуар

қабырғасы мен еденіне артық қысым, гидростатиканың негізгі заңдарын қолданумен

денелер жүзуі шарттары.Тақырып 3. Кинематика негіздері

Ауыспалы Эйлер мен Лагранж қозғалыс тракекториясы теңдеуін анықтау. Ток 

сызығы теңдеуін анықтау.

Тақырып 4. Гидродинамиканың негізгі заңдары

Сұйық ағыны талдауына Бернулли теңдеуін қолдану. Ағын режимдері, ағын 

параметрлерін анықтау (орташа жылдамдық, шығын).

Тақырып 5. Сұйықтың құбырда қозғалысы мен құбырлардың гидравликалық 

есебі 


Құбырдағы сұйық қозғалысы. Гидравликалық үйкеліс коэффициентін анықтау.

Үйкеліске арын шығынын анықтау. Жергілікті кедергі коэффициенттерін анықтау.

Жергілікті кедергі болдырмауына арын шығынын анықтау. Қарапайым және күрделі

құбырлар   гидравликалық   есеп   әдістемесі.   Құбырлардың   жүйелі   және   параллель

қосылуы.

Тақырып 6. Сұйықтың тесіктер мен насадкалардан шығуы 

Тұрақты арын кезінде кіші тесіктен ағу жылдамдығын анықтау. Кедергі, 

сығылу, жылдамдық пен шығын коэффициенттерін анықтау. Насадка арқылы сұйық 

ағуы.


Тақырып 8. Екіфазалы ағындар қозғалысы

Бос ағындағы ағудың негізгі параметрлері. Лаваль соплосы. Есептерді шешу 

үшін газодинамикалық қызметтер кестелерін қолдану.


Зертханалық сабақтар мазмұны

Курс   бағдарламасы   сырттай   оқу   бөлімі   студенттерінің   зертханалық

жұмыстарды орындауын талап етеді.

Тақырып 1. Кіріспе

Кіріспе   сабақ.   Зертханада   жұсмыс   жасау   кезінде   қауіпсіздік   техникасы

талаптарымен танысу. Гидрогазодинамикалық сынақтың теориялық негіздері. Сұйық

пен газдар ағындар ұқсастығы. Гидравликалық есептер нәтижесі қателігін анықтау.Тақырып 2. Гидростатика негіздері

Гидростатикалық   қысым.  Гидростатикалық   қысымды   өлшеу   жолдарын

зерттеу.

Тақырып 4. Гидродинамиканың негізгі теңдеулері

Сұйық   қозғалысы   режимдерін   зерттеу   (Рейнольдс   аспабы).   Шыны   құбырда

ағатын ағын үшін Рейнольдстің критикалық санын Рейнольдс аспабында визуалды

анықтау әдістемесімен танысу және сұйық қозғалысы режимдерін зерттеу. 

Арынды   құбырда   орнатылған   қозғалыс   кезінде   Бернулли   теңдеуін   талдау.

Толық және пьезометрикалық арын сызықтарын сынау құру мен бос құбырлар үшін

пьезометрикалық және гидравликалық еңкеюді анықтау.

Тақырып 5. Сұйықтың құбырда қозғалысы мен құбырлардың гидравликалық

есебі 


Гидравликалық   үйкеліс   мен   болат   құбыр   үшін   эквивалентті   бұдырлылық

коэффициентін анықтау. Гидравликалық үйкеліс мен болат құбыр үшін эквивалентті

бұдырлылық коэффициентін анықтаудың эксперименталды әдістемесімен танысу.

Сұйық орнатылмаған қозғалысы. Ауыспалы арын кезінде резервуардан судың

көлемін анықтау уақытын эксперименталды анықтау мен бұл уақытты есептікпен

салыстыру.

Ағынның   жылдам   кеңеюі   мен   тарылуы   кезінде   жергілікті   кедергі

коэффициенттерін   анықтау.  Ағынның   жылдам   кеңеюі   мен   тарылуы   кезінде

жергілікті кедергі коэффициенттерін анықтау әдістемесімен танысу.


Өздік жұмыс мазмұны

Тақырып 1. Кіріспе. Сұйық пен газдардың негізгі физикалық қасиеттері.

Ньютон сұйықтары. Екіфазалы орта.

Әдебиеттер: [2] Кіріспе, §4.

Тақырып 2. Гидростатика негіздері. Бетке сұйық қысымы күштері.

Әдебиеттер: [2] Тарау 1. §2, §6.Тақырып 3. Кинематика негіздері.

Жылдамдық   өрісі.  Үдету   өрісі   пен   оның   құраушылары.  Сұйық   элементтің

деформациялық және айналмалы қозғалысы.  Жылдамдық векторы дивергенциясы.

Жылдамдық векторы циркуляциясы.

Әдебиеттер: [2] Тарау 2. §2, §4.

Тақырып 4.  Гидродинамиканың негізгі ұғымдары

Идеал сұйық қозғалысы теңдеуі интегралы. Гидромеханикалық процестер 

ұқсастығы туралы ұғым. Ұқсастық критериилері.

Әдебиеттер: [2] Тарау 3, § 9; [3] Тарау 1, §3, §4.Тақырып   5.  Құбырдағы   сұйық   қозғалысы   мен   құбырдың   гидравликалық

есебі. Кавитация туралы ұғым. Қысымның жоғары ауысуында газқұбыры есебі.

Әдебиеттер: [4] Тарау 6, §4.

Тақырып 7. Газдың бірөлшемді қозғалысы

Меншікті   шығын   және   келтірілген   меншікті   шығын.  Бірөлшемді   газ

ағымының газодинамикалық қызметі кестесі.

Тақырып 8. Газдың жазық жоғарыдыбыстық ағымы

Тығыздықтар пайдаболуы мен секірісі есебі.

Әдебиеттер: [3 ] Тарау 5. §3.

Тақырып 9. Екіфазалы ағын қозғалысы

Екіфазалы   ағын   туралы   ұғым   және   олардың   сипаттамасы.  Қатты   бөлшектер

ағындары көлігі. Бөлшектердің вертикаль құбырда жылжу жылдамдығы.

Әдебиеттер: [3 ] Тарау 5. § 6.ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫ ОРЫНДАУ ГРАФИГІ МЕН МАЗМҰНЫ

р/сТақырып атауы

Мазмұны


Бақылау

түрі


Орындау

мерзімі


Аббре-

виатура


1

2

34

5

6Кіріспе. Сұйық пен 

газдың негізгі 

қасиеттері

1.1 Физикалық қасиеттері.

1.2  Меншікті салмақ тығыздығын,

түрлі күйде қысымды анықтау.

Есептерді

тапсыру


1

2

П1П2

Гидростатика

2.1 Гидростатика. 

Гидростатикалық қысым.

2.2


 Абсолют   қысым,   артық

қысымды анықтау.

Есептерді 

тапсыру


3

4

П3П4

Кинематика негіздері 3.1 Ауыспалы Эйлер мен Лагранж 

қозғалыс тракекториясы теңдеуін 

анықтау.

3.2 Ток сызығы теңдеуін анықтау.

Есептерді 

тапсыру


5

6

П5П6

Сұйық пен газ 

қозғалысы негізгі 

теңдеуі

4.1 Сұйық ағыны талдауына Бернулли теңдеуін қолдану.

4.2  Ағын режимі, ағын параметрін

(орташа жылдамдық, шығын) 

анықтау.


Есептерді 

тапсыру


7

8

П7П8

Құбырдағы сұйық 

қозғалысы мен 

құбырдың 

гидравликалық есебі

5.1 Гидравликалық үйкеліс 

коэффициентін анықтау.

5.2 Үйкеліске арын шығынын 

анықтау. 

5.3 Жергілікті кедергі 

коэффициентін анықтау. 

Жергілікті кедергі болмауына арын

шығынын анықтау.

5.4

 Қарапайым   мен   күрделіқұбырдың   гидравликалық   есебі

әдістемесі.

Есептерді 

тапсыру


9

10

1112

П9

П10П11

П12


Сұйықтың   тесік   пен

насадка


 

арқылы


шығуы

6.1 Тұрақты арын кезінде кіші 

тесіктен ағу жылдамдығын 

анықтау.


6.2  Кедергі,   сығылу,   жылдамдық

пен   шығын   коэффициентерін

анықтау. 

6.3 Насадка арқылы сұйық ағуы.

Есептерді

тапсыру


13

14

15П13

П14


П15

Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

 

СӨЖ ОРЫНДАУ ГРАФИГІ МЕН МАЗМҰНЫ

Жалпы орта білім негізінде күндізгі

СӨЖ түрі


Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағаттағы

көлемі


1

Дәріс сабақтарына даярлық

Сабаққа қатысу

20

2Практикалық сабақтарға 

дайындық, үй тапсырмасын 

орындау

Жұмыс дәптеріСабаққа қатысу

20

3Аудиториялық сабақ 

мазмұнына кірмейтін 

материалды зерттеу

Конспект 

Конспект бойынша

сұрау


40

4

Аралық бақылауға дайындық

Жазбаша


АБ1, АБ2

10

Барлығы:90

Жалпы орта білім негізінде сырттай

1

Зертханалық сабақтарға дайындық

Қажетті кестені 

дайындау және т.б.

ЗЖ жіберу

5

2

Зертханалық жұмыстарды қорғау мен есепті даярлау

ЗЖ есеп


ЗЖ қорғау

15

3Аудиториялық сабақ 

мазмұнына кірмейтін 

материалды зерттеу

Конспект 

Конспект 

бойынша


сұрау

20

4Күрделі құбырды есептеу 

бойынша жеке тапсырманы 

орындау

Бақылау жұмысыБақылау жұмысын 

қорғау


60

5

Аралық бақылауға дайындық

Жазбаша 


АБ1

5

Барлығы:105

Мамандықтың жұмыс оқу                                                                                                

Ф СО ПГУ 7.18.1/10

жоспарынан көшірме

                                             

               

5В071700 «Жылуэнергетика» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан 

көшірме

Пәннің атауы «Сұйық және газ механикасы»

О

қу ф

ор

мас

ы

Бақылауформасы

Б

арлы

ғы

 ста

нд

арт

Жұмыстың


сағат көлемі

Сағаттардың курстар мен семестрлер

бойынша бөлінуі

ем

тиха

н

сына

қт

арҚ

Ж

Бақ

. ж


ұм

Ж

алпы

А

удит

.

СӨ

Ж

Дәр

іс

тер

П

ракт

.

Зерт

ұм.

С

ӨЖ

Д

әріс

те

рП

ра

кт.

Зе

ртұм

.С

Ө

ЖО

С

ӨЖ

1. ЖОБ 


негізінде

күндізгі


3

4

135

13

545 90

4 семестр

-

-

--

30 15 - 22,5 67,5ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі:

1 Альтшуль А.Д.   Гидравлика и аэродинамика: учебник для ВУЗов. М.:

Стройиздат, 1987. – 410 с.: ил.

2  Кинжибекова  А.К.. Рындин В.В., Рындина Д.В. Методические указания к

выполнению лабораторных работ по дисциплине «Механика жидкости и газа» для

студентов теплоэнергетических специальностей. ПГУ, 2002. – 56 с.Қосымша:

З Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодинамика.М: Энергоатомиздат 1984. –

384 с.: ил.

4 Емцев Б.Т.   Техническая     гидромеханика:     учебник     для     ВУЗов     по

специальности       "Гидравлические     машины       и     средства     автоматики".   М.

Машиностроение 1987. – 438 с.: ил.

5 Повх И.Л. Техническая гидромеханика, М.: Машиностроение, 1976. –502 с.

 


Данные о преподавателе

ЖЭ  кафедрасының   аға   оқытушысы  Рахметова   Айгуль   Сериковна   (дәріс,

практикалық сабақтар).

Қабылдау уақыты (311а, кунделікті, т. 45-08-27) 050717 «Жылуэнергетика» мамандығының жұмыс оқу жоспарынан

көшірме

Пәннің атауы «Сұйық және газ механикасы»

О

қу ф

ор

мас

ы

Бақылауформасы

Б

арлы

ғы

 ста

нд

арт

Жұмыстың


сағат көлемі

Сағаттардың курстар мен семестрлер

бойынша бөлінуі

ем

тиха

н

сына

қт

арҚ

Ж

Бақ

. ж


ұм

Ж

алпы

А

удит

.

СӨ

Ж

Дәр

іс

тер

П

ракт

.

Зерт

ұм.

С

ӨЖ

Д

әріс

те

рП

ра

кт.

Зе

ртұм

.С

Ө

ЖО

С

ӨЖ

1. ЖОБ 


негізінде 

күндізгі


3

4

135

13

545

90

4 семестр-

-

--

30 15 -


22,5 67,5

Пререквизиттер:  пән  «Математика»,  «Физика»,   «Механика»,   «Техникалық

термодинамика» пәндерін зерттеу негізінде . 

«Сұйық   пен   газ   механикасы»   курсын   зерттеу   негізінде   алынған   білімдер

«Жылумаңызалмасу», «Жылуэнергетикалық жүйелер мен жылуқолдану» және басқа

пәндерде қажет болады.


Пәнді оқыту мақсаты

Курстың негізгі мақсаты – студенттердің сығылатын және сығылмайтын сұйық

тепе-теңдігі   мен   қозғалысының   негізгі   заңдылықтарын,   жылуэнергетикалық

жабдықтың гидравликалық және аэродинамикалық есептеулері әдістемесін зерттеу.

Бұл біліктер мен дағдылар студенттерге оқу жоспарының келесі пәндерін оқуда ғана

емес, болашақ инженерге практикалық әрекетінде қолдануға қажет.

Пәнді оқу міндеті берік білім алу және нәтижесінде білу:

Білу керек:

 - гидростатиканың негізгі заңдары,

 - сұйық пен газдар кинематикасының негізгі заңдары,

 - гидродинамиканың негізгі заңдары,

 - гидравликалық кедергі есебінің әдістемесін;

Істей білу керек:

 - гидравликалық шығынды анықтау,

 - есептік және сынау жолдарымен шығын коэффициентін анықтау,

 - ағын жылдамдығы мен сұйық шығынын анықтау.ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі:

1 Альтшуль А.Д.   Гидравлика и аэродинамика: Учебник для ВУЗов. М.:

Стройиздат, 1987. – 410 с.: ил.

2  Кинжибекова   А.К..   Рындин   В.В.,   Рындина   Д.В.   Методические   указания   к

выполнению лабораторных работ по дисциплине «Механика жидкости и газа» для

студентов теплоэнергетических специальностей. Павлодар: ПГУ, 2002. – 56 с.Қосымша:

З Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодинамика. М: Энергоатомиздат, 1984. –384

с.: ил.

4 Емцев Б.Т. Техническая гидромеханика: Учебник для ВУЗов по специальности"Гидравлические  машины   и  средства  автоматики". М.: Машиностроение, 1987. –

438 с.: ил.

5  Повх   И.Л.   Техническая   гидромеханика.   М.:   Машиностроение,   1976.–  

502 с.: ил.

    6 Рындин В.В., Макушев Ю.П. Гидромеханика и газовая динамика: Методи-

ческие указания к лабораторным работам по специальности 0308. Алма-Ата: УМК,

1983. – 54 с.: ил.

7  


Рындин   В.В.,   Рындина   Д.В.   Механика   жидкости   и   газа   (методические

указания   к   курсовой   работе   для   студентов   специальностей   2201   «Тепловые

электрические станции», 2202 «Технология воды и топлива», 2204 «Промышленная

теплоэнергетика»). – Павлодар: Павлодарский государственный университет им. С.

Торайгырова, 2003. – 58 С.: ил.


Тематический план дисциплины

Ф СО ПГУ 7.18.2/07

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Жалпы орта білім негізінде күндізгі

р/с


Тақырып атауы

Сағаттар саны

Дәр.

прак. СӨЖО СӨЖ1

Кіріспе. Сұйық пен газдың негізгі физикалық қасиеттері

2

2

24

2

Гидростатика4

2

28

3

Кинематика негіздері2

2

44

Сұйық пен газдар қозғалысының негізгі теңдеулері

4

2

105

Сұйықтың құбырда қозғалысы мен құбырлардың 

гидравликалық есебі

6

42

12

6Сұйықтың тесіктер мен насадкалардан шығуы

2

22

6

7Қатты денелерді ағып өту. Шекаралық қабат

1

26

8

Екіфазалы ағындар қозғалысы1

2

49

Батырылған ағындар

2

2

410

Газ динамикасы 

8

5

4,59,5

Барлығы:


30

15

22,567,5

Жалпы орта білім негізінде сырттай

№ 

р/с


Тақырып атауы

Сағаттар саны

дәр прак зер СӨЖО СӨЖ

1

Кіріспе. Сұйық пен газдың негізгі физикалық қасиеттері1

1

22

Гидростатика

1

1

13

Кинематика негіздері

1

4

Сұйық пен газдар қозғалысының негізгі теңдеулері1

1

25

Сұйықтың құбырда қозғалысы мен құбырлардың 

гидравликалық есебі

1

23

6

Сұйықтың тесіктер мен насадкалардан шығуы1

1

7Қатты денелерді ағып өту. Шекаралық қабат

1

8Екіфазалы ағындар қозғалысы

1

9Батырылған ағындар

1

110

Газ динамикасы 

1

3

2Барлығы:

10

1010

105


 

Дәріс сабақтарының мазмұны

Тақырып 1. кіріспе

Сұйық пен газдар механикасы пәні мен әдістері. Қысқаша тарихи мәліметтер.

Сұйық ұғымын анықтау. Тығыздық. Сығылу. Сұйық тұтқырлығы және Ньютонның

тұтқырлық үйкелісі заңы. Идеал сұйықтық. Сұйықта әрекет ететін күштер: массалық

және беттік. Қысым.

Тақырып 2. Гидростатика

Тыныштықтағы   сұйықтағы   кернеу.   Гидростатиканың   дифференциалды

теңдеулері. Тарту күші өрісінде сығылмайтын сұйықтың тепе-теңдігі. Беттегі қысым

күштері. Архимед заңы.Тақырып 3. Кинематика заңы

Сұйық  қозғалысы  режимдері  мен түрлерінің классификациясы.  Ток сызығы

мен құбыры. Сұйық бөлшек қозғалысы құраушыларын талдау. Құйынды сызықтар

мен құбырлар. Құйынды құбыр қасиеті. Потенциалды қозғалыс туралы ұғым.Тақырып 4. Сұйық  пен газдар қозғалысының негізгі теңдеулері

Ток құбыры мен бірөлшемді ағындар үшін шығын, үзілместік пен энергия мен

саны   теңдеуі.   Үзілместіктің   дифференциалды   теңдеуі.   Турбулентті   қозғалыстың

негізгі   сипаттамасы.   Ұқсастық   критериилері.   Сұйық   пен   газдар   қозғалысы

процестерін модельдеу.

Тақырып  5.  Сұйықтың   құбырда   қозғалысы   мен   құбырлардың

гидравликалық есебі 

Құбырдың гидравликалық кедергісі. Ағынның жылдам тарылуы мен кеңеюі

кезінде   қысым   шығыны.   Домалақ   құбырда   сұйықтың   ламинар   және   турбулентті

қозғалысы. Жылдамдық профилі. Шығын мен орта жылдамдық. Үйкеліс кедергісі

коэффициенті.   Бұдырлықтың   құбыр   кедергісіне   әсері.   Ағынның   баяу   кеңеюі   мен

тарылуы   кезінде   қысым   шығыны.   Құбырдағы   гидравликалық   соққы.   Құбырлар

классификациясы. Қарапайым құбыр есебінің негізгі міндеттері. Тармақталған және

параллель құбырлар есебі. Тақырып 6. Сұйықтың тесіктер мен насадкалардан шығуы 

Тұрақты арын кезінде сұйықтың кіші тесіктен ағуы. Насадка арқылы ағу.Тақырып 7. Қатты денелерді ағып өту. Шекаралық қабат

Көтергіш және көлденең күштер туралы ұғым. Шекаралық қабат туралы ұғым.

Қанаттәріздес профиль ағымы. Н.Е.Жуковский теоремасы. Профиль торлары туралы

ұғым.


Тақырып 8. Екіфазалы ағындар қозғалысы 

Екіфазалы   ағындар  туралы   ұғым   және   олардың   сипаттамасы.   Өлшеуші

(шектік)   жылдамдық.   Бөлшектердің   вертикаль   құбырда   ұшу   жылдамдығы.

Құбырдағы газсұйықтық қоспалар құрылымы.

Тақырып 9. Батырылған ағындар 

Ағынды шекаралық қабат. Ағындар классификациясы. Бос турбулентті ағын.

Жылдамдық таралу заңы. Айналмалы ағын.

Тақырып 10. Газ динамикасы 

Қозғалыстың   жоғары   жылдамдығы   кезінде   газдар   сығылуы.   Газдың

бірөлшемді   қозғалысының   негізгі   теңдеулері.   Газ   ортасындағы   күшті   және   әлсіз

тербелістер.   Тығыздықтар   секірісі.   Секірістегі   газ   параметрлерін   өлшеу.   Газ   бен

будың Лаваль соплосынан ағуы. Критикалық жылдамдық.

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРДЫ ОРЫНДАУ ГРАФИГІ МЕН МАЗМҰНЫ

р/сТақырып атауы

Мазмұны


Бақылау түрі

Орындау


мерзімі

Аббре-


виатура

1

23

4

56

Кіріспе. Сұйық пен 

газдың негізгі 

қасиеттері

1.1 Физикалық қасиеттері.

1.2  Меншікті   салмақ   тығыздығын,

түрлі күйде қысымды анықтау.

Есептерді тапсыру

1

2П1

П2

Гидростатика

2.1 Гидростатика. Гидростатикалық 

қысым.


2.2 Абсолют қысым, артық қысымды

анықтау.


Есептерді

тапсыру


3

4

П3П4

Кинематика 

негіздері

3.1 Ауыспалы Эйлер мен Лагранж 

қозғалыс тракекториясы теңдеуін 

анықтау.

3.2 Ток сызығы теңдеуін анықтау.

Есептерді

тапсыру


5

6

П5П6

Сұйық пен газ 

қозғалысы негізгі 

теңдеуі

4.1 Сұйық ағыны талдауына Бернулли теңдеуін қолдану.

4.2  Ағын режимі, ағын параметрін 

(орташа жылдамдық, шығын) 

анықтау.


Есептерді

тапсыру


7

8

П7П8

Құбырдағы сұйық 

қозғалысы мен 

құбырдың 

гидравликалық 

есебі

5.1 Гидравликалық үйкеліс коэффициентін анықтау.

5.2 Үйкеліске арын шығынын 

анықтау. 

5.3 Жергілікті кедергі коэффициентін

анықтау. Жергілікті кедергі 

болмауына арын шығынын анықтау.

5.4   Қарапайым   мен   күрделі

құбырдың   гидравликалық   есебі

әдістемесі.

Есептерді

тапсыру

9

1011

12

П9П10

П11


П12

Сұйықтың тесік пен

насадка   арқылы

шығуы

6.1 Тұрақты арын кезінде кіші тесіктен ағу жылдамдығын анықтау.

6.2 Кедергі, сығылу, жылдамдық пен

шығын коэффициентерін анықтау. 

Есептерді тапсыру

13

14

П13П14

6.3 Насадка арқылы сұйық ағуы.

15

П15Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

СӨЖ ОРЫНДАУ ГРАФИГІ МЕН МАЗМҰНЫ

Жалпы орта білім негізінде күндізгі

СӨЖ түрі


Есеп түрі

Бақылау түрі

Сағаттағы

көлемі


1

Дәріс сабақтарына 

даярлық

Сабаққа қатысу15

2

Практикалық сабақтарға дайындық, 

үй тапсырмасын 

орындау

Жұмыс дәптеріСабаққа қатысу

15

3Аудиториялық сабақ 

мазмұнына кірмейтін 

материалды зерттеу

Конспект 

Конспект бойынша

сұрау


30

4

Аралық бақылауға дайындық

Жазбаша


АБ1, АБ2

7,5


Барлығы:

67,5


Жалпы орта білім негізінде сырттай

1

Зертханалық сабақтарғадайындық

Қажетті кестені 

дайындау және т.б.

ЗЖ жіберу

5

2

Зертханалық жұмыстарды қорғау мен

есепті даярлау

ЗЖ есеп

ЗЖ қорғау15

3

Аудиториялық сабақ мазмұнына кірмейтін 

материалды зерттеу

Конспект 

Конспект 

бойынша

сұрау


20

4

Күрделі құбырды есептеу бойынша жеке 

тапсырманы орындау

Бақылау жұмысы

Бақылау жұмысын 

қорғау

60

5Аралық бақылауға 

дайындық


Жазбаша 

АБ1


5

Барлығы:


105

Ф СО ПГУ 7.03.1/09

Сұйық және газ механикасы

Бақылау шараларының күнтізбелік графигі


050717 «Жылуэнергетика» мамандығы

1 рейтинг

Барлы-


ғы балл 

Апталар


1

2

34

5

67

8

Максимал балл, соның ішінде бақылаудың 

түрлері бойынша: 

10

10

1010 10

10

1030

100


Дәріс сабақтарына 

қатысу мен жұмыс

Қ

5

Қ5

Қ

5Қ

5

Қ5

Қ

5Қ

5

Қ5

40

Практикалық сабақтарғақатысу мен жұмыс

П1

5П2

5

П35

П4

5П5

5

П65

П7

5П8

5

40Аралық бақылау

АБ1


20

20

2 рейтинг

Барлығы 

балл


Апталар

9

1011

12

1314

15

Максимал балл, соның ішінде бақылаудың 

түрлері бойынша: 

10

10

1212

12

1232

100


Дәріс сабақтарына 

қатысу мен жұмыс

Қ

5

Қ5

Қ

6Қ

6

Қ6

Қ

6Қ

6

40Практикалық сабақтарға

қатысу мен жұмыс

П9

5

П105

П11


6

П12


6

П13


6

П14


6

П15


6

40

Аралық бақылауАБ2

20

20Бақылау түрі: Қ – оқу процесіне қатысу, 

П – практикалық сабақтар, АБ – аралық бақылау.Сұйық және газ механикасы

Курс саясаты

Әр   студент   сабақтың   барлық   түрлеріне   қатысып,   топтың

кеңестері   мен   жұмыстарына   араласқаны   жөн.  Себебі   сабақтағы

бағалар   сабақта   қарапайым   отырғаны   үшін   ғана   емес,   сонымен

қатар қатысу, сұрақтарға жауап беру үшін қойылады:

сабақтарға қатысу және дәріс сабақтарын жазып отыру - 2 балл;

лектор сұрағына жауап беру – плюс 0,5 балл;

практикалық сабақтарға қатысу – 3 балл;

тақта алдында есептерді шешу – плюс 2 балл.

Мен   сіздерді   сабаққа   кешікпеуіңізді   сұраймын,   себебі   бұл   оқытушы   мен

курстастарыңыздың   жұмысына   бөгет   жасайды.  Тәртіп   ережелерін   бұзудың   кез

келген түрі аудиториядан шығарылуға дейін жазаланады:

 Дәріс сабағы немесе практикалық сабақта болмауыңыз үшін 0 балл қойылады

(босатылған   сабақты   өтеу   оқытушының   сұрақтарына   ждауап   беру   немесе   келесі

сабақта белсенді жұмыс жасау арқылы жүзеге асырылады);

сабаққа 5 минутқа кешігу үшін – минус 1 балл;

сабақта ұялы телефонды қодану үшін – минус 1 балл;

берілген   сабаққа   қатысты   емес   жұмыспен  айналысу   үшін   (басқа   пәндерден

дәрістер конспектісін көшіру) – минус 1 балл;

тақтаға шығудан бас тарту – минус 2 балл;

сабақта сөйлескені үшін – минус 1 балл;

оқытушының сөзіне назар аудармайтын болса, аудиториядан шығарылады.

Бақылау түрі: Қ – оқу процесіне қатысу, П – практикалық жұмыстарды 

орындау мен қорғау, АБ – аралық бақылау.

Әр   сабаққа   міндетті   түрде   дайындалу,   өткен   сабақ   материалын   оқу   қажет.

Сіздің   даярлығыңыз   пәннің   кез   келген   бөлімін   оқыған   соң   сұрақ   қою   арқылы

тексеріледі.

Егер   Сіз   бақылау   шарасын   өткізу   кезінде   босатсаңыз,   оны

келесі сабақтың басында өтуге мүмкіндік беріледі, басқа жағдайда

«0» балл қойылады.

Семестрде пәннің сәйкес бөлімдерінің өтілген материалы бойынша сұрау мен

есептерді шешу түрінде екі аралық бақылау өткізіледі.

Емтихан   жазбаша   түрде   тапсырылады   және   жүзбаллдық   шкала   бойынша

бағаланады. Әр емтихандық билетте 2 сұрақ, әрбіреуі 50 баллмен бағаланады.Document Outline

 • ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
 • «Сұйық және газ механикасы» пәнінен
 • БЕКІТЕМІН
  • ОЖ жөніндегі проректор
  • ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ
   • КЕЛІСІЛДІ
  • Екіфазалы ағындар қозғалысы
  • Батырылған ағындар
  • Газ динамикасы
  • 30
  • Екіфазалы ағындар қозғалысы
  • Батырылған ағындар
  • Газ динамикасы
  • Екіфазалы ағындар қозғалысы
  • Батырылған ағындар
  • Газ динамикасы
  • 30
  • Екіфазалы ағындар қозғалысы
  • Батырылған ағындар
  • Газ динамикасы

Каталог: arm -> upload -> umk pdf
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Ж. Т. Сарбалаев
umk pdf -> Нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы Нысан пму ұс н 18. 3/40
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 4/19 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk pdf -> Бағдарламасының титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk pdf -> Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
umk pdf -> «Тері, мех, бағалы аң шикізатының технологиясы мен тауартануы» Бағалы аң, мех және тері шикізаттың технологиясы мен тауартануы
umk pdf -> Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет