Жұмыс жасауға көңіл бөлінеді. Студенттер жануарлар əлемініңжүктеу 2.38 Mb.
Pdf просмотр
Дата08.01.2017
өлшемі2.38 Mb.

 April 2013 

Unit  6 


Grade 2 

жұмыс жасауға көңіл бөлінеді. 

Студенттер  жануарлар əлемінің 

əртүрлілігін  зерттейді  жəне 

олардың 

қандай 


топқа 

жататынымен 

танысады.  

Студенттер 

зерттеу 

тақырыбына 

байланысты  

кітаптар  мен  суреттер  іздей 

отырып  жануарлар  тіршілігі  

мен  ортасымен  танысады  жəне 

жануарлардың  адам  өміріндегі 

пайдасы жайлы танып біледі.   

Негізгі  ой: «Жануарлардың 

өмірін 


сақтап 

қалуы 


мен 

бейімделуіне 

көмектесетін 

көптеген 

ерекшеліктер»  

Қорытынды 

бағалау 

жұмысында    екінші  сынып 

студенттері 

диограмма 

жасайды,  қораптан,  түрлі-түсті 

қағаздан 

жəне 

ермексаздан немесе  үйден  жануарлардың 

кішкентай 

ойыншықтарын 

əкелу арқылы өздерінің ұнатқан 

жануарын 

бейнелейді. 

Диорамма  жасап  болған  соң 

студенттер  өздерінің  тандап 

алған 

сүйікті 


жануарлары 

туралы  ортаға  салып  айтады. 

Бұл 

жасаған 


жұмыстары 

арқылы 


біз 

студенттердің 

қаншалықты 

зерттеу 


тақырыпты  меңгергені  жайлы 

білеміз. 

Учителя 2-ых классов

Miras Interna onal School of Astana provides an educa on within a challenging and suppor ve environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning.  

Международная  школа  «Мирас»  города  Астаны  обеспечивает  образование,  способствующее  всестороннему  развитию  учащихся  и  приобретению  ими  навыков 

непрерывного самообразования в стимулирующей и благоприятной школьной среде.    

Астана қаласындағы Халықаралық «Мирас» мектебі ынталандырушы және қолайлы ортада  оқушылардың жан‐жақты дамуын және үздіксіз білім алу дағдыларын игеруін 

жабдықтайтын біліммен қамтамасыз етеді.  

IBO MISSION STATEMENT 

The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable and caring young people who help to create 

a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.  To this end the organization works 

with schools, governments and international organizations to develop challenging programmes of international 

education and rigorous assessment.  These programmes encourage students across the world to become active, 

compassionate and lifelong learners who understand that other people, with their differences, can also be right. 

UOI  

“The World of Animals”, our last 

unit of this academic year, will 

focus on consolidating students’ 

research, thinking and  time-

management skills. Second-

graders will find the animal world 

fascinating. They will explore the 

many aspects of animal life and 

habitat by finding the difference 

between mammals, reptiles and 

insects and sorting and classifying 

animals according to their charac-

teristics. Students will find books 

and pictures of wildlife in various 

regions around the Earth and also 

discuss how animals live to the 

peoples' lives, especially regard-

ing animal homes and family life. 

As the central idea of our unit is 

“Animals have different charac-

teristics that allow them to survive 

and adapt”, the summative assess-

ment for Grade 2 students will be 

to make a handmade diorama 

from materials such as a box or 

construction paper and make their 

own animals out of polymer clay 

or plasticine or using some small 

toys. After  completing the diora-

ma students will write a descrip-

tion of their favourite animal 

including the information they 

found about this or that animal’s 

life style, habitat, features, special 

characteristics, and other interest-

ing facts. This activity will show 

students’ understanding about the  

topic they have been studying.  

We will also organize open discus-

sions about extinct and endangered 

species of animals to broaden stu-

dents’ knowledge about fauna.  

Тема  исследования "Мир живот-

ных" является заключительной  в 

этом  учебном  году.  Студенты 

будут определять классификации 

животных,  читать  о  них  книги. 

Для 

итогового оценивания   

учащиеся    создадут  диорамы 

«Моё  любимое  животное»,  ис-

пользуя    коробки  и  природный 

материал.  С  целью  изучения 

особенностей животных, помога-

ющих  им  адаптироваться  и  вы-

живать,  дети  из  полимерной 

глины  и  пластилина  создадут  

модели  различных  животных. 

Сделав    диорамы,  они  напишут 

рассказ, в котором будет  инфор-

мация о  среде обитания  живот-

ного,  его  особенностях,  а  также  

приведут  примеры  интересных 

фактов из жизни зверей. Студен-

ты  будут    рассуждать    о  причи-

нах  вымирания  и  исчезновения 

некоторых видов  животных, что 

ещё  больше    расширит  их  пред-

ставления  о фауне.  

«Жануарлар əлемі » атты зерттеу 

тақырыбы биылғы оқу жылының 

соңғы  тақырыбы  болғандықтан,  

студенттер  зерттеу  жұмыстарын 

атқару  кезінде  өз  еркімен    көп  Key dates: 

25 April-PYP Exhibition   

 (Grade 5) 

 

1 May - Solidarity Day   

7 May-Day of Defenders  

of Motherland 

 

8May-Victory Day School Assembly 

 

9 May— Victory Day   

29 May – Sports Day 

 

31 May—2 Semester ends 

Inside this issue: 

UOI Languages

 Mathematics

  ARTs 

 Students and 

teachers re-

Primary School 

Newsletter 


Languages  

  English  

In this unit: “World of animals” during 

English language lessons students will 

learn the names of animals. They will try 

to create sentences according to the 

theme. Students will also create different 

interesting stories about animals. At the 

end of this unit students will compile a 

list of all information they have learned. 

Students will describe different animals 

by pictures. Children will read different 

books according to the unit of inquiry 

and their level of reading. They will try 

to retell the main idea of the stories and 

their favorite characters from books. 

Students will write short compositions 

about their favorite animals. 

They will 

write creative stories, imagining them-

selves as their favourite animals. They 

will engage in role play activities and 

will have lots of possibilities to learn 

more  about the world of animals. 

Students also will take part in final 

testing, which  will include all the 

important language skills: speaking, 

listening, writing, reading.

 

 

Yana Bondarenko  Page 2 

Primary School Newsletter 

 English enrichment  

During English Enrichment lessons stu-

dents will create word puzzles using sci-

entific names of animals from the class list 

as clues and common names as answers. 

Students will work in pairs to create new 

animals species. They’ll imagine that they 

have discovered a new species of animal 

never seen before. They will draw a pic-

ture of their animal, describe its physical 

and behavioral characteristics, its habitat, 

and make up a name for it that would fit 

into the biological system. 

During this unit students  will  play inter-

active games: matching, practicing the 

names of farm, wild and zoo animals. 

Students will create a slide show of differ-

ent kinds of animals. 

Saule Serkebayeva 

Kazakh Language  

2-сынып 


оқушылары 

қазақ 


тілі 

сабақтарында дағдыларын жетілдіруді 

жалғастырады.  Сабақ 

үстінде 


оқушылар  мəтіндермен  жұмыс  жасап, 

олардың  мазмұнын  түсініп,  мəтінге 

байланысты  сұрақтар  құрастырады; 

тақырыпқа 

қатысты 

суреттер 

бойынша  тірек  сөздерге  сүйеніп 

əңгімелер 

жазады; 

жаңа 


тақырыптармен 

танысқан 

сайын 

сөздік  қорларын  белсендіріп,  сөйлеу тілдерін дамытады.  

Бағдарлама  бойынша  өтілуі  тиіс 

тақырыптар  зерттеу  тақырыбымен 

үндес  болып  келеді.  Сондықтан 

оқушылар «Жануарлар əлемі» зерттеу 

тақырыбын  жан-жақты  қарастырады. 

Жан-жануарлардың  түрлері,  олардың 

бірі-бірінен  айырмашылығы  туралы 

ақпарат  алмасады.  Жаңа  сөздерді 

меңгеріп,  сөздік  жұмыстарын  жазады, 

оларды  күнделікті  өмірде  қолдануға 

тырысады. 

Құлмағамбетова Ə.Т. 

Əбдрахманова А.М. 

Kazakh Language in Kazakh 

classes 


Қазақ 

тілі 


сабағында 

студенттер 

сөз 

таптарын байланыстыра 

«Жануарлар 

əлемі» 

тақырыбында шығарма  жəне  мазмұндама 

жазып  үйренеді.  Сонымен 

қатар жануарлар əлемі жайлы 

кең  түрде  мағұлмат  алады. 

Жануарлардың  көптүрлілігі, 

дала жəне үй жануарларының 

тіршілігі  жəне  оларды  бір-

бірінен 


ажырата 

білетін 


болады.  Зерттеу  тақырыбын  

басшылыққа  ала  отырып,  

қазақ  тілі  сабағында  өз 

бетінше  сөйлем  құрастырып, 

сөздердің 

байланысын 

табады. 

Жануарлардың 

тіршілігіне 

байланысты 

қысқаша    ауызша  əңгімелер 

құрастырады.  

Макамбаева А.Ж. 

Russian Language 

     На  уроках  русского  языка  учащиеся 

приступят  к  изучению  раздела  «Лексика». 

Они  будут  определять  грамматическое  и 

лексическое  значение  слов  с  помощью 

толковых  словарей,  узнают  особенности 

многозначных  слов  и  научатся  находить  в 

тексте слова в прямом и  переносном значе-

нии.  


По  теме  исследования  «Мир  животных» 

учащиеся будут самостоятельно работать с 

текстами  о  диких  животных    и  их  среде 

обитания,  будут  учиться    находить  в  дан-

ных  текстах  синонимы  и  антонимы,  заме-

няя  их  более  подходящими  словами,  ис-

пользуя словари – синонимов и антонимов. 

Учащиеся  продолжат  развивать  навыки 

написания  сочинения-повествования  по 

сюжетным 

картинам 

и 

сочинения-описания,  самостоятельно  составляя  план 

для работы. Неотъемлемой частью каждого 

урока  будет  являться  работа  по    формиро-

ванию правописаний слов с непроверяемой 

безударной  гласной  и    разборов  слов  по 

составу. 

На уроках литературы учащиеся продолжат 

работу над анализом художественных про-

изведений,  определяя  их  тему  и  идею,  а 

также  авторскую позицию к героям произ-

ведения.  Большое внимание будет уделено  

составлению  и написанию  рассказов  о  жи-

вотных по своим наблюдениям. 

Омарова А.Е., Алексеенко Е.А. 

Russian in Kazakh class 

      На уроках русского языка и литера-

туры  студенты  познакомятся  с  основ-

ными  понятиями  лексики,  научатся 

различать лексические единицы. Ребята 

будут  учиться  выделять  из  предложе-

ний  словосочетания,  находить  главные 

и  второстепенные  члены  предложения. 

Также  студенты  познакомятся  с  произ-

ведениями  по  темам: «Мы  в  ответе  за 

всё живое на планете», «Лето - румянец 

года». 


Татьяна Александровна Точко 

 

RFL На уроках русского языка  мы продол-

жим  изучение  имён  прилагательных  и 

глаголов. Студенты будут читать худо-

жественные  произведения  по  теме 

исследования «Мир животных», соста-

вят  и  напишут  небольшие  рассказы  о 

животных. 

Асем Абдыгалиевна Досмухамбетова  На уроках математики студенты познакомятся с  частными случаями умножения и деления на 0 и 1, научат-

ся выполнять  умножение и деление чисел на 10,100. Используя  табличное умножение и деление, мы будем 

решать  задачи на увеличение и  уменьшение числа в несколько раз, на кратное сравнение, на  нахождение 

площади  геометрических  фигур.  Студенты  познакомятся  с  понятием  «окружность»  и  её  элементами,  

научатся  строить окружности, используя циркуль. Учащиеся будут  составлять алгоритмы действий в выра-

жениях,  преобразовывать  именованные  числа  и  решать  составные  уравнения.  С  целью  проверки  уровня 

сформированности знаний и навыков  будет проведена итоговая контрольная работа .

        


Омарова А.Е., Алексеенко Е.А. 

Математика сабағында студенттер  cанды 0-ге, 1-ге көбейту  ерекшелігімен танысып, сандарды 10-ға, 100-ге  

көбейтіп  үйренеді.  Көбейту  кестесіне  сүйене  отырып,  санның  бірнеше  есе  артуына  жəне  бірнеше    есе 

кемуіне қатысты есептер шығарып жаттығады. Циркульды қолдана отырып, шеңбер сызуды үйренеді.         

Макамбаева А.Ж. 

Page 3 

 

Unit  6 


Music  

Тема  уроков 4-ой  четверти: «Музыка  выражает,  изображает, 

организует».  Уроки  музыки  будут  направлены  на  развитие 

воображения 

и 

ассоциативного мышления. 

Слушая 


музыкальные  произведения  разного  жанра,  студенты  поймут, 

что  музыка  помогает  выражать  наши  чувства,  организовывать 

движения  в  танце  и  марше,  а  также  передавать  любой  образ. 

Связь с темой исследования  будет осуществляться посредством 

слушания  музыкальных  произведений,  рисующих  образы 

животных.  В  ходе  подготовки  к  празднованию  Дня  Победы  

студенты разучат песню «Прадедушка». 

Theme: “Music expresses, represents and organizes”. Music lessons 

will be directed at the development of imagination and associative 

thinking. By listening to different music, students will understand 

that music helps us to express our feelings, to organize movements 

in dance and marches and also to show any image. In particular, the 

connection with the UoI will be in frame of listening to musical 

works about animals. In preparation to the Victory Day celebration 

students will learn a song “Great Grandfather”. Тақырыбы: 

«Музыка  бізді  сипаттайды,  ұйымдастырады».  Музыка  сабақта-

ры  қиял  мен  ойды  дамытуға  бағытталады.  Əр  түрлі  жанрдағы 

музыкалық  шығармаларды  тыңдап,  оқушылар  музыканың  се-

зімдерімізді  білдіруге  көмектесетінін,  марш  пен  биде  қозғалы-

старды  ұйымдастыратынын,  сонымен  қатар  кез  келген  бейнені 

сипаттай  алатындығын  түсінеді.  Музыка  сабақтары  зерттеу 

тақырыбымен  байланысты  өтеді,  оқушылар  жан-жануарларды 

сипаттайтын  əндерді  тыңдайды.  Жеңіс  күніне    орай  оқушылар 

«Прадедушка» əнін жаттайды.  

Svetlana Shnaider 

Visual Art 

Students are going to know more about the world of animals in unit 

6. They will learn about the body movement of different animals. 

Students will learn to draw small and big animals with a pencil and 

a background picture. Students will learn to use different strokes of 

line in graphic pictures of animals. They will select appropriate 

colors to paint a picture. 

6  юнитте  студенттер  бізді  қоршаған  жан-жануарлар 

əлемімен,олардың    дене  қимылдарымен  танысады.  Қа-

рындаштың  көмегімен  үлкен  жəне  кішкентай    жануарларды 

салады.  Жануарлардың  суретін  салудың  түрлі  жолдарын 

меңгереді. Бояу үшін сəйкес түстер таңдауды үйренеді.    

Студенты будут изучать  животный мир, который нас окружа-

ет. Они узнают, как двигаются  различные животные, научатся 

карандашами рисовать маленьких и больших животных, будут 

создавать  фоновые  картинки.  Создавая  графические  образы 

животных,  учащиеся  познакомятся  с    различными  способами 

рисования  штрихов  и  линий,  научатся  выбирать  подходящие 

для раскрашивания животных  цвета.  

DEEPA SHARMA 

Drama 


During drama lessons in 

this unit of inquiry stu-

dents will know how to act 

out a role in different 

situations and how to read 

aloud rhyming poems and 

sing songs about animals 

and habitats. They will 

learn how different ani-

mals behave themselves 

and try to show their 

movements in a perfor-

mance for others. They 

will be able to mime and 

guess the animal of other 

students.  

Yana Bondarenko  

ART 

Dance 


2-сынып  оқушылары  би  сабағында 

хореографиялық  қабілеттерін  да-

мытып ,зерттеу тақырыбына байла-

нысты,  балалар  би  этюдының 

қозғалыстарын үйренеді. 

На уроках хореографии учащиеся 2 

классов будут продолжать развитие 

своих хореографических способно-

стей.  В  рамках  темы  исследования 

ребята будут изучать танцевальные 

движения к этюдам.  

During dance lessons students of 

Grade 2 will continue to develop their 

dance abilities at the centre of the 

room. As part of the unit of inquiry 

students will learn dance movements 

to an etude on this theme. 

                    Sultanbekova Assel Mathematics 

Physical  Education 

Студенты 2-го класса на уроках физкуль-

туры будут изучать  элементы гандбола: 

перемещаться  в  стойке,  выполнять  оста-

новку  двумя  шагами  и  прыжком,  повороты  с  мячом  и 

без мяча, броски в ворота, а также будут играть в ганд-

бол по упрощённым правилам. Изучая тему исследова-

ния «Мир животных», ребята будут играть в  различные 

подвижные игры. 

During PE lessons Grade 2 students will learn handball 

elements: movements in position, stopping by two steps and 

jump, rotations with a ball and without it and goal throwing. 

Also they will play by simple rules. As part of the UoI "The 

World of Animals" they will play outdoor  games with  

animals' names. 

1-сынып  оқушылары  дене  тəрбиесі  сабақтарында 

гандбол  элементтерімен  танысады.  Қатардағы  орнын 

ауыстыру,  жүру  қадамдарын,  секіруді,  доппен  жəне 

допсыз  айналуды  үйренеді.  Допты  қақпаға  бағыттап 

соғады. 

Жеңілдетілген 

ережелермен 

ойнайды. 

"Жануарлар əлемі" зерттеу тақырыбы бойынша жануар-

лардың  аттарымен  байланысқан  қозғалмалы  ойындар 

ойнайды.         

Svetlana Malashenko  

Экскурсия по теме исследования «Транспортные 

системы». 

Во  время  поездки  учащиеся 2–ых  классов  увидели 

различные  виды  транспорта:  наземный,  воздушный  и 

ответили  на  следующий  вопрос: «Каково  значение 

транспортной системы в жизни людей?». 

«Транспорттық жүйелер» тақырыбы бойынша экскурсия.  

Экскурся  барысында 2-сынып  студенттері    əуе  жəне 

жер беті көліктерінің түрлерін көріп,  адам өміріндегі 

транспорттық  жүйенің  маңызы  қандай  деген  сұраққа жауап берді.  

Our  Address 

Kuishi Dina Avenue 32,34,  

Astana, Kazakhstan 

TRN 620200231274 

 

Phone: +7 7172 369867 

+7 7172 369875 

+7 7172 369872 

 

Fax: +7 7172 369868 

 

E-mail: info@miras-astana.kz 

We’re on the Web! 

www.miras-astana.kz 

Grade 2 

Каталог: upload -> files -> newsletter
newsletter -> Grade 5 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
newsletter -> Pre-School 2 Біз кімбіз Менің отбасым Негізгі ой
newsletter -> Pre-School 1 Miras International School of Astana provides an education within a challenging and supportive environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
files -> 2 ббк 511. 1(2) С33 Редакционная коллегия
newsletter -> Pre-School 1 Әлем қалай орналасқан Материалдар Негізгі ой
newsletter -> Зерттеу бағыттыры: Күн мен түн циклдері. Жыл мезгілдері. Денсаулық пен қауіпсіздік, ауа райы мен жыл мезгілдеріне байланысты
newsletter -> Мазмұндама «Менің мектебім»
newsletter -> Grade 5 Miras Interna onal School of Astana provides an educa on within a challenging and suppor ve environment that promotes all aspects of individual student growth, and equips them with the skills for lifelong learning
newsletter -> Pre-School 2 Здоровье и безопасность, связанная с климатом и временами года Əлем қалай орналасқан Жыл мезгілдері Негізгі ой


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет