Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары үшін жалпы білім беру


білім беру пәнінің үлгілік оқу бағдарламасының мазмұныPdf көрінісі
бет10/68
Дата26.04.2022
өлшемі1.5 Mb.
#32281
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   68
білім беру пәнінің үлгілік оқу бағдарламасының мазмұны 
 
Пәннің мазмұны 
Семинар (практикалық) 
сабақтар тақырыптары 
Білім алушылардың өзіндік 
жұмыстарының тақырыптары 
С
ағаттар 
саны 
Философияның пайда болуы және дамуы 
1-
2 апта: Ойлау мәдениетінің пайда болуы. Философияның пәні мен әдісі 
 
Ойлау мәдениеті. Көркемдік 
рефлексия. Философия – 
даналыққа құштарлық. 
Философияның сұқбаттық 
сипаты және эвристикалық 
мүмкіндіктері. Философиялық 
ойлау түрі – сын және 
күмәндану. Өткенге сыни 
көзқарас – қазіргі 
Қазақстанның рухани 
жаңғыруы мен ұлттық 
санасындағы өзгерістер 
шарты. Философиялық 
мәселелердің тұлғалық 
сипаты. 
Философия және дүниетаным. 
Дүниенің ғылыми, 
философиялық, діни 
бейнелері. Мифология, дін 
және философия. Қоғам 
дамуындағы мифтің рөлі. 
Философия – білім мен 
рухани қызметтің ерекше түрі. 
Философияның негізгі 
бөлімдері – онтология, 
гносеология, философиялық 
антропология, логика, этика, 
эстетика, әлеуметтік және 
Философияның пәні, 
қызметтері мен 
міндеттері. 
"Қазіргі заманғы Қазақстанның үшінші 
модернизациясын жүзеге асырудағы 
философияның рөлі" тақырыбы 
бойынша сараптау жұмысын (эссе, 
реферат, баяндама) дайындау. 
10 


саяси философияның қысқаша 
сипаттамалары. Философия 
және фәлсафа. Фәлсафа 
дәстүріндегі ғылым мен дін 
мәселелерін шешу жолдары. 
Философияның 
анықтамалары, түрлері мен 
бағыттарының санқырлылығы 
және философиялық 
пайымдау тәсілдерінің 
әртүрлілігі. Философия мен 
философтың адам және қоғам 
өміріндегі рөлі. Қазіргі 
Қазақстанның үшінші 
модернизациясындағы 
философияның орны. 
Дүниені философиялық түсінудің негіздері 
3 апта: Сана, рух және тіл 
 
Жан, ақыл, парасат, рух. 
Антикалық 
философиясындағы рух пен 
парасаттың космологизмі. 
Фәлсафа дәстүріндегі рух 
ұғымы: Ибн-Сина рух туралы. 
Ортағасыр дәстүріндегі рух 
пен жанның теологиялық 
түсінігі. Сананың 
гносеологиялық моделдері. 
Жаңа заман 
философиясындағы тума 
идеялар концепциясы және 
cogito статусы. Неміс 
классикалық 
философиясындағы ақылдың 
транценденталдық негіздері. 
Шәкәрімнің үш анығы. 
Шәкәрім рух туралы. Рух 
және адамның рухани 
қызметінің табиғаты. Тәндік 
және руханилық. 
Сананы онтологиялық мәселе 
ретінде түсіну. Сана фактілері. 
Сана феномендері. Сананың 
қалыптасуын анықтайтын 
факторлар. 
Антропосоциогенез. Сананың 
шығу тегі мен мәні: негізгі 
концепциялар. Шығыс 
философиясындағы сана 
мәселесі. Сана құрылымы. 
Бейсаналық, сана, санадан 
1.Сана және бейсана: 
философиялық 
концепцияларды 
салыстырмалы талдау. 
2.Тіл мен ойлаудың 
арақатынасын бағалау. 
Латын графикасына 
көшу және қазақ тілінің 
дамуы. 
1."Үңгір аллегориясы: қазіргі оқылу" 
тақырыбына сараптау жұмысын (эссе, 
реферат, баяндама) дайындау. Дерек 
Джонстонның "Философияның 
қысқаша тарихы. Сократтан Дерридаға 
дейін" оқулығын қолдану ұсынылады. 
2. "Қоғамдық сананы 
модернизациялаудағы сыни ойлау" 
тақырыбына шығармашылық жоба 
дайындау. алғашқы деректерді сыни 
талдау негізінде презентация 
дайындаңыз (Б. Расселдің "Сыни 
ойлаудың он қағидасы" еңбегін қолдану 
ұсынылады). 
10 


жоғары. Сананың сезімдік-
перцептілік, эмоциялық, 
құндылықтық-мотивациялық, 
жігерлік, логикалық 
компоненттері. 
Бейсаналықтың 
философиядағы негізгі 
концепциялары (З.Фрейд, К.-
Г.Юнг). Постмодернистік 
философиясындағы сана мәтін 
ретінде (Ж.Деррида, Ж.Делез). 
Сана және өзіндік сана. 
Қазақстандық тұлға 
санасының ашықтығы: 
әлемдік үдерістерді түсіну, 
өзгерістерге дайын болу, 
алдыңғы қатарлы елдердің 
тәжірибесінен үйренуге 
қабілеттілік. Сана және 
ұлттық сана-сезім. Қазіргі 
Қазақстанның рухани 
жаңғыруы аясындағы ұлттық 
сана-сезім. Рухани жаңғыру – 
ұлттық сананың әртүрлі 
полюстерінің ымыраға келуі. 
Ойлау және тіл. 
М.Қашғаридің тіл 
философиясы. ХХ ғ. 
философиясының 
"лингвистикалық бұрылыс": 
сана философиясы тіл 
философиясы ретінде 
(аналитикалық және 
структуралистік 
интерпретациялары). Тіл және 
ұлт. Латын графикасына 
көшудің қазақ ұлты мен қазақ 
тілінің дамуындағы рөлі. 
4 апта: Болмыс. Онтология және метафизика 
 
Болмыс және тіршілік. Мән 
және бар болу. 
Онтология – болмыс туралы 
ілім. Бар болудың 
онтологиялық құрылымы. 
Болмыс және бейболмыс 
(Парменид, Зенон). 
Болмыстың түрлері. Платон 
мен Аристотельдің 
философиясындағы болмыс 
мәселелері. Әл-Кинди және 
Ибн-Рушд концепциялары. 
Жаңа заман 
1.Болмыстың 
субстанциялық 
концепцияларын 
бағалау және 
онтологияның базалық 
категорияларын талдау. 
1. "М. Хайдеггер онтологиясының 
негізгі ұғымдары" тақырыбына 
шығармашылық жұмыс дайындау. 
10 


философиясындағы 
субстанция мәселесі 
(Р.Декарт, Б.Спиноза, 
Г.Лейбниц). М.Хайдеггердің 
"фундаменталды 
онтологиясы" (Dasein). 
"Материя" ұғымы. 
Материалдық әлем болмысы. 
Қозғалыс, кеңістік және 
уақыт. 
Философияның негізгі 
ұғымдары: дүние, заман, мән, 
құбылыс, мазмұн, форма, 
жалпы, жеке, бүтін, бөлік, сан, 
сапа, өлшем, терістеу, себеп, 
салдар, қажеттілік, 
кездейсоқтық, мүмкіндік, 
шындық. Болмыс және 
Абсолют. Құдай-әлем 
қатынасы мәселесі. Абай 
дүниетанымдағы Құдай және 
адам мәселесі. 
"Идея" ұғымы. Болмыс пен 
ойлау арақатынасы мәселесі. 
Идея және рухани 
құндылықтар болмысы. 
Виртуалды шындықты 
философиялық зерделеу пәні 
ретінде талдау. 
5 апта: Таным және шығармашылық 
 
Таным философиялық мәселе 
ретінде. Әртүрлі 
философиялық 
концепциялардағы білім 
мәнінің анықтамалары. Таным 
объектісі мен субъектісі. 
Таным мүмкіндіктері мен 
шекаралары. Дүниенің 
түбегейлі танылуы мәселесі: 
танымдық оптимизм, 
скептицизм және 
агностицизм. Милет 
ойшылдарының 
натурфилософиясы және 
Скифтік Анахарсистің 
скептицизмі. Д.Юмның 
скептицизмі. И.Канттың 
классикалық агностицизмі. 
Г.Гегельдің диалектикалық 
методы және батыс еуропалық 
гносеологиясындағы оның 
маңызы. К.Ясперстің "Мен -
Таным философиялық 
мәселе ретінде 
Бір ойшылдың (өз таңдауыңыз 
бойынша) еңбегін мысалға ала отырып, 
индуктивті және дедуктивті ойлаудың 
салыстырмалы талдауын жасаңыз. 
10 


адамилық деңгейлердің 
концепциясы", К.Поппердің 
"субъектсіз" 
эпистемологиясы. 
Ақиқат пен адасу. Білім, 
ақиқаттылық және жалғандық. 
Қазіргі Қазақстан жаңғыруы 
аясындағы білім культі. 
Ақиқаттың әртүрлі 
тұжырымдамалары. Ақиқат 
және оның критерийлері. 
Сезімдік және рационалдық 
таным. Философиядағы 
рационалдық және 
эмпирикалық дәстүр. Таным 
құралы. Эмпирикалық және 
теориялық таным. Таным 
және шығармашылық. 
Шығармашылық және 
интуиция. 
6 апта: Білім, ғылым, техника және технологиялар 
 
Қазіргі ғылымның жетістіктері 
және оның себептері. Әдіс 
мәселесі. Танымның негізгі 
әдістері. Ғылыми таным 
әдістері және және ғылыми 
ақиқат ерекшелігі. Ғылыми 
және ғылыми емес білімнің 
демаркациясы мәселесі. 
Ғылым құндылықтары. 
Ғылымды білім, қызмет және 
әлеуметтік институт ретінде 
талдау. Ғылымдардың 
классификациясы: 
Аристотель, әл-Фараби, 
Ф.Бэкон, Г.Гегель, О.Конт. 
Шоқан Уәлихановтың ғылым 
философиясы. 
Қоғам өміріндегі ғылымның 
рөлін бағалаудағы 
қайшылықтар. Сциентизм 
және антисциентизм. Ғылым 
және техника. Ыбырай 
Алтынсариннің білім 
философиясы. "Білімді адам" 
моделі. Ғылыми-техникалық 
прогресс және қазіргі 
ғылымның даму болашағы 
мәселелері. Қазіргі ғылым 
және этика. Қазақстан ғылымы 
дамуының келешегі. Отандық 
ғылым мен білімнің 
1.Ғылымдағы әдіс 
мәселесі. Ғылым және 
техника 
2.Қазақстанның үшінші 
жаңаруындағы цифрлық 
технология. 
1.Н.А.Назарбаевтың "Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру" мақаласы 
аясында қазіргі мәдениеттегі 
ақпараттың рөлін гносеологиялық 
талдау негізінде "білім-ақпарат" 
салыстырмалы кестесін жасау. 
2."Гносеологиялық оптимизм, 
скептицизм және агностицизм": 
скептицизмнің гносеологиялық 
стратегия ретінде қазіргі ғылыми және 
қарапайым дүниетанымдағы маңызы 
туралы эссе-негіздеме жазу. 
10 


дамуындағы "Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық" 
жобасының үлесі. 
Адам философиясы және құндылықтар әлемі 
7 апта: Адам 
 
Адам және Ғалам. Зат әлемі. 
Адамды қарастырудың 
философиялық тәсілінің 
ерекшелігі. Ежелгі Үнді діни-
философиялық ілімдердегі 
адам мәселесі. 
Конфуцийшілдік және 
даосизм жүйесіндегі адам 
мәселесі: ер және әйел 
бастамалары (Инь/Ян). 
Антикалық философия 
тарихындағы адам бейнелері 
(Пифагор, Платон, Эмпедокл, 
Протагор, Сократ, 
Аристотель). Христиандық 
антропология: адам Құдайдың 
бейнесі ретінде (Әулие 
Аугустин, Акуинолық Томас). 
Ренессанс дәуіріндегі адамның 
индивидуалистік түсінігі 
(Пико делла Мирандола). 
Жаңа заманның 
механистикалық 
антропологиясы (Б.Паскаль, 
Ж.Ламетри). Л.Фейербахтың 
антропологизмі. Адам мәнінің 
марксистік түсінігі. Ф.Ницше 
философиясындағы "Асқан 
адам". Адам және оның 
әлемдегі-болмысы: 
экзистенциализм. Іскер адам: 
прагматизм. Э.Кассирер: адам 
символдық жануар ретінде. 
Й.Хейзинга: "ойнаушы адам". 
Г.Маркузе: "бір өлшемді 
адам". ХХ ғ. философиялық 
антропология (М.Шелер, 
Х.Плеснер, А.Гелен). 
Қазақ философиясындағы 
адам мәселесі. Адам 
мәселесінің Абай 
даналығында бейнелену. 
Шәкәрімнің адамның 
өмірмәндік бағдары туралы 
экзистенциалдық 
Қазіргі философиядағы 
адам мәселесін талдау 
тәжірибесі. 
Абай философиясындағы адам мәселесі 
бойынша эссе-негіздеме дайындау. 
2.Түпнұсқалар негізінде (өз таңдауыңыз 
бойынша) адам мәселесін 
экзистенциалдық түсіну туралы 
сараптамалық шолу жасау. 
10 


рефлексиясы. 
Адам, индивид, 
индивидуалдылық, тұлға. 
8 апта: Өмір және өлім. Өмірдің мәні 
 
Адам болмысының 
категориялары (бақыт, сенім, 
өмір және өлім). Өмірдің 
онтологиялық және 
аксиологиялық мазмұны. 
Адам, оның ажалдығы және 
ажалсыздығы. Іргелі 
философиялық мәселелердің 
өмір және өлім мәселесімен 
байланысы: метафизика және 
моральдық философия. 
Өмірдің мәні – оның 
шектеулілігін ұғыну. Уақыт, 
мәңгілік және мақсат. Қорқыт 
дүниетанымындағы мәңгілік 
өмір мәселесі. 
Өмірдің мәні. Өмірдің мәнін 
іздеу. Философиялық ойлар 
тарихындағы өмірдің мәні 
мәселесі: фатализм, гедонизм, 
волюнтаризм, 
функционализм. Өмірдің мәні 
– 
қазақ философиясының 
негізгі категориясы. 
Өмірмәндік құндылықтар 
туралы ілім. Адам 
қажеттіліктерінің 
пирамидасы. Махаббат – 
адамның өмір сүру мәні. 
Фәлсафа дәстүріндегі Қожа 
Ахмет Яссауидің мистикалық 
дүниетанымы. Абай 
философиясындағы махаббат 
мән-мағына туғызатын 
бастама ретінде. 
"Махаббатпен жаратқан 
адамзат ...". 
Күнделікті тәжірибеде 
өмір мәнін іздеудің 
маңызды қырлары: 
философиялық талдау. 
Қазақ философиясы бойынша 
түпнұсқаларды салыстырмалы сараптау 
және түсіндірме бере отырып оқудың 
негізінде "Өмірдің мәні – қазақ 
философиясының негізгі 
тақырыптарының бірі" тақырыбына 
ғылыми-ізденістік жоба дайындау. 
2.Стоицизм және 
гедонизм: олар туралы қазіргі заманғы 
түсініктерге сүйене отырып, эссе-
негіздеме жазу. 
10 
9 апта: Этика. Құндылықтар философиясы 
 
Аксиология және 
адамгершілік. Этикалық 
ілімдердің тарихи типтері. 
Құндылықтар теориясының 
негіздері. Құндылық ұғымы. 
Бар болып отырған және 
болуы тиіс. Адамгершілік 
ережелері және құқық 
ережелері. Негізгі этикалық 
1.
Этикалықдилеммалар: 
жағдаяттық талдау. 
2.Қазақ 
философиясының 
экзистенциалдық 
сипаты. 
1.
"ҚазіргізаманғыҚазақстанжастарының
этикалыққұндылықтары" тақырыбына 
эссе-пайымдаудайындау. 
2
.Этикалық жағдайды (моральдық 
қиындық, тосын әлеуметтік жағдаяттар, 
қоғамдағы өзекті этикалық мәселе, 
тұлғаның ішкі және тұлғааралық 
қақтығыс және) бағалауды негіздеу 
және кейс-талдау. 
10 


категориялар ( парыз, игілік, 
мән және қажеттілік, ар-ұят, 
еркіндік). 
Адамгершіліктің алтын 
қағидасы (Конфуций) және 
бұлжымас императиві 
(И.Кант). Адамгершіліктің 
бастауларын түсінудің негізгі 
тәсілдері. Утилитаризм және 
деонтологиялық теориялар 
(парыз теориялары). 
Пайдалылық пен принциптер. 
Құндылықтық сана табиғаты. 
Фәлсафа дәстүріндегі 
этикалық өлшем. Жүсіп 
Баласағұн философиясындағы 
ақиқат мәселесі. "Құт", 
"қанағат", "тәубе", "әділет", 
"сабыр" категориялары. 
Ұрпақтық дискурсдағы 
этикалық құндылықтары. 
Қазақ халқының озық ұлттық 
этикалық құндылықтарын 
сақтап, дамыту – қоғамдық 
сана жаңғыруының 
алғышарты және негізі. Саяси 
этика. Зорлық. Толеранттық. 
Адам құқығы. Кәсіби этика. 
Бизнестегі этика. 
10 апта: Еркіндік философиясы 
 
Философия тарихындағы 
еркіндік ұғымы. 
Адам және оның еркіндігі 
(Б.Спиноза). М.Хайдегеррдің 
шығармаларындағы еркіндік 
пен ақиқаттың байланысы. 
Еркіндік пен жауапкершілік 
(Ж.-П.Сартр). Еркіндік және 
абсурд (А.Камю). 
Н.Бердяевтың еркіндік 
концепциясы. 
Ерік еркіндігі. Еркіндік 
деңгейлері. Оң және теріс 
еркіндік. Еркіндік, әділдік, 
адамның өмірі мен намысы – 
адамгершілік-құқықтық 
құндылықтар. Құқықтың 
дүниетанымдық мәселелері. 
Саяси еркіндік. Ұлттық 
еркіндік. Еркіндік – қазіргі 
демократиялық 
мемлекеттердің негізгі 
1.Ерік еркіндігі 
мәселесін зерделеу 
және түсіндіру. 
1. "Қазіргі заманғы қоғамдағы дәстүрлі 
құндылықтардың рөлі" тақырыбына 
шығармашылық жұмыс (эссе, реферат, 
баяндама) дайындау. 
10 


идеалдарының бірі. Жеке 
еркіндік және табиғи құқық. 
Тұлғаның, оның еркіндігінің, 
өмірді, табиғатты және 
мәдениетті сақтау 
жауапкершілігінің қалыптасу 
шарттары. Сөз және көзқарас 
еркіндігі. Еркіндік пен 
шығармашылық – адамның 
мәдениетте шын мәнінде өмір 
сүруінің тәсілі. Абайдың 
"толық адам" концепциясы. 
Алаш қайраткерлерінің 
философиясындағы еркіндік 
және тәуелсіздік идеялары. 
11 апта: Өнер философиясы 
 
Эстетика пәні философиялық 
білім саласы ретінде. 
Антикалық эстетикалық 
ойлардың тарихы (софистер, 
Сократ, Платон, Аристотель). 
Араб-мұсылмандық эстетика 
(Омар Хайям, Әл-Фараби, Ибн 
Рушд, Ибн Араби, Руми). 
Христиандық 
ортағасырлықтың көркемдік-
эстетикалық әлемі 
(А.Августин, Иоанн 
Дамаскин). Қайта Өрлеу 
дәуірінің эстетикасы (Л.Б. 
Альберти, Леонардо да Винчи, 
А.Дюрер, М.Монтень, Эразм 
Роттердамский). XVII-XVIII 
ғ.ғ. Жаңа заман эстетикасы 
және көркемдік практикасы 
(Д.Локк, Р.Декарт, Вольтер, 
Д.Дидро, Ж. Руссо). 
Классикалық эстетиканың 
негіздері (И.Кант, Г.Гегель, 
Ф.Шеллинг). XIX - XX ғ.ғ. 
классикалық емес эстетика (Ф. 
Ницше, Дж.Дьюи, Ж.-П. 
Сартр. М. Хайдеггер). 
Эстетикалық тәжірибе. Адам 
өмірінің эстетикалық өлшемі. 
Негізгі эстетикалық 
категориялар: сұлулық – 
ұсқынсыздық, трагикалық-
комедиялық, асқақ-төмен. 
Сұлулықтың құндылығы. 
Философия және өнер. Өнер – 
мәдениет феномені, оның 
Музыкалық 
эстетиканың 
қалыптасуын қазіргі 
мәдениеттің маңызды 
құрамдас бөлігі ретінде 
қарастыру. 
"Қазіргі заманғы адамның өміріндегі 
өнердің рөлі" тақырыбына эссе-
пайымдау жазу. 
10 


тұлғалық және және 
әлеуметтік қызметтері. 
Көркем шығармашылық 
субъектісі. Өнер әлеміндегі 
адам. Адамның мінез-құлқы, 
іс-қимылы, жан 
тебіреністерінің себептерін 
ашудағы өнердің 
мүмкіндіктері. 
Өнерді зерттеудің заманауи 
философиялық тәсілдері. 
Қазіргі өнер философиясының 
негізгі категориялары: әлемді 
эстетикалық сезіну, еліктеу 
және елігу; сұлулық, көркем 
бейне, көркем стиль, көркем 
талғам, символ мен симулякр 
және тағы басқалары. Қазақ 
халқының сұлулық 
философиясы. Жырау және 
билердің 
шығармашылығындағы 
этикалық және эстетикалық 
бастамалары. Қ.Нұрланова: 
"Адам - Әлем біртұтас" 
концепциясы. Ұлттық 
аспаптар қобыз, домбыра 
көшпенділердің рухани 
мәдениетінің көрінісі ретінде. 
Қазақ дәстүрлі музыкасының 
ерекшеліктері. Күй – қазақ 
өнерінің феномені. 
12 апта: Қоғам және мәдениет 
 
Әлеуметтік философияның 
пәні. Қоғам философиялық 
ұғым ретінде. Антикалық 
философиясындағы 
әлеуметтік ой: Платонның 
идеалды мемлекеті, 
Аристотельдің 
"Политикасының" негзгі 
тұжырымдамалары. Адам 
саяси жануар ретінде. 
Августин: "Фәни шаһар" және 
"Бақи" шаһар. Қайта өрлеу 
дәуіріндегі утопиялық теория: 
Т.Мор және Т.Кампанелла. 
Н.Макиавеллидің әлеуметтік-
саяси теориясы. Жаңа заман 
әлеуметтік философиясы 
(Т.Гоббс, Дж.Локк, 
Ж.Ж.Руссо). К.Маркс: таптық 
1.Қоғамдық сана 
феномені: түрлері, 
құрылымы, мәні. 
2.ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан қоғамдық 
санасының 
жаңғыруының мәні. 
3.Қазіргі ақпараттық 
қоғамды философиялық 
талдау және қазіргі 
заманның жаһандық 
талаптарын зерделеу. 
1. "Қазақстанның қазіргі дамуының 
басымдықтары аясындағы прагматизм 
философиясы" тақырыбына 
шығармашылық жұмыс (эссе, реферат, 
баяндама) дайындау. 
10 


қоғам. К.Поппер "Ашық 
қоғам". 
"Қоғамдық сана" ұғымы. 
Қоғамдық сананың түрлері. 
Қоғамның типтері. 
Ақпараттық қоғам. 
Постиндустриалдық қоғам. 
Ашық қоғам. Желілік қоғам. 
Жаңару. Қала. Урбандану. 
Мәдениет, оның табиғаты мен 
мәні. Философия тарихындағы 
мәдениеттанулық теориялар 
(З.Фрейд, Н.Данилевский, 
О.Шпенглер, К. Леви-Строс). 
Мәдениет – қоғам 
болмысының формасы. 
Материалдық және рухани 
мәдениет. Мәдениет және 
коммуникация. Мәдени-
антропологиялық әдістеме: 
адам мен мәдениеттің мәндік 
және онтологиялық түбегейлі 
бірлігін мойындау. 
Қазақтардың ұлттық 
мәдениеті – қазақ халқының 
ұлттық бірегейлігінің негізі 
және оның "Рухани жаңғыру" 
жобасы аясында дамуы. 
13 апта: Тарих философиясы 
 
Тарихты философиялық 
пайымдау пәні ретінде 
талдау.Тарих түсінігімен 
уақыт туралы көріністердің 
байланысы. Миф "уақыты". 
Уақыттың антикалық түсінігі 
және тарихтың айналымы. 
Орта ғасырдағы және Қайта 
өрлеу дәуіріндегі тарих 
философиясы. Г.Гегельдің 
философия тарихы. 
Марксистік философия 
тарихы. Тарихтың "сыни" 
философиясы: Дильтей, 
Риккерт, Ясперс. Қазіргі заман 
философиясындағы "тарих 
мәні", "тарихтың соңы" 
мәселелері. 
Тарихтың бағытталғандығы 
және оның мәні. Тарих 
философиясының пәні. Тарих 
философиясының даму 
кезеңдерін қарастырудың 
1.Қазақ 
философиясындағы 
тарихи даму 
мәселелерін талдау. 
2.Қазіргі Қазақстан 
қоғамындағы жаңару 
үдерістерінің мәні мен 
ерекшелігі. 
1.Түпнұсқаларды 
түсіндірме бере отырып оқу және 
олардың мазмұнын салыстырмалы 
талдау негізінде қазіргі заманғы 
ақпараттық қоғам дамуының негізгі 
концепцияларына сараптамалық шолу 
жасау. 
2."Қазақстанның дамуы мен көркеюіне 
менің үлесім" тақырыбына эссе-
пайымдау жазу. 
10 


негізгі әдістері. 
Адамзат тарихы: өткені-
бүгіні-болашағы.Тарихтың 
мақсаты, мәні, бағыты 
мәселесі. 
Адамзат тарихының бірлігі 
мен көптүрлілігі. Тарихи 
үдерістегі революциялық және 
эволюциялық. Тарихтың 
қозғаушы күштері. Тарихтағы 
прогресс және регресс . 
Формациялар және 
өркениеттер. Шығыс-Батыс. 
Өркениеттер қақтығысы. 
Біртұтас адамзат пен әлемдік 
тарихты қалыптастыру 
үдерісі. Қазіргі өркениет, 
оның өзгешелігі және 
қайшылықтары. Адамзаттың 
даму үрдістері. Қазіргі заман 


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   68
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет