К а т а л о г ы ветеринарияжүктеу 1.96 Mb.
Pdf просмотр
бет1/19
Дата24.03.2017
өлшемі1.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

 
 
 
 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 
 
 
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ УНИВЕРИСТЕТІ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЭЛЕКТИВТІК ПӘНДЕР 
К А Т А Л О Г Ы 
 
ВЕТЕРИНАРИЯ 
ФАКУЛЬТЕТІ 
 
 
 
Редакциясын басқарған академик Т.Есполов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алматы, 2015 

 
 
Элективті пәндер каталогы Қазақ ұлттық аграрлық университетінің Ғылыми Кеңесі (хаттама 
№3, 18ақпан 2015ж.) Оқу-әдістемелік Кеңесінің шешімімен мақұлданған (хаттама № 9,  
27 наурыз 2015 жыл)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Каталогқа  ауылшаруашылығы  ғылымдары,  қызмет,  ветеринария,  экономика,бизнес,  құқық, 
білім (тілдік емес), жаратылыстану ғылымдары, техникалық ғылымдар және технологиялар 
бағытында  дайындалатын  40  мамандықтың  МЖМББС  міндетті  пәндер  компоненттері  мен 
таңдау пәндері енгізілді. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баспадан шығаруға жауапты: 
 
Тіреуов Қ.М. – бірінші проректор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Құрастырушылар: 
Серікбаев Ә.Ө., Махашов Е., Скабаева Г.Н., Итекеева Г.Қ., Ибишев Ө.Ш., Шағатаева Г.М.,  
Құлатаев  Б.Т.  оқу-әдістемелік  жұмыстар  жөніндегі  бөлім  және  мамандықтардың  ОЖБ 
бойынша комитеттері. 
 
 
 
 
 
© ҚазҰАУ, 2015. 

 
 
 
 
МАЗМҰНЫ 
 
 
Алғы сөз 

 
«ВЕТЕРИНАРИЯ» ФАКУЛЬТЕТІ 
 

5В120100  Ветеринариялық  медицина 


5В120200  Ветеринариялық санитария 
94 
 
 
–  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Алғы сөз 
 
Каталогты  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандарты  негізінде  Қазақ  ұлттық 
аграрлық университеті оқу-әдістемелік жұмыстар жөніндегі бөлім дайындады. 
Каталог  студенттердің  кредиттік  технология  бойынша  білім  алу  траекториясын 
қалыптастыруға арналған. 
Каталогта  мамандықтардың  білім  беру  кәсіптік  бағдарламаларының  элективтік  пәндері 
жалпы  білім  беру  пәндері  (ЖБП),  базалық  пәндер  (БП)  және  кәсіптендіру  пәндер  (КП) 
циклдары  бойынша  берілген.  Сонымен  қатар,  пәндердің  қазақ,  орыс  және  ағылшын 
тілдеріндегі  атаулары,  олардың  қысқаша  сипаттамалары,  постреквизиттер  мен 
пререквизиттері,  бағдарлама  жетекшілерінің  аты-жөні,  ғылыми  дәрежесі,  қызметі,  кредит 
саны мен курсты оқу семестрі көрсетілген. 
Университет кафедраларының кодтары қосымшаға сәйкес берілген 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
МАМАНДЫҚ: 5В120100 – ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ  МЕДИЦИНА 
Академиялық дәрежесі: 5В120100 - "Ветеринариялық медицина" 
мамандығы бойынша ветеринария маманы 
Біліктілік – ветеринариялық дәрігер 
1 КУРС 
1 семестр – 18кр 
цикл 
код 
Пәндер 
кр  цикл  код 
Пәндер 
кр 
Міндетті компонент – 18 кр. 
Компонент-жоқ 
ЖБП 
ОТ 1101  Орыс тілі 

 
 
 
 
ЖБП 
Inf 1102 
Информатика  

 
 
 
 
БП 
ZhM 
2101 
Жануарлар 
морфологиясы 

 
 
 
 
ЖБП 
1103 
ShT 
Шет тілі 

 
 
 
 
ЖБП 
OKN 
1104 
Өміршілікті 
қауіпсіздендіру 
негіздері 

 
 
 
 
ЖБП 
Alt 1105  Әлеуметтану  

 
 
 
 
ЖБП 
Eсo 
1106 
Экология 
және 
тұрақты даму 

 
 
 
 
2 семестр – 18 кр 
Міндетті компонент – 12 кр. 
Таңдау компоненті - 6 
ЖБП 
KТ 1107  Қазақстан тарихы 

БП 
MAO 
2103 
Мал 
азығын 
өндіру 
 

ЖБП 
ОТ 1108  Орыс тілі 

БП 
BF 2104  Биофизика 
  

БП 
ZhM 
2102 
Жануарлар 
морфологиясы  

БП 
AFKHM
A 2105 
Аналитикалық, 
физикалық 
және 
коллоидтық химия 

ЖБП 
1109 
ShT 
Шет тілі 
 

БП 
Zoo 
2106 
Зоология 

 
 
 
 
БП 
В2107H   Бейорганикалық 
және  органикалық 
химия 

 
 
 
 
БП 
ВТ 2108  Ветеринария 
тарихы 

 
 
 
 
БП 
LVT 
2109 
Латын 
ветеринариялық 
терминологиясы 

 
 
 
 
БП 
VG 
2110 
Ветеринарлық 
генетика 

 
 
 
 
БП 
Bot 
2111 
Ботаника 
 

 
 
                                        
                                    
Модульдің коды мен атауы 
(Қазақша, ағылшынша) 
Zoo 1106 Зоология  
Zoo 1106 Zooology 

 
 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюто-ры 
Фасилитатор: Тасмағанбет А.Т. аға оқытушы 
Тьютор:  Сағидолдина Ж.Е. ассистент  
Модуль типі 
Базалық цикл 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – Ветеринариялық медицина 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0(1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері 
Орта мектептегі биология пәндері 
Модульдің постреквизиттері  Паразитология, 
жануарлар 
морфологиясы 
және 
физиологиясы, жануарлар биохимиясы.  
Модуль мазмұны 
 
Саркомастигофоралар  типі.  Споралылар  типі.  Ішек 
қуыстылар  типі.  Жалпақ  құрттар  типі.  Жұмыр  құрттар 
типі.  Буылтық  құрттар  типі.  Буынаяқтылар  типі. 
Моллюскалар  типі.  Хордалылар  типі.  Бассүйектілер  тип 
тармағы.  Дөңгелек  ауыздылар  класы.  Шеміршекті 
балықтар класы. Сүйекті балықтар класы. Қосмекенділер 
класы.  Бауырмен  жорғалаушылар  класы.  Құстар  класы. 
Сүтқоректілер класы. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
 
 
Зоология  пәнінің  мақсаты  -  жануарлардың  әртүрлілігі 
мен  жүйелік  құрылымдарын,  құрылысын,  биологиясы 
мен эволюциясын зерттеу 
Пәнді оқу барысында студент білуге тиіс: Жануарлардың 
құрылысы  мен  биологиясының  нақтылы  ерекшеліктерін, 
олардың  құрылымы  және  эволюция  сатылары  туралы 
толықтай мәліметтерді 
Қабілетті  болуы  керек:  Ғылыми  мәселерді  қою  және 
зерттеу жұмыстарын жүргізу дағдыларына 
Меңгеру  керек:  Жануарлар  организмі  мен  ортаның 
морфологиялық  байланысын  табуды,  лабораториялық 
жағдайда  және  өндірістік  орындарда  жануарларды  өсіру 
әдістерін 
Құзретті  болуы керек:  Алған білімі негізінде өндірістік, 
ғылыми және практикалық міндеттерді шешуге 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең  (15апта) 
Әдебиеттер тізімі  
1.  Дәуітбаева  К.Ә.  Омыртқасыздар  зоологиясы.  1-2  том. 
Алматы, 2004-2005. 
2. Махмұтов С.М. Зоология. Алматы, 2006. 
3. Лукин Е.И. Зоология. М., Агропромиздат, 1989. 
Қосымша: 
1. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. М., 1986. 
2.  Наумов  Н.П.,  Карташов  Н.Н.  Зоология  позвоночных. 
Ч.1.2. М.,1979. 
 
 
 
Модульдің коды мен атауы 
(Қазақша, ағылшынша) 
AFKH 
1107 
Аналитикалық,  физикалық  және 
коллоидтық химия 
APCC 1107 Analytical, Physical and Colloid Chemistry 
Модульдің 
Фасилитатор: к.х.н, доцент Ахатова З.С. 

 
 
фасилитаторы/тьюторы 
Тьютор:  к.х.н, доцент Маденова П.С. 
Модуль типі 
Таңдау модулі  
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – Ветеринариялық медицина 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0(1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 

Модульдің пререквизиттері  
Орта мектептегі химия, биология пәндері 
Модульдің постреквизиттері 
Жануарлар  биохимиясы,  фармакология,  токсикология, 
клиникалық диагностика. 
Модуль мазмұны 
 
 Аналитикалық  химия  пәні  және  оның  міндеттері. 
Сапалық талдау. Бөлшектік және жүйелік талдау. Сандық 
талдау.  Гравиметриялық  талдау.  Титриметрлік  талдау 
әдістері. 
Бейтараптау 
әдісі. 
Тотығу-тотықсыздану 
титрлеу 
әдістері. 
Комплексонометрия 
әдістері. 
Физикалық-химиялық 
талдау 
әдістері. 
Химиялық 
термодинамиканың 
негiздерi. 
Термодинамиканың 
бiрiншi 
бастамасы. 
Термохимия. 
Гесс 
заңы. 
Термодинамиканың 
екiншi 
бастамасы. 
Химиялық 
процестердiң  бағыты.  Бейэлектролиттер  ерiтiндiлерi. 
Беттiк  құбылыстар.  Адсорбция.  Дисперстiк  жүйелер. 
Коллоидтық 
жүйелердiң 
молекулалық-кинетикалық, 
оптикалық 
және 
электрохимиялық 
қасиеттерi. 
Электрофорез 
және 
электроосмос. 
Зольдер 
коагуляциясы. ЖМҚ ерiтiндiлерi. 
Модульдің құзіреттілігі 
 
            Модульді меңгергеннен кейін білімгер: 
-білуге 
тиіс: 
химиялық 
термодинамиканың, 
термохимияның, 
адсорбцияның 
негіздерін, 
БАЗ, 
дисперстік  жүйелер,  олардың  электрокинетикалық 
қасиеттерін 
-  қабілетті    болуы  керек:  практикалық  мәселелерді 
шешуге,  ғылыми  зерттеулер  жүргізу  үшін  білімдерін 
ұштастыруға 

меңгеруі  керек:  химиялық  термодинамиканың, 
термохимияның, 
адсорбцияның 
негіздерін, 
БАЗ, 
дисперстік  жүйелер,  олардың  электрокинетикалық 
қасиеттерін 
-  құзретті  болуы  керек:  физикалық  және  коллоидтық 
химияның 
жалпы 
теориялық 
және 
тәжірибелік 
принциптері мен әдістерінде 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең  (15апта) 
Әдебиеттер тізімі 
1.Брехман  И.И.  Человек  и  биологически  активные 
вещества.-Л.: Наука, 1976.  
2.Комов В.П. и др. Биохимия.-М.: дрофа, 2004. 
3.Салханова  С.Н.  Биологиялық  белсенді  заттар  химиясы 
пәнінен дәріс кешені. 2011. 
1.
 
Ж.Ж. 
Жұмашев. 
Иммуноглобулины 
животных. 
Алматы, 1994. 
2.
 
Ж.Ж.  Жұмашев.  Иммуноглобулины  в  онтогенезе. 
Алматы,1994 

 
 
 
 
Модульдің коды мен атауы    ВТ 1108 Ветеринария тарихы 
   HVM  1108  History to veternary medicine 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюторы 
Фасилитаторы:  в.ғ.к.,  доцент  Омарбекова  У.Ж.,  в.ғ.к., 
доцент Хусаинов Д.М.,  
Тьюторы    в.ғ.д.,  профессор  Беркинбай  О.,  в.ғ.к.,  доцент 
Махашов Е.Ш. 
Модуль типі 
Таңдау модулі (базалық цикл) 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5B120I00-Ветеринариялық медицина 
Кредит ECTS/ саны 
2/3,0(1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі 
Семестр  
2  
Модульдің пререквизиттер 
орта мектептің бағдарламасы бойынша  химия, ботаника, 
биология курстары  
Модульдің постреквизиттер 
жануарлар физиологиясы  және биохимия, жануарларды 
азықтандыру 
және 
азық 
өндіру, 
ветеринарлық  
микробиология 
және 
вирусология, 
жануарлар 
патологиясы,  ветеринарлық  гигиена  және  санитария, 
ветеринарлық фармакология және токсикология.  
Модуль мазмұны 
Көне  әлемдегі  елдердегі  ветеринарияның  дамуы.  Орта 
ғасырдағы  ветеринария.  Даму  дәуіріндегі  ветеринария. 
Көне  Қазақстандағы  халық  мал  дәрігерлігі.  Қазан 
көтерілісіне  дейінгі  Қазақстан  ветеринариясы.  19 
ғасырдағы 
Қазақстанда 
ветеринарияның 
дамуы. 
Алғашқы  Кеңес  үкіметіндегі  ветеринария.  Соғысқа 
дейінгі  кезеңдегі  ветеринария.  Ұлы  Отан  соғысы  және 
соғыстан 
кейінгі 
кезеңдегі 
ветеринария. 
Қазіргі 
Қазақстандағы  ветеринария:  оның  проблемалары,  шешу 
жолдары,  даму  мүмкіндіктері.  Шет  елдегі  ветеринария. 
Ұлы  мал  дәрігерлері  және  мал  дәрігері  ғылымының 
негізгі жетістіктері. 
Модульдің құзіретттілігі 
Модульді меңгергенннен кейін білімгер: 
-  білуге  тиіс:  ветеринарияның    сатыларын  және 
ветеринария  ғылымы  мен    тәжірибиенің  негізгі 
жетістіктерін  білу  және  ажырату  арқылы  студенттердің 
білімін және тәжірбиелік біліктілігін артыру. 
-  қабілетті  болу  керек:  ежелгі  әлемдегі,  орта  ғасырдағы, 
революцияға  дейінгі  және  Одақ  кезеңіндегі,  қазіргі  
уақыттағы  ветеринария  ғылымының    және  тәжірибиенің 
даму  сатылары бойынша ұғымы болуы тиіс 
-  меңгеруі  керек:  ветеринарияның    сатыларын  және 
ветеринария  ғылымы  мен    тәжірибиенің  негізгі 
жетістіктерін  және  ветеринарияның  проблемаларын, 
оларды  шешу  жолдары  мен  дамытудың  болашағын 
анықтау. 
-  құзретті  болуы  керек:  ветеринарияның  даму  тарихы 
бойынша  үлкен құзреттілікті талап етеді. 
Қорытынды бақылау  
емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең  (15апта) 
Әдебиеттер 
1.  Ахметсадыков  Н.Н.,Омарбекова  У.Ж.  Ветеринария 
негіздері. Алматы, 2010 

 
 
2. Хусаинов Д.М. Основы ветеринарии  Алматы, 2010 
13  Общая  эпизоотология  (А.А.  Сидорчук,  Е.С.  Воронин, 
А.А. Глушков), М., Колос. С. 2004 г. 
2.  Инфекционные  болезни  животных:  Справочник  /  Под 
ред. Д.Ф. Осидзе. М.: Агропромиздат, 1987. 
3. 
Куриленко  А.Н.,  Крупальник  В.Л.  Лечение 
сельскохозяйственных  животных  при  инфекционных 
болезнях. М.: Агропромиздат, 1986. 
4.  Практикум  по  эпизоотологии  и  инфекционным 
болезням с ветеринарной санитарией. Урбан В.П., Сафин 
М.А., Сидорчук А.А. и др. М.Колос. С.2002. 
5. Textbook of Veterinary  Internal Medicine. By: Stephen J. 
Ettinger (Author) Publisher: Elsevier Science Health Science 
div. ISBN: 0721682839. Release Date: November 30, 2010 
6. Textbook of Veterinary Internal Medicine Expert Consult: 
Expert  Consult,  7e  By: Edward  C.  Feldman  (Author)  and 
Stephen  J.  Ettinger  (Author).  Publisher: W.B.  Saunders 
Company.  Number  of  Pages: 2208.  ISBN: 1416065938. 
WAPI  (Tower  ID): 113619568.  Release  Date: January  7, 
2010 
 
 
Модульдің коды мен атауы  BF 1113 Биологиялық физика 
BF 1113  Biophysic 
Модульдің 
фасилитаторы/ 
тьюторы  
Фасилитатор:  Нұрқамыт А.Б.,  Құрбиева К.О. 
Тьютор:  Жукина А.Б. 
Модуль типі 
Таңдау модулі  
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – Ветериналық медицина  
Кредит/ECTS саны 
2/3,0 (1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы  
Күндізгі  
Семестр 
 2 
Модульдің пререквизиттері 
Математика, орта мектептің физика курсы, биология  
Модульдің постреквизиттері 
Жануарлар  физиология,  радиобиология,  микробиология 
және вирусология,  биохимия 
Модуль мазмұны 
Материалдық  нүктенің  кинемтикасы  мен  динамикасы. 
Биомеханика 
заңдары. 
Биофизикадағы 
тербелмелі 
процесстер.  Гемодинамика.  Биосистеманы  зерттеудегі 
статистикалық 
және 
термодинамикалық 
әдіс. 
Термодинамикалық 
параметрлер. 
Биоэлектрлік 
құбылыстардың  ашылуы  мен  зерттеуінің  қысқаша 
тарихы.  Биологиялық  объектілердегі  тұрақты  және 
айнымалы  токтар.  Жарықтың  толқындық  қасиеттері. 
Атомдық және ядролық физика. 
Модульдің құзіреттілігі 
Білуі керек: 
- физиканың негізгі заңдары мен формулаларын, олардың 
ерекшеліктерімен  қолдану  шектерін,  өзара  байланысы 
мен тәуелділігін; 
- физиканың негізгі типтік есептерінің шығарылу әдісін; 
Істей білуі керек: 
-  тәжірибелік  зерттеудің  негізгі  әдістерін  және  одан 
алынған нәтижелердің математикалық өңдеу жолдарын. 

 
 
-  физиканың  негізгі  заңдарын  практикалық  нақты 
мәселелерді шешуге қолдана білу;  
Меңгеруі керек: 
-  теориялық  материалды  тиянақты  меңгергендігінің 
көрсеткіші  –  физиканың  әртүрлі  саласындағы  типтік 
есептерді шығара білу
- осы заманғы физикалық өлшеуіш аппараттармен жұмыс 
істеу  және  тәжірибе  қорытындысының  нақтылық 
дәрежесін бағалай білуге құэіретті болуы керек. 
Қорытынды 
бақылау 
формасы 
Емтихан  
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Кожанов  Т.С.,  Рысменде  С.С.  Курс  физики.  Т.1,2.  – 
Алматы,2000 
2.Трофимова Т.И. Курс физики. М.: Высшая школа, 2001 
3.Грабовский Р.И. Курс физики. М.: Высшая школа,1980 
4.Детлаф  А.  А.  Яворский  Б.М.,  Курс  физики:  Учебное 
пособие для вузов. –  М.: Академия, 2007 
 5.Волькенштейн  В.С.  Сборник  задач  по  общему  курсу 
физики. М.: Наука. 1990 
 6.Жукина  А.Б.  и  др.  Основы  биофизики.    Алматы: 
Агроуниверситет, 2011. 
7.Кожанов  Т.С.,  Жукина  А.Б,  и  др.  Физический 
практикум  на  лабораторном  комплексе  по  механике  на 
ЛКМ-4. Алматы, 2003 
 
 
Модульдің коды мен атауы  LVT 1109 Латын ветеринариялық терминологиясы  
LVT 1109 Latin veterinary  terminology 
Модульдің 
фасилитаторы/тьюто-ры 
Профессор Заманбеков Н.А. 
Доцент Молдағұлов М.А., в.ғ.к. Саттарова Р.С. 
Модуль типі 
Базалық цикл 
Оқу деңгейі 
Жоғары  арнайы білім 
Мамандық  
5В120100 – Ветеринариялық медицина 
Кредит/ ECTS саны 
2/3,0(1кредит = 1,5 ECTS) 
Оқыту формасы 
Күндізгі  
Семестр 
2  
Модульдің пререквизиттері  
Биологиялық  бағытта  орта  мектеп  бағдарламасы 
бойынша оқылатын пәндер. 
Модульдің постреквизиттері 
Жануарлар 
физиологиясы 
және 
биохимиясы, 
ветеринариялық  фармакология  және  токсикология, 
ветеринариялық  микробиология  және  вирусология, 
ветеринариялық  хирургия,  ветеринариялық  акушерлік 
және  гинекология,  індеттану  және  індетті  аурулар, 
паразитология  және  инвазиялық  аурулар,  жануарлар  
ішкі аурулары  клиникалық балаумен. 
Модульдің мзмұны 
Латын  терминдерінің  және  сөз  құрылымдарының 
ветеринариялық  ісінде  қолданылуы.  Дәрілік  заттардың 
латын тілінде аталуы. Латын афоризмдері  мен нақтылы 
сөздері.  Ботаникалық  номенклатурадағы  сын  есімдер. 
Латын тіліндегі химиялық номенклатуралар. Клиникалық 
терминологиялар,  грек  терминоэлементтері.  Латын-грек 

 
 
атауларымен  аталынатын  мал  аурулары  мен  дәрілік 
өсімдіктер. 
Модульдің құзыреттілігі 
Мақсаты:  «Латын  ветеринариялық  терминологиясы» 
пәнінің негізгі мақсаты-студенттердің латын тілін дұрыс 
оқып білуі және латын терминдерін оқып, жазып түсінуі, 
кәсіби мамандығында қолдана білу. 
   «Латын ветеринариялық терминологиясы» пәнін оқыту 
барысында  студенттер  білуі  керек:  латын  тілінде  оқып 
және  жазуды,  қазақ  тілінен  латын  тіліне  және  латын 
тілінен  қазақ  тіліне  ветеринарлық    терминдерді 
аударуды,  терминдік-элементтердің  тиімді  модельдері 
бойынша 
клиникалық 
терминдерді 
құрастыруды, 
рецептерді  сауатты  жазуды  және  оларды  екі  тілде  біліп 
аударуды,  химиялық    қосылыстардың  атауларын  латын 
тілінде  құрауды,  жануарлар  мен  шипалы  өсімдіктердің, 
дәрілік 
препараттардың, 
жануарлар 
ауруларының 
атауларын  білуге  және  ветеринария  саласындағы 
терминдер  мен  терминоэлементтер  өзара  сабақтас 
болуынан құзыретті болуы. 
Оқу 
жұмысының 
қорытындысы 
                           Емтихан 
Модульдің мерзімі 
1 академиялық кезең (15 апта) 
Әдебиеттер 
1.Латинский язык и основы ветеринарной терминологии. 
Под редакцией В.Д. Вульф, Москва, 1988. Учебник 
2.Латинский  язык.  Под  редакцией  Г.И.  Валл,  Москва, 
1990 г. Учебник.              
3.Латинский  язык.  Под  редакцией  А.Х  Азаматовой, 
Алматы, 1998,  учебное пособие.     
 
 

Каталог: attachments -> article
article -> Н. К. Кибатаева педагогика ғылымының
article -> Мал шаруашылығЫ Өнімдерін өндіру және өҢдеу
article -> Деся ru №24 апрель 2015
article -> Алматы облысы Қаратал аудандық әдістемелік кабинеті Интыбекова Нургуль Агдарбековна әдіскер Деңгейлік оқу бағдарламасының іс
article -> Білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің
article -> Род имён существительных
article -> Истинная вежливость. Цель. Воспитывать чувство уважения и вежливости. Оформление


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет