К14 Л. К. Казангаповажүктеу 9.27 Mb.
Pdf просмотр
бет14/15
Дата29.12.2016
өлшемі9.27 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

147

175  Шэкэрім  Қудайбердиев.  -   Гіавлодар  :  ЭКО.  ГОФ,  2003. 
- 2 5 0  6.
176  Копеев  М.  Ж.  Ел  аузынан  жинаган  эдебиет  үлгілері  :
2 томдык. -  Алматы  :  Гылым,  1992. -  2 т. -  222 б.
177  Гальперин  П.  Я.  Введение  в  психологию. -  М.  :  МГУ,  1976. -
1466. 
V
178  Селевко  Г.  К.  Дифференциация  учебного  лроцесса  на основе 
интересов детей. -  М .:  РИГІКРО,  1996. -  230 с.
179  Современный  словарь  иностранных  слов -  3  -  е  изд.,  стер.  -
М .:  Рус. яз., 2000. -  742 с.
148

А қосымш асы
(міндетті)
2 -  сы ны п окуш ы сы ны ц  жұмыс  дәптсрі
1 —  гоқсан
Модуль №  1 
Ж үз колеіиіндегі сандар
1.  Сандарды оқу,  жазу, салы сты ру,  қосу,  азайту'.
2.  О нды қтар жэне  бірліктеріиен.
1-сабак
Бір жолақша  -   бір ондықты білдірсді.

Бір шаршы  -   бір бірлікті білдіреді.
Бүл бір жүздікті білдерсді.
Жүз саны былай жазылады  :  100.

Т - 1 - 1 - 3
І-дсцгей
1.  Үлгіге карап, орында :______________________________ __________
Ондык
Бірлік
Оқылуы
Жазылуы
//////////
/ / / / /
он бес
1  онд. 
5бірл.
15
////////// 
иііш
ііі
III
Жиырма үш
///////// ////////// 
////////
/ / / / / / / / / /
149

2.  а) бірінші жолакшанын ұзындыгымен бірдей болу ушін, екінші
жолақшада нешс тор коз жегіспеиді

9
I
7
ә)  1  дм  4 см  =  □  см
16 дм = С  м  □ дм
49 сіи = □  дм  □  см
6 м  3 дм =  (I дм
1.  Сандарды салыстыр
II — деііген
3  онд.
7 бірл.
жэие
5 онд.
1  бірл.
7 онд.
5  бірл.
және
4 онд.
8 бірл.
10 онд.
2 бірл.
және
6 онд.
бірл.
4 онд.
6 бірл.
жэне
8 онд.
2 бірл.
2.  Екінші  сыныптагы  газалық күиі
Айнаш  14  парта, ал Сәуле 9 нарта жуды. Сәуледен Айнаш неше 
парта артық жуды?
І І І - д е ц г е й
1.  Ондықтары  7 -  ге тең, ал бірліктері 
әртүрлі 
болатын екі таңбалы 
барлық сандарды жаз.
Ен кіші сан  неше ондықтан және неше бірліктен  гүрады ? Ең үлкен 
сан ше ?
Есте сақта!
1  дм =10 см 
1  м =  10 дм
1  м =  100 см
5.  Қосуды тексеру
5 — сабақ
Қосындыныц мэнінен  қосылгыштардың бірін азайтқанда, екінші 
косылгыш шыгады.  Ендеше, косуды азайтумен тексеруге болады.
Мысалы: 
8 + 1 = 9  
1 + 8  = 9
9 - 1   = 8
9 - 8   =  1
Бүл 
іеңдіктер 
косу амалының азайгуга кері  амал екенін білдіреді.
150

1 — дсцгсн
Т - 2 - 1 - 3
1.  а)  10  жәие  6  сандарын  пайдаланып,  қосу  амалыиа  байланысты 
өрнек қүр. Қосылгыштарды а га.
э)  1 2 - 2 ;  12 -   10 өрнектерінің мэнін тап,  не байкадың ?
2.  а)  тұйыкталған  және  тұйықталмаған  бірнеше  қисық  сызык  пен
сынық сызық сыз.
э) эйнекшенің орнына  1, 2, 3  сандарды  қой  :  10 + □ =  13 
Не байқадың ? Белгісіз санды азайту амалы арқылы табуга бола ма ?
11 
-  дсцгсй
1.  а) әйнекшенің орнына тиісгі сандарды жаз.
5  + 2  = 9 
3 + □ = 7 
10 + 2 = 0
□ + 2 =  6 
□ +  8 =   10 
И * і в 1
э)  □  -   3 = 5 
0 - 1 = 8  
3 - 8  = 2
9  -   П = 4 
7 - 0 = 1  
10  -   Ц = 4
2.  60 жәшікте алма, ал одан 20 — ы кем жәшікте алмұрт бар?
Алмұрт неше жәшікке салынган?
Өзара кері екі есеп құрастыр жэне шыгар.
111 -  дсцгсй
Теңдеулерді шеш:
а) 5 + х=  9 
3 + х = 7 
х + 3 = 4
э) а — 3 = 5 
9 -  а =  1 
х - 6   = 2
х -  белгісіз сан,  х -  тің орнында қандай сандар 
болганда,  х + 4 < 20 -  6 теңсіздігі тура болады?
151

10  Тік бүрыш жэне тік емсс бурыш
Қорыт ынды сабак
10 — сабак
4V
V
Көп  бүрыш.  Осы  фигураның  мәнді  белгісі  -   бұрыштардың 
көптігі. “Көп” сөзі үштен кем емес болганда колданылады.
Тік бүрыш  жэпс тік емее бүрыш жайында түсінікті  бүрыш гарды 
бір  -   бірімен  салысгыру  тәсілі  аркылы  түсінік  қалыгггастыруга 
болады.
Екі  тік  бурымты  бірін  біріпің  үстінде  салганда

олардың 
қабыргалары  беттеседі.  Тік  жэпе  тік  емес  екі  бурышты  бірінің 
үстіпе  бірін  салгаида,  олардың  бір  қабыргшщры  оеттеседі,  ал 
екішиі қабыргалары беттеспеиді
 
г”
Тік бұрыштар
I -  дсңгей
Тік емес бұрыштар
152

Көп  бұрыштардың,  үшбұрыштардың,  төрт  бұрыштардың, 
шаршылардың,  тік  бұрыштардың,  тік  емес  бүрыштардың  нөмірлерін
жеке -  жеке теріп жаз.
2. 
Кез -  келген тік бұрыш,  гік емес бүрыш,  шаршы,  үшбүрыш, 
төртбұрыш, копбұрыш сыз.
II — дсцгей
1.  а)  тосап  кайнату  үшін  9  кг  жидек  сатып  алынды.  Оиың  6  кг 
қаракат, ал қалганы кұлпынай. Неше кг құппынай сатып алыиды?
ә) мына тендікгермен  шыгатын өзара кері есеп кұрастыр:
г  + С = 6 
’ 
□ + □ = 9
2)  қабыргалары  7см  жэне  4см  төртбұрыш  сыз,  оны  екі 
үшбұрышқа бөл.
III -  деңгей
1. 
а) мына мәліметтерді пайдаланыи, өзара кері екі есегі 
құрастыр және оны шыгар: 4кг, бкг,  Юкг.
3) Жеті таяқшадан екі шаршы құрастыр (таякша ұзындыгы  Ісм).
12. О қуш ыныіі білім дсңгсйін аны қгау
Бакылау жүмысы. 
сабак.
Б - 1-1 -3
I -  децгсй
1. 
а) цифрлармен жаз:  бес, он, он  жеті, он алты, отыз бір, жетпіс 
сегіз, алпыс тогыз.
ә)  сандарды  өсу  репмен  бірінші  катарга,  кему  ретімен  екінші 
катарға жаз : 3,  13, 61, 28, 80, 92, 7.
153

2. а) 3 дм  + 2 см = □  см 
7 м + 2 дм =  □  дм
□  дм +  □  =  49 см 
□  м +  □  дм =  82 дм
8 м 40 см — 40 см =  □  м  ч:'
□  м  8 дм + 3  см  □  дм =  9 м 9 дм
э)  Салыстыру  :
3  м  *  9  дм 
4 дм  *  47 см 
2 дм  *  70 см
75  см  *  7 дм 
6  м  *  50 дм 
4 м  *  600 см
100  к г - 2 0   кг  *  60 кг 
91  кг  +  9 кг  *  100 кг  -   1  кг 
20 кг + 50 кг  *  87  кг 
82  кг  +  8 кг  *  93  кг  -   3  кг
р ■*-**
3. 
Берілген  нүктелерден  алдымен  көп  бұрыш,  содан  кейін  сынық 
сызық шыгатындай етіп  нүктелерді қосып  сыз: 
а) 
ә)
Ондықтарды  8  —  ге  тең,  ал  бірліктерді  эртүрлі  болатын  екі 
таңбалы 
барлық 
сандарды 
жаз. 
Олардьщ 
ондықтары 
мен 
бірліктеріндегі айырмашылык пеп ұксастыгын  көрсет.
5.  Арман  дүкеннен  7  кг  алма,  2  кг  алмұрт  сатып  алды.  Барлыгы 
неше килограмм алма мен алмұрт алган?
11  —  децгей
1)  шыны  ыдыска 2л,  шелекке одан 8л артық сүт құіога болады. 
Шелекке барлыгы  неше литр сүт сияды ?
2)екі  бұрышы  сүйір,  қалган  бұрышгары  догал  болатындан 
төртбұрыш сыз.
3)  ондыктар  5 -к е  тең,  ал  бірліктері  эртүрлі  болатын  барлык  екі 
тацбалы  сандарды  өсу  ретімен  жаз.  Олардың  ең  үлкенін  және  ең 
кішісін тап.
4)  есеп  қүрастыр және шыгар :
”Мектеп"  кэмпиті  5кг,  "Қарлыгаш”  кэмпиті 4кг.
154

III -  децгсіі
1.  8  бен  7  цифрларын  пайдаланып,  барлык  мүмкін  болатын  екі 
таңбалы сандарды жаз.
2.
  Тиісті сүрақты қой есепті  шыгар:
Әйгерімніц әжесі 3 л айран және 4 л  катык сатып алды.
3.  100, 
30, 
70 
сандарын 
пайдаланып, 
азайту 
амалмен 
шыгарылатындай есеп  қүрастыр және оны шыгар.
Кері есеп қүрастырып  шыгар.
Модуль № 2
II. 
Оидықтан  атгамай  ауызша  косу 
ж э і і с  
азаГггу 
2.3.  Санның ондык күрамына  псгіздслгси  косу жэне азайту
3 -  сабак (Еске түсіру)
I— I---- 1— 1
*
і— I—
\
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16  17 
18 
19
Мына  жазулардың  калай  шыкканын  суреттегі  сызгышты
пайдаланып түсінем із:
1  дм +  1  см =  1  дм  1  см
10  см +  1  см =  1 Ісм
1  онд +  1  бірл =  Іонд.  1  бірл
2 дм  -   1  см =  11  дм 9  см 
20 см  —  1  см =  19  см
2 онд.  -   Ібірл. =  1  онд. 9 бірл
10+  1  =  11
20 -   1  =  19
Екі таңбалы сандар ондықтарга және бірліктерге жіктеледі.
Ү л г і:  19  =  10  +  9 =  1  онд.  +  9бірл.
1 -  децгсй
Т—4— 1—3
1.  а)  8 +   1=  С
8 - 1 =   и  
0 +   1=  □
8 0 + 1 =   □
80 - 1  =  :  
100- 1=  :
73 +  і  =  I
73  - 1  =  :
0 + 0  — 
с
89 +  1  =  3  
89 -   1  = 
7
89 -  89 =  2
155

э) Мына сандарлы  жэне «+»  гаңбасын  гіайдаланып, өрнек кұр  :
6 жэне 3 
4 жэне 8
9 және  1 
10 және 5
7 жэне 0 
0 жэне  10
Мына сандарды  жэне « -»  таңбасын  пайдаланып, өрнек кұр  :
8 және 5 
40 және 0
6 және 0 
100 және  1
10 жэне 5 
89 жэне 9
1.  а)  Ү л г і:
60 + 7 = 6 онд.  7 бірл. = 67 
*-<+***
67 — 7 = 6 онд. 7 бірл. = 6 онд. = 60
10 + 4 =  
70 + 8 =  
8 0 +   4 =  
50 + 7 =
1 4 - 4 =  
7 8 - 8 =  
8 4 -   4 =  
5 7 - 7 =
э)  өрнек түрінде жаз мэнін тагі:
55 жэне  1; 4 жэне 60;  82 жэне  1  сандардың косындысын
77 жәие 7;  84 жэне 80; 60 және  1  сандарының айырмасы
I I  -  дсцгей
1.  Үлгі:
9  м + 6 дм = 90 дм + 6 дм  =  96 дм
96 дм -  6 дм = 9  м 6 дм — 6 дм = 9  м
3  м -  7 дм = 
9 дм +  1  дм = 
1  м + 8 дм =
37 дм — 7 дм = 
91  дм — 1  дм — 
18 дм — 8дм =
2.  Өрнск түрінде жаз жэне оның мәнін тап  :
а)  х  -   гіен  3  -   тің,  24  пен  х  -   тің,  х  пен  0  -   дің,  80  мен  х  -  
қосындысын,  мүндагы х=3
э)  а  жэне  4  — тің,  6  мен  а  — ның,  20  жэне  а  — ның,  а  жэне  0  — 
айырмасын,  мұндагы  а =  6
156

1.  а)  кес гені толтыр :
III -  децгеи
30 + х
8 -  х
8
0
6
5
3
ә) 
Меи  бір  сан  ойладым.  Оган  5  -   ті  косқанда  нәтижеде  95 
шыкты. Мен кандай сан ойладым
2.7.  Саііда тецдіктер жэнс санды тецсіздіктер
7 -  сабак
Теңдік,  егер  санды  орнек  теңдік  арқылы 
математикалық орнекті тецдік дейді:
5 + 3 = 8, 
4 + 3 = 5 + 2  т.б.
байланысса  оңдай
Егер,  екі  санды  өрнек  теңсіздік  белгісі  аркылы  байланысса  онда, 
ондай жазу тецсіздік деп аталады.
4 + 5  7, 
6 + 2 
2 9 - 8   т.б.
Ол екі топка болінеді: тура, іу р а  емес.
Математикада  бір  гана  эріпті  және  бір  гана  санды  да  ориек  деп
атайды.
2;  а  т.б.
Егер  әріпті  өрнек  санды  өрнекпеи 
байланысса оны тсцдсу деп атайды.
13 — 6 = 6 
а + б = 8
теңдік  белгісі  аркылы
1 -  децгей
Т-5-1-3
а) Ажыратып жаз
7 + 2 = 8 
23 + 4 = 27
19 >  10+  6 
2 8 - 1
9 - 3  
8  -   4 < 7
Санды өрнектер  -  
Санды теңдіктер  -
Санды теңсіздікгер  -
157

э)  Салыстыр  :
7 + 2  *  9 
8 - 1
 
*  
6
53  *  39 
7 * 2 + 6
17  ♦  і‘7 
9 - 0 * 3
63  +  1  *  65  -   1
30  + 4   ♦  37  -   7
Санды теңдікті бір баганда, санды тецсіздікті бір баганга жаз.
а) 
мына жазулардан тецдеуді тап,  жазыгі  корсет :
16- х  
50 + 7 = 57 
8 -   х = 3 
23 +  1  > 2 0
х + 2  = 9 
36  +  51 
х + 7 
а -   8 = 9
2) 
Тсцдеулерді  ш е ш :
х -   4 =   10 
10+   х =   12
И —  децгей
1.  а)  мына  сандарды  пайдаланып,  санды  ернектің,  санды  теңдіктің
жоне санды тецсіздпспц оіриеше мысалдарын жаз:
40,1  жэне  41
60,3  және  63
э)  мына өрнек бойынша шыгатындай  есеп құрастыр :
10 +  4
2.  а)  х эріпін жэне 3 жэне 9 саидарын пайдаланып, теңдеу құр, оны 
шеш.
э) 
қабыргаларының үзындыктары 5  см жэне 6  см болатындай 
тіктортбұрыш сыз.
111 -  дсңгем
1.  а) Тиісті санды кой
34 <  □ 
49 +  1  =  □ 
70  -   0 =   О
98 >  □ 
~  = 2 0  + 5 
□ >   10 + 80
□ <  100 
68 > □ 
□  =   О
ә) Қосу амалымен  шыгатын есеп қүрастыр :
10+   □ =   17
Осы есепке кері  екі есеп  қүрастыр.
158

12  Оқушыііын білім денгеііін аііыктау
1 2 -   сабак
І . а)   8  1   1  |   □ 
8 0 + 1 0 =   |
Б ақы лау жүмысы
Б - 2 - 1 3
I -  децгеіі
9  _   1  =  □ 
69 +  1  =  □ 
ЮО -  1= 
С 
9 0 - 1 0 = 0  
7 0 - 1 =   □ 
9 9 + 1 = 1
ә) 'Гиісті санды кой :
0   +  4 =  9 
9 2 -   □  = 91 
80  -   и  -  30
□  +  30 = 80 
7 7 - П = 7 0  
49  +  0 = 5 0
2  36  = 3 онд. 0   бірл. 
□  ОВД- □  ®‘РЛ- "   '  ®
0   онд. 7 бірл. = 97 
85 =  О  онд. О  бірл.
40  =  О  онд. 
ЮО  -   “   оид'
3. Теңдеулерді шеш  :
х + 4 =  10 
97  -   а = 91 
80  -   х -  40
4.  Копбұрыштын кабыргаларын олше және олшеу нэтижесін жаз.
Кабыргапарын  —  кара, 
Төбелерін  —  көк. 
Бұрыштарын  —  қызыл, 
түспен бояп көрсет.
5.  Салыстыр:
8  м  +  1  м  *  9  м
9  м  - 1   м  *  I  м
5 дм  *  1  дм  +  5 дм
20 дм  -   1  дм  *  10 дм
7  м  *  6  м + 1  м 
5 дм +  1  дм  *  6 дм +  1  дм
II -  децгей
I.  Бір  кесіндінің  ұзындыгы  8см,  ал  екіншісінікі  одан  2 
Екінші кесіндінің ұзындыгын тап.
Мынадай амалдармен  шыгатын өзара кері есеп құрастыр:
см  кыска
а)  □  +
=  
8
ә) 
С  -   □  = 
І
159

2.  Қабыргаларының ұзындыктары 4  см  жэне  3  см болатындай 
тіктөргбұрыш сыз.
і
3.  Бір кесіндінің ұзындыгы  7  см,  ал екіншісінікі одан  3  см қыска. 
Екінші  кесіндінің ұзындыгын тагі. Осы есепке кері есеп құрастыр.
4-  • 
• 
Нүктелерді  пайдаланып, қагаз бетінен
қарындашты алмай фигураны сыз.
(Бір сызықты екі  рет жүргізуге болмайды)
III — децгей
1.  1 місті амал таңбасы мен санды  қойып жаз
80  С
}20
  =  
100
7  С
70  С
}1  = 6 9
37С
— 3 
66 = 60  с
2.  Есепгі  геңдеу  құру  арқылы  шыгар.  Ойлаган  саннан  5 
азайтқанда,  85  шыгады. Ойлаган санды тап.
3.  Есеп құрастыр жэне оны  шыгар:
—  ті
5  см
4 см  ұзын
Осыган  кері екі есеп  қүрасгыр, шыгар.
14  Ж ақ ш ал ар  
Жақшалардың ішіндегі  амал  бірінші орындалады
14 — сабақ
( 1 0 - 4 ) +   1  = 7
10 -  (4 +  1  ) = 5
Сол  сияқты,  кұрамындағы  арифметикалық  амалдардың  ыңғайына 
карай,  өрнекгер  коеынды,  азайтынды  болып  бөлінеді.  Егер  ернектің 
кұрамында  бір  ғана  амал  болса,  өрнек  агы  бірден  айқындалады.  Егер 
бірнеше  амал  болса,  орнектің  накты  аты  ең соңгы  амалга  байланысты
анықталады. Ендеше (7) -  косындының мәпі, ал (5) -  айырманың мэні.
160

1
  — Д С І І Г С І І
Т - 6 - 1 - 3
1.  а)  өрнектерді оқы және мәнін тап
6 + (4 +  1) =  □ 
10 -   (8 +  1) = □ 
(8 +  12) — 1  =
(6 + 4 ) +   1  = □  
10 — ( 8 —!) = □ 
( 8 - 2 ) +   1  = :
3 7 -   (4 + 3) = □ 
80 -  (20 + 50) = □ 
37 — (1  + 6) = □:
30 + (4 + 3) = □ 
(80 -  20) + 50 =  □ 
(37 -  7) + 4 = □
ә) тиісті санды  қойып есспте
□  + 2 =   18 
3 :1 + 0   = 3 7  
9 6 - □   =  94
20  +  3 = 2 9  
1 9 - 2 =   □ 
8 7 -   □  = 8 0
Өрнек түрінде жаз және мәнін тап  : 
а) 6 мен 4 -  2 -  нің;  8 - 4   пен  5 -  тің;
47 мен 7 + 0 -  дің қосындысын;
э)  15  пен  10 -  7 -  нің;  56+1  мен 2 -  нің; 
6 1 + 0   мен 3 -  нің айырмасын.
II  — децгсй
1.  а) жазуларды дұрыс болатындай етіп,  жақшаларды  қой  :
1 0 - 3   + 4 =  3 
9 - 0  + 5 = 4
9 -  5 + 4 =  0 
6 + 2 + 3  =   11
9 - 6  + 3 =  6 
7 + 3 -   2 =  8
ә) тиісті санды және амал таңбасын қой, есепте  :
28  С = Э   2 =  26 
13  С = Э   □ =   15
37  С = Э   □  =  33 
60  С ~ )   □  =  69
46  СГТЭ  2 = □ 
□  С ~ Э   2 = 37
2.  а) 
салыстыр:
18  ай  *  1  жыл 4 ай 
15  ай  *  1  жылд 3  ай
1  тәуел.  20 
саг 
*  8  саг 
92  мин  *  ІсагЗОмин.
ә) 
е с е п т е :
20саг 40мин  +  3  саг 20мин =____________________
ІсагЗОмин  + 3 2 с а г 5 0 м и н = ____________________
2 гасыр 97жыл  — 1  шсыр 3  жыл =_______________
5  мүшел  9жыл  -  2 мүшел  4жыл = ______________
161

III -  денгей
1.  а) Амал таңбаларын  кой:
80  С 
64  с
(3
с
Э  ( 12-   10 ) = 66
58  с
47
■44  С 
(15  с
> 4 ) =  50 
Э  10)  = 42
88
:>  (6С
Э  2  ) = 80
30 
С
>(8
э) Жакшаларды  косу және азайту тацбаларып  пайдаланып, әртүрлі
өрнектер жаз жэне олардың мэнш  ган.
Есте сакта!
7- күн  =  Іапта 
12 — жыл =  1  мүшел
30 не 31  күн (акланда 28  не 29 күн) =  1  ай 
100 жыл  =  1  гасыр
4.  8  см + 6 см  =  □  дм  □ см
9 дм 4см -  7дм  =
дм  □  см
7 дм + 6 дм  =  СІ  м  □  дм 
1 5 м 6   см -   С с м   = 1 5 м  
1  дм  П  см — 7 см  =  9 см
5.  Салыстыру  :
(7 +  16) -  5  *  (8 +  7)  - 7
(8 + 5)  -  3  *  ( 9 - 7 )  
( 1 5 - 7 )   - 8 *   (6 + 4) - 3
1 5 -   (6 + 6) *  11  -   ( 1 7 - 8 )  
( 1 3 - 6 ) +  7  *  4 + ( 15 — 6) 
1 2 -   ( 1 3 - 9 ) *   1 5 -   (7 + 5)
II  -  денгеГі
!.  Ғкі  амалмен  шыгатындай етін, сүрак кой.
Мерекеге  ойыншық жасау  үшін  6  м  көк  түсті  кагаз  жэне  сонша  метр 
жасыл түсгі  кагаз берілді.
2.  Фигуралардыц  кабыргаларын олшеп, олардыц периметірін тап.
162

3. Салыстыр:
7  см  + 4  см  *  1 дм 3  см 
1  м 5 дм 6 дм *  6  см + 2  см 
1  м 5 дм  —  6 дм  *  8 дм 
7  м + 5  м  *  14  м — 8  м
1  м  -   9 дм  *  9 дм + 6 дм 
8  дм + 6 дм  *  1  м 6 дм -  6 дм
4. 
( □   +  7)  -   4 = 8 
(13  -   6)  +  .01*14
( □   +  □ ) -   2 = 9 
13  -   (15  -   □ ) = 2
( □   -   7 )   +  8 = 9 
( □   - 6 ) -   7 = 0
III -  децгей
1.  Тігін шеберханасына ұлтгык киім тігу үшін 9 м  пүліш жэне сонша 
метр астарлық мата әкелінді. Неше метр мата әкеліиді?
Есепті (9  +  9)  -   6 өрнегі бойынша шыгатындай етіп түрлендір.
2.  а)  қабыргалары 3  см және 5  см төртбүрыш сыз. Периметрін тап.
э) кабыргасы  4 см шаршы сыз.  Периметрін тап.
3. 
7  см  с  :  э   4  см =  1  дм  □  см
8  м 
с 
'  I  6  м =  □  м  □  дм 
1  м 5 д 
с 
р> 
6 дм =  □  дм
1  дм 4  см  □  см = 5  см
1  м  с  "  >  9 дм = 0   см
14  м 3 д м с Ш З   9 дм =  15  м  □  дм
163

А.  1  -   кесте 
а) 
м атем аги ка  ііэиі  бойы нш а  1  -  
гоқсаіідагы даму ксстссі (үлгі ретінде)
ші
164

А. 2  кесте 

— 
с ы н ы і і
  о к у ш ы с ы п ы ң   д а м у   м о н і і т о р и н г ,
20_—  20__   оку ж ы л ы .  1 — 11 токсан
165

3
Ц
X
р
н
£
о
о
м
о
N
Ю
0>
Ё
о
2
С9
ьс
X
01
2
о
н
еа
0)
н

а>
1
(РЗІІЛ
>іічігсІвд
166

167

1  -   болім
1 -   токсан
М одуль №   I
Ш  
Ш
I.  Ж үз көлеміндегі сандар.
1.  Сандарды оқу, жазу, салыстыру,  қосу, азайту.
2.  Ондықтар жэне бірліктермен санау.  1 -  сабақ.  Т — 1 -   1 -  3 
5.  Қосуды тексеру.  5 — сабак.  Т — 2 — 1 — 3
10. Тік бүрыш жэне тік емес бүрыш.  10 -  сабақ. Т — 3 -   1  — 3 
12.  Окушының білім деңгейін анықтау.
Бақылау жүмысы.  12 — сабақ.  Б — I — 1 — 3
М одуль №  2
11.  О н д ы қтан   а ггам ай  ауы зш а  қосу ж эне азайту.
3.  Санның ондық,  қүрамына негізделген  қосу жэне азайту.
3 — сабақ. Т — 4 — 1 -  3
7.  Санды тсцдіктер жане санды тсңсіздіктер.  7 -  сабақ. Т — 5 — 1 — 3
12.  Оқушының білім деңгейін анықтау.  Бақылау жүмысы.  1 2 -с а б а қ  
Б —2 —1—3 
14.  Жақшалар.  14 —сабақ. Т —6 - 1   — 3
20.  Оқушының білім дсңгейін апыктау. Бақылау жүмысы.  2 0 -   сабақ
Б —3 —1 — 3
білім деңгейін анықтау. Бақылау жүмысы. 24 — сабақ
Б - 4 —1 - 3
2-тоқсан
М одуль №  3
111. К естелік қосу ж эне а за й іу . О нды қтаи  а п а н   қосу жэне азанту
(Екінші кезең).
1.  2 — ні  қосу жэне азайту. 
(2
 
± 2 ) 1 -  сабақ. Т -  7 -   1 -  3
5.  4 -  ті  қосу жэне азайту  (□ + 4)  5 -  сабақ. Т -  8 -   1  -  3
8.  Білімді тиянактау.  8 -  сабак. Т -  9 -   1 -  3.
9.  Окушылардың білім деңгейін аныкгау. 9 -  сабақ.  Бакылау 
жүмысы.  Б -  5 — 1 — 3
10.  6 — ны қосу жэне азайту  (0  + 6)  10 -  сабак. Т — 11  -   1  -  3
13.  Білімді тиянақтау.  13 -  сабақ. Т -   1 0 -   1 -  3.
168

Модуль №  4
21.  Білімді тиянактау. 21 -  сабак. Т -   12 -  1 -  3.
22.  Оқушылардың білім деңгейін аныктау.
Бақылау жұмысы.  Б — 6 — 1 -  3
26.  Білімді тиянақгау. 26 — сабақ. Т -   13 — 1 -  3.
28. Оқушылардың білім деңгейін аныкгау.  28 -  сабақ.
Бақылау жұмысы.  Б — 7 — 1 — 3.
А.  1-кесте  а)  математика пәні бойынша  1  -  ші токсандагы даму
кестесі  (үлгі  ретінде, « Акжелкен» мектебі)
А.  1 -кесте  Өздік жұмыстарын баіилау беті
(оқушы үшін)
А. 2-кесте  2 -   сынып окушысының даму мониторингі
Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Гуианигарлық серия серия I'уманитирпых паүк 31 (574. 25) Семей облысы, павлодар уезіне
transactions -> Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийлі
transactions -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрліп
transactions -> Б. Бурамбаева терісі бағалы аңдарды
transactions -> Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
transactions -> Оқулық қазақ тілді аудиторияға ағылшын тілін өз бе тінше үйренуге, тілдік курстарға жэне жоғары оқу орындары
transactions -> Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
transactions -> Г. Ж. Жапекова архапкалык, мэаенпет
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
transactions -> С. Меңлібаева, А. Ж. Мұратбек, Қ.Қ. Жолдасова «Проекциялық сызба» бөлімі бойынша семестрлік жұмыстарды орындауға арналған оқу құралы Адматы 2003


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет