К14 Л. К. КазангаповаPdf көрінісі
бет15/15
Дата29.12.2016
өлшемі9.27 Mb.
#698
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

169

Ә қосы м ш а 
(анықтама)
« Қ ы зы қ ты   м агсм агн ка»
Г іім назн яға бсйімдеу сы н ы бы н а ар н ал ған  бағдарлам а
Такырып мазмұны
Талаптар
Білімі
Біліктігі
Сандар әлемі
Кіріспе 
Сандар әлемі 
Бұл қай сан 
Сан  қатарымен 
танысу 
Санап 
үйренейік 
Сандар 
жасырынбақ 
ойнайды 
Қандай  белгіні 
кою 
керек? 
Санауды 
нақтылау 
Апта күндері 
Санамақ 
Цифрлар, 
заттар 
арасындағы 
заңдылықтар 
Сандар 
тұрағын тап!
натурал сандарды 
санау;
натурал сандар 
касиеттері;
-натурал сандар 
катары, 
4 
түзудін 
ерекшеліктері;
-тура.
санау
оны
-сандарды
қасиеттері
Сызгыш
бойымен
саяхат
Элементтерді
конструкторлау 
Г еометриялық 
калашық салу 
Геометриялық 
домино 
Қандай
і еометрия
әлем і
-геометриялық 
фигуралар.олардың 
атаулары;
-кұрал
көмегімен 
фиіуралар 
сызу және 
күрастыру
170

Ә.  1- кесте  жалгасы
1
3
4

"Ойлан тап!
6
фигуралар?” 
Пішіні 
ішінле 
пішін салу
3
4
5
6
7
8
Тіркемелер 
Цифрлар 
көмегімен 
сурет салу 
Арифметика- 
лык 
жұмбак 
есептері 
Санды
сөзжұмбақ
ч‘Не 
аз Э
көп, 
не
Үқсастыгы
неде?”
”Ойлан, тап!” 
Суретті есептер 
Ойыншықтар

дүкенінде
-ойын есептер.
- логикалық оилау 
тапсырмалар;
•логикалык
тапсырмаларды
орындау
4  I  Өлшем 
бірліктер 
әлемі

Қайталау
1
1
Өлшем
бірліктер
әлемінде
Біз 
не
үйрендік? 
2.Жыл 
бойгы 
білімді тексеру
ұзндык.
уакыт
угымдары
өлшем
бірліктер
жайынла
-өткен ұгымдар 
Жайлы
теориялык
білімді
171

Б қосы м ш а 
(аиыктама)
Н орм ати втік  сілтемслер
1.  Қазақстан  Республикасының  Консі'итутциясы.
2.  Қазақстан  Республикасының  « Білім туралы»  Заңы.
3.  Қазақсган  Республикасының  жалпы  білім бсру туралы 
стандарты.
4.  Қазақстан  Республикасының  Білім  Министрлігінің Тәлім — 
торбие тұжырымдамасы.
5.  Қазақстан Ресиубликасының білім  беру жұйесін 2010 жылға 
дейін дамытудың Мемлекеттік багдарламасы. 

^
6.  Қазақстан  Республикасының  білім  беру жүйесін 2015 
жылга дейін  дамыту тұжырымдамасы.
7.  Білім  беру жүйесін 2003 -  2005 жылга дейін 
ақпараттандырудың  мемлекеттік бағдарламасы.
8.  Жалпы орта білім беретін мектептің  матемагика  пэні 
бойынша  1  -  4 сыныптарына  арналған  бағдарлама.
9.  Жалпы  орта білім беретін мектептің  математика  пэні 
ооиынша 5 - 9   сыныптарына  арналған  бағдарлама.
1° ‘о л ^ аҚСІлл  р еспубликасы  азаматтарына  патриоттық  тәрбие 
берудің  -006 -  2008 жылдарға арналған  мемлекеттік бағдарламасы.
172

В қосымш а 
(аныктама)
А ны ктам алар
Амал  (Тәсіл)  —  сиособ  —  бір  істі  аткарудың  тиімді  жолын
іздестіргендегі адамның іс— әрекеті.
Аксиома  -   (грек.  ахіома)  -   даусыз  дэлелсіз  кабылданылган
ереже.
Акснология  —  грек  сөзі  :  құнды,  ілім  —  кұндылыктардың 
табигаты,  олардың  әлеуметтік  шындықга  аталган  орны  жәие  элемнің
құрылымы туралы философиялык ілім.
Акыл  ой  -   дары н ды лы ғы   -  
адамның  ой  ойлауын  жаңа 
талаптарга сапалы, багыттай алуының, оның жаңа міндеттерді  шешуге 
жэне  өмірдің  жаңа  шарттарына  бейімдей  алудың  жалпы  кабілеті. 
Жаңагы багыттау ақыл  ой —  дарындылыгы  естен,  ал  беймдеу белгісі
—  кемеңгерліктен  (оның  мэні  озіндік  шыгармашылыкты)  айырады;
жалпы  қогамдастық  белгісі  А.  Д.  таланттаи  (ол  адамда  кызметтің
белгілі бір түрінде айқындалады ) ерекшеленеді.
Әдіс  -   (метод:  грек.  Аударганда  -  теория  ілім,  зерттеу  жолы)  -  
коздеген  мақсатқа  жетудің  бірыңғайланган  тэсілдері,  тэртіпке 
келтірілгеи  қызмет  жүйесі.  Ғылыми  негізделген  эдістерді  саналы 
түрде  қолдану  —  жаңа  маглүматтар  алудың  аса  маңызды  шарты. 
Тәрбие  және  оқыту  эдістерін  жасап,  тотастыру  тэлім  -   тәрбиедегі 
негізгі  міндеттердің бірі. Тәлімдік  әдістерге байкау,  қателік, жобалау, 
баскару әдісі жэне  т.б. жатады.
Багдарлау  -   (оринетация)  алдагы  әрекеттің  багытын,  молшерін
сезім және ой жүгірту арқылы анықтау.
Байкау —  1) теория  жүзіиде  игерілген  эдіс —  амалды  іске  асыру 
мақсатында сынап  кору;  2)  өнер  саласында  концерт,  спектакль  корме 
жэне т.б.  жетістіктерді топтау түрінде ел катарына үсыну.
Б акы лау -   (контроль;  француз тілінен аударганда -   1)  кадагалау 
тексеру жэне белгілеген максаттан ауытқулар мен олардың себептерін 
анықтау  мақсагындагы  іс  —  әркет;  2)  қабылдаган  шешімдердің  іс 
жүзіндегі 
жагдайга 
сэйкестік 
дэрежесін 
анықтайтын 
басқару 
функциясы.
Педагогикада  бақы лау  -   оқушының  білім  сапасын  анықтау 
үшін қажет түрлері: тақырыптық, тоқсандык, тараулык бакылау.
Б астапкы   эрекет  —  іс  —  эрекеттің  шагын  бірлігі.  Ол  аламныи 
бір  істі  меңгеруге  белсене  кірісуі.  Бастаикы  эрскст  қажсттіліктен, 
максатка 
үмтылудан  жэне  оны  орындауга  керекті  білім  меи
173

дагыдылардан  құралады.  Білім,  дагды,  шеберлік  бастапқы  әркет 
үстінде  пайда  болып,  кейіннен  әрекегтің  ж\'зеге  асуының  негізгі 
шартына айналады.
Білім  -   адамның  белгілі  §ір  жүйедегі  үгымдарының  деректері 
мен  гіайымдарының  т.б.  жиынтыгы.  Білім  адамзат  мәдениетінің 
аукымды  үгымдарының  бірі  болыи  табылады.  Ол  сана,  таным,  ойлау, 
акикат,  гылым  г.б.  күрделі  де  терең  үгымдармен  тыгыз  байланысты, 
әрі  солар  аркылы  аиыкталады.  Білім  тұлганың  калыпты  әлеумегке 
енуінің  жэне  билік  күрылымына  енуінің  міндетті  шарты  болып 
табылады.
Білім 
беру 
тсхііологиясы  
—  оку 
процесін 
жоспарлау, 
оқушылардан  тест  алу  және  білім  беру  жүйесі  ретінде  мектеп  іс
әрекетін  басқару  үшін  жүйелі  тәсіл  мен  ілеспелі  гәжірибелік  білім 
жиынтыгын кұру. 
-----
Білім  бсру  тұж ы ры іидам асы   —  әр  түрлі  оқу  орындарындагы 
базалық  оқу  пәндерінің  мазмұны  мен  оқылу  ұзақтыгы  туралы 
көзкарастар 
жүйесі. 
Білім 
беру 
багдарламалар 
мақсаттарын, 
міндеттерін, ұйымдастырылуын түсінудің белгілі бір әдісі.
Білім  дсцгснін  аііы қ тай ты н   тесг —  (тест  уровия  знаний)  білім 
деңгейін тексеру  үшіи  алыиатын  гест.  Мүндай  гесті  орындауда  уақыт 
шектеледі.  .
Білім  колсм і -   (объем  знаний)  мектептің әр сагысындагы әр пән 
бойынша игеруге қ а ж е п і білім.
Білімді  -   (образованный)оқыган  азамат.  Коп  оқып,  оқыганын
ойга  тоқып,  күнделікті  іс  -   әрекетке  жарата  білетін  адамды  білімді
азамаг  деп  атайды.  Ал  оқыганы  бар,  бірақ  бойындагы  білімді  халық,
қогам  қажетіне  жүмасай  алмайтын  азаматгы  «оқу  соққан,  оқыганы
болса  да  тоқыганы  жоқ»  деп  айыптайды.  Адам  көп  білгіштіктен 
ақылды болмайды.
Білімді  бекіту  —  (закрепление  знаний)  —  алган  білімді  тест 
эдістері,  сұрақ  кою  аркылы,  шыгарма,  мазмұндама,  реферат  жаздыру 
аркылы т.б бекіту.
Ьілімді  мсцгсру  -   (усвоение зпаий) -  ұзақ уақьпты  керек ететін 
күрделі  процесс.  Білім  жүйесін  меңі^еру  арқылы  гана  адам  ой  және
дене еңбегінің тетіктерін жақсы түсінеді.
Білімді  ізгілсидіру  (гуманитаризация  оброзования)  білім  беруде
адамды  ең  жогары  құнылық  деп  гаиу,  адамның  еркіндігі  мен  жан  — 
жақты  дамуын  қамтамасыз  ету:  оқу  — тәрбие  процесінде  окушының
танымдық 
және 
рухани 
қажеттіліктеріи 
қанагаттандыру. 
Педагогикалық  іздеиісте  (оқу,  ойын,  еңбек,  қогамдық  іс)  оқушы 
субьект  деп 
карасгырылады.  Оқушыга 
әр  түрлі  деңгейдегі
174

материалды игеруге, сол  нгергенін өз мүддесі  мен бейіміне жарату;ына
мүмкіндік  береді.  Білімді  адамды  дамытудың  психолоі иялық- 
педагогикалық  теориясына  негізделеді,  педагогика  тарихына  жақын
пәндер  мен  тәрбие  практикасы  ескеріледі.  Білімді  ізгілендіру 
ізгілендірудің  тәжірибелік  багыты  -   оқу  багдарламаларын  қазіргі 
отандык  және  әлемдік  мәдени  мұралармен  және  жетістіктермен 
байыту.  Білімді  ізгілендіру  оқушы жастарга білім жэне тэрбие беруде 
ізгілікке,  кайырымдылыкқа,  адамгершілік  касиеттерге  баса, 
көңіл 
бөліп,  білімнің  ізгілікке  кызмет  етуін  карастырады. 
Білімді 
ізгілендіру  когамды ізгілендірумен байланысыда орістемек.
Білім 
алуш ылардыи 
оздік  жұмысы 
-   дидактикалык 
міндеттерді өз бетімен орындауга багытталган,  танымдык эрекетіерге 
қызыгуын  калыптастыруга,  гылымның  белгілі  бір  саласы  бойынша 
білімдерін  толықтыруга  бағытталған  білім  алушының  ерекше  оқу
әрекеті.
Білім  алуш ы ны н 
оқытушының  жетекшілігімен  жасайтын  өздік 
жұмысы — сабақ кестесінде  корсетілген, окытушының жетекшілігімен
жасайтын білім алушының өздік жұмысы.
Білім  алуш ы ны н  оқудағы  жстістігі 
-   оку  үдерісінде  білім 
алушылардың  алатын  білімі,  білігі  мен  дағдысы,  құзырегі  жэне  жеке
тұлғаның дамуындагы кол жеткізген деңгейінің корінісі.
Бакы лау  логусы 
—  адамның  өз  әрекеттерінің  нэтижесіне
жауапкершлікті  сыртқы  күштерге,  жағдайларға  не  озінің  кабілеттері 
мен  күшіне жабуға тырысып тұруы. Л.  Б (түсінікті Д.  Роттер ұсынған) 
индивидтік  әлемтану  процесінде  қалыптасатын  тұрақты  касиеіі  Л.  Б. 
анықгау  үшін  сұрақ беті  және  Л.  Б  мен  адамныц  жеке  каситетгсрінің 
заңды байланысын анықгайтын эдістер кешені жасалған. Ішкі Л. Б бар 
адамдар  өздеріие  сенімді,  алдына  қойған  мақсаттарына  жететін,  өз 
ісіне  анализ  жасай  алатын,  қарым-катынас  жасай  алатын,  мейрімді 
жэне тэуелсіз болагыны анықталған. Сыртқы Л. Б адамдарда керсінше
оз  кабілеттеріне  сенімсіздік,  кызбалық,  оз  ойын  жүзеге  асыруды 
кейінгі 
қалдыруға 
тырысушылық, 
мазасыздык, 
күдікшілдік, 
конформдылык  жэие  агрессивті 
каситетердін  басым  болуына  эсер 
етеді,  өз  эрекетінің  нэтижесіне  жауапкершілікті,  сырткы  күштерге 
жағыдайларға  не оз кабілетімен  күшіне жабуга тырысып тұруы.
Білім  алуш ы ларды н  біліміи  модульдік  —  рситингіік тексеру
-  
бекітілген  академиялык  күнтізбеге  сәйкес  білім  алушылардьщ 
білімін  тестілеу  жэне  басқа  түрдегі  нысапдар  негізінде  откііілетін
білім алушылардың оқудагы жетістіктерін тексеру рэсімі.
Гносеология 
—  грек сөзі  : — білім,  ілім —  таным теориясы —  сын 
жэне таным теориясын зерттеумен шұғылданатын философиялык пән.
175

қолдану  нэтижесінде  алынган  негіздер;  2)  негізгГприщ иптер^м ен 
жаппы 
заңдылыкпфды 
қорыгып 
шыгаруга
зсрттеулер  „е  И
  | Н
  |
  №
  Ц
| ^
И
 | | | | |  
рн м ган   әдістер  „ен   амшілардыЦ  гыдыми  грннцнптср.с  негііделген
с ш д і Г а З н ш Т " ™ 0- аЛдынгыдан  “ йінгінің,  алгы  сөзлен  кейінгі 
ездіц,  алдыңгы  ои  -   шкірлерден  соңгы  лебіздің,  әдеткі  қубылыстан
емнші құбылыстың  екпін қуатының күшейіп, өсін отыруы.
Д н д акти к а  -  
теориялық қосындысы.
мазмүнының
Я
с Г
^
^
г   6Г н і“ і"   Т
£ Л
Г
' С
~ ы
"
« Г т н Г Г Г "  
м ен г^ у Г Г Г Г сы з I  теОРИЯЛЫК ■
 Н
  9
  Ш Н »   нормативгік
ерекш елігі 
т е к ^ с о ^  
^  
адамны ң  кайталанбас  өзін дік
аламляппян 
• 
ГӘН  е Рекш еліктеРДІҢ  жиынтыгы.  2 )  баска
тарапынан 
"
Г
Г
^
а
Г
  И
^
Г
Т
е ^ ш Г Г р Г Т   еРгКтеЛМ’  ° НЫ"   ^ " 6 . с т ы
~ а з і ^ к
6 —
нмиджді 
к а « т а м а с ы Г ' ^ Г   « Г Т ^ а й 3" ' ™ 4,  ° " “ Н
формадары 
мсн 
баекару 
а
^
н
і . Г
"
  «
эрекег  „ктнкасы  
’  "   Г
Кагндаларга 
карай 
іл г е р іл е у Г  и   ****  панымдаУлаРДан  жалпы 
байданысты.  Логак"  н щ у Г н ? '; ,  Инлукш и 
«ДУкииямен 
тыгыз
«
 саралап, о„ы  ой ^
^
^
"
р
а
Г
^
Г
176

К о г і і к і т и в  
—  (лат.  аударганда.  Со^піііо  -   білш ,  таным)  —
айналаны коршаган кеңістіктің таныс бейнесі.
Критерий  (грек.  аударганда.  )  багалауға,  пікір  айтуға  не
топтастыруга  негіз  болатын  белгі,  кайсыбір  құбылысты  пайымдау, 
багамдау 
өлшемі. 
Педагогикада 
белгілі 
бір 
кұбылыстардың 
критерийлерін  талдап  белгілеу  киын,  өйткені  педагогика  пәнінің  озі
күрделі және көріністері саналуан.
К реатнвтік — (лат.  аударганда.— жасау) адамның шыгармашылык
дарын деңгейі, шыгармашалылык қабілеті.
Қабілет 
-   бір  іс  -   әрекетті  орындаудагы  тұлғаның  жеке  дара 
касиеті.  Қабілеттілік дегеніміз —  индивидтің жарамдылык кайсыбір  іс
—  әрекегті  орындауга  дайын  болуы;  жарамдылык 
кайсыбір  іс  I  
әрекетгі  орындау  үшін  бар  әлеумет  немесе  қабілеттілікті  дамытудың
белгілі бір деңгейіне жету мүмкіндігі.
Қ ұзы рсітілік  -   білімге,  тәжірибеге,  құндылыкка,  бейімділікке
негізделген оқудың арқасында алган білім алушының жалпы қабілеті. 
Логос 
-   (грек.аударганда -  ұгым,ой,  парасат) ұгым,  ой,  парасат
— ежелгі  грек  философияның  жалпы  заңдылыктары,  идиалистикалык 
философия  -   руханилыктың  алгашқы әлемдік  парасатты абсалюттік
идея.
Мониторинг 
—  оқу  үдерісінде  қолданылгаң  педагогикалык 
кұралдардың тиімділігін және мазмұнының, әдістер мен формалардың 
оқыту 
максатында, 
білім 
алушылардың 
психологиялык, 
физиологиялық  ерекшеліктерінің  дэрежесіне, 
оку 
ортасы 
мен
жагдайларына сәйкестігін анықтайды.
Монііторинг 
—  (лат.аударганда  бакылушы)  —  когамда  немесе
осының  қайсібір топтарында болып  жатқан өзгерістерді  жүйелі түрде
өлшеу  жүйесі;  Бұл  орайда  іріктеменің  бір  гана  принциптерінің
қолданылуы  және  мәлімет  жинау  үшін  бір  гана  кұралдардың
пайдапанылуы шарт.
М аргиналдар 
—  түрлі  элеуметтік  институттардың,  топтардың
арасында  балатын,  осылардың  нақты  беруіне  қатынасты  болатын, 
осылардың нақты біреуіне катысты белгілерін жогалткан  тұлга.
Оқу 
бағдарламасы 
— эр  оку  пэні  бойынша  игеруге  тиісті  білім, 
білік жэне дагдының мазмұны  мен көлемін аныктайтын  кұжат.
Оку 
жосііары 
—  білім  беру  деңгейіне  сэйкес  оку  гіэпдсріиіц 
тізілімі  мен  көлемін,  оларды  игеру  реті  мен  бакылау  формаларын
реттейтін негізгі кұжат.
Өзіндік  бакылау 
-   кол  жеткізетін  нәтижелерін  жэне  оган  жету 
жолындагы  киын  тұстарын  алдын  — ала болжау,  өзінің  оку  әрекетінің 
барлык  кезеңдерінде жосгіарлау, бақылау, багалау, түзету жэне ретгеу
177

арқылы  көршетін  білім  алушының өз оқу -  танымдық әрекетін  саналы 
түрде басқаруы.
П ед аго ги к ал ы к   м ониторинг  -   ақпаратты  жинау,  деректерді 
есепке  алу,  талдау  жасау,  согаң  ^эйкес  тиімді  басқарушылық  шешім 
кабылдау, 
оқыту 
үдерісінің 
қүрылымдық 
компоненттерінде 
қабылданган  шешімге  сәйкес  өзгертулер  жасау  арқылы  үдерісін 
үздіксіз қадагалау.
П едагогика  -   (греч.  раісіоз  -   бала,  аёо  -   тэрбиелеуші,
жетектеуші)  -   жеке  адамды  тәрбиелеп  қалыптастыру  үшін  белгілі
мақсатқа  багытталган  жүйелі  тәрбие,  білім  беру  туралы  гылым 
саласы.
Психологии  -   (греч.Нзисһе  -   душа  и  1о§оз  -   учение,  слово)  -
наука  о  законах  порождения  и  функционирования  психического
отражеішя  объективной  реальности  в  процёссе~де*Г1гельности  человека 
и поведения животных.
Пэн  б ағд арлам асы   —  оқитын  пәннің сипаттамасын,  мақсаттары 
мен  міндеттері,  оның  қысқаша  мазмүлын,  эрбір  сабақтың  тақырыбы 
мен  үзақтыгын,  өзіндік  жұмыс  тапсырмаларын,  әдебиетгер  тізімін, 
кеңес  беру  уақытын,  коллоквиум  кестесін,  оқуытушы  талаптарын, 
багалау олшемдері мен ережелерін  қамтитын оқу багдарламасы.
П арадигм а  —  ақиқаттың маңызды сипатын білдіретін, түсініктер 
жүйесінде  іске асырылган  гылыми  теория;  нэтижелі тұжырымдамалы 
схема, мэселені  қою жэне шешу үлгісі.
П арадигм а  —  гылымның  белгілі  бір  даму  кезеңінде  гылыми
қауымдастықпен  қабылданган  жэне  болжамдарды  гылыми  ұгыну
үшіи,  гылыми  таным  процесінде туатын  міндетгерді  шешу  үшін  үлгі
модель, 
стандарт 
ретінде 
пайдаланылатын 
теориялық 
жэне 
эдістемелік ережелер жиыны.
П сд аго ги к ал ы қ  
м опиторинг 
педагогикалық 
үрдіске 
диагностика  жасау,  баға  беру,  болжам  жасау,  оның  барысын, 
нэгижелерін,  даму перспективаларын қадагалау.
П ед аго ги к ал ы қ   сарап там а  -   педагогикалық  обьект  туралы
сараптық  талқылау  барысында, 
ұжымдық  пікір  тугызу  үшін 
жүргізілетін амалдар тізбегі.
Рентіінг  -   қорытынды  аттестациялаудың  нэтижелері  бойынша
құрылган  білім  алушылардың  багдарламалық  материалды  игеру 
деіігейінің сандық көрсегкіші.
.Т   , ОЙ  меи  сананык  шоқтыгы,  адамиың  психикалық 
белсенділігінің корінісі,  адамның сана -  сезімі  мен қимыл -  әрекетінің 
озық болжамгіазы,  гарихи тәжірибепің идеалды  гүрі.
178

С арапгаи  оқы ту  -   пәндерді  мазмұнына  карай  тацдап,  іріктеп
оқыту.
Сегрегаиия  -  окушылардын бір тобын  басқа тобынан  бөлектеу.
оқытудағы  табысты белгілері бойынша саралау.
С инергетнка  —  (грек.  аударғанда  —  ынтымактастық)  күрделі 
жүйелердің  бей  -   берекет  күйден  реттелеген  күйге  өту  процессін 
зерттейтін  және  осы  жүйе  элементтенрінің  арасындағы  белгілі  бір 
байланыстарды  ашатын  ғылым.  Педагогика  үшін  әдісіннамалық 
принциптердің  бірі  болуга  беталды,  өйткені  педагогикалык  гіроцесте 
мақсаткерлік озара эрекеттестік шеңберінде  нақ осы  гылым зерттейтін
нәтижелер шыгатыны  білініп отыр.
Тұж ы ры м дам а  (концепция)  —  белгілі  құбылыстар  жайындагы
көзқарас жүйесі, бір нәрсе туралы негізгі пікір.
Тұлга  —  дербес  эрекет ететін  субьект ретіндегі  нақты  жеке  адам
болмысының  кайталанбас,  еркекше  әдісі,  адамның  қогамдык өмірініц 
дара нысаны.
Үлгі  —  белгілі  бір  зерттелетін  нысанның  ой  түсінігі  аркылы 
немесе  материалдык түрде  жасалган  шартты  үлгісі  (бейнесі,  сұлбаты,
сипаттамасы, т.б.).
Үлгілеу  -   үлгіні  кұру  үдерісі,  түгінұсканың  кұрылымы  мен
қасиеттерін үлгі арқылы зерттеу үдерісі.
Іскер  ойыіідар  —  нақты  болмысқа  өте  жакын  ойын  түрінде
жүргізілетін  тэжірибе,  жаттыгулар,  жаттықтырғыштар,  ягни  кэсіби 
немесе  басқа  да  эрекеті  берілген  ойын  тэртібі  бойынша  үлгілейтін 
жағдайларды  имитациялау  эдісі.  Іскер  ойындар  оқыту  әдісі  түрінде, 
зерттеу жұмысы ретінде де қолданылады.
179

ъ
Г қосы мш а 
(анықтама)
Бслгілеулср 
м с і і  
кы скартулар
Осы 
монографияда 
келесі 
белгілеулер
колданылды:
Қ РМ С  
МЖМБС  -
мен 
кысқартулар
ҚРЖ
ОББЖМС
ББЖКБА
КДИ
ОӘК
МАБ
БАИ
МӘБ
БМГІМӘ
БОЖ
міндетті
Қазақстан  РеСпубликасының мемлекеттік стандарты 
Қазақстан  Республикасынын мемлекетгік  жалпыга
міндеіті білім беру туралы стандарты
Қазакстан  Республикасының жалпы орта білім 
берудің  мемлекеттік  жалпып 
стандарттары
Білім беру жүйесінде кадрлардың біліктігін артгыру 
жэне кайта даярлау институты 
Оқу әдістемелік кешен 
мемлекеітік аралық бақылау  _
ннстнтуты
мемлекеттік
бастауыш мектептің  педагогикасы  мен эдігемесі 
Базистік оқу жоспары
180

М азмұны
Қорьпынды 
Әдебиеттер 
А қосымшасы 
Ә қосымшасы 
Б қосымшасы 
В қосымшасы 
Г  қосымшасы
30

Бастауыш  мектепте  саралап  білім  берудің  нәтижелерін 
қалыптстырудың 
теориялық 
және 
қолданбалы 
амалдарының гылыми — әдіснамалық негіздері 
8
1.1 
Бастауыш мектепте саралап білім берудің нэтижелерін 
қалыптстырудың теориялық жэне қолданбал амалдарының 
ғылыми -  әдіснамалық негіздері 
8
1.2 
Бастауыш мектепте саралап білім берудің амалдары. Оның 
заңдылықтары
1.3 
Бастауыш мектепте дарынды оқупшларға саралап білім
беру 
нәтижелерін қалыптастырудың үлгісі 
63

Зерттеу  мәселесі бойынша экспериментгік — тәжірибелік 
жұмыстардьщ нэтижесі 
86
2.1 
Дарынды балаларды саралап оқыту үдерісінде білім беру 
нэтижелерін қалыптастыру дамытудың рөлі және 
біліктілікті арттырудың әдістемесі 
86
2.2 
Т әжірибе л ік-эксперименттік жұмыстар д ың нэтижесі 
117
2.3 
Бастауьпп мектебінде оқушылар аралыгында жүргізілген 
эксперименттік  тексеру қорытындылары 
128
134
137
149
170
172
173
180
Кіріспе 
3

Л.  К. Казангапова
Д А РЫ Н Д Ы  О ҚУ Ш Ы Л А РҒА  САРАЛАП 
Б ІЛ ІМ  БЕ РУ  Н Ә Т И Ж Е Л Е РШ
Қ А Л Ы П Т А СТЫ РУ
Монофафия
Техникалық редактор Б. В. Нургожина 
Жауапты хатшы А. К. Темиргалинова
Басуға 28.05.2014 ж.
Әріп түрі Тішез.
Пішім 29,7 х 42 
%. Офсеттік қагаз. 
Шартты баспа табагы 8,71 Таралымы 500 дана
Тапсырыс №  2287
«КЕРЕКУ» Баспасы 
С.Торайгыров атындагы 
Павлодар мемлекеттік университеті
140008, Павлодар қ., Ломов к., 64

Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Гуианигарлық серия серия I'уманитирпых паүк 31 (574. 25) Семей облысы, павлодар уезіне
transactions -> Гшһңр Ц£ңсиі о л ж й з й л й р ы н 0й іы иийлі
transactions -> Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрліп
transactions -> Б. Бурамбаева терісі бағалы аңдарды
transactions -> Бижан бижан Ж.Қ. Павлодар, 2015
transactions -> Оқулық қазақ тілді аудиторияға ағылшын тілін өз бе тінше үйренуге, тілдік курстарға жэне жоғары оқу орындары
transactions -> Казақ тілі терминдерінің салалық гылыми түсіндірме создіктерінің топтамасы Қазақстан
transactions -> Г. Ж. Жапекова архапкалык, мэаенпет
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
transactions -> С. Меңлібаева, А. Ж. Мұратбек, Қ.Қ. Жолдасова «Проекциялық сызба» бөлімі бойынша семестрлік жұмыстарды орындауға арналған оқу құралы Адматы 2003


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет