Кеш е Ө скем енд е Шәмші Қ ал д аяқо в аты ндағы III х а л ы қ а р а л ы к «М е н ің Қ азақстаны м»жүктеу 38.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата17.02.2017
өлшемі38.96 Kb.

Шәмшінің әндері  Шығыста  шырқалып жатыр

2 0  қы р кү й е к  2012 

17:09 

М әдениет Қаралған:  2429 

Пікірлер:  0Кеш е  Ө скем енд е  Шәмші  Қ ал д аяқо в   аты ндағы   III  х а л ы қ а р а л ы к   « М е н ің   Қ азақстаны м » 

ф ести вал і  басталды .

Қ а з а қ   в а л ь с ін ің   п а д и ш а с ы ,  3 0 0 -д е н   астам   ә нн ің  авторы ,  ға с ы р д а  

бір  туаты н  ұ л ы   с а зге р   Ш ә м ш і  Қ а л д а я қо в ты ң   әнд ері  Төр  А лтайда 

ш а р ы қта у д а .  Б а ста уы н   1992  ж ы л ы   Ш ы м кентте  өткен  қа л а л ы қ  ән 

б а йқа уы на н  алған  ш ара  араға  се гіз  ж ы л  өткенде  х а л ы қа р а л ы қ 

д ә р е ж е ге   көтерілген  болатын.  М ә д е н и е т  м и н и с тр л ігін ің   тікелей 

ұ й ы м д а с ты р у ы м е н   өтіп  келе  ж а тқа н   б а й қа у д ы ң   алауы   А с та н а д а н  

кейін  Ө с к е м е н   қа л а сы н д а   тұта ны п  отыр.  Ән  ф естивал інің  көрігін 

е л ім із д ің  

б арлы қ 

облы стары  

мен 


А с та н а  

ж ә н е  

А лм аты  

қа л а л а р ы н ы ң ү м  ітке р л е р і ,  М о ңғо л и я  м е н  Қы рғы з ста н  м е м л е кеті н і ң 

ө кіл д е р і  қы зд ы р у д а .  А йта  кете й ік,  Ш әм ш і  Қ а л д а я қо в   өнд е р ін  үл ы қта ға н   м у н д а й   ба йқа у  б із д ің   облыста 

ту ң ғы ш   рет ұй ы м д а с ты р ы л ы п   отыр.

Ф е с ти в а л ь  басталм ас  бүры н  ү й ы м д а с ты р у ш ы л а р   мен  қазы лар  а лқасы   Б А Қ   ө кіл д е р ім е н   б а спа сө з 

м ә сли ха ты н  ө ткізд і. 

Қазы лар  а л қа с ы н ы ң   тө р а ға с ы ,  ком позитор  Ж олам ан  Т ү р с ы м б а е в  

б айқау 


ш арттары на  е ш қа н д а й   ө зге р іс  е нб е ге н ін ,  ү м ітк е р л е р д ің   ә р қа й с ы с ы   екі  әннен  оры нд айты ны н  айтады. 

О н ы ң  бірі  м у зы ка л ы қ  а сп а пты ң  с ү й е м е л д е у ім е н   о р ы н д а л са ,  е кін ш іс і  д а й ы н   м и н у с қа   ж а н д ы  

д а у ы с п е н   ілесіп  ор ы нд а л уы   шарт.

-   Қ а за қты ң   бетке  ү с та р   с а зге р ін е   арналған  ба йқа у  тү р к іл е р д ің   туп  қа зы ғы   саналаты н  А л та й д а   өтуі  өте 

оры нд ы   д е р   едім .  ¥лы   ко м п о зи то р д ы ң   үл ы   өлкед е  ү л ы қта л уы   қу п та р л ы қ  іс.  О сы   ф естивальды  

Ө с ке м е н д е   ө ткізуге   м ү р ы н д ы қ   болы п,  оны  ж о ға р ы   д е ң ге й д е   ү й ы м д а с ты р ы п   оты рған 

облыс 

б а сш ы л ы ғы н а   а л ғы сы м ы з  ш е к с із ,  -  д е д і  Ж олам ан  Т үр сы м б а е в .Қазы лар  а л қа с ы н ы ң   қу р а м ы н д а   қ а за қ   м у зы к а с ы н ы ң   тағы   бір  аңы з  тү п ға с ы   Е с ке н д ір   Х а са нға л ие в  те 

бар.  Ол  Ш е м ш ім е н  таны сты ғы   радио  с а л а с ы н д а   ж у м ы с   істеп  ж у р ге н   ке зд е н   басталғаны н  айтады. 

К о м п о зи то р д ы ң   « А р ы с  ж а ға с ы н д а »   ж ә н е   « А қе р ке   -   А қж а й ы к>   әнд е р ін  алғаш   о р ы нд а у  бақы ты на  ие 

болғаны н  м а қта н ы ш п е н  ж е ткізд і.

-   Қ а ты с у ш ы л а р д ы ң   тізім ін е   қа р а п ,  ф естиваль  ке ң   а у қы м д ы   қам ты п  оты рғаны н  а ңға р д ы м .  Ш ә м ш ін ің  

аты ндағы   б а й қа у д а   топ  ж а р у д ы   қай  әнш і  а р м а н д а м а с   д е й с із ?   Ә детте  м ү н д а й   б а йқа ул а р ға   40-50 

ү м ітке р   талап  б іл діріп  ж а та д ы .  А л  б а й қа уға   20  ү м ітке р   ж іб е р іл іп   отыр.  Ә рбір  облы стан  бір  ғана 

тал апкер  қа ты суы   тиіс.  С о н д а й -а қ  Қ ы р ғы зста н н а н   екі,  М о ң ғо л и яд а н   бір  әнш і  қа ты са д ы ,  -  д е й д і  ол.

Ш ы ғы с  Қ а за қс та н н ы ң   на м ы сы н  бүл  с ы нд а   ү ш   әнш і  қо р ға м а қ.  Олар:  А й ж а н   М а зке н о в а ,  Н үргүл 

Қа б д о л л а е ва   ж ә н е   Т о ғж а н  Т а ха но ва .  Б а й қа у ға   құ р м е тгі  қонақтар  ретінде  Ш ә м ш ін ің   отбасы   да 

ш ақы ры л ы пты .  С а зге р д ің   ж а р ы   Ж әм ила  Қ а л д а я қо в а   ж у б а й ы н ы ң   өз  әнд ері  елі  атын  тарихта 

қа л д ы раты ны на  се ніп  өткенін  айтып  берді.Ф е с ти е а л ь д ы ң   аш ы л у  салтанаты нда  ко м п о зи то р д ы ң   ж а р ы м е н   қо са   ұ л д а р ы   М ұ х та р   ж ә н е   Ә б іл қа с ы м  

Қ а л д а я қо в та р ға   е р е кш е   қ ү р м е т  кө р се тіл д і.  С а зге р д ің   екі  үл ы   д а   әке  ж о л ы н  қу ы п ,  м у зы ка   са л а сы н д а  

еңб е кте н уде . 

С о н д ы қга н  

болар 

ә к е с ін ің   аты ндағы  м у з ы к а л ы қ   қо р д ы ң   ди р е кто р ы  

Ә б іл қа с ы м  

Қ а л д а я қо в   қазы лар  а л қа с ы н ы ң   құ р а м ы н а   кір гізіл іпті.  А л  М ұхта р   Қ а л д а я қо в   болса,  А б а й   аты ндағы  

Қ а з а қ   м е м л е ке ттік  опера  ж ә н е   балет театры ны ң д и р и ж е р і  болып  қы зм е т  етуде.

Ф е с ти е а л ь д ы ң   қо р ы ты н д ы сы   2 1 -қ ы р к ү й е к   күні  өтетін  га л а -к о н ц е р н е   ж а р и я л а н б а қ.  Гала-концертке 

қ а за қ   зс т р а д а с ы н ы ң   ж у л д ы зд а р ы   Е с ке н д ір   ж ә н е   Б ір ж а н   Х а са нға л ие вте р ,  Т олқы н  З а би р о ва ,  М ед ина 

С ә д у а қа с о в а ,  А лты най  Ж о р а б а е в а ,  М е д е у   А р ы н б а е в   ж ә н е   «Ордаз>  тобы  қа ты са д ы   д е п   күтілуд е.

Есімжан  НактыбайулыКаталог: images -> kronika
images -> Оқырман конференциясы : Сайын Мұратбеков «Жусанның иісі», «Басында Үшқараның»
images -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
images -> С. Бегалин «Бала Шоқан» “Толағай”
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының
images -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
images -> Краткое содержание проекта Екі елдің данышпан ақындары Абай және Пушкин өмірі мен шығармашылығы қазіргі
kronika -> ОЬпыс орталыгындз Әміре Қашаубәев Зт*идәгы дааурпі орындаушыләрдың IX


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет