Кіріспе оқу пәнінің оқып-үйрену объектісі мен пәніжүктеу 257.3 Kb.
Pdf просмотр
Дата22.01.2017
өлшемі257.3 Kb.

 

 

  

 

 КІРІСПЕ 

Оқу пәнінің оқып-үйрену объектісі мен пәні: Мәдениетті оқып-үйрену жас мамандарды 

біртұтас және жан-жақты тұлға ретінде қалыптастырып қана қоймай, олардың бойындағы ӛзіндік 

қабілеттері  ментабиғи  қасиеттерін  барынша  дамытатын  ӛркениеттік  құндылықтарға  негізделген 

ілім  жүйесін  құрайды.Мәдениеттану  білім  беру  жүйесінде  адамзат  баласының    мәдени 

жетістіктерін  игеруге,  мәдениеттің  қалыптасуы  мен  дамуының  әмбебаптық  заңдылықтары  мен 

негізгі түрлерін меңгеруге және әлемдік мәдениеттің інжу-маржанын ӛз беттерімен түсініп-білуге, 

кәсіби  деңгейлерін  одан  әрі  арттыруға,  гуманитарлы-әлеуметтік  білімдерді    қазіргі  жаңа 

әлеуметтік-мәдени контексте талдауға ықпал етеді.  

Мәдениеттің  объектісі  болып  адамның  табиғаттан  тыс  болмысының  жемісін,  адамзат 

баласының сан ғасырларға созылған  тарихи тәжірибесін адам санасында қалыптастырып, болашақ 

ұрпаққа  бере  білудің  басты  саласы-мәдениет.  Сонымен  қатар,  нәтижелік  тұрғысынан  алып 

қарастырғанда  да  мәдениет  адамзат  баласының  ӛмірі  мен  қызметін  жан-жақты  ұйымдастырудың 

түрлі формаларының жиынтығы болып табылады.  

 

Мәдениеттанудың  әлеуметтік-гуманитарлық  ғылымдар  саласында  алатын  орны. 

Мәдениеттану-  философия,  история,  психология,,  дінтану,  әлеуметтану,  ӛнертану,  тіл  білімімен, 

антропологиямен, 

этнографиямен 

байланысты 

білімнің 

интегративті 

саласы 

болып 


табылады.Мәдениеттану басқа ғылымдары әлеуметтік-мәдени негізде зерттеліп отырған объектінің 

логикасын қалыптастыруға ықпал жасайды. 

 

НЕГІЗГІ БӚЛІМ 

 

МӘДЕНИЕТТІҢ ҚАЗІРГІ ТЕОРИЯЛАРЫН КОНЦЕПТУАЛДЫҚ ТАЛДАУ  

Мәдениет  ұғымының  қалыптасуының  тарихы.  Мәдениеттің  мәнділігінің  ерекшелігі.  әртүрлі 

ғылыми  білім  саласында.  Мәдениеттанушылық  білім  пәнаралығы.  Мәдениеттанудың  қызметтері 

ғылым  және  білім  пәні  ретінде.  Мәдениеттің  мәнін  түсінудегі  саналуан  тәсілдер.  Мәдениеттану 

әдістерінің мәселесі. 

Негізгі мәдениеттанушылық қағидалар. Я.Уайт мәдениеттануы. Б.Малиновский мәдениетінің 

функционалистік  қағидасы.  И.  Хейзингтің  ойындық  қағидасы.  Э.Кассирердің  символикалық 

қағидасы.  М.Бахтиннің  диалогтық  мәдениет  қағидасы.  Л.Гумилевтың  мәдениеттанулық 

кӛзқарастары.  Марксің  шығармаларындағы  мәдениетті  түсінуге  іс-әрекеттік  тәсіл.  Э.Гуссерльдің 

феноменологиясындағы мәдениетті түсіндіруі. З.Фрейдтің психоанализіндегі мәдениет. Ұжымдық 

санасыздық қағидаларының мәдениеттанулық мәні. (К.Г.Юнг, М.Элиаде).  

Мәдениеттің  тарихилығы.  Мәдени-тарихи  үрдістің  мәнділігін  айқындаудағы  формациялық 

тәсіл.  Н.Данилевскийдің  мәдени-тарихи  типтерінің  қағидасы.  О.Шпенглердің  мәдениет  тарихы. 

А.Тойнбидің  ӛркениеттік  тәсілі.  Д.Белл  мен  Э.Тоффлердің  ӛркениеттік  дамуының  толқындық 

қағидасы. Адамзат ӛркениетінің дамуы және мәдениет түрлерінің саналуандығын сақтау мәселесі 

(С.Хантингтон, Ф.Фукуяма, мультимәдениеттілік қағидасы).  

Мәдениет  пен  ӛркениет  түсінігінің  арақатынасы.  Мәдениет    құрылымы  мен  оны  бейнелеу 

түсінігі.  Субмәдениет,  контрмәдениет,  антимәдениет.  Бұқаралық  мәдениет  және  элитарлы 

мәдениет. Халықтық мәдениет.  

Мәдениет адамзат мәнінің даму кӛзі ретінде. Әлемдік мәдениеттің бірлігі мен саналуандығы. 

Аккульттілік  және  оның  түрлері:  ассимиляция,  сегрегация,  интеграция,  маригиналду.  Адам 

мәдениеттің субъектісі ретінде.  

 

МӘДЕНИЕТ ТИПОЛОГИЯСЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ МЕН ӘДІСНАМАСЫ 

 

Алғашқы  қауымдық  құрылыс  мәдениетін  кезеңдерге  бӛлу  мәселесі.  Алғашқы  қауымдық қоғамда  адамның  дүниені  игеру  әдістері.  Архаикалық  мәдениеттің  контекстіндегі  әлеуметік 

байланыстар  мен  қатынастардың  ерекшеліктері.  Мифологиялық  дүниегекӛзқарастардың 

формалары:  (тотемизм,  анимизм,  магия,  фетишизм,  шаманизм).  Қазіргі  қоғамдағы  архаикалық 

мәдениеттің  элементтері.  Алғашқы  қауымдық  ӛнер  және  оның  ерекшеліктері.  Архаикалық 

мәдениеттің ескерткіштері: Альтамир үңгірі, Ласко үңгірі, Стоунхендж.  

Қазақстан  жерін  мекендеген  ежелгі  тайпалар.  Қазақстан  жеріндегіариялық  тайпалардың 

мәдениеті.  Андропов  мәдениеті.  Сақтар  мәдениеті.  Сақтар  мәдениетінің  ескерткіштері.  Ғұндар. 

Қазақстанның  антропологиялық  типтерге  тұрғындарының  алмасуы.  Түркілену  бастамасы. 

Түріктер: шаруашылығы, қоғамы, діні, кӛркемдік мәдениеті. Кӛшпенділер мәдениетінің ерекшелігі.  

Ӛндірістің Азиаттық тәсілі ежелгі шығыс қоғамы ӛмірінің негізі ретінде. Ежелгі Месопатамия 

мәдениеті (Шумер, Аккад және Вавилон). Ежелгі Шумердің сарайлық-таралымдық шаруашылығы 


қоғам  ӛмірінің  негізі  ретінде.  Ежелгі  Шумер  қалалары.  Жазудың  туындауы.  Гильгамеш  туралы 

эпос. 


 Ежелгі  Египет  мәдениетінің  әлемдік  ӛркениет  тарихындағы  мағынасы.  Ежелгі  Египет 

мифологиясы. Иероглифтік жазба мен әдебиет ескерткіштері. Ежелгі Египет ӛнері. Монотеизм мен 

политеизм арақатынастарының мәселелері.  

«Зороастризм» - кӛне Иран мәдениетінің айқындашы белгісі. Авеста. Иран мен Туран. 

Хараптық ӛркениет протоүнді ӛркениеті ретінде. Ежелгі Үнді қоғамы мен оның брахмандық 

дүниегекӛзқарастағы  бейнесі.  Ведалар  арийлық  мәдениеттің  ескерткіштері  ретінде.  Веда  мен 

«Манавадхармашастре»,  «Бхагавадгита»,  «Рамаяна»,  «Махабхарата»  Ежелгі  Үнді  қоғамының 

моральдық-этикалық кодексі ретінде. Буддизм мен жайнизм шраман ілімдері ретінде. Ежелгі Үнді 

елдерінің ескерткіштері.  

Чжань-го  кезеңіндегі  ежелгі  Қытай  мәдениеті  ерекшеліктерінің  құрылуы.  Ежелгі  Қытай 

қоғамының  құрылымы.  Конфуцийлік  ежелгі  Қытай  мәдениетінің  ӛзегі  ретінде.  Әлеуметтік 

мобильділіктің  ағымдары  мен  механизмдері.  Вэнь  категориясының  мазмұны.  Ежелгі  Қытайдағы 

ӛнер мен ғылыми білім. 

Крит-мекен әлемінің ашылуы мен Еуропа ӛркениетінің тарихын түсінудегі оның мәні. Крит 

қалаларындағы  қоғамдық  ӛмірді  ұйымдастыру  принциптері.  Кносс  сарайы.    Микендер  мен  оның 

грек  этносының  қалыптасуындағы  рӛлі.  Гомерлік  кезең.  Полситік  жүйенің  қалыптасуы.  Ежелгі 

грек қоғамындағы пайдея туралы кӛрінісінің дамуы. Шығыс ӛркениеттің ежелгі грек мәдениетіне 

ықпалы.  Ежелгі  грек  мәдениетінің  агностикалық  бастамасы.  Театр.  Мәдениеттің  дамуындағы 

афиндік  және  спартандық  үлгілері.    Периклдің  «Алтын  ғасыры»:  грек  театры.  Жерорта  теңізі 

халықтарының эллинизациясы. Жалпы білім беру үлгісінің пайда болуы. Эллинизм кезеңінің ӛнері. 

Арабтық  суперэтностың  қалыптасуы.  Ислам  араб  мәдениетінің  стержені  ретінде.  Шеиитер 

және  суниттер.  Әлемдік  ӛркениет  даму  контекстінде  Шығыс  араб-мұсылмандық  мәдениеттің 

маңызы. Араб тілі және араб әдебиеті. Ортағасырлық арабтық шығыстағы ғылым және білім беру. 

Бағдад  даналық  үйі.  Ортағасырдағы  араб-мұсылмен  ӛнері    (архитектура,  каллиграфия). 

Ортағасырлық араб қоғамының әдет-ғұрып, салт-дәстүр, ӛмірлік ұстанымдары.  

Ортағасырдағы түрік халқы. Кӛшпенді және отырықшы халықтардың ӛзара әрекеті Евразия 

кеңістігіндегі  мәдени-тарихи  динамиканың  негізгі  мазмұны  ретінде.  Ортағасырлық  қалалар 

қолӛнер  мен  сауданың  ірі  орталықтары.  Мәдени  диалогтағы  Ұлы  Жібек  жолының  мағынасы. 

Ортағасырдағы  Қазақстан  территориясындағы  діни  бағыттардың  таралуына  әлемдік  кӛзқарастық 

сиапт.  Мұсылмен  Ренессансы  және  түрік  халықтарының  мәдениеті.  Материалдық  мәдениет 

ескерткіштері.  Әдебиет  («Қорқыт  ата  кітабы»,  «Оғызнама»,  «Диуани  Хикмет»,  «Түркі  сӛздерінің 

сӛздігі»). Еуропа халықтары мәдениетінің қалыптасуындағы Алтын Орданың мәні.  

Христиандықтың  пайда  болуы  эллиндік  мәдениеттің  «азығы»  ретінде.  Христиандық 

ортағасырлық  Еуропа  мәдениеті  қалыптасуының  негізгі  даму  бағыттары  ретінде.  Ортағасырлық 

қоғам құрылымы. Святой, Рыцарь, Бюргерортағасырлық Еуропаның негізгі мәдени түрлері ретінде. 

Ортағасырлық  ӛнер:  мазмұны,  стилі,(романдық  және  готикалық),  ерекшеліктері.  Еуропалық 

ортағасырлық  мәдениет  контекстіндегі  қалалардың  мәні.  Ортағасырлық  қалада  ӛмірді 

ұйымдастырудың цехтік тәсілдері. Халықтық мәдениет.     

Византия:  Шығыс  пен  Батыс  аралығында.  Ортағасыр  әлемінде  Византияның  Антикалық 

мәдениетті  «сақтаушысы»  ретіндегі  ерекше  орны.  Правословиялық  христиан  Византия 

мәдениетіндегі  идеологиялық  доминант  ретінде.  Кӛркемдік  мәдениет.  Архитектура.  Бейнелеу 

ӛнері: мозаика, иконопись. 

Қайта  ӛрлеу  дәуірі  Еуропадағы  буржуазиялық  және  феодалдық  қатынастардың  қалыптасу 

кезеңі ретінде. Урбандалу.. Мануфактураның пайда болуы. Ұлы географиялық ашылу. Антикалық 

және  христиандық  алғашқы  бастамаға  оралу  Қайта  ӛрлеу  кезеңінің  негізгі  бағдары  ретінде. 

Адамның  ӛзін  тануы  мәдениет  жасаушысы  ретінде.  Қайта  ӛрлеу  дәуірінің  әдебиеті.  Реформация 

мен протестанттықтың пайда болуының әлеуметтік-мәдени алғышарттары. 

18  ғасырдағы  ӛндірістік  революция.  Ғылым  ӛндірістік  күш  ретінде.  Ағарту  және  оның 

идеалы.  Ұлттық  мемлекеттің  қалыптасуы  адамдық  қарым-қатынасты  ұйымдастырудың  жаңа 

формасы  ретінде.    Либералды-демократиялық  дүниегекӛзқарастың  туындауы.  Жаңа  уақыт  адамы 

Модерн  кезеңіндегі  адам  ретінде.  Жаңа  Еуропалық  ӛнер  стилі:  классицизм,  барокко,  рококо. 

Ежелгі  Шығыс  славян  мәдениеті.  Ежелгі  орыс  қоғамының  дүниегекӛзқарасы  және  ӛмірлік 

ұстанымдары(ата-баба  культі,  политеизм,  «низшая»  мифология).Орыс,  украин  белорусь 

халықтарының қалыптасуы монғол-татар кезеңінен кейінгі шығыс-славяндық халықтарының саяси 

бӛлінуінің  нәтижесі  ретінде.  Ӛнер  дамуы  (архитектура,  живопись,  әдебиет,  музыка).    Руштағы 

ғылыми білім және білім беру. 

Петр  I  империялық  саясаты  және  оның  орталықтанаған    мемлекеттің  қалыптасуындағы 

маңызы.  Шіркеудің  ыдырауы.  Ресей  ғылымының  пайда  болуы  және  оның  халықаралық  деңгейге шығуы (18-19 ғ.). Халықтық  және авторлық әдебиеттің дамуы. Орыс әдебиетіндегі «алтын» және 

«күміс»  ғасырлар.  18-19  ғ.  Музыкалық  және  кӛркемдік  мәдениеттің  дамуы.  Орыс  мәдениетінің 

ӛзіндік анықталу мәселесі: батысшылдар, слвянофильдер, евразиялықтар.  

Қазақ  этносының  қалыптасуы.  Қазақ  мәдениетінің  сипаттамасы.  Тәңірлік  қазақтардың 

дүниегекӛзқаратық  негізі  ретінде.  Қазақ  қоғамының  әлеуметтік-мәдени  контекстінде  ақын-

жыраулардың  маңыздылығы.  Агон  эпикалық  және  нормативті  әдебиеттер  ескерткіштеріндегі 

бейнесі. Қазақ халқының ӛзіндік тұрмысының қалыптасуындағы исламның мәні. 

Қазақстанның  Ресей  империясы  құрамына  енуі.  Дәстүрлік  дүниегекӛзқарастың  дағдарысы. 

Қазақ  мәдениетіндегі  зар-заман  феномені.  Қазақ  ағартушылығы  (Абай  Құнанбаев,  Ыбырай 

Алтынсарин,  Шоқан  Уалиханов).  Құрманғазы,  Тәттімбет,  Жаяу  Мұса  және  т.б.  музыкалық 

шығармашылықтары.  20ғ.  Қазақ  халқының  ӛзіндік  сипаты  (А.Бӛкейханов,  А.Байтұрсынов, 

М.Дулатов, Т.Рысқұлов және т.б.) 

 Кеңес  Одағы  мен  оның  Евразия  халықтары  мәдениетін  қалыптастырудағы  мәні.КСРО-дағы 

саяси мәдениет. Кеңестік Одағы (Қазақстан) республикаларындағы ғылымның қалыптасуы. КСРО-

дағы ӛнер. 

 

МӘДЕНИЕТ ТАРИХЫ КОНТЕКСІНДЕГІ ЭТНИКАЛЫҚ ҚАУЫМДАСТЫҚТАРДЫҢ 

ТРАНСФОРМАЦИЯСЫ 

 

 Қазіргі  әлемде  әлеуметтік  –мәдени  дамудың  негізгі  даму  бағыттары.  20  ғасыр:  адам 

жатсыну  әлемінде.  Техника  және  оның  қазіргі  адам  ӛміріне  әсері.  20  ғасырдағы  техногендік 

ӛркениет:  триуфм  және  дағдарыс.  Бұқаралық  мәдениеттің  пайда  болуы  мен  даму  бағыттары  ( 

живопись, кино, скульптура, архитектура, музыка). Қазіргі мәдениеттегі медианың мәні. 

Модерн және постмодерн. 

Еуропаорталықтық  дағдарыс  және  вестернизация.  Глобалдық  контекстегі  ұлттық 

мәдениеттің тағдыры. 

Саяси  мәдениет  феномені.  Саяси  мәдениет  үлгісі.  Мәдени  модернизация  (Үнді,  Жапония, 

Қытай  және  т.б.).  Саяси  мәдениеттің  Қазақстандық  үлгісі.    Қазақстандағы  модернизацияның 

әлеуметтік-мәдени  негіздері.  ҚР  конституциясында,  «ҚР  мәдениет  туралы  заңы»,  президент 

жолдауында,  «Мәдени  мұра»  бағдарламасында  саяси  мәдениет  принциптерінің  бейнеленуі. 

Назарбаев  этникааралық  конфессияаралық  келісімнің  қазақстандық  үлгісінің  негізін  салушы 

ретінде.  Қазақстандағы  мәдени  басқару  институттарының  жүйесі.  Қазіргі  қоғамдағы  Қазақстан 

халықтар  ассамблеясының  рӛлі.  Евразиялық  идеяның  мәдени-тарихи  қуаттылығы.  Қазіргі 

Қазақстандағы  қазақ  мәдениеті  мультимәдениет  кеңістігінде.  Оралмандардың  мәдениетке 

бейімделу  мәселесі.  Қазақстанның  біріккен  білім  беру  кеңістігіне  енуінің  әлеуметтік-мәдени 

негіздері.  

Қазіргі  Қазақстанның  ӛркениеттілік  жағдайы.  Қазіргі  қазақстан  қоғамының  ӛзіндік 

идентификациясы.  Қазақстан  еуропалық  мәдени  кеңістікте.  Түрік  әлемі  қазіргі  қазақстан 

мәдениетінің  пайда  болуының  контексті  ретінде.  Қазақстан  қоғамының  вестернизациясы. 

Қазақстан ислам әлемінде.  

Қазіргі Қазақстан ӛнері. (живопись, әдебиет, кино). Қазақстандағы ғылым мен білім. Қазіргі 

Қазақстандағы бұқаралық мәдениет. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

«6М020400-Мәдениеттану» мамандығы бойынша кешенді 

емтихан сұрақтары 

1.

 

Ежелгі және ортағасыр ӛркениетіндегі мәдениет ұғымының қалыптасуы және оның аналогы (вэнь, дхарма, пайдейя). 

2.

 Қайта ӛрлеу мен Жаңа дәуір  кезеңдеріндегі мәдениет ұғымының қалыптасуы. 

3.

 Мәдениет философиясы мәдениеттің пайда болуының теориялық негізі ретінде 

4.

 Мәдени білімнің дисциплинаризациясы 

5.

 Мәдениет функциялары ғылыми және оқу пәні ретінде 

6.

 Мәдениеттің әдіс мәселесі 

7.

 Л. Уайттың еңбектеріндегі мәдениет образы 

8.

 Б. Малиновскийдің функционалистік мәдениет тұжырымдамасы 

9.

 Й. Хейзингтің ойын тұжырымдамасы 

10.


 

Э. Кассирерадің символикалық тұжырымдамасы 

11.

 

М. Бахтиннің мәдениеттің диологиялық тұжырымдамасы 12.

 

12 Л. Гумилевтің мәдени кӛзқарастары 13.

 

К. Маркстің шығармаларындағы мәдениетті ұғынудың іс-әрекеттік қатынасы 14.

 

Ф. Энгельстің еңбектеріндегі мәдени кӛзқарастары 15.

 

Э. Гуссерль феноменологиясындағы мәдениет ұғымы 16.

 

З. Фрейдтің психоанализіндегі мәдениет 17.

 

Ұжымдық бейсаналылық  тұжырымдамасының мәдени мәні (К.Г. Юнг, М. Элиаде). 18.

 

Мәдени – тарихи процесті түсінуге формациялық қатынас 19.

 

Н. Данилевскийдің мәдени-тарихи тұжырымдамасы 20.

 

О. Шпенглердің мәдениет тарихы 21.

 

А. Тойнбидің ӛркениеттік қатынасы 22.

 

Д. Белл мен  Э.Тоффлердің ӛокениеттік дамудың толқындық тұжырымдамасы. 23.

 

С. Хантингтон шығармаларындағы ӛокениеттер идеясының қақтығысуы 24.

 

«Тарих соңы» тұжырымдамасы(Г. Гегель – А. Кожев - Ф. Фукуяма). 25.

 

Мәдениет пен ӛркениет ұғымдарының арақатынасы 26.

 

Мәдениет  құрылымы  және  оның  қатынастық  ұғымы.  Субмәдениет,  контрмәдениет, антимәдениет. Хахық мәдениеті 

27.


 

Массалық және элитарлық мәдениет(Ф. Ницше, Х. Ортега-и-Гассет, Г. Маркузе). 

28.

 

Мәдениет адамдық мәннің дамуының ілімі ретінде 29.

 

Аккультурация және оның түрлері: сегрегация, интеграция, маргиналдау 30.

 

Адам мәдениет субъектісі ретінде 31.

 

31 Мифологиялық кӛзқарастағы әлемді танудың қатынастық әдістері 32.

 

Археологиялық мәдениет ескерткіштері: Альтамир үңгірі, Ласко үңгірі, Стоунхендж. 33.

 

Ӛндірістің Азиялық әдістері Ежелгі Шығыс қоғамы қалыптасуының негізі ретінде 34.

 

Ежелгі Месопотамия мәдениеті 35.

 

Веда ариялық мәдениеттің ескерткіші ретінде 36.

 

Конфуцишілдік Ежелгі Қытай мәдениетінің ядросы ретінде 37.

 

Ежелгі  Грекия  мәдениетінің  кезеңдері  және  ерекшеліктері.  Адамның  мәдени-тарихи дамуында Ежелгі Грек мәдениетінің мағынасы. 

38.


 

Ортағасыр араб-мұсылмандық ӛнері(архитектура, каллиграфия) 

39.

 

Ислам араб мәдениетінің стержені ретінде: пайда болуы, таралуы, бағыттары. 40.

 

Қазақстан территориясындағы палеолит және неолит ескерткіштері 41.

 

Кӛшпенділік мәдениеттің спецификасы 42.

 

Түріктер: шаруашылық, дін, кӛркем мәдениет. 43.

 

43 Мұсылман ренессансы және түрік халықтарының мәдениеті 44.

 

Алтын Орда және оның Еуропа халықтары мәдениетінің қалыптасуындағы мәні 45.

 

Кӛшпенді  халықтарының  әрекеттері  Еуропа  кеңістігіндегі  мәдени-тарихи  динамиканың негізгі мазмұны ретінде 

46.


 

Христиандықтың пайда болуы эллиндік мәдениеттің «азығы» ретінде 

47.

 

Ортағасырлық ӛнер: мазмұны, стилдері (романдық және готикалық), ерекшеліктері 48.

 

Святой, Рыцарь, Бюргер ортағасыр Еуропа мәдени тптерінің негізі ретінде 49.

 

Ортағасыр  әлеміндегі  антикалық  мәдениетегі  Византияның  негізгі  орны  «сақтаушы» ретінде. 

50.


 

Еуропалық Қайта ӛрлеу кезеңіндегі әлеуметтік-мәдени процестің мазмұны 

51.

 

Реформация және протестанттықтың пайда болуының әлеуметтік-мәдени алғышарттары 52.

 

Жаң  дәуірдегі  либералды-демократиялық  кӛзқарастардың  пайда  болуының  әлеуметтік-мәдени алғышарттары. 

53.


 

Ӛндірістік  революция  және  оның  әлеуметтік-мәдени  процесінің  түбегейлі  ӛзгеруінің 

(трансформациясының) мәні 


54.

 

Жаңа Еуропалық ӛнер стилі: клссицизм, барокко, рококо. 55.

 

Орыс мәдениетінің 

ӛзіндік 


анықталу 

мәселесі: 

еуропалықтар, 

батысшылдар, 

славянофильдер. 

56.


 

Тағдырдың  қатынасы  және  қазақ  қоғамы  қалыптасуының  эпикалық  және  нормативті 

әдебиеттер ескерткіштеріндегі құрылғылық ерекшеліктері 

57.


 

Қазақ халқының  ӛзіндік ерекшеліктерінің қалыптасуында исламның  маңыздылығы. 

58.

 

Қазақстанның Ресей құрамына кіруінің әлеуметтік –мәдени тенденциялары 59.

 

20  ғасырдағы  қазақ  халқының  ӛзіндік  ерекшеліктері  (А.  Бӛкейханов,  А.  Байтұрсынов,  М. Дулатов, Т. Рысқұлов және т.б.). 

60.


 

Кеңестік союз және оның Еуропа халықтары мәдениетінің қалыптасуындағы маңыздылығы. 

СССР-дің  мәдени саясаты. 

61.


 

20 ғасыр: адам жатсыну әлемінде. 

62.

 

20ғасырдағы техногендік ӛркениет: триумф және дағдарыс. 63.

 

Қазіргі кездегі глобалдық мәселелердің әлеуметік-мәдени негіздері. 64.

 

Массалық мәдениеттің пайда болуы мен даму бағыттары. 65.

 

20 ғасыр мен21 ғасыр басындағы сәулет ӛнерінің (живопись) бағыттары. 66.

 

Кино мәдениет феномені ретінде. 67.

 

20ғасыр мен 21ғасыр басындағы музыка мәдениеті. 68.

 

Қазіргі мәдениеттегі медианың маңыздылығы. 69.

 

20 ғасыр мен 21 ғасыр басындағы архитектураның даму бағыттары. 70.

 

Модерн және постмодерн. 71.

 

Вестернизация және еуропаорталықтың дағдарысы. 72.

 

Глобалдану контекстінде ұлттық мәдениет тағдыры 73.

 

Саяси мәдениет феномені. Саяси мәдениеттің моделі. 74.

 

20 ғасырдағы мәдени модернизайия феномені (Үнді, Жапон,Қытай және т.б.) 75.

 

Қазақстандағы модернизацияланудың әлеуметтік-мәдени негіздері. 76.

 

Саяси мәдениеттгі Қазақстандық модель 77.

 

Қазақстан  Республикасының  нормативті  құжаттарында  саяси  мәдениет  принциптерінің бейнесі. 

78.


 

Н.Назарбаев  қазақстандық  қоғамда  ұлтаралық,  конфессияаралық  келісімнің  қазақстандық 

моделінің негізін салушы ретінде. 

79.


 

Қазақстандағы    басқару  мәдениеті  институттарының  жүйесі.  Қазақстан  халықтарының 

ассамблеясы және оның қазіргі қоғамдағы рӛлі. 

80.


 

Евразиялық идеяның мәдени-шығармашылық потенциалы. 

81.

 

Қазіргі Қазақстандағы қазақ мәдениеті мультимәдениет кеңістігінде. 82.

 

Оралмандардың мәдени бейімделу мәселесі. 83.

 

Қазақстанның біріккен білім беру кеңістігіне енудің әлеуметтік-мәдени негіздері. 84.

 

Қазақстан еуропалық мәдениет кеңістігінде. 85.

 

Түрік әлемі қазіргі қазақстандық мәдениеттің қалыптасуының контекті ретінде. 86.

 

Қазақстан қоғамының вестернизациясы: иә және қарсы. 87.

 

Қазіргі қазақстандық қоғамның ӛзіндік идентификациясы. 88.

 

Қазіргі қазақстан ӛнері сәулет ӛнері(живопись, әдебиет, кино). 89.

 

Қазіргі қазақстандағы ғылым мен білім. 90.

 

Қазіргі қазақстандағы массалық мәдениет.  

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

НЕГІЗГІ:  

1.

 Гуревич П.Я. Философия культуры – М.: Nota bene, 2000 – 352 с. 

2.

 Культурология/ Под ред. Нуржанова Б.Г. – Алматы: Раритет, 2004 – 408 с. 

3.

 Культурология. История мировой культуры: учебник для вузов/ Под ред. Н.О. Воскресенской – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 – 579 с. 

4.

 

От  глиняной  таблички  к  университету:  Образовательные  системы  Востока  и  Запада  в  эпоху Древности и Средневековья  – М.: Изд-во РУДН, 1998 – 531 с. 

5.

 Хамидов А.А. Категории и культура – Алма-Ата: Гылым, 1992 – 240 с.   

6.

 Философия культуры: становление и развитие – СПб: Лань, 1998 – 448 с. 

 

ҚОСЫМША: 

1.

 Бадж У. Египетская религия. Египетская магия. – М.: Новый Акрополь, 1996 – 416 с. 

2.

 М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979 - 424 с.  

3.

 

Бердяев Н.А. Смысл истории – М.: Мысль, 1990 – 175 с. 4.

 

Средневековый  мир:  культура  безмолвствующего  большинства.  —  М.:  Искусство,  1990.  — 395 с.  

5.

 История Китая. Духовная культура Китая М.: Евролинц, 2003 – 216 с. 

6.

 Гайденко  П.П.,  Давыдов  Ю.Н.  История  и  рациональность:  социология  Макса  Вебера  и 

веберовский ренессанс – М.: КомКнига, 2006 – 386 с. 

7.

 

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. Философия истории – М: ЭКСМО, 2007 – 880 с.  8.

 

Гумилев Л.Н. От Руси до России – М.: Танаис ДИ-ДИК, 1994 -554 с. 9.

 

Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли – М.: Эксмо, 2007 – 548 с. 10.

 

Данилевский Н.Я. Россия и Европа – М.: Эксмо, 2003 – 320 с. 11.

 

Древнекитайская философия – Т.1, 2 - М.: Мысль, 1972-1973. 12.

 

Евразийская  доктрина  Нурсултана  Назарбаева  -  Алматы:  Компьютерно-издательский  центр Института философии и политологии МОН РК – 2010 – 404 с. 

13.


 

Индийская мифология. Энциклопедия - М.: ЭКСМО, 2006 – 488 с.  

14.

 

Камю А. Бунтующий человек – М.: Политиздат, 1990 – 416 с. 15.

 

Кант И. Сочинения в 6 т., - М.: Мысль, 1963.  16.

 

Конфуций.  Уроки  мудрости:  Сочинения/  Пер.с  древнекит.,  сост.,  вступ.  ст.,  коммент.  М.А. Блюменкранца - М.:ЭКСМО-Пресс; Харьков: Фолио, 1998 - 958 с. 

17.


 

Культурология: учебник для студентов вузов и колледжей/ Сост. Габитов Т. – Алматы: Каржы-

Каражат, 2003 – 408 с.  

18.


 

Ле  Гофф  Ж.  Другое  средневековье:  Время,  труд  и  культура  Запада  -  Екатеринбург: 

Издательство Уральского университета, 2002 – 328 с. 

19.


 

Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель – М.:Молодая гвардия, 2005 – 392 с. 

20.

 

Лосев А.Ф. История античной эстетики в 4 т. – Харьков: Фолио, 2000.  21.

 

Макиавелли Н. Государь – М.: ЗАО ЭКСМО-Пресс, 1998 - 656 с. 22.

 

Манавадхармашастра – М.: Эксмо, 2002 - 496 с. 23.

 

Н.А. Назарбаев 

– 

основоположник казахстанской 

модели 


межэтнического 

и 

межконфессионального  согласия  -  Алматы:  Компьютерно-издательский  центр  Института философии и политологии МОН РК – 2010 – 365 с. 

24.


 

Нысанбаев А.Н. Глобализация и проблемы межкультурного диалога – Алматы: Компьютерно-

издательский центр Института философии и политологии МОН РК – 2004. 

25.


 

Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс. –М.: АСТ, 2003 – 230 с. 

26.

 

Платон. Собрание сочинений. В 4 т. / Под общ. ред. А. Ф. Лосева, В. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи. (Серия «Философское наследие»). — М.: Мысль. 1990—1994.  

27.


 

Рассел Б. История западной философии – Новосибирск: Изд-во Новосибирского университета, 

1999 – 815 с. 

28.


 

Розин В.М. Введение в культурологию – М.: ИНФРА-М, ФОРУМ, 2000 – 224 с. 

29.

 

Сегизбаев О.А. Казахская философия XV - начала XX века – Алматы: Гылым, 1996 – 472 с. 30.

 

Соколов В.В. Средневековая философия – М.: Высшая школа, 1979 – 448 с. 31.

 

Соловьева Г.Г. Современная западная философия (от С. Кьеркегора до Ж.Деррида)  – Алматы: Компьютерно-издательский центр Института философии и политологии МОН РК – 2002 – 465 с. 

32.


 

Торчинов  Е.А.  Введение  в  буддологию.  Курс  лекций.  СПб.,  Петербургское  философское 

общество, 2000. — 304 с. 

33.


 

Фрейд З. Тотем и табу - СПб.: Азбука-классика, 2005 - 256 с. 

34.

 

Фромм Э. Бегство от свободы – М.: Прогресс, 1989 – 272 с. 35.

 

Хейзинга Й. Homo ludens. Статьи по истории культуры  - М.: Прогресс — Традиция, 1997. — 416 с. 

36.


 

Шпенглер  О.  Закат  Европы.  Очерки  морфологии  мировой  истории.  Том  1,  2  -  М.:"Мысль", 

1998. 

37.


 

Ясперс К. Смысл и назначение истории - М.: Политиздат, 1991.-527 с  

Интернет-кӛздері: 

1.

 Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии. 

http://www.revkom.com/index.htm?/biblioteka/marxism/marxs/manifest/manifest1.htm

.  

2.

 Пико 

делла 


Мирандола 

Дж. 


Речь 

о 

человеческом достоинстве 

http://psylib.org.ua/books/_pikodel.htm.  

3.

 Цицерон М.Т. Тускуланские беседы - 

http://ancientrome.ru/antlitr/cicero/phil/tusc1-f.htm.  

4. Чжуан-цзы// http://www.klex.ru/7b1

.   

Document Outline

  • ‎\\www.vkgu.kz\www\sites\default\files\files\postupajuzhemu\magistr\ru\6М020400 - Мәдениеттану.doc‎

Каталог: sites -> default -> files -> files -> postupajuzhemu -> magistr
magistr -> Кіріспе қазақстан Республикасының мемлекеттік білім стандарттарының талаптарына сәйкес, 050608
magistr -> Қазақстан тарихы пәні және оның міндеттері. Қазақстан тарихы пәнінің жас
magistr -> БАҒдарламасы жалпы ереже 6М071000 «Материалтану және жаңа материалдар технологиясы»
magistr -> Ӛзін ӛзі тану пәні бойынша түсінік хат Курстың мақсаты
magistr -> Кіріспе Кешенді емтихан бағдарламасынамектепке дейінгі педагогика, тіл дамыту әдістемесі, тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, мектепке дейінгі ұйымды ұйымдастыру. Мектепке дейінгі педагогика
magistr -> 6М011200-«Химия» мамандығы бойынша Қабылдану емтиханы пәндерінің тізімі
magistr -> 6М060600-«Химия» мамандығы бойынша Қабылдану емтиханы пәндерінің тізімі
magistr -> Педагогика ғылым ретінде
magistr -> БАҒдарламасы жалпы ереже 6М060400 «Физика» мамандығы бойынша тапсыратын емтихан өз
magistr -> Халықтың ауызша шығарған сӛз ӛнерін, оның табиғаты мен тарихын


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет