Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға нPdf көрінісі
бет10/10
Дата22.12.2016
өлшемі2.07 Mb.
#126
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Алтын  күрек;  алғашқы төлі -  Дүбіраяқ;  бірінші  сүті  -  Уыз; 

б ір ін ш іқұ с ы -Нәуірізек; бірінші к ө г і- Бәйшешек; алгашқыасы

 Наурыз-көже; алгашқы т іл е г і-«Ауызды ақтан айырмасын, 

қызылды  уақтылы  көрсетсін»;  алгашқы  құттықтау  сөзі

  «Жасың  қутты  болсын!»;  бірінші  белгісі -   Көрісу;  бірінші 

сый-тағамы -  Үйқыашар;  алғашқы сыйлықтар -  Діреткізер, 

Селтеткізер; бірінші нышаны -  Саумалық айту; бірінші сәлемі

 ¥лыс-бақты болсын, төрт түлік ақты болсын, ¥л ыс береке 

берсін, пәле-жала жерге енсіні 

А.С.Қыдыршаев,

филология факультетінің деканы, 

п.ғ.д., лрофессорРитор-педогогШешендік

М.Өтемісов  атындағы  Батыс  Қазақстан  мемлекеттік 

университетінің  қазақ  филологиясы  кафедрасы  1934  жылы 

қүрылған. Кафедраның негізгі міндеттерінің бірі -  «педагогикалық шешендіктану»  («педагогикалық риторика»)  атауын  алған 

кәсіби  бағыттағы  оқу  пәнін  оқытудың  ғылыми-әдістемелік 

жүйесін  теориялық  тұрғыда  негіздеу,  эксперименттік тұрғыда 

саралау.  Кафедра  қүрылымының  басты  концептуальды 

қағидалы  үстанымы  мұғалім  мамандығының  коммуникативті 

салаға  бірден-бір  қатыстылығына  сәйкесті  педагогикалық 

жоғары  оқу  орнының  әрбір  түлегінің  еркін  сөйлей  білуіне, 

қарым-қатынас  мәдениетінің  білік-дағдыларын  меңгеруіне, 

аудиториямен  байланыс  орната  алуына  (белгілі  бір  деңгейде 

аудиторияға әсер етуі) негізделеді. Педагогикалық шешендіктану 

оқу-тәрбие  үрдісінде  туындайтын  сан  түрлі  коммуникативті 

міндеттерді  шешуге  даяр  болу  қабілеттерін  қалыптастыруға 

қатысты  мұғалімнің  кәсіби  коммуникативтік  құзіреттілігінің 

негізін  қалауы  тиіс.  Осы  іспеттес  қағидалар  аясында жақында 

жергілікті баспалардыңбірінен университетіміздің профессоры 

А.С.Қыдыршаевтың  ғылыми  жетекшілігімен  қазіргі  мұғалімнің 

сөйлеу  мәдениетін  қалыптастыруға  арналған  бағдарламалар 

жинағы жарық көрді.«Педагогикалық  шешендіктану»  курсы  мұғалімді 

кәсіби  қарым-қатынасқа  үйрету  сынды  нақты  практикалық 

бағытқа  ие.  Баспа жүзін  көрген  бағдарламалар  нүсқаларында 

аталмыш  курстың  мазмүны  (нақтылы  білім  мен  риторикалық 

ұғы м дар  негізінде  қалы птасты ры латы н  ком м уникативті- 

риторикалық  білік;  риторикалық  идеялар)  айқындалады. 

Бағдарламалар  интегративті  қалыпқа  ие.  Бұнда  курстың 

жалпы  идеясына  сай,  яғни,  мақсатты  бағытта  тиімді  кәсіби 

қарым-қатынасқа үйретуге бағытталған түрлі тілтану (сейлеуге 

баулу) пәндерінің (сөйлеу мәдениеті,  шешендіктану (риторика), 

прагмалингвистика, т.б.) материалдары қамтылған. Сол себептен 

де  каф едра  мүш елерінің,  магистрлары  мен  м агистрант- 

ізденушілерініңзерттеу жұмыстарында осы қарым-қатынастың 

ерекшеліктеріне баса акцент беріледі. Нәтижеде педагогикалық 

ш еш ендіктанудың  қалыптасу  ерекш еліктері,  оның  негізгі 

категориялары   айқындалып,  педагог  дауы сы ны ң  өзінд ік 

ерекшелігі,  педагогикалық жестілер,  мұғалімнің сөйлеу мәнері, 

тыңдау  мәдениеті,  оқу  мәдениеті,  мүғалімнің  сөйлеу  стилінің 

интонациялық  белгілері  (мұғалім  сезіндегі  интонациялық 

стиль)  таразыланып,  сөйлеу  мәдениетіндегі  педагогикалық 

интонациялық  стильдер  жүйесі  жіті  зерделенуде.  Сондай-ақ

мүғалімнің  коммуникативтік әрекетінде  маңызды  орын  алатын 

педагогикалық сөйлеу жанрлары саралана зерттелді. Мәселен, 

ақпараттық оқу диалогы,  түсіндіру түріндегі  монолог,  түсіндірубагдарламасы

мақсатындағы диалог,  педагогикалық күнделік түзу,  мұғалімнің 

оқушы әрекетін бағалау-таразылау бағытындағы сөзі, т.б. Бұған 

қоса  мұғалім  сөзіндегі  жиі  қолданылатын  жанрлар,  мәселен, 

ауызша  әңгіме,  салыстырмалы  талдамалар,  ата-аналарға 

арналған дәріс, педагогикалықтақырыптардағы пікіралмасулар, 

т.б.

Зам ан  та л а б ы н а   орай  ж ұм ы с  б е р у ш іл е р д ің , аңғарымпаз  үзд ік  оқытуш ылардың  ұсыныстарына  сәйкес 

жекелеген  факультеттердегі  оқу жоспарларының жетілдірілуі, 

б а ка л а в р и а тты ң   е р е кш е л ікте р ін е   орай  қосы м ш а  жаңа 

м а м а нд ы қта р д ы ң  (м а м а н д а н ул а р д ы ң )  аш ы луы   жалпы  

шешендіктану,  сондай-ақ,  жеке  шешендіктану  курстарының, 

мәселен, журналист шешендігі, іскерлік қатынастағы шешендік, 

ә ле ум е тта ну,  эко н о м и ка ,  қ ұ қы қта н у   м а м а нд ы қта р ы на  

арналған  арнайы  шешендіктану  курстарын  енгізуді,  олардың 

бағдарламалар жүйесін талдап әзірлеуді күн тәртібіне шығаруда.

Кафедрадағы  осы  бағыттағы  қолға  алынған  сан  алуан 

жүмыстардың  нақтылы  нәтижелері  де  салмақты.  Мәселен, 

«Шешендіктануды  оқытудың  ғылыми-әдістемелік  негіздері» 

(жоғары  оқу  орындарының  гуманитарлық  бөлімдері  бойынша) 

тақы ры бы нда  докторлы қ  диссертация  (А.С.Қыдырш аев) 

қорғалды. Сондай-ақ, «Қазақ мектебінің VII сыныбында шешендік 

өнерді  оқыту әдістемесі»  (Ә.С.Мұқанбетқалиев),  «Жоғары  оқу 

орындарында «Педагогикалық шешендіктану» курсын оқытудың 

әдістемелікжүйесі» (М.Қ.Әжіғалиев) тақырыптарында кандидаттық 

диссертациялар  қорғалды.  Бұған  қоса,  жеті  (М.Қ.Қарекенов, 

И.С.Сұлт аниязова,  А .Ж .А ралбаева,  З.Т.Мұхамедиярова,

З.Т.Тажіғалиева,  Г.ГТұрғаналиева,  А.Қ.Әбуғалиева)  магистрлік 

диссертация  қорғалды.  «Шешендіктануды  оқытудың  ғылыми- 

әдістемелік негіздері» (2000), «Шешендікөнер», «Шешендіктану» 

(2004), «Шешен-лектор профессиограммасы» (2005), «Шешендік 

тағы лы м ы »  (2006),  « Іске р л ік  ш еш ендіктану»,  «П едагог 

мамандардың шешендік шеберлігін жетілдіру талаптары (2007), 

«Педагогикалық  шешендіктану»,  «Кестелі  шешендіктану», 

«Тілдік  қатынас  мәдениеті»  (2008),  «Шешендіктану:  теориясы 

мен  практикасы»  (2012),  «Шешендіктану»  (екінші  басылымы) 

(2014),  «Шешендік  өнер»(2015),  т.б.  монография,  оқу  құралы, 

бағдарламалар  жарық  керді.  Бүгінгі  таңда  шешендік  өнерге 

қатысты сан алуан тақырыптарда дипломдық, курстықжұмыстар 

әзірленуде.

С туденттерді  оқы тудағы   эксперим енттік-зерттеу 

тәжірибелері  педагогикалық  шешендіктану  курсын  жүргізуде 

инновациялық  сабақтар  фрагменттерінің,  кинофильмдердің, 

телесұхбат,  телехабарларды ң,  ш еберлік  кластары ны ң, 

тақырыптықдөңгелекүстелдердің бейнежазбаларының  ерекше

орын аларын байқатады. Осы реттегі оқу құралдары ғана қарым- 

қатынас  үрдісінің  дәл  өзін,  мұғалім  мен  оқушы  арасындағы 

сөйлеу-сөйлесу әрекетін жан-жақты талдау нысаны түрғысында 

қарастыруға  толық  м үм кіндік  береді.  Демек,  жоғары  оқу 

орындарында және  орта  мектептерде  шешендіктануды  оқыту 

арнайы видеотека құруды және видеоәдістемелікталдамаларды 

жүйелі жүргізуді қажет етеді.

Кафедрада  мектеп  шешендіктануының  (мектепте 

шешендік  өнерді  оқытудың)  өзекті  мәселелері  де  талдау 

нысанына  ілігуде.  Бүгінгі  таңда  бұл  салада  бағдарламалар 

жобалары  (І-ХІ  сынып)  әзірленіп,  І-ІІІ,  У-ІХ,  Х-ХІ  сыныптарға 

арналған шешендіктану оқулықтарының нүсқалары даярлануда. 

Сондай-ақ, М.Өтемісов атындағы БҚМУ-дыңқазақфилологиясы 

кафедрасы  (кафедра  меңгерушісі  З.Ж .М үтиев)  елім іздің 

жоғары  оқу  орындары  мен  мектептеріндегі  шешендіктану 

оқы туш ы лары   үш ін  конф е р е нц ияла р   мен  сем инарлар 

үйымдастырып,  мектеп  мүғалімдері  үшін  арнайы  курстарды 

жүйелі  өткізуде.  Мәселен,  «Қазіргі  қоғамдағы  және  білім 

беру  саласындағы  шешендіктанудың  өзекті  мәселелері» 

(«Актуальные проблемы  риторики  в современном  обществе и 

в сфере образования») тақырыбында республикалық ғылыми- 

практикалық  конференция  өткізіліп,  онда  «Қазіргі  қоғамдағы 

шешендіктану:  тарихы,  философиясы  және  практикалық 

қажеттілігі»,  «Жоғары  оқу  орындарындағы  шешендіктану: 

пе дагогикасы ,  психологиясы   және  әдістем есі»,  «Қазақ 

мектебіндегі  шешендіктану:  теориясы,  оқыту  технологиясы 

және тәжірибелік мәні» атты секциялар жұмысжасады. «Кәсіби 

іскер  маманның  ауызша  сөйлеу  арқылы  әсер  ету  моделі», 

«Ш ешендік  -   педагог  көркі»,  «Ш еш ендіктану  сабағының 

фрагменттері»  тақырыбында  шеберлік  кластары  ұсынылды. 

Кафедра  жанынан  Сырым  Дат ұлы   атындағы  ш еш ендік 

өнерге баулу бірлестігі құрылып, «Шешендік мөктебі» (Школа 

ораторского искусства -  зсһооі оіогаіогу) жаршысы ай сайын 

жарық  көруде.  Бүгінгі  таңда  кафедра  жанынан  магистратура 

ашылып,  табысты  жұмыс жасауда.  Ал  мұның бәрі  профессор 

А.С.Қыдыршаевтың  коммуникативтік-риторикалық  бағыттағы 

шешендікөнермектебініңтұжырымдамасы аясында теориялық 

ізденістерді  кеңейтуге,  дамытуға  толық  мүмкіндік  береді.  Ал 

үсынылып отырған бағдарламалар жинағында ғалым мектебінің 

осы бағыттағы кейбір тұжырым-түйіндері берілген.Самал Демесінова.

«Шешендік мектебі» («Школа ораторства» - «ЗсһооІ 

оТ  огаіогу»)  жаршысының  жауапты  редакторы  - 

А.С.Қыдыршаев,тілшілері-АғисаРақымғалиева, «ФҚТ», 

02305-топ,  Мөлдір  Серікқалиева,  «ФҚТ»,  02205-топ

N

2

  4  (908)  науры з  201$  ж ы лБцселі  75  ясылдык  ліерейтой

ҮЗДІК

Әз  Наурыздың  қарсаңы нда  18-інші 

наурызда жылдар бойы улағатты устаздық 

қызмет атқарып  келген, әрі спорт ардагері 

ер екш е  ус та н ы м ы   б о л ға н   с а м б о д ан  

КСРО  спорт  шебері  И смағулов  Қамеш 

^смағ^ццщьіньщ^Тб^^кылдыі^^^яеЕейтойы^

у н и в е р с и те т  басш ы лы ғы   тарапы нан 

аталып өтті.

Қамеш ағамыз  бала кезінен күреске құмар 

боп  есіп,  сан  миллиондаған  адамдардың 

назарын  аударған  спортқа  бар ғұмыр жолын 

сарп  етіп,  спортшы  шәкірттер  тәрбиелеуге 

арнаған  кәсіби  білікті  маман. 

Осылайша 

ө зін ің   табанд ы лы ғы ны ң,  ерінбей  еңбек 

етуінің  арқасында  бала  кездегі  арманына 

қол  ж е т к із г е н . 

Б із д ің   у н и в е р с и т е т  

табалдырығындажұмысжасайжүріп, тұңғыш 

рет  самбо  күресінен  секция  ашып,  спортқа 

қызығушылығы мен қабілеті бар студенттерге 

бағыт-бағдар  беріп,  шеберліктерін  шыңдап, 

кептеген  спорт  саңлақтарын  жаттықтыруға 

орасан  зор үлес қосқан.  Ол өз шәкірттерінің 

бо йы нд а   ұ л т ты қ  сп о р тты ң   сан  қы ры н, 

техникасы мен тактикасын шебер ұштастыра 

білген  білікті  бапкер.  Осы  қатарда  Қамеш 

ағамыз  50-ге  жуық  спорт  шеберлерін,  100- 

ден  аса  жоғары  разрядты  спортшыларды 

дайындаған.

Кәсіби жоғары білікті маман, спорт саңлағы 

Қамеш  ағаның  кейінгі  буынға  берері  мол. 

«Адамды адам еткен-еңбек» қағидасын  қатты 

ұстанатын  Қамеш  ағамыз зейнеткерлік жасқа 

жетсе де, қызметінен қол үзбей, өзінің өмірден 

түйген  тәлім-тәрбиесі  мен  бай  тәжірибесін 

студент  жастардың  санасына  сіңіріп  жүрген

ардагер ұстаз.

Құрметті  Қамеш  Исмағұлұлы  М.Өтемісов 

аты ндағы   Батыс  Қазақстан  м ем лекеттік 

уни верситетінің  ДТОТмӘ  каф едрасы ны ң 

оқы туш ы лары ,  оларды ң  -  кебі  С ізд ің  

шәкірттеріңіз еңбегіңізді жоғары бағалап, сізді 

ұстаз ретінде сыйлап, құрметтеп, осы уақытқа 

дейінгі  жастық  екпініңіз  бен  қуатыңызға  таң 

қалады.

А та лға н  м е р е й то й ға   Қамеш   ағам ен бірге  батысқазақстандық  спортты  дамытуға 

облыс  спортының  мәртебесін  дүниежүзілік 

аренеда  асқақтатуға,  бәсекеге  қабілетті, 

білікті мамандар мен кәсіби спорт шеберлерді 

даярлауға үлесін қосып жүрген әріптестері де 

келіп, жылы лебіздерін білдірді.

Құрметті  Қамеш Исмағұлұлы, Сізді осы 75 

жас мерейтойыңызбен кафедра ұжымы атынан 

шын  жүректен  құттықтап,  мықты  денсаулық, 

е ңб е кте   ж е тіс тік те р ге   ж е тіп,  спо р тта ғы  

шәкірттеріңіз көкф кілімді тоздырып, желбіріген 

көк  туы м ы зды ң  асты нда  әнұраны м ы зды  

шырқап,  патриоттық рухта тәрбиелене берсін 

деген  игі тілегімізді білдіріміз.ДТОТмӘ  кафедрасының магистрі

С.Ж.Бахтиярова

Мир без границ

Моя любимая  Италия

Италия - классическая страна для туристов. 

П осмотреть  все  достоприм ечательности 

когда-то могущественной Римской империи за 

короткий период просто невозможно. Поэтому 

тот,  кто  побывал  здесь  хотя  бы  раз,  будет 

стремиться вернуться в Италию вновь.

Кроме бесчисленных памятников культуры 

и  руин  древнеримской  цивилизации,  страна 

обладает прекрасными природными условиями

-  белоснежными  склонами  альпийских  гор, 

п р е кр а сны м и  пляж ам и  а д р и а ти ч е с ко го  

и  с р е д и з е м н о м о р с к о г о   п о б е р е ж и й   и 

очаровательными озерами севера. Если цель 

поездки в Италию - экскурсионная программа, 

то  время  года  для  посещения  -  любое.  Если 

естьжелание совместить экскурсии с пляжным 

отдыхом, то предпочтительнее период с мая по 

сентябрь включительно. Горнолыжные курорты 

Италии открыты для туристов круглый  год.

Г о с у д а р с тв е н н ы м   я зы ко м   я в л я е тс я

итальянский.  Английский,  французский  и 

немецкий  языки  понимают  почти  во  всем 

бизнесе, связанном с туризмом.

Так случилось, что моя жизнь стала связана 

с  этой  прекрасной  страной  ещё  несколько 

лет  назад.  Первый  раз  моё  посещ ение 

Италии  и  конкр е тно   остр о ва   С ардиния 

было  ещё  в  2005  году.  Цель  поездки  была 

связана конкретно с моей профессиональной 

музыкальной  деятельностью  как  пианистки 

и  аккомпаниатора.  В  марте  2005  в  городах 

Сассари и Олбия состоялись сольные концерты 

п р о ф е ссо р а   В енской  ко н се р в а то р ии  - 

австрийца-скрипача Гернота Винишхоффера, 

которому  я  аккомпанировала.  После  этих 

концертов,  спустя  несколько лет я  получила 

п риглаш ение  от  д и р е кто р а   ассоциации 

камерной  музыки,  профессора  фортепиано, 

директора  фестиваля  Велия  -   Фестиваль 

принять участие в концерте и мастер-классах 

по  фортепиано.  Летом  2011  года,  в  момент 

проведения  фестиваля,  в  момент  обучения 

на  м астер-классах  я  начала  освоение  и 

изучение  итальянского  языка,  в  который 

влюбилась  сразу,  как  и  в  саму  страну.  Так, 

помимо моей музыкальной профессиональной 

деятельности  и  обучения  на  мастер-классах 

по  фортепиано  -   родилась  серьёзная  идея 

овладеть  итальянским  языком,  но  уже  на 

се р ьё зно м   п р о ф е сси о на л ь но м   уровне. 

Вернувшись  в  мой  родной  город  Уральск,  я 

обучалась  индивидуально  2  года  в  учебном 

центре  «Профессионал»  у  Потлова  Виктора 

Александровича -  старейшего преподавателя 

итальянского  и  немецкого  языков,  получила 

сертификат.  К сожалению,  в  2013  году летом 

Виктор Александрович ушёл из жизни.

В 2013 и 2014 году я также посетила Италию 

во время своего летнего отпуска и обучалась 

на  курсах  интенсивного  итальянского  языка, 

сда в  экза м е н ы   и  п о л у чи в   с е р ти ф и ка т 

М еждународного  уровня  в  городе  Форио, 

который находится в Неаполитанской Ривьере 

на  острове  Искья.  На  этот  раз  мой  уровень 

после сдачи экзамена оценен уровнем А2 -  В1

-  (продвинутый уровень итальянского языка).

0 6  


И та л и и   м о ж н о   р а с с к а з ы в а т ь  

бесконечно. Это сказка, длиною вжизнь...

Это красота и музыка, романтика и счастье, 

это  любовь  и  радость...  Моря  Италии,  её 

острова -  это особенная красота... Тирренское 

море, Адриатическое море, Лигурийское море... 

красивые пейзажи, острова... В прошлое лето я

посетила юг 

Италии,  где 

проходили 

мои занятия 

на курсах. И 

конечно  на 

в ы х о д н ы х  

я  посетила 

с  а  м  ы  е 

с ка зо ч н ы е  

м е ста   юга 

Италии  -   это  Амальфитанское  побережье, 

города Позитано, Амальфи, Сорренто, атакже 

знаменитый неописуемый остров Капри.

В  С орренто  мне  удалось  попасть  на 

музыкальный  фестиваль  Зоггепіо  МизісаІ, 

к о то р ы й   п р о х о д и л   п р о ш л ы м   л е то м   в 

Консерватории  Санта  Марии  Делле  Грацие 

(Сопзегуаіогіо  сіі  Запіа  Магіа  РеІІе  Сгагіе  сіі 

Зоггеп(о).  Это  был  неописуемый  восторг 

слушать музыкальный итальянский фольклор 

в исполнении профессиональных музыкантов 

фестиваля  в  красивом  и  таком  знаменитом 

городе  Сорренто,  который  находится  близ 

острова Капри.

Цель моей поездки на время всего летнего 

отпуска  была  выполнена.  Отдых,  обучение 

итальянскому  языку  на  профессиональном 

уровне  и  получение  сертификата  -   всё  это 

осуществилось. Но в будущем я не собираюсь 

останавливаться на достигнутых результатах 

в овладении итальянским языком и собираюсь 

совершенствовать свои знания.

Начальный  уровень  итальянского  языка 

я в л я е тс я   необ ходи м ы м   для  с ту д е н то в  

с п е ц и а л ьн о с ти   « В о ка л ьн о е   и скусств о »  

факультета  культуры  и  искусств.  Студенты 

поютарии, романсы, сцены изопер итальянских 

ком по зито р о в.  Для  п р о ф е сси о на л ьно го  

исполнения нужно правильное произношение 

и  понимание текста. Для этого в моих планах 

в  скором  будущем  разработать  элективную 

программу по начальному уровню итальянского 

языка на кафедре «Вокал и инструментальное 

искусство»  в  помощь  нашим  студентам  в 

учебном процессе.

Эллина Потиченко,

старший прөподаватөль кафедры 

«Вокал и инструментальное

искусство» ЗКГУим. М.Утемисова

Сендер-дағы  ел- 

жұрттың ардағысың, 

Ш  а  р  ы  қ  т  а  ! 

Ш а р т а р а п қ а  

с а м ғ а  

қ ұ с ы м  

!

Жерімнің  қасиеті дем   б е р ге н   -   ау, 

Ә р к е з  

б и і к  

а  б  ы  р  о  й  ы  ң  , 

а р  

- н а м ы с ы ң !С еріков  Нұрбол 

Нәсіпкерейұлы  1993 

жылы  БҚО  Казталов 

а у д а н ы   А қ п а т е р  

а уы л ы н д а   д ү н и е ге  

келген,  2011  жылы  Ақпатер  орта  жалпы  білім 

беретін мектебін бітіріп ез тандауы бойынша  осы 

жылы  М.Өтемісов  атындағы  Батыс  Қазақстан 

м е м л е к е т т ік   у н и в е р с и т е т ін ің   п е д а го ги ка  

ф акультетінің  Дене  шынықтыру  және  спорт 

мамандығына грант негізінде оқуға қабылданды. 

Оқужылыныңбасынан-ақоқуға деген ынтасымен, 

қабілетімен көзге түсті. Университет қабырғасында 

білім алажүріп, сабақтан тысуақытында қоғамдық 

іс-шараларға  белсене  қатысып,  нәтижесінде 

жүлделі орындардан көрініп келеді.

Өзінің тынымсыз еңбегінің  арқасында самбо 

күресінен ҚР Спорт шебері атағына қол жеткізді. 

Оқумен қатарспорттыжанынасерікеткен Н¥РБОЛ 

еңбекқорлығымен  табандылығының  арқасында 

көптеген республикалық, халықаралықдеңгейдегі 

жарыстарға қатысып, биік белестерді бағындыра 

білді.  Айта  кетсек  күні  кеше  2015 жылдың 25-26 

қаңтар  күндері  Назарбаев  жүлдесіне  арналған 

әлем кубогі  чемпионатында жүлделі 2-ші орынға 

ие болды.

Келбай  Темірлан 

Нұртасұлы 1995 жылы

19  маусым  күні  БҚО 

Бөрлі  ауданы  Ақсай 

қаласы нда  д үн ие ге  

келді. 2001жылы Ақсай 

қаласында  №2 жалпы 

орта  б іл ім   б е р е тін  

м е к т е б ін д е   о қ ы п . 

2008жылы  7-сыныпта 

СДБАМОМИ-на  оқуға 

т ү с е д і.  2013  жы лы

11-сыныпты  б ітір іп , 

сол  жылы  БҚМ У-ға 

Денешынықтыру және спорт мамандыгына грант 

негізінде  оқуға  түседі.  Ол  алғаш  рет  дзюдо 

үйірмесіне 2006 жылы барады. Алғашқы бапкері 

Каженов Қасым Маратұлы. Ал спорт мектебіндегі 

бапкері Төлегенов Мерлан.

Ол өзінің алға қойған мақсатының арқасында 

қазіргі  кезде  ҚР  Спорт  шебері  атағына  ие 

болды.  Сонымен  қатар  талай  ж еңістермен, 

биіктіктерді бағындырып кележатқан спорт сүйер 

ұландарымыздыңбірі Көлбай Темірлан ағымдағы 

жылдың  27-қаңтар  және  1-наурыз  аралығында 

Атырау  қаласында  өткізілген  Дзюдо  Күресінен 

Жастар  арасында  Қазақстан  Республикасының 

Чемпионатыңда  90  Келі  Салмақ  Дәрежесіңде 

БІРІНШІ ОРЫНҒА ИЕ БОЛДЫ.

Осындай ел мерейін, ер абыройын асқақтатар 

биіктерден  көрініп,  намысты  ту  етіп  жүрген 

спортшыларымыздың алдағы уақытта да жеңісті 

жолдары жемісті болғай демекпіз .

Самбошылар мықты біздің ойында,

Алып ұрар салып ала қойынға.

Күрескенде дес бермеген бабамның,

Қаны қалған тасып тұла бойында.

Күрес деме қызар қа за қ, шаршы алаң 

Жігерлендір қайрат алсын барша алаң. 

Жауырыныңжер көрмеген қазағым, 

Тамсансыншы тек сендерге барша жан.

А кж аркы н Жетмекова,

педагогикалық факультетінің 

дене иіынықтыру және спорт 

мамандыгының

2 курс студенті

ҚОЛЖАЗБАЛАР АВТОРЛАРЫНА КЕРІ  ҚАЙТАРЫЛМАЙДЫ. ДЕРЕКТЕРДІҢ ДӘЛДІГІ ҮШІН  АВТОР  ЖАУАПТЫ.  ЖАРИЯЛАНЫМ АВТОРЛАРЫНЫҢ ПІКІРЛЕРІ  РЕДАКЦИЯ  КӨЗҚАРАСЫН  БІЛДІРМЕЙДІ.М Е Н Ш ІК  И Е С І:

 

Газет  Қазақстан  Республикасы  Мәдениет,  ақпарат және РЕДАКТОР:

М   Ө т е м іс о а

 

қоғам ды қ келі с і м  м „ „ „ с т р л ^ г ^ нде 14.06.1995^. т  ^ ркел іп, т^ ркеу М а р т а   О р ы н б а с а р о в н а  Д Ж У М А Г А Л И Е В А  

м .ө т е м іс о в   а т ы н о а ғ ы

 

туралы   „ө м ір і  № 11390-Г куәлігі берілген.Қ а з а қ с т а н   Мо М поК е т т ік

 

ҚР  Б а й л а н ы с   ж ә н е   а қ п а р а т   м и н и с т р л іг і  А қ п а р а т  ТІЛШІЛЕР: 

ь а т ы с  қ а 3 а қ с т а н  м е м п е к е т т ік

 

^ ә н е   м ұр а ға т  ко м и т е тін ің   ке л іс ім ім е н   м е р зім д і  б а с п а с ө з .  

у н и в е р с и т е т і.

 

б а с ы л ы м д а р ы н   ж ә н е   (н е м е с е )  а қ п а р а т   а г е н т т ік т е р ін  Г үл ф а „ „   Е р С А И Ы Н О В А ,

10.12.2012ж .  қа й та   е с е п ке   а л у   т у р а л ы   № 13213-Г  к у ә л ігі 

. .  

і

/л й ш ь і г а п л с в а

Г а з е т  а й ы н а  б ір  р е т   ш ы ғ а д ы .

 

берілген. қ 

у 

у М ә д „ „ а   Қ О И Ш Ы Ғ А Р А Е В А

Индексі 090006.  Таралымы 2000 Б

Е

Т

& ДИЗАЙІЧ:

Р А Х А Т   К А М Е Н О В  ФОТОСУРЕТ:

Р а ф х а т  Х А Л Е Л О В ,  О қу   т е л е д и д а р ы   ж ә н е  

гр а ф и к а л ы қ  ж о б а л а у  з е р т х а н а с ы

Газет  Р едакция лы қ баспа о ртал ы ғы н д а теріліп,  беттелді. 

«П ол игра ф сервис»

Ж Ш С  басп а ха н а сы н д а  басылды.

Достық даңгылы,  162, тел.: 50-94-45. Біздің сайт: 

^кви.кг, е-таіі: ІС  8М@^к8и.кгКаталог: images -> stories -> downloads -> gazetaorken -> 2015
gazetaorken -> Нұрсұлтан Назарбаев
gazetaorken -> Ұмытылмас есім
2015 -> Мы студенты зкгу!
gazetaorken -> Нұрсұлтан Назарбаев
gazetaorken -> №2 (917) 29 ақпан 2016 жыл 1 марта 1995 года в Казахстане была
2015 -> 8 января на факультете истории, экономики и права состоялся круглый стол, посвященный обсуждению статьи Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «План нации путь к казахстанской мечте»
gazetaorken -> №3 (887) ақпан 2013 жыл ПодПисан меморандум


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет