Көгінен нұрын шашып, гүлдері бүршік ж ары п, ба ғы нд а бұлбұлы сайр а ға нPdf көрінісі
бет5/10
Дата22.12.2016
өлшемі2.07 Mb.
#126
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

№  4  (908)  науры з 

20 14


  ж ы л

ҮСТАЗ  МЕРЕЙІ

М . Ө т е м і с о в  

а т ы н д а ғ ы  

Б а ты с  Қ а з а қ с т а н   м е м л е к е т т ік  

университетінде  қазақ филологиясы 

кафедрасының  ұйымдастыруымен 

а р д а ге р -ұ с та з  Ж о л д ы қа й ы р о в а  

Мерует  Ж олды қайы рқы зы ны ң  90 

жасқа  толуына  орай  «Қазақ тілі  мен 

әдебиетін  оқытуда  ЖОО-да  өтілетін 

таңдаулы  элективті  курстар  мен 

ЖББОМ-дағы факультатив сабақтар, 

а в т о р л ы қ   б а ғд а р л а м а л а р д ы ң  

сабақтастығы  -   кәсіби  құзіреттілік 

негізі»  тақырыбында  дәстүрлі  ІУ 

облыстық  оқу-әдістемелік  семинар 

етті.  Оған  филология  факультетінің 

оқытушы-ғалымдары,  облыс,  қала 

м ектептерінің  м ұғалім дері,  білім 

беру  мекемелерінің  қызметкерлері, 

ардагер ұстаздың шәкірттері қатысты.

О қу-әдістем елік  семинардың 

негізгі  бағыттары  қазақ  тілі  мен 

әдеб иетін  оқы туд а  ж оғары   оқу 

о р н ы н д а   ө т к із іл е т ін   та ң д а у л ы  

э л е кти в ті  кур ста р д ы ң   қосы м ш а 

м аманданудағы   релі,  жұм ы с  оқу 

б а ғд а р л а м а с ы н ы ң  

м а зм ұ н ы , 

олардың  жастардың  бойында  өлке 

тарихына,  әдебиеті  мен  мәдениеті, 

руха ни  қ ұ н д ы л ы қта р ы н а   д е ге н 

құрметін  арттырудағы  релі,  ЖОО 

мен ЖББОМ-дағы таңдаулы  курстар 

мен  а в то р л ы қ  б а ғд а р л а м а л а р : 

теориясы мен әдістемесі, Назарбаев 

зияткерлік  мектептерінде  қазақ  тілі 

мен әдебиетінен таңдаулы курстарды 

оқы тудағы   озы қ  технологиялар,  Ж ББОМ-да  авторлы қ 

бағдарламаларды  құрастыру  және  білім  беру  үрдісіне  енгізу 

тәжірибелеріне арналды.

Семинар  жұмысын  университет  ректоры,  академик Асхат 

Иманғалиев ашып, мерейтой иесін құттықтап, баяндамашыларға 

сәттілік  тіледі:Ардагер  ұстаздарын  ұлықтап,  оларға  құрмет 

көрсету 

университетіміздің  ежелден  қалыптасқан  дәстүрі. 

Бүгін де соның куәсі  болып отырмыз.  Қара  шаңырақта барлық 

ғұмырын өткізіп, елеулі еңбекатқарған МеруетЖолдықайырқызы 

мерейлі 90 жасқа толып отыр. Осыған орай өзі қызмет атқарған 

қазақфилологиясы кафедрасыныңұйымдастыруымен дәстүрлі

IV  облыстық  оқу-әдістем елік  семинар  еткізіліп  отыр.  Біз 

мектепке  маман дайындаймыз,  ал  мектеп жоғары  оқу орнына 

студент  дайындайды.  Университет  пен  мектеп  арасындағы 

ажырамас  байланыстың  маңыздылығы  жоғары.  Білім  беру 

саласының  алдында  тұрған  міндет  -   ол  құзіретті  маман 

дайындау.  Болондық үрдіс бойынша студент оқитын  пәндерін 

өздері таңдауы тиіс. Қазіргі таңда міндетті пәндерден элективті 

пәндердің  саны  артқаны  айқын.  Элективті  таңдау  пәндерін 

студент езі таңдап немесе қосымша мамандануға сәйкес жұмыс

берушілер  тарапынан  қажеттісін  таңдауының  өзі  толыққанды 

маман  дайындауда  маңызы  жоғары  деп  білеміз.  Ал  мектепте 

өзінің бағыты бойынша факультатив сабақтар жүргізілсе, соған 

сәйкес авторлық бағдарламалар жасалады.  Солардың ішінде 

үздік авторлық бағдарламалар облыс,  республика деңгейінде 

таралып, танылыпжүр. Бүгінгі семинарға мектеп мұғалімдерінің 

әр  бағыт  бойынша  авторлық  бағдарламаларымен  арнайы 

қатысып отырғаны  қуантады.

Семинар  қатысуш ыларының  барлығы  дерлік  Мерует 

Жолдықайырқызының  әр  жылдардағы  шәкірттері.  Ұстаз  үшін 

бұдан асқан бақыт жоқ деп ойлаймыз, - деп атап өтті.

Оқу-әдістемеліксеминарбарысында М. Өтемісов атындағы

Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры, 

филология  ғылымдарының  кандидаты  Серікқали  Шарабасов 

« Қ а з а қ   т іл і  мен  ә д е б и е т і»   м а м а н д ы ғы н а   а р н а л ға н  

«Махамбеттану»  элективті  курсының  мақсат-міндеттеріне 

тоқталып,  «Исатай-Махамбет»  журналының  №  1  санының 

таныстырылымынжасады.  О рал  қа л а с ы н д а ғы   Д а р ы н д ы  

балаларға  арналған  мамандандырылған  Сәкен  Сейфуллин 

атындағы  №11  облыстық  мектеп-интернат  кешенінің  жоғары 

санатты  мұғалімі  Аянбек  Мыңбаев  «Абайтануды»  оқытудағы

іс-тәжірибем (республикалық байқауда 

үздік  атанған  авторлық  бағдарлама 

негізінде)  тақырыбында  баяндама 

ж а с а д ы .  М.  Ө те м іс о в   а ты н д а ғы  

Б а т ы с   Қ а з а қ с т а н   м е м л е к е т т ік  

у н и в е р с и т е т ін ің   п р о ф е с с о р ы , 

педагогика  ғылымдарының  докторы 

Абат  Қыдыршаев  «П едагогикалы қ 

р и т о р и к а   -   м ұ ғ а л ім н ің   к ә с іб и  

коммуникативтік  құзіреттілігінің  негізі 

(Жоғары оқу орнында «Педагогикалық 

ш еш ендіктану»  эл е кти в ті  курсын 

оқыту  бағдарламалары  бойынша)», 

Ж .  Д о с м ұ х а м е д о в   а т ы н д а ғ ы  

п е д а г о г и к а л ы қ   к о л л е д ж д ің  

оқы туш ы сы   А лты най  Темреш ова 

«Ж Б Б О М -дағы   « ІІІе ш е н д ік  өнер» 

ф а культа тив  са б а ғы на   арнал ған 

а в то р л ы қ  б а ғд а р л а м а сы » ,  Орал 

қ а л а с ы   Н а з а р б а е в   з и я т к е р л ік  

м е к т е б ін ің   о қы ту ш ы с ы ,  м а ги стр  

Алима Дүйісмағамбетова «Назарбаев 

зи я т к е р л ік   м е кте б ін д е   э л е кти в ті 

к у р с т а р   а р қы л ы   о қ у ш ы л а р д ы ң  

жазылым  дағдысын  қалыптастыру», 

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік  университетінің доценті, 

филология ғылымдарының кандидаты 

Айгүл Раманова «ЖОО-да оқытылатын 

«Тілдік  қатынас  негіздері»  элективті 

курсы н  оқы ту  бойынш а  ш еберлік 

сабағы» тақырыбында баяндамаларын 

жасады.

О қ у - ә д і с т е м е л і к  семинарды педагогика ғылымдарының 

докторы, профессор, ардагерұстаздың 

шэкіртіАбатҚыдыршаевжүргізді.  МеруертЖолдықайырқызының 

шәкірттері,  куратор  болған  топ  студенттері  -   бүгінгі  ұстаз 

м ақтаны п  ж үр е тін   б іл ікті  мам андар  өз  құтты қта ула р ы  

мен  ж үрек  жарды  тілектерін  де  жолдады.  Мерейтой  иесі 

«Институт-  әкем, кафедра -  шешем» деген ұлағатты сөзін зор 

тебіреніспен  жеткізді.  ¥стаз  еңбегін  ұлықтап,  құрмет  көрсетіп 

жатқан  кафедрасына,  осы  семинардың  ұйымдастырылуына 

ұйтқы  болған  жас  ұстаз,  2014  жылғы  «Жоғары  оқу  орнының 

үздік оқытушысы»  грантының иегері  Рита Сұлтанғалиеваға өз 

алғысын білдірді.

Шара  соңында  семинар  қатысушыларына  сертификаттар 

мен баяндамшыларға алғыс хаттар тапсырылды.

Ұстаз еңбегі қашанда шәкірттерімен бағалы. 90 жасқа толған 

мерейтойы қарсаңында МеруетЖолдықайырқызы  ұстаз бақыты 

биігінен көрінді.

К. Жумашева,

қазақ филологиясы 

кафедрасының 

магистр-оқытушысы

интереснейшими людьми  Вы  встречались  и 

дружили,  и  как Ваша личность отозвалась в 

судьбе каждого члена Вашей семьи.

Вы-удивительная личность, сочетающая 

в  себе  преданность  делу,  которому  Вы 

служите  всю  жизнь;  бескорыстие,  которое 

Вы  п р о я в л я е т е   в  м н о г о ч и с л е н н ы х  

встречах,  выступлениях,  советах;  глубокое 

сопереживание  как  в  ситуациях  радости, 

успеха, так и в ситуациях огорчения, страдания, утраты.

Вы  -   мудрый  человек,  переживший  не  одно  изменение 

в  политической  жизни  страны,  не  одну  реформу  в  сфере 

образования,  не одну кадровую  перестройку,  но философски 

принимающий и радости и огорчения и не ожесточившийся на 

мир.


Вы  -   прекрасный  преподаватель,  уроками,  лекциями 

и  занятиями  которого  восхищ алось  не  одно  поколение 

школьников,  студентов, магистрантов, слушателей различных 

семинаров и курсов.

Вы  -   талантливый  ученый,  привлекающий  не  только 

научными публикациями, но завораживающий выступлениями 

на конференциях, встречах, дискуссиях, обсуждениях, защитах 

и других публичных форумах.

Вы  -   особенный  человек,  со  своими  неожиданными 

вопросами  и  суждениям и,  с  подчас  непредсказуемы ми 

выводами.

Вы  -   удивительно  скромный  человек,  но  с  огромным 

чувством собственного достоинства, изучающе-оценивающим 

отношением  к  собеседнику,  неизменно  уважительный  к 

молодым коллегам.

Вы  -   романтик,  неутомимый  путешественник,  готовый  и 

сегодня собраться в путь, чтобы встречаться с людьми, чтобы 

любоваться  природой  и  архитектурой,  чтобы  быть  в  мире 

событий, окружающих нас.

Вы -  счастливый человек,  потому что у Вас такая хорошая 

семья,  которая любит, уважает и боготворит Вас.

Ваш  оптимизм,  дорогая  Тамара  Ивановна,  неиссякаемая 

энергия  всегда  служ или  примером  научного  поиска  и 

жизнелюбия. Желаем  Вам хорошего самочувствия, успешных 

студентов и магистрантов.

Мы  восхищаемся  молодостью  Вашей  души,  ясным  умом, 

жизнелюбием,  самоотверженностью в служении  науке, умело 

сочетая с духовностью, любовью к миру прекрасного.

Огромное  счастье  шагать  в  XXI  веке  рядом  с  ВамиІ

/

26  марта  нашему  преподавателю  исполнилось  70  лет.  В 

честь  столь  знаменательного  Дня  хочется  высказать  слова 

искренней признательности и глубочайшего уважения.

Нурушева  Тамара  Ивановна  родилась  26  марта  1945 

году  в  Западно-Казахстанской  области,  в  г.Уральске.  В  1963 

году Тамара  Ивановна  окончила  школу  №10.  В  этом  же  году 

она  поступила  в  Уральский  педагогический  институт  им. 

А.С.Пушкина,  факультет  английского  языка  и  в  1967  году 

окончилаинститутсотличием. В 1967-1968  гг. Тамара Ивановна 

работала в Папаевской средней общеобразовательной школе, 

затем  в  связи  с болезнью  отца  она  переехала  в Уральск.  Ей 

была  предложена  должность  преподавателя  английского 

языка вУральском педагогическом институте им.А. С.Пушкина. 

3  1970-1972  годы  Тамара  Ивановна  с  отличием  окончила 

зысшие  педагогические  курсы.  В  1973  году  была  делегатом 

международного конгресса, который проходил в Ташкенте.

В 1995 году Тамара Ивановна получила награду «Отличник 

просвещения  Республики  Казахстан»,  в  2000  и  в  2008  годах 

была награждена двумя похвальными листами  Министерства 

Республики  Казахстан,  благодарственными  письмами  от 

областного акимата и ректората ЗКГУ им. М.Утемисова. Тамара 

Ивановна является обладателем ордена  «Ветеран труда»,  за 

отличную работу в ЗКГУ была награждена медалью.

Тамара Ивановна автор более 30 научных статей и учебно- 

методических  пособий  на  русском  и  английском  языках.  В 

2013  году  было  опубликовано  учебно-методическое  пособие 

«Этнокультурные  особенности  Казахстана  и  англоязычных 

стран».

На  сегодняшний  день  Тамара  Ивановна  работает  на <афедре иностранных языков.

От всей души мы поздравляем Вае с 70-летием! 

Самое главное,  что нам хочется сказать, -  Вы уникальная 

пичность!

Вы  неповторимы,  и  хотя  неповторима  каждая  личность, 

Заша  уникальность  и  в  Вашей  судьбе,  и  в  Ваших  научных 

сследованиях,  и  в  том,  кто  были  Ваши  учителя  и  с  какими

Вы -  Педагог и Психолог, Учитель с большой буквы.

Мы  желаем  Вам  комфортной  юбилейной  атмосферы 

неизменного чувства юмора и оптимизма, добрых и искренних 

слов благодарности.

С наилучшими пожеланиями, преподаватели 

кафедры «гИностранные языки» 

и студенты группы 03403(а)


№  4  (908)  науры з  2014  ж ы л

В  одном  строю  с  молодежью

В  университете  еео  знает  каждый, 

да  и  в  Уральске,  Почетным  гражданином 

которого он является, редкий не знает его 

в лицо.  Ветеран Великой Отечественной 

войны,  кандидат   ист орических  наук, 

профессор Павел Романович Букаткин по- 

военному строг  к  себе  и  к  своей работе. 

Человек,  давно  уже  ставший  легендой, 

несмотря на годы, работает -  руководит 

военно-историческим  музеем  ЗКГУ  им. 

М.Утемисова,  рассказы вая  студентам 

и  г о с т я м   у н и в е р с и т е т а   о  б о е в о й  

славе  преподавателей,  сотрудников  и 

студентов в годы войны.

В  преддверии  70-летия  Великой  Победы 

Павел  Романович  особенно  занят.  В  музей 

идут  студенты  и  школьники,  выпускники  и 

преподаватели,  ветерана  приглашают  на 

встречи  и  торж ества.  И  он  по-преж нем у 

готов  поделиться  своими  воспоминаниями  и 

пожелать коронное «Победы на всех фронтах!».

13  марта  в  актовом  зале  университета 

студенты слушали рассказы о войне.  Но на то 

он  ученый  и  педагог,  что  рассказы  все  были 

больше о коллегах, о тех,  кто со студенческой 

скамьи  ушли  на  фронт.  Их  имена  можно 

прочесть  на  стендах  музея.  Прежде  всего, 

это  дважды  Герой  Советского  Союза  Леонид 

Беда.  Ни  одно  высшее  учебное  заведение 

не  может  похвалиться  таким  героем,  дважды 

Героев  в  Казахстане  всего  четверо.  Интерес 

вызывает  и  макет-панорама  одного  из  боев 

Сталинградской битвы.

Студентов же интересовала жизнь самого 

Павла  Романовича.  Каким  был  он  в  их  годы? 

Что  интересовало  тех,  чья  молодость  была 

опалена  войной?  Что  волновало  молодежь 

тех лет?

В  далеком  1941  году  выпускник  Павел 

Б ука тки н   м е чта л   п о с т у п и т ь   в  В о е н н о - 

пограничное  училище  в  Ленинграде.  Стать 

военным  и  защ ищ ать  свою  Родину  тогда 

мечтали  многие  молодые  люди,  занимаясь 

в  кружках  авиамоделирования,  занимаясь 

спортом. В школе мальчишкой Павел Романович 

совершал со своими одноклассниками ночные

война.  В  числе  многих он  пошел  в  военкомат 

записываться на фронт.

Он  не  стал  моряком-пограничником,  и 

это было уже  не столь  важно.  Главным  было 

победить врага.  По направлению военкомата 

он  поступил  в  военно-авиационную  школу 

пилотов  №24,  затем  окончил  Воронежское 

военное училища связи и в звании лейтенанта 

с  1943  года  участвовал  в  боях  командиром 

взвода  и  роты  96-го   стр е л ко во го   полка 

на  Курской  дуге  Центрального  фронта,  на 

Белорусском,  1  и  4-м  Украинских  фронтах. 

Победу встретил под Прагой.

За  ге р о и зм ,  п р о я в л е н н ы й   в  б о ях, 

награжден  тремя  орденами  Отечественной 

войны,  Красной  Звезды,  двумя  медалями 

«За  отвагу»,  «За  Победу  над  Германией», 

«За  освобождение  Праги»,  чехословацкими 

медалями «Захрабрость», «За взятие Дукли», 

юбилейными медалями.

После войны Павел Романович поступил в 

Уральский педагогический институт. Затем была 

аспирантура,  большая  исследовательская 

работа,  насыщенная  общественная  работа, 

педагогическая  деятельность.  Он  вписал 

свои  строчки  в  историю  не  только  как  воин, 

но и ученый, открывая неизвестные страницы 

времен  В еликой  О течественной  войны. 

Разницу  в  понятиях  «тыл»  и  «ближний  тыл» 

поймут лишь  специалисты  и  те,  кто  пережил 

бомбежки, потерю близких. Поселки Джанибек 

и  Сайхин  Западно-Казахстанской  области 

претерпели  все  ужасы   войны.  Большая 

работа,  проведенная  Павлом  Романовичем, 

позволила  назвать  нашу  область  ближним 

тылом  С та л и н гр а д ско го   ф ронта  в  годы 

Великой Отечественной войны.

И с то р и к  Б у ка тки н   по чти  ни ч е го   не 

рассказывает  о  себе.  За  него  говорят  его 

награды.  Но  что  таят  за  собой  орден  или 

медаль?  Какой  немыслимый  в  мирное  время 

подвигсовершен солдатом? На какуюжервтву 

шел человек во имя спасения других людей?

Павел  Романович  ответил  на  вопросы 

студентов,  каждый  вопрос  встречая  стоя

Привычка  преподавателя,  выработанная

марш-броски, наурокахфизкультуры и военной 

подготовки, в секциях и кружках готовили себя к 

тому, чтобы в любой момент с оружием в руках 

защитить свою землю от врага. Для мальчишки 

тех лет было  просто  позором  не сдать нормы 

ГТО (Готов к Труду и Обороне), не разбираться 

в оружии. Вот и прыгали с парашютом, плавали 

в реке, доказывая  прежде всего себе,  что они 

мужчины.


А повзрослеть им пришлось очень быстро. 

После  выпускного  бала  в  школе  Павел  со 

своими  друзьями-одноклассниками  пошел 

в стр е ч а ть  рассвет.  Приш ел  дом ой  под 

утро,  а  проснувшись,  узнал,  что  началась

годами. Он вел беседу со студентами, ни разу 

не  присев.  Он  нашел  в  себе  силы  спеть  со 

студентами любимые песни.

-Все мое детство,  пусть не очень богатое, 

я занимался спортом. Мы бегали, прыгали. Мы 

были готовы в любой момент встать на защиту 

своей  Родины, - сказал Павел  Романович.

Он  пожелал  всем  студентам  здоровья, 

заниматься  спортом  и  стараться  получать 

новые знания.

По окончании встречи желающие посетили 

военно-исторический музей.

Сухие строчки документа...

Четыре  года  войны...  И  четыре 

года  учебы   в  университ ете...  Легко  ли 

п ред ст ави т ь   н аш ем у  ст удент у,  что 

вместо мирной учебы в аудиториях и залах

-  лекций, зачетов 

и  э к з а м е н о в   -  

стрельба, грохот 

взрывов,  потеря 

друзей?  И  какую 

цену  заплат или 

воины за награды, 

чт о   о с о б е н н о  

т о р ж е с т в е н н о  

с  и  я   ю  т 

ө 

п р а з д н и ч н ы е  

д н и ?   М о ж е т ,  

с у х и е   с т р о ч к и  

д о к у м е н т о в

о  ж   и  в  я   т 

в о о б р а ж е н и е  

м о л о д о г о  

п о к о л е н и я  

и 

п о м о г у т  

п о -  

ноеомувзглянуть 

н а   и с т и н н ы х  

героев нашего времени.

Это  строки,  взятые  из  копий  документов 

л и ч н о го   д е л а   б о й ц а   Б у к а т к и н а   П а в л а  

Романовича.  В  них  описываются  настоящие 

события  Великой  Отечественной  войны.  Это 

краткие  описания  битв,  в  которых  героически 

отличился  Павел  Романович.  А  сколько  было 

их, не щадивших себя, тех, кто приближал день 

великой  Победы!

Из  наградного  листа  от  29  июня  1944 

года:

«...21.06.1944  г.  врем енно  наруш илась 

радиосвязь  из-за  повреждения,  т.  Букаткин 

н е в з и р а я   на  с и л ь н ы й   а р т и л л е р и й с к о - 

м инометны й  огонь  противника  сам  лично 

вышел в батальон, где и устранил повреждение 

в  р ади останц ии .  Р а дио связь  вновь  была 

в о с с та н о в л е н а .  Кром е  того  22.06.1944  г. 

Т.  Б у ка тки н   сум е л   о р га н и з о в а т ь   в ы но с 

повреж денной  р а диостанц ии  с  поля  боя. 

Вынос сопряжен был с большими трудностями, 

т.к.  местность  находилась  под  непрерывным 

обстрелом  артиллерийско-минометного  огня 

и  сна й пе р о в  п р о тивн ика ...»   (П осле  этого 

боя  5  июля  1944  г.  командир  радиовзвода 

96  стрелкового  Ч итинского  полка  старший 

лейтенант  Павел  Романович  был  награжден 

медалью «За отвагу»),Из наградного листа от 30 августа 1944 

года:

«...Во время сильных контратак противника 

в условиях разрозненных действий батальонов, 

во  время  а р ти л л е р и й с ки х   на л е то в  было 

повреждено  две  радиостанции,  что  угрожало 

потерей управления  подразделениями.  В этот 

период  т.  Букаткин,  пренебрегая  опасностью, 

сам  лично  вышел  в  батальоны ,  исправил 

радиостанции  и  возобновил  связь.  Личный 

со ста в   его  р а д и о в зв о д а   за  пр о явл е нно е  

мужество  и  героизм  на  50%  представлен  к 

правительственным  наградам  -  это  заслуга  т. 

Букаткина в воспитании личного состава в духе 

преданности и бесстрашия в борьбе с немецкими 

за х в а т ч и ка м и ...»   (За  ли чно е   м уж е ств о   и 

героизм, за умелое руководство радиовзводом 

и бесперебойное обеспечение радиосвязью на 

всем протяжении действий в трудныхусловиях 

16  сентября  1944  года  командир  радиовзвода 

96 стрелкового Читинского полка Букаткин П.Р. 

награжден второй медалью «За отвагу»),

Из  наградного  листа  от  15  октября 

1944 года:

«...Когда  батальон  был  отрезан  от  полка  и 

вследствие  ненастной  погоды  радиостанция 

батальона вышла из строя, т. Букаткин пробрался 

в  б а та л ь о н ,  испр а вил  ее  и  в о сста н о в и л  

радиосвязь с батальоном.

К о гд а   по  р а н е н и ю   вы б ы л   из  с тр о я  

кам андир  роты  связи,  т.  Букаткин  принял 

на  себя  ком андование  ротой  и  обеспечил 

телефонную  связь  с  подразделениями,  что 

дало возможность в условиях гористо-лесистой 

местности маневрировать и успешно вести бой 

по овладению высотой 624...

По  выбытии,  в  связи  с  ранением,  ПНШ-

1,  т.  Букаткин  по  приказу  ком андования

последнего заменил и успешно выполняет 

его  работу...»  (30  октября  1944  года  за 

проявленный героизм ст. лейтенант Букаткин 

Павел  Романович  был  награжден  орденом 

Красной Звезды).Из наградного листа от 6 февраля 1945 

года:

« ...2 7 .0 1 .4 5   г.  по  с л о ж и в ш е й с я  

обстановке  в  ночное  время  нужно  было

д а ть  св я зь  у гл у б и в ш е м у   б а та л ь о н у   в 

о б о р о н у   п р о ти в н и ка ...  Тов.  Б ука тки н, 

получив  срочный  боевой  приказ,  с  группой 

связистов  пошел  на  установление  связи. 

Следуя подороге, встретил группу немецких 

автоматчиков,  завязали  с  ними  неравный 

бой  и  из  личного  оружия  убил  три  немца, 

остальные  разбежались.  28.01.45  г.  при 

ф о р с и р о в а н и и   реки  В исла  в  го р ячи й 

момент боя требовалось дать телефонную 

с в я зь   ч е р е з  р еку.  Тов.  Б у ка тки н   под 

непосредственным руководством обеспечил 

связь,  чем  способствовал  маневренности 

части.

29.01.45  г.,  когда  противник  перешел  в контратаку  на  штаб  в  селе  Рудольдовице 

тов. Букткин ссвободными связистами залег 

в  цепь  и  отбивал  контратаку  противника. 

При  отражении  контратаки  Букаткин  лично 

убил  9  гитлеровцев...»  (9  марта  1945  года 

П .Р .Б укаткин  был  н а гр а ж д е н  орденом  

Отечественной войны  II степени.)

Из  наградного  листа  от  19  мая  1945 

года:

«...29.04.45  г.  во  время  форсирования 

р.  Одер  тов.  Букаткин  показал  образец 

с м е л о с т и   и  г е р о и з м а .  О н п е р в ы м  

п е р е п р а в и в ш и с ь   че р е з  р е ку   в  броди 

совместно с пехотой продолжал уничтожать 

немцев,  засевших  вблизи  реки.  Сам  лично 

убил 5 немцев,  одного  взял  в плен.  В такие 

трудные  минуты  и  связь  тов.  Букаткина 

работает бесперебойно. Несколько порывов 

на  реке  Одер  он  исправил  сам  лично. 

Полковой  артиллерии  по  пояс  в  воде  под 

сильным пулеметным огнем противника тов. 

Букаткин геройски помогал переправляться 

и помогать удержанию плацдарма...

...В о   в р е м я   о т р а ж е н и я   б е ш е н о й  

ко н тр а та ки   нем цев  в  районе  деревни 

З абж ек  на  Одере  т.  Б укаткин  проявил 

и скл ю ч и те л ь н ы й   о б р а зе ц   ге р о и зм а   и 

мужества.  Когда  немцы  заняли  дома,  а  в 

наших  руках  командного  состава  оставлся 

один  дом,  тогда  тов.  Букаткин  выкатил  45- 

мм  пушку  вперед  дома  и  сам  начал  вести 

огонь.  ...В  это  время  немцы  в  соседнем 

доме  восстановили  пулемет  и  не  давали 

возможности вести огонь с орудия. Тогда тов. 

Букаткин  с  группой  автоматчиков  скрытно 

с  гранатой  в  руках  добрался  до  дома  и 

броском гранаты  в окно уничтожил пулемет 

с  прислугой.  В  этом  бою  он  уничтожил  до 

взвода  немцев,  12  взял  в  плен  и  легкую 

автомашину.

За  врем я  н а с т у п а т е л ь н ы х   б о е в   с 

15.04.45  г.  и  по  настоящее  время  связь 

тов.  Букаткина  работала  бесперебойно, 

несмотря  на большие трудности,  лес,  реки. 

Несколько  раз  тов.  Букаткин  во  время  боя 

сам обеспечивал связь... В трудные минуты... 

не  считался  своей  жизнью...»  (27  мая  1945 

года  П.Р.Букаткин  был  награжден  орденом 

Отечественной войны  II степени).


«ОҚЫТУДАҒЫ ҚҮЗЫРЕТТІЛІК 

БАҒЫТ» АПТАЛЫҒЫ

«Тегінде, адам баласы адам баласынан ақыл, 

ғылым, ар, мінез деген нәрселермен  озады», - де- 

ген ұлы Абайдың сөздері  ұстаздық мамандықтың 

болмысын  ашатыны  анық.  Сондықтан  кәсіби 

шеберлігі  шыңдалған,  ойы  жүйрік,  ақылы  терең, 

бәсекеге  қабілетті,  өзгерістерге  бейім,  ізденуші 

ұстаздың кәсіби құзыреттілігін арттыруда да жаңа 

кезқарасты қалыптастыруды, құзырлықтарын үнемі 

дамытуды талап етеді.

Құзы реттілік  (компетенция)  латын  тілінен 

аударғанда  өз  ісін  жоспарлау  мен  орындауды 

жақсы  білу,  танымы  мол,  тәжірибелі  дегенді 

білдіреді. Құзыреттілік деп белгілі бір сала бойын- 

ша  мұғалім  дайындығына  алдын-ала  қойылатын 

талаптарды, ал, құзырет деп олардың қалыптасқан 

тұлғалық  сапасы  мен  сол  іс-әрекетке  қатысты 

жинақталған  тәжірибесін  түсінген  жөн  Білім  мен 

икемділікпен  қаруланған,  негізгі  ой-тұжырым  жа- 

сайтын және өзіндік әрекет ете алатын  мұғалімді 

құзыретті деп есептеуге болады.

Қазіргі  уақытта  құзыретті  маман  дай- 

ындау өзекті  мәселе  болып  отыр.  Осы  мәселені 

шеш уде  ақпан  айы н ы ң  16-21  а р а л ы ғы нд а  

М .Ө т е м іс о в   а т ы н д а ғы   Б а ты с   Қ а з а қ с т а н  

мемлекеттік  университетінің  физика-математика 

факультетінде  «Оқытудағы  құзыреттілік  бағыт» 

тақырыбында  оқу-әдістемелік  апталық  өткізілді. 

Апталықтың  ашылу  сағатында  физика-матема- 

тика факультетінің деканы А.Б.Медешова «Қазіргі 

білім беру бағдарламасының ерекшеліктері» атты 

баяндама оқыды.  Баяндама бойынша құзыреттілік 

бағытты  қалыптастыруға  қатысты  сұрақтарды 

талқылауда мектеп мұғалімдері мен университеттің 

профессор-оқытушылар  қауымы  белсенділік  та- 

нытты.  Апталыққа  келген  қаламыздың  ЖОББМ, 

гимназия және мектеп-лицейінің информатика пәні 

мұғалімдері өз тәжірибелерімен бөлісті.

И  Апталыкта еткізілген іс-шаралар:

Шеберлік кластар

«Интерактивті құзыреттілік- 

бағдарлы тапсырма құрастыру 

әдістері» (қазақ тілінде)

Педагогтарды құзыреттілік-бағдарлы оқытуда 

ақпа р а тты қ  технологияны   ти ім д і  қолдануға 

үйретуді мақсат еткен аға оқытушы Г.ГМухамбетова 

Масготегііа ҒІазһ анимация жасау программасын 

қолданып мультимедиа және интерактивті элемент- 

тер арқылы  фильм және модель құру, АсІіопЗсгірі 

сценарийлер  көмегімен  интерактивтілікті  жүзеге 

асыру  туралы  түсіндіріп,  Масготесііа  ҒІазһ  про- 

граммасынан  электрондық  оқулық  пен  инфор- 

матика  мамандығы  студенттерінің  Масготесііа 

ҒІазһ программасында интерактивті құзыреттілік- 

бағдарлы тапсырмаларды құрастырып орындаған 

ғылыми  жобаларын  демонстрациялады.  Содан 

кейін  қатысушыларға  орындау  тәртібі  қадамдап 

көрсетілген  тапсырмалар  беріліп,  қатысушылар 

Г.Г.Мухамбетованың  кемегі  арқылы  компьютерде 

орындап нәтижеге қол жеткізді. Қатысушылар бұл 

шеберлік  класынынан  көп  пайдалы  әдістемелік 

кемек алғанын,  алдағы уақытта  мұндай  шаралар 

жиі болса екен деген ойларын айтып,  риза болып 

тарасты.


Каталог: images -> stories -> downloads -> gazetaorken -> 2015
gazetaorken -> Нұрсұлтан Назарбаев
gazetaorken -> Ұмытылмас есім
2015 -> Мы студенты зкгу!
gazetaorken -> Нұрсұлтан Назарбаев
gazetaorken -> №2 (917) 29 ақпан 2016 жыл 1 марта 1995 года в Казахстане была
2015 -> 8 января на факультете истории, экономики и права состоялся круглый стол, посвященный обсуждению статьи Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева «План нации путь к казахстанской мечте»
gazetaorken -> №3 (887) ақпан 2013 жыл ПодПисан меморандум


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет