Комитет по чрезвычайным ситуациям мвд республики казахстанжүктеу 2.24 Mb.
Pdf просмотр
бет6/11
Дата06.03.2017
өлшемі2.24 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

 
 
 
 
УДК 614.844.6 
 
А.Н. Құсайынов  - Қазақстан Республикасының ІІМ ТЖК  
Кӛкшетау техникалық институтының  
ӛрттің алдын алу кафедрасының оқытушысы 
 
СУ МЕН ОЗОН ҚАБАТЫНА ЗАҚЫМ КЕЛТІРМЕЙТІН 
ХЛАДОНДАРДЫҢ НЕГІЗІНДЕ КОМБИНИРЛІ ӨРТ СӨНДІРУ 
ҚҰРАМДАРДЫ ЖАСАУ ПЕРСПЕКТИВАСЫ 
 
Бҧл  мақалада  су  мен  озон  қабатын  қҧртпайын  хладондардың  негізіндегі 
комбинирлі  қҧрамы  бар  кӛлемді  ӛрт  сӛндіру  қондырғылары  арқылы  ӛрттерді 
сӛндіру,  қосымша  аэратор  саптамасы  бар  қондырғылары  арқылы  модельді  ӛрт 
ошақтарын  сӛндіру эффектілігі  зерттелді. Зерттеулер ҥшін Хладон 141b, Хладон 
122а,  Хладон  217I1  хладондары  таңдап  алынды.  Жҥргізілген  сынақтардың 
нәтижесі  бойынша,  жоғарыда  аталған  хладондардың  су  мен  комбинирлі  қҧрамы 
ӛрт сӛндіруде эффектілігі ӛте жоғары екені айқындалды. Сонымен қатар, аэратор 
саптамасы ӛрт сӛндру уақытына да жағымды әсер ететіні байқалды.  
Негізгі  сөздер:  Жҧқашашыранды  су,  озон  қабатына  зақым  келтірмейтін 
хладондар, комбинирлі ӛрт сӛндіру заттары. 
 
Қазіргі 
таңда, 
заманауи 
ӛндірістік 
және 
транспорттық 
инфраструктураның  дамуы  нысандардың  кҥрделенуімен  сипатталады,  сол 
себептен  ӛрт  орындарына  ӛрт  сӛндіру  заттарын  жеткізу  қыйындыққа  соқты. 
Одан  басқа,  технологиялық  параметрлердің  ӛсуінен  процесстердің 
интенсификациялануы,  оның  ішінде  жаңа  қышқылдарды,  жанар  жағар 
майларды  қолданғандықтан,  ӛрт  сӛндіргіш  заттарға  және  автоматты  ӛрт 
сӛндіру  қондырғыларына  біршама  спецификалық  талаптар  қойылады.  Бҧның 
бәрі  ӛрт  қауіпсіздігін  ҥнемі  жаңартып  қамтамасыз  етуге  әкеліп  соғады. 

Обеспечение пожарной и промышленной безопасности
 
 
 
Вестник Кокшетауского технического института КЧС
 
МВД
 
Республики Казахстан. №3 (19), 
2015
 
55 
Осындай шешімдердің бағытының біріне, локалды, локалды-кӛлемді, кӛлемді 
ӛрттерді  сӛндіруге  арналған  жҧқашашырамды  сумен  (ЖШС)  сӛндіретін 
автоматты  ӛрт  сӛндіру  қондырғылары  болып  табылады.    ЖШС  ӛрт  сӛндіру 
қондырғылары  ӛзінің  бойында  газды  және  су  ӛрт  сӛндірудің  қҧндылығы 
сақталған. Олардың негізгі артықшылығы ӛрт сӛндіру заттарының аз шығыны, 
материалдық шығынның азайюы (себебі су газдан арзан тҧрады), адамдардың 
денсаулығына зияны жоқ болғаны [1-4]. 
Сонымен  қатар  жоғарыдисперсті  (аэрозольды)  суды  шашыратудың 
техникалық  шешімдері  кӛп:  бір  жағынан  конструктивті  ерекшеліктеріне 
байланысты  су  шашыратқыштардың  жаңа  тҥрлері  су  шашыратудың 
кӛрсеткіштерін  жақсартуда,  екінші  жағынан  осындай  мақсатта  кӛлемді 
ӛрттерді  сӛндіруге  арналған  қондырғыларды  су  мен  озон  қабатына  зақым 
келтірмейтін  хлодондардың  негізіндегі  комбинирлі  қҧрамдарын  қолдану 
толығымен ойластырылып жатыр [2]. 
Су-хладон  комбинирлі  қҧрамын  қолданатын  модульді  автоматты  ӛрт 
сӛндіру  қондырғылары  баяғыдан  ойлап  табылған  болатын.  Бірақта,  Монреал 
хаттамасында  озон  қабатына  зақым  келтірмейтін  қосылыстардың  тізімі 
кӛрсетілді, оның ішінде хлорфторкӛміртегісі, бромфторкӛміртегісі (галлондар) 
және  кейбір  хлоркӛмірсутектерге  жататын  хладон  114В2В  тізімге  кірді.  Сол 
кезден бастап осы қосылыстарды қолдануға тыйым салынды. Сонғы уақытта 
осы  мәліметтер  қайта  зерттелуде,  озон  қабатын  зақымдайтын  хладондардың 
орнына  қауіпсіз,  ӛрт  сӛндіру  эффектісі  жоғары  хладондармен  алмастыру 
мәселесі қарастырылып жатыр.  
Осы жҧмыстың басты мақсаты болып, жабық кӛлемдердің ішінде су мен 
озон  қабатына  зақым  келтірмейтін  хладондардың  негізіндегі  комбинирлі 
қҧрамның  кӛмегімен  сӛндіруді  сынау  және  де  ЖШС  әр  турлі  жағдайлардағы 
әсер ету нәтижесін зерттеу болып табылады. 
Зерттеуге таңдалатын хладонды алмас бҧрын, оның тек физикалық қана 
емес,  оны  табу  жолдарныда  ескеру  қажет.  Соған  байланысты  Хладон  141b, 
Хладон 122а және де мҥмкіншілігі тӛмен бірақтан аса перспективті, пропилен 
тобына  жататын    хладон  217I1  таңдап  алынды  [5].  Алғашқы  екі  хладонның 
озон қабатына зақым келтіретін кӛрсеткіші (ODP)114B2 хладонына қарағанда 
тӛмен,  бірақта  глобалды  жылу  потенциялы  (GWP)  оларға  орнатылмаған,  сол 
кезде  олардың  молкулярлық  массасы  114B2  хладонға  қарағанда  тӛмен 
болғандықтан, глобалды жылу потенциялы бар ҥшін жоғарырақ деп есептеуге 
болады. 
Хладон  217I1  аса  жеңіл  молекулярлық  массасымен  ерекшеленеді,  ал 
ODP кӛрсеткіші нӛлге тең болғандықтан, экологиялық тҧрғыдан қарағанда, ол  
ӛрт сӛндіру қҧрамдарында қолданыла беру мҥмкіндігі бар. 
 
 
 
 

Обеспечение пожарной и промышленной безопасности
 
 
  
 
Вестник Кокшетауского технического института КЧС
 
МВД
 
Республики Казахстан. №3 (19), 
2015
 
56 
1 кесте. АИ 95 бензинін сӛндіру тәжірибесінің нәтижелері (хладондардың 
суға қатынасы 1:35, ӛрт сӛндіру заттарының жалпы кӛлемі (ӚСЗ) 720 мл)  
Хладон 
Қысым, 
МПа 
Қоспа 
қалдығы, мл 
Эвакуацияланған 
сҧйықтықтың 
ҥлесі 
Сӛндіру уақыты, 
сек 
Хладон 
141b 
0,40±0,02 
283±11 
0,83±0,06 
7,7±0,8 
Хладон 
122а 
0,40±0,02 
212±8 
0,78±0,01 
7,2±1,0 
Хладон 
217I1 
0,40±0,02 
114±7 
0,89±0,01 
8,5±1,0 
 
Су-хладон  қҧрамын  ӛрт  сӛндіру  мҥмкіндіктерін  кӛлемі  1м

болатын 
зертханалық  камералық  қондырғыда  сынап,  зерттеген.  Бҧл  қондырғыға 
жоғарғы  жағынан  ӛрт  сӛндіру  заттары  (ӚСЗ)  жеткізілетін  атмосфералық  ауа 
қҧбырлары  және  тӛменгі  жағында  бірнеше  модульді  ӛрт  ошақтары 
орналастырылған.  Зерттелетін  комбинирлі  қҧрам  температурасы  250
o
С 
болатын  термостаттың  ішіне  орналастырылған,  кӛлемі  1  м
3
  болатын, 
манометрмен  жабдықталған  болат  баллонда  сақталады.  Ӛткізілген 
сынақтардың  нәтижесі  бойынша,  зертханалық  қондырғыда  жоғарыда  аталған 
комбинирлі жҧқашашырамды су-хладон негізінде жасалған қҧрамдар модельді 
ӛрт  ошақтарын  сӛндіруде  ӛте  жоғары  нәтиже  кӛрсетті  (2  және  3  кесте). 
Толықтай  эвакуациялау  кӛрсеткішін  217I1  ауыр  хладоны  кӛрсетті.  Қалған 
хладондардың  модельді  ӛрт  ошақтарын  сондіру  уақыты  бір  уақыттың 
шамасында, шамамен 7-8 секунд.  
 
2 кесте. Дизельді жанар жағар майдың сӛндіру тәжірибесінің нәтижелері 
(хладондардың  суға  қатынасы  1:35,  ӛрт  сӛндіру  заттарының  жалпы  кӛлемі 
(ӚСЗ) 720 мл) 
 
Хладон 
Қысым, 
МПа 
Қоспа 
қалдығы, мл 
Эвакуацияланған 
сҧйықтықтың 
ҥлесі 
Сӛндіру уақыты, 
сек 
Хладон 
141b 
0,40±0,02 
 
 
 
0,83±0,06 
5,9±0,5 
Хладон 
122а 
0,40±0,02 
214±4 
0,79±0,03 
6,4±0,6 
Хладон 
217I1 
0,40±0,02 
112±5 
0,88±0,01 
9,8±1,0 
 

Обеспечение пожарной и промышленной безопасности
 
 
 
Вестник Кокшетауского технического института КЧС
 
МВД
 
Республики Казахстан. №3 (19), 
2015
 
57 
3  кесте.    АИ  95  бензинін  аэратор  кӛмегімен  сӛндіру  нәтижелері 
(хладондардың  суға  қатынасы  1:35,  ӛрт  сӛндіру  заттарының  жалпы  кӛлемі 
(ӚСЗ) 720 мл). 
 
Хладон 
Қысым, 
МПа 
Қоспа 
қалдығы, мл 
Эвакуацияланған 
сҧйықтықтың 
ҥлесі 
Сӛндіру уақыты, 
сек 
Хладон 
141 
0,40±0,02 
352±15 
0,52±0,04 
5,2±0,8 
Хладон 
122а 
0,40±0,02 
300±12 
0,59±0,04 
5,4±1,0 
Хладон 
217I1 
0,40±0,02 
246±9 
0,63±0,03 
6,1±1,0 
 
Қҧрамында АИ 95 және дизельді жанар жағар майлары бар модульді ӛрт 
ошақтарын  сӛндіру  ҥшін  эффектісін  жоғарлату  ҥшін  модульді  қондырғының 
саптамаларының  тҥрлеріне  байланысты  ӚСЗ  жҧқалай  шашудың  әсерлері 
зерттелді.  Сӛндіру  ҥшін  1:35  қатынастағы  комбинирлі  қҧрамы  қолданылды: 
сулы  ӚСЗ  жалпы  кӛлемі  720  мл.    Саптама  ретінде  аэратор  қолданылды. 
Тәжірибенің нәтижелері 4 және 5 кестелерде кӛрсетілген.  
 
4  кесте.  Дизельді  жанар  жағар  майды  аэратор  кӛмегімен  сӛндірудің 
нәтижелері (хладондардың суға қатынасы 1:35, ӛрт сӛндіру заттарының жалпы 
кӛлемі (ӚСЗ) 720 мл). 
Хладон 
Қысым, 
МПа 
Қоспа 
қалдығы, мл 
Эвакуацияланған 
сҧйықтықтың 
ҥлесі 
Сӛндіру уақыты, 
сек 
Хладон 
141b 
0,40±0,02 
362±13 
0,52±0,04 
6,1±0,7 
Хладон 
122а 
0,40±0,02 
306±11 
0,45±0,04 
6,4±1,0 
Хладон 
217I1 
0,40±0,02 
256±10 
0,42±0,03 
7,2±1,0 
 
Сынақ  нәтижелері  кӛрсеткендей,  жоғарыда  сыналған  хладондар 
модульді қондырғыдағы модульді ӛрт ошақтарын, бензин және дизельді жанар 
жағар  майларды  сӛндіруде  ӛте  жоғары  кӛрсеткіштерді  кӛрсетті.  4  және  5 
кестеде  кӛріп  тҧрғанымыздай,  қосымша  саптама-аэраторды  қолданғанда, 
қосымша  кедергінің  әсерінен,  эвакуацияланатын  судың  ҥлесі  тӛмендейді. 
Сонымен  қатар,  қосымша  қҧрылғыларды  қолданғаннан  модульді  ӛрт 
ошақтарын сӛндіру уақыты да тӛмендейді. Бҧл қҧбылысты саптама-аэраторды 
қолданған әсерінен тҥсіндіруге болады, себебі саптама-аэратор суды барынша 
кӛлем бойынша  жҧқалап  шашып,  оның  тез  сіңуіне  мҥмкіндік береді.  Қорыта 

Обеспечение пожарной и промышленной безопасности
 
 
  
 
Вестник Кокшетауского технического института КЧС
 
МВД
 
Республики Казахстан. №3 (19), 
2015
 
58 
айтқанда, сынақтардың нәтижесі бойынша қарастырылған суды эвакуациялау 
әдістері  және  су-хладон  негізінде  жасалған  комбинирлі  қҧрамдары  ӛрт 
сӛндіруде  әсері  мықты  екені  анықталды.  Қоса  кеткенде,  аэратор-саптамасы 
ӛрт  сӛндірудің  уақытына  да  әсер  ететіні  анықталды.  Қазіргі  таңда  осы 
тақырып бойынша зертханалық сынақтар ӛткізіліп жатыр.  
 
Список литературы 
 
1.
 
Изучение  закономерностей  тушения  тонкораспыленной  водой 
модельных  очагов  пожара  /Н.П.  Капылов,  А.Л.  Чибисов,  А.Л.  Душкин,  Е.А. 
Кудрявцев// Пожарная безопасность. – 2008. -№4. – С.45-58. 
2.
 
Дауэнгауэр  С.А.  Пожаротушение  тонкораспыленной  водой: 
механизмы, особенности, перспективы // Пожаровзрывобезопасность. - 2004. - 
Т. 13, № 6. - С. 78-81. 
3.
 
Цариченко С.Г. Современные средства водопенного пожаротушения 
// Пожарная безопасность. Специализированный каталог: Компания «Гротек». 
- 2008. - № 1 (9). - С. 52-56. 
4.
 
Гергель В.И. Пожаротушение тонкораспыленной водой: современное 
состояние  дел  и  перспективы  развития  //  Противопожарные  и  аварийно-
спасательные средства. - Июнь-июль 2007.-С. 10-15. 
5.
 
http://notes.fluorine1.ru/cgi-bin/chladon/detail.cgi?query=ab00020 
 
Кусаинов А.Н. 
Кокшетауский технический инситут КЧС МВД Республики Казахстан 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОЗДАНИЯ 
КОМБИНИРОВАННЫХ 
ОГНЕТУШАЩИХ 
СОСТАВОВ 
НА 
ОСНОВЕ 
ВОДЫ 
И 
ОЗОНОНЕРАЗРУШАЮЩИХ ХЛАДОНОВ 
 
В  статье  показана  эффективность  тушения  пожаров  с  помощью 
установок  объемного  пожаротушения  содержащих  комбинированые  составы 
на  основе  воды  и  озоннезарушающих  хладонов,  изучено  влияние  на 
эффективность  тушения  модельных  очагов  наличия  дополнительной  насадки 
аэратора.  Для  исследования  были  выбраны  Хладон  141b,  Хладон  122а  и 
Хладон  217I1.  Проведенные  исследования  подтвердили  эффективность 
рассматриваемого  в  работе  способа  эвакуации  воды,  при  использовании 
комбинированных  составов  воды  со  всеми  выбранными  хладонами.  Кроме 
того показано положительное влияние насадка – аэратора на время тушения 
Ключевые слова: тонкораспыленная вода, озоннеразрушающие хладоны, 
комбинированные огнетушащие вещества 
 
Kussainov A.N.  
Kokshetau  Technical  Institute  of  the  Committee  of  Emergency  Situations  of 
MIA of the Republic of Kazakhstan 

Обеспечение пожарной и промышленной безопасности
 
 
 
Вестник Кокшетауского технического института КЧС
 
МВД
 
Республики Казахстан. №3 (19), 
2015
 
59 
PROSPECTS OF CREATION OF COMBINED EXTINGUISHING AGENT 
BASEDON WATER AND OZONE NONDESTRUCTIVE CHLADONES 
 
In  article  it  is  shown  efficiency  of  suppression  of  fires  by  means  of 
installations of volume fire extinguishing of the containing combined agent based on 
water and ozone nondestructive chladones, influence on efficiency of suppression of 
the model centers of existence of an additional nozzle of the aerator is studied. For 
research  were  selectedChladon  141b,  Chladon122a  and  Chladon  217I1.  The 
conducted  researches  confirmed  efficiency  of  a  way  of  evacuation  of  water 
considered  in  work,  using  the  combined  structure  of  water  with  all  selected 
chladones.  Furthermoreshown  positive  impact  extension  -  aerator  during 
extinguishing 
Keywords:  sprayed  water,  ozone  nondestructive  chladones,  combined 
extinguishing agent, nozzle, aerator. 
 
 
 
УДК 629  
 
Б.Ж. Рахметулин - магистр, старший преподаватель кафедры ПП   
Кокшетауский технический институт КЧС МВД Республики Казахстан 
 
СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ КРИМИНАЛИСТИКИ В 
ИССЛЕДОВАНИИ МЕДНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОДОВ  
В ЗОНАХ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ НА АВТОМОБИЛЯХ 
 
В  данной  статье  приведены  результаты  экспериментального  исследования, 
направленного  на  выявление  пожара  на  автомобилях.  Установлено,  что  с 
помощью  лаборатории  полевых  методов  исследования  даѐтся  возможность 
решать задачи по установлению причин пожаров на качественно новом уровне. 
Ключевые слова: пожар, тестер отжига, полевые методы. 
 
В  разных  годах  в  Казахстане  наблюдалась  тенденция  роста  числа 
пожаров,  которые  происходили  на  транспортных  средствах.  Вместе  с 
постоянным  ростом  автомобильного  парка  страны  и  особенно  подержанных 
автомобилей, растѐт и количество пожаров на них. В первую очередь по факту 
пожара  органами  государственного  пожарного  контроля  ранее  проводилась 
проверка, по результатам которой либо возбуждалось уголовное дело, в случае 
выявления  признаков  поджога  автомобиля,  либо  выносилось  постановление 
об  отказе  в  возбуждении  уголовного  дела.  На  данный  момент  этим 
занимаются  органы  полиции  Министерства  внутренних  дел  Республики 
Казахстан. 
Как мы знаем, пожар в автомобиле как явление, наносящее материальный 
ущерб,  влечет  за  собой  наступление  правовых  последствий  [1].  Пожар 

Обеспечение пожарной и промышленной безопасности
 
 
  
 
Вестник Кокшетауского технического института КЧС
 
МВД
 
Республики Казахстан. №3 (19), 
2015
 
60 
автомобиля  всегда  приводит  к  уничтожению  и  повреждению  имущества, 
иногда    к  травмированию  и  даже  гибели  людей,  и  поэтому,  как  любой 
юридический факт, влечет соответствующие правовые последствия, связанные 
с  установлением  виновного  лица  и  применением  к  нему  предусмотренных 
законом санкций. В зависимости от тяжести последствий пожара к виновному 
лицу  могут  быть  применены  меры  уголовного  или  административного 
наказания [2]. 
При  выяснении  обстоятельств  происшедшего  пожара  ключевым 
становится  вопрос  о  его  причине.  Однако  на  начальном  этапе  выяснения 
обстоятельств  пожара  автотранспортного  средства  еще,  как  правило, 
неизвестно, что конкретно привело к пожару, совершено ли преступление и по 
какой,  хотя  бы  приблизительно,  причине  возник  пожар.  Разобраться  в 
комплексе  обстоятельств,  которые  привели  к  возгоранию  автомобиля, 
непросто  в  силу  сложности  устройства  и  эксплуатации  современных 
автомобилей,  насыщенных  средствами  автоматического  контроля  и 
регулирования, обеспечения дополнительного комфорта и т.п. Поэтому  - уже 
на  начальном  этапе  для  полного,  всестороннего  исследования  обстоятельств 
пожара,  сбора  и  анализа  материальных  следов  происшедшего,  необходима 
помощь  лиц,  обладающих  специальными  знаниями  -  специалистов  и 
экспертов. 
 Причинами  пожаров,  возникших  на  легковых  автомобилях  могут  быть, 
поджог,  неосторожное  обращение  с  огнѐм,  нарушение  правил  устройства  и 
эксплуатация транспортных средств и другое. Основной причиной возгорания 
легковых автомобилей является неисправность их систем, механизмов и узлов. 
 На  практике  определение  того,  были  ли  связаны  неисправности  систем, 
механизмов,  узлов  и  электропроводок  транспортного  средства  и 
конструктивными  особенностями  автомобиля  или  с  недостатком  внимания  к 
автомобилю  при  его  использовании  владельцем  либо  лицом,  отвечающим  за 
его 
техническим 
состоянием, 
является 
достаточно 
сложной 
как 
организационной, так и технической задачей. При этом также  возможно, что 
причиной  возгорания  является  контрафактические  детали  и  механизмы 
транспортных  средств.  Как  показывает  практика,  в  большинстве  случаев 
проверка  проводится  поверхностно:  имеющиеся  термические  повреждения 
описываются  очень  кратко  (в  протоколах  осмотра  регулярно  встречаются 
фразы "автомобиль сгорел по всей площади" и т.п.), осмотр днища автомобиля 
проводится  крайне  редко,  технические  средства  для  проведения  экспресс-
исследований не применяются. Следует также отметить, что при исследовании 
обстоятельств  пожара  в  автомобиле  необходимо  установить  не  только 
техническую  причину  пожара,  но  и  выявить  недостатки,  имевшиеся  в 
автомобиле  и  приведшие  к  возникновению  пожара,  а  также  определить 
характер  этих  недостатков.  Решение  последних  задач  выходит  за  пределы 
компетенции  пожарно-технического  эксперта,  поскольку  не  связано  с 
исследованием  процесса  горения,  и  в  данном  случае  следует  назначать 
комплексную автотехническую и пожарно-техническую экспертизу. 

Обеспечение пожарной и промышленной безопасности
 
 
 
Вестник Кокшетауского технического института КЧС
 
МВД
 
Республики Казахстан. №3 (19), 
2015
 
61 
Расследование  преступлении,  связанных  с  пожарами  представляют 
значительную трудность в силу специфики самого явления пожара, несущего 
в  себе  опасность  уничтожения  материалов,  содержащих  информацию  об 
обстоятельствах  его возникновения. Версия о причастности к возникновению 
горения  аварийных  режимов  в  электрооборудовании  рассматривается  при 
исследовании  подавляющего  большинстве  пожаров,  в  том  числе  пожаров, 
возникших  в  результате  поджога,  замаскированного  под  неисправность 
электрооборудования, якобы ставшую причиной возгорания. 
В соответствии с ним на первом этапе исследования определяется место 
первоначального  возникновения  пожара  -  очаг  пожара.  Это  делается  на 
основании результатов сравнительного исследования состояния конструкций, 
предметов  и  материалов  после  пожара  по  степени  их  термического 
повреждения  с  учетом  физических  закономерностей  протекания  тепловых 
процессов  в  зоне  горения  и  возможных  путей  распространения  огня  в 
условиях  конкретной  материальной  обстановки,  а  также  путем  анализа 
данных,  содержащихся  в  показаниях  очевидцев  происшедшего  пожара  и 
других свидетелей. 
Чтобы  определить  очаг  пожара  или  зону  его  расположения  на  месте 
происшествия, необходимо провести анализ следов термического воздействия 
пожара  на  детали  автомобиля,  которые  находились  в  зоне  воздействия 
пламени  и  горячих  газов.  Вследствие  такого  воздействия  вещества  и 
материалы,  из  которых  изготовлены  узлы  и  оборудование  автомобиля  и 
другие  предметы,  оказавшиеся  в  зоне  воздействия  высоких  температур, 
претерпевают различные изменения. Эти изменения выражаются в изменении 
физических  и  механических  свойств  веществ  и  материалов,  в  деформациях, 
частичном  разрушении  или  в  полном  уничтожении  (выгорании).Тепловые 
разрушения  происходят  неравномерно  и,  в  основном,  обусловлены 
продолжительностью теплового воздействия. В очаге пожара горение бывает, 
как  правило,  более  длительным,  чем  в  других  местах.  Поэтому  чаще  всего  с 
местом 
наибольших 
термических 
повреждений 
связывают 
место 
расположения очага пожара. Для горючих материалов признаки очага пожара 
могут  быть  связаны  со  степенью  выгорания,  характером  переугливания, 
изменением  цвета  и  деформациями.  Для  металлических  элементов  и 
материалов  признаки  очага  пожара  определяются  степенью  и  характером 
деформаций,  образованием  окалины,  цветов  побежалости,  коррозией, 
расплавлением  и  оплавлением,  характером  закопчения.  Местная  свежая 
коррозия также нередко является признаком, характеризующим очаг пожара. 
В  процессе  анализа  термических  повреждений  выдвигаются  и 
проверяются версии о местоположении очага пожара, выявляются локальные 
зоны  и  участки  таких  повреждений  в  сопоставлении  с  данными  о  динамике 
пожара и размещением материалов пожарной нагрузки в отсеках автомобиля 
(подробнее см. следующий раздел). 
В  итоге  этой  работы  признаки  местоположения  очага  пожара  должны 
быть  конкретизированы,  зафиксированы  в  материалах  дела  по  проверке  или 

Обеспечение пожарной и промышленной безопасности
 
 
  
 
Вестник Кокшетауского технического института КЧС
 
МВД
 
Республики Казахстан. №3 (19), 
2015
 
62 
дознанию 
по 
пожару, 
техническом 
заключении 
специалиста, 
проиллюстрированы в схемах и фотографиях. 
Окончательный  вывод  по  очагу  пожара  может  быть  сделан  только  по 
совокупности  целого  ряда  данных,  полученных  в  результате  анализа 
термических  повреждений,  инструментальных  исследований  и  с  учетом 
показаний очевидцев происшедшего пожара и других свидетелей. 
В  настоящее  время  известны  и  применяются  на  практике  методики 
исследования  после  пожара  оплавленных  медных  и  алюминиевых 
проводников[3].  Большой  прогресс  аналитического  приборостроения  и 
внедрение  в  эту  область  современных  компьютерных  технологий  дают 
возможность решать задачи по установлению причин пожаров на качественно 
новом уровне.
 
 
Таким образом, разработана лаборатория полевых методов исследования
Лаборатория  полевых  методов  исследования  оснащена  приборами  для 
исследования  широкого  класса  материалов:  неорганических  строительных 
материалов; 
холоднодеформированных 
металлических 
изделий 
и 
конструкций; окалины на металлических объектах; деревянных конструкции и 
предметов; отложений копоти на конструкциях и предметах; а так же поиска 
места  локализации  остатков  горючей  жидкости  и  их  предварительной 
классификации. 
Имеющееся 
оборудование 
объединено 
в 
многофункциональный 
приборный 
комплекс 
модульного 
типа для 
инструментального  обеспечения  работы  пожарно-технического  эксперта  на 
месте пожара «ПИРЭКС».  Прибор  из этого комплекса, с помощью которого 
можно  определить  степень  термического  поражения  проводов  и  других 
изделии из проволоки, изготовленных методов холодной деформации, тестер 
отжига проводов  "ТОП-01-ЭП". Разработанная технология даѐт возможность
 
в
ыявить зоны термических поражений с помощью определения усилий изгиба 
объектов,  выполненных  из  алюминиевой  или  медной  электротехнической 
проволоки,  изготовленных  методом  холодной  деформации  (жилы  кабелей, 
шнуров,  проводов).Тем  самым  ,мы  определяем    пути  развития  пожара.  С 
применением  данного  прибора  имеем  большую  возможность  определения 
обстоятельств  причин  пожара.  До  настоящего  времени  исследование  данном 
направлении  осуществлялось  аналитическим  методом.  При    этом    меточный 
анализ  оплавлении  токоведущих  изделии  из  латуни  в  судебно-пожарной 
экспертизе 
отсутствовал, 
хотя 
потребность 
в 
экспериментальном 
исследовании  латунных  контактов  и  других  электротехнических  изделии 
весьма были велики. 
 Приведѐнные  выше  данные  могут  быть  использованы  при  экспертном 
исследовании металлических объектов, изымаемых с мест пожара. 
Следует  отметить,  что  органы  ГПК  не  осуществляют  контроль  за 
обеспечения  пожарной  безопасности  автомобилей,  поэтому  чтобы  улучшить 
обстановку  с  пожарами,  при  проведении  профилактических  работ  с 
населением  необходимо  особое  внимание  уделять  статистике  пожаров 
возникающих на легковых автомобилях.  

Обеспечение пожарной и промышленной безопасности
 
 
 
Вестник Кокшетауского технического института КЧС
 
МВД
 
Республики Казахстан. №3 (19), 
2015
 
63 
Список литературы 
 
1.  Булочников  Н.М.,  Зернов  С.И.,  Становенко  А.А.,  Черничук  Ю.П. 
Пожар в автомобиле: как установить причину?: Практическое пособие // Под 
науч. ред. профессора С.И. Зернова. - М.: ООО «НПО «ФЛОГИСТОН», 2006. - 
224с. 
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан, г.Алматы.2014 г.  
3.  Исследование  медных  и  алюминиевых  проводов  в  зонах  короткого 
замыкания  и  термического  воздействия:  методические  рекомендации  /  Л.С. 
Митричѐв и [ др.].М.,1986г.43с  
 
Рахметулин Б.Ж. 
Қазақстан Республикасы ІІМ ТЖК Кӛкшетау техникалық институты 
 
АВТОКӚЛІКТЕРДІҢ  МЫС  ЖӘНЕ  АЛЛЮМИНЬДІ  СЫМДАРДЫҢ 
ДЫСҚА 
ТҦЙЫҚТАЛУЫН 
КРИМИНАЛИСТИКАДА 
ЗЕРТТЕУДІҢ 
ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ 
 
Бҧл мақалада автокӛліктердегі болатын ӛрттерді анықтауға бағытталған 
эксперименталды зерттеулердің нәтижелері келтірілген. 
Далалық  зертханалық  әдістері  бойынша  ӛрттерді  жаңа  деңгейде 
анықтауға мҥмкіндік беретіні анықталды.  
Негізгі түсініктер: ӛрт, себеп, жандыру тестер, далалық әдістер. 
 
Rahmetulin B.G.  
Kokshetau  Technical  Institute  of  the  Committee  of  Emergency  Situations  of 
MIA of the Republic of Kazakhstan 


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет