Коммерциялық емесPdf көрінісі
бет28/31
Дата26.04.2022
өлшемі0.93 Mb.
#32267
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
 

Әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі 

1  Қазақстан  (Қазақ  елі)  тарихы.  –  4  кітаптан  тұратын  оқулық. 

Алматы, Қазақ университеті, 2016. 

2  Қазақстан  тарихы.  Оқу  құралы  (Құрастырушылар:  Берлібаев  Б.Т., 

Раджапов А.У., Байдильдина С.Х., Жұмағұлов М.Д). – АУЭС, 2014. 

3  История Казахстана. Курс лекций. Под ред. К.С. Каражан. – Алматы, 

2012. 

4  Аминов Т.М. Қазіргі заман Қазақстан тарихы. – Алматы, 2017. –456 б. 5  Аяган  Б.,  Ауанасова  А.,  Сулейменов  А.  Новейшая  история 

Казахстана:  Кризис  и  распад  советской  системы.  I  том:  Научно-популярное 

издание. Сер. «Летопись независимости». - Алматы: ТОО «Литера-М», 2011.  

6  Аяган Б.  Новейшая история Казахстана. 2 том: Выход из кризиса/ Б. 

Аяган; Ауанасова А., Кудайбергенов Р. - Алматы: ТОО «Литера-М», 2011.  

7  Аяган Б. Новейшая история Казахстана. 3 том: Устойчивый Казахстан 

/ Б. Аяган; Ауанасова А., Сулейменов А. - Алматы: ТОО «Литера-М», 2011. 

8  Аяған  Б.Ғ.,  Әбжанов  Х.М.,  Махат  Д.А.  Қазіргі  Қазақстан  тарихы.  – 

Алматы, 2010. 

9  Қазіргі Қазақстан тарихы: Хрестоматия /Б.Ғ.Аяғанның ред. – Алматы, 

2010. 

10  Қазақстан тарихы. 5-томдық .– Алматы, 1996, 1998, 2002, 2010. 
95 

11  Алаш  қозғалысы:  мәселенің  зерттелу  тарихынан  //Құжаттар  мен 

материалдар  жинағы  (1918–2007  жж.).  –  Т.  4.    /Бас  ред.:  Қойгелдиев  М.Қ.; 

Жауапты құраст.: Зұлқашева А.С. – Алматы: Ел-шежіре, 2008.  

12  Артыкбаев  Ж.О.;  Раздыков  С.З.  История  Казахстана:  Учебник.  – 

Астана: Фолиант, 2007. 

13  Қазақстанныңқазіргізамантарихы.  Хрестоматия.  (1917-1939). 1т.  Ред. 

басқарған Қ. С. Қаражан. Алматы, 2007. 

14  Алаш  қозғалысы:  Құжаттар  мен  материалдар  жинағы:  сәуір  1920-

1928 жж. /Бас  ред.:  Қойгелдиев  М.Қ.;  Жауапты  құраст.:  Грибанова  Е. 

М., Жағыпаров Н. Р. – Алматы: Ел-шежіре, 2007.  

15  Кан Г.В. История Казахстана: учебное пособие для вузов.  – Алматы, 

2005. 

16  Алаш  қозғалысы.  Құжаттар  мен  материалдар  жинағы.  1905  –  1917 жж. Т. 1.  – Алматы: 2004-2007.  I-IV Т.  

17  Allan  Todd and  Sally  Waller. History  for  the  IB  Diploma. Authoritarian 

and Single-Party States. - Cembridge University Press, 2011. 

18  Аяганов  Б.Г.  Назарбаев  Нурсултан  Абишевич  -  основатель 

независимого государства// Институт государства МОН РК. 2009. 

19  Әбжанов Х. Қазақстан: тарих, тіл, ұлт. – Астана, 2007. 

20  Байдильдина  С.Х.  Өнер-білім  өрендері  мен  ошақтары.  –  Алматы, 

2012. – 179 б. 

21  Берлібаев  Б.Т.  ХХ  ғасырға  дейінгі  ұлттық  тарихи  білімнің  ғылыми 

теориялық негіздері. – Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2007.-184 б. 

22  Берлібаев  Б.Т.  Кеңестік  кезеңдегі  ұлттық  тарихи  білім.-Алматы: 

Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті, 2008. – 107-148 бб. 

23  Декабрь.  1986  год.  Документальная  хроника:  научное  издание.  – 

Алматы, 2008. 

24  Джагфаров Н.Р. Формирование режима личной, тоталитарной власти 

в стране (1917-1937 гг.). - А., 2013. 

25  Есмағанбетов  К.Л.  Әлем  таныған  тұлға.  Мұстафа  Шоқайдың 

дүниетанымы және қайраткерлік болмысы. - Алматы «Дайк-пресс», 2008. 

26  Ертысбаев  Е.К.  Казахстан  и  Назарбаев:  логика  перемен.  –  Астана: 

Елорда, 2001.  

27 Красный 

террор. 


Сборник 

документальных 

материалов 

политических репрессии 20-50-х годов. - А., 2008. 

28 Martha  Olcott.  Kazakhstan:  Unfulfilled  Promise.  Washington,  D.C., 

2002. 


29  Martin  V.  Law  and  Custom  in  the  Steppe:  The  Kazakhs  of  the  Middle 

Horde  and  Russian  Colonialism  in  the  Nineteenth  Century.   Richmond:Curzon 

Press, 2001. 

30 Мендикулова Г. Казахская диаспора: история и современность. - А., 

2006. 

31 Меңлібаев  Қ.  А.,  Агафонов  А.  Н.  ҚР  жастар  саясаты  туралы.- Алматы, 2004 


96 

32 Морозов  А.А.  Казахстан  за  годы  независимости.  -  Алматы:  КИСИ 

при Президенте РК, 2005. 

33 Мырзағалиұлы  М.  1916-1917жж.  Торғайқазақтарыныңкөтерілісі.  - 

А., 2005. 

34 Назарбаев Н.А. Казахстанский путь. - Караганда, 2006. 

35  Зейниева  Л.М.,  Мемлекеттік  жастар  саясаты:  Қазақстан  әлемдік 

тәжірибе тұрғысында. - Алматы. 2009. 

36  Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі. - Астана, 2002. 

37  Назарбаев  Н.Ә.  «Қазақстан  -  2050»  стратегиясы  –  қалыптасқан 

мемлекеттің  жаңа  саяси  бағыты».  ҚР  Президенті-Елбасы  Н.Ә.Назарбаевтың 

Қазақстан халқына Жолдауы. – Егемен Қазақстан, 15 желтоқсан 2012 ж.  

38  Назарбаев Н.Ә. Қазақстан Республикасының  Тәуелсіздігі – Мәңгілік 

Елдің Ұлы тарихы. Тәуелсіздік күніне орай салтанатты шарада сөйлеген сөзі. - 

Егемен Қазақстан, 16 желтоқсан 2014 ж.  

39  Назарбаев  Н.Ә.  Қазақстан  жаңа  жаһандық  нақты  ахуалда:  өсім, 

реформалар,  даму.  Қазақстан  Республикасының  Президенті-Елбасы  Н.Ә. 

Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 2015 жылғы 30 қараша. – Егемен 

Қазақстан, 1 желтоқсан 2015 ж.  

40  Назарбаев Н.А. Критическое десятилетие. Алматы: Атамұра, 2003.  

41  Назарбаев Н.Ә. Қазақстан жолы. – Астана, 2007. 

42  Назарбаев Н.А. Стратегия независимости. – Алматы, 2003.  

43  Н.  Назарбаев.  Болашаққа  бағдар:  рухани  жаңғыру.  12  сәүір  2017 

жыл. «Егемен Қазақстан» газеті. 

44  Оборонно-промышленный 

комплекс. 

Казахстан. 

1941-1951. 

Составители: Джагфаров Н.Р. (ответственный), Кабдушев  Б.Ж., Байдильдина 

С.Х. и др. - А., 2015. 

45  Обращение  Ассамблеи  народа  Казахстана  к  гражданам  страны  по 

случаю  принятия  Декларации  25-летия  Независимости  Республики 

Казахстана. Казахстанская правда 24 ноября 2016 года № 226 (28352). 

46  Озганбаев О. Государственная дума России и Казахстан (1905-1917). 

– А., 2006. 

47  Омарбеков  Т.  Голодомор  в  Казахстане  (хрестоматия).  –  Алматы, 

2010. 

48  Омарбеков Т.,  Омарбеков  Ш.  Қазақстан  тарихына  және 

тарихнамасына ұлттық көзқарас. –Алматы: Қазақ университеті, 2004. 

49  Өмірзақов Ө. Ресейге қосылғанда не ұттық. - Алматы, 2003. 

50  Казахстан  за  годы  независимости:  1991-2009.  -Астана:  Агентство 

Республики Казахстан по статистике, 2010. 

51  Қазақстан  Республикасының  Президенті  Мұрағатының  аса  құнды 

құжаттары: Жинақ. - 1 шығарылымы / Жауапты ред.: Шепель В.Н. –  Алматы: 

АП РК, 2009.  

52  Қазақстандағы  президенттік  билік  институты:  тарих,  тағылым, 

тәжрибе / Б. Аяған, Г. Нұрымбетова, Х. Әбжанов, Б. Шәпиев, М. Иембекова / 

Б. Аяғанның редакциясымен.- Алматы: Раритет, 2010.- 368 б. 97 

53  Қозыбаев М. «Өркениет және ұлт». – Алматы, 2001.  

54  Койгелдиев  М.К.  Сталинизм  и  репрессии  в  Казахстане  1920-1940-х 

годов. - Алматы,  2009. 

55  Кундакбаева  Ж.Б.,  Алимгазинов  К.Ш.,  Абдилдабекова  А.М., 

Телеуова  Э.Т.  «Новые  парадигмы  в  преподавании  истории  Казахстана: 

конструктивистская  педагогика  и  инновационные  технологии  обучения». 

Алматы: «Қазақ университеті», 2015. 

56  Қозыбақова  Ф.А.Қазақстандағы  кеңестік  әкімшіл-әміршіл  жүйенің 

аграрлық  саясаты  және  оның  салдары  (1920-1930  жж.).  Учебное  пособие.  – 

Алматы, 2011 

57  Рысбекова  С. Социальная модернизация традиционного общества в 

Казахстане (1920-1936 гг.). - Алматы: «Арыс», 2013. 

58  Салқынбек  Д.,  Кабдушев  Б.  Тұғыры  биік  тұлғалар.  Зерттеулер.  – 

Алматы, 2011. - 204 б. 

59  Современный 

Казахстан: 

стратегия 

успеха/ 

под 


ред. 

М.Е.Шайхутдинова. – Алматы, 2008.  

60  Сайлан Б.С.Кеңестік биліктегі Қазақстанның жастар саясаты: тарихы 

мен тағылымы (1917-1991 жж.). – Алматы: ҚазМемҚызПУ, 2011. 

61  Симитков  Ж.  К.  Қазіргі  кездегі  ҚР  жастар  саясатының  қалыптасу 

және жүзеге асу ерекшіліктері. - Алматы, 2005. 

62  Тоқаев  Қ.К.  Қазақстан  Республикасының  дипломатиясы.  –  Алматы, 

2002. 


63  Тәуелсіз  Қазақстан  тарихы:  Хрестоматия.  /Құрастырғандар:  Қ.С. 

Қаражан, К.Е.Абикенова, С.Смағұлов. – Алматы: Қазақ университеті, 2013.  

64  Уразбаева    А.М.  «Қырғыз  (қазақ)  облыстық  партия  комитеті 

(Қыробком) құжаттары Қазақстанда тоталитаризмнің қалыптасуы тарихының 

дерек көзі (1920-1925 жж.)». – Монография.  – Алматы: «Қазақуниверситеті» 

2015. 


65  Эгембердиев  М.Ш.  Ресей  империясының  Қазақстанда  орыстандыру 

саясаты. - Алматы, 2015. 

66  Эпистолярное  наследие  казахской  правящей  элиты.  Сборник 

исторических документов в 2-х томах. – Алматы, 2014. 

 Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   31
©emirsaba.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет