Компоненті болып табылады. Бұл сөйлеу әрекеттері: тыңдалым мен айтылым, оқылым мен жазылымның бастапқы және қажетті құраушы материалы боладыжүктеу 1.29 Mb.
Pdf просмотр
бет10/11
Дата07.04.2017
өлшемі1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
часть
сколько
несколько
мало
много
половина
number
part
how many/how much
some
little/few
much/many
half
ЕСЕПТіК САН ЕСіМДЕР
КОЛИчЕСТВЕННЫЕ 
чИСЛИТЕЛьНЫЕ
CARDINAL NUMBERS
нөл
бір
екі
ноль
один  
два
zero
one
two

139
үш
төрт
бес
алты
жеті
сегіз
тоғыз
он
он бір
он екі
он үш
он төрт
он бес
он алты
он жеті
он сегіз
он тоғыз
жиырма
жиырма бір
жиырма екі
жиырма үш
жиырма төрт
жиырма бес
жиырма алты
жиырма жеті
жиырма сегіз
жиырма тоғыз
отыз
отыз бір
қырық
елу
алпыс
жетпіс  
сексен  
тоқсан
жүз
жүз бір
екі жүз
үш жүз
үш жүз елу бес
мың
мың бір
үш мың бес
бес мың үш
три
четыре
пять
шесть
семь
восемь
девять
десять
одиннадцать
двенадцать
тринадцать
четырнадцать
пятнадцать
шестнадцать
семнадцать
восемнадцать
девятнадцать
двадцать
двадцать один
двадцать два
двадцать три
двадцать четыре
двадцать пять
двадцать шесть
двадцать семь
двадцать восемь
двадцать девять
тридцать
тридцать один
сорок
пятьдесят
шестьдесят
семьдесят
восемьдесят
девяносто
сто
сто один
двести
тристо
тристо пятьдесят пять
тысяча
тысяча один
три тысячи пять
пять тысячи три
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
twenty one
twenty two
twenty three
twenty four
twenty five
twenty six
twenty seven
twenty eight
twenty nine
thirty
thirty one
forty
fifty
sixty
seventy
eighty
ninety
one hundred/a hundred
one hundred and one
two hundred
three hundred
three hundred and five
thousand
one thousand one
three thousand and five
five thousand and three

140
бірінші
екінші
үшінші
төртінші
бесінші
алтыншы
жетінші
сегізінші
тоғызыншы
оныншы
сан
жалпы ұғымдар
ширек
первый
второй
третий
четвертый
пятый
шестой
седьмой
восьмой
девятый
десятый
количество
общие понятия
четверть
the first
the second
the third
the forth
the fifth
the six
the seventh
the eight
the ninth
the tenth
quantity/number
general notion
a quarter
РЕТТіК САН ЕСіМДЕР
ПОРяДКОВЫЕ 
чИСЛИТЕЛьНОЕ
ORDINAL NUMBERS
екіден бір
үштен бір
үштен екі
төрттен бір
бестен үш
үш бүтін оннан бір
жиырма бүтін оннан сегіз
одна вторая
одна третья
две третих
одна четвертая
три пятых
три целых одна десятая
двадцать целых восемь 
десятых
a (one) half
a (one) third
two thirds
a (one)quarter/ a (one) 
fourth
three fifths
three and a fourth
twenty and a eights
БӨЛШЕКТіК САН ЕСіМ
ДРОБНЫЕ 
чИСЛИТЕЛьНЫЕ
FRACTIONAL 
NUMERALS
қырықтай
елудей
мыңдай
он шақты
жиырма шақты
жүз шамалы
қырықтай
елудей
мыңдай
он шақты
жиырма шақты
жүз шамалы
около сорока
около пятидесяти
около тысяча
около десяти
около двадцати
около ста
около сорока
около пятидесяти
около тысяча
около десяти
около двадцати
около ста
about forty
about fifty
about thousand
about ten
about twenty
about hundred/around 
hundred
about forty
about fifty
about thousand
about ten
about twenty
about hundred/around 
hundred
БОЛЖАЛДЫ 
САН ЕСіМДЕР
ПРЕДПОЛОЖИТЕЛьНЫЕ 
чИСЛИТЕЛьНЫЕ
PRESUMABLE 
NUMERALS

141
біреу
екеу
үшеу
төртеу
бесеу
алтау
жетеу
одно
двое
трое
четверо
пятеро
шестеро
семеро
one
two
three
four
five
six
seven
ЖИНАҚТЫҚ 
САН ЕСіМДЕР
СОБИРАТЕЛьНЫЕ 
чИСЛИТЕЛьНЫЕ
COLLECTIVE 
NUMERALS
ЕСіМДіКТЕР
МЕСТОИМЕНИя, PRONOUNS
мен
сен
сіз
ол
біз(дер)
сендер
сіздер
олар
я
ты
вы
он, она
мы
вы
вы
они
i
you
you
he/she
we
you
you
they
ЖіКТЕУ ЕСіМДіГі
ЛИчНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ
PERSONAL PRОNOUNS
бұл
сол
осы
анау, ана, әне, әнеки
мынау, мына, міне
осынау
сонау
это
тот
этот
тот
этот
этот
тот
this
that
that/this/it
that
this
this
that
СіЛТЕУ 
ЕСіМДіГі
УКАЗАТЕЛьНОЕ 
МЕСТОИМЕНИЕ
DEMONSTRATIVE 
PRONOUN
кім?
не? немене?
қай?
қандай?
қанша? неше?
нешінші?
қайда?
қайдан?
қалай?
қашан
қайсы?
кто?
что?
который?
какой?
сколько?
который раз?
куда?
откуда?
как?
когда?
который?
who?
what?
which?
which?
how many?/how much?
which times?
where?
where from?
how?
when?
which?
СҰРАУ
ЕСіМДіГі
ВОПРОСИТЕЛьНОЕ 
МЕСТОИМЕНИЕ
INTERROGATIVE 
PRONOUN

142
өзім
өзің
өзіңіз
өзі
өз
өзіміз
өздерің
өздеріңіз
я сам
ты сам
вы сами
он сам
сам
мы сами
вы сами
вы сами
myself
yourself
yourself
himself
oneself/himself/herself
ourselves
yourselves
yourselves
ӨЗДіК ЕСіМДіГі
ВОЗВРАТНОЕ 
МЕСТОИМЕНИЕ
REFLExIVE 
PRONOUN
бір, біреу
бірдеңе (бірдеме)
бірнеше
кейбір, кейбіреу
кімде-кім
әрқайсысы
әлдекім
әлдене
біреу-міреу
қайсыбір
әркім
әрқалай
әлдеқашан
әлдеқайда
кто-то
что-то
несколько
некоторый
кто-то
каждый
кто-то
что-то
кто-то
некоторый
каждый
по-разному
давно
куда-то
somebody/anybody
something/anything
some/any
somebody/anybody
somebody
each,every
someone
something
somebody
some
every
differently, in different ways
long ago
somewhere
БЕЛГіСіЗДіК ЕСіМДіГі
НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ 
МЕСТОИМЕНИЕ
INDEFINITE 
PRONOUN
еш
ешкім
ештеме (ештеңе)
ешқашан
түк, дәнеңе (дәнеме)
ешқайда
ешқандай
ни
никто
ничто
никогда
ничто
никуда
никакой
none (of)
nobody
nothing
never
nothing
nowhere
none
БОЛЫМСЫЗДЫҚ ЕСіМДіГі ОТРИЦАТЕЛьНОЕ 
МЕСТОИМЕНИЕ
NEGATIVE 
PRONOUN

143
ҮСТЕУ
НАРЕчИЕ, ThE ADVERBS
осында, мұнда
оңға
солға
онда, анда
қасында, жанында, маңында
алда, алдында
бір жерде
іште
сыртта
жоғарыда, үстінде
артта, артында
ортада
әрмен, әрмен қарай, әріде
айнала
ешқайда
кеңістіктегі бағыт,
қашықтық, орын
орын
жақын
алыс
осында
қасында
жоғарғы
төмен
сол жақта
оң жақта
жоғары
төмен
мұнда
сонда
алға
здесь
направо
налево
там
рядом
впереди
где-нибудь
внутри
снаружи
наверху, сверху
сзади
между, посреди
дальше
вокруг
нигде
место, расстояние 
и ориентация 
в пространстве
место
близко
далеко
здесь
около
вверху
внизу
слева
справа
вверх
вниз
сюда
туда
прямо
here
to the right
to the left
there
next to
ahead/in front
somewhere
inside
outside
above
behind
in the middle
farther, further
around
nowhere
place, distance and 
orientation
place
near
far
here
near/around
up/ above
below
to/from/on the left (of)
to/at/from/on the right (of)
up, upwards
down, downwards
here
there
straight
МЕКЕН ҮСТЕУ
НАРЕчИя МЕСТА
ADVERB OF PLACE

144
бірізділік
қазір
жақында
кейін
жақында
соңғы кезде
қазір ғана
бұрын
сонда
қарсаңында
бірде
баяғыда
іле-шала
ұзамай
ешқайда
ендігәрі
оқиғаның, әрекеттің  
қайталанымдығы
әдетте
күнде (күн, ай және т.б.)
қазір
кенеттен
күнделікті, күн сайынғы
бір күні, бірде
әрқашан
кейде
ешқашан
жиі
сирек
жиі
жыл сайын
күнде, күн сайын
содан кейін
болашақта
жақында
кейін
келесі
өткен (жыл)
ерте
кеш
дейін, кейін (жұмыстан)
последовательность
сейчас
недавно
после
скоро
в последнее время
только что
раньше
тогда
накануне
однажды
давно
немедленно
вскоре
нигде
в следующий раз
повторяемость 
действий, событий
обычно
каждый (день, месяц 
и т.д.)
сейчас
вдруг
ежедневный
раз
всегда
иногда
никогда
регулярно
редко
часто
ежегодный
ежедневно
потом
в будущем
недавно
позже
следующий
прошлый (год)
рано
поздно
до, после (работы)
sequence
now
recently
later (on)
soon
lately, of late, latterly, 
recently, just, only just
before, earlier
not long ago, recently
the day before
once, one day
long ago
immediately
soon
nowhere
next time
singularity and repeatability 
of actions, events
usually
every (day,month, etc.)
now
suddenly
daily
once
always
sometimes
never
constantly
seldom
often
yearly, annual
everyday, daily
then
in future
recently
later (on)
next
last year
early
lately
before/after
МЕЗГіЛ ҮСТЕУ
НАРЕчИя ВРЕМЕНИ
TIME ADVERBS

145
(2 сағаттан) соң
таңертеңнен кешке дейін
жыл сайын
енді
қазіргі кезде
тез (жасадым)
алдында (жұмыс)
уақыт бойынша бағыт
баяғыда
осы кезде
сол кезде
сол кезде
келешек
ұзақ (жасадым)
через (2 часа)
с утра до вечера
ежегодно
теперь
в настоящее время
быстро (сделал)
перед (работой)
ориентация во времени
давно
в это время
в то время – 
тогда
будущий
долго (делал)
in two hours
from morning till night
yearly, every year, annual
now
currently, at present
quickly
before
orientation on time
long ago 
at this time
at that time
then
next
(for) along time
әдетте
жиі
сирек
кейде
ешқашан
анда-санда
әрқашан
тұрақты
күні-түні
үнемі, ұдайы
әйтеуір
әлсін-әлі
ара-арасында
оқта-текте
обычно
часто
редко
иногда
никогда
иногда
всегда
постоянно
днем и ночью
постоянно
когда-нибудь
часто
между ними
иногда
usually
often/ frequently
seldom
sometimes
never
at times
always
permanently
day and night
constantly/continualy
some time, some day
often
meanwhile
at times
ҚАйТАЛАНЫМДЫЛЫҚ 
ЖӘНЕ ЖИіЛіК
ПОВТОРЕНИЕ 
И чАСТОТНОСТь
REPETITION AND 
FREqUENCy
кеше
бүгін
ертең
былтыр
биыл
күндіз
түнде
кешке
таңертең
вчера
сегодня
завтра
прошлом году
в этом году
днем
ночью
вечером
утром
yesterday
today
tomorrow
last year
this year
in the day time
at night
in the evening
in the morning
КЕШЕ/БҮГіН/ЕРТЕң
ВчЕРА/СЕГОДНя/ЗАВТРА yESTERDAy/TODAy/
TOMORROW

146
қазір
алдыңгүні
бүрсігүні
енді
бұрын
күні бойы
таң сәріде
сейчас
позавчера
послезавтра
теперь
раньше
целый день
на рассвете
now
the day before yesterday
the day after tomorrow
now/nowadays
before
the whole day
at dawn
босқа
құр босқа
амалсыздан, лажсыздан
бекерге
текке
шарасыздан
зря
напрасно
поневоле, вынужденно
попусту, понапрасну
зря
безысходно
for nothing
in vain, for nothing
by force
in vain, to no purpose
to no purpose
hopeless
СЕБЕП-САЛДАР ҮСТЕУ
НАРЕчИя ПРИчИНЫ 
И СЛЕДСТВИя
CAUSE AND EFFECT 
ADVERBS
тез, жылдам
жедел, шапшаң
үнемі
ақырын
дереу
бірден
қолма-қол
лезде
кенет
түгел
әзер, әрең
оқыс
ерекше, өзгеше
жасырын
біржола
жападан-жалғыз
емін-еркін
құр
зорға
аздап
быстро, скоро
быстро
постоянно
потихоньку
быстро, моментально
резко
сразу, из рук в руки
мгновенно, вмиг, сразу
внезапно
полностью
едва, еле-еле, кое-как, с 
трудом, насилу
внезапно
особенно
скрытно
совсем
одиноко
свободно
зря
еле
понемножку
fast/quick
quickly
permanently
slowly/gradually
quickly, instantly, 
in a moment
sharply
at once
insantly, in an instant
suddenly
fully
hardly, only just, 
with difficulty
suddenly
especially
secretly, in secret
entirely, totally
lonely
free
for nothing
hardly, scarcely
little by little
ҚИМЫЛ-СЫН ҮСТЕУ
НАРЕчИя ОБРАЗА 
И СПОСОБА ДЕйСТВИя
ADVERBS OF AN IMAGE 
AND WAy OF ACTION

147
біреулеп,бір-бірлеп
екеулеп
рет-ретімен
қос-қостап, жұп-жұбымен
бас-басына
по одному
по двое
по порядку
парами
каждому
one by one
two by two
one after another
in pairs
for each
ТОПТАУ МӘНДі ҮСТЕУ
НАРЕчИя ВЫРАЖАющИЕ 
ГРУПП
ADVERBS ExPRESSING 
GROUPS
әдейілеп
әдейі, жорта
қасақана
специально, нарочно
умышленно, намеренно
как назло
specially, purposely
intentionally
as ill luck would have it
МАҚСАТ МӘНДі ҮСТЕУ
НАРЕчИя ЦЕЛИ
PURPOSE ADVERBS
тамаша
керемет  
әдемілеп
топастықпен
ақымақтықпен
сұмдық
прекрасно
замечательно
красиво
глупо
по-дурацки
ужасно
wonderful
remarkable, wonderful
gracefully
foolishly
foolishly
terrible
БАҒАЛАУ МӘНДі ҮСТЕУ
НАРЕчИя ВЫРАЖАющИЕ 
ОЦЕНКИ
ADVERBS ExPRESSING 
ESTIMATIONS
дәл
ылғи
тіпті
мүлдем
точно
постоянно
вовсе
совсем
exactly
always/constantly
quite, at all
quite, entirely
СЫН МӨЛШЕРДі 
МОДАЛьДЫ-БАҒАЛАУ 
МӘНДі ҮСТЕУ
СТЕПЕНИ ВЕЛИчИНЫ 
ПРИЗНАКА С МОДАЛьНО-
ОЦЕНОчНЫМ ЗНАчЕНИЕМ
DEGREES OF SIZE OF 
A SIGN WITh MODAL-
ESTIMATED VALUE
біраз
өте
жеңіл-желпі, аздап, сәл
едәуір
әбден
оншама, сонша
азғана, зорға, сәл
әрең
әбден
өте-мөте, өте
анағұрлым
бірен-саран
қыруар
немного
очень
слегка
достаточно
вполне
немного
чуть
едва
вполне
крайне
намного
некоторый
много
a little/some
very
somewhat, slightly, gently
enough
quite, fully
a little, some
just
hardly
quite, fully
extremely
much, by far
certain
numerous
МӨЛШЕР 
ҮСТЕУЛЕРі
НАРЕчИя 
ОБъЕМА
ADVERBS OF SIZE

148
көп 
әрең
аздап қана
әлдеқайда
салыстырмасыз
много  
едва
немного
намного
несопоставимо
much/a lot of
hardly, just a bit
a little, some
far and away
incomparably
БіР-БіРіМЕН 
САЛЫСТЫРУ
СОПОСТАВЛЕНИя
ДВУХ ВЕЛИчИН ПРИЗНАКА
COMPARISON OF TWO 
SIZES OF A SIGN
тым
тіпті
өте-мөте, аса
слишком
даже
чрезмерно
too
even
excessively, (far) too
МӨЛШЕРДің БҰЗЫЛУЫ
НАРУШЕНИЕ МЕРЫ 
ПРИЗНАКА
INFRINGEMENTS OF A 
MEASURE OF A SIGN
алыс
жақын
ыстық
ауыр
жеңіл
суық
ұзақ
жиі
салқын
далеко
близко
жарко
тяжело
легко
холодно
долго
редко
прохладно
far
near
hot
heavy
easy 
cold
long /(for) a long time
seldom
cool
МЕТРИКАЛЫҚ БАҒАЛАУ 
(КЕңіСТіК, УАҚЫТ, 
ТЕМПЕРАТУРА, МАССА)
МЕТРИчЕСКАя ОЦЕНКА 
(ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМя, 
ТЕМПЕРАТУРА, МАССА)
METRIC ESTIMATION 
(SPACE, TIME, 
TEMPERATURE, WEIGhT)
бірге, бірлесе
жалғыз
совместно
одиноко
in common, jointly
lonely
ӘЛЕУМЕТТіК ЖАҒДАйДЫ 
БіЛДіРЕТіН ҮСТЕУЛЕР
НАРЕчИя СОЦИАЛьНОГО 
СОСТОяНИя
ADVERBS OF A SOCIAL 
CONDITION
алдында
артында
үстінде
астында
ішінде
сыртында
қасы, маңы, жанында
впереди
сзади
поверхности
под
внутри
снаружи
около, рядом
in front
from behind
in the surface
under
inside
outside
near, next to
КӨМЕКШі СӨЗДЕР
СЛУЖЕБНЫЕ СЛОВА
SyNTACTIC WORDS
қиын
оңай
әлсіз
қолапайсыз, ебедейсіз
ӘРЕКЕТТі БАҒАЛАУ
трудно
легко
слабо
неуклюжий
ОЦЕНКИ ДЕйСТВИя
difficult
easy
bad(ly), poorly
awkward, clumsy
ACTION ESTIMATIONS

149
түбі
арасы
ортасы
басы
айналасы
шеті
төңірегі
тұсы
шылау сөздер
дно
между
посреди
начало
вокруг
край
вокруг
напротив
послелоги
bottom
between
in the middle of
beginning
around
border, edge
round
on the opposite side
postposition
себебі
өйткені
бірақ
немесе, әлде
кейде
себебі
өйткені
сондықтан, сол себепті
сонда да
бірде
біресе
яғни
алайда
не болмаса
демек
мен, бен, пен, және
әйтпесе
әйтсе де
яки
ендеше
потому что, из за того
потому что, ведь, ибо
но
или
иногда
потому что, из за того
потому что, ведь, ибо
поэтому
все-таки, все же тем 
не менее
однажды
иной раз
значит, то есть
все же, однако
или
значит
и
иначе, в противном 
случае
все же, тем не менее
значить, то есть
тогда
because /because of
because /as/ for
but
or
sometimes
because, because of
that is why, as, for, 
because
therefore, so
for-all that, none the less, 
nevertheless
once, one day
sometimes
that is
but
or
so, then, well then
and
otherwise
though
that is
then
ЖАЛҒАУЛЫҚТАР
СОюЗЫ
CONJUNCTION
әрине
расында
біріншіден
екіншіден
рас
сірә
қысқасы
конечно
воистину, в действитель-
ности, на самом деле
во-первых
во-вторых
правда
возможно
короче говоря
of course
in truth
first, first of all
in the second place
true
it is possible
in short, to cut a long 
story short
ҚЫСТЫРМА СӨЗДЕР
ВВОДНЫЕ СЛОВА
PARENThESIS

150
амал қанша
меніңше
ақыр аяғында
сірә
бәлкім
шынында
к сожалению
по-моему
наконец
наверняка
возможно
в действительности
unfortunately
i think/to my mind/in my 
opinion
at last
for sure
possibly
in reality, in (actual) fact
possibly
дейін, шейін
күні бойы
кейін, соң
бірге
туралы, жайында, жөнінде
кешеден бері
үшін
жуық, тарта, таяу
арқылы
сайын
бері
шамалы, шақты
сенен гөрі
менен басқа
до
целый день
после
вместе
о, об
со вчерашнего дня
ради, для
приблизительно
через
после каждого
со,с
примерно, приблизительно
чем ты
кроме меня
to
whole day
arter
together
about
since yesterday
for the sake of
approximatly
through
after each
since
approximately
than you
except me
СЕПТЕУЛіКТЕР
ПОСЛЕЛОГИ
РOSTPOSITION
сұраулықтар:
 
ма/ме/ба/бе/па/пе/ше – 
сен ше? кітап па?
шектік: 
қана/ ғана –ақ, тек – бүгін 
ғана кешіктім.
вопросительные частицы: 
– а ты? книга-ли?
ограничительные:
только сегодня опоздал
are you? is it a book?
i ‘ve been late only today
ДЕМЕУЛіКТЕР
ПОСЛЕЛОГИ
PARTICLES
МОДАЛь СӨЗДЕР
МОДАЛьНЫЕ СЛОВА
MODAL WORDS
қажет, керек
сияқты, секілді, тәрізді
шығар
қажет, керек
тиіс
болар, ықтимал
нужен
похоже
возможно
нужен
должен
вероятно
need
like
possibly, perhaps
necessary
have to
may be
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет