Компоненті болып табылады. Бұл сөйлеу әрекеттері: тыңдалым мен айтылым, оқылым мен жазылымның бастапқы және қажетті құраушы материалы боладыжүктеу 1.29 Mb.
Pdf просмотр
бет6/11
Дата07.04.2017
өлшемі1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
опаздать
готовиться
появиться
формироваться, 
складываться
готовить
КЕЗЕңДі
БіЛДіРЕТіН 
ЕТіСТіКТЕР
ГЛАГОЛЫ 
ОПРЕДЕЛяющИЕ 
СТАДИю, ПЕРИОД
кешігу
дайындалу
көріну, пайда болу
қалыптасу
дайындау   
to be late
to be ready/prepare 
for smth.
to appear/emerge
to form/take shape   
to make/get ready for
VERBS DEFINING 
STAGE AND PERIOD
БАСТАУ
НАчИНАТь
TO BEGIN  

76
откладывать
продолжаться
тянуться
повторять
обновить
кейінге қалдыру
жалғасу
созылу
қайталау   
жаңарту
to defer/suspend
to continue
to tighten up
to repeat
to renovate
ЖАЛҒАСТЫРУ
ПРОДОЛЖЕНИЕ
CONTINUE
прекратить
остановиться
тоқтату
тоқтап қалу
to discontinue
to stop
AяҚТАУ
ЗАВЕРШЕНИЕ
СOMPLETE
кататься на лыжах
кататься на коньках
двигать(ся)  
трясти
раскачиваться
катиться
шаңғымен сырғанау
конькимен сырғанау  
қозғалу
сілкілеу
шайқалу
сырғу
to ski
to skate
to move
to shake
to swing
to roll
ҚОЗҒАЛЫС ЕТіСТіКТЕРі
ГЛАГОЛЫ ДЕйСТВИй
VERBS OF ACTIONS
останoвиться
повернуться
пользти
вращаться
тоқтау
бұрылу
еңбектеу
айналу
to stop/come to a stop
to turn
to creep/crawl
to revolve/ rotate/ turn
ҚОЗҒАЛЫС ТҮРЛЕРі
ВИДЫ ДВИЖЕНИй
KINDS OF MOVEMENTS
поднять
упасть
спустить
спуститься
подняться
опуститься
көтеру
құлау
түсіру
төмен түсу  
көтерілу
түсірілу 
to rise
to fall
to lower (дұрыс емес!)
to go/come down
to walk up, go/come upstairs
to sink, go down
ЖОҒАРЫҒА, ТӨМЕНГЕ 
ҚОЗҒАЛЫС
ДЕйСТВИя ВЕРХ, ВНИЗ
ACTIONS TOP, 
DOWNWARDS
летать
бежать
спешить
ускорить
замедлить
ұшу
жүгіру
асығу
жылдамдату
баяулату
to fly
to run
to be in a hurry/make haste
to hasten, quicken, accelerate
to slow down, decelerate
ЖЫЛДАМДЫҚ
СКОРОСТь
SPEED
убегать
гнаться
схватить
преследовать
догнать
қашу
қуу
ұстап алу
ізіне түсу
қуып жету
to run away
to turn out/drive
to snatch/seize/catch hold (of)
to pursue
to catch up (with)
іЗіНЕ ТҮСУ
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
РERSECUTION

77
оставить
спасаться бегством
избегать
қалдырып кету
қашып құтылу
аулақ жүру
to leave
to flee, escape, run away
to avoid, run (about)
выйти
встретиться
прийти
войти
пересекать
перейти
вернуться
достичь, дойти
продвигаться
следовать
пройти мимо
шығу
кездесу
келу
кіру
қиылысу
кесіп өту
оралу
жету
жылжу
ілесу
жанынан өтіп кету
to go out
to meet
to come to
to come in
to cross
to run into
to return/go back
to reach
to move
to follow/go after
to pass by 
ШЫҚҚАННАН КіРГЕНГЕ 
ДЕйіНГі ҚОЗҒАЛЫС 
ЦИКЛЫ
ЦИКЛ ДВИЖЕНИй 
ОТ ВЫХОДА ДО ВХОДА
CyCLE MOVEMENT 
FROM AN ExIT TO AN 
INPUT
плавать
нырять
остановиться
выйти
войти
прибыть
пойти
бежать
течь
тонуть
грести
пересекать
следовать
повернуть направо 
не утонуть
жүзу
сүңгу
тоқтау
шығу
кіру
келу
бару
жүгіру
ағу
бату
ескек есу
қиып өту
ілесу
бұрылу (оңға)
батып кетпеу
to swim
to dive
to stay at
to exit
to enter
to arrive in/at
to go
to run
to flow/ run  
to sink
to row
to cross
to follow
to turn to the right
to not to sink
СУДАҒЫ ҚОЗҒАЛЫС
ДВИЖЕНИя В ВОДЕ
MOVEMENTS IN WATER
быть
иметь, имеется
присутствовать
отсутствовать
добавить
быть свободным
собрать
удержать
владеть
болу
бар
қатысу
қатыспау
қосу
бос болу
жинау
ұстап қалу
ие болу
to be
to have
to be present at/assist at/ 
attend
to be absent  
to add to
to be free
to gather/pick up
to hold out
ИЕЛіКТі БіЛДіРЕТіН 
ЕТіСТіКТЕР 
ГЛАГОЛЫ НАЛИчИя
(КОЛИчЕСТВА)
VERBS OF PRESENCE 
(qUANTITy)

78
принадлежать
біреуге тиесілі болу
to belong to
отсутствовать
опорожнять
нуждаться
требовать
быть необходимым
қатыспау
босату
керек ету
талап ету
қажет болу
to be absent
to evacuate
to need
to demand
to be necessary
ЖЕТПЕУШіЛіК
НЕДОСТАТОчНОСТь
INSUFFICIENCy
собрать
наполнить
накопить
остаток
устранить
потерять
сократить
беречься
оставаться
хранить
держать
поддерживать
сохранить
дополнить
исключить
испортить
повредить
жинау
толтыру
толтыру, жинау
қалдық
жою
жоғалту
қысқарту
сақтану
қалу
сақтау
ұстау
ұстап тұру
сақтап қою
қосу, үстемелеу
шығарып тастау
бүлдіру
зиян келтіру
to gather/pick
to fill
to accumulate
balance
to remove/eliminate
to lose
to shorten
to preservation
to remain /stay
to store
to hold
to support
to preserve
to add
to exclude/except
to spoil
to damage
ҚОСУ (ҚОЛДАНЫС)
ДОБАВЛЕНИЕ 
(ПОТРЕБЛЕНИЕ)
АDDITION 
(CONSUMPTION)
сидеть
лежать
стоять
ложить
положить
перемешать
вешать, висеть,
определить 
местонахождение
отыру
жату
тұру
салып қою
қою
араластыру
ілу, ілініп тұру 
мекенжайын анықтау
to sit
to lie
to stand
to lay/ put down
to lay/put down
to stir
to hung
to bearing
ҚАЛЫП-ЖАҒДАйДЫ 
БіЛДіРЕТіН ЕТіСТіКТЕР
ГЛАГОЛЫ 
ОПРЕДЕЛяющИЕ 
ПОЛОЖЕНИя
VERBS DEFINING 
POSITIONS

79
родить
жить
дышать
жениться
родиться
называть
туу
өмір сүру
дем алу
үйлену
туылу
атау
to give a birth   
to live
to breathe
to marry to smb.
to be born
to call/name
ӨМіР СҮРУ
ЖИТь
LIVE
приступить к работе
принять
платить
тратить (деньги)
копить
уволить
экономить
быть бережливым
жұмысқа кірісу
қабылдау
төлеу
жұмсау (ақша)  
жинау
жұмыстан босату
үнемдеу
ұқыпты болу
to get a job/go to work
to hire
to pay
to spend
to put by
to fire
to economize
to thrifty, economical
ЖҰМЫС іСТЕУ
РАБОТАТь
WORK
пить
готовить еду
печь
жарить
кипятить
кусать
глотать
кипеть
жевать
кормить
хотеть пить
ішу
тамақ дайындау
пісіру
қуыру
қайнату 
тістеу
жұту
қайнау
шайнау
тамақтандыру
су ішкісі келу
to drink
to dish up
to stove
to fry / roast/ broil/ grill
to boil
to bite
to swallow
to boil
to chew
to feed
to be thirsty
ЖЕУ
ЕСТь
ЕAT
одеться
надеть
стирать
гладить
шить
заказать
выйти из моды
киіну
кигізу
жуу
үтіктеу
тігу
тапсырыс беру
сәннен шығу
to put on
to put on
to wash
to iron
to sew
to order
to out of date
КИіНУ
ОДЕВАТьСя
DRESS
проснуться
вставать из постели
чистить зубы 
умываться
бриться
краситься
ұйқыдан тұру
төсектен тұру
тіс тазалау
жуыну
қырыну 
бояну
to wake up
to get up  
to brush/clean one’s teeth
to wash
to shave
to embroider/make up
ҰйЫҚТАУ
ЛОЖИТСя СПАТь 
GOING TO BED

80
заснуть
будить
вытираться
делать прическу
причесываться
ұйықтап кету
ояту
сүртіну
шаш сәндеу
тарану
to fall asleep
to wake up
to wipe/dry oneself
to bred/do/set/style hair
to one’s hair/comb 
one’s hair
кашлять
чихать
умереть
лечить
простудиться
лечиться
хоронить
заживать
выздоравливать
слабеть
жөтелу
түшкіру
өлу
емдеу
суық тию
емделу
жерлеу
жазылу
сауығу
әлсіреу
to cough
to sneeze
to die
to treat
to catch cold
to cure
to bury
to heal/close up
to recover
to weaken
АУЫРУ
БОЛЕТь
BE ILL
любить
нравиться
чтить, почитать
уважать
ценить
хвалить
влюбиться
жақсы көру
ұнату
құрметтеу
сыйлау
бағалау
мақтау
ғашық болу
to love
to like
to prefer
to respect
to appreciate/ value
to boast (of)
to fall in love (with)
СЕЗіМ ЕТіСТіКТЕРі
ГЛАГОЛЫ чУВСТВ
VERBS OF FEELINGS
ЖАҚСЫ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ХОРОШИЕ ОТНОШЕНИя
GOOD RELATIONShIP
ненавидеть
обидеть
завидовать, ревновать
обвинять
сомневаться
не обращать внимания
бранить
ссориться
пугать
быть сердитым
жек көру
ренжіту
қызғану
кінәлау
күмәндану
назар аудармау
балағаттау
ұрсысу
сес көрсету 
ашулы болу
to hate
to hurt/wound smb’s 
feelings  
to envy
to accuse
to doubt
to take no notice, ignore
to scold
to quarrel (with), fall out 
(with)
to frighten
to be angry with       
smb. at/about smth.
ЖАМАН ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ПЛОХИЕ ОТНОШЕНИя
ThE BAD RELATION

81
смеяться
кричать
радоваться
веселиться
уставать
терпеть
пугать
гордиться
хвастаться
страдать
выдержать
сдаться
капитулировать
беспокоиться
утешить
наслаждаться
быть уверенным
волноваться
удивиться
күлу
айғайлау
қуану
көңілдену
шаршау
шыдау
қорқыту
мақтаныш ету
мақтану
зардап шегу
шыдай білу
берілу
тізе бүктіру
мазасыздану
тыныштандыру
сүйсіну 
сенімді болу
толқу
таңдану
to laugh
to cry/shout
to be glad/ happy
to enjoy oneself/make merry
to get tired (with)
to bear
to intimidate/scare
to be proud of
to boast (of)
to suffer
to hold out (against), 
withstand
to give in
to capitulate (to), 
surrender (to)
to be anxious/uneasy 
(about)
to comfort/console
to delight in
to be sure
to excite
to surprise/amaze
ҚУАНЫШ – ҚАйҒЫ
РАДОСТь – ПЕчАЛь
РLEASURE – GRIEF
зазнаваться
наглеть
быть наглым
дандайсу
арсыздану
арсыз болу
to give oneself airs
to become impudent
to be impudent
МАҚТАНЫШ – 
ҚАРАПАйЫМДЫЛЫҚ
ГОРДОСТь –
ПРОСТОТА
PRIDE/SIMPLICITy
верить
быть уверенным
надеяться
сомневаться
сену
сенімді болу
үміттену
күдіктену
to trust(in)/ have faith (in)
to be confident (in), be 
certain (about)
to hope (for)
to have one’s doubt
СЕНіМДіЛіК – КҮДіКТіЛіК
НАДЕЖНОСТь – 
СОМНИТЕЛьНОСТь
RELIABILITy – 
DOUBTFULNESS
уставать
заботиться
лениться
стараться сделать все 
возможное
шаршау 
қамқор болу
жалқаулану
бар мүмкіндікті жасауға 
тырысу
to be tired
to take care (of), look (after)
to be lazy
to do one’s  best
ТЫРЫСУ – ЖАЛҚАУЛЫҚ
СТАРАНИЕ – ЛЕНь
EFFORT – LAZINESS

82
бояться
пугать
обидеть
оскорбить достоинство
волноваться
удивить
ранить душу
быть сердитым
қорқу
қорқыту
ренжіту
намысына тию
толқу
таңдандыру
жанын жаралау
ашулы болу
to be afraid of
to scare/frighten
to offend; hurt/wound 
smb’s feeling
to insult/outrage
to excite
to amaze
to to wound soul
to be angry with 
smb.at/about smth.
ЭМОЦИя РЕңКТЕРі
ОТТЕНКИ ЭМОЦИй
ТINGE OF EMOTION
видеть
смотреть
слушать
слышать
думать
узнать
наблюдать
чувствовать
различать
көру
қарау
тыңдау
есту
ойлау
білу
байқау
сезіне білу
айыра білу
to see
to look(at)
to listen (to)
to hear
to think
to recognize
to observe
to feel/have a sensation
to distinguish
ОйЛАУ ЕТіСТіКТЕРі
ГЛАГОЛЫ МЫШЛЕНИя
ThINKING VERBS
ӘЛЕМДі ҚАБЫЛДАУ
ВОСПРИяТИЕ МИРА
РERCEPTION 
OF ThE WORLD
изучать
понять
заучить
знать
обучать
объяснить
учить наизусть
ошибиться
проверять
исправить
помнить
забыть
узнать
оқу
түсіну
жаттау
білу
оқыту
түсіндіру
жатқа оқу
қателесу
тексеру
түзету
есіне сақтау  
ұмыту
тану
to learn
to understand
to learn by heart
to know
to teach
to explain
to learn by heart
to be mistaken
to check up
to correct/amend
to to remember/keep in mind
to forget
to recognize
ОҚЫТУ
ОБУчЕНИЕ
TEAChING

83
читать
писать
считать
прибавлять
умножать
делить
думать
выучить наизусть
понять
рисовать
чертить
повторять
красить
переписать
решать задачу
передумать
перевести
описать
рассказать
найти ошибку
готовиться
пересказать
изложить
оқу
жазу
санау
қосу
көбейту
бөлу
ойлау
жаттау
түсіну
сурет салу
сызу
қайталау
бояу
көшіру
есеп шығару
қайта ойлау
аудару
сипаттау
әңгімелеу
қатесін табу
дайындалу
әңгімелеп беру
мазмұндау
to read
to write  
to count
to add
to multiply
to divide  
to think
to learn by heart
to understand
to draw  
to inscribe
to revise
to dye
to copy out
to solve
to change one’s mind
to translate
to describe
to narrate
to find a mistake
to get/make ready for
to retell
to recount
БіЛіМ АЛУ
ОБРАЗОВАНИЕ
EDUCATIONAL 
OPERATIONS
удивиться, восхищаться
печалиться, беспокоиться
суетиться
теряться
радоваться
сердиться, гневаться, злиться
быть готовым
заложить уши
знобить
лихорадить
болеть душой
волноваться, беспокоиться
успокоиться, перестать со-
мневаться
испугаться (какой-либо 
неожиданности) 
дрожать 
сухость во рту
таң тамаша қалу
уайымдау
күйгелектену
сасқалақтау
қуану
ашулану
сақадай сай болу
құлағы бітіп қалу
қалшылдау
қалтырау
жүрегі сыздау
қобалжу
жүрегі орнына түсу
жүрегі су ету
дірілдеу
аузы құрғау
to wonder( at)
to be sad
to fuss/bustle
to be at loss
to be glad
to be angry with
to be ready
to ear is blocked
to to feel feverish
to cause fever in
to take to heart
to worry
to calm
to be afraid of 
to tremble/shiver
to dry mouth
to thrush
АДАМНЫң ЭМОЦИяЛЫҚ 
ЖӘНЕ фИЗИКАЛЫҚ 
ҚАЛЫП КҮйі
ЭМОЦИОНАЛьНОЕ 
И фИЗИчЕСКОЕ 
СОСТОяНИЕ чЕЛОВЕКА
EMOTIONAL AND 
PhySICAL CONDITION 
OF ThE PERSON

84
мед. молочница 
(болезнь грудных детей)
пересыхать в горле/
испытывать жажду
ломить тело, болеть
аузы уылу
таңдайы кебу
сай сүйегі сырқырау
to thrush
to be thirsty
aching pain
открыть
ждать
исследовать
решать
выяснить
сравнивать
изобрести
разработать
анализировать
рассмотреть
предполагать
доказать
убедить
принять во внимание
экспериментировать
обработать данные
определить, уточнить
ашу
күту
зерттеу
шешу
анықтау
салыстыру
ойлап табу
жасау
талдау
қарастыру
болжау
дәлелдеу
сендіру
назарға алу
тәжірибеден өткізу 
берілгендерді өңдеу
анықтау
to open
to expect/wait for
to inquire/investigate
to make up one’s mind
to find out
to compare (with)
to invent /discover/contrive/ 
make an invention
to work out/up, develop
to analyze
to examine
to conjecture
to prove
to convince
to regard
to experiment (on with)
to process data
to define/specify
ЛОГИКАЛЫҚ 
ОПЕРАЦИяЛАР
ЛОГИчЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ
LOGIC OPERATIONS
делать
готовить
брать
держать
открыть
закрыть
производить
выполнить
искать
найти
резать
лить
сушить
присоединить
отсоединить
істеу
дайындау
алу
ұстау
ашу
жабу
шығару
орындау
іздеу
тауып алу
кесу
құю
кептіру
қосу
ажырату
to do
to make
to take
to hold
to open
to close
to produce
to discharge one’s duties/
perform one’s functions
to search
to discover/find
to cut
to cast/ pour
to bake/dry/ dessicate
to join
to cut/ disconnect/ detach
ЖҰМЫС 
ОПЕРАЦИяЛАРЫ
РАБОчИЕ ОПЕРАЦИИ
WORKING OPERATIONS
ЖҰМЫС іСТЕУ
РАБОТАТь (ДЕЛАТь)
TO WORK

85
готовить 
проверить
ремонтировать
контролировать
проверить
заменить
собрать
использовать
применить
перепроверить
действовать
дайындау
тексеру
жөндеу
бақылау
тексеру
ауыстыру
жинау
пайдалану
қолдану
қайта тексеру
әрекет ету
to рrepare 
to check up
to repair
to control
to inspect/ examine
to replace
to collect
to employ/ use
to apply
to recheck
to operate, function
брать
держать
уронить
бросить
поднять с пола
тянуть
схватить
касаться
разбросать
алу
ұстау
түсіріп алу
тастау
жерден көтеру
созу
жармасу
жанап кету
шашып тастау
to take
to hold
to drop
to throw
to lift
to pull/draw
to snatch, grasp
to touch (with)
to throw about
ҚОЛМЕН ЖАСАЛАТЫН  
ОПЕРАЦИяЛАР
ОПЕРАЦИИ 
ПРОВОДИМЫЕ РУКАМИ
OThER OPERATIONS 
CONDUCT By hANDS
закрепить
привязать
прикрутить (гайкой)
приклеить
соединить
отсоединить
вбить гвоздь
развязать
бекіту
байлау
бұрау (гайкамен)
желімдеу
біріктіру
ажырату
шеге қағу
шешіп алу
to fasten
to hook/tie
to screw on
to glue/paste
to join, unite
to disconnect, detach
to nail
to untie, unbind
БіРіКТіРУ
СОЕДИНЕНИЕ
JOIN
завернуть
спрятать
орау
тығып қою
to wrap (up/in)
to hide
ЖАБУ/АШУ
ЗАКРЫТь/ОТКРЫТь
СLOSE/OPEN
резать
пилить
сломать
рвать
тереть 
разрушить
молоть
кесу
аралау
сындыру
жырту
үгу
қирату
ұнтақтау
to cut
to saw
to break
to tear/ rend
to grate/grind
to destroy
to grind, mill
БҮЛДіРУ
ИСПОРТИТь
DESTROy

86
мыть
лить
намочить
отжимать
сушить
перемешать
разбавить
поливать
растворить
жуу
төгу
сулау
сығу
кептіру
араластыру
қосу  
суару
еріту
to wash
to pour off
to damp
to twist
to dry
to mix up
to dilute (with)
to water
to dissolve
CУҒА ҚАТЫСТЫ 
ОПЕРАЦИяЛАР
ОПЕРАЦИИ С ВОДОй
OPERATIONS WITh 
WATER
говорить
сказать
кричать
шептать
молчать
продолжать говорить
рассказать
досказать
донести
сказать заранее,   
выдать секрет
советовать (выступает в 
качестве вспомогательного 
гл.)
благодарить
жаловаться
петь
оговаривать, клеветать
сөйлеу
айту
айғайлау
сыбырлау
үндемеу
айта беру
айтып беру
айтып бітіру
айтып жеткізу
айтып қою  
ақыл айту
алғыс айту
арыз айту 
ән айту
айтпағанды айту
to speak
to say
to cry/ shout
to whisper
to keep/ be silent
to to continue to speak
to narrate
to finish/tell to
to inform (of)
to tell beforehand
to advise
to thank
to complain
to sing
to calumniate
ҚАТЫСЫМ ЕТіСТіКТЕРі
ГЛАГОЛЫ ОБщЕНИя
DIALOGUE VERBS
беседовать
просить
требовать
объявлять
информировать
приказывать
әңгімелесу
өтініш білдіру
талап ету
хабарландыру
ақпараттандыру
бұйыру
to talk
to request  (smth from 
smb)
to demand  (of, from)
to announce
to inform
to order (to)
БіРЕУГЕ 
ҚАРАТА АйТУ
ОБРАщАТьСя 
К КОМУ-ЛИБО
SPEAK (TO), ADDRESS 
ONESELF (TO)

87
ответить
показать
помочь
объяснить
советовать
предложить (идею)
предупредить
запретить
жауап беру
көрсету
көмектесу
түсіндіру
кеңес беру
ұсыну (идея)
ескерту
тыйым салу
to answer
to show
to help
to explain (to)
to advise
to suggest an idea  
to let know beforehand 
(of, about)
to prohibit
ЖАУАП БЕРУПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет