Компоненті болып табылады. Бұл сөйлеу әрекеттері: тыңдалым мен айтылым, оқылым мен жазылымның бастапқы және қажетті құраушы материалы боладыжүктеу 1.29 Mb.
Pdf просмотр
бет8/11
Дата07.04.2017
өлшемі1.29 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ценить кого? что?
білдіру (көзқарасын, пікірін, 
бағасын білдіру)
бағалау – нені бағалау?
бағалау – кімді? нені?
to give voice/express 
opinion
to what to price?
to what to evaluate?
БАҒАЛАУ,
ҚАТЫСТЫЛЫҚ 
(КіМГЕ, НЕГЕ, ҚАШАН?)
ОЦЕНКА,
ОТНОСИТьСя 
К КОМУ/ чЕМУ? КАК?
EVOLUATION
TO CONCERN WhOM /
WhAT? hOW?

98
сесть
ехать куда?
отыру
қайда бару?
to get on
to go (where)?
КӨЛіК
ТРАНСПОРТ 
TRANSPORT
женат
жениться
выйти замуж
быть замужней
үйленген
үйлену
күйеуге шығу
тұрмыста болу
be married
to to mary
to marry smb./be married 
to smb.
to be married
ОТБАСЫ
СЕМья
FAMILy
делать – сделать что?
юрист
трудиться
производить  что?
создать что?
 
получить (профессию, 
специальность)
істеу – не істеу?
заңгерлік
еңбек ету
өндіру
құру
алу – мамандық алу
to be busy with (what)?
lawyer
to work
to produce(what)?
to set up/ establish/
develop (what)?
to have a profession
МАМАНДЫҚҚА 
ҚАТЫСТЫ СӨЗДЕР
СЛОВА СВяЗАННЫЕ С 
ПРОфЕССИЕй
WORDS CONNECTED 
WITh PROFESSION
бороться
тренироваться
бежать
заниматься
кататься
прыгать
выступать – выступить
готовиться – подготовиться 
к чему?
выиграть
победить кого?
убегать
плавать
болеть за кого? за что?
играть во что?
заниматься чем?
проиграть
күресу
жаттығу
жүгіру, қашып кету, 
зымырау
айналысу
сырғанау
секіру
сөйлесу, сөйлеу
дайындалу – неге 
дайындалу?
ұту
жеңу – кімді жеңу?
жүгіру, қашу
жүзу, малту, қалықтау
кімге жанкүйер болу, 
не үшін?
не ойнау?
немен айналысу?
ұтылып қалу, ұтылу, жеңілу
to wrestle
to train
to run
to go in for sports
to skate
to jump
to speak, make a speech
to prepare for (what)?
to win/gain
to win (who)?
to run, run away
to swim
to be a fun (who)?
to what to play for?
to what to be busy?
to lose
СПОРТ ТЕРМИНДЕРі
СПОРТИВНЫЕ ТЕРМИНЫ
SPORT TERMS

99
есть – съесть
пить – выпить что?
продавать – продать что?
резать
варить – сварить что?
пробовать – попробовать 
что?
завтракать – позавтракать
обедать – пообедать
ужинать – поужинать
купить – купить что?
кормить – покормить кого?
выбирать – выбрать что?
заказать – заказать что?
готовить – приготовить что?
жеу
ішу
сату
кесу
пісіру (нені?)
дәмін көру, ішу
таңғы асты ішу
түскі асты ішу
кешкі асты ішу
сатып алу
тамақтандыру
таңдау (нені?)
тапсырыс беру (неге?)
дайындау (нені?)
to eat
to drink
to sell (What)?
to cut
to boil (What)?
to taste
to have breakfast
to have dinner
to have supper
to buy what?
to feed up whom?
to chose what?
to order what?
to prepare what?
ТАМАҚТАНУ
ПИТАНИЕ
EATING
учить – выучить что?
учиться – научиться
читать – прочитать что?
писать – написать что?
задать – задать (вопрос, 
задание)
понимать – понять что?
обучать – обучaть  кого?
объяснять – объяснить что? 
кому?
поступить – поступить куда?
стать кем?
получить (образование)
анализировать – 
проанализировать что?
исследовать что?
делать – сделать (открытие)
заниматься чем?
решать – решить что?
учить – научить кого?
сравнивать – сравнить что 
с чем?
исправить – исправить что?
закончить – закончить что?
жаттау – нені жаттау?
үйрену
оқу – нені оқу?
жазу – нені жазу?
беру – тапсырма, сұрақ 
беру
түсіну – нені түсіну?
оқыту – нені, кімді оқыту?
түсіндіру – нені түсіндіру?
түсу – қайда түсу?
кім болу?
білім алу
талдау – нені талдау?
зерттеу – нені зерттеу?
жасау – жаңалық ашу
немен айналысу?
шығару – нені шығару?
оқыту – кімді оқыту?
теңеу – нені немен теңеу?
түзеу – нені түзеу?
аяқтау – нені аяқтау?
to learn by heart (what)?
to learn
to read (what)?
to write (what)?
to give smb. task
to understand (what)?
to learn
to explain (what) to (whom)?
to enter (where) (the 
university)?
to become (what)?
to get  knowledge
to analyze what?
to discover/invention
to study what/research?
to what be busy with?
to solve what?
to teach whom?
to compare what with 
what?
to correct (what)? 
to graduate from/ finish 
(what)?
ОҚУ, БіЛіМГЕ ҚАТЫСТЫ
КАСАТЕЛьНО 
ОБРАЗОВАНИя
WORDS CONNECTED 
WITh EDUCATION

100
сложить
вычесть
умножить
делить
вычисление
интегрирование
дифференцирование
қосу
алу
көбейту
бөлу
есептеу
интегралдау
дифференциалдау
to add
to deduct/substract
to multiply
to divide
calculation, computation
integration
diferentation
ЕСЕПТіК АМАЛДАР
УчЕТНОЕ ДЕйСТВИЕ
CALCULATION
завершить
измененить
сравнение
описать
описание
сопоставление 
усовешенствование
усложнение
углубить
аяқтау, бітіру
өзгерту
теңеу, салыстыру
баяндау
суреттеу, сипаттау
салыстыру, салғастыру
жетілдіру
күрделендіру
тереңдету
to finish
to change
comparison
to inform
description
comparison, contrusting
improvement, perfection
complication
to extend one’s knowledge
ҒЫЛЫМИ ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАСҚА ҚАТЫСТЫ 
ЕТіСТіКТЕР
ГЛАГОЛЫ ОТНОСящИЕ-
Ся К НАУчНОй СВяЗИ
VERBS CONCERNING 
SCIENTIFIC 
COMMUNICATION
отдыхать 
пригласить– пригласить 
кого? куда?
поздравить – поздравить 
кого? с чем?
гулять 
демалу
шақыру – шақыру кімді? 
қайда?
құттықтау – кімді 
құттықтау? немен?
қыдыру
to have rest
to invite (whom),  (where)?
to congratulate  (whom) on 
(what)?
to have a walk
ДЕМАЛЫС, МЕРЕКЕ
ОТДЫХ, ПРАЗДНИКИ
REST, hOLIDAyS
говорить – сказать 
(по-английский, по-русски) 
(син.) кому? о чем?
звать – позвать (син.) кого?
передать – передать что?
писать – написать что?
повторять – повторить что?
послать – послать что? кому?
пригласить – пригласить 
кого?
просить – попросить кого?
слушать (по радио)
спросить – спросить о чем?
ответить – ответить кому?
айту, сөйлеу
(ағылшынша, орысша)
шақыру – кімді шақыру?
беру – нені беру?
жазу – нені жазу?
қайталау – нені қайталау?
жіберу – нені жіберу, кімге 
жіберу?
шақыру
сұрау – кімнен сұрау?
тыңдау (радио тыңдау)
сұрау – не туралы сұрау?
жауап беру – кімге жауап 
беру?
to speak (english/russian) 
to (whom)?
to call for/in (whom)?
to send (what)?
to write (what)?
to repeat (what)?
to send (what) (whom)?
to invite (whom)?
to ask (whom)?
to listen to (radio)
to ask (about) (what)?
to answer (whom)?
КОММУНИКАЦИя
КОММУНИКАЦИя
COMMUNICATION

101
читать – прочитать что?
беседовать – беседовать 
о чем?
разговаривать (син.) о чем?
перевести – перевести что?
показать – показать что?
смотреть – посмотреть что?
принять – принять участие (в 
разговоре)
сообщить – сообщить что? о 
чем?
узнавать – узнать о чем?
советовать – посоветоваться 
с кем?
оқу – нені оқу?
әңгімелесу – не туралы 
әңгімелесу?
не туралы әңгімелесу?
аудару – нені аудару?
көрсету – нені көрсету?
қарау – нені қарау?
қатысу - әңгімеге қатысу
хабарлау – нені хабарлау? 
не туралы?
білу – не туралы білу?
кеңесу – кіммен кеңесу?
to read (what)?
to talk to /with
to speak about (what)?
to translate (what)?
to show (what)?
to see (what)?
to take part in discussion
to who to inform? what to 
inform?
to what to be informed?
to consult /ask for 
advice(whom)?
заниматься чем?
работать где?
заниматься чем?
делать что?
трудиться где?
играть во что?
исследовать что?
создать что?
организовать что?
руководить чем?
немен айналысу
қайда жұмыс істеу?
немен айналысу
не істеу?
қайда еңбек ету?
нені ойнау?
нені зерттеу?
нені құру?
нені ұйымдастыру?
неге жетекшілік ету?
to busy with (what)?
to work (where)?
to what is your  occupation
to be busy with(what)?
to work (where)?
to play (what?)
to search (what)?
to set up (what)?
to organize (what)?
to lead (what)?
ҚЫЗМЕТ ӘРЕКЕТ 
САЛАСЫНА ҚАТЫСТЫ
СфЕРЫ ДЕяТЕЛьНОСТИ
FIELD OF ACTIVITIES
нравиться – нравится
полюбить что?
принимать участие 
(в конкурсе, фестивале)
рисовать – нарисовать 
кого? что?
ұнау – ұнайды
жақсы көру – нені
конкурсқа, фестивальге 
қатысу
сурет салу – кімнің, ненің 
суретін салу?
to like
to like (what)?
to take part in (competition, 
festival)
to draw/painting (whom)/
(what)?
ӨНЕР
ИСКУССТВО
ART
важный, значительный
искусственный
минимум
многообразный
новатор
современный
удобный
өте маңызды
жасанды
минимум, ең аз
әр алуан, әр түрлі
жаңашыл
қазіргі
қолайлы
very important
artificial
minimum
varied 
innovator
contemporary/modern
comfortable
ЖАЛПЫ ҒЫЛЫМҒА 
ҚАТЫСТЫ СЫН ЕСіМДЕР
ИМЕНА 
ПРИЛАГАТЕЛьНЫЕ, 
ОТНОСящИЕСя К НАУКЕ
ADJECTIVES 
CONCERNING SCIENCE

102
абсолютный
активный
всеобщий
глобальный
гуманитарный, 
общественный
классический
конечный
малый
механический
обзор
уникальный
абсолюттік
белсенді
жалпы
глобальды, жаһандық
гуманитарлық, қоғамдық
классикалық
ақырғы, негізгі, соңғы
аз, кішкене, шағын
механикалық
шолу
сирек, бірегей
absolute 
active
general
global
pertaining to the 
humanities/the humanities
classical 
final, last
small
mechanical
review
unique
греть
согреть
кипятить
охладить
заморозить
растопить, дать 
возможность растаять
плавить, расплавлять
қыздыру
жылыту
қайнату
суыту
мұздату
еріту
балқыту
to warm/heat
to warm
to boil
to cool/cool off
to freeze
to melt
to melt down
ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ 
ӨЗГЕРіС, ЗАТТЫң 
ҚАЛЫП-КҮйі
ТЕМПЕРАТУРНОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ, 
СОСТОяНИЕ ВЕщЕСТВА
TEMPERATURE 
ChANGE, SUBSTANCE 
CONDITION
исчезнуть
погубить
погибнуть
утонуть
ғайып болу
құрту
қазаға ұшырау
суға кету
to disappear/vanish
to ruin/destroy
to peris/be lost
to drown
ЗАТТЫң, ҚҰБЫЛЫСТЫң 
ПАйДА БОЛУЫ/
ЖОҒАЛУЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ/
ИСчЕЗНОВЕНИЕ 
ВЕщЕСТВ, яВЛЕНИй
TEMPERATURE 
A SUBSTANCE 
CONDITION
вступать в коммуникацию
инициировать беседу
поддерживать беседу
изменить тему беседы
қатысым жасау
әңгімені бастау
әңгімені қолдау
әңгіме тақырыбын өзгерту
to enter into communication 
with smb
to initiate talk
to have talk
to change the theme
ҚАТЫСЫМ 
ЖАҒДАяТЫНА 
ҚАРАй СӨйЛЕУДі 
ҰйЫМДАСТЫРУ
ОРГАНИЗОВАТь РЕчь 
В СООТВЕТСТВИИ С СИ-
ТУАЦИЕй ОБщЕНИя И 
ПРАВИЛАМИ РЕчЕВОГО 
ЭТИКЕТА
TO ORGANIZE SPEECh 
ACCORDING TO 
A SITUATION OF 
DIALOGUE AND RULES 
OF SPEECh ETIqUETTE

103
завершить беседу адекватно 
ситуации общения;
прервать беседу,
прервать собеседника
подхватывать и развивать 
мысль собеседника
подбадривать собеседника
обеспечивать 
психологический комфорт 
общения усложненными 
формами речевого этикета
комплимент
почтение
любезность
соболезнование
сочувствие
побуждать собеседника 
к совершению действия
выражать просьбу
совет
предложение
пожелание
жаловаться
требование
приказать
указание
напоминание
замечание
выражать согласие/
несогласие
протест
желание/нежелание
подчинение/неподчинение
разрешить
қатысым жағдаятына қарай, 
қатысым жағдаятына сәйкес 
әңгімені аяқтау
әңгімені үзу, әңгімелесушіні 
тоқтату
әңгімелесушінің ойын, 
іліп әкетіп, дамыту
әңгімелесушіні қуаттау
күрделі сөйлеу этикеттерімен 
қатысымның психологиялық 
қолайлылығын  
қамтамасыз ету
мақтау, қошемет
ілтипат білдіру
сыпайылық білдіру
көңіл айту
аяныш білдіру
іс-әрекетті жүзеге асыруға 
әңгімелесушіге қозғау салу
өтініш білдіру
кеңес беру
ұсыныс айту
тілек айту
шағым жасау
талап ету
бұйрық беру
нұсқау беру
есіне салу
ескерту
келісім беру/бермеу
қарсылығын білдіру
тілегін/тілектес еместігін 
білдіру
бағынышты/бағынышты 
еместігін білдіру
рұқсат беру
to finish conversation of 
adequately situation 
of dialogue
to interrupt interlocutor
to take up and develop 
one’s idea
to bear up interlocutor
to provide psychological 
comfort of dialogue with the 
complicated forms of speech 
etiquette
compliment
courtesy
civility
condolence
sympathy (for)
to induce the interlocutor 
to action fulfillment
to request
advice
offer
wish
to complain
request
to order
indication
mention
remark
to express consent/
express a dissagreement
to protest
desire (for)/unwillingness
submission/insubordination
to permit

104
запретить
возражать
сомневаться
отказаться
обещать
дать гарантию
признать свои ошибки
обнадежить
тыйым салу
қарсылығын білдіру
күдіктену
бас тарту
уәде беру
кепілдеме беру
өз қатесін мойындау
үміттендіру
to prohibit
to object to
to doubt /have one’s doubts 
(about)
to refuse
to promise
to guarantee
to admit to (making)one’s 
error
give hope
дополнить
уточнить
переспросить
выяснить
объяснять
иллюстрировать
толықтыру
нақтылау
қайта сұрау
анықтау
түсіндіру
көрнекілеу
to add (to)
to specify
to ask again
to find out
to explain
to illustrate
ОҚИҒАҒА, ҚҰБЫЛЫСҚА, 
ЗАТҚА, АДАМҒА 
САНДЫҚ, САПАЛЫҚ 
СИПАТТАМА БЕРУГЕ 
ҚАТЫСТЫ
ОТНОСящИЕСя 
К КОЛИчЕСТВЕННОМУ, 
КАчЕСТВЕННОМУ 
ОПИСАНИю СОБЫТИй, 
яВЛЕНИй, 
ПРЕДМЕТОВ, чЕЛОВЕКА
CONCERNING 
ThE qUANTITATIVE, 
qUALITATIVE 
DESCRIPTION EVENT, 
ThE PhENOMENA, 
SUBJECTS, ThE PERSON
высказать желание
намерение
выражать морально – 
этическую оценку
одобрить
хвалить
осуждать
сомневаться
тілек айту
ниет білдіру
моральдық, этикалық 
бағалау
куаттау
мақтау
кінәлау
күмәндану
to say the word
intention
moral and ethic estate
to approve
to compliment (for)
to condemn
to suspect (of)
ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫҚ 
ҚАТЫНАСЫН АНЫҚТАУ, 
БіЛДіРУГЕ ҚАТЫСТЫ
КАСАТЕЛьНО 
ВЫяСНЕНИя, 
ОБОЗНАчЕНИя 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНОГО 
ОТНОШЕНИя
CONCERNING 
FINDING-OUT, 
A DESIGNATION OF ThE 
INTELLECTUAL RELATION
ӘЛЕУМЕТТіК-ҚҰҚЫҚТЫҚ 
БАҒА БЕРУ, АНЫҚТАУҒА 
ҚАТЫСТЫ
ВЫРАЖАТь И ВЫяСНИТь 
СОЦИАЛьНО – 
ПРАВОВУю ОЦЕНКУ
TO ExPRESS AND FIND 
OUT SOCIALLy – 
A LEGAL ESTIMATION
оправдать
защищать
обвинять
выразить и выяснить 
рациональную оценку
ақтау
қорғау
жазғыру, кінәлау
рационалды бағалауын 
білдіру, анықтау
to acquit
to defend
to accuse (of)
to express and find out 
a rational estimation

105
сравнивать 
со стандартом, нормой
оценить эффективность, 
возможность/
невозможность 
истинность, вероятность/
невероятность
выразить эмоциональную 
оценку
предпочтение
удивление
любопытсво
равнодушие
разочарование
радость/печаль
страх
обеспокоенность
опасение
стандартпен, нормамен 
салыстыру
тиімділігін, 
мүмкіндігін/мүмкін 
еместігін, ақиқаттығын, 
ықтималдығын бағалау
эмоциялық бағалауын 
білдіру
артықшылығын  білдіру
таңданыс 
қызығушылық
немқұрайдылық
көңілі қалу
қуаныш, қайғы
қорқыныш
мазасыздану
қауіптену
to compare to the standard, 
norm
to estimate эфективность, 
possibility/impossibility 
the validity, probability/
incredibility
to express an emotional 
estimation
preference
astonishment
curiosity
indifference
disappointment
joy, gladness/grief, sorrow
fear
anxiety, alarm
apprehension
СЫН ЕСіМ 
ИМя ПРИЛАГАТЕЛьНОЕ, ADJECTIVES 
основные признаки
редкий
частый
краткий
долгий
быстрый
медленный
поздний
ранний
срочный
стадии
древний
настоящий, современный
предыдущий
последний
конечный
переходный
недавний
переменный
утренний
негізгі белгілер
сирек 
жиі
қысқа
ұзақ
шапшаң, тез, жылдам
баяу
кеш
ерте
жедел, шұғыл
кезең
ежелгі
қазіргі
алдыңғы
кейінгі
соңғы, ақырғы
өтпелі 
таяудағы, бертінгі
ауыспалы
таңертеңгі
main features
seldom
often
in short time
long
quick
slow
late
early
urgent
stages
ancient
present, contemporary
previous
last
last, final
transitional
recent
variable
matutinal
УАҚЫТ
ВРЕМя
TIME

106
первоначальный
завтрашний
вчерашний
вечерний
дневной
обеденный
случайный
внезапный
постоянный
временный
вечный
непрерывный
целый
обычный, повседневный
бастапқы
ертеңгі
кешегі
кешкі
күндізгі
түскі
кездейсоқ
кенеттен
тұрақты
уақытша
мәңгі
үздіксіздік, үзіліссіз
бүтін (тұтас)
күнделікті
initial
tomorrow’s
yesterday’s
evenining
daytime
lunch time
accidental
sudden
constant
temporary
eternal
continuous
whole entire
conventional/day-to-day
способный 
талантливый
оратор, острослов
хваткий (сильный)
одаренный, способный
чувствительный
бойкий, смелый
мастер, виртуоз 
дерзкий
красноречивый
шустрый
толковый, понятливый
трудолюбивый
ловкий, верткий
искусный
отсутствие способности
наивный
рассеянный, 
невнимательный
неуклюжий
медлительный
неосмотрительный, 
неосторожный
беспечный
равнодушный
неловкий
неумелый
отсталый
нерадивый
неаккуратный, неусердный
қабілетті
талантты
шешен
алғыр
зерек
сезімтал
өткір
шебер
өжет
сөзшең
пысық
ұғымды, ұққыш
еңбекқор
епті 
майталман
қабілеттің жоқтығы
аңқау
алаңғасар
икемсіз
сылбыр, шабан
аңғал
бейқам
енжар
ебедейсіз
шорқақ
мешеу
құлықсыз
құнтсыз
be able
be talented
orator, wit/wisecracker
strong, tenacious
gifted,able capable
sensitive
resolute, brave, courageous
master/virtuoso, virtuosi
impudent
eloquent
sharp
sensible, knowing
industrious
adroit, smart
skilful, clever
absence of ability
naive
absent-minded
clumsy/awkward
slowcoach
rash, thoughtless, careless
unconcerned
indifferent (to)
awkward
unskilful
retrograde
remiss
careless
АДАМ ҚАБіЛЕТі
СПОСОБНОСТИ 
чЕЛОВЕКА
ABILITy

107
невежественный
неумелый, неловкий
бестолковый
неряха
безграмотный
прилежание/внимательность
образцовый
бережливый
деликатный
внимательный
ловкий
аккуратный
исполнительный
чуткий
стремительный
осторожный
изящный, тонкий
стоикий, устойчивый
умение/опыт
известный
образованный
культурный
опытный
авторитетный
активный
квалифицированный
уважаемый
великий
мудрый
воспитанный
зоркий
наблюдательный
закаленный
гений
интеллигентный,
образованный, ученый
деликатный, учтивый
уважительный, почтительный 
совестливый, порядочный
видный, представительный
опытный, осведомленный  
о подробностях
передовой, прогрессивный
образцовый, примерный
разумный
надан
олақ
парықсыз
салақ
сауатсыз
ұқыптылық
үлгілі
ұқыпты, құнтты
әдепті, сыпайы
зейінді
епті
мұқият, тап-тұйнақтай
тындырымды
елгезек
ынталы
сақ
биязы
табанды
білік/тәжірибе
белгілі
білімді
мәдениетті
тәжірибелі
беделді
белсенді
білікті
абыройлы
ұлы
дана
көргенді, тәрбиелі
қырағы
байқағыш
шыныққан
кемеңгер
зиялы
ибалы
инабатты
көрнекті
қанық
озық
өнегелі
пайымды
ignorant
unskillful, awkward
confused
dirty
illiterate
dilligence/attentiveness
model/exemplary
thrifty, economicalПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет