Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысыжүктеу 432.13 Kb.
Pdf просмотр
Дата15.03.2017
өлшемі432.13 Kb.

458

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы

Ғұн империясы құлдырағаннан кейін олардың орнын аварлар, кейінірек печенектер басады. 

Печенектерден  кейінгі  түркі  халқы  құман-қыпшақтар  болды.  яғни  гора  халқы  ғұн  халқынан 

бастау алып, Балқан жерін мекен етіп қалып қойғандықтан печенек, авар, құман-қыпшақтармен 

және осман түріктерімен араласып отырған. Жеті атаға дейін қыз алысып-беріспегендіктен және 

өзге халықтардан қыз алыспағандықтан өздерінің этникалық негіздерін сақтап қалған. 

Жоғарыда  айтылғандай  горалықтарды  славяндар  өздеріне,  ал  түріктер  өздеріне  тартады. 

Халықтың өзі болса, арғы аталарының түркі болғанына сенеді. Ал горалықтарды славян дегісі 

келетіндер тарихтан тағылым алса...  

Горалықтардың  әдет-ғұрыптарына  қарасақ,  олардың  басқа  түркі  халықтарынан  гөрі  қазақ 

және  қырғыздарға  өте  жақын  екені  байқалады.  осыған  қарап,  горалықтардың  негізгі  бөлігін 

қыпшақтар құраған деген қорытынды шығаруға болады. Ал ХІ ғасырда қыпшақтар бас көтеріп, 

байырғы  ғұндардың  жерлерін  қайта  бағындырады.  олардың  ұлан-ғайыр  жері  Дешті  Қыпшақ 

аталады. еуропада оны кумания деп атайды. Xi ғ. Дешті қыпшақтың территориясы Днепрдің 

шығысынан бастап еділдің шығыс сағасына дейінгі байтақ дала. 1223 ж. Шыңғыс ханның жаулап 

алу  саясатынан  кейін  осы  аймақта  қалған  қыпшақтар  венгрияға  қоныстанып,  отырықшы  өмір 

салтын және христиан дінін қабылдайды [4].

Қазақтар  мен  горалықтардың  салт-дәстүріндегі  ұқсастығы  осыдан  болуы  әбден  ықтимал. 

Ал олардың жеті атаға дейін ата-бабаларын жаттау дәстүрі қазақта ғана кездесетіні тегін емес. 

Әлемнің  екі  түрлі  қиырында  отырып,  бір-бірін  білмеген  халықтың  салт-дәстүрінде  мұнша 

ұқсастықтың болуы – туыстықтың айғағы емес пе? Балқан елдерінде куман болып басталатын 

бірталай  қала  бар.  Бұлар:  македонияның  астанасы  скопье  қаласының  солтүстік-батысында 

орналасқан  куманово  қаласы,  калканделенге  қарасты  куманиче,  скопьеге  қарасты  куманиче, 

манастырға  қарасты  куман  ауылы,  войводинаның  Банат  ауданында  және  косовода  орналасқан 

кумани ауылдары қыпшақтардың нақты айғағы іспетті. Қыпшақтардың тарихына қайта оралайық. 

мурад Аджи қыпшақтар жаулап алған еуропа елдерінің ішінде он төртінің атауын нақты көрсетеді. 

оның ішінде сербия мен Хорватия да бар. Бұл тізім өте ұзын болғандықтан барлығын жазбапты. 

Ал косово ол кезде болмаған еді. сондықтан қыпшақтар ол жерді де ұстап тұрғаны анық. сөзіміз 

дәлелді болуы үшін, тағы да мурад Аджидің сөзіне жүгінейік. ол Балқандарға атау берген түркі-

қыпшақтар екенін және «балқан» сөзінің мағынасы – орманды тау болғанын айтады. Бірақ қылқанды 

емес, жапырақты орман деген сөз. оңтүстік еуропаның осы аймағы мұндай ормандарға бай келеді. 

Ал  венгрия  елінде  өздерін  әлі  күнге  дейін  қыпшақ  санайтын  және  нақты  орта  Азиядан 

келгендерін білетін мажар халқы да бар. Бұл еуропада қалған қыпшақтардың бір ұрпағы.  

Жоғарыда  айтылғанды  ескере  отырып,  гора  халқының  басым  көпшілігін  қыпшақ  халқы 

құраған және қыпшақтардың мәдениеті әсер еткен деген тұжырымға келеміз. Алайда бұл жерде 

қыпшақ деген, қазіргі кездегі қазақтардың ішіндегі орта жүздің бір руы емес, ерте заманда үлкен 

федерацияны құраған халық екендігін ескеру керек.

паЙДаланылҒан ӘДебиеттеР

1. 


Jean-Paul Roux. Türklerin tarihi. – İstanbul: Ayhan Matbaası – 50-б.

2. 


Yrd.Doç.Dr. Ebubekir Sofuoğlu. Gora Abidesi. – İstanbul: UKİD. –114-б.

3. 


Аджи м. кипчаки. – москва: Новости, 1999. – 145-146-бб.

4. 


Yrd.Doç.Dr.Ebubekir Sofuoğlu. Gora Abidesi. – İstanbul: UKİD. – 114-115-бб.

редакцияға 21.01.2010 қабылданды. Ж.с.булхаиРова 

соЦиально-ЭкономиЧеские оРиентиРы устоЙЧивого Развития 

In  article  authors  had  been  considered  concept  “sustainable  development”,  a  direction  of  a 

sustainable development of rural territories, classification of rural settlements by level of social and 

economic development and their current state; the major factors which have affected increase of village’s 

economic potential  and level of countrymen’s incomes.

Понятие  «устойчивое  развитие»  было  введено  в  мировую  науку  и  политику  комиссией 

Брутланд  как  развитие  необходимое  для  удовлетворения  потребностей  настоящего  время,  но 

при этом не ставящее под угрозу способность удовлетворять будущих поколений потребности с 

учетом особенностей развития сельских территорий.

Под их устойчивым развитием понимается следующие: 459

№ 3 (76) 2010

1) выполнение хозяйственных функций (производство продовольствия, сельскохозяйственного 

сырья,  других  несельскохозяйственных  товаров  и  услуг,  а  также  общественных  благ, 

предоставление рекреационных услуг, сохранение сельского образа жизни и сельской культуры, 

социальный контроль над территорией, сохранение исторически освоенных ландшафтов; 

2)  расширенное  воспроизводство  населения  данной  территоии,  рост  уровня  и  улучшение 

качества жизни сельского населения; 

3) поддержание экологического равновесия в биосфере.

обеспечение устойчивого развития сельских территорий является комплексной проблемой и 

возможно при условии:

- макроэкономической стабильности и увеличении валового внутреннего продукта;

- обеспечения экономического роста в сельском хозяйстве;

- развития несельскохозяйственной занятости в сельской местности;

- достижения на селе социально равных с городом условий получения доходов и общественных 

благ;

-  улучшения  доступа  для  хозяйствующих  субъектов,  ведущих  предпринимательскую деятельность на селе, к рынкам материально-технических, кредитных, информационных, других 

ресурсов;

- формирования в сельской местности институтов гражданского общества, обеспечивающих 

защиту экономических и социальных интересов различных групп сельского населения;

- осуществления программ по улучшению экологической ситуации в сельской местности [1].

сельское  хозяйство  является  одной  из  основных  отраслей  экономики  казахстана.  уровень 

развития аграрного сектора выступает определяющим фактором экономической и общественно 

-  политической  стабильности  казахстанского  общества.    являясь  одним  из  приоритетных 

направлений  развития  экономики  республики,  сельское  хозяйство  располагает  огромным 

потенциалом  и  большими  резервами.  развитие  сельского  хозяйства  оказывает  содействие 

развитию и других отраслей, которые поставляют средства производства, потребляют продукцию 

сельского хозяйства как сырье, предоставляют транспортные, торговые и другие виды услуг. в 

сельской местности проживает 47% от общего количества населения. Непосредственно в аграрной 

сфере занято около 2,4 млн. человек. сельское хозяйство республики, несмотря на сохранение 

положительной тенденции развития, по-прежнему характеризуется нестабильностью и низкой 

конкурентоспособностью [2].

одним  из  направлений  устойчивого  развития  сельских  территорий  является  повышение 

уровня и качества жизни сельского населения, которое включает в себя:

- мероприятия по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного 

обустройства сельских поселений; 

-  мероприятия  поддержки  комплексной  компактной  застройки  и  благоустройства  сельских 

поселений в рамках пилотных проектов.

На  1  января  2008  года  в  республике  насчитывалось  7172  сельских  населенных  пунктов, 

в том числе 1841 из них соответствует высокому, 5159 – среднему, 135 – низкому потенциалу 

развития  и  в  37  население  отсутствует.  из  них  только  25,6  %  сНП  (сельские  населенные 

пункты) от общего количества сел республики соответствуют высокому потенциалу развития. 

Наибольшее количество сНП с высоким потенциалом имеются в северо-казахстанской, Южно-

казахстанской, Акмолинской, Алматинской  и костанайской областях. Этот показатель является 

основным критерием оценки развития сельских территорий и рейтинговой оценки деятельности 

местных исполнительных органов.

На рисунке 1 представлена  классификация сНП республики казахстан по уровню социально-

экономического развития  на 2004 и 2007 года.1 841

5 159

135

37

2 470

103

27

88

595

5 625

1 204

4 493

кол-во снп с высоким

потенциалом развития

кол-во снп со средним

потенциалом развития

кол-во снп с низким

потенциалом развития

кол-во снп без населения

2004 год - 7512 снп

2007 год -7172  снп

2008 год - 7093 снп

460

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы

Рисунок 1. классификация снп Республики казахстан по уровню социально-

экономического развития  (2004 и 2007 гг.).

следует отметить, что сложившееся состояние в 2007 г. сохраняться сегодня.

На  данный  момент  следует  отметить,  что  в  современной  экономической  ситуации  в 

казахстане производителями сельскохозяйственной продукции являются сельскохозяйственные 

предприятия  (26,4%  валовой  продукции),  крестьянские  хозяйства  (22,9%  валовой  продукции) 

и  личные  подсобные  хозяйства  (50,7%  валовой  продукции)  по  данным  2006г.  в  содружестве 

крупных  сельхозпроизводителей  с  личными  подсобными  хозяйствами  наблюдается  четкое 

закрепление специализации: в крупных масштабах производятся экстенсивные культуры - зерно, 

корма, а семейные хозяйства специализируются на животноводческом производстве. При этом 

личные хозяйства получают от крупных предприятий услуги по обработке посевов, транспорт 

и корма (а через них косвенным образом и государственные субсидии), производят и реализуют 

животноводческую продукцию, которая дороже, чем растениеводческая [2].

Также наблюдается во всех областях казахстана устойчивая тенденция к ухудшению качества 

земель: снижение содержания в почвах гумуса, питательных веществ; изменение видового состава 

растительности  и  ее  продуктивности.  сельскохозяйственные  угодья  подвержены  деградации, 

загрязнению и теряют способность к воспроизводству плодородия.

Происходит угроза деиндустриализации сельского хозяйства. свыше 80% технических средств 

нуждаются  в  немедленной  замене  вследствие  изношенности.  Темпы  обновления  машинно-

тракторного парка находятся на низком уровне: ежегодное обновление тракторов составляет в 

среднем 0,87%, зерноуборочных комбайнов – 3,2%.

среднегодовая заработная плата в сельском хозяйстве самая низкая среди отраслей экономики. 

По данным за 2008 год, среднемесячная заработная плата одного работника составила 31397 тенге 

(в строительстве - 81072 тенге, в промышленности - 74644 тенге). Это на 48,3% ниже средне 

республиканского показателя [3].

в  целях  увеличения  доходов,  снижения  уровня  бедности  и  развития  индивидуального  и 

семейного предпринимательства сельского населения, с 2005 года реализуется республиканская 

бюджетная  программа    «институциональное  развитие  сельского  хозяйства»  подпрограмма  

«организация системы микрокредитования сельского населения». 

в первом полугодии 2008 года выдано сельскому населению 3969 микрокредитов на сумму 

1130,7  млн.  тенге.  из  них  домохозяйствам,  имеющим  доходы  ниже  прожиточного  минимума, 

выдано  1923  микрокредита  на  сумму  381,4  млн.  тенге  и  домохозяйствам,  имеющим  средний 

уровень доходов - 2046 микрокредитов на сумму 749,3 млн. тенге [4].

На данный момент из республиканского бюджета в 2009 году на развитие сельского хозяйства 

и переработку сельхозпродукции предусмотрено направить 96,3 млрд. тенге. из них 41,3 млрд. 

тенге приходится на долю субсидирования производства, и это на 4% больше прошлогоднего 

уровня.


за январь-май 2009 года объем валовой продукции сельского хозяйства по оценке Агентства 

рк  по  статистике  составил  247,2  млрд.  тенге,  при  этом  индекс  физического  объема  валовой 

продукции сельского хозяйства составил 103,1% [5].

На  рисунке  2  объёмы  финансирования  Госпрограммы  из  средств  всех  источников  по 

республике на 1 сельского жителя за 2007-2008 гг.

22,4

39,9

20,2

110,6

18,1

36,7

28,1

31,8

35,1

28,2

18,6

17

27,7

87,4

15,5

25,2

52,4

10,9

22,4

19,8

22

18,4

21,9

17,5

11,2

5,3

9,8

12,4

0

2040

60

80100

120


Ак

мо

линск

ая

Актю

би

нская

Ал

матин

ска


я

Ат

ыраус

кая


вко

Жа

мбыл

ска


я

зко


ка

раг


ан

ди

нская

ко

стана

йс

каякз

о

манги

ста


уск

ая

Павло

дар


ска

я

скоЮ

ко

28,9всего 

выделено

в 2008 году – 214 113 447, 0 тыс.тенге

объёмы финансирования госпрограммы из средств всех 

источников по республике на 1 сельского жителя за 2008 год.

5 таблица

Среднереспубликанский показатель за 2008 год

14,9

Среднереспубликанский показатель за 2007 год

всего 

выделено

в 2007 году – 109 884 482, 0 тыс.тенге

461

№ 3 (76) 2010

Рисунок 2. объёмы финансирования госпрограммы из средств всех источников по 

республике на 1 сельского жителя за 2007 - 2008 гг.

можно  сделать  из  рисунка  2  следующие  выводы:  произошло  увеличение  объема 

финансирования почти в два раза по рк в сельские территории в 2008 г. по сравнению с 2007 г. 

Например, в Атырауской области произошло увеличение на 1 сельского жителя на 85,4 тыс.тенге 

, в Акмолинской области – на 10 тыс.тенге и Алматинской области на 10,4 тыс.тенге. 

основные  факторы,  повлиявшие  на  повышение  экономического  потенциала  села,  уровня 

доходов сельских жителей: 

- направление целевых инвестиций на развитие социальной и инженерной инфраструктур;

- развитие цехов переработки и пунктов по заготовке сельхозпродукции;

- динамичное развитие хозяйствующих субъектов, малого и среднего бизнеса. в 2008 году 

в  республике  казахстан  действует  174651  сельхозформирований,  из  них  25  государственных 

предприятий, негосударственных предприятий - 5145 (по сравнению с 2007 г. уменьшилось на 

58), крестьянские фирмы – 169481. На рисунке 3 показано по казахстану изменение в динамики 

количества сельхозформирований с 2003-2008 гг. [6].

- восстановление и использование ирригационных систем в южных регионах республики;

- развитие государственно-частного партнерства. Рисунок 3. количество сельхозформирований в Рк с 2003 по 2008 гг. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

-обеспечение благоустройства сельских поселений; 

-повышение уровня архитектурно-планировочных решений массовой жилищной застройки и 

объектов социальной инфраструктуры; 

-распространение передового опыта комплексной компактной застройки сельских поселений 462

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы

среди субъектов рк;

-активизация предпринимательства на селе;

-обучение и переобучение кадров.список литеРатуРы

1.  концепция  устойчивого  развития  сельских  территорий  российской  Федерации.  официальный 

интернет сайт министерства сельского Хозяйства российской Федерации: http://www.mcx.ru

2.  кулакбаева  Б.  конкурентоспособность  сельскохозяйственной  продукции:  региональный  аспект. 

Журнал «Экономика и статистика» № 1/2008. Астана 2008 г.

3. калиев Ф. станет ли АПк новым «локомотивом» отечественной экономики. Журнал «Экономика и 

статистика» № 1/2009. Астана 2009 г.

4.  сводная  аналитическая  информация  о  ходе  реализации    Государственной  программы  развития 

сельских  территорий  республики  казахстан  на  2004-2010  годы    по  итогам  1-го  полугодия  2008  года. 

официальный  интернет  сайт  министерства  сельского  Хозяйства  республики  казахстан:  http://www.

minagri.kz

5.  информация  о  развитии  сельского  хозяйства  и  сельхозпереработки.  официальный  интернет  сайт 

министерства сельского Хозяйства российской Федерации: http://www.mcx.ru

6. официальный сайт Агентства статистики рк: www.stat.kz

Поступила в редакцию 27.01.2010.

а.б. валиева 

система поЭтапного ФоРмиРования интеРеса к обуЧениЮ млаДШих 

Школьников

The main task of the teacher of primary school is formation of getting interest in studings. Process of 

development of getting interest can present as definite successiveness of stage, where every from them 

could carried out on the way of stimulation or with selection of external pedagogical interaction for 

individual depends on the level of its interest. 

Не достигнув школьного возраста, дети мечтают поскорее пойти в школу, носят заполненный 

различными книжками школьный ранец своих братьев или сестер, но все это  до того момента, как 

они попадают в нее. уже через определенное время после начала учебы они мечтают о каникулах 

и о выпускном вечере. Чем их может привлечь школа? строгими  правилами? вечными «нельзя» 

и «надо», когда хочется все наоборот? Прибавим к этому оценки, не всегда отличные, огромные 

домашние  задания, которые даже дома мешают играм, скучные учебники, и т.д. в последствии 

дети теряют интерес к учебе. 

Прежде чем перейти к основной тематике данной статьи хочется дать пояснение  понятию 

«интерес»:  интерес  -  целеустремленное  отношение    человека  (класса,  общества  в  целом)  к 

какому-либо объекту его потребности.  интерес зависит от условий бытия человека, отражает 

необходимость  для его жизни определенных предметов окружающего мира. Человек  производит, 

осваивает и присваивает (потребляет) предметы своих интересов посредством целенаправленной 

деятельности. Формирование уже в начальных классах мотивов, придающих дальнейшей учебе 

ребенка  значимый  для  него  смысл,  в  свете  которого  его  собственная  учебная  деятельность 

становилась  бы  для  него  сама  по  себе  жизненно  важной  целью,  а  не  только  средством  для 

достижения  других  целей  (например,  престижных  или  выполнения  требований  родителей  и 

т.д.),  является  крайне  необходимым,  без  чего  дальнейшая  учеба  школьника  может  оказаться 

просто невозможной. Надеяться на то, что такие мотивы возникнут сами по себе, не приходится. 

важно  обеспечить  такое  формирование  мотивации,  которое  поддержало  бы  эффективную  и 

плодотворную учебную работу каждого ученика на протяжении всех лет его пребывания в школе 

и было бы основой для его самообучения и самосовершенствования в будущем” [1,117]. отсюда 

возникает вопрос, что должен делать учитель, чтобы интерес к учению не только не падал, а 

наоборот  возрастал?  итак,  эффективность  учебного  процесса  во  многом  зависит  от  умения 

учителя правильно организовать урок и грамотно выбрать ту или иную форму проведения занятия

в связи с этим рассмотрим основные пути и методы формирования положительной устойчивой 

мотивации  учебной  деятельности.  содержание  учебного  материала  усваивается  учащимися  в 

процессе учебной деятельности. от того, какова эта деятельность, из каких учебных действий она 

состоит, как эти части между собой соотносятся, то есть какова структура учебной деятельности, 

-  от  всего  этого  во  многом  зависит  результат  обучения,  его  развивающая  и  воспитывающая Каталог: repository -> repository2012
repository2012 -> Жас ғалымдардың VII халықаралық Ғылыми конференциясының материалдары 25-26 сәуір 2011 жыл
repository2012 -> Қыту ҥ рдісінде ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолданудың Ӛ зектілігі
repository2012 -> Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰу хабаршысы
repository2012 -> Ланның Қазақстаның тас дәуiрi ескерткiштерiн зерттеуi ермекбаева Аида Қайнар
repository2012 -> Г. Комантай, Б. З. Андасова, А.Ә. Шәріпбаев Қазақ мәтінін бір графикадан екінші графикаға түрлендіру
repository2012 -> ОҚушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту уақыт талабы
repository2012 -> 1986 жылғы желтоқсан оқИҒасына қатысты шетелдік әдебиеттердегі тарихи т ҧ жырымдамалар
repository2012 -> Әож 314(100-574) шетелдегі қазақ диаспорасының Қазіргі жағдайы
repository2012 -> Қазақстандағы адам және азаматтардың саяси қҦҚЫҚтарын қОРҒаудың Ӛзекті мәселелері
repository2012 -> М. М. Илипов, С. К. Атанов Интеллектуальные смарт-карты – история и перспективы


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет