Литературная, культурно-просветительская газета 3-чю саны, никкол ай (июнь), 2011жүктеу 11.11 Mb.
Pdf просмотр
бет8/8
Дата15.03.2017
өлшемі11.11 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

пайланы Муталип

Беп


паланы Муталип

Ака


чыланы Софья

Ака


чиланы Софья

Байдаланы Муса

Байдаланы Мусса

Байрам


укъланы Фатима

Байрам


къулланы Фатима, къа-

рачайлы поэтесса (Аллай  аты  бла  «къарачайлы 

поэтесса» жокъду)

Бай


тугъанланы Мухаммат

Батчаланы Али-Мурат

Батчаланы Алий-Мурат

Гулийланы Мажид

Г

улийланы Мажит

Г

юлюйланы Мажит

Гапполаны Аминат

Гупполаны-Магъаяланы Аминат

Ма

гаяланы-Гапполаны Аминат

Ма

гъаяланы-Гапполаны Аминат

(Былай этсемдамы шашдырал-

мам дегенча бурады. Иш этип 

да бура болмаз, - билмегенден!)

Гуртуев 


Элдар

Гуртуланы Эльдар

Гуртуланы Элдар

Мот

тайланы Светлана

Мот


таланы Эвелина

Жолабланы Юзейир

Жулабланы Юзейир

Кече


рекъланы Байдымат

Къарачайда аллай назмучу жокъду. 

Кечерукъланы 

Байдымат деп 

барды.

Кациев Хабу

Кацийланы Хабу

Кульчаланы Танзиля, Жанхотия

Къаракетланы Ю

сюп

Къаракетланы Юсуф

Каракетланы Фатима

Локьяланы А. Кёнделен

Ма

китланы Сафар

Ма

кытланы Сафар

Ма

къытланы Зураб

Маммеланы Ибрагим 

Маммеланы Ибрахим

Ёльмезланы Мариям

Тау


мурзаланы Далхат

Тау


мырзаланы Далхат

Шахмырзаланы Саид

Шах

мурзаланы Шахрижан

Бир-бир  жазыучуланы  атлары 

эки-юч тюрлю жазыладыла. Ол 

терсди. Бизде болмаса, дуния-

да аллай тёре жокъду. Окъуучу 

жазыучуну бир атын, тюз атын 

билирге керекди. Ол – дунияда 

жюрюген жорукъду. Журналда уа:

Кязим

Мечиланы Кязим

Мёчюланы Кязим 

Къайсын


Къули Къайсын

Къулий Къайсын

Къулийланы Къайсын

Залий

Зал


ийханланы Жанакъайыт

Зал


иханланы Жанакъайыт

Ёлмез Мурадин

Ёлмезланы Мурадин

Мурадин Ёлмез

Гекки Магомет

Геккиланы Магомет

Магомет Гекки д. б.

БАШХА АДАМ АТЛАДА 

ХАЛАТЛА

Атабийланы Магомед, Огъары 

Малкъар


Атабийланы Магом

едУллу Мал-

къар эл

Атабийланы Магомет, Огъары 

Малкъар


Габаланы 

Жамиля, Каменка

Габаланы Джамиля, Каменка

Газаланы Исхакъ, Огъары Чегем

Газаланы Ысхакъ, Огъары Чегем

Джаппуланы Джаннета,  Яникой 

Жаппуланы Жаннет, Яникой

Джаппуланы Жаннет, Каменка

Жаппуланы Жанета, Каменка

Жаппуланы Жаннетта, Каменка

Ёзденланы Хизир, Огъары Бахсан 

Ёзденланы Хызир. Огъары Бахсан

Ёзденланы Хызыр. Огъары Басхан

Къойчуланы Джамиля, Яникой

Къойчуланы Жамиля, Яникой

Мусукаланы Сакийнат

Мусукаланы Сакинат 

Таппасханланы Халимат

Темукуланы Халиймат

Габаланы Джамиля 

Габаланы Жамиля 

Габоланы Хаждаут

Габоланы Хаждауут

Къойчуланы Джамиля

Къойчуланы Жамиля

Ж

урнал бетлеринде халатла бла жазылгъан дагъыда быллай адам атла тюбейдиле: Айгуль, Айгюль, Али, Аниуар, Ануар, Ахмед, Гульнара, Заур, Зухра, Ильяс, Инал, Къурманби, Марьям, Султан, Су-

фьян, Узейир, Халид, Хизир, Хызир, Шамиль, Эльдар, Гюльнара («Гюльнара – ол орусчады деп турады 

«Къарачай-Малкъар-орус сёзлюкде». Тюзю – Гюлнарады. Хар адам атны ана тилибизде кесини энчи 

«сыфаты», ауазы, жазылыу жоругъу барды. Журнал аны билмегени сейирди да!) д. б. 

«Сабийле, бу адам атланы дефтерлеригизге тюз кёчюрюп жазыгъыз» – деп, 5-чи классда окъугъанлагъа 

дерс орнуна берген болса устаз бу сёзлни, алада 4-5 халат этгеннге олсагъат «2» саллыгъына хапар 

жокъду. «Нюр» журнал а барын да халатла бла жазады. 22 сёзде – 27 халат! Ала бош, кеси алларына 

болуп къалгъан халатла тюйюл, тилибизни жазма жоругъун иги билмегенден чыкъгъан халатладыла.

Тюнене ара телевидение бла: «Школчу алты сёзде эки халат этгенди!» деп, сау дунияны сагъайтып 

айтады «Время». Бизге кел дегин!.. 

Адамны аты, тукъум аты уа бютюнда, – ана тилинде тюз жазылыргъа керегине ишеклик болмаз да! 

Адамны аты – аны энчи белгисиди, ким  экенин, къайсы миллетден болгъанын да билдирген. Адамны аты 

оюн болмагъанын, ол аны бек сыйлы жюрютюрге керегин, ол анга ёмюрге берилгенин, адам ёлгенден 

сора да, аты жашап турлугъун, ариу бла айтылыргъа керегин, аты да ата-бабаладан келген чынтты ат 

болмай жарамазын хар сабийге билдирирге борчду. Ол жумушну сабий журнал этсе да, намысына  тасха 

тюшмез эди. Туугъаным, туудугъум тукъумуму андан ары созсун, миллет адамы болсун, миллет тёреге, 

адетге, къылыкъгъа юйренсин деп, Таулу чинг алгъа туудугъуна Таулу ат атайды. Биреу а аны, хиликкя 

этгенча, кюлге аунатып ойнайды…

Адамны аты бош зат тюйюлдю. Дуниягъа белгили академик Энейланы Тимур Магомет улу, къагъытда 

угъай да, аууз бла окъуна Тимур Магомедович деселе: «Мен Магометовичме!» – деп тюзетгенин эшит-

генме... Адам ёз атына ма алай сакъ болургъа керекди!А. БЕГИЙ УЛУ

КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ЖАЗЫУЧУЛАНЫ

АТЛАРЫ ХАЛАТЛА БЛА ЖАЗЫЛАДЫЛА

Гай

Ы

ланы Амина

Мызыланы И

Й

нал

”Патриот” сезимге 

юйретгенлиги?..

Герг

Ъ

окъланы Зау

У

р

Гуз

И

ланы? Гуз

Е

ланы? 

Бек

К

аланы Камила

Х

О

ламханланы Альбина

К

Ъаракетланы Фатима

Ци

Й

къ

А

нланы Алина

Жангоразланы Дау

У

т

Американы сыйы 

тёппемдеди дегенлигими?        

Элек

К

уланы Жамиля

журналны 

тышында 

къаллай 

халатла 

болгъанларына 

бир ненча юлгю


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет