Магистерлік диссертацияжүктеу 429.69 Kb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата15.03.2017
өлшемі429.69 Kb.
1   2   3   4   5   6

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

70


1  Қирабаев С. А. Қазақтың халық творчествосы.– Алматы, 1989. – 345 б.

2  Қирабаев С. А. Қазақ фольклористикасы. – Алматы, 1972. 224 б.

3 Дүйсенбаев. «Қазақтың лиро-эпосы». – Алматы, 410 б.

4 Қасқабасов С.А. Шығармалары.- Астана, 2011. -366 б.

5 Адамбаев Б. «Асыл қазына». – Алматы, 2009. 390 б.

6 Қазіргі айтыс. Бірінші кітап./Құрастырушылар/. - Астана, 2006. 312 б.

7 Негматова Р. Қазақтың отбасы фольклоры. –Алматы, 2007, 332 б.

8 Ибраев Ш. Қазақ фольклористикасының тарихы. – Алматы, 1988.-432 б.

9 Әуезов М. Уақыт және  әдебиет. –Алматы, 1962.-243 б.

10 Қасқабасов С. А. Қазақ халық прозасы. – Алматы, 1984.-270 б.

11 Қасқабасов   С.А.   Қазақ   фольклоры   мен   әдебиетінің   тарихы.   (Қазақ

фольлклорының тарихына қатысты жоба – проект)1988, № 4 28-37 б.

12 К. Исләмжанұлы. Қуырмаш. – Алматы, 1988. -53 б.

13 Ақ сандық, көк сандық. Балалар фольклоры (Құрастырып алғы сөзін жазған

Ш. Ыбраев, түсініктерін жазған К. Ісләмжанұлы). – Алматы, 1991. -256 б.

14 Тал   бесіктен   жер   бесікке   дейін   (Қазақтың   отбасылық   ғұрып   жырлары).

/Құрастырып,   алғысөзі   мен   түсініктерін   жазған   –   К.   Ісләмжанұлы/   –

Алматы, 1996.- 272 б.

15 Саттаров Қ. Қазақтың «Теріс өлеңдері – жылау - жоқтау». – Ташкент, 1999.

-95 б.


16 Терминологиялық жинақ. – Астана, 1998. – 125 б.

17 Сафаров О. Узбек балалар поэтик фольклоры. – Ташкент, 1985. -255 б.

18 Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. Т.1.- Алматы, 1974. -696 б.

19 Қабдолов З. Сөз өнері. Таңдамалы шығармалары, 1 –том. – Алматы, 1993.-

456 б.

20 Қазақтың әдет ғұрыптары мен салт –дәстүрлері: өткендегісі және бүгіні. –Алматы, 2001. -428 б.

21 Райымова Қ.  Ертегінің  тәрбиелік  мәні. ─ Бастауыш  мектеп. ─ 1998. ─№4.

202 б.

22 Жұмабаев  М. Педагогика. ─ Алматы, 199423 Алпысбаев Т.   Қазақ халық әдебиеті. Т.З;Ертегілер. ─ Алматы: Жазушы»

1975ж. 184 б.

24 Айдашаев А. Қазақ халық әдебиеті. Ертегілер. ─ Алматы: «Жазушы» 1979.

112-146.


25 Бердібаев Р. Сарқылмас қазына.  ─Алматы: Мектеп, 1983, - 201 б.

26 Ғабдуллин М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті. ─ Алматы: Мектеп,1991. - 337

б. 

27 Алпысбес М. Қазақ шежіресі тарихи дерек ретінде. Тарих ғылымдарыныңдокторы   ғылыми   дәрежесін   алу   үшін   дайындалған   диссертацияның

авторефераты. Алматы, 2007.

28 Әуезов М. Әдебиет тарихы. –Алматы: Ана тілі, 1991. - 240 б.

29 Бердібаев Р. Қазақ эпосы. –Алматы: Ғылым, 1982. -232 б. 

30 Жұмалиев Қ. XYIII-XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті. –Алматы, 1967.-330 б. 

31 Қазақ тарихи жырларының мәселелері. –Алматы: Ғылым, 1979. -312 б. 

71


32 Қазақ әдебиеті тарихы. Қазақ халық ауыз әдебиеті. –І том. -І кітап. Алматы:

Ғылым, 1960. -740 б. 9 Сейфуллин С. Шығармалары. –Алматы, 1964. Т.6.

-495 б. 

33 Құрышжанұлы Ә. Ескі түркі жазба ескерткіштері. –Алматы: Қайнар, 2001. -

420 б. 

34 Марғұлан Ә. Ежелгі жыр, аңыздар. Алматы: Жазушы, 1985. -368 б.35 Мырзахметов   М.   Түрік,   қырғыз-қазақ   һәм   хандар   шежіресі   туралы

Құдайбердіұлы   Ш.  Түрік-қырғыз-қазақ   һәм   хандар   шежіресі.   Алматы:

«Қазақстан» және «Сана». 1991. - 325 б.

36 Нигметжанова   Г.К.   «Мектеп   жасына   дейінгі   балалардың   таным   үрдісінің

дамуы», 

Вестник КАСУ №1 - 2006

37 Меңжанова А. «Мектеп жасына дейінгі балаларды көркем әдебиет арқылы

тәрбиелеу», Алматы, Мектеп 1987

38 Белгібаева   Г.Қ."Мектепке   дейінгі   мекемелердегі   патриоттық   тәрбие"   пәні

бойынша   лекциялар   курсы;   Қарағанды   мемлекеттік   университеті,

Қарағанды, 2011

39 Байтұрсынов А. Шығармалар. – Алматы, 1989.-320б.

40 Сейфуллин С. Шығармалар. 6 – том. Қазақ әдебиеті. – Алматы, 1964. -455 –

б.

41 Махмуд Қашқари. Түрік сөздігі. Үш томдық (Аударып баспаға дайындағанА.Егеубай), 1-Т. – Алматы, 1997. – 590-б.; 2-Т. –Алматы, 1997. 525 –б.; 3-Т. –

Алматы, 1998. -600б.

42 Сидельников   В.М.   Устное   поэтическое   творчество   казахского   народа.

Библиографический указатель 1771- 1966. – Алматы,1969. -173с.

43 Капица О.И. Детский фольклор (песни, потешки, дразнилки, сказки, игры).

Ленинград, 1928. -212 с.

44 Құрбанғали Х. Тауарих хамса (Бес тарих). –Алматы, 1992.-304 б.

45 Беташар.   Вступление   молодой   жены   в   новую   семью.   Тургайская   газета,

1905. № 15-16.

46 Мың бір мақал, жиырма үш жоқтау. –Алматы,1993. -96 б.

47 «Жар   -жар»   той   кітабы.   Құрастырушылар:   Б.   Уахатов,   Ж.Қыдыров.   –

Алматы,1978.-216 б.

48 Күйеу келтір, қыз ұзат (Құрастырған Ш. Керимов). – Алматы, Ана тілі,1992.

-112 б.


49 Қазақ   халқының   салт   дәстүрлері   (   Құрастырғандар   –   С.   Қалиұлы,   М.

Оразаев, М. Смайылова). – Алматы: Рауан, 1994. - 222 б.

50 Наурыз   –жаңғырған   салт   –   дәстүрлер   (Құрастырған   М.   Қазыбеков).   –

Алматы: Қазақстан, 1991. - 256 б.

51 Фәниден бақиға дейін. – Алматы, 1994. – 128 б.

52 Қалиұлы Ә. Қазақ ауыз әдебиеті туралы. – Үрімжі, 1985. - 433 б.

72


53 Абай.   Шығармаларының   екі   томдық   толық   жинағы.   1-том.   Өлеңдер   мен

аудармалар. -336-б.; 2-том. Өлеңдер мен аудармалар, поэмалар, қара сөздер.

– Алматы, 1995. -384 б.

54 Ісләмжанұлы К. Рухани уыз. – Алматы, 1995. – 144 б.

55 Ягафаров   Р.Ф.   Стихотворные   жанры   татарского   детского   фольклора.

Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Алматы, 1985. -18 с.

56 Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. –Алматы, 1998. Т.1. -720 б.

57 Алтынсарин Ы. Таңдамалы шығармалары. –Алматы, 1994. – 288 б.

58 «Қазақ әдебиеті» газеті, 1989, 6 қаңтар.

59 Бес ғасыр жырлайды. 1- том. – Алматы, 1989. -384-б.; 2-том, -496 б.

60 Қазақ   халық   әдебиеті.   Хрестоматия,   жоғары   оқу   орындарының

студенттеріне   арналған   оқу   құралы   (Алғы   сөзін   жазып   құрастырған   С.

Садырбаев). –Алматы, 1990. - 240 б.

61 Қорқыт ата кітабы. – Алматы, 1986.- 128 б.

62 Қазақ фольклорының типологиясы. – Алматы, 1981. - 308 б.

63 Жұмабаев М. Таңдамалы шығармалар жинағы. – Алматы, 1992. 

64 Мәшһүр   Жүсіп   Көпеев.   Таңдамалы,   Екі   томдық   шығармалар   жинағы.

Бірінші том. – Алматы, 1990. -273 б.

65 Әуезов М.О. ҚазКСР Ғылым академиясының хабарлары. Әдебиет сериясы,

1948, N2 55

66 Тэйлор Э.Б. Первобытная культура. – Москва, 1989.

67

Адамзаттың асыл тәжі, «Алтын қалам». -Алматы, 2004.73

Каталог: library -> magpdf
magpdf -> И. Р. Гросс СҰлтанмахмұт торайғыров шығармашылығының тілі
magpdf -> Магистратура «Журналистика және қазақ филологиясы» кафедрасы магистрлік диссертация сын есім шырай категориясы теориясының қалыптасуы
library -> М.Өтемісов атындағы БҚму ғалымдарының ғылыми еңбектерінің сериясы / Тарих
magpdf -> Диссертация «Қазіргі қазақ Әдебиетіндегі табиғат лирикасы»
magpdf -> Диссертация 6N0205 «Қазақ филологиясы»
magpdf -> Б. М. Кусманова Ж. Аймауытовтың шағын әҢгімелеріндегі («Әнші», «елес») етіс категориясының функционалдық Қызметі
magpdf -> Х. В. Бекбосынова функционалды грамматика ұҒымдарымен етістің Ұштасуы (КӨркем шығарма мәтіндер негізінде) 6М020500 Филология магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған магистрлік диссертация
magpdf -> Магистратура
magpdf -> А. О. Искакова «Мәшhүр-Жүсіп Көпеев шығармаларындағы мақал-мәтелдер» 6М020500 Филология магистрі академиялық дәрежесін алу үшін дайындалған магистрлік диссертация
magpdf -> Н. Ж. Туралина Қазақ поэзиясы: стиль және бейнелілік


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет