Мамандық: 5В020700-Аударма ісі мамандығы/ Специальность: 5В020700-Переводческое деложүктеу 0.58 Mb.
Pdf просмотр
бет1/5
Дата04.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
  1   2   3   4   5 

 

 

Мамандық: 5В020700-Аударма ісі мамандығы/ 

Специальность5В020700-Переводческое дело 

2 курс 

 

№ 

п/п 

Пәннің 

атауы 

Пәннің мақсаты және қысқаша 

мазмұны 

Негізгі бөлімдер 

 

Кр. 

саны  

Сем. 

Пререк-

визиттер  

Пострек-

визиттер 

Пәнді  оқытудан      күтілетін  

нәтижелер 

(студенттердің  

игеретін  білімі,  шеберліктері, 

дағдылары 

және 

құзыретіліктері 

 

Елтану 

«Елтану» пәнінің мақсаты 

студенттерге Ұлы Британия, 

Америка Құрама Штаттарының 

және ағылшын тілінің рӛлі 

туралы толық мәлімет беру. 

Сонымен қатар оларды ағылшын 

және америка елдерінің тарихи, 

географиялық, экономикалық, 

қоғамдық, саяси, мәдени және 

әлеуметтік ӛзгешілігін қамтитын, 

білім кешенімен қаруландыру. 

Студенттердің сӛздік қорын 

елтануға қажетті лексикамен, 

фразеологиямен және 

терминологиямен байыту. 

Пәннің  мазмұны: 

1.Құрама патшалықтың 

географиялық орналасуы 

2.Құрама патшалықтың климаты 

3.Құрама патшалықтың халықы 

4. Англия  

5.Ағылшын тілі 

6.Уэльс 

8.Шотландия 

9.Солтүстүк Ирландия 

1.Құрама 

патшалықтың 

географиялық 

орналасуы 

2.Құрама 

патшалықтың 

климаты 


3.Құрама 

патшалықтың халқы 

 4.Англия  

5.Ағылшын тілі 

6.Уэльс 

7.Шотландия 

8.Солтүстік 

Ирландия 

9.Құрама 

патшалықтың 

экономикасы 

10.Құрама 

патшалықтың саяси 

жүйесі 


 11.Құрама 

патшалықтың 

конституциясы 

және оның Казақстан тарихы 

Философия 

Тіл біліміне 

кіріспе 


Этнопедагоги

-ка 


Базалық 

шетел тілі  

Курсты 

оқып 


бітіргенде 

студент-


тер білікті 

маман 


ретінде 

 тілін 


оқып 

отырған 


елдің 

алатын 


орнының  

ерекшелі-

гін 

айырады; Салт-

дәстүр, 


әдет-

ғұрып, 


ұлттық 

мейрам-


дары мен 

рәміздерін

ің  қазақ 

«Елтану» пәнін оқыту 

нәтижесінде студент 

-Ұлы Британия мен Америка 

Құрама Штаттарының 

физикалық және экономикалық 

географиясын; 

-әкімшілік аймақтық бӛлінуін; 

Ұлы Британия мен Америка 

Құрама Штаттарының 

қалыптасу тарихын; 

-қоғамдық саяси құрылысын; 

-мемлекеттік құрылымын және 

саяси жүйесін; 

-ғылым мен мәдениет 

қалыптасуының шарттары мен 

ерекшеліктерін: 

-салт-дәстүр, әдет-ғұрып, 

ұлттық мейрамдары мен 

рәміздерін; 

-қазіргі кездегі болып жатқан 

саяси, экономикалық, 

әлеуметтік және мәдени 

процесстерін; 

Елтануға арналған 

реалияларының, тұрақты 10.Құрама патшалықтың 

экономикасы 

11.Құрама патшалықтың саяси 

жүйесі 

 12.Құрама патшалықтың конституциясы және оның 

ерекшеліктері 

ерекшеліктері 

елімен 


үқсастық-

тарын 


және 

ерекшелік

-терін 

айыра 


алады. 

идиомалық сӛзтіркестерінің 

мағыналық құрылымын білуге 

тиіс. 


  «Елтану» пәнін оқыту 

нәтижесінде студенттің 

тӛмендегідей құзіреттіліктері 

қалыптасады: 

  -әлеуметтік-саяси; 

  - мәдени-әлеуметтік; 

  -коммуникативтік; 

  -ақпараттық; 

  - мәдени-тарихи; 

  -кәсіби. 

 

Страноведе-

ние 

Цель дисциплины 

«Страноведение» является  

предоставление студентам 

подробной информации о роли 

английского языка в 

Великобритании и Соединенных 

Штатах Америки, обеспечение  

необходимыми знаниями  об 

особенностях английской и 

американской истории, 

географии,  экономики, 

обшественной, политической, 

культурной и социальной 

области. Пополнение словарного 

запаса студентов 

страноведческой лексикой, 

фразеологизмами и 

терминологией  

Содержание курса: 

1.Географическое положение 

2.Объединенного Королевства 

3.Климат Объединенного 

1.Географическое 

положение 

Объединенного 

Королевства 

2.Климат 

Объединенного 

Королевства 

3.Население 

Объединенного 

Королевства  

4.Англия  

5.Английский язык 

6.Уэльс  

7.Шотландия 

8.Северная 

Ирландия 

9.Экономика 

Объединенного 

Королевства 

10.Политическая 

система 


Объединенного История 

Казахстана 

Философия 

Введение в 

языкознание 

Этнопедагоги

-ка 

Базовый 


иностранный 

язык 


По 

заверше-


нии 

изучения 

дисципли-

ны 


студенты-

профессио

нально 

выделяют значим-

ость и 


место 

страны 


изучаемо-

го языка 

при 

исполнении свох 

обязаннос

тей; 

-

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

овладевают  необходимыми 

знаниями, умениями, навыками 

и компетенциями, такими как:   

-знание физической и 

экономической географии 

Великобритании и США; 

-знание административного 

деления страны; 

-выделять исторические 

особенности образования 

Великобритании и США; 

-выявлять особенности 

общественно-политического 

строя страны; 

-анализировать отличительные 

особенности государственного 

устройства и политические 

силы; 

-знать правила и особености развития науки и культуры; 

Королевства 

4.Население Объединенного 

Королевства 

5.Англия 

6.Английский язык 

7.Уэльс 

8.Шотландия 

9.Северная Ирландия. 

10.Экономика Объединенного 

Королевства 

11.Политическая система 

12.Объединенного Королевства. 

Конституция Объединенного 

Королевства и  еѐ особенности 

 

 

Королевства 11.Конституция 

Объединенного 

Королевства и  еѐ 

особенности 

 

 

компетент-но 

анализиро

вать 

сходства и отличия 

традиций 

и обычаев, 

нацианаль

-ных 

праздник-ов  и 

символов 

Велико-

британии,США и 

своей 


страны. 

 

-владеть знаниями о развитии современных политических, 

экономических, социальных и 

культурных процессах;  

-владеть знаниями о значеиях 

реалий, устойчивых 

идеоматических 

словосочетаний; 

В результате изучения 

дисциплины «Страноведение» у 

студента формируются 

следующие ключевые 

компетенции: 

-социально-политическая; 

-социокультурная; 

-коммуникативная; 

-информационная; 

-культурно-историческая; 

-профессиональная. 

 

Кино-бейне 

аударма 

«Кино-бейне аударма» пәнінің 

мақсаты үйренушілерде кино-

бейне аударма туралы кәсіби 

құзыреттілік қалыптастыру 

болып табылады. Оған 

үйренушілер кино және бейне 

аударма саласындағы ӛзінің және 

бӛгде мәдениетте қарым-қатынас 

жасау мен оқып үйренуде, 

аударма стратетегиясы негізінде 

қол жеткізе алады. 

Кино-бейне аударма:  

-студенттерде кино-бейне 

аударма түсінігі мен ұғымдары 

туралы білім жүйесінің дамуына, 

кино және бейне ӛнерінің 

1.Август и  Луи 

Льюмеры – 

кинематография 

мен аударматану 

ғылымның дамуына 

үлес қосқан ұлы 

ӛнертапқыштар.   

2.Голливудтағы 

киностудияның 

пайда болуы мен 

даму тарихы және 

аударматанудың 

дамуы 


3.Голливудтың 

заманауи 

кинотудиясы және Қазақ, орыс 

және 


ағылшын 

тілдерінің 

тарихы.  

Қазақ, орыс 

және 

ағылшын 


тілдерінің 

базалық 


курсы 

Қазақстан, 

Ресей, 

Ұлыбритания және 

ағылшын 


Ағылшын, 

қазақ 


және орыс 

тілдерінің 

салыстыр

малы 


лингвисти

-касы.  


Англия, 

Қазақстан 

және 

Ресей мен ағылшын 

тілді 


мемлекет-

тердің 


«Кино-бейне аударма» пәнін 

оқып үйрену нәтижесінде 

студенттер мынадай қажетті 

білім, іскерлік, дағды және 

құзыреттіліктерді меңгере 

алады:   

-кинобейне аударма үдерісін 

мейлінше тиімді ӛткізу 

әдістерін; 

 -ӛзінің және ӛзге елдің  кино-

бейне мәдениетіндегі құнды 

бағыттар жүйесін; 

-ӛзінің мәдени 

қойылымдарының маңызы 

және кинобейне аударманың 

түрлі мәнмәтіндеріндегі құндылықтарына оң кӛзқараспен 

қарауға тәрбиелейді; 

-ӛзге халыққа тән стереотиптерді 

түсінулерін жетілдіруге ықпал 

етеді;   

- аударма тілі мен кино және 

бейне аудармасының ӛзара 

байланысына негіздеген 

коммуникативті құзыреттіліктің 

қалыптасуына ықпал етеді: 

- студенттерде кино-бейне 

аударма тақырыптары бойынша 

тиісті деңгейде аудару мен 

қарым-қатынас жасауды жүзеге 

асыру іскерлігін үйретуге ықпал 

етеді; 

- кино-бейне аудармаға үйрету тәжірибе барысында әр түрлі 

мәдениет ӛкілдерінің қарым- 

қатынасын жүзеге асыру 

мүмкіндігін қамтамасыз етуге 

бағытталады. 

Пәннің  мазмұны: 

1.Август и  Луи Льюмеры – 

кинематография мен 

аударматану ғылымның дамуына 

үлес қосқан ұлы ӛнертапқыштар.  

2.Голливудтағы киностудияның 

пайда болуы мен даму тарихы 

және аударматанудың дамуы 

3.Голливудтың заманауи 

кинотудиясы және оның әлемдік 

кино және бейне аударма 

дамуындағы рӛлі 

4.Дж.Л. Бэрд – алғашқы 

оның әлемдік кино 

және бейне аударма 

дамуындағы рӛлі 

4.Дж.Л. Бэрд – 

алғашқы 

теледидарлық 

графиканың 

ӛнертапқышы 

5.Телевиденияның 

пайда болуы және 

аударманың одан 

ары қарай  дамуы  

6.Чарли Чаплин – 

кино және ӛнер 

жұлдызы және 

тілсіз фильмдер 

субитрларын аудару 

7.«Қазақфильм» 

киностудиясының 

пайда болуы мен 

даму тарихы және 

фильмдердерді 

ауызша аудару 

тарихы 


8.Заманауи қазақ 

киносы және оның 

ӛнер мен 

аударманың 

дамуына әсері 

9.Заманауи 

қазақстандық 

документальды 

кинолар және 

ауызша аударманың 

даму тарихы 

тілді елдердің 

мәдениеті 

мен тарихы. 

Ағылшын, 

қазақ 


киноӛнерінің 

тарихы 


Қазақ, орыс 

және 


ағылшын 

тілдеріндегі 

кино және 

бейне 


фильмдер  

 

кино және бейне 

туынды-


лары 

Қазақ, 


орыс және 

ағылшын 


киноӛнері

-нің 


тарихы. 

Қазақ, 


орыс және 

ағылшын 


тілдерінің 

тарихы. 


Қазақ, 

орыс және 

ағылшын 

тілдерінде

-гі 

баспасӛз. олардың маңызын; 

-салғастырмалы кино-бейне 

мәдениеттің ұқсастығы мен 

айырмашылығын;  

- ӛз мәдени ортасында 

меңгерген тәжірибе 

маңыздылығын түсіне білу 

және оның адамның мінезі мен 

іс-әрекетіне ықпал ету деңгейін; 

- ӛзге мәдени қауымдастықтың 

түрлі типтері мен жанрлы 

фильмдер мен 

бейнеӛнімдерінің мазмұнын 

интерпретациялуды; 

- салыстырылып отырған  екі 

киномәдениеттің ұқсастығы 

мен айырмашылығын; 

- ӛзге мәдениетті түсіну үшін 

қажетті пайдаланатын 

дағдыларға ие болу және 

осындай білімді меңгеру 

стратегиясын; 

- кино және бейне фильмдерді 

аудару үдерісіне талдау 

жасауды меңгеру. 

  Кино-бейне аударма пәнін 

оқыту нәтижесінде студенттің 

тӛмендегідей құзіреттіліктері 

қалыптасады: 

  - мәдени-әлеуметтік; 

  -коммуникативтік; 

  -ақпараттық; 

  - мәдени-тарихи; 

  -кәсіби. 

 


теледидарлық графиканың 

ӛнертапқышы. 

5.Телевиденияның пайда болуы 

және аударманың одан ары қарай  

дамуы 


6.Чарли Чаплин – кино және ӛнер 

жұлдызы және тілсіз фильмдер 

субитрларын аудару  

7.«Қазақфильм» 

киностудиясының пайда болуы 

мен даму тарихы және 

фильмдердерді ауызша аудару 

тарихы 


8.Заманауи қазақ киносы және 

оның ӛнер мен аударманың 

дамуына әсері 

9.Заманауи қазақстандық 

документалдық фильмдер және 

ауызша аударманың даму тарихы 

10.Кино және бейне ӛнері мен 

аудармасының тарихы 

11.Кӛшпенділер – әлемдік 

нарыққа арналған алғашқы 

қазақстандық фильм және 

коммерциялық фильмерді аудару 

 12.Шәкен  Айманов –  Қазақстан 

кинонерінің негізін қалаушы 

және оның фильмдерінің 

аудармасы 

13.Халықаралық кино 

фестивальдар және ілеспе 

аударма  

14.Шәкен жұлдыздары –  

Қазақстандағы халықаралық 

кинофестиваль және ауызша 

10.Кино және бейне 

ӛнері мен 

аударманың тарихы 

11.Кӛшпенділер – 

әлемдік нарыққа 

арналған алғашқы 

қазақстандық фильм 

және коммерциялық 

фильмерді аудару 

 12.Шәкен  Айманов 

–  Қазақстан 

кинӛнерінің негізін 

қалаушы және оның 

фильмдерінің 

аудармасы   

13.Халықаралық 

кино фестивальдар 

және ілеспе аударма  

14.Шәкен 

жұлдыздары –  

Қазақстандағы 

халықаралық 

кинофестиваль және 

ауызша аударма аударма 


 

 

Кино-видео перевод 

Целью дисциплины «Кино-видео 

перевод » является 

формирование у обучаемых 

профессиональной компетенции 

по кино-видео переводу, которая 

достигается на основе овладения 

ими стратегиями перевода, 

общения и знаниями в области 

родной и  иноязычной культуры 

в сфере кино и видео

 «Кино-видео перевод» 

способствует: 

-  развитию у студентов системы 

знаний о понятиях и явлениях 

кино-видео перевода; 

-воспитывает позитивное 

отношение к ценностям кино и 

видео искусства; 

- способствует 

совершенствованю понимания 

стереотипов, свойственных 

другому народу и обусловленных 

развитием кино-видео перевода 

данного народа; 

способствует формированию 

коммуникативной компетенции, 

основанной на понимании 

взаимосвязи языка перевода и 

кино-видео перевода; 

способствует  обучению  

студентов умению осуществлять 

перевод и общение на должном 

уровне по темам кино-видео 

1.Август и  Луи 

Льюмеры – великие 

изобретатели 

кинематографии и 

развитие 

переводоведения 

2.Истории 

возникновения и 

развития  

киностудии в 

Голливуде и 

развитие 

переводоведения 

3.Современная 

киностудия 

Голливуд и еѐ роль 

в развитии 

мирового кино и 

перевода 

4.Дж.Л. Бэрд – 

изобретатель первой 

телевизионной 

графики 

4. Возникновение и 

развитие 

телевидения и  

дальнейшее 

развитие перевода 

5.Чарли Чаплин – 

звезда кино и 

искусства и перевод 

субтитров к  немому 

кино 

История 

казахского, 

русского и 

английского 

языков. 

Базовый курс 

казахского, 

русского и 

английского 

языков. 


Культура и 

история  

Казахстана, 

России, 


Великобрита-

нии и 


англоязычны

х стран. 

История 

английского, 

казахского 

киноискусс-

тва. 

Кино и 


видеофильмы 

на 


английском, 

казахском и 

русском 

языках. 


 

Сравни-


тельная 

лингвисти

-ка 

Английс-


кого 

языка, 


Казахско-

го языка, 

Русского 

языка 


Кино и 

видео 


произведе

-ния 


Англии, 

Казахстан

а, России 

и 

англоязыч-ных 

стран. 


История 

английско

-го, 

казахско-го и 

русского 

кинодис-

кусства. 

История 

Английс-


кого 

В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

овладевают  необходимыми 

знаниями, умениями, навыками 

и компетенциями, такими как:   

- знание 

 наиболее эффективных 

методов проведения процесса 

киновидеоперевода; 

- знание 

 системы ценностных 

ориентиров в родной и 

иноязычной кино-видео 

культуре; 

- знание 

сути  собственных культурных 

установок и их значение в 

разных контекстах 

киновидеоперевода; 

- знание 

сходства и различия 

сопоставляемых кино-видео 

культур; 

- умение критически подходить 

к интерпретации особенностей 

ситуативно-обусловленного 

поведения носителей иной 

киновидеокультуры; 

- умение осознавать значимость 

опыта, приобретенного в 

родной культурной среде и 

степень его влияния на 

характер действий и поступков перевода; 

- обучение кино-видео переводу  

призвано обеспечить на практике 

возможность осуществления 

коммуникации представителей 

разных культур.  

Содержание курса: 

1.Август и  Луи Льюмеры – 

великие изобретатели 

кинематографа и развитие 

переводоведения 

2.Истории возникновения и 

развития  киностудии в 

Голливуде и развитие 

переводоведения 

3.Современная киностудия 

Голливуд и еѐ роль в развитии 

мирового кино и перевода 

4.Дж.Л. Бэрд – изобретатель 

первой телевизионной графики 

5.Возникновение и развитие 

телевидения и  дальнейшее 

развитие перевода  

6.Чарли Чаплин – звезда кино и 

искусства и перевод субтитров к  

немому кино 

7.История возникновения и 

развития киностудии 

“Казахфильм” и устного 

перевода фильмов 

8.Современное казахстанское 

кино и и его влияние на развитие 

искусства и перевода 

9.Современное казахстанское 

документальное кино и развитие 

6.История 

возникновения и 

развития 

киностудии 

“Казахфильм ” и 

устного перевода 

фильмов 

7.Современное 

казахстанское кино 

и и его влияние на 

развитие искусства 

и перевода 

8.Современное 

казахстанское 

документальное 

кино и развитие 

устного перевода 

9.История кино и 

видео искусства и 

перевода  

10.Кочевники -  

первый 


казахстанский 

фильм для мирового 

рынка и перевод 

коммерческих 

фильмов  

11.Шакен Айманов 

– основатель 

Казахстанского 

киноискусства и 

перевод фильмов 

12.Международные 

кино фестивали и 

синхронный 

языка, 


Казахско-

го языка, 

Русского 

языка. 


Пресса на 

английс-


ком, 

казахском 

и русском 

языках. 


человека; 

- умение интерпретировать 

содержание фильмов и 

видеопродукции различных 

типов и жанров иного 

культурного сообщества; 

- умение распознавать сходства 

и различия двух сравниваемых  

кинокультур; 

- обладают навыками 

использования необходимых 

знаний для понимания 

иноязычной кинокультуры и 

владеют стратегиями 

приобретения таких знаний; 

- обладают компетенцией 

проводить анализ процесса 

перевода кино и видеофильмов; 

В результате изучения 

дисциплины «Кино-видео 

перевод» у студента 

формируются следующие 

ключевые компетенции: 

-социокультурная; 

-коммуникативная; 

-информационная; 

-культурно-историческая; 

-профессиональная. 10 

устного перевода 

10.История кино и видео 

искусства и перевода 

11.Кочевники - первый 

казахстанский фильм для 

мирового рынка и перевод 

коммерческих фильмов 

12.Шакен Айманов – основатель 

Казахстанского киноискусства и 

перевод фильмов 

13.Международные кино 

фестивали и синхронный перевод 

14.Звѐзды Шакена – 

международны кинофестиваль в 

Казахстане и устный перевод 

перевод 

13.Звѐзды Шакена – 

международный 

кинофестиваль в 

Казахстане и 

устный перевод 

 

 


Каталог: docs -> katalog electiv dis
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
katalog electiv dis -> Тарих факультеті 5В011400-тарих мамандығы Академиялық дәрежесі: – 5В011400 –білім бакалавры


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет