Мамандық: 5В020700-Аударма ісі мамандығы/ Специальность: 5В020700-Переводческое деложүктеу 0.58 Mb.
Pdf просмотр
бет3/5
Дата04.01.2017
өлшемі0.58 Mb.
1   2   3   4   5

Ілеспе 

аударманың 

«Ілеспе аударманың 

лабораториялық 

1.Ілеспе аударманың 

қиыншылықтары мен Аударма 

теория-


«Ілеспе 

аударманың 

«Ілеспе аударманың 

лабораториялық практикумы»  19 

лаборатория

-лық 

практикумы 

 

практикумы» пәнінің 

мақсаты- келіссӛздерді, 

конференцияларды, 

халықаралық іс-

шараларды аудару 

процесін жүзеге асыруда, 

ілеспе аудару 

шеберліктерін 

қалыптастыру мен 

аудармашының кәсіби 

этикасы және 

халықаралық сӛйлеу 

этикеті ережелерімен 

таныстыру болып 

табылады. 

Пәннің мазмұны: 

 

1.Ілеспе аударманың қиыншылықтары мен 

ерекшеліктері 

2. Ілеспе аударма 

аппаратурасымен жұмыс 

жасау әдістері 

3. Ілеспе аудармашы 

стратегиясы мен 

тактикасы 

4. Ілеспе аударма 

дағдыларын қалыптастыру 

5.Парақтан аудару 

6. Абзацты-фразалық 

аудару 

7.«Сыбырлау» техникасы 

8.Қателерді талдау 

9.Ілеспе аударма 

дағдыларын пысықтау

  

ерекшеліктері 2. Ілеспе аударма 

аппаратурасымен жұмыс 

жасау әдістері 

3. Ілеспе аудармашы 

стратегиясы мен тактикасы 

4. Ілеспе аударма 

дағдыларын қалыптастыру 

5.Парақтан аудару 

6. Абзацты-фразалық 

аудару. 


7.«Сыбырлау» техникасы 

8.Қателерді талдау 

9.Ілеспе аударма 

дағдыларын пысықтау 

сы 

Аударма


шы 

кәсіби 


қызметін

ің 


негіздері 

Жазба-


ша 

аударма 


практика

-сы 


Ауызша 

аударма 


практика

-сы 


лабораториялық 

практикумы»  

пәнін оқыту 

нәтижесінде 

студент ілеспе 

аударманың 

практикалық 

дағдыларын 

және ілеспе 

аударма 


техникалық 

жабдықтарымен 

жұмыс жасау 

дағдыларын 

менгеру қажет. 

пәнін оқыту нәтижесінде 

студент: 

-ілеспе аударманың жазбаша, 

ізбе-із аудармадан 

айырмашылығын, сӛйлеу 

этикетін, 

мәдениайырмашылықтар, 

аудармашының ӛзін-ӛзі ұстау, 

моральдық нормаларды біледі; 

- халықаралық  деңгейде  ілеспе 

аударма (сыбырлау) жасай 

біледі; 

-ілеспе аударма дағдыларын, 

«сыбырлау» жасау техникасын 

және этикет ережелерін 

меңгереді. 

«Ілеспе аударманың 

лабораториялық практикумы»  

пәнін оқыту нәтижесінде 

студенттің  тӛмендегідей 

құзіреттіліктері қалыптасады :  

-әлеуметтік-саяси; 

-мәдениәлеуметтік; 

-коммуникативтік; 

-ақпараттық; 

-кәсіби.  

 

Лаборатор-

Цель дисциплины: 

1. Особенности и трудности Теория В результате 

В результате освоения 20 

ный 

практикум 

по 

синхронному 

переводу 

"Лабораторный практикум 

по синхронному переводу" 

является формирование 

умения осуществлять 

процесс синхронного 

перевода (в том числе 

"шашутаж")  на 

переговорах, 

конференциях и других 

международных 

мероприятиях, а  также 

ознакомление с правилами 

профессиональной этики 

переводчика и 

международного речевого 

этикета. 

Содержание курса: 

1. Особенности и 

трудности синхронного 

перевода.  

2. Приемы работы 

аппаратурой синхронного 

перевода 

3. Стратегия и тактика 

синхронист переводчика 

4. Формирование навыков 

синхронного перевода. 

5.Перевод с листа  

6.Абзацно-фразовый 

перевод 

7. Техника «Шашутажа» 

8. Анализ ошибок. 

9. Закрепление навыка 

синхронного перевода. 

 

синхронного перевода.  2. Приемы работы 

аппаратурой синхронного 

перевода 

3. Стратегия и тактика 

синхронист переводчика 

4. Формирование навыков 

синхронного перевода. 

5.Перевод с листа  

6.Абзацно-фразовый 

перевод 


7. Техника «Шашутажа» 

8. Анализ ошибок. 

9. Закрепление навыка 

синхронного перевода. 

 

 

перевода Основы 

професс


иональ-

ной 


деятель-

ности 


перевод-

чиков 


Практи-

ка 


письме-

нного 


перевода 

Практи-


ка 

устного 


перевода 

 

изучения курса студент должен 

овладеть 

практическими 

навыками 

синхронного 

перевода и 

работы с 

технической 

установкой 

синхронного 

перевода 

дисциплины студент: 

  должен знать:  

- отличия устного перевода от 

письменного, 

последовательного перевода от 

синхронного, правила 

международного речевого 

этикета и межкультурные 

различия, моральные нормы 

поведения переводчика.  

  должен уметь:  

- осуществлять процесс 

синхронного перевода 

("шашутаж") на мероприятиях 

международного масштаба.  

 должен владеть:  

- навыками синхронного 

перевода, техникой 

"шашутажа" и правилами 

этикета.  

В результате освоения 

дисциплины  у студента 

формируются следующие 

ключевые  компетенции: 

- социально-политическая; 

- социокультурная; 

- коммуникативная; 

- информационная; 

- Профессиональная.  21 

 

Кәсіби бағыттағы 

аударманың 

практика-

лық           

курсы 

Пәннің мақсаты – 

заманауи аударма 

саласында базалық білім 

беру және үйренушілерде  

аударма туралы кәсіби 

құзыреттілік 

қалыптастыру болып 

табылады. Оған 

үйренушілер  аударма 

саласындағы ӛзінің және 

бӛгде мәдениетте қарым-

қатынас жасау мен оқып 

үйрену мен аударма 

стратетегиясы негізінде 

қол жеткізе алады. 

Бұл пән ауызша және  

жазбаша аударманың 

тұрақты практикалық 

дағдыларын 

қалыптастыруға әсер етеді.  

 

1. Экономика  2. Саясат 

3. Әлеуметтік жүйе  

4. Білім  

5. Заң  


6. Ақпараттық құралдар 

7. Медицина және 

биотехнология             

8. Ғылым және технология Сӛздік-пен 

жұмыс 


Елтану 

Аударма


шы 

кәсіби 


қызметі-

нің 


негіздері 

Қазақ және 

шетел тілдерінің 

функциокальды 

стилистикасы 

Тілі оқылатын 

елдің әдебиеті 

және аударма  

мәселелері 

Жазбаша 


аударма 

практиксы 

Пәнді оқыту барысында келесі 

мынадай негізгі мақсаттар мен 

міндеттер қойылады: 

- аударманың мақсатын 

анықтау, мәтінді сараптай білу; 

- ауызша және жазбаша 

аударма жасау; 

-сӛздіктермен, анықтамалармен 

және басқа қосымша ақпарат 

кӛздерді кәсіби тұрғыда 

қолдана алу; 

«Кәсіби бағыттағы аударманың 

практикалық  курсы»  пәнін 

оқыту нәтижесінде студенттің  

тӛмендегідей құзіреттіліктері 

қалыптасады:  

-әлеуметтік-саяси;  

-мәдениәлеуметтік; 

-коммуникативтік; 

-ақпараттық; 

-кәсіби. 

 

Практичес-кий курс 

профессиона

льно-

ориентиро-

ванного 

перевода  

Целью дисциплины  

является– обучение 

базовых знаний в области 

современного 

переводоведения.и 

формирование у 

обучаемых 

профессиональной 

компетенции по 

профессионально-

ориентированного 

переводу, которая 

достигается на основе 

овладения ими 

1. Экономика  

2. Политика 

3. Социальная система  

4. Образование  

5. Закон  

6. Средство массовой 

информации  

7. Медицина и 

биотехнология                 8. 

Наука и технология Работа 

со 


словар-

ем 


Страно-

ведение 


Основы 

профес-


сиональ

ной 


деятель-

ности 


перевод-

чика 


Функциональная 

стилистика 

иностранного и 

русского языка 

Литература 

страны 


изучаемого 

языка 


Практика 

письменного 

перевода 

 

 В процессе изучения 

дисциплины решаются 

следующие основные задачи 

Общие требования   

изучения практического курса  

профессионально-

ориентированного перевода: 

- уметь осуществлять 

предпереводческий анализ 

текста, определять цель 

перевода; 

- уметь осуществлять 

письменный и устный перевод 

текстов; 22 

стратегиями перевода, 

общения и знаниями в 

области родной и  

иноязычной культуры. 

Этот предмет 

способствует 

формированию 

устойчивых практических 

умении и 

навыки письменного и 

устного перевода.  

 

-уметь профессионально пользоваться словарями, 

справочниками, базами данных 

и другими источниками 

дополнительной информации. 

В результате освоения 

дисциплины  у студента 

формируются следующие 

ключевые  компетенции: 

- социально-политическая; 

- социокультурная; 

- коммуникативная; 

- информационная; 

- профессиональная.  

 

Жалпы кәсiби шет 

тiлi С1 

деңгейi 

Пәннің  мақсаты: 

студенттердің 

коммуникативті-

мәдениетаралық және 

кәсіби аудармашылық 

құзыреттіліктерін 

қалыптастыруды одан ары 

қарай жетілдіру болып 

табылады. Арнайы мақсат 

үшін шетел тілін үйрету 

болашақ кәсібінің 

ерекшеліктерінде, 

оқытылатын тілде 

үйренушілердің 

қажеттіліктерін есепке 

алуды ескереді. Оның 

базалық негізігі шет 

тілінен айырмашылығы да 

осында. 


Коммуникативті-

мәдениетаралық 

1. Адам және мәдениет 

2. Қоғамның әлеуметтік 

мәселелері  

3. Саяси ӛмір 

қайшылықтары                           

4. Аударма әлемі мен 

мәдениаралық қарым-

қатынас 


5,6 


Сӛздік-

пен 


жұмыс 

Елтану 


Аударма

-шы 


кәсіби 

қызметі 


негіздері 

 

Шет тілі және қазақ тілдерінің 

функциональнал

-дық стилистика  

 Тілі оқылатын 

елдің әдебиеті 

және аударма 

мәселелері 

Пәнді оқып үйрену 

нәтежиесінде үйренушілер 

мынадай  келесідей қажетті 

білім, іскерлік, дағы және 

құзыреттіліктерге ие болады: 

-әлеуметтік-кәсіби қарым-

қатынасты қамтамасыз етуші 

белсенді сӛздікті білу және 

ӛзінің сӛздік  қорын кӛбейту, 

жалпы еуропалық талап ету 

шкаласы бойынша тілдік 

әрекеттің барлық түрлері 

бойынша мәдениетаралық-

коммуникативті 

құзыреттіліктерін дамыту үшін 

алған терең білімдерін 

пайдалана біледі; 

- монологтық сӛйлеудің 

(бағалау, шолу, интерпретация, 

түйін) коммуникативті түрлерін 

пайдалана отырып, кәсіби 

бағытталған және ғылыми 


23 

құзыреттілік 

коммуникативтік 

іскерліктерді 

қалыптастыруға және 

бӛгде 


социомәдениеттанудың 

әлемдік бейнесін тереңінен 

ұғынумен, оның мазмұны 

бағыттарын тануымен, 

қарым-қатынастағы 

мәдениеттер арасындағы 

ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды кӛре 

білуге байланысты. 

 

мәселелер жӛнінде дәлелді және кеңінен сӛйлей алады; 

- мәтінді нақты және барабар 

түсінуге бағытталған оқи білу 

дағдыларына, қажетті 

ақпаратты тез таба білу 

(прагматикалық сипаттағы 

мәтіндерді қоса алғанда, 

мамндық бойынша ғылыми 

әдебиеттерді) дағдысына ие 

болады; 


-кәсіби қарым-қатынас жасау 

үшін қабылданған   әр түрлі 

жанрдағы және прагматикалық 

ақпараттарды пайдалануға 

арналған аудиоматериалды 

егжей-тегжейлі және сыни 

тұрғыдан түсіне білу 

құзыреттілігне ие болады.  

 

 Общепрофес

-сиональный 

иноcтран-

ный язык  

(С 1) 

Целью  обучения 

дисциплины: обще 

профессиональный 

иностранный язык 

является дальнейшее 

совершенствование 

коммуникативно-

межкультурной и 

формирование 

профессиональной 

переводческой 

компетенции студентов. 

Обучение иностранному 

языку для специальных 

целей предполагает учет 

1. Человек и культура 

2. Социальные проблемы 

общество  

3. Проблемы политики 

4. Мир перевода и 

межкультурная 

коммуникация  

5,6 Работа 

со 


словар-

ем 


Страно-

ведение 


Основы 

профес-


сиональ

ной 


деятель-

ности 


перевод-

чика 


Функциональная 

стилистика 

иностранного и 

русского языка 

Литература 

страны 


изучаемого 

языка 


Практика 

письменного 

перевода 

 

 В результате изучения 

дисциплины обучающиеся 

овладевают  необходимыми 

знаниями, умениями, навыками 

и компетенциями, такими как:   

-знание активного словаря, 

который обеспечивает 

специально-профессиональное 

общение и увеличить 

словарный  запас лексических 

единиц, демонстрировать 

глубокие фоновые знания, 

необходимые для развития 

межкультурно-

коммуникативной компетенции 

по всем видам речевой 24 

потребностей обучаемых в 

изучаемом языке, 

диктуемых особенностями 

будущей профессии. В 

этом его основное отличие 

от обучения базовому 

основному иностранному 

языку. 

Коммуникативно-межкультурная 

компетенция связана с 

дальнейшим 

формированием 

коммуникативных умений 

и с более углубленным 

осмыслением картины 

мира иной социокультуры, 

познанием ее смысловых 

ориентиров, умением 

видеть сходства и 

различия между 

общающимися культурами 

и применением их в 

контексте межкультурного 

общения. 

деятельности по 

общеевропейской шкале 

требования; 

- могут развернуто и 

доказательно высказываться по 

профессионально-

ориентированной и научной 

проблематике, используя 

коммуникативные типы 

монологической речи(оценка, 

обзор, интерпретация, резюме); 

 -могут в письменной речи 

творчески выражать 

собственные мысли  в видах 

письменного дискурса в 

профессиональных целях таких, 

как отзыв, рецензия, эссе, 

доклад, отчет, сводка, контракт, 

реферат); 

 

 Қазіргі 

іскерлік 

ағылшын 

тілі және 

халықара-

лық 

корреспон-

денция 

«Іскерлік 

корреспонденция» пәнін 

оқытудың мақсаты-

студенттерге  іс-қағаз жазу 

нормативтеріне сай 

ағылшын тілінде іс-қағаз 

жүргізу дағдыларын 

қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің мазмұны: 

1.Ақпараттық технология 

және коммуникация 

 Сӛздікп-


ен 

жұмыс 


Елтану 

Аударма


-шы 

кәсіби 


қызметі 

негіздері 

 

Шет тілі және қазақ тілдерінің 

функциональнал

дық стилистика  

 Тілі оқылатын 

елдің әдебиеті 

және аударма 

мәселелері 

Пәнді оқыту барысында 

студент: 

- ағылшын тіліндегі іскерлік 

этиканы  білу; 

-іскерлік ағылшын тілін оқыту; 

-грамматиканы, тыңдалымды 

және дұрыс дыбыстауға үйрету; 

-ағылшын тілінде іскерлік хат  

жаза білуді үйренеді. 25 

2.Білім беру  жүйесі 

3.Жұмыс және бизнес 

 

Современ-ный деловой 

АЯ и 

международ-

ная 

корреспон-

денция 

Основная цель 

дисциплины – 

ознакомление с 

особенностями деловой и 

личной переписки с 

учетом речевой специфики 

носителей языка, 

приобретение 

профессиональных 

навыков ведения 

переписки для возможных 

деловых или личных 

контактов с носителями 

языка, международного 

общения. 

Содержание дисциплины: 

1. Информационные 

технологии и 

коммуникация 

2.Социальные проблемы 

3.Системы образования 

4.Работа и бизнес 

1 Формы и формулы 

обращения в письмах.  

2.Официальные и дружеские 

заключительные формы и 

формулы письма.  

3. Особенность написания и 

расположения адреса 

отправителя и адреса 

получателя. 

4. Общепринятая структура 

письма. 


5. Аббревиатура в деловой и 

личной переписке. Работа со 

словар- 


ем 

Страно-


ведение 

Основы 


профес-

сиональ-


ной 

деятель-


ности 

перевод-


чика 

Функциональная 

стилистика 

иностранного и 

русского языка 

Литература 

страны 

изучаемого языка 

Практика 

письменного 

перевода 

В результате освоенных 

дисциплины студент должен 

знать:  

-деловой  этикет на английском 

языке; 

 -обучение деловому английскому, в том числе и 

бизнес-английскому; 

-изучение грамматики, и 

аудирование, и постановку 

правильного произношения;  

-вести деловую переписку на 

английском языке. 

 

Арнайы кәсіби шетел 

тілі (С2) 

Пәнді оқыту мақсаты: 

Арнайы кәсіби шетел тілі 

студенттердің 

коммуникативті-

мәдениетаралық және 

кәсіби аудармашылық 

құзыреттіліктерін 

қалыптастыруды одан ары 

қарай жетілдіру болып 

табылады. Арнайы мақсат 

үшін шетел тілін үйрету 

1.Мәдениетердің ерекше 

айырмашылықтары 

2.Мүдделер қақтығысы 

3.Фитнес және денсаулық 

4.Ӛнер 

5.Жұмыс және бизнес. 6.Білім беру жүйесі 

7.Ғылым дамуы 

8.Ақпараттық технология 

және коммуникация 

9.Әлеуметтік мәселелер. Базалық 

шет тілі   

(ағыл-

шын 


тілі) 

язык, 


Ағыл-

шын 


тілінің 

грамма-


тикасы 

Жеке, қоғамдық 

және кәсіби 

ортада 


сұхбаттасу 

жүргізе алу, ӛз 

кӛзқарасын 

білдіру, 

ұсыныстар мен 

нақты 


тұжырымдарын 

енгізу, қарым-

Пәнді оқып үйрену 

нәтежиесінде үйренушілер 

мынадай  келесідей ажетті 

білім, іскерлік, дағы және 

құзыреттіліктерге ие болады: 

-әлеуметтік-кәсіби қарым-

қатынасты қамтамасыз етуші 

белсенді сӛздікті білу және 

ӛзінің сӛздік  қорын  1200 

лексикалық бірлікке кӛбейту, 

жалпы еуропалық талап ету 

шкаласы бойынша тілдік 26 

болашақ кәсібінің 

ерекшеліктерінде, 

оқытылатын тілде 

үйренушілердің 

қажеттіліктерін есепке 

алуды ескереді. Оның 

базалық негізігі шет 

тілінен айырмашылығы да 

осында. 


Коммуникативті-

мәдениетаралық 

құзыреттілік 

коммуникативтік 

іскерліктерді 

қалыптастыруға және 

бӛгде 

социомәдениеттанудың әлемдік бейнесін тереңінен 

ұғынумен, оның мазмұны 

бағыттарын тануымен, 

қарым-қатынастағы 

мәдениеттер арасындағы 

ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды кӛре 

білуге байланысты. 

Арнайы кәсіби шетел тілі 

(С2) пәні:  

 -  аталмыш деңгейде 

тілдік материалды 

толықтырып, арнайы-

кәсіби мақсат үшін бӛгде 

тілдік ӛарым-қатынас 

іскерлігін дамытады. 

Арнайы-кәсіби курс үшін 

негізгі мақсат 

мәдениетаралық, ғылыми-

кәсіби және 

10.Табиғат әлемі 

11.Психология 

12.Инженерлік ӛнер және 

инновации 

13.Тарих және археология. 

14.Тіл 


 

 

Ағыл-шын 

тілінің 


фонети-

касы 


 Тіл 

біліміне 

кіріспе 

Елтан, 


Ағыл-

шын 


тілінің 

тарихы 


Тілі 

оқытыла


-тын 

елдің 


әдебиеті 

Тіл 


теория-

сының 


негіздері 

Жазба-


ша және 

ауызша 


аударма 

практика


-сы  

Жалпы 


кәсіби  

шетел 


тілі 

(ағыл-


шын 

тілі) 


қатынас 

нормасын 

сақтау.  

Ӛздерінің 

болашақ 

мамандықтары 

бойынша 

хабарламлар, 

баяндамалар 

жасау. 


Қысқа түрде 

белгілі бір 

мәліметтер мен 

нақты сала 

материалдары 

туралы 


хабарлама жасай 

білу.  


Күрделі хаттар, 

баяндамалар, 

мақалалар мен 

эсселер жаза 

білу. 

әрекеттің барлық түрлері бойынша мәдениетаралық-

коммуникативті 

құзыреттіліктерін дамыту үшін 

алған терең аялық білімдерін 

пайдалана біледі; 

- монологтық сӛйлеудің 

(бағалау, шолу, интерпретация, 

түйін) коммуникативті түрлерін 

пайдалана отырып, кәсіби 

бағытталған және ғылыми 

мәселелер жӛнінде дәлелді 

және кеңінен сӛйлей алады; 

- мәтінді нақты және барабар 

түсінуге бағытталған оқи білу 

дағдыларына, қажетті 

ақпаратты тез таба білу 

(прагматикалық сипаттағы 

мәтіндерді қоса алғанда, 

мамндық бойынша ғылыми 

әдебиеттерді) дағдысына ие 

болады; 

-кәсіби қарым-қатынас жасау 

үшін қабылданған   әр түрлі 

жанрдағы және прагматикалық 

ақпараттарды пайдалануға 

арналған аудиоматериалды 

егжей-тегжейлі және сыни 

тұрғыдан түсіне білу 

құзыреттілігне ие болады. 

  Арнайы кәсіби шетел тілі (С2) 

пәнін оқыту нәтижесінде 

студенттің тӛмендегідей 

құзіреттіліктері қалыптасады: 

  - мәдени-әлеуметтік; 27 

прагматикалық 

бағыттылық терең түсіну 

және студенттерде 

арнайы-кәсіби шеңберде 

қарым-қатынас пен тілдік 

тақырыптар аясында 

кәсіби- маңызды 

іскерліктерді 

қалыптастыру болып 

табылады. 

Пәннің  мазмұны: 

1.Мәдениетердің ерекше 

айырмашылықтары 

2.Мүдделер қақтығысы 

3.Фитнес және денсаулық 

4.Ӛнер 

5.Жұмыс және бизнес 6.Білім беру жүйесі 

7.Ғылым дамуы 

8.Ақпараттық технология 

және коммуникация. 

9.еуметтік мәселелер. 

10.Табиғат әлемі 

11.Психология 

12.Инженерлік ӛнер және 

инновации 

13.Тарих және археология. 

14.Тіл 

  -коммуникативтік;   -ақпараттық; 

  - мәдени-тарихи; 

  -кәсіби. 

 

  

 


Каталог: docs -> katalog electiv dis
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі ы. Алтынсарин атындағЫ Ұлттық білім беру академиясы
docs -> Гуманитарлық Ғылымдар кәсіби қҰзыреттіліктің негізінде студенттердің Өзіндік әрекет ету дайындығын қалыптастыру
docs -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы
docs -> C m y k газет 2008 жылдың қазан айынан бастап шығады
docs -> Жылдық есебі кафедраның тәрбие жетекшілерінің жұмысы
docs -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
katalog electiv dis -> Тарих факультеті 5В011400-тарих мамандығы Академиялық дәрежесі: – 5В011400 –білім бакалавры


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет