Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздікжүктеу 10.5 Mb.
Pdf просмотр
бет10/24
Дата03.03.2017
өлшемі10.5 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24

15.12.2012 жыл, 

сенбі


www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

y

y

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ«Ел аумағынд

а 

а 

та

т

ра

ра

йтын БАҚ

Қт

ың

ы

 

80 пайызы мемл

лек

ек

ет

ет

тi

тi

к 

к

тi

тi

лд

лден

ен

а

а

са

саты

ты

н 

н 

елдi ғана толықт

ай

 егемендi деп баға-

лауға болады. Ол межеге жетпеген ел-

дiң тәуел сiздiгi  күмәндi,  бұлыңғыр, 

мойын дал май ды». Бұл Ресейдің экс-

президенті Д.Мед ве девтің сөзі. Ащы,

ащ

ащ

ы 

ы 

да

да

б

б

ол

ол

са

са,шы

шы

н 

н 

ды

д

қ. Сондықтан да, 

«а

«а

қп

қп

ар

арат

ат

к

к

ім

ім

ні

нің 

ң

қо

қо

лын да  болса,  сол 

әлемді билейді» деген ұстанымды бас-

ты назарға шыға рып, ақпаратты тұты-

нушы емес, ақпа рат ты өндіруші елге 

айналуымыз қажет.

ТҮЙІН

Тө

Тө

ле

ле

ге

ге

н

н

МҰ

МҰ

ХА

ХА

МЕДЖАНОВ, «Астана-

оп

опер

ер

а»

а» м

м

ем

емле

леке

кеттік опера және балет 

т

театрының директоры: 

– Біздің Тәуелсіздік алғаннан кейінгі 

ең үлкен, аса маңызды шешімдеріміздің 

бірі астананы Алматыдан Ақмолаға 

көшіру болды. Өйткені бұрын кеңестік 

одақтың  ая

я

сы

сынд

нд

а

а  ре

ре

сп

сп

уб

уб

ли

ли

ка

ка

ү

ү

ші

ші

н 

н 

маңызды 

ше

ше

ші

шімд

мд

ер

ер

ді

ді

ң

ң

бә

бәрі

рі

т

тек

ек 

Мәскеудің мақұлдауымен іске асатын.

Егер біз Тәуелсіздігімізді алған, егемен 

мемлекет  болмасақ, мұндай шешімді 

ешқашан өздігімізден қабылдай алмас 

ед

д

ік

і

. Бұл – біріншіден. Екіншіден, 

Ақ

Ақмо

мола

ла

А

Аст

ст

ан

ан

а болғаннан кейін мұнда 

құ

рылыс жұмыстары қарқын алды. Ал 

құрылыс индустриясы өз кезегінде 

экономиканың  басқа салаларына да 

қозғау салды. Құрылыстың төңірегіндегі 

өндірістер мен шағын кәсіпкерлік 

дамыды. Аста

а

на

н

қ

қ

ұр

р

ыл

ыл

ысын

ын

а 

а

қа

қа

же

же

тт

т

і 

і 

материалда

ар 

р 

та

та

пс

псыр

ыр

ыс

ыс

ын

ынкү

күн 

н

өт

өт

ке

кен 

н 

сайын саны өсіп келе жатқан Астана 

халқының өзге де мұқтаждықтарын 

өтеу үшін өңірлердегі түрлі кәсіп орын-

дардың жұмысы жанданды. Көлік тасы-

малы, тұрмыстық қызмет көрсету 

се

се

кі

кі

лд

лд

і 

і 

қы

қы

зм

зм

ет

е

тер  өркендей  бастады.

Ең

Ең

а

аяғ

яғ

ы

ы,

ү

үйд

йдің

ің ішін заманауи әрлеу мен 

қажетті жиһаз жасау және құрастыру, 

түрлі техникалармен жабдықтауға 

дейінгі салалар да кеңінен қанат жай-

ды. Мұның бәрі мыңдаған адамды жұ-

мыс пен қамтыд

д

ы.

 

 

Мәдениет, өнер,  білім ордалары 

көптеп ашылып, өңірлерде жұмыссыз 

жүрген осы саланың қайраткерлері 

елор даға жиналып, оның бүгінгі рухани 

ке

ке

лб

лб

ет

ет

ін

ін

,

,

мә

мә

де

де

ни

ни

ет

ет

ін

ін

қ

қ

ал

ал

ыптастырды. 

Де

Де

ме

ме

к,

, А

А

ст

ст

ан

ан

а 

а 

тұ

тұ

та

таст

ст

а

ай ел эконо ми-

касының қозғаушы күшіне, локо 

мо-

тивіне айналды. Ал экономика қуатты 

болған сайын мемлекеттің Тәуелсіздігі 

де  берік  болмақ. Сондықтан Астана 

мен Тәуелсіздік ұғымы бір-

р

бірінен 

ажыратылмайды. 

Алдан СМАЙЫЛ, ҚР Парламенті Мәжілі-

сі нің депутаты: 

– «Астана мен Тәуелсіздік – егіз 

ұғым» деген пікірге мен толығымен 

қо

қ

сыламын. Ө

Ө

йткені елорданы Алма-

ты

ты

 д

 д

ан

ан

А

А

қм

қм

ол

ол

ағ

ағ

а 

а 

ау

ау

ыс

ысты

ты

рудың негізгі 

мән-мағынасы мынада:  сол кезде 

Ресейдің кейбір солшыл күштері Қазақ-

стан ның  бес облысын Ресейге қайта ра-

мыз деп шыққан. Соны тойтару қажет 

болды. Ал Ақмола тың өлкесінің қақ 

ортасында  болғандықт

ан

ан

,

,

бұ

бұ

л  же

же

рд

рд

е 

де орыстардың экспан

си

си

яс

яс

ы 

ы қа

қатт

тты 

ы 

бо

бо

л-

л

ды. Мен өзім оның бәріне куә болдым. 

Сол себепті Қазақстанның болашағы 

үшін шұғыл шешім қабылдау қажет 

бол ды. Әлі есімде, Президент Нұр сұл-

тан Әбішұлы Алматыда ғылымдағы 

зи

зи

ял

ял

ы 

ы 

қа

қа

уы

уы

м 

м 

өк

өк

іл

іл

де

де

рі

рі

н 

н

жинап, былай 

ай

айтқ

тқ

ан

ан:«Қ

«Қаз

аз

ақ

ақ

ты

ты

ң

ң 

ки

ки

ел

ел

і 

і

жері, кең-бай-

тақ  Сарыарқаны саяси саудаға салып 

жатқанда әсем Алатаудың баурайында 

тыныш жата алмаймыз. Біз жер жан-

наты Жетісуға сыймай кеткен жоқпыз, 

қимай-қимай кеттік. Қа

а

зіргі ел 

ОРДА


тағдырының талабы осындай!» Міне, 

осы елдік бастама іске асқаннан кейін 

арам пиғылдан шыққан әңгімелердің 

бәрі сап тыйылды. Астана әлі күнге 

дейін Тәуелсіздікті нығайтудың негізі 

ре

ре

ті

ті

нд

нд

е 

е

қаралады. Бұл жерде сан 

ал

алуа

уа

н 

мә

мә

де

дени

ни

 ошақтар ашылды. Ол 

ел

ел

ді

ді

ң

ң 

рухани дамуына аса қажет. Енді осы 

мәдени ошақтардың деңгейіне сай 

келетін ұлттық шығармалар көбірек 

жазылса, елдің еңсесі көтеріліп, рухы 

биікте

е

й 

й 

тү

ү

се

с

тініне күмән

н

ім

і

 жоқ. 

Дихан  ҚА

ҚА

МЗ

МЗАБ

АБЕК

ЕКҰЛ

ҰЛ

Ы

Ы,

Л

Л.Н

НГ

умилев 

атындағы ЕҰУ проректоры, профессор:

– Осыдан 21 жыл бұрын еліміз қол 

жеткізген Тәуелсіздіктің күн сайын қа-

дір-қасиеті артып, айшықталып отыр-

ға

ға

ны

ны

мемлекетіміздің дұрыс ба ғы

ы

т 

т 

та

т

 

қа

қалы

лыпт

пт

асып келе жатқанын көрсе

е

те

теді

ді

.

Тарих пен тағдырдың талай сыны-

нан сүрінбей өткен қазақ елінің бұл 

жылдары жауапкершілікпен еңбек 

еткені, көп тер төккені күмән тудыр май-

ды. Қазірде Тәуелсіздіктің нәтижесі мен 

маңы

ы

зы

зы

н 

н

қо

қо

ға

ға

мд

мд

ық

ық

ө

ө

мі

мі

рд

рд

ің

ің

қ

қ

ай

ай

с

с

ал

а

а-

сына

на

н 

н да

да а

йқ

йқ

ын

ын с

с

ез

е

ін

ін

е

е ал

ал

ам

амыз

ыз. Бұ

Бұ

л – 

еліміздің саяси тұғыры, экономикалық, 

әлеуметтік тамырлары уақыт өткен 

сайын тереңге жайылып барады деген 

сөз. Мемлекетіміздің жүрегі, Алаштың 

айбыны мен айбары Астана шаһар

р

ы – 

«Астана» сөзінің парсыдан шығатын әу бастағы мағынасы 

«табалдырық», «босаға», «сарайдың қақпасы» екен. Келе-келе қазақ ішінде 

– көп жиылатын орын, Махамбет ақынның жырында ел-жұрт жайлаған 

аймақ ма

мағы

ғы

на

на

сы

сы

нд

нд

а 

а 

қо

қ

лд

лд

ан

ан

ыл

ыл

ға

ға

ны

н

 мәлім. Ал ХХ ғасырдың б

б

ас

ас

ын

ы

да

да

 

хандарды

ды

ң 

ң

ел

ел

б

б

ас

ас

қа

қа

ра

раты

ын

н ор

орта

та

лы

лы

ғы

ғы

н 

білдірген «орда» сөзінің

ң

о

о

рн

рнын

ын

алмастырып, мемлекеттің әкімшілік басқару құрылымы орналасқан орталық 

қаланың анықтауышына айналған «астана» сөзі ХІ ғасырға жас қазақ 

мемлекетінің, біздің бүгінгі бас қаламыздың әлем таныған атауы болып 

енді. Бұдан байқайтынымыз, қай кезеңде қандай мағынаға ие болса да, 

ас

ас

та

та

на

на

 елм

л

ен, жермен тікелей байла

а

ны

ны

ст

ст

ы,

ы,

қ

қ

аз

аз

ақ

а

ты

ты

ң 

ң 

та

та

ны

ны

мы

мы

нд

н

а киелі мәні 

ба

бар

р ұғ

ұғ

ым

ым

 болғаны. Бүгінгі киелі ор

р

да

да А

Аст

стан

ан

а

а да

да

Қ

Қ

аз

аз

ақ

ақст

ст

ан

ан

д

дег

ег

ен

ен

 мемлекеттің 

Тәуелсіздігін нығайту бағытында аттаған алғашқы «табалдырығы», төрткіл 

дүниеге айқара ашқан есігінің берік «босағасы» ғана болған жоқ, тұтастай 

елді ертеңгі болашағына ұйыстыра сүйреген, тұралаған экономиканың 

тамырына қан жүгірткен ұлттық жобаның да рөлін атқарып отыр. Демек,

Тәуелсізді

і

к 

к 

пе

пе

н

н

Астананың 

ң 

бі

б

р-

р

бірі

р

мен астасып жатқан егіз ұғым

м

е

е

ке

е

ні анық.

қ

 

Әлмиса

ақт

қт

ан

ан

(

(ме

ме

мл

млек

ек

ет

е

те

тер 

р па

пайд

йд

а 

а бо

бо

л

лғ

ан) бері солай болған, ә

әмс

мс

е

е 

со

ола

ла

й

й

бо

бо

ла

ла

 

бермек те. 

осының айқын айғақ-дәлелі.

Астана білімінің елеулі әлеуеті 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық

университеті Тәуелсіздіктің жемісі деп 

білеміз. Жаңа да сәулетті оқу ғима рат-

та

та

ры

ры

,

,

бі

бі

лі

лі

м 

м 

ме

ме

н 

н

ғы

ғы

лы

л

м үдерісіне қажетті 

те

техн

хнол

ол

ог

ог

ия

ия

ла

ла

р

р, б

б

а

асқа да материалдық

игіліктер Қазақстан азат болмаса, 

жүзеге асар ма еді?! 

Әрине, жоқ! Ендеше, біз бәріне де 

шүкіршілік етіп, келешек үшін мойымай 

тер төгуіміз керек

ек

.

.

Ел

л

басы идеясын

ын

ың 

салалануы, ж

ж

ас

ас

ам

ам

па

па

зд

здық

ық

п

п

ен

ен б

б

иі

иі

к-

к-

тіктің, сұлулық пен 

жа

расым ды лықтың 

рәмізі – «Ақ орда», «Бәйтерек», «Қазақ 

елі», «Тәуелсіздік сарайы», «Хан ша-

тыр», «Мәңгілік ел» кешендерін Тәуел-

сіздік жылдары шежіресінің сәулеттегі 

бейн

йн

ес

ес

і 

і 

де

д

уг

уг

е 

е 

де

д

негіз бар. Сондай-ақ

ЕҰ

ЕҰУ-

У-

да

дағы

ғы

т

түр

үр

лі

лі

б

бағыттағы ғылыми-

зерт теу институттарының  елорданың

жалпы еліміздің ғылыми әлеуетін көте-

руге жәрдемдесіп отырғаны мәлім. 

Жаңа астананың зерделік дәрежесін, 

білім-ғылым бағдарын көрсететін 

Еуразия универ

р

си

сите

теті

ті Т

Тәу

әу

ел

ел

сі

сі

зд

зд

ік

к

т

т

ал

ал

ап

ап

-

-

та рына  толық 

жа

жа

уа

уа

п 

п бе

бере

реді

ді

.  

Барды ұқсату, жоқты кезең-кезең-

мен орнықтыру – біздің Тәуелсіздік 

алдындағы кәсіби, адамшылық

парызымыз.

Астана

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет