Мансұр хамит (фото) Елбасы әдеттегідей Тәуелсіздікжүктеу 10.5 Mb.
Pdf просмотр
бет18/24
Дата03.03.2017
өлшемі10.5 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

Тәуелсізді

ді

гі

гім

мі

зг

зг

е

е

нұ

нұ

қс

қс

ан

ан

 

келтіретін фак

акто

то

рл

рлар

ар

да

да

н

н

тү

түге

ге

л

л 

арылып отырмыз ба?

– Қазақстанның геосаяси орналасуы

кезінде ұлтымызға ауыртпалықтар әкелгені 

мәлім. Дегенмен, бүгінгі таңда бұл керісін-

ше, біздің

ң

  ұпайымызды арттыра түсетін фа

факт


кт

о

ор.

Өй

Өйтктк

ен

ені

і Қы


Қы

та

тй мен Ресей өзара

бә

бсекелес державалар. Олардың өзара

бәсекелестігі Қазақстан үшін тиімді. Екі 

алып елдің ортасында бейбітшілікті ту 

еткен мемлекетімізге ешқандай қауіп жоқ. 

Қазір Қазақ елі Түркиямен де жақсы қа-

рым-қатынаста. Қ

аз

з

ақа

ст

стан

н

ныны

ң 

ң жы

жы

лдлд

ан

ан-

жылға нығайып ке

ке

ле

ле жжат

ат

қақан

н

сысы

рт

рқы

қы

сс

ая

ая-

-

саты Тәуелсіздігімізге ешқандай қауіп жоқекендігін айқындай түседі.     

– Қазақ тарихын оқыту жүйесін 

жетілдіру жөнінде бастама көтеріп

жүрсіз. Ұлт тарихын сапалы 

оқ

оқ

ыт

ыт

уғ

уғ

а

а

қа

қа

йт

йт

ке

ке

нд

н

е қол жеткізе

ал

ал

ам

ам

ыз

ыз

?

?

– Қазір Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

дың тарих факультетіндегі мен басқарып 

отырған кафедра ұжымы «Қазақстан тари-

хы» оқулығын жаңаша жазуды қолға алып 

жатыр. Көне дәуірден

ен

б

бер

е

і қарай тарир

хи 


шындықты жазба

қп

қпызыз

ШоШоқа

қа

нн

Уә

Уәли

иха


ха

но

нов 

в 

атындағы тарих және эт

нология институты

«Қазақстан тарихының»  20 томдығын 

жазу үстінде. Бірақ менің қорқатыным – 

ежелгі және орта ғасырды зерттеген аза-

мат тар орыстар аударған тарихи деректер-

мен жұмы

мы

сс

істейд


д

і. Олар еуроцентристік 

ұс

ұста


та

ны

нымд

мд

ағағы

ы

ғаға

лы

лымдардың ғылыми 

еңбектерін  басшылыққа алады. Тіпті 

атақты Бартольдтың өзі еуроцентристік 

көзқараста болған. Бұлардың еңбектерін 

сын көзбен қарап, өте мұқият пайдала-

нуымыз керек. Жоғарыда қытайлық қан-

дас тарымыз көне ж

ж

ылылна

нама


ма

ла

лард

рд

ы ы 

тү

үпн

пнұс


ұсқа

қа

 дереккөзден ауда

ары


ры

п

пжа

жа

тқтқан

ан

ынын

а

айтйт

ты

тым.

м

 Бізге сондай парсы, араб, қытай, грек 

тілдеріндегі түпнұсқа құжаттарды тікелей 

қазақ тіліне аударылған деректерді пайда-

лану қажет. Орысша оқып, орысша жаза-

тын біздің тарихшыларымыз бар. Олар

ке

кеңе

ңе

стстік

к ж


ж

үй

үйедед

ег

егіі пс

пс

ихих

ологиядан әлі арыла

ал

ал

ғаға

н

н жожо

қ.

қО

Осы


сы

нд

ндаай жағдайда біздің 

тарихымыз тартысты, еуроцентризмнен 

арылмаған сипат алуда.  Оқулықты көрін-

ген тарихшы жаза алмайды, тарихты

түсінікті тілмен түсіндіре алатын тарихшы

жазады. Қазақы танымдағы, әдеби тілі 

жатық, ұғынықты әрі

і

көкө

рк

ркем ойлай ала

а

тыт

н 

адамдарға оқулық

ық

жж

аз

аздыды

ру

руымым

ыз

ыз тт

иі

иіс.

с.

 Ондай тарихшылар жоқ емес,

б

бар. Газет-журналдарға тарихи эссе, публицисти ка-

лық тарихи мақалалар жазып жүрген 

тарихшылар жеткілікті. Соларға неге

оқулық жаздырмасқа?  Оқулық жазуға

та

та

пспс

ыр

ырыс

ыс

бб

ер

еріл

іл

геге

нд

не

е

тілді ескермей, тек бі

бі

лілімд

мд

і та

та

лалап

п

ететіп

іп

ккел

ел

еміз. Білім мен тіл – құстың қос қанаты тәрізді. Бірінсіз бірінің 

күні жоқ. Әдеби тілді терең игерген тарих-

шыларды дұрыс пайдалана алмай отыр-

мыз.


Сұхбатта

а

сқ

сқан

ан

А

Арм

рм

ан

ан

Ә

Ә

УБ

УБ

ӘК

ӘК

ІР

ІР

А

Л

АШҚА

 

АЙТАР ДАТЫМ... 

XXI ғасыр – жаңа технология ғасыры. Компьютерлік технологияларды 

игеруде іс жүзінде артта қалып келеміз. Әсіресе гуманитарлық саланың

компьютерлік технологияны игеруіне жеткілікті дәрежеде мән 

берілмеген. Бізде тарихшы-информатик мамандығы мүлде 

да

да

йы

й

ндалмайды. Мәскеуде бұл жолғ

а

а

қо

қо

йы

й

лған. Тари

ри

хшыларды 

ин

ин

фо

форм

рм

ат

ат

ик

ик

 ретінде әзірлеп шығар

р

ад

ад

ы.

ы

О

О

сы

сы б

бағ

ағ

ыт

ыт

та

та

а

а

рн

рнай

ай

ы 

ы 

зе

зе

ртхана 

да бар. Бүгінде компьютер көмегімен ғарыштан жеті қат жердің 

астындағыны көруге болады емес пе? Қазір компьютерді елдің бәрі 

біледі. Бірақ жаңа ақпараттық технологияны игерген мамандар

тапшылығы көзге ұрып тұр. Жаратылыстану салаларында бұл мәселе 

жақсы жолға қо

қ

йы

й

лған. Ал гум

у

анитарлық салада, оның ішінде та

а

ри

и

хта 

компьюте

рл

рл

ік

ік

т

т

ех

ех

но

но

ло

ло

ги

ги

ян

н

ы 

ы иг

иг

ер

ер

у 

у жа

жа

ғ

ғы кенже қалған.

Желтоқсан айында Тәуелсіздік 

күнін  ұлттық мереке  ретінде той-

лайтын елдер көп. Айталық, Бірік-

кен Араб Әмірлігінің Тәуелсіздік 

мерекесі – ж

ж

елтоқсанныы

ң 2-сі. 


1971

ж

жыл

ыл

ыы

бұ

бұл

л

елел

Ұ

Ұлы

лы

брбрит

ит

анан

ия

ия 

ықпалынан егемендік алып, феде-

ративті мемлекет болып құрылды. 

Желтоқсанның 6-сында Финляндия 

Тәуелсіздік күнін тойлайды, бұл 

мемлекет 1917 жылы кеңестік Ресей-

 ден азат етілген. Кения Республи-

касында 1963 жылдан бері бұл 

мейрам желтоқсанның 12

12с

інде 


тойланады. Бұл – елдің

Ұ

Ұлы

лы

брбрит

ит

а-а-

ния бодандығынан босап шыққан 

күні. Ал араб әлеміндегі ең кішкен-

тай мемлекет Бахрейн Корольдігі 

Воскресенск, Ижевск, Камень-на-Оби, Кемеров, 

Киро


ро

в,

в,К

К

омом

со

сомо

мо

льль

ск

ка-а-

Ам

Амур

ур

е,е,

 Котлас, Крас-

нояр

р

скск,  Ле

Лесн


сн

ой

ой, Ми

Ми

нунуси

си

нснс

к

к, ПП

е

енза, Пермь, Саранск, Снежинск, Сокол, Сургут, Сыктывкар, 

Тамбов, Ульяновск, Уфа, Ханты-Мансийск және 

Лихославль қалалары қала күнін атап өтеді.

Қазақстан Республикасымен бір 

кү

кү

нднд

е,

е,я

я

ғнғн

и

иже

же

лтт

оқсанның 16-сын-

да

да

ТТ

әу

әуел

елсі


сізд

зд

ікік к

к

үнін мерекелейді. Бұл күн – бахрейндіктер  үшін 

Ұлыбритания протектораты дең-

гейінен ресми түрде мемлекет мәр-

тебесіне ие болған немесе олардың 

өз сөзімен айт

қа

қанд

нд

а,а

«то


то

лы

лық

қ

тәтә

уе

уел-

л

сіздікке жетке

ке

нн

кү

күн»н»

.

.Же

Же

лтл

оқ

оқсаса

н 

айында біраз ел өзінің мемлекеттік мерекесін атап өтеді: Румынияда 1 

желтоқсан – елдің құрылған күні, 8 

желтоқсан – Конституция күні, 

Солтүс


үс

тік Мариан аралдарында 8 

ж

же

лтлт

оқ

оқсаса

н

н– К


Конституция күні, 

Лаоста – 12 желтоқсанда және Ни-

герде 18 желтоқсанда – Республика 

күні.


Қуан

ан

ыш

ыш

Ә

Ә

БІ

БІ

ЛД

ЛД

ӘҚ

ӘҚ

ЫЗ

ЫЗ

Ы

Ы

Ба

Бақы

қы

тб

тб

ек

ек

СМАҒҰЛ, Мәжіліс 

депутаты:

– Мен үшін Тәуел-

сіздіктің құндылығын 

арттыра түсер қас-

иет 

ті нәрселер өте көп. Тәуелсіздікке қол 

жеткізгеннен кейін 

Елбасымыз тәуелсіз 

елдің  шекарасын  бе кі тіп  алуға күш салды. 

Ке

Ке

зіз

нд

нде

е

атат

а-

а-ба

ба

баба

 л

 лар

ар

ымыз білектің 

кү

күші

ші

мемен,

н

 най

айза


за

ны

ның ң ұш

ұш

ыы

м

мен қорғап қалған жеріміздің әрбір мүйісі біз үшін қымбат 

болуы керек. Сондықтан ендігі жерде осы 

жерімізді қорғап, халық санын өсіріп, өз 

жерімізге өзіміздің ие бо луымыз қажет. 

Тәуелсіздікті алу қиын бол ғанымен,  оны 

ұстап тұрудың одан да қи

қ

ын

ы екені сөзсіз.

з

 Сондықтан алдағы у

ақ

ақыт

ытта


та

т

тікік

ке

кен

н ту


ту

ым

ымыз

ыз

 жығылмай, одан әрі биіктеп, Тәуелсіз 

еліміздің керегесі кеңейе түссе деп 

тілеймін. Тәуелсіз елдің санасы тәуелсіз 

өрендерін тәрбиелеп, ұлтымыздың рухын 

ас

а

қақтата беруру

 ендігі жерде басты мақса-

ты

ты

мымы

з

збо

бо

лулуы 

ы 

кекере

рек.


к.

Қайыркен 

ҚҰНАПИНА, тарих 

ғылымының 

канд

д

ид

д

аты, әдіскер

р

-

ұс

ұста

та

з:

з:

– Мен үшін Тәуел-

сіздіктің құндылығы 

– ана тіліміздің қа-

натын кең жайып 

келе  жатқанында. 

Бү

Бү

гігі

нд

нде 

е қа


қ

ра

радодо

ма

малала

қ

қ қа

қа

зақ балаларының бі

бі

р-бібі і

рімен қазақша амандасып, қазақша 

сөйлесіп жатқанын көрген сайын қуана-

мын. Сондықтан ана тіліміз одан әрі да-

мып, қазақ тілінің мәртебесі көтеріле түссе 

екен. Сондай-ақ бүгінгі таңда ханымыз бен 

батырлары мызды  ұр

р

папа

ғы

ғымы

мы

здзд

ың

ыңт

т

анн

ып

ып 

жатқаны қуантады. Әл

Әл

і

іес

сім


імде

дете

теле


леар

арна


на

да

да 

сұхбат алып жатқан журналист қазақ 

жастарының  бірінен: «Абылай хан деген 

кім?» – деп сұрады. Сонда оның «білмей-

мін, І Петрдің патша болғанын  білемін» 

де

депп

жа

жауа

уа

пп

бе

беррге

е

ніні

н 

н ес

е

тіт

генде ел ретінде 

құ

құры


ры

п

пба

б

рара

ж

жа

а

тытыр

р 

мымы

з

з-ау деп қорық-қанмын. Бір кездері қазақ деген ұлтты, хан, 

батырларымен қосып ұмыттыру саясаты 

жүргені белгілі. Ал бүгінде тарихымызды 

жаңғыртып, қазақ ұлтының сақталуына 

септігі тиген бабала

ры

рымы

мы

здзд

ың

ыңе

е

скс

ер

ерт-

т-

кіштері  бой көте ріпж

ж

атат

ыр

ыр.

.

ЕңЕң

б

басас

ты

тысы

сы

,Тәуелсіздік қазақ ұлтының намысын оятты. 

Мен тіліміз бен ата-бабаларымыздың 

жаңғырып жатқа ны на қуанамын. №223 (905) 

15.12.2012 жыл, 

сенбі


7

www.alashainasy.kz

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

РУХ

ТҰСАУКЕСЕРАзаттық рухын 

асқақтату – парызымыз

Тәуелсіздік күні мерекесі қарсаңында Алматыдағы Royal Tulip Al-

maty мейрамханасының концерт залында аты әлемге танылған халық 

жазушысы, Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы тұрақты өкілі, қоғам және 

мемлекет қайраткері, көрнекті ақын Олжас Сүлейменовтің жаңа жыр 

жинағының тұсаукесеріне орай оқырмандармен еркін сұхбаттасу түріндегі 

поэзиялық-музыкалық кеш өтті.

Осы бір әсерлі кездесу Олжас ақынның 

өз талант-беделіне сай әдеттегі қалыптасып 

қалған әдеби кештерден мүлде өзгеше, 

жаңаша сипатта ұйымдастырылғандығын 

айрықша атап өтпеске болмас. Кеш 

барысында тұсауы кесілген үлкен кітап 

ақынның ертеректе жазған бір өлеңінен 

алынған «Поэт красивым должен быть, как 

бог» деген атпен орыс тілінде жарық 

көрген. Таралымы әзірше – 1000 дана. 

Оның жартысы сыйға тартуға арнайы 

безен діріліп, мұқабасы таза былғарымен 

қапталған. Ерекше безендірілген жаңа 

жинақтың шығуына қолдау білдіріп, 

тұсаукесер шараны ұйымдастырған – 

«Альянс Банк» мекемесі.

Әуелі журналистер мен қарапайым 

оқырмандардың сұрақтарына жауап беріп

көпшілікпен дастарқан басында еркін 

сұхбат тасқан ақын ел Тәуелсіздігі жайын-

дағы толғаныстарымен бөлісіп, бүгінгі 

жаһандану кезеңінде ұлттық құнды лық та-

рымызды қалай сақтап, дамытуға бола-

тыны жайлы, төл әдебиетіміз бен мәде-

ниетіміздің төңірегіндегі түйткілдер мен 

ана тілімізді өркендетуге байланысты өз 

ойларын ортаға салды. Ақын дүрбелеңге 

толы қазіргі ақпараттық қоғамда адамзат 

баласына аса қажетті дүниелердің бірі 

рухани тыныстың кеңдігі екендігін айрықша 

атап өтіп, ол үшін өрісті өнер өкілдері мен 

сөз ұстаған қаламгерлер қауымы халық 

арасына жиі шығып тұруы маңызды 

дегенді айтты.

Олжас СҮЛЕЙМЕНОВ, халық жазушысы, 

Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы тұрақты 

өкілі, қоғам және мемлекет қайраткері:

– Бүгінгі қазақтың зиялы қауымы 

мен жалпы әрбір азаматы ұлт руха-

ниятын өркендетуге атсалысуы қажет. 

Азаттық рухын асқақтату – парызымыз. 

Өйткені біз небір азапты қиын дық тар-

мен келген Тәуелсіздігіміздің жалауын 

желбіретіп, тұғырын биік ұстап тұру 

үшін әсіресе өскелең ұрпақтың тарихи 

жадын жаңғыртып, санасына патриот-

тық қаcиеттердің дәнін егуіміз керек. 16 

желтоқсан – халқымыз біртұтас ұлт 

ретінде өз мемлекеттігін жариялап, 

бабаларымыз аңсап өткен Азаттыққа 

қол жеткізген ерекше күн. Еліміз үшін ең 

маңызды саналатын бұл күнді 

ойлағанда ойымызға Тәуел 

сіздіктің 

бастауы саналатын сонау бір ызғарлы 

Желтоқсанның қаһарлы күн 

дері 

елестейтіні рас. Егемендік алғалы бергі 

20 жылдан астам уақытта Қазақ стан 

қыруар жетістікке қол жеткізді. Ендігі 

кезекте өткеннен сабақ ала отырып, ана 

тіліміз бен мәдениетімізді заман ға сай 

дамыта отырып, осы Тәуел 

сіздік 

мерекесінің қадыр-қасиеті мен жарқын 

тұстарын жандандыра түсу жолында 

әрқайсымыз жұмылуымыз керек. 

Бүгінгі жас ұрпақ шын мәніндегі 

еркіндіктің не екенін терең ұғынып, өз 

Отанының ғана емес, күллі әлемнің 

кемел келешегіне сеніммен қарауы тиіс.

Аз-кем пікір алмасудан кейін кеш 

қонақтарына ақын Олжастың шығар ма ла-

ры негізінде шағын театр 

лан 

ды 


рылған 

қойылым көрсетілді. Белгілі актер Бақтияр 

Қожаның ақын мен ақындық жай 

лы 


тартымды монолог оқуынан бастал 

ған 


кеште «АРТиШОК» театрының әртістері, 

режис 


сер Галина Пьянова дайындаған 

өлең мен әуен қатар өрілген ойлы компо-

зи ция  ұсынылды.

Бұдан соң сахна төріне жаңа жинақтың 

авторы, ақын Олжас Сүлейменовтің өзі 

шығып, жиналған қауымның алдында зор 

дауыспен қуатты жырларын оқып, арасын-

да қаламдастары мен замандастары 

жайын да жылы естелік, лебіздерін жеткізіп, 

тал ғампаз оқырманның ыстық ықыласына 

бө ленді. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Менің ойымша, баланы 18 жастан бас тап әскерге беріп, оның обалына қалып
pdf -> Әзірейіл емес едік…
pdf -> Заңдармен қорғалатынын білуі керек
pdf -> Дат! 6-б етте Раушан айтжанова
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Айтөбел-дат! 6-б етте Кеңес аухадиев
pdf -> Халал мәселесі тұрғысынан қарасақ, біз харам жануарлардың генін пайдала
pdf -> Кеше елорданың Конгресс-холл са- райында жиналған ұстаз дар қауымын
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет ИӘ
pdf -> «Қазгидромет» қызметі толық тай тегін болуы керек. Ауа райы өз


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет