«Математика, информатика және ақпараттық технологиялар» кафедрасы 5В010900- «Математика» мамандығы №жүктеу 330.99 Kb.
Pdf просмотр
бет1/2
Дата04.02.2017
өлшемі330.99 Kb.
  1   2

«Математика, информатика және ақпараттық технологиялар» кафедрасы 

5В010900- «Математика» мамандығы  

№ 

 

П

ән 

цикл

ы

 

 

 

 

  

 

 

Пән 

 

С

ем

ест

р 

 

 

 

Пәннің 

пререквизиті 

 

Пәннің сипаттамасы: 

1.Мақсаты 

2.Қысқаша мазмұны 

3.Құзіреттілігі 

 

 

 

Пәннің 

постреквизиті 

 

 К

ред

ит

 са

ны

  

 

 

 

EC

T

S

 

бо

йынш

а 

кр

ед

ит

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код 

  

аталуы  

БП MOA 2201 

Математиканы 

оқыту әдістері 

 

 

 

 

Элементарлық 

математика, 

Алгебра  және 

сандар 

теориясы, Математикалық 

талдау, 


аналитикалық 

геометрия 1.Мақсаты:  Аталмыш  курстың  негізгі  мақсаты 

болашақ  мұғалім  үшін  мектеп  математикасында 

оқылатын 

негізгі 


білімді 

беру, 


студенттің 

педагогикалық  көз  қарасын  кеңейту,  оқушылардың 

математикалық 

шығармашылығын 

оқытуды 

ұйымдастыру  формалары  мен  әдістері  жайлы  жалпы 

ережелерді  дұрыс  меңгеруге  көмектесу,  математиканы 

оқыту  әдістемесін    философия,  математика,  психология, 

педагогика пәндерімен байланысын оқу. 

2.Қысқаша  мазмұны:Математиканы  оқытудың 

психология 

– 

педагогикалық бағыттары. 

Дифференциалды  оқыту.    Пәнаралық  және  пәнішілік 

байланыс.  Анализ  және  синтез.  Индукция  және 

дедукция.  Орта  мектепте  математикалық  ұғымдарды 

енгізу әдістемесі. 

3.Құзіреттілігі:

 

Негізгі математикалық 

түсініктердің  дәл  формулировкасын  және  олардың 

қолдану  аясын  біледі.

 

Сабақтара  сабақ  жоспарларын құра  білуі  керек,  оқытуда  техникалық  құралдарды 

қолдана білуі қажет; 

Даралап 

оқытудың 

дидактикалық 

негіздері. 

БП

 МDT 2201 

Математиканың 

даму тарихы 

Педагогика, 

Психология, 

математиканы 

оқыту  

1.Мақсаты:Бастауыш 

мектепте 

математиканың 

кіріктіріліп  оқытылуы  мектептің  жоғары  буынында 

математиканы саралап оқыту. 

2.Қысқаша мазмұны: Оқу курсында жаратылыс тану 

Осы  пәнді  игеру 

үшін 

мектеп 


курсы 

математикасын  «Келісілді» 

«Өрлеу БАҰО» Қызылорда облысы 

бойынша педагогикалық 

қызметкерлердің біліктілігін  

арттыру институтының директоры 

_____________Б.Т.Елеусінов   

«______»                     

2013 ж

  

«БЕКІТЕМІН» 

Жұмыс оқу жоспарлары және оқу 

бағдарламалары комитетінің 

төрайымы 

_____________

Ш.С.Нұрмұхамедова 

«_____ »___________________

2013  ж. 

  

 

 

 

әдістемесі 

 

ғылымдарының  классификациясы  қарастырылған. Математиканың  дамуының  негізгі  кезеңдері.  Әдістер 

мен әдістемелер, эмпирикалық таным әдістері 

жете меңгерулері 

қажет. 


 

 

  

 

 теориялық 

танымды 


зерттеудің 

әдістері. 

Математиканы оқыту әдістемесі педагогикалық ғылым 

ретінде; мектепте математиканы оқытудың мақсаттары 

мен  міндеттері;  білімділік,  ақпараттық    мәдениет; 

математиканы  оқытуға  қажетті  құжаттар;  мектептегі 

математика  пәні  тарауларының  мазмұны  мен 

құрылымы 3.Құзіреттілігі: Мектептің математика курсы бойынша 

бағдарламалар мен оқулықтарға талдау жасау 

 

 

 

БП

 MDODN220Математиканы 

даралап 

оқытудың 

дидактикалық 

негіздері 

Математиканы 

оқыту 

әдістемесі. 1.Мақсаты:

 

Педагогикалық қызметке дайындау. 

2.Қысқаша  мазмұны:Даралап  оқыту  формалары  мен 

әдістемесі.  Даралап  оқытудың  ғылыми-әдістемелік 

ерекшеліктері.  Математикалық  тесттерді  құру  және 

тесттік бақылау өткізудің дидактикалық негіздері.  3.Құзіреттілігі:

 

Білімді  бағалау  нәтижелерін  қалай сараптау  керектігін,  түзетулер  жүргізе  біледі.  Тесттік 

бақылау  үшін  бақылау  тапсырмаларын  құра  біледі.Әр 

түрлі  формадағы  тесттерді  құру  және  әдебиеттерді 

жинау дағдылары қалыптасқан.  

Педагогикалық 

практика. 

БП 

 VKM1202 

Математиканы 

енгізу кіріспесі 

 

 

Осы пәнді игеру 

үшін 

мектеп 


курсы 

математикасын 

жете 

меңгерулері қажет.  

 

1.Мақсаты:

 

Студенттердің  маман  ретінде  болашақ қызметінде  орын  алатын  әртүрлі  үрдістер  мен 

құбылыстарды  үйренуге  және  болжам  жасауға 

мүмкіндік  беретін  математикалық  әдістемелерді 

меңгеруге  жәрдемін  тигізу;  өз  жұмысын  жетілдіру 

жолында ғылыми-ізденіске талпынысын дамыту. 

2.  Қысқаша  мазмұны:Сандар.  Санның  ұғымының 

дамытылуы.  Сандық  функциялар.  Дәрежелік  функция. 

Көрсеткіштік 

функция. 

Логарифмдік 

функция. 

Тригонометриялық 

функциялар. 

Теңсіздіктер. 

Геометрия. Стереометрия. Комбинаторика.  3.Құзіреттілігі: Ойлану жүйесі жоғары болу керек, әрі 

осы пәнді игеру үшін орнықты, білікті болу керек 

«Математикалық 

талдау», 

«Алгебра  және 

сандар 


теориясы», 

«Ықтималдықтар 

теориясы  және 

математикалық 

статистика». БП

 MK1202 

Мамандыққа 

кіріспе 

 

Педагогика 1.Мақсаты:  Мамандыққа  кіріспе  пәні  педагог 

мамандығының  мәнін,  маңызын,  заңдылықтары  мен 

қағидаларын  көрсете  отырып,  болашақ  мұғалімдердің 

теориялық  білімін  жетілдіру  және  практикалық  іс-

әрекетін  ұйымдастыру,  жалпы  және  кәсіби  мәдениетін 

қалыптастыру.  

Математиканың 

даму тарихы 

  

 

 

 

 

2.Қысқаша  мазмұны:

 

Мұғалім  мамандығына  жалпы сипаттама. Педагог кәсібі  және оның  қоғамдағы орны. 

Педагогикалық  кәсіптің  дамуы  мен  қалыптасуы 

Педагог  әрекет  субъектісі    ретінде.  Тәрбиеші 

қызметінің  педагогикалық  құрылысы.  Педагогикалық 

процесс-мектепке  дейінгі  ұйымдардағы  тәрбиеші 

әрекеті. Педагогтың кәсіптік белгілері: балаларға деген 

сүйіспеншілігі,  педагогикалық  процесті  жүйелі  сезіну, 

байқағыштық, педагогикалық құбылысты дұрыс түсіну, 

ұжымшылдық, шығармашылық, ашықтық және т.б. 

3.Құзіреттілігі:

 

Қазіргі  қоғамдағы  педагогикалық маман  кадрларға  жалпы  және  кәсіптік  білім  беретін 

талаптар.  Өз  бетімен  білім  алу  мен  өзін-өзі  тәрбиелеу 

педагог кәсібінің басты құралы. 

 

 

БП

 

MPB1202 Математиканың 

пәнаралық  

байланыстары 

 

Педагогика, 

Психология, 

математиканы 

оқыту 

әдістемесі 1.Мақсаты:

 

Болашақта  математика  пәні  мұғалімі 

болатын  студенттерге  мектеп  математикасынан  алған 

білім, білік, дағдының қалыптасуының негіздеу, оларды 

берік те саналы меңгеру болып табылады. 

2.Қысқаша 

мазмұны:Педагогиканың 

негізгі 


проблемаларының  бірі  -  пәнаралық  байланыстар 

проблемасы. 

Математика 

абстрактілі 

ғылым, 

сондықтан оқытудың  алғашқы жылдарынан  бастап-ақ мұғалімнің  сабақтас  пәндерден  фактілер  келтіруін 

қажет  етеді.  Мектептің  басқа  пәндерінен  алынған 

білімдерге  сүйене  отырып,  оқушылар  өтілетін  оқу 

материалын сапалы түрде меңгереді. 3.Құзіреттілігі:

 

Пәнаралық  есептер  берілген  пәннің 

сабағында  әр  түрлі  мақсатпен  қолданылады: 

оқушылардың берілген пән бойынша білімін нығайтып, 

тереңдету  үшін;  сол  білімдердің  қолдануын  көрсету 

үшін;  оқушылардың  кәсіби  білімі  мен  білігін 

қалыптастыру 

Курс бойынша 

алынған білімдер 

мектеп 


математика 

курсын оқыту 

барысында 

қолданыс 

табады. 

 БП 

MA 1(2)203 

Математикалық 

талдау 

3,4,5 

Үзіліссіз 

математика,  

функциялар. 1.Мақсаты:

 

Математикалық  талдау  облысындағы білімдерін кеңейту және тереңдету 

2.Қысқаша 

мазмұны:Математикалық 

талдауға 

кіріспе.  Нақты  сандар.  Бір  айнымалыға  тәуелді 

функциялар. Бір айнымалыға тәуелді функциялардың 

Айнымалы 

шамалар, 

дифференциалды

қ 

және интегралдық  12 

  

 

 

 

 

 дифференциалдық  есептеулері.  Бір  айнымалыға 

тәуелді  функцияның  интегралдық  есептеулері.  Көп 

айнымалыға тәуелді функциялардың дифференциалдық 

есептеуі.  Көп  айнымалыдан  тәуелді  функциялардың 

интегралдқ  есептеулері.  Қатарлар.  Фурье  қатарлары 

және интегралы. Жай дифференциалдық теңдеулер.  3.Құзіреттілігі:  Қатарлардың  теориялық  негізін  және 

қолдану  облысын  біледі.  Қатарларды  жинақтылыққа 

зерттей  алады.  Параметрге  тәуелді  меншіксіз 

интегралдар мен интегралдарды есептеу біліктілігіне ие 

болу.  

теңдеулер 

теориясы  және 

қатарлар 

теориясы. 

 

БП

 FT1(2)203 

Функционалдық 

талдау 

3,4,5 

Математикалық 

талдау 

1.Мақсаты:

 

Студенттердің  функционалдық  талдау облысындағы  білімдерін  кеңейтіп  және  кейбір 

қолданыстарымен таныстыру. 2.Қысқаша  мазмұны:  Банах  және  гильберт 

кеңістігіндегі  функционалдық  талдау,  Лебег  және 

Соболев кеңістігі  

3.Құзіреттілігі:

 

Функционалдық  кеңістіктер  мен олардың  элементтері  жайлы  біледі.  Функционалдық 

кеңстік  элементтерін  қолдана  алады.  Қолданбалы 

есептерді  шешу  үшін  кеңістіктердің  толықтық  және 

компактілік қасиеттерін қолдана  біледі 

Барлық  арнайы 

пәндер 
12 

БП

 IT1(2)203 

Интегралдық 

теңдеулер  

3,4,5 

Математикалық 

талдау 

1.Мақсаты:

 

Фредгольм және 

Вольтеррдің 

интегралдық  теңдеулерін  шешу  әдістері  мен 

қасиеттерін оқыту. 2.Қысқаша мазмұны. Интегралдық теңдеулер. Негізгі 

түсініктер.  Фредгольм  операторы,  интегралданған 

ядролар,  резольвента.  Интегралдық  теңдеулерді 

шешудің кейбір әдістері. 3.Құзіреттілігі:

 

Интегралдық  теңдеулер  жайлы, итерирланған  ядролар,  резольвента  жайлы  біледі. 

Интегралдық теңдеулерді ажырата алады, итерирленген 

ядро  менрезольвентаны  таба  алады.  Интегралдық 

теңдеулерді шешу дағдылары қалыптасқан.

 

Барлық арнайы пәндер 12 

БП 

AG 1204 

Аналитикалық 

геометрия 

Мектеп 


математикасын

ың курсын білу                                                                                                                                                                       

 

1.Мақсаты:Аналитикалық 

геометрия 

болошоқ 

математика пәні мұғалімінің жалпы математика ретінде 

қалыптасуы үшін қажет. 

2.Қысқаша  мазмұны:Векторлық  алгебра  және 

координаталық  әдіс.  Жазықтықтағы  түзу.  Кеңістіктегі 

түзу мен жазықтық. Екінші ретті сызықтар мен 

 

беттердің канондық теңдеулері. Екінші ретті сызықтар мен беттердің жалпы теориясы. Центрлік және центрсіз 

қисықтар. Сызықтық теңсіздіктер жүйесі. Дөңес 

 

жиындар. 3.Құзіреттілігі: Студенттер зерттеулерде 

Дискретті 

математика, 

компьютерлік 

технологиялар, 

математикалық 

талдау   

 

 

 

 

 аналитикалық  геометрияның  атқаратын  ролін  білу, 

аналитикалық  геометрияның  негізгі  ұғымдары  мен 

әдістерін біліп, қолдана білуі тиіс 

 

БП 

Geo1204 

Геометрия 

Мектеп 


геометриясын 

білу                                                                                                                                                                       

 

1.Мақсаты.

 

Студенттерге  геометрияны  оқытудың қажетті  мағлұмат  беру.  Студенттердің  ғылыми  көз 

қарасын және логикалық ойлауын қалыптастыру.

  

2.Қысқаша  мазмұны:Жалпы  теориялық  негіздерін 

баяндайтын  бұл  курс  төменгдегідей  бөлімдерден 

тұрады. 

Евклидтік 

геометрияның 

аксиомалар 

системасын  зерттеу.  Евклидтік  емес  геометрины  ашу., 

Погорелов 

бойынша 

евклидтік 

геометрияның 

аксиомалар системасы. Лобачевский геометриясы. 3.Құзіреттілігі:

 

Терминологияны  біледі.  Логикалық ойлаудың  жоғары  деңгейге  жеткізе  алады.Алған 

білімдерін  педагогикалық  үрдісте  қолдану  және 

ғылыми әдебиеттерді оқу дағдылары қалыптасады. 

Аналитикалық 

геометрия, 

дифференциалды

қ геометрия және 

топология. 

 БП

 GOPZh1204 

Проективтік 

геометрия 

мектеп 


геометрия 

курсын


 

1.Мақсаты:  ЖОО-да  оқытылатын  арнаулы  пәндердiң 

барлығы да мектеп математика курсының қағидаларын 

пайдаланады 

2.Қысқаша  мазмұны:

 

Проективтік  түрлендіру  мен инволюцияны координаталар арқылы сипаттау. Екінші 

ретті қатарлар. Екінші ретті шоқтар. Екінші ретт 

.

Аналитикалық геометрия  

  

 

 

і қатарлар мен шоқтарды сипаттайтын негізгі теорема. Паскаль 

теоремасы. 

Брианшон 

теоремасы.

 

Жазықтықтағы  және  кеңiстiктегi  аналитикалық геометрияның  сұрақтарын,  проективтiк  геометрияның 

элементтерiн қарастыру.

 

3.Құзіреттілігі:

 

Пән  бойынша  берiлетiн  теориялық-практикалық  материалдарды  толық  меңгеру  үшiн  

студент  мектеп  геометрия  курсын,    жақсы  меңгеруi 

қажет. 

БП 

ATCh 

1(2)205 

Алгебра және 

сандар теориясы 

2,3,4 

Пән  бойынша 

берілетін 

тапсырмаларды 

толық  меңгеру 

үшін 


мектеп 

курсындағы 

математиканы 

жақсы  меңгеру 

қажет. 

1.Мақсаты:  Алгебралық  және  арифметикалық 

амалдарды түсіндіре алуға үйрету.  2.Қысқаша мазмұны:Алгебра жалпы ғылымдық және 

арнайы 


пәндерді 

оқып-үйренуге 

қажетті 

фундаментальды  пән.  Сонымен  қатар  бұл  пән 

практикада 

математикалық 

әдістерді 

қолдану 


дағдаларын  жетілдірудің  ең тиімді құралы. 

3.Құзіреттілігі: 

Есептің 


шешімін 

түсіндіре 

алады.Мектеп  бағдарламасының  есептреін  ағылшын 

тілінде шығарылуын түсіндір дағдылары қалыптасады.   

Берілген    курс 

болашақ 


математика 

мұғалімдерінің 

кәсіби 

дайындығын қалыптастыруда 

маңызды 


роль 

атқарады.        

 БП 

MT1(2)205 

Матрицалар 

теориясы  

2,3,4 

Алгебра 


1Мақсаты:  Студенттерге  матрицалық  алгебраның 

кейбір  сұрақтары  бойынша  қажетті  мағлұматтарды 

беру.  Студенттердің  ғылыми  көз  қарасын,  логикалық 

ойлауын дамыту болып табылады 2. Қысқаша мазмұны:Матрицалардың арнайы типтері 

және  оларға  қолданылатын  амалдар.  Сызықтық 

тәуелділік  индикаторы.  Ерекше  емес  үшбұрышты 

матрицалар 

группасы. 

Қайтымды 

матрицалар 

группасы.  Баспалдақты  матрицалар.  Мур-Пенроуздың 

псевдокері матрицасы. Матрицаларды скелеттік жіктеу. 

Матрицалық теңдеулер. Канондау әдісі. унитарлы және 

қалыпты матрицалар. 

3.Құзіреттілігі:  Жоғары  деңгейдегі    логикалық  ойлау 

қабілетіне  ие  болады,  берілген  матрицаларды  қай 

класқа  жататындығын  анықтай  алады;  Мур-

Пенроуздың  псевдокері  матрицасын,  Фробениус 

матрицасын,  Фурье  матрицасын  таба  біледі. 

Алгебралық  есептеулер  үшін  қалыпты  және  унитар 

түрлендірулерді  қолдану дағдыларын қалыптастыру.  

Барлық  арнайы 

пәндер БП

 LAG1(2)205  Ли алгебраы мен 

группалары 

2,3,4 

Алгебра  және 

сандар 

теориясы, Математикалық 

талдау, 


Дифференциалд

ық  геометрия 

және топология. 

1.Мақсаты:  Ли  алгебралары  мен  группалары 

теориясының  негіздерімен,  олардың  көріністер 

теориясымен, олардың қолданыстарымен  таныстыру. 

2.  Қысқаша  мазмұны:  Сақинаға  қатысты  модуль. 

Категория  және  функтор.  Ли  алгебралары.  Түбірлер 

жүйесі. 

Классикалық 

Ли 

алгебраларының классификациясы. 

Топология 

элементтері. 

Ли 


группалары.    Ли  алгебралары  мен  Группаларының 

көріністері. 3.Құзыреттілігі:  Студенттер  Ли  алгебралары  мен 

группалары  теориясын,  олардың  көріністер  теориясын 

біледі,  оларға  қатысты  есептерді  шығара  алады, 

меңгерген  теориялық  білімдері  мен  іскерліктерін  Ли 

алгебралары  мен  алгебралық  группалардың  көріністер 

теориясында қолдана алады. 

жоқ БП 

DU3206 

Дифференциалдық  

теңдеу 

5,6 

Математикалық 

талдау, жоғарғы 

алгебра, 

аналитикалық 

геометрия. 1Мақсаты:

 

Дифференциалдық  теңдеулердің  басқа ғылымдарда қолданысын меңгеру.

 


Каталог: images
images -> Сайын Мұратбеков Жусан иісі
images -> Оқырман конференциясы : Сайын Мұратбеков «Жусанның иісі», «Басында Үшқараның»
images -> Байқау сынағы сұРАҚ кітапшасы 7005 НҮСҚА
images -> С. Бегалин «Бала Шоқан» “Толағай”
images -> Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлының
images -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
images -> Краткое содержание проекта Екі елдің данышпан ақындары Абай және Пушкин өмірі мен шығармашылығы қазіргі


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет