Matematиka жалпы орто билим берүүчү мектептердин 2-классы үчүн окуу китебижүктеу 5.39 Mb.
Pdf просмотр
бет2/12
Дата17.01.2017
өлшемі5.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.
 
9
11
 
5
12
 
8
13
 
5
14
4.
  Чакмактарга сан кой, барабардык туура болсун:
 9 +   = 11 
8 +   = 12 
8 +   = 13 
 8 +   = 11 
9 +   = 12 
9 +   = 13
5.
  Кыска жазуу негизинде маселе түз жана аны чыгар:
 
Mураттa  — 7 жөжө        
 
?
 
жөжө
  Санжардa  — ?, 5 жөжө

22
6.
  Сандардын суммасын тап:
  8 жана 5;  8 жана 4;  7 жана 5;  6 жана 5;  8 жана 3; 
 
9 жана 2. 
7.
 62 + 34 46 + 4 30 + 40 53 + 7
 47 – 22 59 – 9 70 – 20 27 + 3
1.
 
  
                 + 
       
      
   + 6
 
    9 + 6 =  
 
      
    1     5 
9 + 1 + 5 = 15
6
5
4
3
2
 
Эсте сакта:
9 + 6 = 
15
     
8 + 6 = 
14
   7 + 6 = 
13   
6 + 6 = 
12
2.
 8 + 4  9 + 5 7 + 5 6 + 4
 8 + 5 9 + 2 7 + 4 6 + 5
3.
  Спорт ийримине 9 футбол жана 6 баскетбол тобун 
сатып алышты. Ийрим үчүн бардыгы болуп канча 
топ сатып алышкан?
4.  Mисалдардын чыгарылышын түшүндүр:
 
7 + 
8 + 
9 + 
6 + 
12
7 + 
8 + 
9 + 
6 + 
13

23
5.
 
Жадыбалдын негизинде маселе түз жана аны чыгар:
Бар болчу
Иштетилди
Калды
  
20 кг чие
 
кыямгa — 9 кг
ширеге — 6 кг
? кг
 
Чыгаруу:  1) 9
 + 6 = 
 
 кг иштетилген чие;
                 2) 20
  

  
15
 
=
  
 кг калган чие.
                 Жообу:   килограмм чие калган.
 
6.
 
Фигураларды тептериңе чий жана аттарын жаз.
 
1)
2)
3)
4)
7.
  (60 – 50) + 5 (8 + 6) – 4 (9 + 5) – 14
 (40 + 20) – 10 (9 + 3) + 3 (7 + 6) – 13
1.
 
  
                 + 
         
      
   + 7
    9 + 7 =  
 
      
     1    6 
9 + 1 + 6 = 16
7
6
5
4
3
 
Эсте сакта:
9 + 7 = 
16
       
8 + 7 = 
15
    7 + 7 = 
14
 

24
2.
  Үлгү боюнча аткар: 13 = 7 + 6.
 
14 = 9 +    
15 = 9 +   
16 = 9 +    
 
15= 8 +     
14 = 8 +    
12 = 8 +   
 
3.
  Класстык  китепкана  үчүн  9  аңгеме,  7  жомок 
китеп  сатып  алынды.  Класстык  китепкана  үчүн 
бардыгы  болуп  канча  китеп  сатып  алынган?
4.  Mисалдардын чыгарылышын түшүндүр:
14
9+  
7+  
8+  
6+  
15
9+  
7+  
6+  
8+  
5.  Сүрөт  боюнча  мындайча  чыгарылган  маселелер 
түз:
 
10 л + 5  л, 10 л + 2
 
л, 5
 
л + 2
 
л, 10
 
л – 5
 
л, 10
 
л – 2
 
л.
 
10 л

л

л
6.
  Бир  топ  бакча  балдары  пластилинден  8  күчүк 
жана  андан  7  ге  көп  мышык  жасашты.  Балдар 
бардыгы  болуп  канча  оюнчук  жасашкан?
7.
 96 – 44 38 + 2 89 – 59 54 + 30
 65 + 10 67 – 7 25 + 20 54 – 30

25
1.
 
  
               +   
           
      
   + 8
  
                 + 
             
      
   + 9
      8 + 8 =  
 
        
     2    6 
8 + 2 + 6 = 16
    9 + 9 =  
 
      
     1    8 
9 + 1 + 8 = 18
8
7
6
5
4
9
8
7
6
5
 
Эсте сакта:
8 + 8 = 
16
       
9 + 8 = 
17
    9 + 9 = 
18
2.
 9 + 6 8 + 6 9 + 4 7 + 7
 9 + 5 9 + 7 8 + 5 8 + 4
3.
  Бир жумада биринчи кол өнөрчү 9 сандык, экинчиси 
болсо 8 сандык жасады. Эки кол өнөрчү биргеликте 
канча сандык жасашкан?
4.
 
Жадыбал боюнча мисалдар түз жана аларды чыгар:
Кошулуучу
8
8
9
7
9
9
6
Кошулуучу
8
7
7
7
9
8
6
Сумма

26
5.  8 + 7    16 
9 + 8 
  17 
9 + 7 
 14
 
9 + 9 
  17 
8 + 7 
  15 
7 + 7 
 16
6.
  Элнур  биринчи  күнү  9  бет,  ал  эми  экинчи  күнү 
8  бет  китеп  oкуду.  Элнур  ошол  эки  күндүн 
ичинде  канча  бет  китеп  oкуган?
7.
 20 + (30 – 10) (34 + 20) – 4 (9 + 8) – 7
 80 – (60 + 10) (28 – 8) + 9 (9 + 9) + 2
КОШУУНУН ЖАДЫБАЛЫ
1.  Бир орундуу сандарды кошуунун жадыбалы.
 
+ 1
2
3 4 5
6
7 8 9
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
Үлгү:
 
 
  
4
 
+
 
5
 
=
 
9
7
 
+
 
8
 
=
 
15
2.
  Анвар  чоң  атасы  менен  короосуна  8  түп  чие  жана 
андан 7 түпкө көп алма көчөтүн oтургузушту. Алар 
бардыгы болуп канча түп көчөт oтургузушкан?

27
3.
  Жадыбалдан жообу бирдей болгон мисалдарды тап:
7 + 5
9 + 2
8 + 6
9 + 4
6 + 6
8 + 5
9 + 3
7 + 6
9 + 5
7 + 7
6 + 5
8 + 4
4.
  Сүрөттүн негизинде маселе түз жана аны чыгар:
 
1) 
     
 
  
2)
 
  9 м аркан 
  ?, 2 м ге       9 м аркан       ?, 2 м ге
     
 
 көп аркан  
                   көп аркан
 
   
 
 
 
         
     
 
 
 
 
 
     ? м
Чыгаруу: 9
 
+
 
2
 

 
 м     
   Чыгаруу:1) 
 
9
 
+
 
2 = 
 
 м
Жообу: Экинчи түрмөктөгү   
        2)11
 
+
 
9=
 
 
 м 
           аркан 
 
 метр.
   
   
Жообу: Эки түрмөктөгү   
                                                       aркан  
 
 метр.
5.
  Мисалдарды чыгар жана жоопторун өсүп баруу  тар-
тибинде жаз:
    
6.
  Кайрагач дарагынын бийиктиги 9 м, терек кайрагачтан 
3 м ге бийик. Терек канча метр?
7.
  9 + 3 
9 – 8 
40 + 29 
89 – 62
 
8 + 4 
8 + 7 
28 – 14 
57 – 17
9+5
8+8
7+5
8+7

28
ТИК БУРЧТУКТУН 
ЖАКТАРЫНЫН КАСИЕТТЕРИ
1.
 
Бардык бурчтары тик болгон төрт бурч-
тук 
тик бурчтук деп аталат.
Тик  бурчтуктун  карама-каршы  жак-
тары бир-бирине барабар болот.
Тик бурчтуктун төрт чокусу, төрт бурчу, төрт жагы 
бар.
2.
  9 + 7 
7 + 5 
36 + 4 – 10 
29 + 1 + 7
 
8 + 6 
6 + 6 
57 + 3 – 20 
48 + 2 + 9
3.
  Көп бурчтуктардагы тик, андан чоң жана кичине 
бурчтарды аныкта:
 
      
1)
2)
3)
4)
4.
  Көлмөдө  9  өрдөк  сүзүп  жүргөн  эле.  Дагы  бир 
топ  өрдөк  келип  кошулгандан  кийин,  көлмөдөгү 
өрдөктөрдүн саны 14 болду. Канча өрдөк келип ко-
шулган?
5.  Амал белгилерин барабардыктар туура болгондой 
кылып кой:
 40  5 = 45 
59   9 = 50 
80   3 = 83
 27 
 
 7 = 20 
60 
 
 4 = 64 
39   9 = 30

29
6.
  1) 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 сандарынан кийин 
келген кошуна сандарды жаз;
  2) 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 сандарынан мурда 
келген кошуна сандарды жаз.
7.
  8 + 8 
9 – 7 
37 + 3 – 5 
22 + 8 + 4
 
9 + 5 
7 + 6 
46 + 4 – 2 
57 + 3 + 5
КВАДРАТ
1.  Ар бир фигуранын аталышын айт:
 
1)
2)
3)
4)
 
Бул фигура — квадрат.
Квадрат тын төрт чокусу, төрт бурчу, төрт жагы 
бар.
Бардык  жактары  бир-бирине  барабар  болгон  тик 
бурчтук 
квадрат деп аталат.
2.
  Ушундай  квадрат  чий  жана  анын
      периметрин  тап:
3.
  39 + 1 
86 – 34 
9 + 4
 
56 – 6 
42 +    8 
8 + 3
 
23 + 7 
74 +    6 
7 + 5
4.
  Цирк  тамашасында  9  жылкы  жана  8  күчүк  ка-
тышты.  Тамашада  бардыгы  болуп  канча  үй  жа-
ныбары  катышкан?

30
5.
  Мисалдарды ыңгайлуу усул менен эсепте:
  1) 
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
.
  Үлгү: 1 + 9 = 10; 2 +8 = 10; 3 + 7 = 10; 4 + 6 = 10.
  10 + 10 + 10 + 10 = 40. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 40.
  2) 
2 + 4 + 6 + 8 + 12 + 14 + 16 + 18
.
  Үлгү: 2 + 18 = 20
6.
 
Фермер  чарбасында  бир  уйдан  16  л,  экинчи  уй-
дан  ага  караганда  4  л  ге  көп  сүт  саап  алынган. 
Эки  уйдан  канча  литр  сүт  саап  алынган?
7.
  40 + 27  
76 + 13   38 – 30  
   
(8
 + 
7)
 – 5
 54 + 22 22 + 13 
  29 – 
20 
(9
 + 
8)
 + 3 
1.
  Жадыбал негизинде берилген мисалдарды чыгар:
9 + 9
6 + 5
8 + 4
6 + 6
8 + 3
7 + 6
9 + 7
8 + 5
7 + 7
8 + 7
7 + 5
9 + 4
2.
  Бир түрмөк бекасамдан чоң-
дордун  тону  үчүн  7  м,  бал-
дардын тону үчүн 4 м кыркып 
алынды.  Түрмөктөн  канча 
метр кездеме кыркып алынган?
3.  Амал белгилерин барабардыктар туура болгон-
дой кылып кой:
 8 
  
+
  4 =12 
9   6 = 3 
9   2= 11
 7 
 
 4 = 11 

 
 2 = 7   
6   5= 11

31
4.  Ар бир фигурадa канчадан чий иштетилген?
 
5.
  50 см 
 
– 20 см 
70 дм
 + 
10 дм
  40 дм + 10 дм 
60 см
  –  
30 см
6.
  Aкбар  атасы  экөө  дыйкан  базарынан  9  кг  алма, 
 
5  кг  өрүк  сатып  алышты.  Алар  канча  мөмө  сатып 
алышкан?
7.
 9 + 4 (37 – 30) + 40 (60 + 20) + 3 
 8 + 5 (50 + 20) + 19 (80 – 40) + 5
ӨТҮЛГӨНДӨРДҮ БЫШЫКТОО
1.
 
Жадыбал боюнча мисалдар түз жана аларды чыгар:
Кошулуучу
9
8
7
9
8
6
7
Кошулуучу
3
4
5
2
5
6
4
Сумма
2.
  Бир  вазада  9  алмурут,  экинчи  вазада  болсо 
 
7  шабда лы  бар.  Алмуруттар  шабдалыдан  канча-
га  көп?  Шабдалы  алмуруттан  канчага  аз?
3.
 
50 + 27 28 – 20 43 + 17 65 – 60
 
 
27 + 50 39 – 30 17 + 43 78 – 70

32
4.  Мисалдарды түшүндүрүү менен чыгар:
 
5.
  Сүрөттөр боюнча ушундайча чыгарылган маселелер 
түз: 
 
  
10 + 6;  
10 – 6;  
10 + 4;  
10 – 4;   10 + 6 + 4.
 
 
     
       
6.  Чакмактарга  сан  кой,  барабардык  туура  болсун:
 8 +   = 16 
9 +   = 13 
9 +   = 17
 9 +   = 18 
9 +   = 15 
8 +   = 14
7.
  Mектептин ашканасында 9 стол бар болчу. Ал жерге 
дагы 8 стол коюлду. Ашканада бардыгы болуп канча 
стол болду?
8.
 62 + 8 85 – 5 76 + 24 60 + 40
 43 + 7 38 – 8 57 + 32 90 – 50
15
12
16
13
14
11
17
9 + 6
8 + 8
8 + 5
9 + 3
8 + 3
9 + 8
7 + 7

33
18 ДИН ИЧИНДЕ БИР ОРУНДУУ САНДАРДЫ 
OНДУК АРКЫЛУУ ӨTҮП КЕМИТҮҮ
1.
 
 
                 
 
 
11–   
11 ден 6 санын кемитүү үчүн сандар бөлүктөп ке-
митилет. Бул төмөнкүдөй аткарылат:
Биринчи усул. 1) Баштап 10 алынышы үчүн 11 
ден 1 санын кемитүү керек:
11 – 1 = 10
2) 6 — бул 1 + 5 экендиги белгилүү. 11 ден 1 кеми-
тилди, дагы 5 ти кемитүү керек. 
Демек,               
10 – 5 = 5
Муну мындай жазууга болот:
      11 – 6 = 5    же  
11
 – 6 = 5
    
   
 
 
       
        1    5                           11 – 1 – 5 = 5
Экинчи усул. 11 — бул 6+5 тен тургандыктан, ми-
салды мындайча чыгарууга болот:
  11 – 6 = 5                   11 – 5 = 6
Кыскача мындай жазылат: 
 
        11 – 6 = 5 
        11 – 5 = 6
      
    
 
 
       
 
   6   5                                  5  6
2.  Чакмактарга сан кой, барабардык туура болсун:
 
9 + 
 
 = 11          11 –   = 5          8 +   = 15 
 
7 + 
 
 = 11          11 –   = 6          9 +   = 14

34
3.
  Азык-түлүк дүкөнүнө 16 куту конфет жана печенье 
алып келишти. Конфеттер 6 куту болсо, канча куту 
печенье алып келишкен?
4.
  29 + 1 
57 + 3 
64 + 6 
36 + 4
 
48 + 2 
16 + 4 
75 + 5 
13 + 7
5.
  Кыска жазуу боюнча маселе түз жана аны чыгар:
 
1) 1-тарелкада — 11 
     2-тарелкада — ?, 6 га аз
 
Чыгаруу: 
11 – 6 = 
 алмa.
  Жообу: Экинчи тарелкада 
 
алма бар. 
6.
 
Эки кесинди чий. Биринин узундугу 7 см, экинчи ке-
синди андан 4 см ге узун болсун.
7.
 9
 + 2             (80 – 50) + 9             (20 + 10) + 5 
 8
 + 3             (90 – 60) + 3             (30 + 30) + 7
1.
 
1
2
3
    
                 
    
3
8
11
  11 – 3 = 
   
 
   
 
   11 = 3 + 8
11 – 1 – 2 = 
8
 
    11 – 3 = 
8
       11 – 8 = 
3
 
Эсте сакта:
11 – 2 = 
9
      11 – 3 = 
8
      11 – 4 = 
7
      11 – 5 = 
6
2.  Чыгарылышын түшүндүр:
 
11 – 4 = 7 
  11 – 4 = 7
 
 
  
   
 
 
     
 
      1     3                         
4    7

35
3.
  Талаада 11 кой оттоп жүргөн эле. 4 кой ажыратып 
алынды. Талаада канча кой калды?
4.
  11 – 2 + 9 
11 – 1 + 4 
11–
 4 + 7
 
11 – 3 + 2 
11 – 1 + 6 
11–
 5 +
 4
5.  Ар бир фигуранын аталышын айт. Ар бир фигуранын 
канчадан жагы бар?
    
1)
2)
3)
4)
6.
  Аэродромдо бир топ самолёт бар болчу. Ал эми 5 
самолёт учуп кеткенден кийин, аэродромдо дагы 6 
самолёт калды. Аэродромдо баштап канча самолёт 
болгон?
7.
  43 + 20 
65 – 5 
32 + 8 
23 – 3
 
76 – 30 
44 + 6 
59 – 9 
86 + 4
1.
 
1
6
7
    
                 
 
    
7
4
11
   11 – 7 = 
   
   
   
 
       11 = 7 + 4
11 – 1 – 6 = 
4
 
       11 – 4 = 
7
 
      11 – 7 = 
4
 
Эсте сакта:
11 – 6 = 
5
      11 – 7 = 
4
      11 – 8 = 
3
      11 – 9 = 
2
2.
 11
 
 6 + 5 11  3 + 8 11  9 + 6
 11
  7 + 6 11  8 + 7 11  5 + 8

36
3.
  Жадыбал боюнча маселе түз жана аны чыгар:
Бар болчу
Сатылды
Калды
48 кг 
 
печенье
 
эртең менен — 20 кг
түштөн кийин — 10 кг
? кг
4. 8 + 6    13 
7 + 6    14 
6 + 5    11
 7 + 7    15 
9 + 7    16 
8 + 8    14
5.  Биринчи фигурадан 1 чийди алганыңда, 
ал жерде 3 квадрат калсын. Ал эми экин-
чи фигурада болсо, ошондой 3 чийдин 
ордуларын алмаштырганыңда, 4  бирдей 
кичине квадрат жана 1 чоң квадрат пайда 
болсун.
 
6.
  Бир бидондо 11 л, экинчи бидондо биринчи бидон-
догудан 6 л ге аз пахта майы бар. Экинчи бидондо 
канча литр май бар?
7.
 (80 – 50) + 9 (20 + 10) + 5 45 – (8 + 7)
 (90 – 60) + 3 (30 + 30) + 7 28 – (9 + 3)
1.
 
2
1
3
   
                   
   
  
3
9
12
  12 – 3 = 
   
   
   
        
12 – 2 – 1 = 
9
 
  12 – 3 = 
9
       12 – 9 = 
3
12–   
 
Эсте сакта:
12 – 3 = 
9
      12 – 4 = 
8
      12 – 5 = 
7
      12 – 6 = 
6

37
2.  Чыгаруунун түрдүүчө усулдарын түшүндүр:
 12 – 4 = 8   12 – 5 = 7  
12 – 5 = 7
    
  
   
 
     
 
 
 
 
  
 2    2    
   
    2     3 
         5    7
3.
  Анвар  12  барактуу  дептердин  6  барагын  толтурду. 
Дептердин толтурулбаган канча барагы калды?
4.
 11 – 2 11 – 4 12 – 3 12 – 5
 11 – 3 11 – 5 12 – 4 12 – 6
5.
  Жадыбал боюнча маселе түз жана аны чыгар:
Бар эле
Сатылды
Калды
12 вело-
сипед
 
2 дөңгөлөктүү велосипед — 3 
3 дөңгөлөктүү велосипед — 2 

6.
 (80 – 50) + 7 47 + 3 – 20 28 + 2 – 10
 (90 – 40) + 4 67 + 3 – 30 56 + 4 – 30
7.
 
12 – 4    8 10 + 2    11 11 – 8    12
1.
 
2
7
9
   
                 
   
   
9
3
12
  12 – 9 = 
   
 
   
         12 = 9 + 3
12 – 2 – 7 = 
3
 
  12 – 9 = 
3
       12 – 3 = 
9
12–   
 
Эсте сакта:
12 – 7 = 
5
    12 – 8 = 
4
    12 – 9 = 
3

38
2.
 
Чакмактарга сан кой, барабардык туура болсун:
 12 –   = 8 11 –   = 6 12 –   = 6
 12 –   = 7 12 –   = 3 11 –   = 4
3.
  Автопаркта 12 жеңил машина бар болчу. Эртең менен 
андан  9  у  белгиленген  багыттар  боюнча  жумушка 
чыгып кетти. Автопаркта канча машина калды?
4.
 
Биринчи  кесинди  экинчи  кесиндиден  канча  санти-
метрге кыска? Экинчи кесинди биринчи кесиндиден 
канча сантиметрге узун?
 
8 см
6 см
 5.
  Кыска жазуу боюнча маселе түз жана аны чыгар:
  Телевизор  – 12              
  

  Компьютер  – ?, 6 га аз
 
6.
 
Сандардын айырмасын тап:
  11 менен 4, 12 менен 5, 12 менен 7, 11 менен 8.
7.
 58 + 2       38 – 30       12 – 4 + 
8       (12
 – 
3)
 + 4
 37 + 3       43 – 40       11 – 6 + 
4       (11
 – 
5)
 + 4
1.
 
3
3
6
 
                 
     
 
6
7
13
  13  –  6 = 
   
   
   
         13 = 6 + 7
13 – 3 – 3 = 
7
 
  13 – 6 = 
7
       13 – 7 = 
6
13–   
 
Эсте сакта:
13 – 4 = 
9
    13 – 5 = 
8
    13 – 6 = 
7

39
2.  Амал белгилерин барабардыктар туура болгондой 
кылып кой:
 
12   7 = 5 8   8 = 16 13   4 = 9
 11   6 = 5 7   5 = 12 13   6 = 7
3.
 
Жомок  китеп  12  беттен  турат.  Шайыргүл  ошол  ки-
тептин  5  бетин  окуду.  Ал  дагы  китептин  канча  бе-
тин  окууга  тийиш?
4.
 
Мисалдарды түшүндүрүп чыгар:
 
+

+

+
7
11
12
8
7
13
5.
 
Төмөнкү туюнтмалардын маанилерин тап:
 9 + 
5,  11
 – 
4,  8
 + 
8,  12
 – 
7,  9
 + 
8,  12
 – 
3,  7
 + 
5,  11
 – 
6. 
6.
 50 + 
(12
 – 
7)   
27
 – 
(7
 + 
4)   
    39
 + 
(13
 – 
5)
 70 – 
(11
 – 
5) 
32
 + 
(8
 + 
5) 
42
 – 
(12
 – 
8)
Каталог: ebooks -> djvu -> 2016
2016 -> Оқулық үшінші басылымы Өзбекстан Республикасы
2016 -> Оқулық Өзбекстан Респудликасы Халыққа білім беру министрлігі бекіткен
2016 -> Оқулық Үшінші басылым Өзбекстан Республикасы Халыққа білім беру
2016 -> С. бурханов, Ө. Худаяров, К. Наркулова жалпы орто билим берүүчү мектептердин 3-классы үчүн окуу китеби
ebooks -> Қойылысы.  II. Сөз таптары және олардың классификациясы
2016 -> Оқулық Түзетілген және толықтырылған үшiншi басылымы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет