Matematиka жалпы орто билим берүүчү мектептердин 2-классы үчүн окуу китебижүктеу 5.39 Mb.
Pdf просмотр
бет3/12
Дата17.01.2017
өлшемі5.39 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

1.
 
3
5
8
    
                 
     
    
5
8
13
  13  –  8 = 
   
  
   
         13 = 8 + 5
13 – 3 – 5 = 
5
 
  13 – 8 = 
5
     13 – 5 = 
8
13–   
 
Эсте сакта:
13 – 7 = 
6
    13 – 8 = 
5
    13 – 9 = 
4

40
2.  Амал белгилерин барабардыктар туура болгондой кы-
лып кой:
 13 
 6 = 7 8 
 7 = 15 11 
 6 = 5
 12 
 3 = 9 7 
 6 = 13 12 
 8 = 4
3.
 
Кыска  жазуу  боюнча  маселелер  түз  жана  аларды 
чыгар:
        1-маселе            
            
2-маселе
  Aзизде – 13 тоок  
Aзизде – 13 тоок            
  

  Mураттa – ?, 4 кө аз   
Mураттa – ?, 4 кө аз
                    тоок 
                 тоок
4.
 
44 см – 30 см 
46 см
  
– 24 см
 
75 см + 25 см 
55 дм  + 20 дм
5.  Мисалдардын жоопторун тап:
 
 
7+6
12–5
8+4
11–3
9+2
12–3
6+6
13–7
13
11
7
12
6
8
12
9
6.
 
Гүлзардa  13  ак  жана  кызыл  чыныгүл  ачылган  эле. 
Кызыл чыныгүлдөр 7 өө болсо, ак чыныгүлдөр канча? 
7.
 
12 – (5 + 4)     9 + (4 + 5)  
 
 
47 + 3    100 – 8
 13 – (7 + 2) 8 + (6 + 4) 64 + 6 100 – 3
?

41
1.
 
4
1
5
    
                 
     
    
5
9
14
  14 – 5 = 
   
 
   
         14 = 5 + 9
14 – 4 – 1 = 
9
 
  14 – 5 = 
9
       14 – 9 = 
5
14 –   
 
 
Эсте сакта:
14 – 5 = 
9
    14 – 6 = 
8
    14 – 7 = 
7
 
2.
 13 – 8 9 + 3 11 – 

(14
 – 
5)
 + 2
 12 – 6 8 + 5 13 – 

(14
 – 
7)
 + 3
3.
  Mектептин короосунда 14 окуучу oйноп жаткан эле. 
Алардан 6 оосу эркек балдар болсо, канчасы кыз 
балдар?
4.
 
Фигуараларды дептериңе чий жана аларды боё:
 
5.
  Кыска жазуу боюнча маселе түз жана аны чыгар:
  Бар болчу  — 8 л жана  6 л  сүт 
  Иштетилди  — 7 л сүт
  Калды 
— ? л сүт   
6.
  
Ашкабактын салмагы 7 кг, дарбыздын салмагы болсо 
андан 3 кг га аз. Дарбыздын салмагы канча?
7.
  52 + 8       49 + 1      14 – 
(9
 + 
2)      13
 – 
(11
 – 
3)
 27 + 3       36 + 4      14 – 
(8
 + 
5)      13
 – 
(12
 – 
4)

42
1.
 
4
4
8
   
                 
     
   
8
6
14
  14   –  8 = 
  
 
  
   
         14 = 8 + 6
14 – 4 – 4 = 
6
    14 – 8 = 
6
    14 – 6 = 
8
14
  

 
   
 
Эсте сакта:
14 – 8 = 
6
          14 – 9 = 
5
2.
 
7 + 6 13 – 9 7 + 3 – 4 (14 – 6) + 8
 8 + 8
 
14 – 5 9 + 1 – 2 (14 – 8) + 8
3.
  Эртең менен дүкөндө 14 телевизор бар болчу. Keчке 
чейин 8 телевизор сатылды. Дүкөндө канча телевизор 
калган?
4.
  Ыңгайлуу усул менен эсепте.
 3 + 14 + 6 7 + 13 + 2 5 + 20 + 50
 8 + 12 + 3 4 + 11 + 9 6 + 30 + 40 
5.  Фигуралардын ар биринде канчадан кесинди бар?
 
6.
  Салыштыр:
 8 + 7    15 13 – 5     9 14 – 6     7
7.
 9 + 5 13 – 8  
60 + 40 38 – 30 
 8 + 6 14 – 7  
90 – 50 57 + 32 

43
1.
 
5
1
6
    
                 
       
    
6
9
15
  15  –  6 = 
   
   
   
         
15 = 6 + 9
15 – 5 – 1 = 
9
 
  15 – 9 = 
6
    15 – 6 = 
9
15
  

 
   
 
Эсте сакта:
15 – 6 = 
9
          15 – 9 = 
6
2.
 
8 + 7 7 + 7 14 – (5 + 9) (14 – 9) + 5
 9 + 3 9 + 5 13 – (9 + 4) (14 – 8) + 4
3.
  Нафиса  15  жашта.  Сиңдиси  болсо  андан  6  жашка 
кичине. Сиңдиси канча жашта?
4.
 14 – 8    8   13 – 8    5  
9 + 6    14
5.
  Mисалдардын чыгарылышын түшүндүр:
 
13 

14 

7
7
6
6
5
5
9
9
8
8
 
6.
  Мектептин  ашканасынa  50  кг  ун  алып  келишти. 
 
4 кг ундан самса, 6 кг ундан май токоч бышырылды. 
Ашканадa канча килограмм ун калды?
7.
 68 + 2 13 – 
(5
 + 
6) 
(9
 + 
3)
 – 

(8
 + 
7)
 + 5
 36 + 4 14 – 
(5
 + 
7) 
(8
 + 
6)
 – 

(9
 + 
8)
 – 7

44
1.
 
5
2
7
    
                 
       
    
7
8
15
  
15
 
 – 7 = 
   
   
   
         15 = 8 + 7  
15 – 5 – 2 = 
8
 
  15 – 8 = 
7
    15 – 7 = 
8
15
  
–   
 
Эсте сакта:
15 – 7 = 
8
          15 – 8 = 
7
2.
 
Балыкчы дарыядан 15 сазан жана жаян балык карма-
ды. 8 и сазан балык болсо, жаян балык канча?
3.  Mисалдардын чыгарылышын түшүндүр:
 
11 – 5
6 + 9
9 + 3
15 – 6
7 + 4
12 – 5
15
 
– 8
7 + 7
8 + 7
14 – 6
4.
  Кыска жазуу боюнча маселе түз жана аны ыңгайлуу 
усул менен чыгар:
 
Ак көгүчкөн — 15                     
 
  Боз көгүчкөн — ?, 8 ге аз
5.  Ар бир фигурадa канчадан үч бурчтук бар?
 
6.
 
Kөлдө 15 каз жана алардан 7 ге аз өрдөк сүзүп жүрөт. 
Kөлдө канча өрдөк бар? 

45
7.
 60 – 20  
12 – (2 + 9) (14 – 4) + 2
 35 – 35  
15 – (5 + 4) (12 – 2) + 3
1.
 
6
1
7
    
                 
         
    
7
9
16
  16  –  7 = 
  
 
  
   
        16 = 7 + 9
16 – 6 – 1 = 
9
 
    16 – 9 = 
7
    16 – 7 = 
9
16
 
–   
 
Эсте сакта:
16 – 7 = 
9     
16 – 8 = 
8     
16 – 9 = 
7
2.
  9 + 9 
14 – 5 
15 – 6 
6 + 6 – 2
 
8 + 6 
13 – 5 
16 – 8 
8 + 8 – 6
 
7 + 4 
15 – 8 
13 – 4 
7 + 7 – 4
3.
  Балдар аянтчасынын курулушунда 16 кыш кыноочу, 
андан 7 ге аз шыбакчы эмгектенди. Курулушта канча 
шыбакчы эмгектенген? 
4.
  Жадыбал негизинде маселе түз жана аны чыгар:
Бар болчу
Жешти
Калды
16 апельсин
 
8 апельсин

5. 9 + 5     16 16 – 8     13 13 – 6   7
6.
  Туюнтма көрүнүшүндө жаз жана аларды чыгар:
  1) 9 менен 7 нин суммасынан 6 ны кемит;
  2) 8 менен 7 нин суммасынан 5 ти кемит.

46
7.
 90 – 40 80 + 20 99 + 1 42 + 8
 60 + 40 76 + 24 57 + 3 27 + 3
1.
 
Кемүүчү
11
12
13
14
15
15
16
Кемитүүчү
9
4
5
6
7
9
8
Айырма
2.
  Биринчи кутудa 16, экинчи кутуда болсо андан 9 га 
аз жумуртка бар. Эки кутудa канча жумуртка бар?
3.
 
Чакмактарга сан кой, барабардык туура болсун:
 15 –    = 8 
7 +   = 11 
12 –   = 9
 14 –    = 5 
9 +   = 13 
16 –   = 9
4.  Mисалдардын чыгарылышын түшүндүр:
 
15 –
9
7
8
6
16 –
9
7
6
8
5. 
Ыңгайлуу усул менен эсепте:
 7 + 3 + 9 14 + 6 + 8 50 + 30 + 3
 8 + 2 + 7 13 + 7 + 5 80 + 10 + 2
6.
  Балдар бакчасына 16 оюнчук алып келишти. 8 и куур-
чак болсо, топтор канча?
7.
 
28 + 2 
99 – 9 
15 – (8 + 7) 
(8 + 7) – 5
 
57 + 3 
68 – 8 
14 – (7 + 3) 
(7 + 6) – 3

47
1.
 
  
7
2
9
   
                 
           
 
  17 – 
 
9 = 
   
   
   
 
         17 = 9 + 8
17 – 7  – 2 = 
8
 
   
17 – 9 = 
8
        17 – 8 = 
9
17
 
–   
18
 
–   
 
Эсте сакта:
17 – 8 = 
9     
17 – 9 = 
8     
18 – 9 = 
9
 
2.
  16 – 6 + 1 14 – 4 – 5 13 – 3 + 2 11 – 1 – 3
 15 – 5 + 3 13 – 3 – 6 12 – 2 – 3 14 – 4 + 5
3.
 
Жумушчулар 18 бөлмөнү ремонттоого тийиш эле. 
Бөлмөлөрдүн бир тобун ремонттошкондон кийин 9 
бөлмө калды. Алар канча бөлмөнү ремонттошкон?
4.
  Жадыбалдан жообу бирдей болгон мисалдарды тап.
  9 + 7
17 – 9
     9 + 5
15 – 9
 16 – 8
11 – 5
18 – 9
     7 + 7
  8 + 6
15 – 6
     7 + 9
17 – 8
5.
  Кыска жазуу боюнча маселелер түз жана аларды чыгар:
 
  Кыш кыноочулар   — 18
     Шыбакчылар 
— ?, 9 га аз
6.
  Касым атасы экөө дыйкан базарынан 18 кг пияз, 
андан 9 кг га аз картошка сатып алышты. Алар 
бардыгы болуп канча жашылча сатып алыш-
кан?
 
7.
 
9 + 2 12 – 4 17 – 
(9
 + 
3) 
(9
 + 
9)
 – 7 
 
8 + 3 
15 – 7 
16 – (7 + 2) 
(8 + 8) – 7

48
18 ДИН ИЧИНДЕ БИР ОРУНДУУ САНДАРДЫ 
КЕМИТҮҮНҮН ЖАДЫБАЛЫ
  
– 1
2
3 4 5
6
7 8 9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
11
9
8
7
6
5
4
3
2
12
9
8
7
6
5
4
3
13
9
8
7
6
5
4
14
9
8
7
6
5
15
9
8
7
6
16
9
8
7
17
9
8
18
9
Үлгү: 
  
  
12 – 7 = 5
 
    
15 – 7 = 8
2.  Үлгү боюнча аткар:
 
   7 + 8 = 15 
  9 + 7 = 
 
 
  9 + 8 = 
 
    8 + 7 = 15 
  7 + 9 = 
 
 
  8 + 9 = 
 
 
15 –
  
7 = 8
 
16
  
– 9 =    
17 –
  
9 =
  
 
15 –
  
8 = 
 
7
 
16
  
– 7 =
 
 
   
17 –  8 = 
3.
 
Автопаркта 18 автомобиль турат.  Алардын 9 у жүк 
машинасы,  калгандары  болсо  жеңил  автомобиль. 
Автопаркта канча жеңил автомобиль бар?
4.
  Чийлерден төмөнкүдөй фи гу  ра  ларды түз. Би-
рин  чи  фи гу ра дан  3  чийди  ал ганыңда,  3 
квад рат  калсын.  Ал  эми  экинчи  фигура -
 
дан 3 чийди алганыңда бол-
со, ал жерде 4 квадрат кал-
сын.
1)
2)
1.

49
5.
  Кыска жазуу боюнча маселе түз жана аны чыгар:
  Асма саат   — 18               
  
? саат
  Кол сааты  — ?, 9 га аз
6.
  Mузыка ийрими үчүн 15 рубаб, 10 дутар, 5 до ира алып 
келишти. Бардыгы болуп канча музыкалык инстру-
мент алып келишкен?
7.
 27 + 3 16 – (8 + 7) (15 – 8) + 7 
 39 + 1 18 – (9 + 9) (17 – 8) + 9 
1.  Жадыбалдан жообу 4, 5, 6, 7 ге барабар мисалдарды 
тап:
 
11–2
11–3
11–4
11–5
11–6
11–7
11–8
11–9
12–3
12–4
12–5
12–6
12–7
12–8
12–9
13–4
13–5
13–6
13–7
13–8
13–9
14–5
14–6
14–7
14–8
14–9
15–6
15–7
15–8
15–9
16–7
16–8
16–9
17–8
17–9 18–9
2.
  Mисалдардын чыгарылышын түшүндүр:
 
   9
 
+
 
4
 
=
 
13 
   8
 
+
 
6
 
=
 
 
 
   9
 
+
 
6
 
=
 
 
 
   4
 
+
 
9
 
=
 
13 
   6
 
+
 
8
 
=
 
 
 
   6
 
+
 
9
 
=
 
 
 
 13
 

 
9
 
=
 
 4 
14
 

 
8 =   
15
 

 
9
 
=
  
 13
 

 
4
 
=
 
 9 
14
 

 
6 =   
15
 

 
7
 


50
3.
  Бир китепте 18, экинчи китепте 9 жомок бар. Экинчи 
китептеги  жомоктор  биринчи  китептегиден  канчага 
аз? Биринчи китептеги жомоктор болсо  экинчи ки-
тептегиден канчага көп?
4.  Фигураларды  салыштыр.  Ар  биринде  канчадан  үч 
бурчтук бар?
  
a)
 
 
б) 
5. 17 – 9    18 18 – 7    10 9 + 9    18
6.
  Бир  мамычага  сандардын  суммасын,  экинчи  ма-
мычага  сандардын  айырмасын  жаз.  Бул  сандуу 
туюнтмалардын  маанилерин  тап:
 
16 – 7      9 + 8     18 – 9     9 + 9     17 – 9     9 + 7
 
7.
 (9 + 8) – 7 17 – (9 + 5) 18 + 2 – 10
 (9 + 6) – 5 18 – (8 + 9) 17 + 3 – 10
СААТ.  MИНУT
1.
 
Сааттын чоң жебеси минутту көрсөтөт. 
Ал бир сызыкчадан экинчи сызыкчага 
1 минут тa өтөт. 
Сааттын кичине жебеси саат канча 
болгонун көрсөтөт. Ал бир цифрадан 
экинчи цифрага 1 сааттa өтөт.
1 саат = 60 минут. 

51
 
1) Саат кайсы убакытты көрсөтүп жатат

 
2) Сааттын чоң жебеси кайсы цифраны 
көрсөтүп жатат
?
 
3) Сааттын кичине жебеси кайсы цифра-
ны көрсөтүп жатат
?
2.
  Mисалдарды үлгү боюнча аткар:
 
     1
00 – 6 = 90 + (10 – 6) = 90 + 4 = 94
 
         
 
    90      10
 100–7 
100–4 
100–9 
100–8
 100–3 
100–5 
100–2 
100–6
3.
  Дүкөндө 100 даана чаң жуткуч бар болчу. Күн бою 9 
чаң жуткуч сатылды. Дүкөндa дагы канча чаң жуткуч 
калды?
4.  1-фигурада канча төрт бурчтук, 2-фигурада канча үч 
бурчтук жана төрт бурчтук бар?
 
 
5.
  Саякатчы  үч  күндүн  ичинде    канча  убакытты  жол 
жүрүүгө сарптаган?
 
5 саа
т

саа
т

саат
3-күн
2-
күн
1-
күн

52
6.
 
Кыска жазуу боюнча маселе түз жана аны чы-
гар:
 
Бар болчу – 20 кг курма
  Сатылды   – 10 кг курма
  Калды     – 
  
? кг курма
7. 
 
100
 

 
5 83
 
+
 
17 80
 
+
 
20 40
 
+
 
60
 100
 

 
3 90
 
+
 
10 50
 
+
 
50 70
 
+
 
30
1.
  Mисалдарды үлгүгө карап чыгар:
 
 
100
 

 
37
 
=
 
(100
 

 
30)
 

 
7
 
=
 
70
 

 
7
 
=
 
63
 
 
          
 
        30     7
 100
 

 
57 100
 

 
62 100
 

 
46 100
 

 
87
 100
 

 
28 100
 

 
26 100
 

 
64 100
 

 
78
2.
 
Наабайканада 100 даана май токоч жана патир нан 
жабылды.  Алардын  78и  май  токоч.  Наабайканада 
канча патир нан жабылган?
3.  Mисалдарды үлгү боюнча аткар: 35=30+5
 42
 

 
 
+   68
 

 
 
+   
47
 

 

 56
 

 
 
+   
24
 

 
 
+   
59
 

 

4.
  Жадыбал боюнча маселе түз жана аны чыгар:
Сатып алынды
Иштетилди
Калды
 
? кг пияз
эртең менен — 22 кг
кечинде — 28 кг
20 кг

53
5.  Ар  бир  фигуранын  канчадан  жагы  жана  канчадан 
бурчтары бар?
 
1)
2)
3)
4)
6
.
  Сатуу үчүн дүкөнгө 37 жуп бут кийим алып келишти. 
Бир күндө 15 жуп бут кийим сатылды. Дүкөндө дагы 
канча жуп бут кийим калды? 
7.
 42
 
+
 
8
 
+
 
9 90
 

 
50 100
 

 
27 100
 

 
24
 76
 
+
 
4
 
+
 
3 57
 
+
 
32 100
 

 
39 100
 

 
56
1.
  Жадыбалдан жообу бирдей болгон мисалдарды тап.
17
 

 
9
9
 
+
 
5
15
 

 
6
8
 
+
 
4
7
 
+
 
5
14
 

 
6
8
 
+
 
6
18
 

 
9
15
 

 
8
8
 
+
 
8
13
 

 
6
9
 
+
 
7
2.
  Китепканада  18  «Bilimdon»  журналы  бар  болчу. 
Китепканачы  бир  канча  журналды  окуучуларга 
окуу  үчүн  тараткандан  кийин  8  журнал  калды.  Ки-
тепканачы  канча  журналды  тараткан?
3.
 
Мисалдарды түшүндүрүү менен чыгар:
 
   9+7=
 
   8+3=
 
   9+8=
 
   7+9=
 
   3+8=
 
   8+9=
 
16–7=       
 
  11–8=       
    17–9=     
 
16–9=       
  11–3=       
  17–8=     

54
4.
  Башкатырманы чечсең, сүйүктүү өлкөңдүн атын би-
лип аласың.
 
   
15
 

 
7
E
   
8
 
+
 
7
T
   
11
 

 
9
Ө
  
9
 
+
 
8
Н
 
16
 

 
7
K
   
8
 
+
 
6
С
   
12
 

 
5
Б
   
8
 
+
 
8
А
  
15
 

 
9
З
2
6
7
8
9
14
15
16
17
5.  Фигураларды салыштыр:
 
 
6.  Бир  байламда  35,  экинчисинде  20  дептер  бар. 
Экинчи байламда биринчи байламдагыга караганда 
канчага аз дептер бар?
7.  
14
 

 
7 11
 

 
3 8
 
+
 
7 7
 
+
 
7
 

 
4
 13
 

 
9 15
 

 
6 6
 
+
 
6 7
 
+
 
7
 

 
3
 18
 

 
9 16
 

 
8 8
 
+
 
8 7
 
+
 
8
 

 
5
ӨТҮЛГӨНДӨРДҮ КАЙТАЛОО
 
1. Эки кошуна кошулуучуну сумма менен алмашты-
рып, ыңгайлуу усул менен эсепте:
 5
 
+
 
14
 
+
 
6 8
 
+
 
9
 
+
 
1 10
 
+
 
80
 
+
 
9
 3
 
+
 
12
 
+
 
8 7
 
+
 
8
 
+
 
2 50
 
+
 
30
 
+
 
5

55
18 кг
2.
 
Кыска жазуу негизинде маселе түз жана аны чыгар:
 
Бар болчу   — 18 кг бий алма 
  Сатылды   — 9 кг бий алма
  Калды 
— ? кг бий алма
3.
  Туюнтма көрүнүшүндө жаз жана аларды чыгар:
 
1) 50 менен 9 дун суммасына 1 ди кош; 
 
2) 28 менен 2 нин суммасынан 10 ду кемит;
 
3)  37 менен 3 түн суммасынан 20 ны кемит;
 
4) 40 менен 6 нын суммасына 4 тү кош.
Каталог: ebooks -> djvu -> 2016
2016 -> Оқулық үшінші басылымы Өзбекстан Республикасы
2016 -> Оқулық Өзбекстан Респудликасы Халыққа білім беру министрлігі бекіткен
2016 -> Оқулық Үшінші басылым Өзбекстан Республикасы Халыққа білім беру
2016 -> С. бурханов, Ө. Худаяров, К. Наркулова жалпы орто билим берүүчү мектептердин 3-классы үчүн окуу китеби
ebooks -> Қойылысы.  II. Сөз таптары және олардың классификациясы
2016 -> Оқулық Түзетілген және толықтырылған үшiншi басылымы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет