Мәдениет ошактарында Кітап деген ғажайып өлемжүктеу 388.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата24.03.2017
өлшемі388.96 Kb.

Мәдениет ошактарында

Кітап деген ғажайып өлем

Кітапхана -  

оқы рм ан  мен 

к   і  т   а   п 

а р а с ы н д а ғ ы  

негізгі  алтын 

көпір. Ал кітап пен кітапхан ан ы ң тірші- 

лігіне ж а н   беретін ұлттық құндылықтар 

мен оқырмандар арасы н жалғастырушы

-   кітапханаш ы лар.  Ж аң а  зам ан   ком- 

пьютер дәуірі болғанмен, рухани азы қ із- 

деген,  көзі  а ш ы қ   көкірегі  ояу  әрбір 

адам н ы ң келер ш аңы рағы  -  кітапхана.

Балаларды   кітап  оқуға  ш ақы ру, 

кітапқа деген қы зы іуш ы лы қтары н ояту 

м ақсаты н д а  кітап хан а  қызметкерлері 

әртүрлі 

мерекелік 

ш аралар

ұйы м дасты ры п, 

ойы н-сайы стар

жүргізіп,  балаларды  кітап хан аға  тар- 

туда.

А удандық  балалар  кітапхан асы н да «Кітап деген  ғаж айы п  әлем»  атты  бала- 

лар 


кітабы ны ң 

апталығы 

өтті. 

А пталықтың  м ақсаты  балаларды 

кітап хан аға  тарту,  қы зы қты ру,  кітап 

оқуға  құмарлығын,  кітап  оқу  арқылы 

олардың сөздік қорын,  ой өрісі дамуын, 

рухани 


байлығын, 

ш ы ғарм аш ы лы қ 

қабілетін  арттыру.  А пталықтың  әрбір 

күні  белгілі  бір  тақ ы р ы п қ а  арналды. 

Осыған  орай,  әр  күн  сайын  бірнеше  іс- 

ш ар а ұйымдастырылды.  Солардың бірі

-  аталмыш   кітапхан ан ы ң  оқу залында 

өткен «Ертегі кейіпкерін тап» атты  әдеби 

викторина. Ш арада балаларға кітап бет- 

терінен  алы нған  т а н ы м д ы қ   қы зы қты

сұрақтар  қойылып,  ж а ң а   кітаптарм ен 

таны сты ры лды . 

Бұл 

ж ерде


қаты суш ы лар 

берілген 

сұрақтарға 

тап қы рлы қ ж ы дцам ды қ ұш қыр ойлары 

арқы лы   ж ауап   беріп,  білімді,  білгір, 

ақылды екендіктерін көрсетті.  Сонымен

қатар,  «Ертегілер  жолымен»  -  «По  доро- 

гам  сказок»  атты   слайд көрсетіліп,  ж ас 

оқы рм ан дар  ертегі  аттары н   суреттері 

бойы нш а 

аны қтады . 

Б алаларды ң 

әдебиетке деген  қызығуш ылығын,  бел- 

сенділігін  арттыру,  оқы рман  балаларды 

кіш кентайы нан халы қ ауыз әдебиетімен 

сусындатып,  олардың ой-өрісін дамы ту

м ақсаты н д а  кіш і  сы ны п  оқуш ылары 

ар асы н д а 

«Балалар 

бағы ны ң 

бағбандары»  атты   тақы ры п та  мерейгер 

балалар ақы ндары  Ә.Дүйсенбиев,  Қ.Ба- 

янбай,  Ә.Табылдиев  ш ы ғарм алары нан 

дал/ыстап  оқу  өткізілді.  Атап  айтаты н

б олсақ  «Не  деу  керек?»,  «Кітап  туралы 

баллада»,  «Түз  дәмі»,  «М ақтанш ақ лақ», 

т.б.  кітап тар  оқылып  тындалды.  Осы 

ап тал ы қ  аясы н да  ж ас  оқы рм ан дарға 

«Мейірімділік 

әлемі 


-  

ертегілер», 

«Ғарыштағы жұлдызды  жол»,  «Бізде  ме- 

рейтой», «Отзывы н а заборе», «Сказочные 

посиделки»  сияқты  кітап көрмелері  мен

түрлі әдеби ойындар, ж ұм бақтар,  шолу- 

лар, 

мультфильмдер  топтам алары  ұсынылды.  Бүдан бөлек биылғы  мерей- 

той  иелері  «Ағайынды  Гримдер»  ертегі- 

лері  бойы нш а  сурет  салудан  байқау 

ө 

т  к  

і 

з і 

л 

д  і 

Осы өткізіліп ж атқан  іс-ш ара балалар кі- 

табы аптасы  аясы нда біздің кітапқұмар 

оқы рм ан дары м ы зды ң 

белсенділігінің 

артқаны н көрсетті.  Кітап апталығы ж ас 

оқы рм ан дарға  ж а ң а   білім,  сонымен 

қатар   ж ақсы   көңіл-күй  сыйлады.  Бала- 

лар  кітапханадағы  уақы ттары н  көңілді 

өткізіп 


қ а н а  

қойм ай, 

көптеген 

ж аң алы қ тар  мен  қы зы қты   деректерге 

қ а н ы қ  болды.

Апталықтың әрбір күні -  бұл ұмытылмас 

сәттер  мен  кітап ты ң   сиқырлы  әлеміне 

аш ы лған  ж а ң а   терезе  болып  табылды. 

Кітап  апталығы  балалар  үш ін  кітапха- 

намен,  кітаппен  пайдалы,  қы зы қты  

ж ән е тан ы м ды қ кездесулер,  сондықтан 

біз  балаларды  кітап  оқуды ң  толып 

ж атқ ан  пайдалы ж ақтары м ен танысты- 

руы мы зды   ж алғасты рам ы з. 

Алдағы 

уақы тта Қ азақстан  

Республикасы 

Тәуелсіздігінің  25  ж ы лды ғы на  орай 

әдеби 


кеш тер 

мен 


кездесулер 

үй ы м д асты ры лм ақ  Оскелең  ұрп ақты ң  

ой-өрісін  кеңітіп,  к ітап ты ң   құдіретті 

күш ін 


таны туда 

балалар


кітапханасы ны ң есігі әрдайы м а ш ы қ

Н.Камиева 

Аудандық балалар кітапханасы

Каталог: files
files -> Оңтүстік Қазақстан облыстық «Отырар» ғылыми әмбебап кітапханасы
files -> Көркемсөз зергері
files -> Мұратбеков Сайын
files -> Литература по физико-математическим наукам
files -> Г. Д. Рыскелдиева Жинақта «Жаратылыстану гуманитарлық ғылымдары жəне олардың Қазақстан Республикасының индустриалды нновациялық даму бағдарламасын жүзеге асырудағы рөлі» атты
files -> Issn 2308-0590 Индекс 74661 редакциялық кеңес мағауин Мұхтар Қазақстанның халық жазушысы Ғарифолла Есім
files -> «Бекітемін» Алматы облысы білім басқармасының басшысы
files -> Хіх ғасырдағЫ Қазақ Әдебиетінің тарихы
files -> Бағдарламасы бойынша шығарылып отыр Редакция алқасы


Поделитесь с Вашими друзьями:


©emirsaba.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет